Pretražite općinu ili grad

Proračun za godinu:

Općina Lovran

  Kontakt podaci
  Općina Lovran
  Šetalište maršala Tita 41, 51415 Lovran
  OIB: 385136362785
  051-291-045
  opcina.lovran@ri.ht.hr
Proračun za građane za 2017. godinu


Poštovani građani,

predstavljamo Vam Proračun za građane za 2017. godinu. 
U njemu je prikazano na koji način Općina Lovran prikuplja i investira sredstva. Unaprjeđivanjem transparentnosti i komunikacije s građanima ušli smo u projekt koji se nalazi na Internet stranici www.proracun.hr te na našoj službenoj stranici www.opcinalovran.hr. Kroz ovaj projekt informiramo Vas o načinu korištenja proračunskih sredstva koji će u konačnici dodatno podignuti transparentnost u našoj Općini Lovran.
Kroz brošuru Proračun za građane prikazat ćemo Vam koji su projekti u planu u 2017. godini.
Najveći dio sredstava namijenili smo unaprjeđenju društvene i komunalne infrastrukture, rekonstrukciju cesta kao što je cesta u naselju Zaheji, Škaje,proširenju županijske ceste u Tuliševici kao i urisu dijela nerazvrstanih cesta u katastar te za uređenje obalnog puta u Lovranu te javnih površina uz obalni put, uređenje parka Komušćak, uređenje turističko planinarske staze dvije kule od Lovrana do Vojaka, uređenje rekreacijske zone Cipera, uređenje pješačke staze na Trgu slobode, uređenje lovranskih plaža, uređenje pješačke staze Rezine – Brajdice, uređenje dječjeg igrališta u Lignju, Uređenje stepeništa na plaži Cesara, Uređenje stepeništa u Ulici Đure Salaja, uređenje javnog puta u Lovranskoj Dragi,  izgradnja autobusnog stajališta u Lignju, uređenje okretišta u Brajdicama, uređenje igrališta kod osnovne škole u Lovranu, izgradnja javne rasvjete (JR) u Medveji, izgradnja JR u Lignju, izgradnja JR u Tuliševici, izgradnja JR Lovran, izgradnja oborinske kanalizacije, uređenje Starog grada u Lovranu i proširenje groblja u Lovranu.
Značajna ulaganja previđena su za uređenja Kina, rekonstrukciju i izgradnju novog društvenog doma i starog grada u Lovranu.
Kako bismo pomogli u obrazovanju naših najmlađih stanovnika znatna sredstva ulažemo u predškolski odgoj i unaprjeđenje školstva.
Dio novca iz proračuna izdvojili smo za pomoć za novorođenu djecu, prehranu djece u vrtiću i osnovnoj školi, prehranu dojenčadi, nabavu paketa hrane i higijenskih potrepština, sufinanciranje cijene prijevoza učenika i studenata, prijevoz invalida, dobrovoljnih davalaca krvi i umirovljenika.
Izdvojili smo dio projekata koje planiramo u 2017. godini
Dragi građani izdvojili smo dio projekata koje planiramo napraviti u 2017. godini.
Pozivamo Vas da i vi svojim prijedlozima i komentarima sudjelujete u razvitku naše Općine.


Načelnik Općine LovranSavjetovanje za Prijedlog Proračuna Općine Lovran za 2018. godinu možete pronaći OVDJE.

Proračun za građane za 2018. godinu možete pronaći OVDJE.

Što je proračun i gdje ga možete pronaći?

Proračun je akt kojim se procjenjuju prihodi i primici te utvrđuju rashodi i izdaci za proračunsku godinu, a sadrži i projekciju prihoda i primitaka te rashoda i izdataka za slijedeće dvije godine. U ovom „Proračunu za građane“ bit će prikazan sažetak prijedloga proračuna Općine Lovran za 2017. godinu s najvažnijim smjernicama razvoja Općine Lovran koji pojašnjava planove i aktivnosti. Ovim pregledom Općinskog proračuna želimo omogućiti svim građanima uvid u prihode i rashode Općine Lovran kako bi imali transparentnu i potpunu informaciju o tome gdje i kako se troši općinski novac.

 Proračun možete pronaći ovdje.

Proračun se sastoji od tri dijela:

1. Opći dio proračuna sastoji se od računa prihoda i rashoda i računa financiranja. Račun prihoda i rashoda proračuna sastoji se od prihoda i rashoda prema ekonomskoj klasifikaciji.
Prihodi proračuna jedinice lokalne samouprave jesu: prihodi od poreza, pomoći iz proračuna, prihodi od imovine, prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknade, prihodi od prodaje proizvoda i roba te pruženih usluga i prihodi od donacija, kazne, upravne mjere i ostali prihodi i prihodi od prodaje nefinancijske imovine.
Rashodi proračuna jedinice lokalne samouprave jesu: rashodi za zaposlene, materijalni rashodi, financijski rashodi, subvencije, pomoći unutar općeg proračuna, naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade, ostali rashodi i rashodi za nabavu nefinancijske imovine.
Račun financiranja sadrži primitke od financijske imovine i zaduživanja, te izdatke za dane zajmove i izdatke za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova.

2. Poseban dio proračuna sastoji se od plana rashoda i izdataka iskazanih po vrstama, raspoređenih u programe koji se sastoje od aktivnosti i projekata. Rashodi i izdaci za provedbu programa iskazuju se prema proračunskim klasifikacijama: organizacijska, ekonomska, funkcijska, programska i izvori financiranja.

3. U Planu razvojnih programa iskazani su ciljevi i prioriteti razvoja Općine Lovran, te mjere s kojima se isti planiraju realizirati kroz programe i aktivnosti u slijedećem trogodišnjem razdoblju.

Sagledavajući ukupne okolnosti u kojima se planira ovaj proračun, procijenjeni su prihodi i primici, te rashodi i izdaci Općine Lovran za 2017. godinu, te je izrađena Projekcija proračuna za 2018. i 2019. godinu.

Zakoni

Proračun Općine Lovran za 2017. godinu izrađen je u skladu sa Zakonom o proračunu (Nar.nov.br.87/08, 136/12 i 15/15). Sukladno Zakonu o proračunu Vlada Republike Hrvatske donijela je Smjernice ekonomske i fiskalne politike, temeljem kojih je Ministarstvo financija sastavilo Upute za izradu proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i dostavilo ih na postupanje JLS u mjesecu kolovozu 2016. godine.

Svaka jedinica lokalne i područne samouprave izrađuje plan prihoda i rashoda uzimajući u obzir vlastite gospodarske i društvene specifičnosti te pridržavajući se odredbi Zakona o proračunu i Zakona o fiskalnoj odgovornosti. Čelnik jedinice lokalne samouprave odgovoran je za zakonito planiranje i izvršavanje proračuna, za svrhovito, učinkovito i ekonomično raspolaganje proračunskim sredstvima. Visina planiranih prihoda proračuna za 2017. godinu temeljena je na ostvarenim prihodima u Proračunu Općine Lovran za 2016.g.

Zakonom o proračunu u naš sustav uveden je trogodišnji proračunski okvir, temeljem kojeg predstavničko tijelo usvaja proračun za tekuću godinu i projekcije za slijedeće dvije godine. Tako postavljen trogodišnji proračunski okvir ima dva glavna cilja. Prvi, postavljanje fiskalnih ciljeva koji su važni za postizanje fiskalne discipline i drugi, usmjeravanje raspoloživih sredstava prema razvojnim prioritetima.

Izmjenama i dopunama Zakona o Proračunu (Nar.nov.br. 136/12) izmijenjen je sadržaj plana razvojnih programa. Plan razvojnih programa izmijenjen je na način da mora sadržavati ciljeve i prioritete razvoja jedinice lokalne samouprave koji su povezani s programskom i organizacijskom klasifikacijom Proračuna. Sam plan razvojnih programa predstavlja strateško-planski dokument i stvara pretpostavku za povezivanje svih strateških dokumenata jedinice lokalne samouprave sa proračunskim planiranjem.


Proračunski prihodi i primici

Prihodi i primici Iznos U %
Prihodi poslovanja 23.197.657,00 kn 66,40 %
> Prihodi od poreza 10.865.000,00 kn 31,10 %
> Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna 1.654.857,00 kn 4,74 %
> Prihodi od imovine 3.380.500,00 kn 9,68 %
> Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada 7.134.200,00 kn 20,42 %
> Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija 50.000,00 kn 0,14 %
> Kazne, upravne mjere i ostali prihodi 113.100,00 kn 0,32 %
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine 7.617.800,00 kn 21,80 %
> Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine 3.807.800,00 kn 10,90 %
> Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine 3.810.000,00 kn 10,91 %
Vlastiti izvori 4.121.566,00 kn 11,80 %
> Višak/manjak prihoda 4.121.566,00 kn 11,80 %
UKUPNO 34.937.023,00 kn
Grafika
Prihodi od poreza
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna
Prihodi od imovine
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija
Kazne, upravne mjere i ostali prihodi
Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine
Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine
Višak/manjak prihoda
*postotak potkategorije predstavlja udio potkategorije u ukupnom iznosu proračuna

Prihodi Općine Lovran za 2017. godinu planirani su u iznosu od 34.937.023,00 kuna


Prihodi poslovanja planirani su u iznosu od 23.197.657,00 kuna


1. Prihodi od poreza planirani su u iznosu od 10.865.000,00 kuna, od toga Porez i prirez na dohodak 6.694.000,00 kuna, porezi na imovinu 3.460.000,00 kuna, porez na robu i usluge 710.000,00 kuna, ostali prihodi od poreza 1.000,00 kuna


2. Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna planirane su u iznosu od 1.654.857,00 kuna, od toga

• Pomoći proračunu iz drugih proračuna u iznosu 830.000,00 kuna, a čine ga tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna u iznosu od 90.000,00 kuna, kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna i to iz županijskog u iznosu od 640.000,00 kuna (kapitalna pomoć namijenjena za izgradnju Vodoopskrbe visoke zone Lovrana, kapitalna pomoć za uređenje obalnog puta u Lovranu, kapitalna pomoć za potrebe uređenja objekata na pomorskom dobru, kapitalna pomoć za uređenje objekata za sportske sadržaje i objekata za rad udruga i organizacija za opće dobro) te kapitalne pomoći iz državnog proračuna u iznosu od 100.000,00 kuna namijenjena za uređenje objekata u funkciji poboljšanja i proširenja turističke ponude.

• Pomoći od izvanproračunskih korisnika u iznosu 375.000,00 kuna, a sačinjavaju ga tekuće pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračuna u iznosu od 15.000,00 kuna, kapitalne pomoći od izvanproračunskih korisnika koju čine kapitalne pomoći od Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost – za nabavu posuda za odvojeno prikupljanje komunalnog otpada u iznosu od 360.000,00 kuna.

• Pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije u iznosu 449.857,00 kuna, a čine ih tekuće pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije koje se odnose na pomoć iz Državnog proračuna za financiranje Javne vatrogasne postrojbe Opatija, čiji suosnivači su Općina Lovran, Grad Opatija, Općina Matulji i Općina Mošćenička Draga.


3. Prihodi od imovine planirani su u iznosu od 3.380.500,00 kuna, od toga

• Prihodi od financijske imovine planirani u iznosu od 35.500,00 kuna,

• Prihodi od nefinancijske imovine planirani su u iznosu od 3.345.000,00 kuna, a u koje spadaju:naknade za koncesije planirane u iznosu 550.000,00 kuna, a sačinjavaju ih: koncesijska odobrenja na pomorskom dobru, naknada za koncesiju za dimnjačarske usluge i naknade za koncesije na pomorskom dobru, prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine planirani u iznosu od 2.220.000,00 kuna, a čine ga prihodi od zakupa poslovnih prostora planirani u iznosu od 1.720.000,00, prihodi od iznajmljivanja stanova u vlasništvu Općine Lovran planirani u iznosu od 150.000,00 kuna te ostali prihodi od iznajmljivanja i zakupa imovine - zakup javnih površina planirani u iznosu od 350.000,00 kuna, naknada za korištenje nefinancijske imovine koju čine prihodi od spomeničke rente planirani u iznosu od 520.000,00 kuna uz visinu spomeničke rente po četvornom metru poslovnog prostora od 2,00 kune po m2 korisne površine poslovnog prostora, naknade za ceste - za prekomjernu upotrebu javne ceste planirana je u iznosu od 20.000,00 kuna, ostali prihodi od nefinancijske imovine – naknada za nezakonito izgrađene zgrade u prostoru planirana u iznosu od 35.000,00 kuna.


4. Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada planirani u iznosu od 7.134.200,00 kuna, od toga 

• Upravne i administrativne pristojbe u iznosu od 380.000,00 kuna, a sačinjavaju ga županijske, gradske i općinske pristojbe i naknade utvrđene odlukama u iznosu od 5.000,00 kuna, ostale upravne pristojbe i naknade – državni biljezi u iznosu od 15.000,00 kuna, ostale pristojbe i naknade – boravišna pristojba u iznosu od 360.000,00 kuna.

• Prihodi po posebnim propisima u iznosu od 47.000,00 kuna, , a sačinjavaju ga prihodi vodnog gospodarstva – vodni doprinosi u iznosu od 25.000,00 kuna, doprinosi za šume u iznosu od 2.000,00 kuna, ostali nespomenuti prihodi po posebnim propisima i osiguranja u iznosu od 20.000,00 kuna

• Komunalni doprinos i naknade planirani su u iznosu od 6.707.200,00 kuna, od toga komunalni doprinosi u iznosu od 3.397.200,00 kuna,  komunalna naknade u iznosu od 3.300.000,00 kuna te naknade za priključak u iznosu od 10.000,00 kuna.

Visina planiranog prihoda od komunalnog doprinosa ovisit će o broju izdanih građevinskih dozvola za novogradnju i rješenja o izvedenom stanju u postupcima legalizacije bespravno izgrađenih objekata, također na realizaciju ovog prihoda utjecat će situacija na financijskom tržištu (mogućnost realizacije kredita za buduće investitore). Izgradnja objekata iz Programa izgradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture planirani su u Proračunu za 2017.g.  pretežito iz prihoda od komunalnog doprinosa, pa s tim u vezi obim izgradnje objekata iz navedenog Programa ovisit će pretežito o dinamici i visini naplate prihoda od komunalnog doprinosa. U slučaju da se naplata komunalnog doprinosa ne realizirala dinamikom i u visini  planiranog, realizacija Programa izgradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture prilagodit će se raspoloživim sredstvima.

U slijedećoj proračunskoj godini planira se nastaviti sa proširenjem obuhvata obveznika komunalne naknade (proširenje se odnosi na obveznike koji nisu prijavili promjenu-povećanje površine stambenog prostora koji podliježe obvezi plaćanja komunalne naknade kao i nove obveznike), što će ukupno rezultirati naplatom planiranog prihoda od komunalne naknade.

Planirani prihod od naknade za priključak na komunalnu infrastrukturu u iznosu 10.000,00 kuna odnosi se na naplatu preostalih dugovanja obveznika priključka na komunalnu infrastrukturu iz prethodnih godina.


5. Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihod od donacija planirani su u iznosu 50.000,00 kuna, od toga prihodi od pruženih usluga planiranu u iznosu od 30.000,00 kuna i donacije od pravnih i fizičkih osoba planirane u iznosu od 20.000,00 kuna.

U ovoj skupini prihoda očekuju se prihodi od pruženih usluga s osnove prodaje oglasnog prostora u Lovranskom listu te za usluge sponzorstva na manifestacijama koje organizira Općina Lovran. Planirani prihodi od tekućih donacija odnose se na donacije fizičkih i pravnih osoba za manifestacije Karneval i Marunada.


6. Kazne, upravne mjere i ostali prihodi planirani su u iznosu 113.100,00 kn, od toga kazne i upravne mjere 1.200,00 kuna i ostali prihodi 111.900,00 kuna,

a sačinjavaju ih planirani prihodi od povrata u proračun za rashode koje je Općina Lovran imala po sudskim presudama, provedenim natječajima te ostali povrati u proračun.

U slijedećoj godini nastavit će se s mjerama prisilne naplate prihoda po osnovi dugovanja iz prethodnog razdoblja, kao i mjere za naplatu  prihoda tekućeg razdoblja, te će se prilivu prihoda prilagoditi dinamika izvršenja rashoda i izdataka.


Prihodi od prodaje nefinancijske imovine planirani su u iznosu 7.617.800,00 kuna


1. Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine planirani u iznosu 3.807.800,00 kuna

2. Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine planirani u iznosu od 3.810.000,00 kuna, od toga prihodi od prodaje građevinskih objekata 3.800.000,00 kuna i prihodi od prodaje knjiga, umjetničkih djela i ostalih izložbenih vrijednosti 10.000,00 kuna

Planom je predviđena prodaja zemljišta u okućnicama stambenih objekata za čiju kupnju postoji interes od strane vlasnika zgrada i neizgrađenog građevinskog  zemljišta.

Planirani su prihodi od prodaje stambenih objekata i to od obročne prodaje stanova na kojima postoji stanarsko pravo i stanova u vlasništvu i suvlasništvu Općine Lovran u ukupnom iznosu 150.000,00 kuna. 

Prihod od prodaje poslovnih prostora planirani su u iznosu 3.650.000,00 kuna. Prodaja će se vršiti  temeljem Popisa poslovnih prostora Općine Lovran namijenjenih kupoprodaji koji popis je usvojilo Općinsko vijeće. Poslovni prostori čija prodaja se planira u 2017. godini jesu:

• Poslovni prostor bivšeg disco cluba »Mimi«,

• Poslovni prostor Restorana Knezgrad i Naplata potraživanja za prihode od prodaje poslovnih prostora s temelja zaključenih ugovora s Đulijanom Percich s kojom je ugovorena obročna otplata u iznosu 107.085,24 kn (planirani prihod za 2017.g.)  i ugovora zaključenog s Matom Miškovićem u iznosu 1.664.202,05 kn.


Do naplate potraživanja od Mate Miškovića po osnovi Ugovora o kupoprodaji poslovnog prostora (restoran „Najade“) u iznosu 1.664.202,05 kn još nije došlo jer se kod nadležnog ureda za katastar, vodi postupak za utvrđivanje broja parcele koja graniči (međaši) s parcelom unutar koje se vrši  parcelacija. Kako je u odnosu na parcelu bez broja u tijeku žalbeni postupak, jer se radi o pomorskom dobru, to je zatraženo od katastra da se dozvoli izrada elaborata bez te međne parcele koja nema broj. Prijedlog nije prihvaćen jer u elaboratu za nekretnine koje čine pomorsko dobro nedostaje više nekretnina za koje je potrebno provesti odgovarajući postupak. Pozvali smo izrađivača tog elaborata da ga ispravi i dopuni kako bi nadležno tijelo za poslove katastra moglo nastaviti postupak. Očekujemo da će taj postupak biti dovršen u 2017. godine nakon čega će se ostvariti uvjeti da se utvrdi građevinska čestica predmetnom objektu u kojem je poslovni prostor, a nakon toga i provede u ZK etažiranje. Po ostvarenju tog uvjeta sklopit će se Aneksa Ugovoru o kupoprodaji nekretnina, nakon čega će g. Mišković biti u obvezi platiti preostali, preostali dio kupoprodajne cijene.


Prihodi od prodaje nefinancijske imovine planirani su u iznosu 7.617.800,00 kuna, prihodi od osiguranja za naknadu štete 10.000,00 kuna, preneseni manjak prihoda od nefinancijske imovine u iznosu -2.378.434,00 kuna i čine ukupan prihod od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade štete s osnova osiguranja u iznosu 5.249.366,00 kuna, a koja sredstva se planiraju utrošiti za slijedeće namjene:

- kapitalna pomoć Dječjem vrtiću Opatija, iznos 40.500,00 kuna,

- kapitalne donacije neprofitnim organizacijama, iznos 10.000,00 kuna,

- umjetnička djela, kupnja licenci, računalne opreme i računalnih programa, iznos 82.000,00 kuna, 

- izradu prostornih i urbanističkih planova te strategije razvoja, iznos 153.566,00 kuna,

- kupnju komunalne opreme, iznos 65.000,00 kuna,

- kupnja zemljišta za buduće kapitalne projekte, iznos 342.000,00 kuna, 

- uris nerazvrstanih cesta Općine Lovran, iznos 70.000,00 kuna, 

- rekonstrukcija ceste bivša vojarna, iznos 900.000,00 kuna, 

- izgradnja nogostupa Lovran – Medveja, iznos 900.000,00 kuna,

- izgradnja oborinske kanalizacije, iznos 70.000,00 kuna 

- kapitalna pomoć KD Libunijske vode d.o.o. za izgradnju vodoopskrbe (otplata kredita za koji jamči Općina Lovran), iznos 881.000,00 kuna,

- izgradnja vodovoda naselja Medveja – Kali, iznos 300.000,00 kuna, 

- izgradnja liburnijske aglomeracije (voda i odvodnja), iznos 240.000,00 kuna, 

- sanacija odlagališta Osojnica, iznos 220.000,00 kuna, 

- nabava posuda za odvojeno prikupljanje komunalnog otpada, iznos 520.000,00 kuna, 

- kapitalna pomoć Javnoj vatrogasnoj postrojbi Opatija, iznos 20.300,00 kuna, 

- dodatna ulaganja u građevinske objekte, iznos 215.000,00 kuna, 

- uređenje Starog grada u Lovranu, iznos 140.000,00 kuna, 

- uređenje sportskog centra u Lovranu, iznos 10.000,00 kuna i 

- dokapitalizacija društva Žičara učka d.o.o., iznos 70.000,00 kuna.


Raspoloživa sredstva iz prethodnih godina (višak prihoda i rezerviranja)


Raspoloživa sredstva iz prethodnih godina

Općinsko vijeće Općine Lovran, na sjednici održanoj 17. ožujka 2016.g., donijelo je Odluku o raspodjeli rezultata za 2015.g. („Službene novine Općine Lovran“ br. 3/16) u kojoj je utvrđen slijedeći rezultat: manjak prihoda od prodaje nefinancijske imovine u iznosu – 2.378.433,46 kn i višak prihoda od komunalnog doprinosa u iznosu 1.730.518,87 kn.


Po izvršenom uvidu u realizaciju ostvarenih prihoda od prodaje nefinancijske imovine do 31. listopada 2016. godine utvrđeno je da se nisu realizirali planirani prihodi od prodaje nefinancijske imovine u visini koja bi bila dostatna za pokriće prenesenog manjka prihoda od prodaje nefinancijske imovine, pa se pokriće manjka od prodaje nefinancijske imovine planira u 2017. godini.


Preneseni višak prihoda od komunalnog doprinosa utrošen je za projekte koji se financiraju iz komunalnog doprinosa u 2016. godini.

Općina Lovran u 2016. godini ostvarila je od primitke od financijske imovine, od prodaje dijela poslovnog udjela u glavnici trgovačkog društva Nova liburnija d.o.o., s temelja Odluke o izmjeni društvenog ugovora društva Nova liburnija d.o.o., KLASA: 007-01/16-01/3, URBROJ: 2156/02-01/16-3, koju je donijelo Općinsko vijeće Općine Lovran na sjednici održanoj 19. svibnja 2016. godine. Po izvršenoj prodaji, u Proračun Općine Lovran uplaćen je iznos od 12.478.106,00 kn. Ukupan iznos vrijednosti od prodaje poslovnog udjela koji pripada Općini Lovran iznosi 12.675.800,00 kn. Uplaćeno je manje za 197.694,00 kn, a koji iznos čini troškove poslovanja društva Nova liburnija d.o.o. u razdoblju od 2006. do 2014. godine, a podmireni su iz općih prihoda i primitaka Općine Lovran. Kako se do kraja 2016. godine neće u cijelosti  realizirati projekti čije financiranje je planirano iz primitaka od prodaje poslovnih udjela, to se za 2017. godinu planira višak primitaka od financijske imovine u iznosu 6.500.000,00 kuna, a namijenit će se za izgradnju Novog društvenog doma u Lovranu.


Slijedom navedenog u Proračunu za 2017. godinu planirana su raspoloživa sredstva iz prethodnih godina i to:

-manjak prihoda od prodaje nefinancijske imovine u iznosu – 2.378.434,00 kn i 

-višak primitaka iz prethodnih godina od financijske imovine, primitci od prodaja poslovnih udjela u glavnici trgovačkih društava u iznosu 6.500.000,00 kuna.
Proračunski rashodi i izdaci

Rashodi Iznos U %
Rashodi poslovanja 26.311.023,00 kn 75,31 %
> Rashodi za zaposlene 1.846.440,00 kn 5,29 %
> Materijalni rashodi 7.840.900,00 kn 22,44 %
> Financijski rashodi 372.000,00 kn 1,06 %
> Subvencije 755.680,00 kn 2,16 %
> Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna 4.369.078,00 kn 12,51 %
> Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 911.425,00 kn 2,61 %
> Ostali rashodi 10.215.500,00 kn 29,24 %
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 7.672.000,00 kn 21,96 %
> Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine 344.000,00 kn 0,98 %
> Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 7.033.000,00 kn 20,13 %
> Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 295.000,00 kn 0,84 %
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova 954.000,00 kn 2,73 %
> Izdaci za dane zajmove 10.000,00 kn 0,03 %
> Izdaci za dionice i udjele u glavnici 70.000,00 kn 0,20 %
> Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova 874.000,00 kn 2,50 %
UKUPNO 34.937.023,00 kn
Grafika
Rashodi za zaposlene
Materijalni rashodi
Financijski rashodi
Subvencije
Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade
Ostali rashodi
Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini
Izdaci za dane zajmove
Izdaci za dionice i udjele u glavnici
Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova
*postotak potkategorije predstavlja udio potkategorije u ukupnom iznosu proračuna

Rashodi i izdaci Općine Lovran za 2017. godinu planirani su u iznosu od 34.937.023,00 kuna


Rashodi poslovanja planirani su u iznosu 26.311.023,00 kuna, a sačinjavaju ih:


1. Rashodi za zaposlene planirani su u iznosu od 1.846.440,00 kuna, od toga bruto plaće 1.545.000,00 kuna, ostali rashodi za zaposlene 40.000,00 kuna, doprinosi na plaće 261.440,00 kuna.

2. Materijalni rashodi planirani su u iznosu od 7.840.900,00 kuna, od toga naknade troškova zaposlenima74.000,00 kuna, rashodi za materijal i energiju 768.000,00 kuna, rashodi za usluge (usluge telefona, pošte i prijevoza, usluge tekućeg i investicijskog održavanja, usluge promidžbe i informiranja, komunalne usluge, zdravstvene i veterinarske usluge, intelektualne i osobne usluge, računalne i ostale usluge) 6.183.900,00 kuna, naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 15.000,00 kuna, ostali nespomenuti rashodi poslovanja 800.000,00 kuna.

3. Financijski rashodi planirani su u iznosu od 372.000,00 kuna, od toga kamate za primljene kredite i zajmove 286.000,00 kuna te ostali financijski rashodi 86.000,00 kuna.

4. Subvencije planirane su u iznosu od 755.680,00 kuna, od toga subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru planirane u iznosu od 675.680,00 te subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora u iznosu od 80.000,00 kuna

5. Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna planirane u iznosu od 4.369.078,00 kuna od toga pomoći unutar općeg proračuna planirane u iznosu od 128.000,00 kuna i pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna planirane u iznosu od 4.241.078,00 kuna

7. Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade planirane u iznosu od 911.425,00 kuna za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna

8. Ostali rashodi planirani u iznosu od 10.215.500,00 kuna, od toga tekuće donacije u novcu i naravi 1.629.500,00 kuna, kapitalne donacije 10.000,00 kuna, kazne, penali i naknade štete 10.000,00 kuna, izvanredni rashodi 50.000,00 kuna i kapitalne pomoći 8.516.000,00 kuna


Rashodi za nabavu nefinancijske imovine planirani su u iznosu od 7.672.000,00 kuna, a čine ih:


1. Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine planirani u iznosu od 344.000,00 kuna, od toga materijalna imovina – prirodna bogatstva 342.000,00 kuna i nematerijalna imovina 2.000,00 kuna

2. Rashodi za nabavu proizvodne dugotrajne imovine koji su planirani u iznosu 7.033.000,00 kn, od toga građevinski objekti 5.908.000,00 kuna, postrojenje i oprema 990.000,00 kuna, knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti 20.000,00 kuna, nematerijalna proizvedena imovina 115.000,00 kuna

3. Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini planirani u iznosu od 295.000,00 kuna za dodatna ulaganja na građevinskim objektima 


Izdaci za financijsku imovinu i otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova planirani u iznosu od 954.000,00 kuna


1. Izdaci za dane zajmove planirani u iznosu od 10.000,00 kuna za izdatke za dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru

2. Izdaci za dionice i udjele u glavnici planirani u iznosu od 70.000,00 kuna za dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru

3. Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova planirani u iznosu od 874.000,00 kuna za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora


OPIS POSEBNOG DIJELA PRORAČUNA


PRESTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA PLNAIRANO U IZNOSU OD 1.647.900,00 KUNA


AKTIVNOST OPĆINSKOG VIJEĆA PLANIRANA U IZNOSU OD 717.600,00 KUNA


Program 1000 Predstavnička vlast planirano u iznosu od 717.600,00 kuna


1. Za naknade za rad Općinskog vijeća i radnih tijela planirano je 280.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za ostale nespomenute rashode poslovanja

2. Za potpore političkim strankama planirano je 129.600,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za tekuće donacije

3. Za izbore za predstavničko tijelo i načelnika Općine Lovran tijela planirano je 200.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za ostale nespomenute rashode poslovanja

4. Za međunarodnu i regionalnu suradnju planirano je 88.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka, od toga rashodi za usluge 28.000,00 kuna i ostali nespomenuti rashode poslovanja 60.000,00 kuna

5. Za suradnju s ustanovama i institucijama od posebnog značaja planirano je 10.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za ostale nespomenute rashode poslovanja

6. Za javna priznanja Općine Lovran planirano je 10.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za ostale nespomenute rashode poslovanjaAKTIVNOST OPĆINSKOG NAČELNIKA PLANIRANO U IZNOSU OD 890.300,00 KUNA


Program 1002 Izvršno tijelo planirano u iznosu od 240.000,00 kuna


1. Za naknade za rad izvršnog tijela planirano je 10.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za ostale nespomenute rashode poslovanja

2. Za proračunsku pričuvu planirano je 50.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za izvanredne rashode

3. Za sredstva pomoći za elementarne nepogode planirano je 20.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka, od toga za pomoći unutar općeg proračuna 10.000,00 kuna i kazne, penali i naknade štete 10.000,00 kuna

4. Za promidžbu Općine i informiranje planirano je 160.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka, od toga za rashode za usluge 100.000,00 kuna i ostale nespomenute rashode poslovanja 60.000,00 kuna


Program 1003 Program manifestacije i obljetnica planiran u iznosu od 501.3000,00 kuna


1. Za dan Općine Lovran planirano je 70.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka, od toga za rashode za usluge 50.000,00 kuna i tekuće donacije 20.000,00 kuna

2. Za Karneval planirano je 110.000,00 kuna, od toga rashodi za usluge 100.00,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene i tekuće donacije 10.000,00 kuna financirano od pomoći

3. Mihoja u Lovranskoj Dragi planirano u iznosu do 5.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za tekuće donacije

4. Rokova u Lignju planirano u iznosu od 5.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za tekuće donacije

5. Za marunadu planirano je 260.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka, prihoda za posebne namjene, pomoći i donacija,  od toga rashodi za usluge 230.000,00 kuna i tekuće donacije 30.000,00 kuna

6. Za ribarske fešte planirano je 23.300,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za rashode za usluge

7. Za Lovranski muzički festival planirano je 7.000,00 financirano od općih prihoda i primitaka za rashode za usluge

8. Za Liburnija jazz festival planirano je 10.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za rashode za usluge

9. Za znanstveni skup „Od mora do mora“ planirano je 11.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za rashode za usluge


Program 1004 Potpore od posebnog značaja planirane u iznosu od 149.000,00 kuna


1. Za potpore udrugama od posebnog značaja za razvoj zajednice – javne poziv planirano je 90.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za tekuće donacije

2. Za potpore malih vrijednosti planirano je 59.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za tekuće donacije


MJESNI ODBORI PLANIRNI U IZNOSU OD 40.000,00 KUNA


Program 4000 Redovne aktivnosti mjesnih odbora planirane u iznosu od 40.000,00 kuna


1. Za poslovanje MO Lovranšćina planirano je 10.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za ostale nespomenute rashode poslovanja

2. Za poslovanje MO Medveja planirano je 10.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za ostale nespomenute rashode poslovanja

3. Za Poslovanje MO Bahova planirano je 10.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za ostale nespomenute rashode poslovanja

4. Za poslovanje MO Rezine planirano je 10.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za ostale nespomenute rashode poslovanjaJEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL PLANIRANO U IZNOSU OD 33.289.123,00 KUNA


Program 2000 Predškolski odgoj i školstvo planirano u iznosu od 2.626.500,00 kuna


1. Za sufinanciranje Dječjeg vrtića Opatija planirano je 2.213.500,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka i prihoda od nefinancijske imovine i naknade štete s osnova osiguranja za pomoć proračunskim korisnicima drugih proračuna

2. Za sufinanciranje O.Š. „V.C. Emina“ planirano je 205.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za pomoć proračunskim korisnicima drugih proračuna

3. Za stipendiranje učenika i studenata planirano je 188.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna

4. Za sufinanciranje Osnovne umjetničke škole Matka Brajše Rašana planirano je 20.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za pomoć proračunskim korisnicima drugih proračuna


Program 2001 Kultura planirano u iznosu od 498.375,00 kuna


1. Za sufinanciranje Gradske knjižnice Grada Opatije planirano je 251.375,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za pomoć proračunskim korisnicima drugih proračuna

2. Za izdavanje Lovranskog lista planirano je 105.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za rashode za usluge

3. Za održavanje javnog sata planirano je 12.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za rashode za usluge

4. Za umjetnička djela planirano je 20.000,00 kuna financirano od prihoda od nefinancijske imovine i naknade štete s osnova osiguranja za knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti

5. Za kapitalne donacije umjetničkih slika neprofitnim organizacijama planirano je 10.000,00 kuna financirano od prihoda od nefinancijske imovine i naknade štete s osnova osiguranja za kapitalne donacije

6. Za sufinanciranje poslovanja Stubice d.o.o. za programe u kulturi planirano je 70.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru

7. Za sufinanciranje programa Kina u Lovranu planirano je 30.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za tekuće donacije


Program 2002 Javne potrebe u kulturi planirane u iznosu od 226.800,00 kuna


Za potpore udrugama u kulturi – javni poziv planirano je 226.800,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za tekuće donacije


Program 2013 Javne potrebe u sportu planirano u iznosu od 541.600,00 kuna 


1. Za potporu udrugama u sportu – javni poziv planirano u iznosu od 521.600,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za tekuće donacije

2. Za održavanje sportskih objekata planirano je 20.000,00 kuna financirano od općih prihoda za rashode za usluga


Program 2004 Socijalna skrb planirano u iznosu od 730.425,00 kuna


1. Za pomoći kućanstvima za stanovanje planirano je 85.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna

2. Za pomoć u kući osobama treće životne dobi planirano je 86.225,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna

3. Za potpore za novorođeno dijete planirano je 63.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna. Općina Lovran roditeljima novorođene djece daje jednokratnu naknadu od 1.800,00 kuna za prvo dijete, a za svako sljedeće iznos se uvećava za 200,00 kuna

4. Za pomoć u novcu obiteljima i pojedincima planirano je 31.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna

5. Za pomoć u naravi za ogrjev planirano je 15.200,00 kuna financirano od pomoći za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna

6. Za pomoći u naravi za pogrebne troškove planirano je 7.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna

7. Za prehranu učenika u osnovnoj školi planirano je 80.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna

8. Za prehranu djece u vrtiću planirano je 35.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna

9. Za prehranu dojenčadi planirano je 36.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna

10. Za sufinanciranje prijevoza učenika i studenata planirano je 50.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna

11. Za pomoć obiteljima i kućanstvima za prehranu i higijenske potrepštine planirano je 75.000,00 financirano od općih prihoda i primitaka za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna

12. Za pomoć u naravi – javni prijevoz invalida, dobrovoljnih davatelja krvi i umirovljenika planirano je 32.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna

13. Za humanitarnu djelatnost Hrvatskog crvenog križa planirano je 40.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za tekuće donacije

14. Za pomoć za nabavu školskih udžbenika planirano je 20.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna

15. Za potpore humanitarnim organizacijama i udrugama u socijali planirano je 30.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za tekuće donacije

16. Za pomoć umirovljenicima planirano je 35.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna

17. Za prijevoz pokojnika planirano je 10.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za rashode za usluge


Program 2005 Sufinanciranje zdravstvenog programa Doma zdravlja PGŽ planirano u iznosu od 158.200,00 kuna


1. Za sufinanciranje rada pedijatrijske ambulante planirano je 131.700,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka i za pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna

2. Za sufinanciranje rada turističke ambulante planirano je 13.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka i prihoda za posebne namjena za pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna


Program 2006 Zdravstvena zaštita djece planirano u iznosu od 33.000,00 kuna


1. Za zdravstvenu zaštitu djece – cjepivo planirano je 8.000,00 kuna Za sufinanciranje rada turističke ambulante planirano je 131.700,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna

2. Za pomoć djeci s teškoćama u govoru – logopedske vježbe planirano je 20.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna

3. Za pomoć djeci s teškoćama u razvoju – profesor rehabilitator planirano je 5.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna


Program 3000 Poslovanje Općinske uprave planirano u iznosu od 4.493.440,00 kuna


1. Za poslovanje Općinske uprave planirano je 3.261.440,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka i pomoći, od toga

• Rashodi za zaposlene planirani u iznosu od 1.846.440,00, od toga plaće (bruto) 1.545.000,00 kuna, ostali rashodi za zaposlene 40.000,00 kuna i doprinosi na plaće 261.440,00 kuna

• Materijalni rashodi planirani u iznosu od 1.329.000,00 kuna, od toga naknade troškova zaposlenima 74.000,00 kuna, rashodi za materijal i energiju 158.000,00 kuna, rashodi z usluge 1.017.000,00 kuna, naknada troškova osobama izvan radnog odnosa 15.000,00 kuna i ostali nespomenuti rashodi poslovanja 65.000,00 kuna

• Financijski rashodi planirani u iznosu od 86.000,00 kuna financirani od prihoda od nefinancijske imovine i naknade štete s osnove osiguranja


2. Za nabavu opreme za potrebe upravnih tijela planirano je 62.000,00 kuna financirani od prihoda od nefinancijske imovine i naknade štete s osnove osiguranja 


3. Za izdatke za financijsku imovinu i otplatu zajmova Općine Lovran planirano je 1.170.000,00 kuna,od toga:

• Financijski rashodi planirani u iznosu od 286.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za kamate za primljen kredite i zajmove

• Izdaci za dane zajmove planirani u iznosu od 10.000,00 kuna financirani općih prihoda i primitaka za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova

• Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova planirani u iznosu od 874.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija


Program 5000 Prostorno i urbanističko planiranje planirano u iznosu od 160.000,00 kuna 


1. Za izradu prostornih planova planirano je 100.000,00 kuna financirano od prihoda od nefinancijske imovine i naknade štete s osnove osiguranja za nematerijalnu proizvedenu imovinu

2. Za izradu strategije razvoja Općine Lovran planirano je 60.000,00 kuna financirano od općih prihoda i privitaka i prihoda od nefinancijske imovine i naknade štete s osnove osiguranja za rashode za usluge


Program 5001 Tekuće održavanje komunalne infrastrukture planirano u iznosu od 4.225.850,00 kuna


1. Za održavanje čistoće javnih površina planirano je 1.200.000,00 kuna financirano od općih prihod i primitaka i prihoda za posebne namjene za rashode za usluge

2. Za Održavanje javnih i nerazvrstanih cesta planirano je 220.000,00 kuna financirano od općih prihod i primitaka i prihoda za posebne namjene za rashode za usluge

3. Za održavanje i proširenje javne rasvjete planirano je 840.000,00 kuna financirano od općih prihod i primitaka i prihoda za posebne namjene, od toga rashodi za materijal i energiju 550.000,00 kuna i rashode za usluge 290.000,00 kuna

4. Za održavanje izljeva, hidranata i javnih cisterni planirano je 13.000,00 financirano od općih prihod i primitaka za rashode za usluge

5. Za dezinsekciju i deratizaciju planirano je 80.000,00 kuna financirano od općih prihod i primitaka i prihoda za posebne namjene za rashode za usluge

6. Za održavanje šumskih staza i puteva planirano je 2.000,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene za tekuće donacije

7. Za nabavu opreme planirano je 30.000,00 kuna financirano od prihoda od nefinancijske imovine i naknade štete s osnova osiguranja za postrojenje i opremu

8. Za održavanje komunalne infrastrukture planirano je 200.000,00 kuna financirano od općih prihod i primitaka i prihoda za posebne namjene za rashode za usluge

9. Ra sustav bežičnog interneta planirano je 45.850,00 kuna financirano od općih prihod i primitaka za rashode za usluge

10. Za održavanje zelenih površina – parkovi i ostale zelene površine planirano je 1.450.000,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene za rashode za usluge

11. Za čuvanje imovine na javnim površinama planirano je 85.000,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene za rashode za usluge

12. Za veterinarsko higijeničarsku službu planirano je 35.000,00 kuna financirano od općih prihod i primitaka za pomoći unutar općeg proračuna

13. Za projekt e-županija planirano je 20.000,00 kuna financirano od općih prihod i primitaka za pomoći unutar općeg proračuna


Program 5002 Kupnja zemljišta za kapitalne projekte planirano u iznosu od 342.000,00 kuna


Za kupnju zemljišta za buduće kapitalne projekte planirano je 342.000,00 kuna financirano od općih prihod i primitaka i prihoda od nefinancijske imovine i naknade štete s osnova osiguranja za materijalnu imovinu – prirodna bogatstva


Program 5003 Nerazvrstane ceste planirano u iznosu od 2.580.000,00 kuna


1. Za rekonstrukciju ceste bivša vojarna planirano je 90.000,00 kuna financirano od prihoda od nefinancijske imovine i naknade štete s osnova osiguranja za građevinske objekte

2. Za rekonstrukciju ceste Zaheji planirano je 310.000,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene za građevinske objekte

3. Za rekonstrukciju ceste Cvjetni put – Lokva – Vojina planirano je 200.000,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene za građevinske objekte

4. Za rekonstrukciju ceste u Obrš planirano je 500.000,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene za građevinske objekte

5. Za rekonstrukciju ceste Đ. Salaja planirano je 50.000,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene za građevinske objekte

6. Za rekonstrukciju ceste Škaje planirano je 100.000,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene za građevinske objekte

7. Za upis nerazvrstanih cesta Općine Lovran planirano je 70.000,00 kuna financirano od prihoda od nefinancijske imovine i naknade štete a osnova osiguranja za građevinske objekte

8. Za rekonstrukciju dijela ceste u Ulici 9. rujna planirano je 200.000,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene za građevinske objekte

9. Za proširenje ceste u Tuliševici kod škole planirano je 200.000,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene za građevinske objekte

10. Za rekonstrukciju ceste u Tuliševici planirano je 50.000,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene za građevinske objekte


Program 5004 Uređenje javnih površina planirano u iznosu od 2.673.000,00 kuna


1. Za uređenje obalnog puta Lovran planirano je 300.000,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene i pomoći za građevinske objekte

2. Za uređenje javnih površina uz obalni put planirano je 200.000,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene i pomoći za građevinske objekte

3. Za uređenje Parka Komušćak planirano je 140.000,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene za građevinske objekte

4. Za izgradnju nogostupa Lovran – Medveja planirano u iznosu od 900.000,00 kuna financirano od prihoda od nefinancijske imovine i naknade štete s osnova osiguranja za građevinske objekte

5. Za uređenje turističko planinske staze dvije kule od Lovrana do Vojaka planirano je 50.000,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene za građevinske objekte

6. Za uređenje rekreacijske zone Cipera planirano je 300.000,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene za građevinske objekte

7. Za uređenje pješačke staze na Trgu slobode planirano je 35.000,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene za građevinske objekte

8. Za uređenje lovranskih plaža planirano je 350.000,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene i pomoći za građevinske objekte

9. Za uređenje pješačke staze Rezine Brajdice planirano je 27.000,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene i pomoći za građevinske objekte

10. Za uređenje dječjeg igrališta u Lignju planirano je 165.000,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene za građevinske objekte

11. Za uređenje stepeništa na plaži Cesara planirano je 33.000,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene za građevinske objekte

12. Za uređenje stepeništa u Ulici Đure Salaja planirano je 20.000,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene za građevinske objekte

13. Za uređenje javnog puta u Lovranskoj Dragi planirano je 18.000,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene za građevinske objekte

14. Za izgradnju autobusnog stajališta u Lignju planirano je 45.000,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene za građevinske objekte

15. Za uređenje okretišta u Brajdicama planirano je 60.000,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene za građevinske objekte

16. Za uređenje igrališta kod osnovne škole u Lovranu planirano je 30.000,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene za građevinske objekte


Program 5005 Javna rasvjeta planirano u iznosu od 145.000,00 kuna


1. Za izgradnju javne rasvjete u Medveji planirano je 15.000,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene za građevinske objekte

2. Za izgradnju javne rasvjete u Lignju planirano je 15.000,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene za građevinske objekte

3. Za izgradnju javne rasvjete u Tuliševici planirano je 15.000,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene za građevinske objekte

4. Za izgradnju javne rasvjete u Lovranu planirano je 100.000,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene za građevinske objekte


Program 5006 Odvodnja oborinske kanalizacije planirano u iznosu od 100.000,00 kuna


Za izgradnju oborinske kanalizacije planirano je 100.000,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene i prihoda od nefinancijske imovine i naknade štete s osnova osiguranja za građevinske objekte


Program 5007 Odvodnja i pročišćavanje otpadnih voda planirano u iznosu od 40.000,00 kuna


Za sufinanciranje priključka na odvodnju planirano je 40.000,00 financirano od općih prihoda i primitaka i prihoda za posebne namjene za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna


Program 5008 Opskrba pikom vodom planirano u iznosu od 1.726.000,00 kuna


1. Za kapitalnu pomoć K.D."Liburnijske vode d.o.o.Ičići" za izgradnju vodovoda planirano je 886.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka prihoda od nefinancijske imovine i naknade štete s osnova osiguranja za kapitalne pomoći

2. Za izgradnju Vodoopskrbe visoke zone planirano je 300.000,00 kuna financirano od pomoći za kapitalne pomoći

3. Za izgradnju vodovoda naselja Medveja – Kali planirano je 300.000,00 kuna financirano od pomoći i prihoda od nefinancijske imovine i naknade štete s osnova osiguranja za kapitalne pomoći

4. Za izgradnju liburnijeske aglomeracije planirano je 240.000,00 kuna financirano od prihoda od nefinancijske imovine i naknade štete s osnova osiguranja za kapitalne pomoći


Program 5009 Gospodarenje otpadom planirano u iznosu od  1.184.250,00 kuna


1. Za sanaciju odlagališta „Osojnica“ planirano je 220.000,00 kuna financirano od prihoda od nefinancijske imovine i naknade štete s osnova osiguranja za kapitalne pomoći

2. Za korištenje kom. Deponija Osojnica planirano je 75.500,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za pomoći unutar općeg proračuna

3. Za provođenje aktivnosti vezanih uz gospodarenje otpadom planirano je 8.750,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za rashode za usluge

4. Za nabavu posuda za odvojeno prikupljanje otpada planirano je 880.000,00 kuna financirano od pomoći i prihoda od nefinancijske imovine i naknade štete s osnova osiguranja za postrojenje i opremu


Program 5010 Javni prijevoz planirano u iznosu od 540.000,00 kuna


Za prijevoz putnika u javnom sektoru – KD „Autotrolej“ planirano je 540.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru


Program 5011 Zaštita od požara planirano u iznosu od 1.469.503,00 kuna


1. Za tekuće donacije DVD-u planirano je 336.500,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za tekuće donacije

2. Za provedbu plana zaštite od požara planirano je 10.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za tekuće donacije

3. Za sufinanciranje javne vatrogasne postrojbe Grada Opatije planirano je 1.123.003,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka, pomoći i prihoda od nefinancijske imovine i naknade štete s osnova osiguranja za pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna


Program 5012 Zaštita okoliša planirano u iznosu od 28.500,00 kuna 


1. Za sufinanciranje akcije za suzbijanje bjesnoće na području PGŽ planirano je 2.500,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za pomoći unutar općeg proračuna

2. Za sufinanciranje zamjene azbestnih krovova – Lovran bez azbesta planirano je 26.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za tekuće donacije


Program 5013 Stambeni i poslovni prostori planirano u iznosu od 8.073.680,00 kuna


1. Za održavanje stambenog i poslovnog prostora planirano je 858.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka, pomoći i donacija, od toga  rashodi za materijal i energiju 60.000,00 kuna, rashodi za usluge 753.000,00 kuna i ostali nespomenuti rashodi poslovanja 45.000,00 kuna

2. Za novi Društveni dom planirano je 6.500.000,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene za kapitalne pomoći

3. Za uređenje Starog garda u Lovranu planirano je 250.000,00 kuna financirano prihoda za posebne namjene i prihoda od nefinancijske imovine s osnova osiguranja za građevinske objekte

4. Za sportski centar U Lovranu planirano je 60.000,00 kuna financirano od pomoći i prihoda od nefinancijske imovine s osnova osiguranja za građevinske objekte

5. Za održavanje javnog sanitarnog čvora WC planirano je 40.000,00 kuna financirano prihoda za posebne namjene za građevinske objekte

6. Za dodatna ulaganja u građevinske objekte planirano je 120.000,00 kuna financirano prihoda za posebne namjene i prihoda od nefinancijske imovine s osnova osiguranja za dodatna ulaganja na građevinskim objektima

7. Za uređenje izložbenog prostora „Lovranski guc“ planirano je 50.000,00 kuna financirano pomoći i prihoda od nefinancijske imovine s osnova osiguranja za dodatna ulaganja na građevinskim objektima

8. Za uređenje zgrade Društvenog doma u Lignju – boćalište planirano je 125.000,00 kuna financirano od prihoda od nefinancijske imovine s osnova osiguranja za dodatna ulaganja na građevinskim objektima

9. Za uređenje pomoćnih prostorija za potrebe zgrade Kina u Lovranu planirano je 70.000,00 kuna financirano prihoda za posebne namjene za kapitalne pomoći


Program 5014 Poticaje i razvoj gospodarstva planirano u iznosu od 276.000,00 kuna


1. Za poticanje poljoprivrede planirano je 50.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka 

2. Za razvoj obrtništva – Udruženje obrtnik planirano je 26.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za tekuće donacije

3. Za poticanje gospodarstva planirano je 25.000,00 kuna financirano prihoda za posebne namjene za subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru

4. Za poticanje razvoja malog poduzetništva – sufinanciranje poslovanja planirano je 10.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za tekuće donacije

5. Za subvencije kamata na kredite poduzetnicima i obrtnicima planirano je 50.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima I obrtnicima izvan javnog sektora

6. Za centar za poljoprivredu i ruralni razvoj PGŽ planirano je 20.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna

7. Za lokalnu akcijsku grupu Tera Liburna planirano je 10.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za ostale nespomenute rashode poslovanja

8. Za dokapitalizaciju društva Žičara Učka d.o.o. planirano je 70.000,00 kuna financirano od prihoda od nefinancijske imovine i naknade štete s osnove osiguranja za dionice i udjele u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru


Program 5015 Zaštita i spašavanje planirano u iznosu od 37.000,00 kuna 


1. Za provedbu mjere zaštite i spašavanja planirano je 10.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za ostale nespomenute rashode poslovanja

2. Za djelatnost Gorske službe spašavanja planirano je 7.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za tekuće donacije

3. Za prevenciju kriminaliteta na području Liburnije planirano je 20.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za pomoći unutar općeg proračuna


Program 5016 Proširenje groblja planirano u iznosu od 300.000,00 kuna 


Za proširenje groblja u Lovranu planirano je 300.000,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene za građevinske objekte


Program 5017 Luka i pristanište planirano u iznosu od 50.000,00 kuna


Za kapitalnu pomoć Županijskoj lučkoj upravi Opatija-Lovran- Mošćenička Draga za projekt luke u Lovranu planirano je 50.000,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene za pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna


Sudjelovanje:

Molimo Vas prijavite se kako biste mogli sudjelovati u donošenju proračuna prijava