Pretražite općinu ili grad

Proračun za godinu:

Općina Sveti Filip i Jakov

  Kontakt podaci
  Općina Sveti Filip i Jakov
  Obala kralja Tomislava 16, 23207 Sveti Filip i Jakov
  OIB: 57113796391
   +385 23 389 800
  protokol@opcina-svfilipjakov.hr

Proračun za građane za 2020. godinu


Poštovani stanovnici

kako bismo Vam omogućili uvid u rad naše Općine i učinili je što transparentnijom predstavljamo Vam projekt „Proračun za građane“, koji se nalazi na Internet stranici www.proracun.hr, te na našoj službenoj stranici www.opcina-svfilipjakov.hr. U njemu je prikazano na koji način Općina Sveti Filip i Jakov  prikuplja i investira sredstva.

Jednako tako želimo prikazati za što planiramo izdvojiti novac iz Proračuna predstavljajući Vam projekt „Proračun za građane“.

Brojnim komunalnim projektima na području općine želimo osigurati visoku kvalitetu života svih naših mještana. Uz znatna sredstva za održavanje postojeće komunalne infrastrukture, osigurana su značajna sredstva za mnoge komunalne projekte kao što su održavanje nerazvrstanih cesta, održavanje javne rasvjete, javnih površina, groblja i mrtvačnica.

Bitni projekti za razvoj naše općine koji su već u realizaciji i oni koji se planiraju realizirati u 2020. godini jesu: nastavak projekta društveno poticajne stanogradnje, projektni zadatak uključuje izgradnju četiri stambene zgrade u Svetom Filipu i Jakovu, u svakoj će se nalaziti šest stanova; izgradnju biciklističke staze od Svetog Petra na Moru do Turnja; obnovu kino dvorane; izgradnju nogostupa u Raštanima Donjima; izgradnju i uređenje nerazvrstane prometnice u mjestu Turanj kao mnoge druge projekte.

Značajan projekt koji je u realizaciji jeste izgradnja Centra za pružanje usluga u zajednici Općine Sveti Filip i Jakov. Centar će biti izgrađen u Gornjim Raštanima. Ovim projektom želimo starijim stanovnicima, nemoćnim osobama, osobama s invaliditetom i drugim ranjivim skupinama omogućiti što kvalitetnije uvjete života i skrbi. Centar će nuditi cjelodnevni i poludnevni boravak. Sastojao bi se od kuhinje i blagavaonice, dnevnog boravka, sobe za odmor, garderobe za korisnike te prostorije za fizikalnu terapiju. 

U tijeku je izgradnja dječjeg vrtića „Cvitić“ u Turnju, ovim projektom želimo našim najmlađim stanovnicima pružiti modernu ustanovu u kojoj će se kroz igru i učenje pripremati za školu. Vrtić će imat tri odgojne skupine za 54 djece. Planirano otvorenje vrtića je do jeseni. U planu je i izgradnja i opremanje zgrade predškolskog odgoja u Gornjim Raštanima.

Smatramo kako su mladi i obrazovani ljudi temelj našeg društva i budućnosti, s toga našim studentima dodjeljujemo mjesečne stipendije. Ovim želimo nagraditi njihov rad i trud i dati im poticaj kako bi bili još bolji.

Roditeljima novorođene djece dodjeljujemo jednokratne novčane naknade i sufinanciramo cijenu dječjeg vrtića.

Kroz projekt „Zaželi“ želimo pružiti potporu zapošljavanju žena koje se nalaze u nepovoljnom položaju na tržištu rada kao i brigu osobama s invaliditetom i starijim osobama.

Na području naše općine djeluju brojne i raznovrsne udruge koje obogaćuju naš društveni život. S toga njihovo djelovanje, kao i brojne manifestacije koje održavaju zaslužuju financijsku podršku općine. 


Dragi stanovnici predstavili smo dio projekata koje želimo realizirati u 2020. godini. Ukoliko mislite kako nam je još nešto potrebno kako bismo poboljšali našu Općinu molimo da nam napišete.


Vaša Načelnik
Što je proračun?

Proračun je akt kojim se procjenjuju prihodi i primici te utvrđuju rashodi i izdaci Općine Sveti Filip i Jakov za proračunsku godinu, a sadrži i projekciju prihoda i primitaka te rashoda i izdataka za slijedeće dvije godine. 

U ovom Proračunu za građane bit će prikazan sažetak proračuna Općine Sveti Filip i Jakov za 2020. godinu s najvažnijim smjernicama razvoja Općine koji pojašnjava planove i aktivnosti. Ovim pregledom Općinskog proračuna želimo omogućiti svim građanima uvid u prihode i rashode Općine Sveti Filip i Jakov kako bi imali transparentnu i potpunu informaciju o tome gdje i kako se troši općinski novac, kao i da bismo potaknuli sve građane na aktivno sudjelovanje u komentiranju, predlaganju i sugeriranju Općinskog proračuna.


Proračun Općine Sveti Filip i Jakov  možete pronaći ovdje.


Proračun sadržava:

1. Opći dio proračuna sačinjavaju:

• Račun prihoda i rashoda u kojem su prikazani svi prihodi i rashodi prema ekonomskoj klasifikaciji (npr. prihodi od poreza, imovine, pristojbi te rashodi za nabavu nefinancijske imovine, rashodi za usluge tekućeg i investicijskog održavanja, rashodi za zaposlene, financijski rashodi). 

• Račun zaduživanja/financiranja koristi se u trenutku kada postoje viškovi ili manjkovi. Na računu zaduživanja/financiranja prikazuju se izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova te primici od financijske imovine i zaduživanja.


Slikoviti prikaz općeg dijela proračuna: 


Račun prihoda i rashoda prikazuje prikupljena i potrošena sredstva u toku jedne godine stoga se on sastoje od prihoda i rashoda. Račun zaduživanja/financiranja sastoji se od: primitaka od financijske imovine i zaduživanja te izdataka za financijsku imovinu i otplate zajmova. Na račun zaduživanja/financiranja upisuju se viškovi nastali većim prilivom prihoda od rashoda te manjkovi nastali većim odlivom sredstava u rashode od priliva prihoda.


2. Poseban dio proračuna sačinjava:

plan rashoda i izdataka raspoređen po organizacijskim jedinica (odjelima) i proračunskim korisnicima iskazanih po vrstama te raspoređenih u programe koji se sastoje od aktivnosti i projekata. 


3. Plan razvojnih programa

Plan razvojnih programa sadrži strateški planirane rashode na nefinancijskoj imovini i plan kapitalnih pomoći i donacija iskazanih po izvorima prihoda za izvedbu programa. Što znači da se u planu razvojnih programa detaljno planiraju rashodi po programima za tri godine koji moraju biti mjerljivi i unose se u kolonu pokazatelji rezultata. Ovime se postižu veći rezultati u ostvarenju pojedinih ciljeva. Plan razvojnih programa sastavni je dio proračuna.

Treba napomenuti da Proračun nije statičan akt već se sukladno Zakonu može mijenjati tijekom proračunske godine. Ta izmjena se naziva rebalans proračuna. Procedura izmjena/rebalansa Proračuna identična je proceduri njegova donošenja


Proračunski korisnici:

Proračunski korisnici su ustanove, tijela javne vlasti kojima je JLS osnivač ili suosnivač. Financiranje proračunskih korisnika je većim dijelom iz proračuna svog osnivača ili suosnivača. Proračunski korisnici JLS mogu biti: dječji vrtići, knjižnice, javne vatrogasne postrojbe, muzeji, kazališta, domovi za starije i nemoćne osobe… 


Zakoni i sankcije

Proračun se donosi za jednu fiskalnu (proračunsku) godinu. Kod nas se fiskalna godina poklapa s kalendarskom i traje od 01. siječnja do 31. prosinca. Jedini ovlašteni predlagatelj Proračuna je Općinski načelnik. Općinski načelnik jedinice lokalne samouprave odgovoran je za zakonito planiranje i izvršavanje proračuna, za svrhovito, učinkovito i ekonomično raspolaganje proračunskim sredstvima. Proračun donosi (izglasava) Općinsko vijeće do kraja godine. Ako se ne donese proračun prije početka proračunske godine, privremeno se, a najduže za prva tri mjeseca proračunske godine, na osnovi odluke o privremenom financiranju koja mora biti donesena do 31. prosinca, nastavlja financiranje poslova, funkcija i programa tijela jedinica lokalne i područne samouprave i drugih proračunskih i izvanproračunskih korisnika.

U slučaju kada je raspušteno samo Općinsko vijeće, a općinski načelnik nije razriješen, do imenovanja povjerenika Vlade Republike Hrvatske, financiranje se obavlja izvršavanjem redovnih i nužnih rashoda i izdataka temeljem odluke o financiranju nužnih rashoda i izdataka koju donosi općinski načelnik.

Po imenovanju povjerenika Vlade Republike Hrvatske, općinski načelnik predlaže povjereniku novu odluku o financiranju nužnih rashoda i izdataka u koju su uključeni ostvareni prihodi i primici te izvršeni rashodi i izdaci u vremenu do dolaska povjerenika. Ako se do 31. ožujka ne donese proračun, povjerenik donosi odluku o financiranju nužnih rashoda i izdataka za razdoblje do donošenja proračuna.Proračunski prihodi i primici

Prihodi i primici Iznos U %
Prihodi poslovanja 65.176.421,55 kn 70,77 %
> Prihodi od poreza 22.324.919,25 kn 24,24 %
> Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna 22.203.002,30 kn 24,11 %
> Prihodi od imovine 3.712.500,00 kn 4,03 %
> Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada 16.524.000,00 kn 17,94 %
> Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija 262.000,00 kn 0,28 %
> Kazne, upravne mjere i ostali prihodi 150.000,00 kn 0,16 %
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine 18.589.671,55 kn 20,19 %
> Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine 17.489.671,55 kn 18,99 %
> Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine 1.100.000,00 kn 1,19 %
Primici od financijske imovine i zaduživanja 8.326.508,06 kn 9,04 %
> Primici od zaduživanja 8.326.508,06 kn 9,04 %
UKUPNO 92.092.601,16 kn
Grafika
Prihodi od poreza
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna
Prihodi od imovine
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija
Kazne, upravne mjere i ostali prihodi
Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine
Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine
Primici od zaduživanja
*postotak potkategorije predstavlja udio potkategorije u ukupnom iznosu proračuna

PRIHODI I PRIMICI


Ukupni prihodi i primici Općine Sveti Filip i Jakov za 2020. godinu planirani su u iznosu od 92.092.601,16 kuna


Prihodi od poslovanja

Prihodi od poslovanja Općine Sveti Filip i Jakov  za 2020. godinu planirani su u iznosu od 65.176.421,55 kuna, a čine ih:

1. Prihodi od poreza planirani u iznosu od 22.324.919,25 kuna, od toga porez i prirez na dohodak planiran u iznosu od 9.624.919,25 kuna, porezi na imovinu 12.000.000,00 kuna i porezi na robu i usluge planiran u iznosu od 700.000,00 kuna;

2. Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna planirane u iznosu od 22.203.002,30 kuna, od toga pomoći proračunu iz drugih proračuna planirane u iznosu od 810.822,96 kuna, pomoći od izvanproračunskih korisnika planirane u iznosu od 1.525.000,00 kuna i pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava planirane u iznosu 19.867.179,34 kuna;

3. Prihodi od imovine planirani u iznosu od 3.712.500,00 kuna, od toga prihodi od financijske imovine planirani u iznosu od 1.500,00 kuna i prihodi od nefinancijske imovine planirani u iznosu od 3.711.000,00 kuna;

4. Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada planirani u iznosu od 16.524.000,00 kuna, od toga upravne i administrativne pristojbe planirane u iznosu od 635.000,00 kuna, prihodi po posebnim propisima planirani u iznosu od 6.448.500,00 kuna i komunalni doprinosi i naknade planirani u iznosu od 9.440.500,00kuna;

5. Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija planirani u iznosu od 262.000,00 kuna;

6. Kazne, upravne mjere i ostali prihodi planirani u iznosu od 150.000,00 kuna


Prihodi od prodaje nefinancijske imovine 

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine planirani u iznosu od 18.589.671,55 kuna, od toga:

1. Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine planirani u iznosu od 17.489.671,55 kuna - prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava;

2. Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine planirani u iznosu od 1.100.000,00 kuna - prihodi od prodaje građevinskih objekata.

Primici od financijske imovine i zaduživanja

Primici od financijske imovine i zaduživanja planirani u iznosu od 8.326.508,06 kuna za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora.Proračunski rashodi i izdaci

Rashodi Iznos U %
Rashodi poslovanja 33.582.781,33 kn 36,47 %
> Rashodi za zaposlene 8.810.368,64 kn 9,57 %
> Materijalni rashodi 17.041.812,69 kn 18,51 %
> Financijski rashodi 658.000,00 kn 0,71 %
> Subvencije 300.000,00 kn 0,33 %
> Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna 1.345.900,00 kn 1,46 %
> Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 785.000,00 kn 0,85 %
> Ostali rashodi 4.641.700,00 kn 5,04 %
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 49.717.949,67 kn 53,99 %
> Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine 662.500,00 kn 0,72 %
> Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 47.040.449,67 kn 51,08 %
> Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 2.015.000,00 kn 2,19 %
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova 6.791.870,16 kn 7,38 %
> Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova 6.791.870,16 kn 7,38 %
Vlastiti izvori - rezultat poslovanja 2.000.000,00 kn 2,17 %
UKUPNO 92.092.601,16 kn
Grafika
Rashodi za zaposlene
Materijalni rashodi
Financijski rashodi
Subvencije
Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade
Ostali rashodi
Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini
Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova
Vlastiti izvori - rezultat poslovanja
*postotak potkategorije predstavlja udio potkategorije u ukupnom iznosu proračuna

RASHODI I IZDACI


Ukupni rashodi i izdaci Općine Sveti Filip i Jakov za 2020. godinu planirani su u iznosu od 92.092.601,16 kuna


Rashodi poslovanja Općine Sveti Filip i Jakov  za 2020. godinu planirani u iznosu od 33.582.781,33 kuna, od toga:

1. Rashodi za zaposlene planirani su u iznosu od 8.810.368,64 kuna, od toga plaće (Bruto) 6.986.500,00 kuna, ostali rashodi za zaposlene 470.000,00 kuna i doprinosi na plaće 1.353.868,64 kuna;

2. Materijalni rashodi planirani su u iznosu od 17.041.812,69 kuna, od toga naknade troškova zaposlenima planirane u iznosu od 632.000,00 kuna, rashodi za materijal i energiju planirani u iznosu od 3.386.900,00 kuna, rashodi za usluge planirani su u iznosu od 10.831.989,40 kuna, naknade troškova osobama izvan radnog odnosa planirane u iznosu od 45.000,00 kuna i ostali nespomenuti rashodi poslovanja 2.145.923,29 kuna;

3. Financijski rashodi planirani su u iznosu od 658.000,00 kuna, od toga kamate za primljene kredite i zajmove planirane u iznosu od 243.000,00 kuna i za ostale financijske rashode planirano je 415.000,00 kuna;

4. Subvencije planirane u iznosu od 300.000,00 kuna za Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrt. izvan javnog sektora;

5. Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna planirane u iznosu od 1.345.900,00 kuna za pomoći unutar općeg proračuna;

6. Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade planirane u iznosu od 785.000,00 kuna za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna;

7. Ostali rashodi planirani u iznosu od 4.641.700,00 kuna, od toga  za tekuće donacije planirano je 1.591.700,00 kuna i 3.050.00,00 kuna za kapitalne pomoći.


Rashodi za nabavu nefinancijske imovine


Rashodi za nabavu nefinancijske imovine planirani su u iznosu od 49.717.949,67 kuna, od toga:

1. Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine planirani u iznosu od 662.500,00 kuna, od toga materijalna imovina-prirodna bogatstva 600.000,00 kuna i nematerijalna imovina 62.500,00 kuna;

2. Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine planirani u iznosu od 47.040.449,67 kuna, od toga, građevinski objekti 38.911.614,97 kuna, postrojenje i oprema 3.906.413,75 kuna, prijevozna sredstva 951.045,94 kuna, višegodišnji nasadi i osnovno stado 100.000,00 kuna i nematerijalna proizvedena imovina 3.171.375,01 kuna;

3. Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini planirani u iznosu od 2.015.000,00 kuna, od toga dodatna ulaganja na građevinskim objektima 395.000,00 kuna, dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima 20.000,00 kuna i dodatna ulaganja na ostalu nefinancijsku imovinu 1.600.000,00 kuna.


Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova

Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova planirani u iznosu od 6.791.870,16 kuna, od toga otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora planirano u iznosu od  6.773.870,16 kuna i otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora planirano u iznosu od 18.000,00 kuna


Vlastiti izvori – višak/manjak prihoda planirano u iznosu od 2.000.000,00 kunaPREDSTAVNIČKA, IZVRŠNA I UPRAVNA TIJELA PLANIRANO U IZNOSU OD 77.144.101,16 KUNA

Program 1000 Javna uprava i administracija planirano u iznosu od 13.378.870,16 kuna


1. Za financiranje redovnih djelatnosti općinskih tijela planirano je 6.275.000,00 kuna, od toga;

• Rashodi za zaposlene financirani od općih prihoda i primitaka planirani u iznosu od 2.905.000,00 kuna, od toga plaće (Bruto) 2.200.000,00 kuna, ostali rashodi za zaposlene 250.000,00 kuna i doprinosi na plaće 455.000,00 kuna;

• Materijalni rashodi financirani od općih prihoda i primitaka planirani u iznosu od 3.339.000,00 kuna, od toga naknade troškova zaposlenima 320.000,00 kuna, rashodi za materijal i energiju 486.000,00 kuna, rashodi za usluge 1.816.000,00 kuna, naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 15.000,00 kuna i ostali nespomenuti rashodi poslovanja 702.000,00 kuna;

• Ostali rashodi planirani u iznosu od 1.000,00 kuna za tekuće donacije;

• Materijalni rashodi financirani od pomoći od ostalih subjekata unutar države planirani u iznosu od 30.000,00 kuna za naknade troškova osobama izvan radnog odnosa.

2. Za obilježavanje Dana općine, spomendana i obljetnica planirano je 250.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za ostale nespomenute rashode poslovanja,

3. Za suradnju s gradovima prijatelja planirano je 50.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za ostale nespomenute rashode poslovanja,

4. Za financijske poslove planirano je 6.563.870,16 kuna, od toga:

• Financijski rashodi financirano od općih prihoda i primitaka planirani u iznosu od 550.000,00 kuna, od toga kamate za primljene kredite i zajmove 150.000,00 kuna i ostali rashodi 400.000,00 kuna

• Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova financirani od općih prihoda i primitaka planirani u iznosu 2.800.000,00 kuna za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora; 

• Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova financirani od pomoći državnog proračuna temeljem EU planirani u iznosu 3.213.870,16 kuna za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora.

5. Za opremu planirano je 240.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka, od toga postrojenje i oprema 180.000,00 kuna i nematerijalna proizvedena imovina 60.000,00 kuna


Program 1002 Komunalna infrastruktura planirano u iznosu od 7.220.000,00 kuna

1. Za opskrbu električnom energijom planirano je 1.000.000,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene, od toga rashodi za materijal i energiju 850.000,00 kuna, rashodi za usluge 50.000,00 kuna i građevinski objekti 100.000,00 kuna,

2. Za sufinanciranje asfaltiranja županijskih cesta planirano je 10.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za pomoći unutar općeg proračuna,

3. Za javnu rasvjetu planirano je 900.000,00 kuna, od toga 800.000,00 kuna financirano od prihoda od komunalnog doprinosa i 100.000,00 kuna financirano od pomoći iz županijskog proračuna za građevinske objekte,

4. Za odvodnju oborinskih voda planirano je 560.000,00 kuna financirano od prihoda od komunalnog doprinosa, od toga 400.000,00 kuna za građevinske objekte i 160.000,00 kuna za nematerijalnu proizvedenu imovinu,

5. Za mrtvačnice planirano je 25.000,00 kuna financirano od prihoda od prodaje za građevinske objekte,

6. Za groblja planirano je 730.000,00 kuna, od toga

• Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine financirano od prihoda od komunalnog doprinosa planirani u iznosu od 230.000,00 kuna, od toga 215.000,00 kuna za građevinske objekte i 15.000,00 kuna za nematerijalnu proizvedenu imovinu,

• Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine financirano od prihoda od prodaje planirani u iznosu od 500.000,00 kuna za građevinske objekte.

7. Za nogostup planirano je 1.600.000,00 kuna, od toga:

• Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine financirano od prihoda od komunalnog doprinosa planirani u iznosu od 900.000,00 kuna, od toga 800.000,00 kuna za građevinske objekte i 100.000,00 kuna za nematerijalnu proizvedenu imovinu,

• Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine financirano od pomoći od ostalih subjekata unutar države planirani u iznosu od 700.000,00 kuna za građevinske objekte.

8. Za nerazvrstane ceste planirano je 450.000,00 kuna, od toga:

• Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine financirano od prihoda od komunalnog doprinosa planirani u iznosu od 100.000,00 kuna za građevinske objekte,

• Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine financirano od pomoći od županijskog proračuna planirani u iznosu od 50.000,00 kuna za građevinske objekte,

• Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine financirano od prihoda od prodaje planirani u iznosu od 300.000,00 kuna za građevinske objekte.

9. Za trgove planirano je 25.000,00 kuna financirano od prihoda od prodaje za nematerijalnu proizvedenu imovinu,

10. Za izgradnju nogostupa Donje Raštane planirano je 1.370.000,00 kuna, od toga:

• Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine financirano od pomoći od ostalih subjekata unutar države planirani u iznosu od 600.000,00 kuna za građevinske objekte,

• Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine financirano od prihoda od prodaje planirani u iznosu od 770.000,00 kuna, od toga 700.000,00 kuna z građevinske objekte i 70.000,00 kuna za nematerijalnu proizvedenu imovinu.

11. Za nogostup planirano je 250.000,00 kuna, od toga 200.000,00 kuna financirano od prihoda od komunalnog doprinosa i 50.000,00 kuna financirano od pomoći iz županijskog proračuna za građevinske objekte,

12. Za tržnicu Sveti Filip i Jakov planirano je 300.000,00 kuna, od toga:

• Materijalni rashodi financirani od općih prihoda i primitaka 100.000,00 kuna, od toga rashodi za materijal i energiju 50.000,00 kuna i rashodi za usluge 50.000,00 kuna;

• Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine financirano od pomoći državnog proračuna temeljem EU planirani u iznosu od 150.000,00 kuna za građevinske objekte;

• Materijalni rashodi financirano od pomoći gradski proračun planirano u iznosu od 50.000,00 kuna za rashode za usluge.


Program 1003 Razvoj i upravljanje sustava vodoopskrbe, odvodnje i zaštite voda planirano u iznosu od 3.850.000,00 kuna

1. Za sustav navodnjavanja Vransko polje planirano je 50.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za kapitalne pomoći,

2. Za opskrbu vodom planirano je 600.000,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene za rashode za usluge,

3. Za vodovod planirano je 1.000.000,00 kuna financirano od prihoda od prodaje za kapitalne pomoći,

4. Za kanalizaciju planirano je 2.200.000,00 kuna financirano od prihoda od prodaje, od toga 2.000.000,00 kuna za kapitalne pomoći i 200.000,00 kuna za dodatna ulaganja na nefinancijsku imovinu.


Program 1004 Zaštita okoliša i energetska učinkovitost planirano u iznosu od 1.326.488,00 kuna

1. Za modernizaciju javne rasvjete planirano je 250.000,00 kuna, od toga 56.000,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene i 194.000,00 kuna financirano od pomoći od državnog proračuna za rashode za usluge;

2. Za nabavu kanti za odvajanje otpada planirano je 50.000,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene za ostale nespomenute rashode poslovanja,

3. Za sanaciju deponija planirano je 500.000,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene za rashode za usluge,

4. Za odlagalište otpada planirano je 50.000,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene za pomoći unutar općeg proračuna,

5. Za spremnike za odvajanje otpada planirano je 300.000,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene za postrojenje i opremu,

6. Za reciklažno dvorište planirano je 176.488,00 kuna, od toga:

• Materijalni rashodi financirani od općih prihoda i primitaka planirani u iznosu od 79.988,00 kuna, od toga rashodi za usluge 51.000,00 kuna i ostali nespomenuti rashodi poslovanja 28.988,00 kuna;

• Materijalni rashodi financirani od pomoći od državnog proračuna planirani u iznosu od 36.500,00 kuna, od toga rashodi za usluge 31.500,00 kuna i ostali nespomenuti rashodi poslovanja 5.000,00 kuna;

• Materijalni rashodi financirani od pomoći državnog proračuna temeljem EU planirani u iznosu od 60.000,00 kuna za rashode za usluge.


Program 1005 Upravljanje imovinom planirano u iznosu od  27.209.945,36 kuna

1. Za održavanje zgrada planirano je 130.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka, od toga rashodi za materijal i energiju 50.000,00 kuna, rashodi za usluge 50.000,00 kuna i ostali nespomenuti rashodi poslovanja 30.000,00 kuna,

2. Za spomenike planirano je 100.000,00 kuna financirano od prihoda od prodaje za građevinske objekte,

3. Za obnovu objekata na prostoru Općine Sveti Filip i Jakov planirano je 200.000,00 kuna financirano od prihoda od prodaje za dodatna ulaganja na građevinskim objektima,

4. Za izgradnju i uređenje nerazvrstane prometnice „KRČ“ planirano je 339.000,00 kuna, od toga:

• Materijalni rashodi financirani od općih prihoda i primitaka planirani u iznosu od 121.000,00 kuna za rashode za usluge;

• Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine financirani od prihoda za posebne namjene planirani u iznosu od 125.000,00 kuna za građevinske objekte.

• Materijalni rashodi financirani od općih pomoći od državnog proračuna temeljem EU  planirani u iznosu od 93.000,00 kuna za rashode za usluge;

5. Za izgradnju i opremanje Dječjeg vrtića „Cvitić“ Turanj planirano je 9.144.633,00 kuna, od toga:

• Materijalni rashodi financirani od općih prihoda i primitaka planirani u iznosu od 121.688,50 kuna za rashode za usluge;

• Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine financirani od općih prihoda i primitaka planirani u iznosu od 116.543,75 kuna, od toga 5.000,00 kuna za građevinske objekte i 111.543,75 za nematerijalnu proizvedenu imovinu,

• Materijalni rashodi financirani od pomoći od državnog proračuna planirani u iznosu od 41.746,88 kuna za rashode za usluge;

• Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine financirani od pomoći od državnog proračuna planirani u iznosu od 45.237,19 kuna za nematerijalnu proizvedenu imovinu,

• Materijalni rashodi financirani od pomoći državnog proračuna temeljem EU planirani u iznosu od 236.565,63 kuna za rashode za usluge;

• Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine financirani od pomoći državnog proračuna temeljem EU planirani u iznosu od 256.344,07 kuna za nematerijalnu proizvedenu imovinu,

• Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine financirani primitaka od zaduživanja planirani u iznosu od 8.326.508,06 kuna, od toga 7.682.785,56 kuna za građevinske objekte i 643.722,50 za postrojenje i opremu,

6. Za Centar za pružanje usluga u zajednici planirano je 15.653.312,28 kuna, od toga:

• Rashodi za zaposlene financirani od pomoći državnog proračuna temeljem EU planirani u iznosu od 259.568,64 kuna, od toga plaće (Bruto) 200.000,00 kuna i doprinosi na plaće 59.568,64 kuna;

• Materijalni rashodi financirani od pomoći državnog proračuna temeljem EU planirani u iznosu 798.653,79 kuna, od toga rashodi za usluge 759.718,50 kuna i ostali nespomenuti rashodi poslovanja 38.935,29 kuna;

• Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna planirane u iznosu od 8.400,00 kuna;

• Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine financirani od pomoći državnog proračuna temeljem EU planirani u iznosu 13.582.937,30 kuna, od toga građevinski objekti 10.903.157,86 kuna, postrojenje i oprema 1.652.983,50 kuna, prijevozna sredstva 811.045,94 kuna i nematerijalna proizvedena imovina 215.750,00 kuna

• Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine rashodi financirani od prihoda od prodaje planirani u iznosu od 1.003.752,55 kuna za građevinske objekte.

7. Za poslovne zgrade planirano je 800.000,00 kuna financirano od prihoda od prodaje za građevinske objekte.

8. Za zgradu predškole u Raštanima Gronjim planirano je 818.000,00 kuna, od toga:

• Materijalni rashodi financirani od prihoda za posebne namjene planirani u iznosu od 31.000,00 kuna za rashode za usluge;

• Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine financirani od prihoda za posebne namjene planirani u iznosu 115.000,00 kuna, od toga postrojenje i oprema 65.000,00 kuna i nematerijalna proizvedena imovina 50.000,00 kuna

• Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini imovine financirani od prihoda za posebne namjene planirani u iznosu 195.000,00 kuna za dodatna ulaganja na građevinskim objektima;

• Materijalni rashodi financirani od pomoći od državnog proračuna planirani u iznosu od 3.000,00 kuna za rashode za usluge;

• Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine financirani od pomoći od državnog proračuna planirani u iznosu 45.000,00 kuna za postrojenje i opremu,

• Materijalni rashodi financirani od pomoći državnog proračuna temeljem EU planirani u iznosu od 26.000,00 kuna za rashode za usluge;

• Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine financirani od pomoći državnog proračuna temeljem EU planirani u iznosu 403.000,00 kuna za postrojenje i opremu,

9. Za rekonstrukciju zgrade općine planirano je 25.000,00 kuna financirano od prihoda od komunalnog doprinosa za nematerijalnu proizvedenu imovinu.


Program 1006 Osnovno, srednjoškolsko i visoko obrazovanje planirano u iznosu od 1.430.000,00 kuna

1. Za stipendije planirano je 280.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna,

2. Za otplatu kredita za sportsku dvoranu i školu planirano je 850.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka, od toga kamate za primljene kredite i zajmove 90.000,00 kuna i otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora 760.000,00 kuna

3. Za sufinanciranje produženog boravka i prehrane planirano je 300.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za pomoću unutar općeg proračuna.


Program 1007 Razvoj sporta i rekreacije planirano u iznosu od 1.305.600,00 kuna

1. Za tekuće donacije sportskim klubovima i udrugama planirano je 385.600,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za tekuće donacije,

2. Za sportsko ljeto planirano je 10.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za postrojenje i opremu,

3. Za biciklističku stazu Sveti Petar – Turanj planirano je 260.000,00 kuna, od toga 250.000,00 kuna  financirano od prihoda od komunalnog doprinosa za građevinske objekte i 10.000,00 kuna financiran odo pomoći od ostalih subjekata unutar države za rashode za usluge,

4. Za sportska igrališta planirano je 500.000,00 kuna financirano od prihoda od komunalnog doprinosa, od toga građevinski objekti 400.000,00 kuna i postrojenje i oprema 100.000,00 kuna,

5. Za dječja igrališta planirano je 150.000,00 kuna financirano od prihoda od komunalnog doprinosa za postrojenje i opremu


Program 1008 Promicanje kulture planirano u iznosu od 1.514.707,75 kuna

1. Za tekuće donacije kulturnim društvima i udrugama planirano je 269.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za tekuće donacije,

2. Za kulturno ljeto planirano je 300.000,00 kuna, od toga:

• Materijalni rashodi financirani od općih prihoda i primitaka planirani u iznosu od 210.000,00 kuna, od toga rashodi za usluge 50.000,00 kuna i ostali nespomenuti rashodi poslovanja 160.000,00 kuna;

• Materijalni rashodi financirani od boravišne pristojbe planirani u iznosu od 70.000,00 kuna za rashode za usluge;

• Materijalni rashodi financirani od pomoći od ostalih subjekta unutar države planirani u iznosu od 20.000,00 kuna za ostale nespomenute rashode poslovanja.

3. Za kulturne manifestacije planirano je 250.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za ostale nespomenute rashode poslovanja,

4. Za Božićna događanja planirano je 100.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za ostale nespomenute rashode poslovanja,

5. Za sufinanciranje KINO projekcija planirano je 50.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za ostale nespomenute rashode poslovanja,

6. Za opremu KINO dvorane planirano je 100.000,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene za građevinske objekte,

7. Za „Kino – Centar za kulturu, inovaciju i obrazovanje“ planirano je 234.707,75 kuna, od toga:

• Rashodi za zaposlene financirani od pomoći državnog proračuna temeljem EU planirani u iznosu od 120.000,00 kuna, od toga plaće (Bruto) 100.000,00 kuna i doprinosi na plaće 20.000,00 kuna;

• Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine financirani od pomoći državnog proračuna temeljem EU planirani u iznosu 114.707,75 kuna za postrojenje i opremu.

8. Za obnovu kule „FORTICA“ na otoku Babcu planirano je 210.000,00 kuna, od toga:

• Materijalni rashodi financirani od prihoda za posebne namjene planirani u iznosu od 10.000,00 kuna za rashode za usluge;

• Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine financirani od prihoda za posebne namjene planirani u iznosu od 150.000,00 kuna, od toga 100.000,00 kuna za građevinske objekte i 50.000,00 kuna za nematerijalnu proizvedenu imovinu;

• Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine  financirani od pomoći od državnog proračuna planirani u iznosu od 50.000,00 kuna za građevinske objekte.

9. Za projekt prekogranične suradnje „KULT AQUA“ planirano je 1.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za ostale nespomenute rashode poslovanja.


Program 1009 Poticanje razvoja turizma planirano u iznosu od 1.472.270,89 kuna

1. Za financiranje Turističke zajednice planirano je 175.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka, od toga 100.000,00 kuna za ostale nespomenute rashode i 75.000,00 kuna za tekuće donacije,

2. Za promociju ruralnog turizma planirano je 50.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za rashode za usluge,

3. Za razvoj širokopojasnog interneta G5 planirano je 510.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka, od toga 10.000,00 kuna za rashode z usluge i 500.000,00 kuna za pomoći unutar općeg proračuna,

4. Za „Gušte mora“ planirano je 222.270,89 kuna, od toga:

• Materijalni rashodi financirani od općih prihoda i primitaka planirani u iznosu od 120.000,00 kuna, od toga rashodi za usluge 100.000,00 kuna i ostali nespomenuti rashodi poslovanja 20.000,00 kuna,

• Materijalni rashodi financirani od pomoći od državnog proračuna planirani u iznosu od 15.338,89 kuna za rashode za usluge,

• Materijalni rashodi financirani od pomoći državnog proračuna temeljem EZ planirani u iznosu od 86.932,00 kuna, od toga rashodi za usluge 74.932,00 kuna i ostali nespomenuti rashodi poslovanja 12.000,00 kuna.

5. Za sanitarne objekte planirano je 15.000,00 kuna financirano od prihoda od prodaje za građevinske objekte

6. Za plažu „Morovička“ Turanj planirano je 50.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za rashode za usluge,

7. Za uređenje šetnice „Morovička“ planirano je 200.000,00 kuna financirano od prihoda od komunalnog doprinosa za građevinske objekte,

8. Za plažu „Iza Banja“ planirano je 250.000,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene za građevinske objekte


Program 1010 Organiziranje i provođenje zaštite i spašavanja planirano u iznosu od 515.500,00 kuna

1. Za spašavanje planirano je 11.500,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za tekuće donacije,

2. Za protupožarnu zaštitu planirano je 400.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za tekuće donacije,

3. Za Civilnu zaštitu planirano je 10.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za tekuće donacije,

4. Za zapovjedno vozilo planirano je 130.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za prijevozna sredstva.


Program 1011 Socijalna skrb planirano u iznosu od 1.013.700,00 kuna

1. Za sufinanciranje socijalne skrbi planirano je 178.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka, od toga ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 145.000,00 kuna, ostali rashodi 3.000,00 kuna i tekuće donacije 3.000,00 kuna, ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna financirane od pomoći županijskog proračuna planirane u iznosu od 30.000,00 kuna

2. Za pomoć u kući putem ustanova u javnom sektoru planirano je 20.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za tekuće donacije,

3. Naknada za novorođenu djecu planirana u iznosu od 80.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna,

4. Za božićnice – umirovljenicima planirano je 250.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna,

5. Zaželi program zapošljavanja žena planirano u iznosu od  485.700,00 kuna, od toga:

• Rashodi za zaposlene financirani od općih prihoda i primitaka planirani u iznosu od 91.000,00 kuna, od toga plaće (Bruto) 60.000,00 kuna, ostali rashodi za zaposlene 20.000,00 kuna i doprinosi na plaće 10.000,00 kuna;

• Materijalni rashodi financirani od općih prihoda i primitaka planirani u iznosu 1.000,00 kuna za naknade troškova zaposlenima;

• Rashodi za zaposlene financirani od pomoći državnog proračuna temeljem EU planirani u iznosu od 252.300,00 kuna, od toga plaće (Bruto) 199.000,00 kuna, ostali rashodi za zaposlene 10.000,00 kuna i doprinosi na plaće 43.300,00 kuna;

• Materijalni rashodi financirani od pomoći državnog proračuna temeljem EU planirani u iznosu 142.400,00 kuna, od toga naknade troškova zaposlenima 40.000,00 kuna, rashodi za materijal i energiju 38.400,00 kuna i rashodi za usluge 64.000,00 kuna;


Program 1012 Zdravstvo planirano u iznosu od 275.000,00 kuna

1. Za zaštitu od zaraznih bolesti planirano je 90.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za rashode za usluge,

2. Za tekuće donacije zdravstvenim ustanovama planirano je 115.000,00 kuna, od toga 65.000,00 kuna za pomoći unutar općeg proračuna i 50.000,00 kuna za tekuće donacije,

3. Za zaštitu životinja planirano je 70.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za rashode za usluge,


Program 1015 Razvoj i sigurnost prometa planirano u iznosu od 1.936.000,00 kuna

1. Za prometno redarstvo planirano je 30.000,00 kuna financirano od prihoda od komunalne naknade za ostale nespomenute rashode poslovanja,

2. Za prijevoz Zadar-Veterinci-Biograd planirano je 100.000,00 kuna za subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru,

3. Za kružne tokove planirano je 830.000,00 kuna, od toga:

• Materijalni rashodi financirani od općih prihoda i primitaka planirani u iznosu od 20.000,00 kuna za rashode za usluge;

• Materijalni rashodi financirani od prihoda od prodaje planirani u iznosu od 10.000,00 kuna za rashode za usluge;

• Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine financirani od prihoda od prodaje planirani u iznosu od 800.000,00 kuna, od toga 750.000,00 kuna za građevinske objekte i 50.000,00 kuna za nematerijalnu proizvedenu imovinu.

4. Za autobusni kolodvor i pothodnik planirano je 95.000,00 kuna financirano od prihoda od prodaje za nematerijalnu proizvedenu imovinu.

5. Za izgradnju i uređenje parkirališta planirano je 345.000,00 kuna, od toga:

• Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine financirani od donacije od pravnih osoba planirani u iznosu od 50.000,00 kuna za građevinske objekte;

• Materijalni rashodi financirani od prihoda od prodaje planirani u iznosu od 50.000,00 kuna za rashode za usluge;

• Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine financirani od prihoda od prodaje planirani u iznosu od 195.000,00 kuna za građevinske objekte.

6. Za sustav parkinga planirano je 360.000,00 kuna, od toga:

• Materijalni rashodi financirani od prihoda općih prihoda i primitaka planirani u iznosu od 200.000,00 kuna za rashode za usluge;

• Materijalni rashodi financirani od prihoda za posebne namjene planirani u iznosu od 80.000,00 kuna, od toga 10.000,00 kuna za materijal i energiju i 70.000,00 kuna rashode za usluge;

• Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne financirani od prihoda za posebne namjene planirani u iznosu od 80.000,00 kuna za postrojenje i opremu.

7. Za sigurnost na cestama planirano je 176.000,00 kuna financirano od prohoda od komunalnog doprinosa, od toga 100.000,00 kuna za ostale nespomenute rashode poslovanja i 76.000,00 kuna za građevinske objekte.


Program 1017 Program javnih potreba planirano u iznosu od 929.100,00 kuna

1. Za sufinanciranja planirano je 562.500,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka, od toga subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru 200.000,00 kuna i pomoći unutar općeg proračuna 362.500,00 kuna,

2. Za donacije planirano je 366.600,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za tekuće donacije,


Program 1018 Prostorno planiranje i uređenje planirano u iznosu od 13.730.919,00 kuna

1. Za redovne usluge planirano je 280.000,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene za rashode za usluge,

2. Za projektnu dokumentaciju planirano je 1.172.500,00 kuna, od toga:

• Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine financirani od prihoda od komunalnog doprinosa planirani u iznosu od 860.000,00 kuna za nematerijalnu proizvedenu imovinu;

• Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine financirani od prihoda od pomoći od državnog proračuna planirani u iznosu od 100.000,00 kuna za nematerijalnu proizvedenu imovinu;

• Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine financirani od prihoda od pomoći državnog proračuna temeljem EU planirani u iznosu od 62.500,00 kuna za nematerijalnu proizvedenu imovinu;

• Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine financirani od donacija od pravnih osoba planirani u iznosu od 100.000,00 kuna za nematerijalnu proizvedenu imovinu;

• Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine financirani od kapitalne donacije od fizičkih osoba planirani u iznosu od 50.000,00 kuna za nematerijalnu proizvedenu imovinu.

3. Za zemljište planirano je 1.715.000,00 kuna financirano od prihoda od prodaje, od toga materijalna imovina – prirodna bogatstva 600.000,00 kuna, nematerijalna imovina 15.000,00 kuna i dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu 1.100.000,00 kuna,

4. Za katastarsku izmjeru planirano je 47.500,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene za nematerijalnu imovinu,

5. Za Luke planirano je 95.000,00 kuna financirano od prihoda od prodaje za nematerijalnu proizvedenu imovinu,

6. Za poticanje stanogradnje planirano je 10.140.919,00 kuna financirano od prihoda od prodaje, od toga građevinski objekti 9.440.919,00 kuna, nematerijalna proizvedena imovina 400.000,00 kuna i dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu 300.000,00 kuna,

7. Za društveno poslovnu zonu u Sikovu planirano je 50.000,00 kuna financirano od prihoda od prodaje za nematerijalnu proizvedenu imovinu,

8. Za sređivanje zemljišnih knjiga planirano je 230.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka, od toga rashodi za materijal i energiju 30.000,00 kuna, rashodi za usluge 150.000,00 kuna i pomoći unutar općeg proračuna 50.000,00 kuna,DJEČJI VRTIĆ „CVIT“ PLANIRANO U IZNOSU OD 3.017.000,00 KUNA


Program 1000 Predškolski odgoj planirano u iznosu od 2.992.000,00 kuna

1. Za redovnu djelatnost planirano je 2.965.000,00 kuna, od toga:

• Rashodi za zaposlene financirani od općih prihoda i primitaka planirani u iznosu od 2.220.000,00 kuna, od toga plaće (Bruto) 1.910.000,00 kuna i doprinosi na plaće 310.000,00 kuna;

• Materijalni rashodi financirani od općih prihoda i primitaka planirani u iznosu od 20.000,00 kuna za materijal i energiju;

• Rashodi za zaposlene financirani od sufinancirane cijene usluge PK  planirani u iznosu od 90.000,00 kuna za ostale rashode za zaposlene;

• Materijalni rashodi financirani od sufinancirane cijene usluge PK  planirani u iznosu od 609.000,00 kuna, od toga naknade troškova zaposlenima 96.000,00 kuna, rashodi za materijal i energiju 386.000,00 kuna, rashodi za usluge 99.000,00 kuna, ostali nespomenuti rashodi poslovanja 28.000,00 kuna;

• Financijski rashodi financirani od sufinancirane cijene usluge PK  planirani u iznosu od 8.000,00 kuna, od toga kamate za primljene kredite i zajmove 3.000,00 kuna i ostali financijski rashodi 5.000,00 kuna; 

• Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova financirani od sufinancirane cijene usluge PK  planirani u iznosu 18.000,00 kuna za otplatu glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora

2. Za opremu planirano je 27.000,00 kuna, od toga 15.000,00 kuna financirano od sufinancirane cijene usluge PK i 12.000,00 kuna financirano od donacije PK za postrojenje i opremu


Program 1001 Program javnih potreba planirano u iznosu od 25.000,00 kuna

Za provođenje predškole planirano je 25.000,00 kuna, od toga 22.000,00 kuna financirano od pomoći državni proračun – PK i 3.000,00 kuna financiran od pomoći županijski proračun – PK za materijal i energiju


VLASTITI POGON PLANIRANO U IZNOSU OD 9.675.500,00 KUNA


Program 1000 Vlastiti pogon planirano u iznosu od 4.011.000,00 kuna

1. Za financiranje redovnih aktivnosti planirano je 3.776.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka, od toga:

• Rashodi za zaposlene planirani u iznosu od 2.567.500,00 kuna, od toga plaće (Bruto) 2.067.500,00 kuna, ostali rashodi za zaposlene 100.000,00 kuna i doprinosi na plaće 400.000,00 kuna;

• Materijalni rashodi planirani u iznosu od 1.208.500,00 kuna, od toga naknade troškova zaposlenima 145.000,00 kuna, rashodi za materijal i energiju 489.000,00 kuna, rashodi za usluge 524.500,00 kuna i ostali nespomenuti rashodi poslovanja 50.000,00 kuna.

2. Javni radovi planirano u iznosu od 150.000,00 kuna financirano od pomoći od ostalih subjekata unutar države, od toga:

• Rashodi za zaposlene planirani u iznosu od 130.000,00 kuna, od toga plaće (Bruto) 100.000,00 kuna i doprinosi na plaće 30.000,00 kuna;

• Materijalni rashodi planirani u iznosu od 20.000,00 kuna za naknade troškova zaposlenima.

3. Za opremu planirano je 85.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za postrojenje i opremu,


Program 1001 Komunalni poslovi planirano u iznosu od 1.789.500,00 kuna

1. Za održavanje javnih površina planirano je 505.000,00 kuna financirano od prihoda od komunalne naknade, od toga rashodi za materijal i energiju 270.000,00 kuna i rashodi za usluge 235.000,00 kuna

2. Za održavanje poljskih puteva planirano je 597.000,00 kuna financirano od prihoda od komunalne naknade, od toga rashodi za materijal i energiju 140.000,00 kuna i rashodi za usluge 457.000,00 kuna,

3. Za održavanje postrojenja i opreme planirano je 240.000,00 kuna, od toga:

• Materijalni rashodi financirani od općih prihoda i primitaka planirani u iznosu od 50.000,00 kuna za ostale nespomenute rashode poslovanja;

•  Materijalni rashodi financirani od prihoda od komunalne naknade planirani u iznosu od 190.000,00 kuna, od toga rashodi za materijal i energiju 95.000,00 kuna i rashodi za usluge 95.000,00 kuna;

4. Za komunalnu opremu i vozila planirano je 80.000,00 kuna financirano od prihoda od komunalnog doprinosa, od toga postrojenje i oprema 50.000,00 kuna, prijevozna sredstva 10.000,00 kuna i dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima 20.000,00 kuna


Program 1002 Komunalna infrastruktura planirano u iznosu od 1.500.000,00 kuna

1. Za održavanje javne rasvjete planirano je 300.000,00 kuna financirano od prihoda od komunalne naknade za rashode za usluge,

2. Za održavanje cesta planirano je 1.200.000,00 kuna financirano od prihoda od komunalne naknade, od toga rashodi za materijal i energiju 100.000,00 kuna i rashodi za usluge 1.100.000,00 kuna,


Program 1003 Zaštita okoliša i energetska učinkovitost planirano u iznosu od 500.000,00 kuna

Za održavanje deponija planirano je 500.000,00 kuna financirano od prihoda od komunalne naknade za rashode za usluge


Program 1004 Upravljanje imovinom planirano u iznosu od 920.000,00 kuna

1. Za održavanje zgrada planirano je 150.000,00 kuna financirano od prihoda od komunalne naknade, od toga rashodi za materijal i energiju 100.000,00 kuna i rashodi za usluge 50.000,00 kuna,

2. Za održavanje groblja planirano je 70.000,00 kuna financirano od prihoda od komunalne naknade za rashode za usluge,

3. Za nadstrešnice za vozila planirano je 700.000,00 kuna financirano od prihoda od prodaje za građevinske objekte.


Program 1005 Poticanje razvoja turizma planirano u iznosu od 955.000,00 kuna

1. Za održavanje plaža planirano je 855.000,00 kuna, od toga:

• Materijalni rashodi financirani od prihoda od komunalne naknade planirani u iznosu od 400.000,00 kuna, od toga rashodi za materijal i energiju 100.000,00 kuna i rashodi za usluge 300.000,00 kuna; 

• Materijalni rashodi financirani od boravišne pristojbe planirani u iznosu od 455.000,00 kuna, od toga rashodi za materijal i energiju 100.000,00 kuna i rashodi za usluge 355.000,00 kuna; 

2. Za višegodišnje nasade planirano je 100.000,00 kuna financirano od prihoda od komunalne naknade za višegodišnje nasade i osnovno stado.CENTAR ZA PRUŽANJE USLUGA U ZAJEDNICI PLANIRANO U IZNOSU OD 256.000,00 KUNA


Program 1000 Centar za pružanje usluga u zajednici planirano u iznosu od 256.000,00 kuna

Za administrativne troškove planirano je 256.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka, od toga:


• Rashodi za zaposlene planirani u iznosu od 176.000,00 kuna, od toga plaće (Bruto) 150.000,00 kuna i doprinosi na plaće 26.000,00 kuna:

• Materijalni rashodi planirani u iznosu od 70.000,00 kuna, od toga naknade troškova zaposlenima 10.000,00 kuna, rashodi za usluge 40.000,00 kuna i ostali nespomenuti rashodi poslovanja 20.000,00 kuna;

• Financijski rashodi planirani u iznosu od 10.000,00 kuna za ostale financijske rashode.


Sudjelovanje:

Molimo Vas prijavite se kako biste mogli sudjelovati u donošenju proračuna prijava

Vijesti

Dokumenti

 1. Prijedlog Proračuna Općine Sveti Filip i Jakov za 2020. godinu sa projekcijama za 2021. i 2022. godinu,
  PREUZMI:

 2. Proračun Općine Sveti Filip i Jakov za 2020. godinu sa projekcijama za 2021. i 2022. godinu
  PREUZMI:

 3. Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Sveti Filip i Jakov za 2020. godinu
  PREUZMI:

 4. Izvješće o Izvršenim Preraspodjelama na proračunskim stavkama za razdoblje siječanj-prosinac 2019. godine
  PREUZMI:

 5. Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Sveti Filip i Jakov za 2019. godinu
  PREUZMI: