Pretražite općinu ili grad

Proračun za godinu:

Grad Varaždinske Toplice

  Kontakt podaci
  Grad Varaždinske Toplice
  Ulica dr. Franje Tuđmana 4, 42223 Varaždinske Toplice
  OIB: 54177232254
  042/352-467
  

Vodič za građane za 2022. godinu

 

Poštovani građani,

predstavljamo Vam Vodič za građane za 2022. godinu. U njemu je prikazano iz kojih izvora Grad Varaždinske Toplice ostvaruje rashode te za koje namjene i u koje projekte ih raspoređuje. U želji za transparentnošću raspolaganja javnim novcem i boljom  komunikacijom s našim građanima nastavljamo s projektom koji se nalazi na Internet stranici www.proracun.hr te na našoj službenoj internetskoj stranici www.varazdinske-toplice.hr.

Ovim projektom želimo Vam prenijeti informacije pomoću kojih možete pratiti raspolaganje proračunskim sredstvima Grada Varaždinskih Toplica.

U 2022. godini nastavljamo s ulaganjem u infrastrukturne i komunalne projekte, neki od njih su održavanje i uređenje javnih površina, nerazvrstanih cesta, održavanje i modernizacija sustava javne rasvjete – zamjena za led rasvjetu, izgradnja i rekonstrukcija cesta, ulica i nogostupa, javne rasvjete, izgradnja Fitness parka u Varaždinskim Toplicama, revitalizacija Perivoja M.R.Strozzi, uređenje Lapidarija u Perivoju M.R.Strozzi, rekonstrukcija zida kod kapelice sv.Duha te uređenje rekreacijskog parka Tuhovec. Brojnim i opsežnim komunalnim projektima na području cijeloga Grada želimo osigurati visoku kvalitetu života svih naših građana.

Jedan od većih projekata je prenamjena gospodarske zgrade u dječje jaslice kako bi našim najmlađim građanima omogućili ugodan boravak i sretno odrastanje te roditeljima osigurali sigurnu skrb o djetetu.

Kako bi potrebe poljoprivrednika i poduzetnika bile što bolje shvaćene i prikladno popraćene poticajnim mjerama Grad Varaždinske Toplice osigurao je sredstva za isplatu subvencija.

Smatram da je obrazovanje iznimno važno i bitna točka u izvršavanju proračuna zato smo i ove godine izdvojili sredstva za isplatu stipendija učenicima i studentima, sufinanciranje produženog boravka i izvannastavnih aktivnosti te nabavu radnih bilježnica i dodatnog materijala. Želimo ih financijski olakšati I potaknuti ih na još veće zalaganje I trud u njihovom obrazovnom putu.

Posebnu pažnju posvećujemo djeci s poteškoćama u razvoju te smo i ove godine osigurali financiranje rada logopeda i pomagača, te asistenata u nastavi jer takva pomoć njima puno znači.

Demografskim mjerama na području Grada nastojimo pomoći roditeljima i našim najmlađima te osigurati preduvjeti za potrebiti demografski rast. Roditeljima novorođene djece dodjeljujemo jednokratne novčane naknade u iznosu od 2.000,00 kuna za prvo dijete, 3.000,00 kuna za drugo dijete, za treće dijete 5.000,00 kuna, a za svako sljedeće dijete u obitelju 7.500,00 kuna.

Proračunom su naravno obuhvaćene socijalne potrebe naših najugroženijih sugrađana.

U narednoj godini u planu nam je i poticanje organizacija civilnog društva putem projekata i programa udruga i drugih organizacija te potporom udrugama i organizacijama od interesa za Grad Varaždinske Toplice. Pritom svakako imamo na umu Vatrogasnu zajednicu Grada Varaždinskih Toplica čiji rad, u svrhu osiguranja sigurnosti svih naših građana i njihove imovine, potpomažemo redovitim mjesečnim potporama sukladno mjerodavnom zakonu. Nadalje, sredstva ćemo izdvojiti i za Zajednicu športskih udruga Grada Varaždinskih Toplica, kao i za Crveni križ, Hrvatsku gorsku službu spašavanja i KUD Varaždinske Toplice. 

Održavanjem raznih manifestacija trudimo se očuvati našu kulturnu baštinu i pružiti što atraktivniji i zabavniji sadržaj za sve stanovnike. Izdvojena su sredstva za manifestacije kao što su Aquafest – manifestacija namijenjena obilježavanju antičke povijesti našeg grada i i tradicije korištenja termalnih izvora u balneološke svrhe, a u sklopu koje se organizira Stručni skup Termalna voda – jučer, danas, sutra, namijenjen obradi recentnih znanstvenih saznanja iz područja balneologije, medicine, biologije, geologije, turizma i ekonomije, a sve na zajedničku temu korištenja termalnih voda.

Grad Varaždinske Toplice uskoro bi trebao dobiti i novi smart kvart - projekt izgradnje novog stambenog naselja u Toplicama za rješavanje  stambenog pitanja mladih. Riječ je samoodrživom kvartu koji bi se trebao grijati pomoću geotermalnog potencijala.

Cilj nam je transparentno raspolagati i pokazati gdje i kako se troši Gradski novac. Pozivam sve stanovnike Grada Varaždinskih Toplica da zajedno s nama radite na boljitku našeg Grada kako bi  postao što transparentniji, uspješniji i otvoreniji.


Gradonačelnica

Grada Varaždinskih Toplica

Dragica RatkovićSavjetovanje za Prijedlog Proračuna Grada Varaždinske Toplice za 2022. godinu bilo je provedeno od 16.11.2021. do 12.12.2021. godine. Više o tome možete pronaći OVDJE.


OBRAZLOŽENJE PRORAČUNA


Što je proračun?

Proračun je akt kojim se procjenjuju prihodi i primici te utvrđuju rashodi i izdaci Grada Varaždinskih Toplica za proračunsku godinu, a sadrži i projekciju prihoda i primitaka te rashoda i izdataka za slijedeće dvije godine.

U ovom Vodiču za građane bit će prikazan sažetak prijedloga proračuna Grada Varaždinskih Toplica za 2022. godinu s najvažnijim smjernicama razvoja Grada Varaždinskih Toplica koji pojašnjava planove i aktivnosti. Ovim pregledom Gradskog proračuna želimo omogućiti svim građanima uvid u prihode i rashode Grada Varaždinskih Toplica kako bi imali transparentnu i potpunu informaciju o tome gdje i kako se troši gradski novac, kao i da bismo potaknuli sve građane na aktivno sudjelovanje u komentiranju, predlaganju i sugeriranju Gradskog proračuna.


Proračun sadržava:

1. Opći dio proračuna sačinjavaju:

• Račun prihoda i rashoda u kojem su prikazani svi prihodi i rashodi prema ekonomskoj klasifikaciji (npr. prihodi od poreza, imovine, pristojbi te rashodi za zaposlene, financijski rashodi). 

• Račun zaduživanja/financiranja koristi se u trenutku kada postoje viškovi ili manjkovi. Na računu zaduživanja/financiranja prikazuju se izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova te primici od financijske imovine i zaduživanja.


Slikoviti prikaz općeg dijela proračuna:

 Račun prihoda i rashoda prikazuje prikupljena i potrošena sredstva u toku jedne godine stoga se on sastoje od prihoda i rashoda. Račun zaduživanja/financiranja sastoji se od: primitaka od financijske imovine i zaduživanja te izdataka za financijsku imovinu i otplate zajmova. Na račun zaduživanja/financiranja upisuju se viškovi nastali većim prilivom prihoda od rashoda te manjkovi nastali većim odlivom sredstava u rashode od priliva prihoda.  


2. Poseban dio proračuna sačinjava:

Plan rashoda i izdataka raspoređen po organizacijskim jedinica (odjelima) i proračunskim korisnicima iskazanih po vrstama te raspoređenih u programe koji se sastoje od aktivnosti i projekata. 


Proračunski korisnici:

Proračunski korisnici su ustanove, tijela javne vlasti kojima je JLS osnivač ili suosnivač. Financiranje proračunskih korisnika je većim dijelom iz proračuna svog/svojih osnivača ili suosnivača. Proračunski korisnici JLS mogu biti: dječji vrtići, knjižnice, javne vatrogasne postrojbe, muzeji, kazališta, domovi za starije i nemoćne osobe… 

Proračunski korisnici Grada Varaždinskih Toplica su: Dječji vrtić „Tratinčica“ Varaždinske Toplice i Zavičajni muzej Varaždinske Toplice.


Zakoni i sankcije

Proračun se donosi za jednu fiskalnu (proračunsku) godinu. Kod nas se fiskalna godina poklapa s kalendarskom i traje od 01. siječnja do 31. prosinca. Jedini ovlašteni predlagatelj Proračuna je gradonačelnik/ca. Gradonačelnik/ca jedinice lokalne samouprave odgovoran je za zakonito planiranje i izvršavanje proračuna, za svrhovito, učinkovito i ekonomično raspolaganje proračunskim sredstvima. Proračun donosi (izglasava) Gradsko vijeće do kraja godine. Ako se ne donese proračun prije početka proračunske godine, privremeno se, a najduže za prva tri mjeseca proračunske godine, na osnovi odluke o privremenom financiranju koja mora biti donesena do 31. prosinca, nastavlja financiranje poslova, funkcija i programa tijela jedinica lokalne i područne samouprave i drugih proračunskih i izvanproračunskih korisnika.

U slučaju kada je raspušteno samo Gradsko vijeće, a gradonačelnik/ca nije razriješen/a, do imenovanja povjerenika Vlade Republike Hrvatske, financiranje se obavlja izvršavanjem redovnih i nužnih rashoda i izdataka temeljem odluke o financiranju nužnih rashoda i izdataka koju donosi gradonačelnik/ca.

Po imenovanju povjerenika Vlade Republike Hrvatske, gradonačelnik/ca predlaže povjereniku novu odluku o financiranju nužnih rashoda i izdataka u koju su uključeni ostvareni prihodi i primici te izvršeni rashodi i izdaci u vremenu do dolaska povjerenika. Ako se do 31. ožujka ne donese proračun, povjerenik donosi odluku o financiranju nužnih rashoda i izdataka za razdoblje do donošenja proračuna.Proračunski prihodi i primici

Prihodi i primici Iznos Iznos € U %
Prihodi poslovanja 29.480.000,00 kn 3.912.668,39 € 78,03 %
> Prihodi od poreza 10.920.000,00 kn 1.449.333,07 € 28,90 %
> Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna 15.018.000,00 kn 1.993.231,14 € 39,75 %
> Prihodi od imovine 345.000,00 kn 45.789,37 € 0,91 %
> Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima 2.852.000,00 kn 378.525,45 € 7,55 %
> Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija 205.000,00 kn 27.208,18 € 0,54 %
> Kazne, upravne mjere i ostali prihodi 140.000,00 kn 18.581,19 € 0,37 %
Primici od zaduživanja 5.400.000,00 kn 716.703,17 € 14,29 %
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine 2.900.000,00 kn 384.896,14 € 7,68 %
UKUPNO 37.780.000,00 kn 5.014.267,70 €
Grafika
Prihodi od poreza
Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna
Prihodi od imovine
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija
Kazne, upravne mjere i ostali prihodi
Primici od zaduživanja
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine
*postotak potkategorije predstavlja udio potkategorije u ukupnom iznosu proračuna

Ukupni prihodi Grada Varaždinskih Toplica za 2022. godinu planirani su u iznosu od 37.780.000,00 kuna


Prihodi poslovanja


Prihodi poslovanja Grada Varaždinskih Toplica za 2022. godinu su 29.480.000,00 kuna, a čine ih:

1. Prihodi od poreza planirani u iznosu od 10.920.000,00 kuna, od toga porez i prirez na dohodak planiran u iznosu 10.000.000,00 kuna, porezi na imovinu planirani u iznosu 800.000,00 kuna i porezi na robu i usluge planirani u iznosu od 120.000,00 kuna

2. Pomoći iz inozemstva i unutar općeg proračuna planirani u iznosu od 15.018.000,00 kuna, od toga pomoći iz proračuna 5.940.000,00 kuna, pomoći od izvanproračunskih korisnika 200.000,00 kuna, pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna 308.000,00 kuna i pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava 8.570.000,00 kuna

3. Prihodi od imovine planirani u iznosu od 345.000,00 kuna, od toga prihodi od financijske imovine planirani u iznosu od 60.000,00 kuna, prihodi od nefinancijske imovine planirani u iznosu od 285.000,00 kuna 

4. Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima planirani u iznosu od 2.852.000,00 kuna, od toga upravne i administrativne pristojbe planirane u iznos u 10.000,00 kuna, prihodi po posebnim propisima planirani u iznosu od 942.000,00 kuna, i komunalni doprinosi i naknade planirani u iznosu od 1.900.000,00 kuna

5. Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija planirani u iznosu od 205.000,00 kuna od toga prihodi od pruženih usluga 95.000,00 kuna i donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna 110.000,00 kuna

6. Kazne, upravne mjere i ostali prihodi planirani u iznosu od 140.000,00 kuna, od toga kazne i upravne mjere planirane u iznosu od 50.000,00 kuna i Ostali prihodi planirani u iznosu od 90.000,00 kuna 


Prihodi od prodaje nefinancijske imovine

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine Grada Varaždinskih Toplica za 2022. godinu planiranih u iznosu od 2.900.000,00 kuna, a čine ih prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodna bogatstva 2.000.000,00 kuna i prihodi od prodaje građevinskih objekata 900.000,00 kuna


Primici od zaduživanja

Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija planirani su u iznosu od 5.400.000,00 kuna Proračunski rashodi i izdaci

Rashodi Iznos Iznos € U %
Rashodi poslovanja 16.421.000,00 kn 2.179.441,24 € 43,46 %
> Rashodi za zaposlene 4.493.000,00 kn 596.323,58 € 11,89 %
> Financijski rashodi 82.000,00 kn 10.883,27 € 0,22 %
> Subvencije 580.000,00 kn 76.979,23 € 1,54 %
> Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna 290.000,00 kn 38.489,61 € 0,77 %
> Naknade građanima i kućanstvima - naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 1.050.000,00 kn 139.358,95 € 2,78 %
> Ostali rashodi 2.947.000,00 kn 391.134,12 € 7,80 %
> Materijalni rashodi 6.979.000,00 kn 926.272,48 € 18,47 %
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 20.819.000,00 kn 2.763.156,15 € 55,11 %
> Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine 790.000,00 kn 104.851,02 € 2,09 %
> Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 10.269.000,00 kn 1.362.930,52 € 27,18 %
> Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 9.760.000,00 kn 1.295.374,61 € 25,83 %
Izdaci za financijsku imovinu 540.000,00 kn 71.670,32 € 1,43 %
UKUPNO 37.780.000,00 kn 5.014.267,70 €
Grafika
Rashodi za zaposlene
Financijski rashodi
Subvencije
Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna
Naknade građanima i kućanstvima - naknade građanima i kućanstvima iz proračuna
Ostali rashodi
Materijalni rashodi
Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini
Izdaci za financijsku imovinu
*postotak potkategorije predstavlja udio potkategorije u ukupnom iznosu proračuna

Ukupni rashodi Grada Varaždinskih Toplica za 2022. godinu planirani su u iznosu od 37.780.000,00 kuna


Rashodi poslovanja


Ukupni rashodi poslovanja Grada Varaždinskih Toplica za 2022. godinu planirani su u iznosu od 16.421.000,00 kuna, a čine ih:

1. Rashodi za zaposlene planirani u iznosu od 4.493.000,00 kuna, od toga plaće (Bruto) planirane u iznosu 3.591.000,00 kuna, ostali rashodi za zaposlene planirani u iznosu od 272.000,00 kuna, doprinosi na plaće planirani u iznosu od 630.000,00 kuna

2. Materijalni rashodi planirani u iznosu od 6.979.000,00 kuna, od toga naknade troškova zaposlenima planirane u iznosu od 283.000,00 kuna, rashodi za materijal i energiju planirani u iznosu od 1.054.000,00 kuna, rashodi za usluge planirani u iznosu od 4.982.000,00 kuna i ostali nespomenuti rashodi poslovanja planirani u iznosu 660.000,00 kuna

3. Financijski rashodi planirani u iznosu od 82.000,00 kuna, od toga 22.000,00 kuna za kamate i 60.000,00 za ostale financijske rashode

4. Subvencije - Subvencije poljoprivrednicima i poduzetnicima planirane u iznosu od 580.000,00 kuna

5. Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna planirane u iznosu od 290.000,00 kuna, od toga pomoći unutar proračuna 100.000,00 kuna i pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna 190.000,00 kuna

6. Naknade građanima i kućanstvima - naknade građanima i kućanstvima iz proračuna planirane u iznosu od 1.050.000,00 kuna

7. Ostali rashodi planirani u iznosu od 2.947.000,00 kuna od toga tekuće donacije u planiranom iznosu od 2.347.000,00 kuna, kapitalne donacije u planiranom iznosu od 350.000,00 kuna, proračunska pričuva planirana u iznosu od 50.000,00 kuna i kapitalne pomoći planirane u iznosu od 200.000,00 kuna


Rashodi za nabavu nefinancijske imovine

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine Grada Varaždinskih Toplica za 2022. godinu planirani u iznosu od 20.819.000,00 kuna, a čine ih:

1. Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine planirani u iznosu od 790.000,00 kuna za zemljište

2. Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine planirani u iznosu od 10.269.000,00 kuna, od toga građevinski objekti 7.350.000,00 kuna, postrojenja i oprema 158.000,00 kuna, prijevozna sredstva 200.000,00 kuna, knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti 236.000,00 kuna i nematerijalna proizvedena imovina 2.325.000,00 kuna 

3. Za dodatna ulaganja na građevinskim objektima planirano je 9.760.000,00 kuna


Izdaci za financijsku imovinu

Za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija planirano je 540.000,00 kuna


RAZDJEL 001 PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA GRADA I MJESNE SAMOUPRAVE  planiran u iznosu od 787.000,00 kuna


Program 1001 Aktivnost iz djelokruga Gradskog vijeća planirana u iznosu od 327.000,00 kuna 

1. Za redovnu djelatnost Gradskog vijeća planirano je 230.000,00 kuna za ostale nespomenute rashode poslovanja

2. Za sredstva za rad političkih stranaka planirano je 27.000,00 za tekuće donacije

3. Za proslave i manifestacije planirano je 70.000,00 kuna, od toga rashodi za materijal i energiju 5.000,00 kuna,  rashodi za usluge 15.000,00 kuna, ostali nespomenuti rashodi 60.000,00 kuna i tekuće donacije 50.000,00 kuna


Program 1002 Aktivnost iz djelokruga gradonačelnika planirana u iznosu od 460.000,00 kuna

1. Za redovnu aktivnost Gradonačelnice/Zamjenika gradonačelnice planirano je 410.000,00 kuna, od toga:

•  Rashodi za zaposlene planirani u iznosu od 310.000,00 kuna, od toga bruto plaće planirane u iznosu od 260.000,00 kuna i doprinosi na plaće planirani u iznosu do 50.000,00 kuna

• Materijalni rashodi planirani u iznosu od 100.000,00 kuna, od toga naknada troškova zaposlenima 20.000,00 kuna i ostali nespomenuti rashodi  poslovanja 80.000,00 kuna

2. Za proračunsku pričuvu planirano je 50.000,00 kuna


RAZDJEL 002 UPRAVNA TIJELA GRADA PLANIRANO U IZNOSU OD 36.993.000,00 KUNA


Program 2001 Redovita aktivnost iz djelokruga grada planirana u iznosu od 4.326.000,00 kuna

1. Za upravna tijela Grada i upravljanje zajedničkim rashodima planirano je 3.764.000,00 kuna, od toga:

• Rashodi za zaposlene planirani u iznosu od 1.653.000,00 kuna, a čine ih: plaće (bruto) 1.300.000,00 kuna, ostali rashodi za zaposlene 138.000,00 kuna i doprinosi na plaće 215.000,00 kuna

• Materijalni rashodi planirani u iznosu od 1.715.000,00 kuna od toga, naknade troškova zaposlenima 85.000,00 kuna, rashodi za materijal i energiju 215.000,00 kuna, rashodi za usluge 1.165.000,00 kuna i ostali nespomenuti rashodi poslovanja 250.000,00 kuna

• Financijski rashodi – ostali financijski rashodi planirani u iznosu od 50.000,00 kuna

• Rashodi za nabavu uredske opreme planirani u iznosu od 346.000,00 kuna, od toga postrojenja i oprema 46.000,00 kuna, prijevozna sredstva 200.000,00 kuna i nematerijalna proizvedena imovina 100.000,00 kuna

2. Za otplatu kredita planirano je 562.000,00 kuna, od toga financijski rashodi 22.000,00 kuna i izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova 540.000,00 kuna


ODRŽAVANJE I GRAĐENJE KOMUNALNE I DRUGE INFRASTRUKTURE I ZAŠTITA OKOLIŠA PLANIRANO U IZNOSU OD 22.410.000,00 KUNA


Program 2002 Održavanje komunalne infrastrukture planirano u iznosu od 2.800.000,00 kuna

1. Za održavanje sustava atmosferske odvodnje planirano je 100.000,00 kuna za rashode za usluge

2. Za održavanje i uređenje javnih i zelenih površina na području Grada planirano je 1.200.000,00 kuna za rashode za usluge – 400.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka i 800.000,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene – komunalna naknada

3. Za održavanje nerazvrstanih cesta planirano je 1.000.000,00 kuna od toga 400.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka, 600.000,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene – komunalna naknada za rashode za usluge

4. Za održavanje sustava javne rasvjete planirano je 500.000,00 kuna, od toga 70.000,00 kuna financirano je od općih prihoda i primitaka za rashode za usluge i 300.000,00 kuna financirano je od prihoda za posebne namjene – komunalna naknada za rashode za materijal i energiju 


Program 2003 Gradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture planirano u iznosu od 10.120.000,00 kuna od toga:

1. Za izgradnju i rekonstrukciju cesta, ulica i nogostupa planirano je 4.400.000,00 kuna, od toga 160.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka, 40.000,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene - koncesije, 200.000,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene – šumski doprinos, 100.000,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene – komunalni doprinos, 700.000,00 kuna financirano od pomoći iz proračuna , 100.000,00 kuna financirano od donacija, 100.000,00 kuna financirano od prihoda od prodaje imovine za građevinske objekte i 3.000.000,00 kuna financirano od namjenskih primitaka od zaduživanja

2. Za izgradnju, rekonstrukciju i proširenje javne rasvjete planirano je 2.900.000,00 kuna, od toga 100.000,00 kuna financirano je iz općih prihoda i primitaka, 200.000,00 kuna financirano je iz pomoći,  200.000,00 kuna financirano je od prihoda od prodaje imovine i 2.400.000,00 financirano od namjenskih primitaka od zaduživanja

3. Za izgradnju Fitness parka u Varaždinskim Toplicama planirano je 270.000,00 kuna financirano od pomoći prijenosa EU sredstava za građevinske objekte

4. Za ulaganje u sportske objekte i površine planirano je 350.000,00 kuna, od toga 150.0000,00 kuna financirano je od općih prihoda i primitaka za, 100.000,00 kuna financirano je od pomoći iz proračuna i 100.000,00 kuna financirano je od prihoda od prodaje imovine

5. Za revitalizaciju Perivoja M.R.Strozzi planirano je 1.300.000,00 kuna za građevinske objekte, od toga 100.000,00 kuna financirano je od općih prihoda i primitaka, 100.000,00 kuna financirano je iz pomoći iz proračuna i 1.100.000,00 kuna financirano je od pomoći prijenosa EU sredstava

6. Za uređenje Lapidarija u Perivoju M.R.Strozzi planirano je 600.000,00 kuna za građevinske objekte, od toga 500.000,00 kuna financirano je iz pomoći prijenosa EU sredstava i 100.000,00 kuna financirano je iz prihoda od prodaje imovine

7. Za rekreacijski park  Tuhovec planirano je 300.000,00 kuna za građevinske objekte, od toga 120.000,00 kuna financirano je od općih prihoda i primitaka i 180.000,00 kuna financirano je od pomoći iz proračuna


Program 2020 Gradnja objekata društvene i druge infrastrukture planirana u iznosu od 9.280.000,00 kuna

1. Za rekonstrukciju, dogradnju i prenamjenu gospodarske građevine – Dječje jaslice planirano je 6.100.000,000 kuna, od toga 100.000,00 kuna financirano je iz općih prihoda i primitaka za rashode za usluge, 5.200.000,00 kuna financirano je iz pomoći prijenosa EU sredstava za dodatna ulaganja na građevinskim objektima i 800.000,00 kuna financirano je iz prihoda o prodaji imovine za dodatna ulaganja na građevinskim objektima

2. Za ulaganje u infrastrukturu, objekte i domove u vlasništvu grada planirano je 580.000,00 kuna, od toga 180.000,00 kuna financirano je iz općih prihoda i primitaka za građevinske objekte i dodatna ulaganja, 200.000,00 kuna financirano je od pomoći iz proračuna za dodatna ulaganja i 200.000,00 kuna financirano je iz prihoda od prodaje imovine za dodatna ulaganja

3. Za sustav odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda aglomeracije Varaždinske Toplice planirano je 200.000,00 kuna, od toga 150.000,00 kuna financirano je iz općih prihoda i primitaka za kapitalne pomoći i 50.000,00 kuna financirano je iz prihoda za posebne namjene  -vodni doprinosi za kapitalne pomoći.

4. Za otkup zemljišta za infrastrukturne projekte planirano je 600.000,00 kuna, od toga 400.000,00 kuna financirano je iz općih prihoda i primitaka za materijalnu imovinu – prirodna bogatstva i 200.000,00 kuna financirano je iz prihoda od prodaje imovine  za materijalnu imovinu – prirodna bogatstva

5. Za rekonstrukciju “Trivijalne škole“ planirano je 700.000,00 kuna za dodatna ulaganja na građevinskim objektima, od toga 100.000,00 kuna financirano je iz općih prihoda i primitaka i 600.000,00 kuna financirano je iz pomoći prijenosa EU sredstava

6. Za projekt GEOWA -AI (izrada tehničke dokumentacije za korištenje geotermalne energije) planirano je 1.100.000,00 kuna za nematerijalnu proizvedenu imovinu, od toga 900.000,00 kuna financirano je iz pomoći prijenosa EU sredstava i 200.000,00 kuna financirano je iz prihoda od prodaje imovine


Program 2021 Zaštita okoliša planirana u iznosu od 210.000,00 kuna

1. Za deratizaciju i drugu zaštitu planirano je 120.000,00 kuna za rashode za usluge

2. Za veterinarsko - higijeničarsku službu i brigu o životinjama planirano je 90.000,00 kuna, od toga 60.000,00 kuna za rashode za usluge i 30.000,00 kuna za tekuće donacije


GOSPODARSTVO I POLJOPRIVREDA PLANIRANO U IZNOSU OD 200.000,00 KUNA


Program 2005 Poticanje razvoja poljoprivrede i poduzetništva planirano u iznosu od 200.000,00 kuna 

Za subvencije poljoprivrednicima i poduzetnicima i poticanje razvoja planirano je 200.000,00 kuna


VATROGASNE SLUŽBE I SIGURNOST PLANIRANE U IZNOSU OD 870.000,00 KUNA


Program 2006 Vatrogastvo i sigurnost planirano u iznosu od 870.000,00 kuna, od toga:

1. Financiranje Vatrogasne zajednice Grada i DVD-a planirano je u iznosu od 750.000,00 kuna za tekuće donacije

2.  Za sufinanciranje redovne aktivnosti civilne zaštite planirano je 10.000,00 kuna za postrojenja i opremu

3.  Za financiranje Crvenog križa planirano je 100.000,00 kuna za tekuće donacije

4. Za sufinanciranje Gorske službe spašavanja planirano je 10.000,00 kuna za tekuće donacije


KULTURA I SPORT PLANIRANO U IZNOSU OD 2.495.000,00 KUNA


Program 2007 Proračunski korisnici u kulturi planirano u iznosu od 925.000,00 kuna, od toga:

1. Za redovnu djelatnost Zavičajnog muzeja Varaždinske Toplice planirano je 559.000,00 kuna, od toga 539.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka i 20.000,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene, od toga:

• Rashodi za zaposlene planirani u iznosu od 414.000,00 kuna, od toga plaće 331.000,00 kuna, ostali rashodi za zaposlene 28.000,00 kuna i doprinosi na plaće 55.000,00 kuna

• Materijalni rashodi planirani u iznosu od 126.000,00 kuna, od toga naknade troškova zaposlenima 33.000,00 kuna, rashodi za materijal i energiju 17.000,00 kuna, rashodi za usluge 70.000,00 kuna i ostali nespomenuti rashodi poslovanja 6.000,00 kuna

• Financijski rashodi planirani u iznosu od 4.000,00 kuna

• Rashodi za nabavu dugotrajne imovine planirani u iznosu od 15.000,00 kuna za ostale financijske rashode

2. Za projekt nove interpretacije i prezentacije tradicionalne kulture topličkog kraja planirano je 238.000,00 kuna za knjige umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti, od toga 36.000,00 kuna financirano je iz općih prihoda i primitaka i 200.000,00 kuna financirano je od pomoći ZM-a

3. Za stručni skup Aquafest planirano je 50.000,00 kuna financirano iz općih prihoda primitaka, od toga rashodi za usluge 31.000,00 kuna i reprezentacija 19.000,00 kuna

4. Za glazbeni festival NO(c)TE(s) Aqoua lasae planirano je 80.000,00 kuna za rashode za usluge, od toga 12.000,00 kuna financirano je iz općih prihoda i primitaka i 68.000,00 kuna financirano je iz pomoći ZM-a


Program 2008 Sufinanciranje udruga i programa i projekata u kulturi planirano je 150.000,00 kuna

Za sufinanciranje programa i projekta u kulturi planirano je 150.000,00 kuna za tekuće donacije


Program 2009 Očuvanje kulturne baštine i zaštite spomenika kulture planirano je 700.000,00 kuna 

1. Za sufinanciranje zaštite i očuvanja kulturnih dobara planirano je 100.000,00 kuna financirano od opih prihoda i primitaka za kapitalne donacija

2. Za rekonstrukciju zida kod kapelice sv. Duha planirano je 600.000,00 kuna za građevinske objekte, od toga 90.000,00 kuna financirano je iz općih prihoda i primitaka i 510.000,00 kuna financirano je od pomoći iz proračuna


Program 2010 Sport i rekreacija planirano je 720.000,00 kuna, od toga:

1. Za sufinanciranje Zajednice sportskih udruga planirano je 670.000,00 kuna za tekuće donacije

2. Za sufinanciranje programa i projekata iz područja sporta planirano je 50.000,00 kuna za tekuće donacije


OBRAZOVANJE PLANIRANO U IZNOSU OD 4.437.000,00 KUNA


Program 2011 predškolski odgoj planirano u iznosu od 3.477.000,00 kuna, od toga

1. Za sufinanciranje vrtića drugih osnivača planirano je 400.000,00 kuna, od toga subvencije 380.000,00 kuna i pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna 20.000,00 kuna

2. Za Dječji vrtić „Tratinčica“ – sufinanciranje redovne djelatnosti planirano je 2.885.000,00 kuna, od toga:

• Rashodi za zaposlene planirani u iznosu od 1.978.000,00 kuna, od toga Bruto plaće 1.600.000,00 kuna, ostali rashodi za zaposlene 92.000,00 kuna i doprinosi na plaće 286.000,00 kuna

• Materijalni rashodi planirani u iznosu od 789.000,00 kuna, od toga naknade troškova zaposlenima 127.000,00 kuna, rashodi za materijal i energiju 433.000,00 kuna, rashodi za usluge 204.000,00 kuna i ostali nespomenuti rashodi poslovanja 25.000,00 kuna 

• Financijski rashodi planirani u iznosu od 6.000,00 kuna za ostale financijske rashode

• Rashodi za nabavu proizvedene imovine planirani u iznosu od 112.000,00 kuna za postrojenje i opremu 102.000,00 kuna i za računalnu opremu 10.000,00 kuna

3. Za financiranje Programa male škole planirano je 45.000,00 kuna, od toga:

• Rashodi za zaposlene planirani u iznosu od 29.000,00 kuna, od toga Bruto plaće 20.000,00 kuna, ostali rashodi za zaposlene 3.000,00 kuna i doprinosi na plaće 6.000,00 kuna

• Materijalni rashodi planirani u iznosu od 16.000,00 kuna, od toga naknade troškova zaposlenima 2.000,00 kuna, rashodi za materijal i energiju 14.000,00 kuna

4. Za financiranje rada stručnog suradnika/logopeda planirano je 22.000,00 kuna za rashode za usluge

5. Za sufinanciranje pomagača djeci s posebnim potrebama planirano je 125.000,00 kuna, od toga plaće 80.000,00 kuna, ostali rashodi za zaposlene 11.000,00 kuna, doprinosi na plaće 18.000,00 kuna i naknade troškova zaposlenima 16.000,00 kuna


Program 2012 Sufinanciranje osnovnog školstva planirano u iznosu od 500.000,00 kuna, od toga:

1. Za najam školskog prostora JPP planirano je 80.000,00 kuna za rashode za usluge

2. Za produženi boravak i izvannastavne aktivnosti učenika planirano je 150.000,00 kuna za tekuće donacije 

3. Za sufinanciranje izvannastavnih aktivnosti planirano je 20.000,00 kuna za pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna

4. Za sufinanciranje nabave radnih bilježnica i dodatnog materijala planirano je 250.000,00 kuna za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna


Program 2013 Srednjoškolsko i Visoko obrazovanje planirano u iznosu od 400.000,00 kuna

Za stipendije planirano je 400.000,00 kuna za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna


Program 2019 Obrazovanje – općenito planirano je u iznosu od 60.000,00 kuna

Za financiranje pomagača/asistenta u odgojno obrazovnim ustanovama drugih osnivača planirano je 60.000,00 kuna za tekuće donacije


SOCIJALNA ZAŠTITA, HUMANITARNA SKRB I DRUGI INTERESI GRAĐANA PLANIRANO U IZNOSU OD 750.000,00 KUNA


Program 2014 Sufinanciranje djelatnosti iz socijalne zaštite, humanitarna skrb i drugi interesi građana planirano u iznosu od 550.000,00 kuna

1. Za socijalni program planirano je 200.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za naknade građanima i kućanstvima - troškove stanovanja i ostale naknade 

2. Za pomoć za drva planirano je 50.000,00 kuna financirano od pomoći

3. Za potporu za novorođenčad planirano je 150.000,00 kuna od općih prihoda i primitaka za naknade za opremu za novorođenčad 

4. Za sufinanciranje energetske obnove obiteljskih kuća planirano je 150.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za kapitalne donacije


Program 2015 Razvoj civilnog društva planirano u iznosu od 200.000,00 kuna

Za sufinanciranje programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge planirano je 200.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za tekuće donacije


RAZVOJ TURIZMA I UNAPREĐENJE ZAJEDNICE  PLANIRANO U IZNOSU OD 1.105.000,00 KUNA 


Program 2016 Prostorno planiranje planirano u iznosu od 105.000,00 

1. Za prostorno planiranje planirano je 105.000,00 kuna, 100.000,00 kuna financirano je iz općih prihoda i primitaka i 5.000,00 kuna financirano je iz prihoda za posebne namjene

2. Za stambeno naselje – SMART KVART planirano je 1.000.000,00 kuna financirano iz prihoda od prodaje imovine za građevinske objekte


Program 2017 Poticanje razvoja turizma planirano u iznosu od 400.000,00 kuna 

1. Za sufinanciranje rada Turističke zajednice planirano je 100.000,00 kuna za tekuće donacije

2. Za sufinanciranje gradskih manifestacija u organizaciji TZ planirano je 300.000,00 kuna za tekuće donacije

Sudjelovanje:

Molimo Vas prijavite se kako biste mogli sudjelovati u donošenju proračuna prijava

Vijesti

Dokumenti

 1. Prijedlog Proračuna Grada Varaždinskih Toplica za 2022. i projekcija za 2023. i 2024. godinu
  PREUZMI:

 2. Proračun Grada Varaždinskih Toplica za 2022. i projekcija za 2023. i 2024. godinu
  PREUZMI:

 3. Obrazloženje uz Proračun 2022. i projekciju 2023.-2024.
  PREUZMI:

 4. Odluka o izvršavanju Proračuna Grada Varaždinskih Toplica za 2022. godinu
  PREUZMI:

 5. PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA 2022-2024. GODINA
  PREUZMI:

 6. Prijedlog Proračuna Grada Varaždinskih Toplica za 2022. godinu i projekcija za 2023. i 2024. godinu
  PREUZMI:

 7. Izvršenje PLAN PROGRAMA za 2022.
  PREUZMI:

 8. Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna za 2022. godinu
  PREUZMI:

Više