Pretražite općinu ili grad

Proračun za godinu:

Općina Sveti Filip i Jakov

  Kontakt podaci
  Općina Sveti Filip i Jakov
  Obala kralja Tomislava 16, 23207 Sveti Filip i Jakov
  OIB: 57113796391
   +385 23 389 800
  protokol@opcina-svfilipjakov.hr

Vodič za građane za 2022. godinu

Poštovani građani, 

kako bismo Vam omogućili uvid u rad naše Općine i učinili je što transparentnim predstavljamo Vam projekt „Vodič za građane“, koji se nalazi na Internet stranici www.proracun.hr, te na našoj službenoj stranici www.opcina-svfilipjakov.hr. U njemu je prikazano na koji način Općina Sveti Filip i Jakov prikuplja i investira sredstva.

Jednako tako želimo prikazati za što planiramo izdvojiti novac iz Proračuna predstavljajući Vam projekt „Vodič za građane“.

Ukupni prihodi i rashodi Općine Sveti Filip i Jakov za 2022. godinu planirani su u iznosu od 100.766.629,06 kuna.

Kako bi naša Općina odisala ljepotom i funkcionalnošću, u novoj 2022. godini ulažemo u projekte komunalne infrastrukture kao što su izgradnja, rekonstrukcija i održavanje cesta, trgova, igrališta, nogostupa, groblja, mrtvačnica, javne rasvjete, javnih zelenih površina, vodovoda i kanalizacije. Neki od novih projekata u ovoj godini su izgradnja reciklažnog dvorišta, uređenje i sanacija šumskih područja i modernizacija javne rasvjete. Nastavljamo i sa ulaganjem u lučka područja.

Također, želimo zaštititi prirodni okoliš i promicati energetsku učinkovitost, stoga smo dio novca iz proračuna izdvojili za sanaciju deponija, za spremnike za odvajanje otpada i za solarno postrojenje.

Vrlo nam je bitno da promet na području naše Općine bude kvalitetan i siguran, zato smo uz dosadašnje projekate za razvoj cestovnog prometa, u proračun uvrstili i izgradnju i uređenje parkirališta te autobusnih stanica.

Želimo da naša Općine bude mjesto koje odiše udobnošću i blagostanjem, kako za stanovništvo, tako i za naše posjetitelje, stoga nastavljamo sa provedbom projekta uređenja ''Vidikovca Crni krug'', jer smatramo kako ćemo tako oplemeniti našu turističku ponudu i potaknuti aktivan život stanovništva. Također, u svrhu poticanja razvoja turizma nastavljamo ulagati u uređenje plaže i šetnice ''Morovička'' Turanj, plaže ''Iza Banja'' i odmorišta ''Otok ljubavi''. I ove godine dio novca izdvojili smo za razvoj širokopojasnog interneta. 

Kako bi smo privukli doseljavanje i spriječili iseljavanje, nastavljamo ulagati u poduzetničku i društveno - poslovnu zonu, ali i u izgradnju stanova u predjelu Rabatin. 

Djeca i mladi naša su budućnost, stoga želimo osigurati što kvalitetnije provođenje odgoja i obrazovanja ulaganjem u objekte i opremu odgojno – obrazovne infrastrukture. Također, osigurali smo i stipendije za sve vrijedne i marljive učenike i studente i to u iznosima od 300,00, 500,00 i 1.000,00 kuna za sve koji zadovoljavaju uvjete raspisane u natječaju. Nadamo se, kako će stipendije dodatno potaknuli razvoj njihovih potencijala i motivirali ih na rad. Osim toga, želimo pomoći i roditeljima sufinanciranjem prijevoza, prehrane i produženog boravka djece u Osnovnoj školi Sv. Filip i Jakov.

Smatramo kako su sport i rekreacija vrlo bitni za naše fizičko i psihičko zdravlje, stoga smo odlučili izdvojili dio novca za sportska i dječja igrališta, biciklističku stazu uz D8, lovačke domove, ali i klubove, udruge i događaje koji promiču aktivan i zdrav život.

Potičemo demografski rast dodjelom jednokratnih novčanih naknada roditeljima novorođene djece i to 1.500,00 kuna za prvo i svako sljedeće dijete. Za lakši i lagodniji život stanovništvu slabijeg imovinskog stanja dodjeljujemo jednokratne novčane pomoći, dok smo za umirovljenike pripremili božićnice, kako bi im blagdani bili ljepši. 

Očuvanje povijesti i kulture naše Općine od velike nam je važnosti, zato želimo podržati sve događaje, manifestacije i udruge koje djeluju na području naše Općine i zbog kojih smo prepoznatljivi. Osim toga, dio novca iz proračuna smo izdvojili za održavanje, opremanje i rekonstrukciju društveno – kulturnih objekata poput kina i društveno kulturnog centra Stara škola, čime ćemo dodatno potaknuti stanovništvo na aktivan socijalni i društveni život. 

Cilj nam je transparentno raspolagati i pokazati gdje i kako se troši Općinski novac. Pozivam sve stanovnike Općine Sveti Filip i Jakov da zajedno s nama radite na boljitku naše Općine kako bi ona postala što transparentnija, uspješnija i otvorenija.

Dragi stanovnici, predstavili smo dio projekata koje želimo realizirati u 2022. godini. Ukoliko mislite kako nam je još nešto potrebno kako bismo poboljšali našu Općinu molimo da nam napišete.


Vaš Načelnik!


Savjetovanje za Prijedlog Proračuna Općine Sveti Filip i Jakov za 2022. godinu bilo je provedeno od 08.12.2021. do 13.12.2021. godine. Više o tome možete pronaći OVDJE.
OBRAZLOŽENJE PRORAČUNA


Što je proračun?


Proračun je akt kojim se procjenjuju prihodi i primici te utvrđuju rashodi i izdaci Općine Sveti Filip i Jakov za proračunsku godinu, a sadrži i projekciju prihoda i primitaka te rashoda i izdataka za slijedeće dvije godine. 


U ovom Proračunu za građane bit će prikazan sažetak proračuna Općine Sveti Filip i Jakov za 2022. godinu s najvažnijim smjernicama razvoja Općine koji pojašnjava planove i aktivnosti. Ovim pregledom Općinskog proračuna želimo omogućiti svim građanima uvid u prihode i rashode Općine Sveti Filip i Jakov kako bi imali transparentnu i potpunu informaciju o tome gdje i kako se troši općinski novac, kao i da bismo potaknuli sve građane na aktivno sudjelovanje u komentiranju, predlaganju i sugeriranju Općinskog proračuna.


Proračun sadržava:


1. Opći dio proračuna sačinjavaju:


• Račun prihoda i rashoda u kojem su prikazani svi prihodi i rashodi prema ekonomskoj klasifikaciji (npr. prihodi od poreza, imovine, pristojbi te rashodi za nabavu nefinancijske imovine, rashodi za usluge tekućeg i investicijskog održavanja, rashodi za zaposlene, financijski rashodi). 

• Račun zaduživanja/financiranja koristi se u trenutku kada postoje viškovi ili manjkovi. Na računu zaduživanja/financiranja prikazuju se izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova te primici od financijske imovine i zaduživanja.


Slikoviti prikaz općeg dijela proračuna:


Račun prihoda i rashoda prikazuje prikupljena i potrošena sredstva u toku jedne godine stoga se on sastoje od prihoda i rashoda. Račun zaduživanja/financiranja sastoji se od: primitaka od financijske imovine i zaduživanja te izdataka za financijsku imovinu i otplate zajmova. Na račun zaduživanja/financiranja upisuju se viškovi nastali većim prilivom prihoda od rashoda te manjkovi nastali većim odlivom sredstava u rashode od priliva prihoda.


2. Poseban dio proračuna sačinjava:


Plan rashoda i izdataka raspoređen po organizacijskim jedinica (odjelima) i proračunskim korisnicima iskazanih po vrstama te raspoređenih u programe koji se sastoje od aktivnosti i projekata. 

Treba napomenuti da Proračun nije statičan akt već se sukladno Zakonu može mijenjati tijekom proračunske godine. Ta izmjena se naziva rebalans proračuna. Procedura izmjena/rebalansa Proračuna identična je proceduri njegova donošenja


Proračunski korisnici:

Proračunski korisnici su ustanove, tijela javne vlasti kojima je JLS osnivač ili suosnivač. Financiranje proračunskih korisnika je većim dijelom iz proračuna svog osnivača ili suosnivača. Proračunski korisnici JLS mogu biti: dječji vrtići, knjižnice, javne vatrogasne postrojbe, muzeji, kazališta, domovi za starije i nemoćne osobe… 


Zakoni i sankcije


Proračun se donosi za jednu fiskalnu (proračunsku) godinu. Kod nas se fiskalna godina poklapa s kalendarskom i traje od 01. siječnja do 31. prosinca. Jedini ovlašteni predlagatelj Proračuna je Općinski načelnik. Općinski načelnik jedinice lokalne samouprave odgovoran je za zakonito planiranje i izvršavanje proračuna, za svrhovito, učinkovito i ekonomično raspolaganje proračunskim sredstvima. Proračun donosi (izglasava) Općinsko vijeće do kraja godine. Ako se ne donese proračun prije početka proračunske godine, privremeno se, a najduže za prva tri mjeseca proračunske godine, na osnovi odluke o privremenom financiranju koja mora biti donesena do 31. prosinca, nastavlja financiranje poslova, funkcija i programa tijela jedinica lokalne i područne samouprave i drugih proračunskih i izvanproračunskih korisnika.

U slučaju kada je raspušteno samo Općinsko vijeće, a općinski načelnik nije razriješen, do imenovanja povjerenika Vlade Republike Hrvatske, financiranje se obavlja izvršavanjem redovnih i nužnih rashoda i izdataka temeljem odluke o financiranju nužnih rashoda i izdataka koju donosi općinski načelnik.

Po imenovanju povjerenika Vlade Republike Hrvatske, općinski načelnik predlaže povjereniku novu odluku o financiranju nužnih rashoda i izdataka u koju su uključeni ostvareni prihodi i primici te izvršeni rashodi i izdaci u vremenu do dolaska povjerenika. Ako se do 31. ožujka ne donese proračun, povjerenik donosi odluku o financiranju nužnih rashoda i izdataka za razdoblje do donošenja proračuna.


Proračunski prihodi i primici

Prihodi i primici Iznos Iznos € U %
Prihodi od poslovanja 76.658.510,06 kn 10.174.332,74 € 76,08 %
> Prihodi od poreza 29.928.149,78 kn 3.972.148,09 € 29,70 %
> Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna 22.088.760,28 kn 2.931.682,30 € 21,92 %
> Prihodi od imovine 2.820.179,38 kn 374.302,13 € 2,80 %
> Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada 21.175.420,62 kn 2.810.461,29 € 21,01 %
> Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija 546.000,00 kn 72.466,65 € 0,54 %
> Kazne, upravne mjere i ostali prihodi 100.000,00 kn 13.272,28 € 0,10 %
Primici od financijske imovine i zaduživanja 4.350.000,00 kn 577.344,22 € 4,32 %
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine 19.758.119,00 kn 2.622.353,04 € 19,61 %
> Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine 18.758.119,00 kn 2.489.630,23 € 18,62 %
> Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine 1.000.000,00 kn 132.722,81 € 0,99 %
UKUPNO 100.766.629,06 kn 13.374.030,00 €
Grafika
Prihodi od poreza
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna
Prihodi od imovine
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija
Kazne, upravne mjere i ostali prihodi
Primici od financijske imovine i zaduživanja
Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine
Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine
*postotak potkategorije predstavlja udio potkategorije u ukupnom iznosu proračuna

PRIHODI I PRIMICI


Ukupni prihodi i primici Općine Sveti Filip i Jakov za 2022. godinu planirani su u iznosu od 100.766.629,06 kuna


Prihodi od poslovanja

Prihodi od poslovanja Općine Sveti Filip i Jakov za 2022. godinu planirani su u iznosu od 76.658.510,06 kuna, a čine ih:

1. Prihodi od poreza planirani u iznosu od 29.928.149,78 kuna, od toga porez i prirez na dohodak planiran u iznosu od 14.972.537,89 kuna, porezi na imovinu 14.305.611,89 kuna i porezi na robu i usluge planiran u iznosu od 650.000,00 kuna;

2. Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna planirane u iznosu od 22.088.760,28 kuna, od toga pomoći proračunu iz drugih proračuna planirane u iznosu od 333.600,00 kuna, pomoći od izvanproračunskih korisnika planirane u iznosu od 35.000,00 kuna i pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava planirane u iznosu 21.720.160,28 kuna;

3. Prihodi od imovine planirani u iznosu od 2.820.179,38 kuna, od toga prihodi od financijske imovine planirani u iznosu od 1.500,00 kuna, prihodi od nefinancijske imovine planirani u iznosu od 2.808.679,38 kuna i prihodi od kamata na dane zajmove planirani u iznosu od 10.000,00 kuna;

4. Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada planirani u iznosu od 21.175.420,62 kuna, od toga upravne i administrativne pristojbe planirane u iznosu od 480.000,00 kuna, prihodi po posebnim propisima planirani u iznosu od 4.032.420,62 kuna i komunalni doprinosi i naknade planirani u iznosu od 16.663.000,00 kuna;

5. Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija planirani u iznosu od 546.000,00 kuna;

6. Kazne, upravne mjere i ostali prihodi planirani u iznosu od 100.000,00 kuna.


Prihodi od prodaje nefinancijske imovine

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine planirani u iznosu od 19.758.119,00 kuna, od toga:

1. Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine planirani u iznosu od 18.758.119,00 kuna - prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava;

2. Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine planirani u iznosu od 1.000.000,00 kuna - prihodi od prodaje građevinskih objekata.


Primici od financijske imovine i zaduživanja

Primici od financijske imovine i zaduživanja planirani u iznosu 4.350.000,00 kuna, od toga 3.050.000,00 za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora i 1.300.000,00 kuna za primljene zajmove od drugih razina vlasti.Proračunski rashodi i izdaci

Rashodi Iznos Iznos € U %
Rashodi poslovanja 41.043.738,41 kn 5.447.440,23 € 42,42 %
> Rashodi za zaposlene 8.155.068,64 kn 1.082.363,61 € 8,43 %
> Materijalni rashodi 17.595.519,99 kn 2.335.326,83 € 18,19 %
> Financijski rashodi 834.000,00 kn 110.690,82 € 0,86 %
> Subvencije 370.000,00 kn 49.107,44 € 0,38 %
> Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna 5.916.049,78 kn 785.194,74 € 6,11 %
> Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 855.600,00 kn 113.557,63 € 0,88 %
> Ostali rashodi 7.317.500,00 kn 971.199,15 € 7,56 %
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 49.329.890,65 kn 6.547.201,63 € 50,99 %
> Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine 2.074.500,00 kn 275.333,47 € 2,14 %
> Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 44.885.390,65 kn 5.957.315,10 € 46,39 %
> Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 2.370.000,00 kn 314.553,06 € 2,45 %
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova 6.378.000,00 kn 846.506,07 € 6,59 %
UKUPNO 96.751.629,06 kn 12.841.147,93 €
Grafika
Rashodi za zaposlene
Materijalni rashodi
Financijski rashodi
Subvencije
Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade
Ostali rashodi
Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova
*postotak potkategorije predstavlja udio potkategorije u ukupnom iznosu proračuna

RASHODI I IZDACI


Ukupni rashodi i izdaci Općine Sveti Filip i Jakov za 2022. godinu planirani su u iznosu od 100.766.629,06 kuna


Rashodi poslovanja Općine Sveti Filip i Jakov za 2022. godinu planirani u iznosu od 41.043.738,41 kuna, od toga:

1. Rashodi za zaposlene planirani su u iznosu od 8.155.068,64 kuna, od toga plaće (Bruto) 6.436.000,00 kuna, ostali rashodi za zaposlene 597.500,00 kuna i doprinosi na plaće 1.121.568,64 kuna;

2. Materijalni rashodi planirani su u iznosu od 17.595.519,99 kuna, od toga naknade troškova zaposlenima planirane u iznosu od 488.200,00 kuna, rashodi za materijal i energiju planirani u iznosu od 3.373.050,00 kuna, rashodi za usluge planirani su u iznosu od 11.700.734,70 kuna, naknade troškova osobama izvan radnog odnosa planirane u iznosu od 150.000,00 kuna i ostali nespomenuti rashodi poslovanja 1.883.535,29 kuna;

3. Financijski rashodi planirani su u iznosu od 834.000,00 kuna, od toga kamate za primljene kredite i zajmove planirane u iznosu od 451.000,00 kuna i za ostale financijske rashode planirano je 383.000,00 kuna;

4. Subvencije planirane u iznosu od 370.000,00 kuna za Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrt. izvan javnog sektora;

5. Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna planirane u iznosu od 5.916.049,78 kuna, od toga pomoći unutar općeg proračuna 5.006.049,78 kuna i za pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna 910.000,00 kuna;

6. Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade planirane u iznosu od 855.600,00 kuna za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna;

7. Ostali rashodi planirani u iznosu 7.317.500,00 kuna, od toga za tekuće donacije planirano je 1.877.500,00 kuna, 110.000,00 kuna za kapitalne pomoći, kazne, penali i naknade štete 200.000,00 kuna, 50.000,00 kuna za izvanredne rashode i 5.080.000,00 kuna za kapitalne pomoći.


Rashodi za nabavu nefinancijske imovine

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine planirani su u iznosu od 49.329.890,65 kuna, od toga:

1. Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine planirani u iznosu od 2.074.500,00 kuna, od toga materijalna imovina - prirodna bogatstva 1.920.000,00 kuna i nematerijalna imovina 154.500,00 kuna;

2. Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine planirani u iznosu od 44.885.390,65 kuna, od toga građevinski objekti 33.350.693,86 kuna, postrojenje i oprema 3.365.733,50 kuna, prijevozna sredstva 911.045,94 kuna, višegodišnji nasadi i osnovno stado 47.500,00 kuna i nematerijalna proizvedena imovina 7.210.417,35 kuna;

3. Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini planirani u iznosu od 2.370.000,00 kuna, od toga dodatna ulaganja na građevinskim objektima 800.000,00 kuna, dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima 50.000,00 kuna i dodatna ulaganja na ostalu nefinancijsku imovinu 1.520.000,00 kuna.


Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova planirani su u iznosu od 6.378.000,00 kuna, od toga: 

1. Izdaci za dane zajmove i depozite planirani u iznosu od 5.000,00 kuna za neprofitne organizacije, građanstva i kućanstva;

2. Izdaci za dionice i udjele u glavnici planirani u iznosu od 60.000,00 kuna za dionice i udjele u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru;

3. Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova planirani u iznosu od 6.313.000,00 kuna, od toga 500.000,00 kuna za otplate glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru, 4.500.000,00 kuna za glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora, 13.000,00 kuna za otplate glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora i 1.300.000,00 kuna za otplate glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti.


Pokriće manjka prihoda planirano je u iznosu od 4.015.000,00 kuna

PREDSTAVNIČKA, IZVRŠNA I UPRAVNA TIJELA PLANIRANO U IZNOSU OD 96.751.629,06 KUNA


Program 1000 Javna uprava i administracija planirano u iznosu od 15.006.100,00 kuna

1. Za financiranje redovnih djelatnosti općinskih tijela planirano je 6.417.600,00 kuna, od toga;

• Rashodi za zaposlene financirani od općih prihoda i primitaka planirani u iznosu od 2.556.000,00 kuna, od toga plaće (Bruto) 1.900.000,00 kuna, ostali rashodi za zaposlene 285.000,00 kuna i doprinosi na plaće 371.00,00 kuna;

• Materijalni rashodi financirani od općih prihoda i primitaka planirani u iznosu od 3.596.600,00 kuna, od toga naknade troškova zaposlenima 231.500,00 kuna, rashodi za materijal i energiju 273.600,00 kuna, rashodi za usluge 2.248.500,00 kuna, naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 5.000,00 kuna i ostali nespomenuti rashodi poslovanja 838.000,00 kuna;

• Ostali rashodi financirani od općih prihoda i primitaka planirani u iznosu od 250.000,00 kuna, od toga 200.000,00 kuna za kazne, penale i naknade štete i 50.000,00 kuna za izvanredne rashode; 

• Materijalni rashodi financirani od pomoći od ostalih subjekata unutar države planirani u iznosu od 15.000,00 kuna za naknade troškova osobama izvan radnog odnosa.

2. Za obilježavanje Dana općine, spomendana i obljetnica planirano je 80.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za ostale nespomenute rashode poslovanja.

3. Za suradnju s gradovima prijatelja planirano je 40.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za ostale nespomenute rashode poslovanja,

4. Za financijske poslove planirano je 7.125.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka, od toga:

• Izdaci za dane zajmove i depozite planirani u iznosu od 5.000,00 kuna za zajmove neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima;

• Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova planirani u iznosu 6.300.000,00 kuna za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova;

• Financijski rashodi planirani u iznosu od 820.000,00 kuna, od toga 450.000,00 kuna za kamate za primljene kredite i zajmove i 370.000,00 kuna za ostale financijske rashode.

5. Za osnivanje trgovačkog društva Rogovo d.o.o. planirano je 1.050.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za dionice i udjele u glavnici,

6. Za opremu planirano je 293.500,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka, od toga nematerijalna imovina 50.000,00 kuna, postrojenje i oprema 183.500,00 kuna i nematerijalna proizvedena imovina 60.000,00.

Program 1002 Komunalna infrastruktura planirano u iznosu od 15.296.869,25 kuna

1. Za opskrbu električnom energijom planirano je 470.000,00 kuna, od toga:

• Materijalni rashodi financirani od općih prihoda i primitaka planirani u iznosu od 350.000,00 kuna za materijal i energiju;

• Materijalni rashodi financirani od prihoda za posebne namjene planirani u iznosu od 50.000,00 kuna za rashode za usluge;

• Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine financirani od prihoda za posebne namjene planirani u iznosu od 70.000,00 kuna za građevinske objekte.

2. Za sufinanciranje asfaltiranja županijskih cesta planirano je 10.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za pomoći unutar općeg proračuna,

3. Za opskrbu električnom energijom - javnu rasvjetu planirano je 500.000,00 kuna, financirano od općih prihoda i primitaka za materijal i energiju,

4. Za javnu rasvjetu planirano je 800.000,00 kuna financirano od prihoda od komunalnog doprinosa za građevinske objekte,

5. Za odvodnju oborinskih voda planirano je 285.000,00 kuna financirano od prihoda od komunalnog doprinosa, od toga 133.000,00 kuna za građevinske objekte i 152.000,00 kuna za nematerijalnu proizvedenu imovinu,

6. Za mrtvačnice planirano je 25.000,00 kuna financirano od prihoda od prodaje za građevinske objekte,

7. Za groblja planirano je 1.755.000,00 kuna, od toga: 

• Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine financirani od prihoda od komunalnog doprinosa planirani u iznosu od 845.000,00 kuna, od toga 800.000,00 kuna za građevinske objekte, 30.000,00 kuna za postrojenje i opremu i 15.000,00 kuna za nematerijalnu proizvedenu imovinu;

• Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine financirani od prihoda od prodaje planirani u iznosu od 910.000,00 kuna za građevinske objekte.

8. Za nogostup Sikovo planirano je 400.000,00 kuna financirano od prihoda od komunalnog doprinosa za pomoći unutar općeg proračuna,

9. Za nerazvrstane ceste planirano je 600.000,00 kuna za građevinske objekte, od toga 300.000.00 kuna financirano od prihoda od komunalnog doprinosa i 300.000,00 kuna financirano od prihoda od prodaje,

10. Za trgove planirano je 42.750,00 kuna financirano od prihoda od prodaje, od toga za građevinske objekte 19.000,00 kuna i nematerijalnu proizvedenu imovinu 23.750,00 kuna

11. Za nogostup planirano je 475.000,00 kuna financirano od prihoda od komunalnog doprinosa za građevinske objekte,

12. Za sanaciju lučice „ Konteov mul“ planirano je 115.000,00 kuna financirano prihoda za posebne namjene, od toga: 

• Materijalni rashodi planirani u iznosu od 5.000,00 kuna za rashode za usluge;

• Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine planirani u iznosu od 110.000,00 kuna za građevinske objekti.

13. Za Luku otvorenu za javni promet lokalnog značenja planirano je 3.000.000,00 kuna financirano od prihoda od komunalnog doprinosa, od toga:

• Pomoći dane unutar općeg proračuna planirani u iznosu od 2.750.000,00 kuna;

• Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine planirani u iznosu od 250.000,00 kuna za nematerijalnu imovinu.

14. Za probijanje/uređenje/sanaciju poljskih puteva planirano je 620.000,00 kuna financirano od prihoda od komunalne naknade za građevinske objekte,

15. Za probijanje/uređenje/sanaciju šumskih područja planirano je 600.000,00 kuna financirano od prihoda od komunalne naknade za građevinske objekte,

16. Za pristupnu cestu LN Sv. Petar planirano je 1.250.000,00 kuna financirano od prihoda od prodaje, od toga 1.000.000,00 kuna za građevinske objekte i 250.000,00 kuna za nematerijalnu imovinu,

17. Za izgradnju javne infrastrukture za unapređenje turističke ponude Sv. Filip i Jakova planirano je 4.339.119,25 kuna, od toga:

• Materijalni rashodi planirani u iznosu od 350.750,00 kuna financirani od pomoći iz državnog proračuna temeljem EU za rashode za usluge;

• Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine planirani u iznosu od 3.948.369,25 kuna financirani od pomoći iz državnog proračuna temeljem EU za građevinske objekte;

• Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine planirani u iznosu od 40.000,00 kuna financirani od prihoda od prodaje za nematerijalnu imovinu.

18. Za tržnicu Sveti Filip i Jakov planirano je 10.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka, od toga rashodi za materijal i energiju 5.000,00 kuna i rashodi za usluge 5.000,00 kuna.


Program 1003 Razvoj i upravljanje sustava vodoopskrbe, odvodnje i zaštite voda planirano u iznosu od 4.870.000,00 kuna

1. Za sustav navodnjavanja Vransko polje planirano je 50.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za kapitalne pomoći,

2. Za opskrbu vodom planirano je 250.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za rashode za usluge,

3. Za opskrbu vodom na plažama – tuševi planirano je 250.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za rashode za usluge,

4. Za vodovod planirano je 2.100.000,00 kuna financirano od prihoda od prodaje, od toga 2.000.000,00 kuna za kapitalne pomoći i 100.000,00 kuna za građevinske objekte,

5. Za kanalizaciju planirano je 2.220.000,00 kuna, od toga:

• Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini planirani u iznosu od 190.000,00 kuna financirani od prihoda za posebne namjene;

• Ostali rashodi planirani u iznosu od 30.000,00 kuna financirani od kapitalnih donacija od fizičkih osoba za kapitalne pomoći;

• Ostali rashodi planirani u iznosu od 2.000.000,00 kuna financirani od prihoda od prodaje za kapitalne pomoći.


Program 1004 Zaštita okoliša i energetska učinkovitost planirano u iznosu od 1.762.500,00 kuna

1. Za edukativno informativne aktivnosti o odvajanju i zbrinjavanju otpada planirano je 20.000,00 kuna za rashode za usluge,

2. Za nabavu kanti za odvajanje otpada planirano je 47.500,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene za ostale nespomenute rashode poslovanja,

3. Za sanaciju deponija planirano je 150.000,00 kuna financirano od prihoda od komunalne naknade za rashode za usluge,

4. Za odlagalište otpada planirano je 70.000,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene za pomoći unutar općeg proračuna,

5. Za spremnike za odvajanje otpada planirano je 50.000,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene za pomoći unutar općeg proračuna,

6. Za reciklažno dvorište planirano je 1.000.000,00 kuna financirano od prihoda od prodaje za materijalnu imovinu – prirodna bogatstva,

7. Za solarno postrojenje planirano je 125.000,00 kuna, od toga: 

• Materijalni rashodi planirani u iznosu od 25.000,00 kuna financirani od općih prihoda i primitaka za rashode za usluge;

• Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine planirani u iznosu od 100.000,00 kuna financirani od prihoda od prodaje za nematerijalnu imovinu.

8. Za modernizaciju javne rasvjete planirano je 300.000,00 kuna financirano od prihoda od komunalnog doprinosa za dodatna ulaganja na građevinskim objektima.


Program 1005 Upravljanje imovinom planirano u iznosu od 18.450.712,28 kuna

1. Za održavanje zgrada planirano je 125.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka, od toga rashodi za materijal i energiju 47.500,00 kuna, rashodi za usluge 47.500,00 kuna i ostali nespomenuti rashodi poslovanja 30.000,00 kuna,

2. Za spomenike planirano je 95.000,00 kuna financirano od prihoda od prodaje za građevinske objekte,

3. Za obnovu objekata na prostoru Općine Sveti Filip i Jakov planirano je 240.000,00 kuna financirano od prihoda od prodaje, od toga 50.000,00 kuna za postrojenje i opremu i 190.000,00 kuna za dodatna ulaganja na građevinskim objektima,

4. Za izgradnju i opremanje Dječjeg vrtića „Cvitić“ Turanj planirano je 60.000,00 kuna financirano od prihoda od komunalne naknade, od toga 35.000,00 kuna za građevinske objekte i 25.000,00 kuna za postrojenje i opremu,

5. Za Centar za pružanje usluga u zajednici planirano je 15.673.712,28 kuna, od toga: 

• Materijalni rashodi planirani u iznosu od 10.000,00 kuna financirani od općih prihoda i primitaka za ostale nespomenute rashode poslovanja;

• Rashodi za zaposlene planirani u iznosu od 259.568,64 kuna financirani od pomoći iz državnog proračuna temeljem EU, do toga 200.000,00 kuna za plaće (Bruto) i 59.568,64 kuna za doprinose na plaće;

• Materijalni rashodi planirani u iznosu od 809.053,79 kuna financirani od pomoći iz državnog proračuna temeljem EU, od toga 770.118,50 kuna za rashode za usluge i 38.935,29 kuna za ostale nespomenute rashode poslovanja;

• Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna planirane u iznosu od 8.400,00 financirane od pomoći iz državnog proračuna temeljem EU kuna za pomoći unutar općeg proračuna;

• Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine planirani u iznosu od 14.586.689,85 kuna financirani od pomoći iz državnog proračuna temeljem EU, od toga 10.903.157,86 kuna za građevinske objekte, 1.652.983,50 kuna za postrojenje i opremu, 811.045,94 kuna za prijevozna sredstva i 1.219.502,55 kuna za nematerijalnu imovinu.

6. Za poslovne zgrade planirano je 100.000,00 kuna financirano od prihoda od prodaje za građevinske objekte,

7. Za dječji vrtić Cvitak u Raštanima Gornjim planirano je 697.000,00 kuna, od toga: 

• Materijalni rashodi planirani u iznosu od 7.000,00 kuna financirani od općih prihoda i primitaka za rashode za usluge;

• Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine planirani u iznosu od 285.000,00 kuna financirani od prihoda od komunalne naknade, od toga 50.000,00 kuna za građevinske objekte i 235.000,00 kuna za postrojenje i opremu;

• Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini planirani u iznosu od 100.000,00 kuna financirani od prihoda od komunalne naknade za dodatna ulaganja na građevinskim objektima;

• Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine planirani u iznosu od 50.000,00 kuna financirani od prihoda za posebne namjene za nematerijalnu imovinu;

• Materijalni rashodi planirani u iznosu od 7.000,00 kuna financirani od pomoći od državnog proračuna za rashode za usluge;

• Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine planirani u iznosu od 22.000,00 kuna financirani od pomoći od državnog proračuna za postrojenje i opremu;

• Materijalni rashodi planirani u iznosu od 23.000,00 kuna financirani od pomoći od državnog proračuna temeljem EU za rashode za usluge;

• Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine planirani u iznosu od 203.000,00 kuna financirani od pomoći iz državnog proračuna temeljem EU za postrojenje i opremu.

8. Za rekonstrukciju Zgrade Općine planirano je 10.000,00 kuna financirano od prihoda od komunalnog doprinosa za dodatna ulaganja na građevinskim objektima;

9. Za Dom za starije i nemoćne osobe Sv. Filip i Jakov planirano je 350.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka, od toga 100.000,00 kuna za rashode za usluge i 250.000,00 kuna za nematerijalnu proizvedenu imovinu,

10. Za obnovu i uređenje kule – TIC planirano je 500.000,00 kuna financirano od prihoda od prodaje, od toga 300.000,00 kuna za građevinske objekte i 200.000,00 kuna za nematerijalnu imovinu,

11. Za novu Zgradu Općine planirano je 600.000,00 kuna financirano od prihoda od prodaje, od toga 500.000,00 kuna za građevinske objekte i 100.000,00 kuna za nematerijalnu imovinu.


Program 1006 Osnovno, srednjoškolsko i visoko obrazovanje planirano u iznosu od 820.000,00 kuna

1. Za stipendije planirano je 250.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna,

2. Za sufinanciranje produženog boravka i prehrane planirano je 220.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za pomoć unutar općeg proračuna,

3. Za ulaganje u škole planiran je iznos od 350.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za pomoć unutar općeg proračuna.


Program 1007 Razvoj sporta i rekreacije planirano u iznosu od 1.474.000,00 kuna

1. Za tekuće donacije sportskim klubovima i udrugama planirano je 354.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za tekuće donacije,

2. Za sportsko ljeto planirano je 20.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za postrojenje i opremu,

3. Za sportska igrališta planirano je 330.000,00 kuna financirano od prihoda od komunalnog doprinosa, od toga 250.000,00 kuna za građevinske objekte i 80.000,00 kuna za postrojenje i opremu,

4. Za dječja igrališta planirano je 110.000,00 kuna financirano od prihoda od komunalne naknade, od toga 60.000,00 kuna za građevinske objekte i 50.000,00 kuna za postrojenje i opremu,

5. Za biciklističku stazu uz D8 planirano je 460.000,00 kuna, od toga:

• Materijalni rashodi planirani u iznosu od 10.000,00 kuna financirani od općih prihoda i primitaka za rashode za usluge;

• Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine planirani u iznosu od 450.000,00 kuna financirani od prihoda od komunalne naknade, od toga 350.000,00 kuna za građevinske objekte i 100.000,00 kuna za nematerijalnu imovinu.

6. Za lovačke domove planiran je iznos od 200.000,00 kuna financirano od prihoda od komunalne naknade dodatna ulaganja na građevinskim objektima.


Program 1008 Promicanje kulture planirano u iznosu od 1.390.000,00 kuna

1. Za tekuće donacije kulturnim društvima i udrugama planirano je 260.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za tekuće donacije,

2. Za kulturno ljeto planirano je 240.000,00 kuna, od toga:

• Materijalni rashodi financirani od općih prihoda i primitaka planirani su u iznosu od 150.000,00 kuna, od toga 50.000,00 kuna za rashode za usluge i 100.000,00 kuna za ostale nespomenute rashode poslovanja; 

• Materijalni rashodi financirani od boravišne pristojbe planirani su u iznosu od 70.000,00 kuna za rashode za usluge;

• Materijalni rashodi financirani od pomoći od ostalih subjekta unutar države planirani su u iznosu od 20.000,00 kuna za ostale nespomenute rashode poslovanja.

3. Za kulturne manifestacije planirano je 245.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka, od toga za ostale nespomenute rashode poslovanja 95.000,00 kuna, 50.000,00 kuna za tekuće donacije i 100.000,00 kuna za nematerijalnu imovinu,

4. Za Božićna događanja planirano je 95.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za ostale nespomenute rashode poslovanja,

5. Za sufinanciranje kino projekcija planirano je 40.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za ostale nespomenute rashode poslovanja,

6. Za sanaciju sanitarnog čvora u kinu planirano je 120.000,00 kuna za građevinske objekte, od toga 20.000,00 kuna financirano od prihoda od komunalne naknade i 100.000,00 kuna financirano od pomoći od državnog proračuna,

7. Za rekonstrukciju i opremanje društveno – kulturnog centra Stara škola planirano je 390.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka, od toga 90.000,00 kuna za rashode za usluge i 300.000,00 kuna za nematerijalnu imovinu.


Program 1009 Poticanje razvoja turizma planirano u iznosu od 4.282.149,78 kuna

1. Za financiranje Turističke zajednice planirano je 225.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka, od toga: 

• Materijalni rashodi planirani u iznosu od 150.00,00 kuna, od toga 50.000,00 kuna za rashode za usluge i 100.000,00 kuna za ostale nespomenute rashode poslovanja;

• Ostali rashodi planirani u iznosu od 75.000,00 kuna za tekuće donacije.

2. Za razvoj širokopojasnog interneta planirano je 1.532.149,78 kuna financirano od općih prihoda i primitaka, od toga:

• Izaci za dionice i udjele u glavnici planirani u iznosu od 10.000,00 kuna za dionice i udjele u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru;

• Materijalni rashodi planirani u iznosu od 10.000,00 kuna za rashode za usluge;

• Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna planirani u iznosu od 1.512.149,78 kuna.

3. Za sanitarne objekte planirano je 15.000,00 kuna financirano od prihoda od prodaje za građevinske objekte,

4. Za plažu „Morovička“ Turanj planirano je 700.000,00 kuna, od toga:

• Materijalni rashodi planirani u iznosu od 50.000,00 kuna financirani od općih prihoda i primitaka za rashode za usluge;

• Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine planirani u iznosu od 650.000,00 kuna financirani od prihoda za posebne namjene, od toga 630.000,00 kuna za građevinske objekte i 20.000,00 kuna za postrojenje i opremu.

5. Za uređenje šetnice „Morovička“ planirano je 300.000,00 kuna financirano od prihoda od komunalnog doprinosa za građevinske objekte,

6. Za plažu „Iza Banja“ planirano je 1.000.000,00 kuna, od toga:

• Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine planirani u iznosu od 600.000,00 kuna financirani od prihoda za posebne namjene, od toga 400.000,00 kuna za građevinske objekte, 35.000,00 kuna za postrojenje i opremu i 165.000,00 kuna za nematerijalnu imovinu;

• Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine planirani su u iznosu od 400.000,00 kuna financirani od donacija od pravnih osoba za građevinske objekte.

7. Za odmorište „Otok ljubavi“ planirano je 500.000,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene, od toga 400.000,00 kuna za građevinske objekte i 100.000,00 kuna za nematerijalnu imovinu,

8. Za putnički brod planirano je 10.000,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene za rashode za usluge.


Program 1010 Organiziranje i provođenje zaštite i spašavanja planirano u iznosu od 742.500,00 kuna

1. Za spašavanje planirano je 11.500,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za tekuće donacije,

2. Za protupožarnu zaštitu planirano je 450.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za tekuće donacije,

3. Za Civilnu zaštitu planirano je 261.000,00 kuna, od toga: 

• Rashodi za zaposlene planirani u iznosu od 20.000,00 kuna financirani od općih prihoda i primitaka za doprinose na plaće;

• Materijalni rashodi planirani u iznosu od 145.000,00 kuna financirani od općih prihoda i primitaka, od toga 15.000,00 kuna za rashode za materijal i energiju, 100.000,00 kuna za naknade troškova osobama izvan javnog sektora i 30.000,00 kuna za ostale nespomenute rashode poslovanja;

• Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade planirane u iznosu od 30.000,00 kuna financirane od općih prihoda i primitaka za ostale naknade;

• Ostali rashodi planirani u iznosu od 10.000,00 kuna financirani od općih prihoda i primitaka za tekuće donacije;

• Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine planirani u iznosu od 30.000,00 kuna financirani od općih prihoda i primitaka za nematerijalnu imovinu;

• Materijalni rashodi planirani u iznosu od 20.000,00 kuna financirani od pomoći od državnog proračuna za naknade troškova osobama izvan radnog odnosa;

• Materijalni rashodi planirani u iznosu od 5.000,00 kuna financirani od donacija od pravnih osoba za ostale nespomenute rashode poslovanja;

• Materijalni rashodi planirani u iznosu od 1.000,00 kuna financirani od tekućih donacija od fizičkih osoba za ostale nespomenute rashode poslovanja.

4. Za pomoć potresom pogođenim područjima planirano je 20.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za kapitalne donacije,


Program 1011 Socijalna skrb planirano u iznosu od 1.008.600,00 kuna

1. Za sufinanciranje socijalne skrbi planirano je 188.000,00 kuna, od toga:

• Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade planirane u iznosu od 155.000,00 kuna financirane od općih prihoda i primitaka za ostale naknade;

• Ostali rashodi planirani u iznosu od 3.000,00 kuna za tekuće donacije,

• Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade planirane u iznosu od 30.000,00 kuna financiranje od pomoći iz županijskog proračuna za ostale naknade;

2. Za pomoć u kući planirano je 383.600,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka, od toga:

• Materijalni rashodi planirani u iznosu od 52.000,00 kuna, od toga 2.000,00 kuna za materijal i energiju i 50.000,00 kuna za rashode za usluge;

• Ostali rashodi planirani u iznosu od 320.000,00 kuna za tekuće donacije;

• Materijalni rashodi planirani u iznosu od 11.000,00 kuna, od toga 1.000,00 kuna za materijal i energiju i 10.000,00 kuna za rashode za usluge;

• Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade planirane u iznosu od 600,00 kuna za ostale naknade.

3. Za naknadu za novorođenu djecu planirano je 200.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna,

4. Za božićnice – umirovljenicima planirano je 190.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna,

5. Zaželi - program zapošljavanja žena – faza II planirano u iznosu od 47.000,00 kuna, od toga:

• Rashodi za zaposlene planirani u iznosu od 2.000,00 kuna financirani od općih prihoda i primitaka, od toga 1.000,00 kuna za plaće (Bruto) i 1.000,00 kuna za doprinose na plaće;

• Rashodi za zaposlene planirani u iznosu od 25.000,00 kuna financirani od pomoći iz državnog proračuna temeljem EU, od toga 20.000,00 kuna za plaće (Bruto) i 5.000,00 kuna za doprinose na plaće;

• Materijalni rashodi planirani u iznosu od 20.000,00 kuna financirani od pomoći iz državnog proračuna temeljem EU, od toga 4.000,00 kuna za naknade troškova zaposlenima, 10.000,00 kuna za materijal i energiju i 6.000,00 kuna za rashode za usluge.


Program 1012 Zdravstvo planirano u iznosu od 435.000,00 kuna

1. Za zaštitu od zaraznih bolesti planirano je 150.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za rashode za usluge,

2. Za tekuće donacije zdravstvenim ustanovama planirano je 125.000,00 kuna financirane od općih prihoda i primitaka za pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna,

3. Za zaštitu životinja planirano je 160.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka, od toga:

• Materijalni rashodi planirani u iznosu od 90.000,00 kuna, od toga 70.000,00 kuna za rashode za usluge i 20.000,00 kuna za ostale nespomenute rashode poslovanja;

• Ostali rashodi planirani u iznosu od 20.000,00 kuna za tekuće donacije;

• Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine planirani u iznosu od 50.000,00 kuna za postrojenje i opremu.


Program 1015 Razvoj i sigurnost prometa planirano u iznosu od 2.295.000,00 kuna

1. Za prometno redarstvo planirano je 55.000,00 kuna financirano od prihoda od komunalne naknade, od toga 5.000,00 kuna za materijal i energiju, 30.000,00 kuna za rashode za usluge i 20.000,00 kuna za ostale nespomenute rashode poslovanja,

2. Za prijevoz Zadar-Veterinci-Biograd planirano je 95.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru,

3. Za kružni tok ''Sv. Mihovil'' planirano je 800.000,00 kuna financirano od prihoda od prodaje za građevinske objekte,

4. Za autobusni kolodvor i pothodnik planirano je 445.000,00 kuna financirano od prihoda od prodaje, od toga 350.000,00 kuna za materijalnu imovinu – prirodna bogatstva i 95.000,00 kuna za nematerijalnu imovinu,

5. Za izgradnju i uređenje parkirališta planirano je 445.000,00 kuna, od toga:

• Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine planirani u iznosu od 100.000,00 kuna financirano od donacija od pravnih osoba za građevinske objekte;

• Materijalni rashodi planirani u iznosu od 50.000,00 kuna financirani od prihoda od prodaje za rashode za usluge;

• Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine planirani u iznosu od 295.000,00 kuna financirani od prihoda od prodaje za građevinske objekte.

6. Za autobusne stanice planirano je 150.000,00 kuna financirano od prihoda od komunalne naknade, od toga 50.000,00 kuna za građevinske objekte i 100.000,00 kuna za postrojenje i opremu,

7. Za sustav parkinga planirano je 200.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka, od toga:

• Materijalni rashodi planirani u iznosu od 185.000,00 kuna, od toga 9.000,00 kuna za materijal i energiju i 176.000,00 kuna za rashode za usluge;

• Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine planirani u iznosu od 15.000,00 kuna za postrojenje i opremu.

8. Za sigurnost na cestama planirano je 105.000,00 kuna, od toga:

• Materijalni rashodi planirani u iznosu od 30.000,00 kuna financirani od općih prihoda i primitaka za ostale nespomenute rashode poslovanja; 

• Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine planirani u iznosu od 50.000,00 kuna financirani od općih prihoda i primitaka za postrojenje i opremu;

• Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine planirani u iznosu od 25.000,00 kuna financirani od prihoda od komunalnog doprinosa za građevinske objekte.


Program 1017 Program javnih potreba planirano u iznosu od 1.318.750,00 kuna

1. Za sufinanciranja planirano je 285.500,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna,

2. Za donacije planirano je 414.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka, od toga 324.000,00 kuna za tekuće donacije i 90.000,00 za kapitalne donacije,

3. Za radio BNM planirano je 275.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru,

4. Za zvonik Sikovo planirano je 344.250,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka, od toga rashodi za usluge 14.250,00 kuna i građevinski objekti 330.000,00 kuna.


Program 1018 Prostorno planiranje i uređenje planirano u iznosu od 12.634.697,75 kuna

1. Za redovne usluge planirano je 204.000,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene za rashode za usluge,

2. Za projektnu dokumentaciju planirano je 1.580.000,00 kuna, od toga:

• Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine financirani od prihoda od komunalnog doprinosa planirani u iznosu od 1.285.000,00 kuna za nematerijalnu imovinu;

• Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine financirani od prihoda za posebne namjene planirani u iznosu od 80.000,00 kuna za nematerijalnu imovinu;

• Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine financirani od prihoda od prodaje planirani u iznosu od 215.000,00 kuna za nematerijalnu imovinu;

3. Za zemljište planirano je 1.710.000,00 kuna financirano od prihoda od prodaje, od toga materijalna imovina – prirodna bogatstva 570.000,00 kuna, nematerijalna imovina 95.000,00 kuna i dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu 1.045.000,00 kuna,

4. Za katastarsku izmjeru planirano je 9.500,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene za nematerijalnu imovinu,

5. Za Luke planirano je 110.250,00 kuna financirano od prihoda od prodaje za nematerijalnu proizvedenu imovinu,

6. Za Rabatin – poticajnu stanogradnju planirano je 4.430.119,00 kuna, od toga:

• Materijalni rashodi planirani u iznosu od 130.000,00 kuna financirani od općih prihoda i primitaka, od toga 60.000,00 kuna za rashode za usluge i 70.000,00 kuna za ostale nespomenute rashode poslovanja;

• Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine planirani u iznosu od 4.015.119,00 kuna financirani od prihoda od prodaje, od toga 3.535.119,00 kuna za građevinske objekte i 480.000,00 kuna za nematerijalnu imovinu;

• Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini planirani su u iznosu od 285.000,00 kuna financirani od prihoda od prodaje za dodatna ulaganja.

7. Za društveno poslovnu zonu u Sikovu planirano je 40.000,00 kuna financirano od prihoda od prodaje za nematerijalnu proizvedenu imovinu,

8. Za most Sikovo-Raštane Gornje planirano je 10.000,00 kuna financirano od prihoda od komunalnog doprinosa za građevinske objekte,

9. Za poduzetničku zonu planirano je 1.525.000,00 kuna, od toga;

• Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine planirani u iznosu od 50.000,00 kuna financirani od prihoda od komunalnog doprinosa za nematerijalnu imovinu;

• Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine planirani u iznosu od 1.475.000,00 kuna financirani od prihoda od prodaje, od toga 1.000,000,00 kuna za građevinske objekte i 457.000,00 kuna za nematerijalnu imovinu.

10. Za uređenje vidikovca „Crni krug“ planirano je 726.328,75 kuna, od toga:

• Materijalni rashodi planirani u iznosu od 20.000,00 kuna financirani od općih prihoda i primitaka za rashode za usluge;

• Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine planirani u iznosu od 20.000,00 kuna za nematerijalnu imovinu;

• Materijalni rashodi planirani u iznosu od 249.366,20 kuna financirani od pomoći iz državnog proračuna temeljem EU za rashode za usluge;

• Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine planirani u iznosu od 436.962,55 kuna financirani od pomoći iz državnog proračuna temeljem EU, od toga 387.047,75 kuna za građevinske objekte i 49.914,80 kuna za nematerijalnu imovinu.

11. Za izgradnju i opremanje poduzetničkog akceleratora Općine Sv. Filip i Jakov planirano je 800.000,00 kuna financirano od pomoći iz državnog proračuna temeljem EU za nematerijalnu imovinu,

12. Za društveni dom Sikovo planirano je 1.000.000,00 kuna financirano od prihoda od prodaje za građevinske objekte,

13. Za sređivanje zemljišnih knjiga planirano je 489.500,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka, od toga:

• Materijalni rashodi planirani u iznosu od 314.500,00 kuna, od toga rashodi za materijal i energiju 59.500,00 kuna, rashodi za usluge 195.000,00 kuna, naknade troškova osobama izvan radnog odnosa i ostali nespomenuti rashodi poslovanja 50.000,00 kuna;

• Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna planirani u iznosu od 135.000,00 kuna;

• Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine planirani u iznosu od 40.000,00 kuna za postrojenje i opremu.


DJEČJI VRTIĆ „CVIT“ PLANIRANO U IZNOSU OD 4.507.000,00 KUNA


Program 1000 Predškolski odgoj planirano u iznosu od 4.507.000,00 kuna

1. Za redovnu djelatnost planirano je 4.278.100,00 kuna, od toga:

• Rashodi za zaposlene financirani od općih prihoda i primitaka planirani u iznosu od 3.100.000,00 kuna, od toga plaće (Bruto) 2.710.000,00 kuna, ostali rashodi za zaposlene 10.000,00 kuna i doprinosi na plaće 380.000,00 kuna,

• Za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora planirano je 13.000,00 kuna financirano od sufinancirane cijene usluge PK,

• Rashodi za zaposlene financirani od sufinancirane cijene usluge PK planirani su u iznosu od 160.000,00 kuna,

• Materijalni rashodi financirani od sufinancirane cijene usluge PK planirani su u iznosu od 943.100,00 kuna, od toga naknade troškova zaposlenima 145.000,00 kuna, rashodi za materijal i energiju 628.000,00 kuna, rashodi za usluge 152.000,00 kuna i ostali nespomenuti rashodi poslovanja 18.100,00 kuna,

• Financijski rashodi financirani od sufinancirane cijene usluge PK  planirani su u iznosu od 9.000,00 kuna, od toga kamate za primljene kredite i zajmove 1.000,00 kuna i ostali financijski rashodi 8.000,00 kuna,

• Materijalni rashodi financirani od pomoći državnog proračuna PK planirani su u iznosu od 37.000,00 kuna za materijal i energiju,

• Materijalni rashodi financirani od pomoći županijskog proračuna PK planirani su iznosu od 6.000,00 kuna za materijal i energiju,

• Materijalni rashodi financirani od donacija PK planirani su u iznosu od 10.000,00 kuna za materijal i energiju,

2. Za opremu financiranu od sufinanciranja cijene usluge PK planirano je 15.000,00 kuna za postrojenje i opremu,

3. Za poticanje potrošnje ribe u vrtićima planirano je 203.900,00 kuna financirano od pomoći DP temeljem EU PK, od toga:

• Materijalni rashodi planirani u iznosu od 23.900,00 kuna, od toga naknade troškova zaposlenima 12.200,00 kuna i rashodi za materijal i energiju 11.700,00 kuna;

• Rashodi na nabavu proizvedene dugotrajne imovine planirani u iznosu od 180.000,00 kuna za postrojenje i opremu.

4. Za uredsku opremu i namještaj financiranu od sufinanciranja cijene usluge PK planiran je 5.000,00 kuna za postrojenje i opremu,

5. Za Program – Uredsko poslovanje financirano od sufinanciranja cijene usluge PK planirano je 5.000,00 kuna za nematerijalnu imovinu.


VLASTITI POGON PLANIRANO U IZNOSU OD 10.447.750,00 KUNA


Program 1000 Vlastiti pogon planirano u iznosu od 4.229.750,00 kuna

1. Za financiranje redovnih aktivnosti planirano je 3.075.500,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka, od toga:

• Rashodi za zaposlene planirani u iznosu od 2.032.500,00 kuna, od toga za plaće (Bruto) 1.605.000,00 kuna, za ostale rashode za zaposlene 142.500,00 kuna i doprinosi na plaće 285.000,00 kuna;

• Materijalni rashodi planirani u iznosu od 1.042.000,00 kuna, od toga naknade troškova zaposlenima 95.500,00 kuna, rashodi za materijal i energiju 349.500,00 kuna, rashodi za usluge 548.000,00 kuna i ostali nespomenuti rashodi poslovanja 50.000,00 kuna.

2. Za opremu je planirano 154.250,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za postrojenje i opremu,

3. Za komunalno vozilo sa korpom planirano je 1.000.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za rashode za usluge.


Program 1001 Komunalni poslovi planirano u iznosu od 2.136.500,00 kuna

1. Za održavanje javnih površina planirano je 579.750,00 kuna financirano od prihoda od komunalne naknade, od toga rashodi za materijal i energiju 356.500,00 kuna i rashodi za usluge 223.250,00 kuna,

2. Za održavanje poljskih puteva planirano je 717.500,00 kuna financirano od prihoda od komunalne naknade, od toga rashodi za materijal i energiju 97.500,00 kuna i rashodi za usluge 620.000,00 kuna,

3. Za održavanje objekata planirano je 323.000,00 kuna financirano od prihoda od komunalne naknade, od toga 133.000,00 kuna za materijal i energiju i 190.000,00 kuna za usluge,

4. Za održavanje postrojenja i opreme planirano je 216.250,00 kuna, od toga:

• Materijalni rashodi financirani od općih prihoda i primitaka planirani u iznosu od 70.000,00 kuna, od toga rashodi za usluge 20.000,00 kuna i ostali nespomenuti rashodi poslovanja 50.000,00 kuna;

• Materijalni rashodi financirani od prihoda od komunalne naknade planirani u iznosu od 146.250,00 kuna, od toga rashodi za materijal i energiju 71.250,00 kuna i rashodi za usluge 75.000,00 kuna;

5. Za komunalnu opremu i vozila planirano je 300.000,00 kuna, od toga postrojenje i oprema 150.000,00 kuna, prijevozna sredstva 100.000,00 kuna i dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima 50.000,00 kuna.


Program 1002 Komunalna infrastruktura planirano u iznosu od 2.310.000,00 kuna

1. Za održavanje javne rasvjete planirano je 525.000,00 kuna financirano od prihoda od komunalne naknade za rashode za usluge,

2. Za održavanje cesta planirano je 1.785.000,00 kuna financirano od prihoda od komunalne naknade, od toga rashodi za materijal i energiju 95.000,00 kuna i rashodi za usluge 1.690.000,00 kuna.


Program 1003 Zaštita okoliša i energetska učinkovitost planirano u iznosu od 300.000,00 kuna

Za održavanje deponija planirano je 300.000,00 kuna financirano od prihoda od komunalne naknade za rashode za usluge.


Program 1004 Upravljanje imovinom planirano u iznosu od 229.000,00 kuna

1. Za održavanje zgrada planirano je 142.500,00 kuna financirano od prihoda od komunalne naknade, od toga rashodi za materijal i energiju 95.000,00 kuna i rashodi za usluge 47.500,00 kuna,

2. Za održavanje groblja planirano je 86.500,00 kuna financirano od prihoda od komunalne naknade, od toga 10.000,00 kuna za materijal i energiju i 76.500,00 kuna za rashode za usluge,


Program 1005 Poticanje razvoja turizma planirano u iznosu od 1.242.500,00 kuna

1. Za održavanje plaža planirano je 1.195.000,00 kuna, od toga:

• Materijalni rashodi financirani od prihoda od komunalne naknade planirani u iznosu od 195.000,00 kuna, od toga rashodi za materijal i energiju 95.000,00 kuna i rashodi za usluge 100.000,00 kuna; 

• Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine financirani od prihoda od komunalne naknade planirani u iznosu od 600.000,00 kuna za građevinske objekte;

• Materijalni rashodi financirani od boravišne pristojbe planirani u iznosu od 300.000,00 kuna, od toga rashodi za materijal i energiju 100.000,00 kuna i rashodi za usluge 200.000,00 kuna; 

• Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine financirani od pomoći od županijskog proračuna planirani u iznosu od 100.000,00 kuna za građevinske objekte.

2. Za višegodišnje nasade planirano je 47.500,00 kuna financirano od prihoda od komunalne naknade za višegodišnje nasade i osnovno stado.


ZA CENTAR ZA PRUŽANJE USLUGA U ZAJEDNICI PLANIRANO JE 10.000,00 KUNA


Program 1000 Centar za pružanje usluga u zajednici planiran u iznosu od 10.000,00 kuna

Za administrativne troškove planirano je 10.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka, od toga:

• Materijalni rashodi planirani u iznosu od 5.000,00 kuna za ostale nespomenute rashode poslovanja;

• Financijski rashodi planirani u iznosu od 5.000,00 kuna za ostale financijske rashode.

Sudjelovanje:

Molimo Vas prijavite se kako biste mogli sudjelovati u donošenju proračuna prijava

Vijesti

Dokumenti

 1. Prijedlog Proračuna Općine Sveti Filip i Jakov za 2022. godinu sa projekcijama za 2023. i 2024. godinu
  PREUZMI:

 2. Proračun Općine Sveti Filip i Jakov za 2022. godinu sa projekcijama za 2023. i 2024. godinu
  PREUZMI:

 3. Programi 2022. godina
  PREUZMI:

 4. Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Sv.Filip i Jakov za 2022. godinu
  PREUZMI:

 5. Obrazloženje Proračuna Općine Sv.Filip i Jakov za 2022. godinu
  PREUZMI:

 6. Polugodišnje izvješće o izvršenju proračuna za 2022. godinu
  PREUZMI:

Više