Pretražite općinu ili grad

Proračun za godinu:

Općina Sveti Filip i Jakov

  Kontakt podaci
  Općina Sveti Filip i Jakov
  Obala kralja Tomislava 16, 23207 Sveti Filip i Jakov
  OIB: 57113796391
   +385 23 389 800
  protokol@opcina-svfilipjakov.hr

Proračun za građane za 2021. godinu


Poštovani stanovnici


kako bismo Vam omogućili uvid u rad naše Općine i učinili je što transparentnijom predstavljamo Vam projekt „Proračun za građane“, koji se nalazi na Internet stranici www.proracun.hr, te na našoj službenoj stranici www.opcina-svfilipjakov.hr. U njemu je prikazano na koji način Općina Sveti Filip i Jakov prikuplja i investira sredstva.

Jednako tako želimo prikazati za što planiramo izdvojiti novac iz Proračuna predstavljajući Vam projekt „Proračun za građane“.

Brojnim i opsežnim komunalnim projektima na području cijele općine želimo osigurati visoku kvalitetu života svih naših građana. Uz znatna sredstva za održavanje postojeće komunalne infrastrukture, osigurana su značajna sredstva za mnoge projekte.

Tijekom 2021. godine nastavljamo s izgradnjom i rekonstrukcijom kanalizacije i vodovodne mreže, izgradnjom i asfaltiranjem cesta, održavanjem i uređenjem plaža i odmorišta te održavanjem javnih i zelenih površina. Nastavljamo s izgradnjom nogostup, javne rasvjete i obnovom Kule Fortica na otoku Babcu. Nastavljamo i dalje ulaganja u lučka područja.

U Proračunu za 2021. godinu osigurana su sredstva za razvoj širokopojasnog interneta ( Aglomeracija Sukošan). Cilj projekta je šira primjena informacijsko-komunikacijske tehnologije i razvitak digitalne ekonomije te ubrzanje gospodarskog rasta i povećanje društvenog boljitka. Planiramo provedbu projekta „Uređenje Vidikovca Crni krug i uspostavu staza“. Namjena zahvata je rekreacijska, a u sklopu projekta uredit će se i opremit šetnica s vidikovcem. Projekt “Uređenje Vidikovca“ je od društvenog značaja, ima krajnji cilj promicanje i korištenje rekreacijskih, zdravstvenih i turističkih funkcija obalnog krajobraza.

Kako bi omogućili kvalitetnije izvođenje predškolskog programa i obrazovanja na području naše Općine nastavljamo s adaptacijom i opremanjem dječjeg vrtića u Gornjim Raštanima. Prostor će se sastojati od vjetrobrana, spremišta, jedne odgojne skupine za djecu od 3 - 7 godina, sanitarije za djecu, sanitarije za osoblje, garderoba za osoblje, prostorija za odgojitelje, distribucijske kuhinje i hodnika. 

Obrazovanje djece i mladih najisplativije je ulaganje u našu budućnost, s toga studentima koji imaju prosjek ocjena do 2,99 dodjeljujemo stipendiju u iznosu od 300,00 kuna mjesečno. Studentima koji imaju prosjek ocjena od 3,00 do 4,49 dodjeljujemo stipendiju u iznosu od 500,00 kuna mjesečno, a onima koji imaju prosjek ocjena veći od 4,5 dodjeljujemo stipendije u iznosu od 1.000, kuna mjesečno. Smatramo da su mladi i obrazovani ljudi temelj našeg društva i zbog toga im želimo pomoći u njihovom daljnjem školovanju, potaknuti ih na još veće zalaganje i nagraditi njihov trud i uspjeh. 

Nadalje, Općina sufinancira i produženi boravak i prehranu u Osnovnoj školi Sveti Filip i Jakov. 

Osim navedenog, značajna su ulaganja vezana uz stambeno zbrinjavanje mladih pa je tako izrađena projektna dokumentacija za izgradnju stanova po Programu društveno poticajne stanogradnje. 

Planirajući proračun uvijek se vodimo načelom da nam je podizanje kvalitete života naših mještana osnovno mjerilo. Želimo da naša Općina bude ugodno mjesto za život i razlog za ostanak mladim obiteljima. Uz jednokratne novčane naknade za novorođeno dijete od 1.500,00 kuna za prvo i svako sljedeće dijete, Općina sufinancira i boravak djece u vrtiću.

Uz projekt „Zaželi u Općini omogućavamo zapošljavanje žena koje su u nepovoljnom položaju na tržištu rada, a koje će raditi na poslovima potpore i podrške starijim osobama i osobama u nepovoljnom položaju u lokalnoj zajednici, te na taj način nastojimo povećati razinu kvalitete života i socijalnu uključenost krajnjih korisnika, te umirovljenicima isplaćujemo božićnice.

Bitan segment svakog kraja je njegova povijest i kultura koja ga čini posebnim i jedinstvenim, stoga je nastojimo očuvati i njegovati te udrugama koje djeluju na području naše Općine dajemo donacije kako bi ih podržavali i pomogli u predstavljaju i prikazivanju svega najboljeg iz našeg kraja.

S obzirom na situaciju uzrokovanu pandemijom virusa SARS COVID-19, planiramo i dalje ulagati u sustav civilne zaštite naših žitelja.


Cilj nam je transparentno raspolagati i pokazati gdje i kako se troši Općinski novac. Pozivam sve stanovnike Općine Sveti Filip i Jakov da zajedno s nama radite na boljitku naše Općine kako bi ona postala što transparentnija, uspješnija i otvorenija

Dragi stanovnici predstavili smo dio projekata koje želimo realizirati u 2021. godini. Ukoliko mislite kako nam je još nešto potrebno kako bismo poboljšali našu Općinu molimo da nam napišete.


Vaš Načelnik
Što je proračun?

Proračun je akt kojim se procjenjuju prihodi i primici te utvrđuju rashodi i izdaci Općine Sveti Filip i Jakov za proračunsku godinu, a sadrži i projekciju prihoda i primitaka te rashoda i izdataka za slijedeće dvije godine. 


U ovom Proračunu za građane bit će prikazan sažetak proračuna Općine Sveti Filip i Jakov za 2021. godinu s najvažnijim smjernicama razvoja Općine koji pojašnjava planove i aktivnosti. Ovim pregledom Općinskog proračuna želimo omogućiti svim građanima uvid u prihode i rashode Općine Sveti Filip i Jakov kako bi imali transparentnu i potpunu informaciju o tome gdje i kako se troši općinski novac, kao i da bismo potaknuli sve građane na aktivno sudjelovanje u komentiranju, predlaganju i sugeriranju Općinskog proračuna.


Proračun Općine Sveti Filip i Jakov možete pronaći ovdje.


Proračun sadržava:


1. Opći dio proračuna sačinjavaju:

• Račun prihoda i rashoda u kojem su prikazani svi prihodi i rashodi prema ekonomskoj klasifikaciji (npr. prihodi od poreza, imovine, pristojbi te rashodi za nabavu nefinancijske imovine, rashodi za usluge tekućeg i investicijskog održavanja, rashodi za zaposlene, financijski rashodi). 

• Račun zaduživanja/financiranja koristi se u trenutku kada postoje viškovi ili manjkovi. Na računu zaduživanja/financiranja prikazuju se izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova te primici od financijske imovine i zaduživanja.


Slikoviti prikaz općeg dijela proračuna: Račun prihoda i rashoda prikazuje prikupljena i potrošena sredstva u toku jedne godine stoga se on sastoje od prihoda i rashoda. Račun zaduživanja/financiranja sastoji se od: primitaka od financijske imovine i zaduživanja te izdataka za financijsku imovinu i otplate zajmova. Na račun zaduživanja/financiranja upisuju se viškovi nastali većim prilivom prihoda od rashoda te manjkovi nastali većim odlivom sredstava u rashode od priliva prihoda.


2. Poseban dio proračuna sačinjava:

plan rashoda i izdataka raspoređen po organizacijskim jedinica (odjelima) i proračunskim korisnicima iskazanih po vrstama te raspoređenih u programe koji se sastoje od aktivnosti i projekata. 


3. Plan razvojnih programa

Plan razvojnih programa sadrži strateški planirane rashode na nefinancijskoj imovini i plan kapitalnih pomoći i donacija iskazanih po izvorima prihoda za izvedbu programa. Što znači da se u planu razvojnih programa detaljno planiraju rashodi po programima za tri godine koji moraju biti mjerljivi i unose se u kolonu pokazatelji rezultata. Ovime se postižu veći rezultati u ostvarenju pojedinih ciljeva. Plan razvojnih programa sastavni je dio proračuna.


Treba napomenuti da Proračun nije statičan akt već se sukladno Zakonu može mijenjati tijekom proračunske godine. Ta izmjena se naziva rebalans proračuna. Procedura izmjena/rebalansa Proračuna identična je proceduri njegova donošenja

Proračunski korisnici:

Proračunski korisnici su ustanove, tijela javne vlasti kojima je JLS osnivač ili suosnivač. Financiranje proračunskih korisnika je većim dijelom iz proračuna svog osnivača ili suosnivača. Proračunski korisnici JLS mogu biti: dječji vrtići, knjižnice, javne vatrogasne postrojbe, muzeji, kazališta, domovi za starije i nemoćne osobe… 


Zakoni i sankcije

Proračun se donosi za jednu fiskalnu (proračunsku) godinu. Kod nas se fiskalna godina poklapa s kalendarskom i traje od 01. siječnja do 31. prosinca. Jedini ovlašteni predlagatelj Proračuna je Općinski načelnik. Općinski načelnik jedinice lokalne samouprave odgovoran je za zakonito planiranje i izvršavanje proračuna, za svrhovito, učinkovito i ekonomično raspolaganje proračunskim sredstvima. Proračun donosi (izglasava) Općinsko vijeće do kraja godine. Ako se ne donese proračun prije početka proračunske godine, privremeno se, a najduže za prva tri mjeseca proračunske godine, na osnovi odluke o privremenom financiranju koja mora biti donesena do 31. prosinca, nastavlja financiranje poslova, funkcija i programa tijela jedinica lokalne i područne samouprave i drugih proračunskih i izvanproračunskih korisnika.

U slučaju kada je raspušteno samo Općinsko vijeće, a općinski načelnik nije razriješen, do imenovanja povjerenika Vlade Republike Hrvatske, financiranje se obavlja izvršavanjem redovnih i nužnih rashoda i izdataka temeljem odluke o financiranju nužnih rashoda i izdataka koju donosi općinski načelnik.

Po imenovanju povjerenika Vlade Republike Hrvatske, općinski načelnik predlaže povjereniku novu odluku o financiranju nužnih rashoda i izdataka u koju su uključeni ostvareni prihodi i primici te izvršeni rashodi i izdaci u vremenu do dolaska povjerenika. Ako se do 31. ožujka ne donese proračun, povjerenik donosi odluku o financiranju nužnih rashoda i izdataka za razdoblje do donošenja proračuna.Proračunski prihodi i primici

Prihodi i primici Iznos U %
Prihodi poslovanja 52.799.352,31 kn 82,10 %
> Prihodi od poreza 26.268.346,56 kn 40,85 %
> Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna 4.941.028,75 kn 7,68 %
> Prihodi od imovine 2.770.179,38 kn 4,31 %
> Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima 18.689.797,62 kn 29,06 %
> Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija 30.000,00 kn 0,05 %
> Kazne, upravne mjere i ostali prihodi 100.000,00 kn 0,16 %
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine 7.505.000,00 kn 11,67 %
> Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine 6.405.000,00 kn 9,96 %
> Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine 1.100.000,00 kn 1,71 %
Primici od financijske imovine i zaduživanja 4.004.234,67 kn 6,23 %
UKUPNO 64.308.586,98 kn
Grafika
Prihodi od poreza
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna
Prihodi od imovine
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija
Kazne, upravne mjere i ostali prihodi
Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine
Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine
Primici od financijske imovine i zaduživanja
*postotak potkategorije predstavlja udio potkategorije u ukupnom iznosu proračuna

PRIHODI I PRIMICI


Ukupni prihodi i primici Općine Sveti Filip i Jakov za 2021. godinu planirani su u iznosu od 64.308.586,98kuna


Prihodi od poslovanja


Prihodi od poslovanja Općine Sveti Filip i Jakov za 2021. godinu planirani su u iznosu od 52.799.352,31 kuna, a čine ih:

1. Prihodi od poreza planirani u iznosu od 26.268.346,56 kuna, od toga porez i prirez na dohodak planiran u iznosu od 11.984.500,00 kuna, porezi na imovinu 13.783.846,56 kuna i porezi na robu i usluge planiran u iznosu od 500.000,00 kuna;

2. Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna planirane u iznosu od 4.941.028,75 kuna, od toga pomoći proračunu iz drugih proračuna planirane u iznosu od 1.055.850,00 kuna, pomoći od izvanproračunskih korisnika planirane u iznosu od 65.000,00 kunai pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava planirane u iznosu 3.820.178,75 kuna;

3. Prihodi od imovine planirani u iznosu od 2.770.179,38 kuna, od toga prihodi od financijske imovine planirani u iznosu od 1.500,00 kuna i prihodi od nefinancijske imovine planirani u iznosu od 2.768.679,38 kuna;

4. Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada planirani u iznosu od 18.689.797,62 kuna, od toga upravne i administrativne pristojbe planirane u iznosu od 480.000,00 kuna, prihodi po posebnim propisima planirani u iznosu od 5.993.320,62 kuna i komunalni doprinosi i naknade planirani u iznosu od 12.216.477,00 kuna;

5. Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija planirani u iznosu od 30.000,00 kuna;

6. Kazne, upravne mjere i ostali prihodi planirani u iznosu od 100.000,00 kuna


Prihodi od prodaje nefinancijske imovine

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine planirani u iznosu od 7.505.000,00 kuna, od toga:

1. Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine planirani u iznosu od 6.405.000,00kuna - prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava;

2. Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine planirani u iznosu od 1.100.000,00 kuna - prihodi od prodaje građevinskih objekata.

Primici od financijske imovine i zaduživanja

Primici od financijske imovine i zaduživanja planirani u iznosu 4.004.234,67 kuna za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora.Proračunski rashodi i izdaci

Rashodi Iznos U %
Rashodi poslovanja 31.500.779,52 kn 48,98 %
> Rashodi za zaposlene 8.114.100,00 kn 12,62 %
> Materijalni rashodi 14.552.966,20 kn 22,63 %
> Financijski rashodi 532.000,00 kn 0,83 %
> Subvencije 300.000,00 kn 0,47 %
> Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna 2.770.713,32 kn 4,31 %
> Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 735.000,00 kn 1,14 %
> Ostali rashodi 4.496.000,00 kn 6,99 %
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 22.981.174,22 kn 35,74 %
> Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine 710.000,00 kn 1,10 %
> Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 20.047.174,22 kn 31,17 %
> Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 2.224.000,00 kn 3,46 %
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova 7.786.633,24 kn 12,11 %
Višak/manjak prihoda 2.040.000,00 kn 3,17 %
UKUPNO 64.308.586,98 kn
Grafika
Rashodi za zaposlene
Materijalni rashodi
Financijski rashodi
Subvencije
Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade
Ostali rashodi
Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova
Višak/manjak prihoda
*postotak potkategorije predstavlja udio potkategorije u ukupnom iznosu proračuna

RASHODI I IZDACI


Ukupni rashodi i izdaci Općine Sveti Filip i Jakov za 2021. godinu planirani su u iznosu od 64.308.586,98kuna


Rashodi poslovanja Općine Sveti Filip i Jakov za 2021. godinu planirani u iznosu od 31.500.779,52 kuna, od toga:

1. Rashodi za zaposlene planirani su u iznosu od 8.114.100,00 kuna, od toga plaće (Bruto) 6.381.100,00 kuna, ostali rashodi za zaposlene 602.000,00 kuna i doprinosi na plaće 1.131.000,00kuna;

2. Materijalni rashodi planirani su u iznosu od 14.552.966,20 kuna, od toga naknade troškova zaposlenima planirane u iznosu od 524.700,00 kuna, rashodi za materijal i energiju planirani u iznosu od 3.401.200,00 kuna, rashodi za usluge planirani su u iznosu od 8.796.066,20 kuna, naknade troškova osobama izvan radnog odnosa planirane u iznosu od 290.000,00 kuna i ostali nespomenuti rashodi poslovanja 1.541.000,00 kuna;

3. Financijski rashodi planirani su u iznosu od 532.000,00 kuna, od toga kamate za primljene kredite i zajmove planirane u iznosu od 203.000,00 kuna i za ostale financijske rashode planirano je 329.000,00 kuna;

4. Subvencije planirane u iznosu od 300.000,00 kuna za Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrt. izvan javnog sektora;

5. Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna planirane u iznosu od 2.770.713,32 kuna za pomoći unutar općeg proračuna;

6. Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade planirane u iznosu od 735.000,00 kuna za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna;

7. Ostali rashodi planirani u iznosu 4.496.000,00 kuna, od toga  za tekuće donacije planirano je 1.396.000,00 kuna , 2.850.000,00 kuna za kapitalne pomoći i kazne, penali i naknade štete 250.000,00 kuna


Rashodi za nabavu nefinancijske imovine


Rashodi za nabavu nefinancijske imovine planirani su u iznosu od 22.981.174,22 kuna, od toga:

1. Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine planirani u iznosu od 710.000,00 kuna, od toga materijalna imovina-prirodna bogatstva 600.000,00 kuna i nematerijalna imovina 110.000,00 kuna;

2. Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine planirani u iznosu od 20.047.174,22 kuna, od toga, građevinski objekti 11.459.259,42 kuna, postrojenje i oprema 1.301.000,00 kuna, prijevozna sredstva 4.300.000,00 kuna, višegodišnji nasadi i osnovno stado 50.000,00 kuna i nematerijalna proizvedena imovina 2.936.914,80 kuna;

3. Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini planirani u iznosu od 2.224.000,00 kuna, od toga dodatna ulaganja na građevinskim objektima 604.000,00 kuna, dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima 20.000,00 kuna i dodatna ulaganja na ostalu nefinancijsku imovinu 1.600.000,00 kuna.


Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova

Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova planirani u iznosu od 7.786.633,24 kuna, od toga otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru planirano u iznosu od  500.000,00 kuna, otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora planirano u iznosu od  5.968.633,24 kuna, otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora planirano u iznosu od 18.000,00 kuna, Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti 1.300.000,00 kuna


Pokriće manjka prihoda planirano je u iznosu od 2.040.000,00 kuna


PREDSTAVNIČKA, IZVRŠNA I UPRAVNA TIJELA PLANIRANO U IZNOSU OD 49.958.086,98 KUNA

Program 1000 Javna uprava i administracija planirano u iznosu od 14.578.633,24 kuna

1. Za financiranje redovnih djelatnosti općinskih tijela planirano je 5.920.000,00 kuna, od toga;

• Rashodi za zaposlene financirani od općih prihoda i primitaka planirani u iznosu od 2.700.000,00 kuna, od toga plaće (Bruto) 2.000.000,00 kuna, ostali rashodi za zaposlene 300.000,00 kuna i doprinosi na plaće 400.000,00 kuna;

• Materijalni rashodi financirani od općih prihoda i primitaka planirani u iznosu od 2.652.000,00 kuna, od toga  rashodi za materijal i energiju 286.000,00 kuna, rashodi za usluge 1.806.000,00 kuna, naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 5.000,00 kuna i ostali nespomenuti rashodi poslovanja 555.000,00 kuna;

• Ostali rashodi planirani u iznosu od 250.000,00 kuna za kazne, penale i naknade štete;

• Materijalni rashodi financirani od pomoći od ostalih subjekata unutar države planirani u iznosu od 15.000,00 kuna za naknade troškova osobama izvan radnog odnosa.

2. Za obilježavanje Dana općine, spomendana i obljetnica planirano je 100.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za ostale nespomenute rashode poslovanja,

3. Za suradnju s gradovima prijatelja planirano je 40.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za ostale nespomenute rashode poslovanja,

4. Za financijske poslove planirano je 8.288.633,24 kuna, od toga:

• Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova financirani od općih prihoda i primitaka planirani u iznosu 7.768.633,24 kuna za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova 

• Za financijske i fiskalne poslove planirano je 520.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka

5. Za opremu planirano je 230.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka, od toga postrojenje i oprema 170.000,00 kuna i nematerijalna proizvedena imovina 60.000,00 kuna


Program 1002 Komunalna infrastruktura planirano u iznosu od 7.252.417,00 kuna

1. Za opskrbu električnom energijom planirano je 940.000,00 kuna

2. Za sufinanciranje asfaltiranja županijskih cesta planirano je 10.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za pomoći unutar općeg proračuna,

3. Za javnu rasvjetu planirano je 800.000,00 kuna, financirano od komunalnog doprinosa za građevinske objekte

4. Za odvodnju oborinskih voda planirano je 300.000,00 kuna financirano od prihoda od komunalnog doprinosa, od toga 140.000,00 kuna za građevinske objekte i 160.000,00 kuna za nematerijalnu proizvedenu imovinu,

5. Za mrtvačnice planirano je 25.000,00 kuna financirano od prihoda od prodaje za građevinske objekte,

6. Za groblja planirano je 630.000,00 kuna, od toga

• Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine financirano od prihoda od komunalnog doprinosa planirani u iznosu od 330.000,00 kuna, od toga 100.000,00 kuna za pomoći unutar općeg proračuna, 215.000,00 kuna za građevinske objekte i 15.000,00 kuna za nematerijalnu proizvedenu imovinu,

• Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine financirano od prihoda od prodaje planirani u iznosu od 300.000,00 kuna za građevinske objekte.

7. Za nogostup Sikovo planirano je 600.000,00 kuna financirano od prihoda od komunalnog doprinosa za pomoći unutar općeg proračuna

8. Za nerazvrstane ceste planirano je 200.000,00 kuna, od toga 100.000,00 kuna financirano od prihoda od komunalnog doprinosa i 100.000,00 kuna financirano od prodaje za građevinska zemljišta

9. Za trgove planirano je 45.000,00 kuna financirano od prihoda od prodaje, od toga za građevinske objekte 20.000,00 kuna i nematerijalnu proizvedenu imovinu 25.000,00 kuna

10. Za nogostup općenito planirano je 500.000,00 kuna,  financirano od prihoda od komunalnog doprinosa za građevinske objekte,

11. Za sanaciju lučice „ Konteov mul“ planirano je 1.442.417,00 kuna, od toga: 

• Rashodi za usluge financirani od prihoda za posebne namjene planirani su u iznosu od 30.000,00 kuna 

• Rashodi za nabavu nefinancijske imovine financirani od pomoći iz državnog proračuna planirani su u iznosu od 215.000,00 kuna,

• Rashodi za nabavu nefinancijske imovine financirani od primitaka od zaduživanja planirani su u iznosu od 1.197.417,00 kuna 

12. Za Luku otvorenu za javni promet lokalnog značenja planirano je 1.750.000,00 kuna financirano od prihoda od komunalnog doprinosa za građevinske objekte

13. Za tržnicu Sveti Filip i Jakov planirano je 10.000,00 kuna, od toga rashodi za materijal i energiju 5.000,00 kuna i rashodi za usluge 5.000,00 kuna


Program 1003 Razvoj i upravljanje sustava vodoopskrbe, odvodnje i zaštite voda planirano u iznosu od 3.550.000,00 kuna

1. Za sustav navodnjavanja Vransko polje planirano je 50.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za kapitalne pomoći,

2. Za opskrbu vodom planirano je 500.000,00 kuna financirano od prihoda od komunalne naknade za rashode za usluge

3. Za vodovod planirano je 1.000.000,00 kuna financirano od prihoda od prodaje za kapitalne pomoći,

4. Za kanalizaciju planirano je 2.000.000,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene


Program 1004 Zaštita okoliša i energetska učinkovitost planirano u iznosu od 476.000,00 kuna

1. Za modernizaciju javne rasvjete planirano je 106.000,00 kuna, od toga 56.000,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene i 50.000,00 kuna financirano od pomoći od državnog proračuna za rashode za usluge;

2. Za nabavu kanti za odvajanje otpada planirano je 50.000,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene za ostale nespomenute rashode poslovanja,

3. Za sanaciju deponija planirano je 150.000,00 kuna financirano od prihoda od komunalne naknade za rashode za usluge,

4. Za odlagalište otpada planirano je 50.000,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene

5. Za spremnike za odvajanje otpada planirano je 120.000,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene za pomoći unutar općeg proračuna


Program 1005 Upravljanje imovinom planirano u iznosu od 4.853.817,67 kuna

1. Za održavanje zgrada planirano je 130.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka, od toga rashodi za materijal i energiju 50.000,00 kuna, rashodi za usluge 50.000,00 kuna i ostali nespomenuti rashodi poslovanja 30.000,00 kuna,

2. Za spomenike planirano je 100.000,00 kuna financirano od prihoda od prodaje za građevinske objekte,

3. Za obnovu objekata na prostoru Općine Sveti Filip i Jakov planirano je 200.000,00 kuna financirano od prihoda od prodaje za dodatna ulaganja na građevinskim objektima,

4. Za izgradnju i uređenje nerazvrstane prometnice „KRČ“ planirano je 30.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za rashode za usluge

5. Za izgradnju i opremanje Dječjeg vrtića „Cvitić“ Turanj planirano je 3.289.317,67 kuna, od toga:

• Materijalni rashodi financirani od općih prihoda i primitaka planirani su u iznosu od 83.500,00 kuna za rashode za usluge;

• Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine planirani su u iznosu od 1.080.000,00 kuna 

• Materijalni rashodi financirani od pomoći od državnog proračuna planirani su u iznosu od 32.850,00 kuna

• Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine financirani od pomoći od državnog proračuna planirani su u iznosu od 170.000,00 kuna za građevinske objekte

• Materijalni rashodi financirani od pomoći državnog proračuna temeljem EU planirani su u iznosu od 186.150,00 kuna za rashode za usluge;

• Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine financirani od pomoći državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava planirani su u iznosu od 500.000,00 kuna

• Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine financirani od primitaka od zaduživanja planirani u iznosu od 1.236.817,67 kuna

6. Za Centar za pružanje usluga u zajednici planirano je 52.500,00 kuna financirano od pomoći državnog proračuna temeljem EU za rashode za usluge

7. Za zgradu predškole u Raštanima Gronjim planirano je 1.027.000,00 kuna, od toga:

• 354.000,00 kuna za dodatna ulaganja na građevinskim objektima;

• 196.000,00 kuna financirano je od prihoda za posebne namjene

• 48.000,00 kuna financirano je od pomoći od državnog proračuna, 

• Materijalni rashodi financirani od pomoći državnog proračuna temeljem EU planirani u iznosu od 26.000,00 kuna za rashode za usluge;

• Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovinefinancirani od pomoći državnog proračuna temeljem EU planirani u iznosu 403.000,00 kuna za postrojenje i opremu,

8. Za rekonstrukciju zgrade općine planirano je 25.000,00 kuna financirano od prihoda od komunalnog doprinosa za nematerijalnu proizvedenu imovinu.Program 1006 Osnovno, srednjoškolsko i visoko obrazovanje planirano u iznosu od 672.000,00 kuna

1. Za stipendije planirano je 250.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna,

2. Za sufinanciranje produženog boravka i prehrane planirano je 220.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za pomoć unutar općeg proračuna.

3. Za ulaganje u škole planiran je iznos od 202.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za pomoć unutar općeg proračuna


Program 1007 Razvoj sporta i rekreacije planirano u iznosu od 870.000,00 kuna

1. Za tekuće donacije sportskim klubovima i udrugama planirano je 310.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za tekuće donacije,

2. Za sportsko ljeto planirano je 10.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za postrojenje i opremu,

3. Za biciklističku stazu Sveti Petar – Turanj planirano je 110.000,00 kuna, od toga 100.000,00 kuna za građevinske objekte i 10.000,00 kuna za rashod za usluge

4. Za sportska igrališta planirano je 130.000,00 kuna od toga 50.000,00 kuna za građevinske objekte i 80.000,00 kuna za postrojenja i opremu

5. Za dječja igrališta planirano je 110.000,00 kuna, od toga 60.000,00 kuna za građevinske objekte i 50.000,00 kuna za postrojenja i opremu

6. Za lovačke domove planiran je iznos od 200.000,00 kuna financirano od prihoda od komunalne naknade za materijalne rashode


Program 1008 Promicanje kulture planirano u iznosu od 1.208.977,00 kuna

1. Za tekuće donacije kulturnim društvima i udrugama planirano je 206.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za tekuće donacije,

2. Za kulturno ljeto planirano je 240.000,00 kuna, od toga:

• Materijalni rashodi financirani od općih prihoda i primitaka planirani su u iznosu od 150.000,00 kuna, 

• Materijalni rashodi financirani od boravišne pristojbe planirani su u iznosu od 70.000,00 kuna za rashode za usluge;

• Materijalni rashodi financirani od pomoći od ostalih subjekta unutar države planirani su u iznosu od 20.000,00 kuna za ostale nespomenute rashode poslovanja.

3. Za kulturne manifestacije planirano je 200.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za; ostale nespomenute rashode poslovanja 100.000,00 kuna i za nematerijalnu proizvedenu imovinu 100.000,00 kuna

4. Za Božićna događanja planirano je 100.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za ostale nespomenute rashode poslovanja,

5. Za sufinanciranje kino projekcija planirano je 40.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za ostale nespomenute rashode poslovanja,

6. Za obnovu kule „FORTICA“ na otoku Babcu planirano je 320.000,00 kuna, od toga:

• Materijalni rashodi financirani od prihoda za posebne namjene planirani u iznosu od 10.000,00 kuna za rashode za usluge;

• Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine financirani od prihoda za posebne namjene planirani u iznosu od 110.000,00 kuna, od toga 50.000,00 kuna za građevinske objekte , 50.000,00 kuna za nematerijalnu proizvedenu imovinu i 10.000,00 kuna za postrojenje i opremu

• Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine  financirani od pomoći od državnog proračuna planirani su u iznosu od 200.000,00 kuna za građevinske objekte.

7. Za sanaciju sanitarnog čvora u kinu planiran je iznos od 102.977,00 kuna, od toga 12.977,00 kuna financirano od prihoda od komunalne naknade i 90.000,00 kuna financirano od pomoći iz državnog proračuna


Program 1009 Poticanje razvoja turizma planirano u iznosu od 6.788.713,32 kuna

1. Za financiranje Turističke zajednice planirano je 175.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka, od toga 100.000,00 kuna za ostale nespomenute rashode i 75.000,00 kuna za tekuće donacije,

2. Za promociju ruralnog turizma planirano je 50.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za rashode za usluge,

3. Za razvoj širokopojasnog interneta planirano je 998.713,32 kuna financirano od općih prihoda i primitaka, od toga 10.000,00 kuna za rashode za usluge i 988.713,32 kuna za pomoći unutar općeg proračuna

4. Za sanitarne objekte planirano je 15.000,00 kuna financirano od prihoda od prodaje za građevinske objekte

5. Za plažu „Morovička“ Turanj planirano je 100.000,00 kuna, od toga 50.000,00 kuna financirano je od općih prihoda i primitaka za rashode za usluge i 50.000,00 kuna financirano je od prihoda za posebne namjene za građevinske objekte

6. Za uređenje šetnice „Morovička“ planirano je 50.000,00 kuna financirano od prihoda od komunalnog doprinosa za građevinske objekte,

7. Za plažu „Iza Banja“ planirano je 1.000.000,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene za građevinske objekte

8. Za odmorište „Otok ljubavi“ planiran je iznos od 200.000,00 kuna, od toga 100.000,00 kuna financirano je od prihoda od komunalne naknade za rashode za usluge i 100.000,00 kuna financirano je od prihoda za posebne namjene za nematerijalnu proizvedenu imovinu

9. Za putnički brod planirano je 4.200.000,00 kuna, od toga 2.500.000,00 kuna financirano je od prihoda za posebne namjene i 1.700.000,00 kuna financirano je od pomoći državnog proračuna temeljem EU


Program 1010 Organiziranje i provođenje zaštite i spašavanja planirano u iznosu od 793.500,00 kuna

1. Za aktivnost spašavanja planirano je 11.500,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za tekuće donacije,

2. Za protupožarnu zaštitu planirano je 380.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za tekuće donacije,

3. Za Civilnu zaštitu planirano je 402.000,00 kuna, od toga 90.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka, 295.000,00 kuna financirano od pomoći državnog proračun, 15.000,00 kuna financirano od donacija od pravnih osoba i 2.000,00 kuna financirano od donacija od fizičkih osoba


Program 1011 Socijalna skrb planirano u iznosu od 795.200,00 kuna

1. Za sufinanciranje socijalne skrbi planirano je 188.000,00 kuna, od toga:

• Rashodi poslovanja financirani od općih prihoda i primitaka planirani su u iznosu od 158.000,00 kuna, od toga ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 155.000,00 kuna i tekuće donacije 3.000,00 kuna

• Rashodi poslovanja financirani od pomoći iz županijskog proračuna planirani su u iznosu od 30.000,00 kuna za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna

2. Za pomoć u kući putem ustanova u javnom sektoru planirano je 20.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za tekuće donacije,

3. Za naknadu za novorođenu djecu planirano je 80.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka 

4. Za božićnice – umirovljenicima planirano je 200.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna,

5. Zaželi program zapošljavanja žena planirano u iznosu od 307.200,00 kuna, od toga:

• Rashodi za zaposlene financirani od općih prihoda i primitaka planirani u iznosu od 40.000,00 kuna, od toga plaće (Bruto) 25.000,00 kuna, ostali rashodi za zaposlene 10.000,00 kuna i doprinosi na plaće 5.000,00 kuna;

• Materijalni rashodi financirani od općih prihoda i primitaka planirani u iznosu 1.000,00 kuna za naknade troškova zaposlenima;

• Rashodi za zaposlene financirani od pomoći državnog proračuna temeljem EU planirani u iznosu od 190.000,00 kuna, od toga plaće (Bruto) 150.000,00 kuna, ostali rashodi za zaposlene 10.000,00 kuna i doprinosi na plaće 30.000,00 kuna;

• Materijalni rashodi financirani od pomoći državnog proračuna temeljem EU planirani u iznosu 76.200,00 kuna, od toga naknade troškova zaposlenima 41.500,00 kuna, rashodi za materijal i energiju 5.000,00 kuna i rashodi za usluge 29.700,00 kuna;


Program 1012 Zdravstvo planirano u iznosu od 345.000,00 kuna

1. Za zaštitu od zaraznih bolesti planirano je 150.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za rashode za usluge,

2. Za tekuće donacije zdravstvenim ustanovama planirano je 125.000,00 kuna, od toga 75.000,00 kuna za pomoći unutar općeg proračuna i 50.000,00 kuna za tekuće donacije,

3. Za zaštitu životinja planirano je 70.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za rashode za usluge,


Program 1015 Razvoj i sigurnost prometa planirano u iznosu od 510.000,00 kuna

1. Za prometno redarstvo planirano je 45.000,00 kuna, od toga 5.000,00 kuna za rashode za materijal i energiju, 20.000,00 kuna za rashode za usluge i 20.000,00 kuna za ostale nespomenute rashode poslovanja

2. Za prijevoz Zadar-Veterinci-Biograd planirano je 100.000,00 kuna za subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru,

3. Za autobusni kolodvor i pothodnik planirano je 95.000,00 kuna financirano od prihoda od prodaje za nematerijalnu proizvedenu imovinu.

4. Za sustav parkinga planirano je 215.000,00 kuna, od toga:

• Materijalni rashodi financirani od prihoda općih prihoda i primitaka planirani u iznosu od 145.000,00 kuna za rashode za usluge;

• Materijalni rashodi financirani od prihoda za posebne namjene planirani u iznosu od 70.000,00 kuna, od toga 10.000,00 kuna za materijal i energiju i 40.000,00 kuna rashode za usluge; te 20.000,00 kuna za postrojenje i opremu

5. Za sigurnost na cestama planirano je 55.000,00 kuna financirano od prihoda od komunalnog doprinosa, od toga 30.000,00 kuna za ostale nespomenute rashode poslovanja i 25.000,00 kuna za građevinske objekte.


Program 1017 Program javnih potreba planirano u iznosu od 1.050.500,00 kuna

1. Za sufinanciranja planirano je 355.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka pomoći unutar općeg proračuna 

2. Za donacije planirano je 320.500,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za tekuće donacije,

3. Za Zvonik Sikovo planirano je 10.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za tekuće donacije

4. Za radio BNM planirano je 200.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru

5. Za zvonik Sikovo planirano je 165.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka, od toga rashodi za usluge 15.000,00 kuna i građevinski objekti 150.000,00 kuna


Program 1018 Prostorno planiranje i uređenje planirano u iznosu od 6.213.328,75 kuna

1. Za redovne usluge planirano je 210.000,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene za rashode za usluge,

2. Za projektnu dokumentaciju planirano je 912.000,00 kuna, od toga:

• Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine financirani od prihoda od komunalnog doprinosa planirani u iznosu od 842.000,00 kuna za nematerijalnu proizvedenu imovinu;

• Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine financirani od prihoda za posebne namjene planirani u iznosu od 70.000,00 kuna za nematerijalnu proizvedenu imovinu

3. Za zemljište planirano je 1.800.000,00 kuna financirano od prihoda od prodaje, od toga materijalna imovina – prirodna bogatstva 600.000,00 kuna, nematerijalna imovina 100.000,00 kuna i dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu 1.100.000,00 kuna,

4. Za katastarsku izmjeru planirano je 10.000,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene za nematerijalnu imovinu,

5. Za Luke planirano je 95.000,00 kuna financirano od prihoda od prodaje za nematerijalnu proizvedenu imovinu,

6. Za poticanje stanogradnje planirano je 1.400.000,00 kuna financirano od prihoda od prodaje, od toga 600.000,00 kuna za građevinske objekte, 500.000,00 kuna za nematerijalnu proizvedenu imovinu i 300.000,00 kuna za dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu

7. Za društveno poslovnu zonu u Sikovu planirano je 30.000,00 kuna financirano od prihoda od prodaje za nematerijalnu proizvedenu imovinu,

8. Za most Sikovo-Raštane Gornje planirano je 300.000,00 kuna financirano od prihoda od komunalnog doprinosa , od toga; za građevinske objekte 200.000,00 kuna i za nematerijalnu proizvedenu imovinu 100.000,00 kuna

9. Za poduzetničku zonu planirano je 550.000,00 kuna, od toga;

• 50.000,00 kuna za nematerijalnu proizvedenu imovinu financirano od prihoda od komunalnog doprinosa

• 500.000,00 kuna za nematerijalnu proizvedenu imovinu financirano od prihoda od prodaje

10. Za uređenje vidikovca „Crni krug“ planirano je 726.328,75 kuna , od toga:

• 40.000,00 kuna financirano je od općih prihoda i primitaka ; 20.000,00 kuna za rashode za usluge i 20.000,00 kuna za nematerijalnu proizvedenu imovinu

• 686.328,75 kuna financirano je od pomoći državnog proračuna temeljem EU, od toga 249.366,20 kuna za rashode za usluge, 387.047,75 kuna za građevinske objekte i 49.914,80 kuna za nematerijalnu proizvedenu imovinu

11. Za sređivanje zemljišnih knjiga planirano je 180.00,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka, od toga rashodi za materijal i energiju 30.000,00 kuna, rashodi za usluge 100.000,00 kuna i pomoći unutar općeg proračuna 50.000,00 kuna,


DJEČJI VRTIĆ „CVIT“ PLANIRANO U IZNOSU OD 4.033.000,00KUNA


Program 1000 Predškolski odgoj planirano u iznosu od 4.033.000,00 kuna

1. Za redovnu djelatnost planirano je 3.796.100,00 kuna, od toga:

• Rashodi za zaposlene financirani od općih prihoda i primitaka planirani u iznosu od 2.696.100,00 kuna, od toga plaće (Bruto) 2.306.100,00 kuna i doprinosi na plaće 390.000,00 kuna;

• Za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora planirano je 18.000,00 kuna financirano od sufinancirane cijene usluge PK

• Rashodi za zaposlene financirani od sufinancirane cijene usluge PK planirani su u iznosu od 132.000,00 kuna

• Materijalni rashodi financirani od sufinancirane cijene usluge PK planirani su u iznosu od 910.000,00 kuna, od toga naknade troškova zaposlenima 130.000,00 kuna, rashodi za materijal i energiju 587.000,00 kuna, rashodi za usluge 147.000,00 kuna i ostali nespomenuti rashodi poslovanja 46.000,00 kuna

• Financijski rashodi financirani od sufinancirane cijene usluge PK  planirani su u iznosu od 10.000,00 kuna, od toga kamate za primljene kredite i zajmove 3.000,00 kuna i ostali financijski rashodi 7.000,00 kuna; 

• Materijalni rashodi financirani od pomoći državnog proračuna PK planirani su u iznosu od 27.000,00 kuna za materijal i energiju

• Materijalni rashodi financirani od pomoći županijskog proračuna PK planirani su u iznosu od 3.000,00 kuna za materijal i energiju

2. Za opremu planirano je 33.000,00 kuna, od toga 20.000,00 kuna financirano od sufinancirane cijene usluge PK i 13.000,00 kuna financirano od donacija PK za postrojenje i opremu

3. Za poticanje potrošnje ribe u vrtićima planirano je 203.900,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka VLASTITI POGON PLANIRANO U IZNOSU OD 8.274.500,00 KUNA


Program 1000 Vlastiti pogon planirano u iznosu od 3.542.000,0 kuna

1. Za financiranje redovnih aktivnosti planirano je 3.457.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka, od toga:

• Rashodi za zaposlene planirani u iznosu od 2.350.000,00 kuna, od toga plaće (Bruto) 1.900.000,00 kuna, ostali rashodi za zaposlene 150.000,00 kuna i doprinosi na plaće 300.000,00 kuna;

• Materijalni rashodi planirani u iznosu od 1.107.000,00 kuna, od toga naknade troškova zaposlenima 100.000,00 kuna, rashodi za materijal i energiju 449.000,00 kuna, rashodi za usluge 508.000,00 kuna i ostali nespomenuti rashodi poslovanja 50.000,00 kuna.

2. Za opremu je planirano 85.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka


Program 1001 Komunalni poslovi planirano u iznosu od 1.462.500,00 kuna

1. Za održavanje javnih površina planirano je 505.000,00 kuna financirano od prihoda od komunalne naknade, od toga rashodi za materijal i energiju 270.000,00 kuna i rashodi za usluge 235.000,00 kuna

2. Za održavanje poljskih puteva planirano je 247.500,00 kuna financirano od prihoda od komunalne naknade, od toga rashodi za materijal i energiju 47.500,00 kuna i rashodi za usluge 200.000,00 kuna,

3. Za održavanje objekata planirano je 340.000,00 kuna financirano od prihoda od komunalne naknade , od toga 140.000,00 kuna za materijal i energiju i 200.000,00 kuna za usluge

4. Za održavanje postrojenja i opreme planirano je 200.000,00 kuna, od toga:

• Materijalni rashodi financirani od općih prihoda i primitaka planirani u iznosu od 50.000,00 kuna za ostale nespomenute rashode poslovanja;

• Materijalni rashodi financirani od prihoda od komunalne naknade planirani u iznosu od 150.000,00 kuna, od toga rashodi za materijal i energiju 75.000,00 kuna i rashodi za usluge 75.000,00 kuna;

5. Za komunalnu opremu i vozila planirano je 170.000,00 kuna, od toga postrojenje i oprema 50.000,00 kuna, prijevozna sredstva 100.000,00 kuna i dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima 20.000,00 kunaProgram 1002 Komunalna infrastruktura planirano u iznosu od 1.800.000,00 kuna

1. Za održavanje javne rasvjete planirano je 500.000,00 kuna financirano od prihoda od komunalne naknade za rashode za usluge,

2. Za održavanje cesta planirano je 1.300.000,00 kuna financirano od prihoda od komunalne naknade, od toga rashodi za materijal i energiju 100.000,00 kuna i rashodi za usluge 1.200.000,00 kuna,


Program 1003 Zaštita okoliša i energetska učinkovitost planirano u iznosu od 500.000,00 kuna

Za održavanje deponija planirano je 500.000,00 kuna financirano od prihoda od komunalne naknade za rashode za usluge


Program 1004 Upravljanje imovinom planirano u iznosu od 220.000,00 kuna

1. Za održavanje zgrada planirano je 150.000,00 kuna financirano od prihoda od komunalne naknade, od toga rashodi za materijal i energiju 100.000,00 kuna i rashodi za usluge 50.000,00 kuna,

2. Za održavanje groblja planirano je 70.000,00 kuna financirano od prihoda od komunalne naknade za rashode za usluge,


Program 1005 Poticanje razvoja turizma planirano u iznosu od 750.000,00 kuna

1. Za održavanje plaža planirano je 700.000,00 kuna, od toga:

• Materijalni rashodi financirani od prihoda od komunalne naknade planirani u iznosu od 400.000,00 kuna, od toga rashodi za materijal i energiju 100.000,00 kuna i rashodi za usluge 300.000,00 kuna; 

• Materijalni rashodi financirani od boravišne pristojbe planirani u iznosu od 300.000,00 kuna, od toga rashodi za materijal i energiju 100.000,00 kuna i rashodi za usluge 200.000,00 kuna; 

2. Za višegodišnje nasade planirano je 50.000,00 kuna financirano od prihoda od komunalne naknade za višegodišnje nasade i osnovno stado.


ZA CENTAR ZA PRUŽANJE USLUGA U ZAJEDNICI PLANIRANO JE 3.000,00 KUNA


Program 1000 Centar za pružanje usluga u zajednici planiran u iznosu od 3.000,00 kuna

Za administrativne troškove planirano je 3.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka, od toga:

• Materijalni rashodi planirani su u iznosu od 1.000,00 kuna za ostale nespomenute rashode poslovanja 

 Financijski rashodi planirani su u iznosu od 2.000,00 kuna za ostale financijske rashode.


Sudjelovanje:

Molimo Vas prijavite se kako biste mogli sudjelovati u donošenju proračuna prijava

Vijesti

Dokumenti

 1. Plan Proračuna Općine Sveti Filip i Jakov za 2021. godinu sa projekcijama za 2022. i 2023. godinu
  PREUZMI:

 2. Proračun Općine Sveti Filip i Jakov za 2021. godinu i projekcije za 2022. i 2023.g.
  PREUZMI:

 3. Odluka o izvršavanju proračuna za 2021.g.
  PREUZMI:

 4. Obrazloženje Proračuna za 2021. godinu
  PREUZMI:

 5. Godišnje izvješće o izvršenju Proračuna Općine Sveti Filip i Jakov za 2020. godinu
  PREUZMI:

 6. Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Sveti Filip i Jakov za 2021. godinu
  PREUZMI:

Više