Pretražite općinu ili grad

Proračun za godinu:

Općina Lovran

  Kontakt podaci
  Općina Lovran
  Šetalište maršala Tita 41, 51415 Lovran
  OIB: 38513636075
  051-291-045
  opcina.lovran@ri.ht.hr

Proračun za građane za 2018. godinu


Poštovani građani,

predstavljamo Vam Proračun za građane za 2018. godinu. 

U njemu je prikazano na koji način Općina Lovran prikuplja i investira sredstva. Unaprjeđivanjem transparentnosti i komunikacije s građanima ušli smo u projekt koji se nalazi na Internet stranici www.proracun.hr te na našoj službenoj stranici www.opcinalovran.hr. 

Kroz ovaj projekt informiramo Vas o načinu korištenja proračunskih sredstva koji će u konačnici dodatno podignuti transparentnost u našoj Općini Lovran.

Kroz brošuru Proračun za građane prikazat ćemo Vam koji su projekti u planu u 2018. godini.

Općina Lovran i u 2018. godini najveći dio sredstava planira za unaprjeđenje društvene i komunalne infrastrukture, rekonstrukciju ceste u naselju Zaheji, rekonstrukciju ceste Cvijetni put - Lokva - Vojina, rekonstrukciju ceste Obrš, kao i uris nerazvrstanih cesta u katastar, te za uređenje obalnog puta u Lovranu, uređenje javnih površina uz obalni put, uređenje parka Komušćak, uređenje turističko planinarske staze dvije kule od Lovrana do Vojaka, uređenje rekreacijske zone Cipera, uređenje lovranskih plaža, izgradnju javne rasvjete u Medveji, izgradnja JR u Lignju, izgradnja JR u Tuliševici, izgradnja i modernizacija JR Općine Lovran.

Značajna ulaganja previđena su za izgradnju novog Društvenog doma kao i uređenja starog grada u Lovranu i izložbenog prostora „Kuća lovrenskega guca“.

Kako bismo pomogli u obrazovanju naših najmlađih stanovnika znatna sredstva ulažemo u predškolski odgoj i unaprjeđenje školstva.

Dio novca iz proračuna izdvojili smo za pomoć za novorođenu djecu, prehranu djece u vrtiću i osnovnoj školi, prehranu dojenčadi, nabavu paketa hrane i higijenskih potrepština, sufinanciranje cijene prijevoza učenika i studenata, prijevoz invalida, dobrovoljnih davalaca krvi i umirovljenika.


Dragi građani izdvojili smo dio projekata koje planiramo napraviti u 2018. godini.

Pozivamo Vas da i vi svojim prijedlozima i komentarima sudjelujete u izradi Proračuna za 2018. godinu.

Vaše prijedloge, sugestije i komentare možete ostavljati do 28.11.2017. kada ćemo sve zaprimljeno uzeti u obzir te na sjednici Općinskog vijeća predstaviti, te prihvaćeno uvrstiti u konačan proračun za 2018. godinu.


Načelnik Općine Lovran

Bojan Simonič, mag.oec.Poštovani građani savjetovanje za Prijedlog Proračuna za 2019. godinu možete pronaći OVDJE.

Proračun za građane za 2019. godinu možete pronaći OVDJE.


Prijedlog proračuna je dokument u kojem su navedeni planirani prihodi i rashodi koje načelnik općine predlaže te kao takav ide na usvajanje Općinskom vijeću. Ovim putem želimo uključiti sve svoje građane u sam proces izrade proračuna davanjem svojih prijedloga, sugestija i komentara na prijedlog proračuna koji možete pronaći ovdje.


Proračun za građane za 2018. godinu


Što je proračun i gdje ga možete pronaći?

Proračun je akt kojim se procjenjuju prihodi i primici te utvrđuju rashodi i izdaci za proračunsku godinu, a sadrži i projekciju prihoda i primitaka te rashoda i izdataka za slijedeće dvije godine. U ovom „Proračunu za građane“ bit će prikazan sažetak prijedloga proračuna Općine Lovran za 2018. godinu s najvažnijim smjernicama razvoja Općine Lovran koji pojašnjava planove i aktivnosti. Ovim pregledom Općinskog proračuna želimo omogućiti svim građanima uvid u prihode i rashode Općine Lovran kako bi imali transparentnu i potpunu informaciju o tome gdje i kako se troši općinski novac.


Proračun se sastoji od tri dijela:

1. Opći dio proračuna sastoji se od računa prihoda i rashoda i računa financiranja. Račun prihoda i rashoda proračuna sastoji se od prihoda i rashoda prema ekonomskoj klasifikaciji.

Prihodi proračuna jedinice lokalne samouprave jesu: prihodi od poreza, pomoći iz proračuna, prihodi od imovine, prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknade, prihodi od prodaje proizvoda i roba te pruženih usluga i prihodi od donacija, kazne, upravne mjere i ostali prihodi i prihodi od prodaje nefinancijske imovine.

Rashodi proračuna jedinice lokalne samouprave jesu: rashodi za zaposlene, materijalni rashodi, financijski rashodi, subvencije, pomoći unutar općeg proračuna, naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade, ostali rashodi i rashodi za nabavu nefinancijske imovine.

Račun financiranja sadrži primitke od financijske imovine i zaduživanja, te izdatke za dane zajmove i izdatke za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova.


2. Poseban dio proračuna sastoji se od plana rashoda i izdataka iskazanih po vrstama, raspoređenih u programe koji se sastoje od aktivnosti i projekata. Rashodi i izdaci za provedbu programa iskazuju se prema proračunskim klasifikacijama: organizacijska, ekonomska, funkcijska, programska i izvori financiranja.


3. U Planu razvojnih programa iskazani su ciljevi i prioriteti razvoja Općine Lovran, te mjere s kojima se isti planiraju realizirati kroz programe i aktivnosti u slijedećem trogodišnjem razdoblju.

Sagledavajući ukupne okolnosti u kojima se planira ovaj proračun, procijenjeni su prihodi i primici, te rashodi i izdaci Općine Lovran za 2018. godinu, te je izrađena Projekcija proračuna za 2019. i 2020. godinu.


Zakoni

Proračun Općine Lovran za 2018. godinu izrađen je u skladu sa Zakonom o proračunu (Nar.nov.br.87/08, 136/12 i 15/15). Sukladno Zakonu o proračunu Vlada Republike Hrvatske donijela je Smjernice ekonomske i fiskalne politike, temeljem kojih je Ministarstvo financija sastavilo Upute za izradu proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i dostavilo ih na postupanje JLS u mjesecu kolovozu 2017. godine.


Svaka jedinica lokalne i područne samouprave izrađuje plan prihoda i rashoda uzimajući u obzir vlastite gospodarske i društvene specifičnosti te pridržavajući se odredbi Zakona o proračunu i Zakona o fiskalnoj odgovornosti. Čelnik jedinice lokalne samouprave odgovoran je za zakonito planiranje i izvršavanje proračuna, za svrhovito, učinkovito i ekonomično raspolaganje proračunskim sredstvima. Visina planiranih prihoda proračuna za 2018. godinu temeljena je na ostvarenim prihodima u Proračunu Općine Lovran za 2017.g.


Zakonom o proračunu u naš sustav uveden je trogodišnji proračunski okvir, temeljem kojeg predstavničko tijelo usvaja proračun za tekuću godinu i projekcije za slijedeće dvije godine. Tako postavljen trogodišnji proračunski okvir ima dva glavna cilja. Prvi, postavljanje fiskalnih ciljeva koji su važni za postizanje fiskalne discipline i drugi, usmjeravanje raspoloživih sredstava prema razvojnim prioritetima.


Izmjenama i dopunama Zakona o Proračunu (NN, broj 136/12) izmijenjen je sadržaj plana razvojnih programa. Plan razvojnih programa izmijenjen je na način da mora sadržavati ciljeve i prioritete razvoja jedinice lokalne samouprave koji su povezani s programskom i organizacijskom klasifikacijom Proračuna. Sam plan razvojnih programa predstavlja strateško-planski dokument i stvara pretpostavku za povezivanje svih strateških dokumenata jedinice lokalne samouprave sa proračunskim planiranjem.Proračunski prihodi i primici

Prihodi i primici Iznos U %
Prihodi poslovanja 35.220.408,00 kn 69,26 %
> Prihodi od poreza 11.902.781,00 kn 23,41 %
> Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna 10.691.107,00 kn 21,02 %
> Prihodi od imovine 3.508.000,00 kn 6,90 %
> Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada 8.967.320,00 kn 17,63 %
> Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija 50.000,00 kn 0,10 %
> Kazne, upravne mjere i ostali prihodi 101.200,00 kn 0,20 %
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine 6.337.000,00 kn 12,46 %
> Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine 4.557.000,00 kn 8,96 %
> Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine 1.780.000,00 kn 3,50 %
Primici od financijske imovine i zaduživanja 2.800.000,00 kn 5,51 %
> Primici od zaduživanja 2.800.000,00 kn 5,51 %
Vlastiti izvori 6.494.032,00 kn 12,77 %
> Rezultat poslovanja 6.494.032,00 kn 12,77 %
UKUPNO 50.851.440,00 kn
Grafika
Prihodi od poreza
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna
Prihodi od imovine
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija
Kazne, upravne mjere i ostali prihodi
Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine
Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine
Primici od zaduživanja
Rezultat poslovanja
*postotak potkategorije predstavlja udio potkategorije u ukupnom iznosu proračuna

Prihodi Općine Lovran za 2018. godinu planirani su u iznosu od 50.851.440,00 kuna


Prihodi poslovanja planirani su u iznosu od 35.220.408,00 kuna, a čine ih:

1. Prihodi od poreza planirani su u iznosu od 11.902.781,00 kuna, od toga Porez i prirez na dohodak 7.054.000,00 kuna, porezi na imovinu 4.415.600,00 kuna, porez na robu i usluge 432.181,00 kuna, ostali prihodi od poreza 1.000,00 kuna

2. Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna planirane su u iznosu od 10.691.107,00 kuna, od toga

• Pomoći proračunu iz drugih proračuna u iznosu 350.000,00 kuna, a sačinjavaju ga tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna u iznosu od 50.000,00 kuna, kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna i to iz županijskog u iznosu od 200.000,00 kuna (kapitalna pomoć namijenjena za uređenje obalnog puta u Lovranu, kapitalna pomoć za potrebe uređenja objekata na pomorskom dobru) te kapitalne pomoći iz državnog proračuna u iznosu od 100.000,00 kuna namijenjena za uređenje objekata u funkciji poboljšanja i proširenja turističke ponude. 

• Pomoći od izvanproračunskih korisnika u iznosu 515.000,00, a sačinjavaju ih tekuće pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračuna u iznosu od 15.000,00 kuna, kapitalne pomoći od izvanproračunskih korisnika koju čine kapitalne pomoći od Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost – za nabavu posuda za odvojeno prikupljanje komunalnog otpada u iznosu od 500.000,00 kuna.

• Pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije u iznosu 449.857,00 kuna, a čine ih tekuće pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije koje se odnose na pomoć iz Državnog proračuna za financiranje Javne vatrogasne postrojbe Opatija, čiji suosnivači su Općina Lovran, Grad Opatija, Općina Matulji i Općina Mošćenička Draga.

• Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava, planirane su u iznosu 9.376.250,00 kn, s temelja pristupanja Općine Lovran Urbanoj aglomeraciji Rijeka. Projekti koji se planiraju realizirati, uz sufinanciranje Općine Lovran, iz ove vrste pomoći jesu: 

- uređenje info centra za mlade, iznos 37.500,00 kn, 

- uređenje kluba za umirovljenike i osobe starije životne dobi, iznos 75.000,00 kn, 

- izgradnja Novog društvenog doma u Lovranu, iznos 7.312.500,00 kn, 

- uređenje izložbenog prostora „Kuća lovranskega guca“, iznos 506.250,00 kn i 

- uređenje start-up inkubatora tradicijske brodogradnje za mala plovila, iznos 1.445.000,00 kn. 


Prihodi od imovine planirani su u iznosu od 3.508.000,00 kuna, od toga

• Prihodi od financijske imovine - kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju u iznosu 3.000,00 kuna, te prihodi od zateznih kamata planirani u iznosu 55.000,00 kuna.

• Prihodi od nefinancijske imovine – planirani su u iznosu od 3.450.000,00 kuna a u koje spadaju:

- naknade za koncesije, planirane u iznosu 650.000,00 kuna, a sačinjavaju ih: koncesijska odobrenja na pomorskom dobru, naknada za koncesiju za dimnjačarske usluge i naknade za koncesije na pomorskom dobru,

- prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine, planirani u iznosu od 2.270.000,00 kuna, a čine ih prihodi od zakupa poslovnih prostora planirani u iznosu od 1.720.000,00, prihodi od iznajmljivanja stanova u vlasništvu Općine Lovran planirani u iznosu od 200.000,00 kuna te ostali prihodi od iznajmljivanja i zakupa imovine - zakup javnih površina planirani u iznosu od 350.000,00 kuna,

- naknada za korištenje nefinancijske imovine, koju čine prihodi od spomeničke rente planirani u iznosu od 500.000,00 kuna, uz visinu spomeničke rente od 2,00 kune po m2 korisne površine poslovnog prostora,

- naknade za ceste - za prekomjernu upotrebu javne ceste, planirana je u iznosu od 20.000,00 kuna,

- ostali prihodi od nefinancijske imovine – naknada za nezakonito izgrađene zgrade u prostoru, planirana u iznosu od 10.000,00 kuna.


Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada planirani u iznosu od 8.967.320,00 kuna, od toga 

• Upravne i administrativne pristojbe u iznosu od 380.000,00 kuna, a sačinjavaju ga županijske, gradske i općinske pristojbe i naknade utvrđene odlukama u iznosu od 5.000,00 kuna, ostale upravne pristojbe i naknade – državni biljezi u iznosu od 15.000,00 kuna, ostale pristojbe i naknade – boravišna pristojba u iznosu od 360.000,00 kuna.

• Prihodi po posebnim propisima u iznosu od 37.000,00 kuna, a sačinjavaju ga prihodi vodnog gospodarstva – vodni doprinosi u iznosu od 15.000,00 kuna, doprinosi za šume u iznosu od 2.000,00 kuna, ostali nespomenuti prihodi po posebnim propisima i osiguranja u iznosu od 20.000,00 kuna.

• Komunalni doprinos i naknade planirani su u iznosu od 8.550.320,00 kuna, od toga komunalni doprinos u iznosu od 5.000.000,00 kuna,  komunalna naknada u iznosu od 3.545.320,00 kuna te naknade za priključak u iznosu od 5.000,00 kuna. 

Visina planiranog prihoda od komunalnog doprinosa ovisit će o broju izdanih građevinskih dozvola za novogradnju i rješenja o izvedenom stanju u postupcima legalizacije bespravno izgrađenih objekata, također na realizaciju ovog prihoda utjecat će situacija na financijskom tržištu (mogućnost realizacije kredita za buduće investitore). Izgradnja objekata iz Programa izgradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture planirani su u Proračunu za 2018.g.  pretežito iz prihoda od komunalnog doprinosa, pa s tim u vezi obim izgradnje objekata iz navedenog Programa ovisit će o dinamici i visini naplate prihoda od komunalnog doprinosa. U slučaju da se naplata komunalnog doprinosa ne realizirala dinamikom i u visini  planiranog, realizacija Programa izgradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture prilagodit će se raspoloživim sredstvima. 

U slijedećoj proračunskoj godini planira se nastaviti sa aktivnostima vezanim uz proširenje obuhvata obveznika komunalne naknade (proširenje se odnosi na obveznike koji nisu prijavili promjenu-povećanje površine stambenog prostora koji podliježe obvezi plaćanja komunalne naknade kao i nove obveznike), što će ukupno rezultirati naplatom planiranog prihoda od komunalne naknade. 

Planirani prihod od naknade za priključak na komunalnu infrastrukturu u iznosu 5.000,00 kuna odnosi se na naplatu preostalih dugovanja obveznika priključka na komunalnu infrastrukturu iz prethodnih godina.


Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihod od donacija planirani su u iznosu 50.000,00 kuna

U ovoj skupini prihoda očekuju se prihodi od pruženih usluga s osnove prodaje oglasnog prostora u Lovranskom listu te za usluge sponzorstva na manifestacijama koje organizira Općina Lovran. Planirani prihodi od tekućih donacija odnose se na donacije fizičkih i pravnih osoba za manifestacije Karneval i Marunada.


Kazne, upravne mjere i ostali prihodi planirani su u iznosu 101.200,00 kn

Sačinjavaju ih planirani prihodi od povrata u proračun za rashode koje je Općina Lovran imala po sudskim presudama, provedenim natječajima te ostali povrati u proračun.

U slijedećoj godini nastavit će se s mjerama prisilne naplate prihoda po osnovi dugovanja iz prethodnog razdoblja, kao i mjere za naplatu prihoda tekućeg razdoblja, te će se prilivu prihoda prilagoditi dinamika izvršenja rashoda i izdataka.


Prihodi od prodaje nefinancijske imovine planirani su u iznosu 6.337.000,00 kuna

1. Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine planirani u iznosu 4.557.000,00 kuna

2. Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine planirani u iznosu od 1.780.000,00 kuna, od toga prihodi od prodaje građevinskih objekata 1.770.000,00 kuna i prihodi od prodaje knjiga, umjetničkih djela i ostalih izložbenih vrijednosti 10.000,00 kuna

Prihodi od prodaje zemljišta planirani su u iznosu 4.557.000,00 kuna. Planom je predviđena prodaja zemljišta u okućnicama stambenih objekata za čiju kupnju postoji interes od strane vlasnika zgrada te prodaja neizgrađenog građevinskog  zemljišta. 

Planirani su prihodi od prodaje stambenih objekata i to od obročne prodaje stanova na kojima postoji stanarsko pravo i stanova u vlasništvu i suvlasništvu Općine Lovran u ukupnom iznosu 150.000,00 kuna. 

Prihod od prodaje poslovnih prostora planirani su u iznosu 1.620.000,00 kuna. Prodaja će se vršiti  temeljem Popisa poslovnih prostora Općine Lovran namijenjenih kupoprodaji koji popis je usvojilo Općinsko vijeće. Prihodi koji se planiraju ostvariti prodajom poslovnih prostora u 2018. godini jesu:

- Poslovni prostor bivšeg disco cluba »Mimi«, 

- Poslovni prostor Restorana Knezgrad i 

- Naplata potraživanja za prihode od prodaje poslovnog prostora s temelja zaključenog ugovora s Đulijanom Percich s kojom je ugovorena obročna otplata u iznosu 107.085,24 kn (planirani prihod za 2018. godinu). 


Prihodi od prodaje nefinancijske imovine planirani su u iznosu 6.337.000,00 kuna, prihodi od osiguranja za naknadu štete 10.000,00 kuna i preneseni manjak prihoda od nefinancijske imovine u iznosu -1.239.468,00 kuna čine ukupan prihod od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade štete s osnova osiguranja u iznosu 5.107.532,00 kuna, a koja sredstva se planiraju utrošiti za slijedeće namjene:

- kapitalna pomoć Primorsko goranskoj županiji namijenjena za energetsku obnovu zgrade osnovne škole u Lovranu, iznos 550.000,00 kuna,

- kapitalna pomoć Stubici d.o.o. namijenjena uređenju izložbenog prostora Galerije Laurus,iznos 115.000,00 kuna, 

- nabava opreme za potrebe rada Info centra za mlade, iznos 12.500,00 kuna,

- nabava opreme i uređenje kluba za umirovljenike i osobe starije životne dobi, 25.000,00 kn,

- izradu prostornih i urbanističkih planova, iznos 160.000,00 kuna,

- kupnju komunalne opreme, iznos 65.000,00 kuna,

- uris nerazvrstanih cesta Općine Lovran, iznos 70.000,00 kuna, 

- izgradnja nogostupa Lovran – Medveja, iznos 660.000,00 kuna,

- izgradnja oborinske kanalizacije, iznos 70.000,00 kuna,

- kapitalna pomoć Liburnijskim vodama d.o.o. za izgradnju vodovoda, iznos 25.500,00 kn,  

- nabava posuda za odvojeno prikupljanje komunalnog otpada, iznos 1.231.250,00 kuna, 

- kapitalna pomoć Stubici d.o.o. za nabavu opreme, iznos 500.000,00 kn

- uređenje izložbenog prostora „Kuća lovranskega guca“, iznos 168.750,00 kn, 

- uređenje Starog grada u Lovranu, iznos 544.532,00 kuna, 

- uređenje sportskog centra u Lovranu, iznos 35.000,00 kuna, 

- start-up inkubator tradcijske brodogradnje za mala plovila, iznos 255.000,00 kn, 

- komunalna infrastruktura i priključci za izgradnju stanova u Omladinskoj ulici po modelu društveno poticajne stanogradnje, iznos 500.000,00 kn,

- dokapitalizacija društva Žičara učka d.o.o., iznos 70.000,00 kuna,

- osnivanje trgovačkog društva Lovran 2021. d.o.o. Lovran, iznos 50.000,00 kn.


Primitci od financijske imovine i zaduživanja

Planirani su primitci od dugoročnog kredita kod poslovne banke u iznosu 2.800.000,00 kuna.  U 2017. godini Općina Lovran zaključila je Ugovor o dugoročnom kreditu s Hrvatskom bankom za obnovu i razvitak (HBOR), u iznosu 2.800.000,00 kuna, za potrebe realizacije Projekta modernizacije javne rasvjete na području Općine Lovran. U tijeku je postupak javnog nadmetanja za izbor izvođača radova, pa će se projekt realizirati kroz dvije proračunske godine 2017. i 2018. godinu. Sredstva po ugovoru o kreditu u iznosu 2.800.000,00 kn još uvijek nisu korištena od strane Općine Lovran, a koristit će se na način da će HBOR plaćati obračunske situacije, po zahtjevu Općine Lovran, direktno izvođaču radova, pa je s toga  potrebno planirati korištenje kredita u 2018. godini. 


Raspoloživa sredstva iz prethodnih godina (višak prihoda i rezerviranja)

Općinsko vijeće Općine Lovran, na sjednici održanoj 23. ožujka 2017. godine, donijelo je Odluku o raspodjeli rezultata za 2016. godinu (»Službene novine Općine Lovran« broj, 4/17) u kojoj je utvrđen slijedeći rezultat:

• manjak prihoda od prodaje nefinancijske imovine u iznosu 1.239.468,96 kuna i 

• višak prihoda od nefinancijske imovine u iznosu 6.494.082,02 kuna.


Po izvršenom uvidu u realizaciju ostvarenih prihoda od prodaje nefinancijske imovine do 31. listopada 2017. godine utvrđeno je da se nisu realizirali planirani prihodi od prodaje nefinancijske imovine u visini koja bi bila dostatna za pokriće prenesenog manjka prihoda od prodaje nefinancijske imovine, pa se pokriće manjka od prodaje nefinancijske imovine planira u Proračunu za 2018. godinu. 

Također neutrošena su sredstva prenesenog viška prihoda od nefinancijske imovine, pa se u Proračunu za 2018. godinu planira višak prihoda u iznosu 7.733.500,00 kuna.

Slijedom navedenog u Proračunu za 2018. godinu planirana su raspoloživa sredstva iz prethodnih godina i to:

• manjak prihoda od prodaje nefinancijske imovine u iznosu – 1.239.468,00 kuna i 

• višak primitaka iz prethodnih godina u iznosu 7.733.500,00 kuna.
Proračunski rashodi i izdaci

Rashodi Iznos U %
Rashodi poslovanja 22.017.890,00 kn 43,30 %
> Rashodi za zaposlene 2.061.700,00 kn 4,05 %
> Financijski rashodi 266.000,00 kn 0,52 %
> Materijalni rashodi 8.079.010,00 kn 15,89 %
> Subvencije 950.043,00 kn 1,87 %
> Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna 5.415.571,00 kn 10,65 %
> Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 1.010.025,00 kn 1,99 %
> Ostali rashodi 4.235.541,00 kn 8,33 %
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 27.573.550,00 kn 54,22 %
> Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine 2.302.000,00 kn 4,53 %
> Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 24.306.550,00 kn 47,80 %
> Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 965.000,00 kn 1,90 %
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova 1.260.000,00 kn 2,48 %
> Izdaci za dane zajmove 10.000,00 kn 0,02 %
> Izdaci za dionice i udjele u glavnici 120.000,00 kn 0,24 %
> Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova 1.130.000,00 kn 2,22 %
UKUPNO 50.851.440,00 kn
Grafika
Rashodi za zaposlene
Financijski rashodi
Materijalni rashodi
Subvencije
Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade
Ostali rashodi
Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini
Izdaci za dane zajmove
Izdaci za dionice i udjele u glavnici
Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova
*postotak potkategorije predstavlja udio potkategorije u ukupnom iznosu proračuna

Rashodi i izdaci Općine Lovran za 2018. godinu planirani su u iznosu od 50.851.440,00 kuna


Rashodi poslovanja planirani su u iznosu 22.017.890,00 kuna, a sačinjavaju ih:

1. Rashodi za zaposlene planirani su u iznosu od 2.061.700,00 kuna, od toga bruto plaće 1.725.000,00 kuna, ostali rashodi za zaposlene 40.000,00 kuna, doprinosi na plaće 296.700,00 kuna.

2. Materijalni rashodi planirani su u iznosu od 8.079.010,00 kuna, od toga naknade troškova zaposlenima 81.060,00 kuna, rashodi za materijal i energiju 728.000,00 kuna, rashodi za usluge (usluge telefona, pošte i prijevoza, usluge tekućeg i investicijskog održavanja, usluge promidžbe i informiranja, komunalne usluge, zdravstvene i veterinarske usluge, intelektualne i osobne usluge, računalne i ostale usluge) 6.578.950,00 kuna, naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 15.000,00 kuna, ostali nespomenuti rashodi poslovanja 676.000,00 kuna.

3. Financijski rashodi planirani su u iznosu od 266.000,00 kuna, od toga kamate za primljene kredite i zajmove 215.000,00 kuna te ostali financijski rashodi 51.000,00 kuna.

4. Subvencije planirane su u iznosu od 950.043,00 kuna, od toga subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru planirane u iznosu od 870.043,00 te subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora u iznosu od 80.000,00 kuna

5. Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna planirane u iznosu od 5.415.571,00 kuna od toga pomoći unutar općeg proračuna planirane u iznosu od 710.300.000,00 kuna i pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna planirane u iznosu od 4.705.271,00 kuna

7. Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade planirane iznosu od 1.010.025,00 kuna za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna

8. Ostali rashodi planirani u iznosu od 4.235.541,00 kuna, od toga tekuće donacije u novcu i naravi 1.700.800,00 kuna, kapitalne donacije 10.000,00 kuna, kazne, penali i naknade štete 10.000,00 kuna, izvanredni rashodi 50.000,00 kuna i kapitalne pomoći 2.464.741,00 kuna


Rashodi za nabavu nefinancijske imovine planirani su u iznosu od 27.573.550,00 kuna, a čine ih:

1. Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine planirani u iznosu od 2.302.000,00 kuna, od toga materijalna imovina – prirodna bogatstva 2.300.000,00 kuna i nematerijalna imovina 2.000,00 kuna

2. Rashodi za nabavu proizvodne dugotrajne imovine koji su planirani u iznosu 24.306.550,00 kn, od toga građevinski objekti 22.176.550,00 kuna, postrojenje i oprema 1.915.000,00 kuna, knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti 20.000,00 kuna, nematerijalna proizvedena imovina 195.000,00 kuna

3. Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini planirani u iznosu od 965.000,00 kuna za dodatna ulaganja na građevinskim objektima 


Izdaci za financijsku imovinu i otplatu zajmova planirani u iznosu od 1.260.000,00 kuna

1. Izdaci za dane zajmove planirani u iznosu od 10.000,00 kuna za izdatke za dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru

2. Izdaci za dionice i udjele u glavnici planirani u iznosu od 120.000,00 kuna za dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru

3. Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova planirani u iznosu od 1.130.000,00 kuna za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora

OPIS POSEBNOG DIJELA PRORAČUNA

PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA PLANIRANO U IZNOSU OD 1.616.600,00 KUNA

AKTIVNOST OPĆINSKOG VIJEĆA PLANIRANA U IZNOSU OD 509.600,00 KUNA


Program 1000 Predstavnička vlast planirano u iznosu od 509.600,00 kuna

1. Za naknade za rad Općinskog vijeća i radnih tijela planirano je 280.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za ostale nespomenute rashode poslovanja

2. Za potpore političkim strankama planirano je 129.600,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za tekuće donacije

3. Za međunarodnu i regionalnu suradnju planirano je 80.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka, od toga rashodi za usluge 25.000,00 kuna i ostali nespomenuti rashode poslovanja 55.000,00 kuna

4. Za suradnju s ustanovama i institucijama od posebnog značaja planirano je 10.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za ostale nespomenute rashode poslovanja

5. Za javna priznanja Općine Lovran planirano je 10.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za ostale nespomenute rashode poslovanjaAKTIVNOST OPĆINSKOG NAČELNIKA PLANIRANO U IZNOSU OD 1.067.000,00 KUNA


Program 1002 Izvršno tijelo planirano u iznosu od 310.000,00 kuna

1. Za naknade za rad izvršnog tijela planirano je 20.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za ostale nespomenute rashode poslovanja

2. Za proračunsku pričuvu planirano je 50.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za izvanredne rashode

3. Za sredstva pomoći za elementarne nepogode planirano je 20.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka, od toga za pomoći unutar općeg proračuna 10.000,00 kuna i kazne, penali i naknade štete 10.000,00 kuna

4. Za promidžbu Općine i informiranje planirano je 220.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka, od toga za rashode za usluge 140.000,00 kuna i ostale nespomenute rashode poslovanja 80.000,00 kuna


Program 1003 Program manifestacije i obljetnica planiran u iznosu od 607.000,00 kuna

1. Za dan Općine Lovran planirano je 87.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka, od toga za rashode za usluge 67.000,00 kuna i tekuće donacije 20.000,00 kuna

2. Za Karneval planirano je 130.000,00 kuna, od toga rashodi za usluge 110.00,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene i tekuće donacije 20.000,00 kuna financirano od pomoći

3. Mihoja u Lovranskoj Dragi planirano u iznosu do 5.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za tekuće donacije

4. Rokova u Lignju planirano u iznosu od 5.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za tekuće donacije

5. Za marunadu planirano je 330.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka, prihoda za posebne namjene, pomoći i donacija,  od toga rashodi za usluge 300.000,00 kuna i tekuće donacije 30.000,00 kuna

6. Za ribarske fešte planirano je 20.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za rashode za usluge

7. Za manifestacije sufinancirane od Općine Lovran planirano je 30.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za tekuće donacije


Program 1004 Potpore od posebnog značaja planirane u iznosu od 150.000,00 kuna

1. Za potpore udrugama od posebnog značaja za razvoj zajednice – javni poziv planirano je 90.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za tekuće donacije

2. Za potpore malih vrijednosti planirano je 60.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za tekuće donacije


MJESNI ODBORI PLANIRNI U IZNOSU OD 40.000,00 KUNA


Program 4000 Redovne aktivnosti mjesnih odbora planirane u iznosu od 40.000,00 kuna

1. Za poslovanje MO Lovranšćina planirano je 10.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za ostale nespomenute rashode poslovanja

2. Za poslovanje MO Medveja planirano je 10.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za ostale nespomenute rashode poslovanja

3. Za Poslovanje MO Bahova planirano je 10.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za ostale nespomenute rashode poslovanja

4. Za poslovanje MO Rezine planirano je 10.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za ostale nespomenute rashode poslovanjaJEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL PLANIRANO U IZNOSU OD 49.234.840,00 KUNA


Program 2000 Predškolski odgoj i školstvo planirano u iznosu od 3.871.320,00 kuna

1. Za sufinanciranje Dječjeg vrtića Opatija planirano je 2.846.320,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka i prihoda od nefinancijske imovine i naknade štete s osnova osiguranja za pomoć proračunskim korisnicima drugih proračuna

2. Za sufinanciranje O.Š. „V.C. Emina“ planirano je 230.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za pomoć proračunskim korisnicima drugih proračuna

3. Za stipendiranje učenika i studenata planirano je 225.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna

4. Za sufinanciranje Umjetničke škole Matka Brajše Rašana planirano je 20.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za pomoć proračunskim korisnicima drugih proračuna

5. Za sufinanciranje energetske obnove zgrade osnovne škole u Lovranu planirano je 550.000,00 kuna prihoda od nefinancijske imovine i naknade štete s osnova osiguranja za pomoć unutar općeg proračuna


Program 2001 Kultura planirano u iznosu od 799.320,00 kuna

1. Za sufinanciranje Gradske knjižnice Grada Opatije planirano je 280.740,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za pomoć proračunskim korisnicima drugih proračuna

2. Za izdavanje Lovranskog lista planirano je 105.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za rashode za usluge

3. Za održavanje javnog sata planirano je 14.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za rashode za usluge

4. Za umjetnička djela planirano je 20.000,00 kuna financirano od prihoda od nefinancijske imovine i naknade štete s osnova osiguranja za knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti

5. Za kapitalne donacije umjetničkih slika neprofitnim organizacijama planirano je 10.000,00 kuna financirano od prihoda od nefinancijske imovine i naknade štete s osnova osiguranja za kapitalne donacije

6. Za sufinanciranje poslovanja Stubice d.o.o. za programe u kulturi planirano je 319.580,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka i prihoda od nefinancijske imovine i naknade štete s osnova osiguranja za subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru, od toga subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru 204.580,00 kuna i kapitalne pomoći 115.000,00 kuna

7. Za sufinanciranje programa Kina u Lovranu planirano je 35.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za najam kino dvorane i intelektualne usluge

8. Za sufinanciranje aktivnosti udruga u Društvenom domu u Lovranu planirano je 15.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka, od toga rashodi za materijal i energiju 10.000,00 kuna i rashodi za usluge 5.000,00 kuna


Program 2002 Javne potrebe u kulturi planirane u iznosu od 226.800,00 kuna

Za potpore udrugama u kulturi – javni poziv planirano je 226.800,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za tekuće donacije


Program 2013 Javne potrebe u sportu planirano u iznosu od 546.600,00 kuna 

1. Za potporu udrugama u sportu – javni poziv planirano u iznosu od 521.600,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za tekuće donacije

2. Za održavanje sportskih objekata planirano je 25.000,00 kuna financirano od općih prihoda za rashode za usluga


Program 2004 Socijalna skrb planirano u iznosu od 848.325,00 kuna

1. Za pomoći kućanstvima za stanovanje planirano je 95.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna

2. Za pomoć u kući osobama treće životne dobi planirano je 86.225,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna

3. Za potpore za novorođeno dijete planirano je 50.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna. Općina Lovran roditeljima novorođene djece daje jednokratnu naknadu od 1.800,00 kuna za prvo dijete, a za svako sljedeće iznos se uvećava za 200,00 kuna

4. Za pomoć u novcu obiteljima i pojedincima planirano je 31.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna

5. Za pomoć u naravi za ogrjev planirano je 15.200,00 kuna financirano od pomoći za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna

6. Za pomoći u naravi za pogrebne troškove planirano je 7.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna

7. Za prehranu učenika u osnovnoj školi planirano je 60.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna

8. Za prehranu djece u vrtiću planirano je 20.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna

9. Za prehranu dojenčadi planirano je 36.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna

10. Za sufinanciranje prijevoza učenika i studenata planirano je 45.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna

11. Za pomoć obiteljima i kućanstvima za prehranu i higijenske potrepštine planirano je 80.000,00 financirano od općih prihoda i primitaka za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna

12. Za pomoć u naravi – javni prijevoz invalida, dobrovoljnih davatelja krvi i umirovljenika planirano je 32.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna

13. Za humanitarnu djelatnost Hrvatskog crvenog križa planirano je 81.300,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za tekuće donacije

14. Za pomoć za nabavu školskih udžbenika planirano je 129.600,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna

15. Za potpore humanitarnim organizacijama i udrugama u socijali planirano je 20.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za tekuće donacije

16. Za pomoć umirovljenicima planirano je 50.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za naknade građanima i kućanstvima iz proračuna u novcu i naravi

17. Za prijevoz pokojnika planirano je 10.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za rashode za usluge


Program 2008 Program uključenost djece, mladih i starijih osoba planirano u iznosu od 150.000,00 kuna

1. Za info centar za mlade planirano je 50.000,00 kuna financirano od pomoći i prihoda od nefinancijske imovine i naknade štete s osnova osiguranja za postrojenje i opremu

2. Za Klub za umirovljenike i osobe starije životne dobi planirano je 100.000,00 kuna financirano od pomoći i prihoda od nefinancijske imovine i naknade štete s osnova osiguranja, od toga postrojenje i oprema 50.000,00 kuna i dodatna ulaganja na građevinskim objektima 50.000,00 kuna


Program 2005 Sufinanciranje zdravstvenog programa Doma zdravlja PGŽ planirano u iznosu od 158.200,00 kuna

1. Za sufinanciranje rada pedijatrijske ambulante planirano je 131.700,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka i za pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna

2. Za sufinanciranje rada turističke ambulante planirano je 13.000,00 kuna financirano od općih prihoda i za pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna

3. Za sufinanciranje Doma zdravlja PGŽ za dežurstvo u Rijeci, Cambierijeva 2 planirano je 13.500,00 kuna općih prihoda i za pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna


Program 2006 Zdravstvena zaštita djece planirano u iznosu od 37.000,00 kuna

1. Za zdravstvenu zaštitu djece – cjepivo planirano je 8.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna

2. Za pomoć djeci s teškoćama u govoru – logopedske vježbe planirano je 24.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za tekuće donacije u novcu 

3. Za pomoć djeci s teškoćama u razvoju – profesor rehabilitator planirano je 5.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za tekuće donacije u novcu 


Program 3000 Poslovanje Općinske uprave planirano u iznosu od 4.838.760,00 kuna

1. Za poslovanje Općinske uprave planirano je 3.396.760,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka i pomoći, od toga

• Rashodi za zaposlene planirani u iznosu od 2.061.700,00 kuna, od toga plaće (bruto) 1.725.000,00 kuna, ostali rashodi za zaposlene 40.000,00 kuna i doprinosi na plaće 296.700,00 kuna

• Materijalni rashodi planirani u iznosu od 1.284.060,00 kuna, od toga naknade troškova zaposlenima 81.000,00 kuna, rashodi za materijal i energiju 143.000,00 kuna, rashodi z usluge 935.000,00 kuna, naknada troškova osobama izvan radnog odnosa 15.000,00 kuna i ostali nespomenuti rashodi poslovanja 110.000,00 kuna

• Financijski rashodi planirani u iznosu od 51.000,00 kuna financirani od općih prihoda proračuna


2. Za nabavu opreme za potrebe upravnih tijela planirano je 87.000,00 kuna financirani od općih prihoda i primitaka, od toga nematerijalna imovina 2.000,00 kuna, postrojenje i oprema 50.000,00 kuna i nematerijalna proizvedena imovina 35.000,00 kuna

3. Za izdatke za financijsku imovinu i otplatu zajmova Općine Lovran planirano je 1.355.000,00 kuna,od toga:

• Financijski rashodi planirani u iznosu od 215.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za kamate za primljen kredite i zajmove

• Izdaci za dane zajmove planirani u iznosu od 10.000,00 kuna financirani općih prihoda i primitaka za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova

• Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova planirani u iznosu od 1.130.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija


Program 5000 Prostorno i urbanističko planiranje planirano u iznosu od 164.800,00 kuna 

1. Za izradu prostornih planova planirano je 160.000,00 kuna financirano od prihoda od nefinancijske imovine i naknade štete s osnove osiguranja za nematerijalnu proizvedenu imovinu

2. Za zavod za prostorno uređenje PGŽ – korištenje informacijskog sustava prostornog uređenja PGŽ planirano je 4.800,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za pomoći unutar općeg proračuna


Program 5001 Tekuće održavanje komunalne infrastrukture planirano u iznosu od 4.674.200,00 kuna

1. Za održavanje čistoće javnih površina planirano je 1.250.000,00 kuna financirano od općih prihod i primitaka i prihoda za posebne namjene za rashode za usluge

2. Za Održavanje javnih i nerazvrstanih cesta planirano je 350.000,00 kuna financirano od općih prihod i primitaka i prihoda za posebne namjene za rashode za usluge

3. Za održavanje i proširenje javne rasvjete planirano je 840.000,00 kuna financirano od općih prihod i primitaka i prihoda za posebne namjene, od toga rashodi za materijal i energiju 515.000,00 kuna i rashode za usluge 325.000,00 kuna

4. Za održavanje izljeva, hidranata i javnih cisterni planirano je 13.000,00 financirano od općih prihod i primitaka za rashode za usluge

5. Za dezinsekciju i deratizaciju planirano je 80.000,00 kuna financirano od općih prihod i primitaka i prihoda za posebne namjene za rashode za usluge

6. Za održavanje šumskih staza i puteva planirano je 2.000,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene za tekuće donacije

7. Za nabavu opreme planirano je 35.000,00 kuna financirano od prihoda od nefinancijske imovine i naknade štete s osnova osiguranja za postrojenje i opremu

8. Za nabavu opreme – klupe u parkovima i ostalu opremu planirano je 30.000,00 kuna financirano od prihoda od nefinancijske imovine i naknade štete s osnova osiguranja za postrojenje i opremu

9. Za održavanje komunalne infrastrukture planirano je 200.000,00 kuna financirano od općih prihod i primitaka i prihoda za posebne namjene za rashode za usluge

10. Za sustav bežičnog interneta planirano je 58.200,00 kuna financirano od općih prihod i primitaka za rashode za usluge

11. Za održavanje zelenih površina – parkovi i ostale zelene površine planirano je 1.550.000,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene za rashode za usluge

12. Za čuvanje imovine na javnim površinama planirano je 95.000,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene za rashode za usluge

13. Za veterinarsko higijeničarsku službu planirano je 35.000,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene za pomoći unutar općeg proračuna

14. Za aktivnosti na projektu izgradnje širokopojasne infrastrukture e-županija planirano je 20.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za pomoći unutar općeg proračuna

15. Za aktivnosti na projektu zaštite životinja planirano je 30.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za pomoći unutar općeg proračuna

16. Za održavanje javnih wc-a planirano je 86.000,00 kuna od općih prihoda i primitaka i prihoda za posebne namjene za pomoći unutar općeg proračuna


Program 5002 Kupnja zemljišta za kapitalne projekte planirano u iznosu od 2.300.000,00 kuna

Za kupnju zemljišta za buduće kapitalne projekte planirano je 2.300.000,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene za materijalnu imovinu – prirodna bogatstva


Program 5003 Nerazvrstane ceste planirano u iznosu od 2.735.100,00 kuna

1. Za rekonstrukciju ceste Zaheji planirano je 475.600,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene za građevinske objekte

2. Za rekonstrukciju ceste Cvjetni put – Lokva – Vojina planirano je 200.000,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene za građevinske objekte

3. Za rekonstrukciju ceste u Obrš planirano je 60.000,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene za građevinske objekte

4. Za upis nerazvrstanih cesta Općine Lovran planirano je 70.000,00 kuna financirano od prihoda od nefinancijske imovine i naknade štete a osnova osiguranja za građevinske objekte

5. Za rekonstrukciju dijela ceste u Ulici 9. rujna planirano je 667.000,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene za građevinske objekte

6. Za rekonstrukciju ceste Kamenjar (kod sportske dvorane) planirano je 1.100.000,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene za građevinske objekte

7. Za cestu za žičaru u Medveji planirano je 162.500,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene za građevinske objekte


Program 5004 Uređenje javnih površina planirano u iznosu od 3.264.200,00 kuna

1. Za uređenje obalnog puta Lovran planirano je 350.000,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene i pomoći za građevinske objekte

2. Za uređenje javnih površina uz obalni put planirano je 180.000,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene za građevinske objekte

3. Za uređenje Parka Komušćak planirano je 40.000,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene za građevinske objekte

4. Za izgradnju nogostupa Lovran – Medveja planirano u iznosu od 660.000,00 kuna financirano od prihoda od nefinancijske imovine i naknade štete s osnova osiguranja za građevinske objekte

5. Za uređenje turističko planinske staze dvije kule od Lovrana do Vojaka planirano je 123.200,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene i pomoći za građevinske objekte

6. Za uređenje rekreacijske zone Cipera planirano je 350.000,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene za građevinske objekte

7. Za uređenje lovranskih plaža planirano je 500.000,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene i pomoći za građevinske objekte

8. Za uređenje parkirališta Peharovo planirano je 400.000,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene i pomoći za građevinske objekte

9. Za uređenje nogostupa u Lovranu kod zgrade Šetalište maršala Tita 29 planirano je 140.000,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene za građevinske objekte

10. Za izgradnju ugibališta kod ljekarne planirano je 24.000,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene za građevinske objekte

11. Za izgradnju ugibališta kod Hotela Excelsior planirano je 200.000,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene za građevinske objekte

12. Za uređenje zelene površine s pristupnim putem u Školarovu planirano je 147.000,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene za građevinske objekte

13. Za uređenje pristupa plažama planirano je 100.000,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene za građevinske objekte

14. Za uređenje pristupa Starom gradu u Lovranu planirano je 50.000,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene za građevinske objekte


Program 5005 Javna rasvjeta planirano u iznosu od 2.890.000,00 kuna

1. Za izgradnju javne rasvjete u Medveji planirano je 20.000,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene za građevinske objekte

2. Za izgradnju javne rasvjete u Lignju planirano je 20.000,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene za građevinske objekte

3. Za izgradnju javne rasvjete u Tuliševici planirano je 20.000,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene za građevinske objekte

4. Za izgradnju javne rasvjete u Lovranu planirano je 30.000,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene za građevinske objekte

5. Za modernizaciju javne rasvjete Općine Lovran planirano je 2.800.000,00 kuna financirano od namjenskih primitaka od zaduživanja za građevinske objekte


Program 5006 Odvodnja oborinske kanalizacije planirano u iznosu od 100.000,00 kuna

Za izgradnju oborinske kanalizacije planirano je 100.000,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene i prihoda od nefinancijske imovine i naknade štete s osnova osiguranja za građevinske objekte


Program 5007 Odvodnja i pročišćavanje otpadnih voda planirano u iznosu od 60.000,00 kuna

1. Za sufinanciranje priključka na odvodnju planirano je 40.000,00 financirano od općih prihoda i primitaka i prihoda za posebne namjene za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna

2. Za izgradnju sanitarne kanalizacije visoke zone Lovrana – glavni kolektor Liganj – Tuliševica planirano je 20.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za kapitalne projekte


Program 5008 Opskrba pikom vodom planirano u iznosu od 1.547.876,00 kuna

1. Za kapitalnu pomoć K.D."Liburnijske vode d.o.o. Ičići" za izgradnju vodovoda planirano je 855.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka, prihoda za posebne namjene i prihoda od nefinancijske imovine i naknade štete s osnova osiguranja za kapitalne pomoći

2. Za izgradnju vodovoda naselja Medveja – Kali planirano je 325.154,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene za kapitalne pomoći

3. Za izgradnju liburnijske aglomeracije planirano je 367.722,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene za kapitalne pomoći


Program 5009 Gospodarenje otpadom planirano u iznosu od 2.049.900,00 kuna

1. Za sanaciju odlagališta „Osojnica“ planirano je 169.400,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene za kapitalne pomoći

2. Za korištenje kom. Deponija Osojnica planirano je 75.500,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za pomoći unutar općeg proračuna

3. Za provođenje aktivnosti vezanih uz gospodarenje otpadom planirano je 13.750,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za rashode za usluge

4. Za nabavu posuda za odvojeno prikupljanje otpada planirano je 1.731.250,00 kuna financirano od pomoći i prihoda od nefinancijske imovine i naknade štete s osnova osiguranja za postrojenje i opremu

5. Za održavanje reciklažnog dvorišta u Lovranu planirano je 60.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru


Program 5010 Javni prijevoz planirano u iznosu od 580.463,00 kuna

Za prijevoz putnika u javnom sektoru – KD „Autotrolej“ planirano je 580.463,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru


Program 5011 Zaštita od požara planirano u iznosu od 1.496.511,00 kuna

1. Za provedbu plana zaštite od požara planirano je 10.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za tekuće donacije

2. Za sufinanciranje javne vatrogasne postrojbe Grada Opatije planirano je 1.150.011,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka i pomoći za pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna

3. Sufinanciranje Dobrovoljnog vatrogasnog društva Lovran putem Područne Vatrogasne zajednice Liburnije planirano je 336.500,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za tekuće donacije


Program 5012 Zaštita okoliša planirano u iznosu od 26.000,00 kuna 

Za sufinanciranje zamjene azbestnih krovova – Lovran bez azbesta planirano je 26.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za tekuće donacije


Program 5013 Stambeni i poslovni prostori planirano u iznosu od 14.148.000,00 kuna

1. Za održavanje stambenog i poslovnog prostora planirano je 777.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka i prihoda za posebne namjene, od toga  rashodi za materijal i energiju 60.000,00 kuna, rashodi za usluge 672.000,00 kuna i ostali nespomenuti rashodi poslovanja 45.000,00 kuna

2. Za novi Društveni dom planirano je 9.750.000,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene i pomoći za kapitalne pomoći

3. Za uređenje Starog garda u Lovranu planirano je 846.000,00 kuna financirano općih prihoda i primitaka, prihoda za posebne namjene i prihoda od nefinancijske imovine s osnova osiguranja za građevinske objekte

4. Za sportski centar U Lovranu planirano je 60.000,00 kuna financirano od pomoći i prihoda od nefinancijske imovine s osnova osiguranja za građevinske objekte

5. Za dodatna ulaganja u građevinske objekte planirano je 120.000,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene za dodatna ulaganja na građevinskim objektima

6. Za uređenje zgrade Društvenog doma u Lignju – boćalište planirano je 120.000,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene za dodatna ulaganja na građevinskim objektima

7. Za uređenje pomoćnih prostorija za potrebe zgrade Kina u Lovranu planirano je 90.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka i prihoda za posebne namjene za kapitalne pomoći

8. Za uređenje izložbenog prostora „Kuća Lovranskog guca“ planirano je 675.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka i prihoda od nefinancijske imovine s osnova osiguranja za dodatna ulaganja na građevinskim objektima

9. Za Start-up inkubator tradicijske brodogradnje za mala polovila planirano je 1.700.000,00 kuna financirano od pomoći i primitaka i prihoda od nefinancijske imovine s osnova osiguranja za građevinske objekte

10. Za revitalizaciju obalnog pojasa šetnice Franza Josefa, očuvanje parkovne arhitekture planirano je 10.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za rashode za usluge


Program 5019 Program POS-a planirano u iznosu od 500.000,00 kuna

Za komunalnu infrastrukturu i priključke za izgradnju stanova u Omladinskoj ulici planirano je 500.000,00 kuna financirano od primitaka i prihoda od nefinancijske imovine s osnova osiguranja za građevinske objekte


Program 5014 Poticaje i razvoj gospodarstva planirano u iznosu od 884.465,00 kuna

1. Za poticanje poljoprivrede planirano je 50.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka, od toga rashodi za usluge 20.000,00 kuna i subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora 30.000,00 kuna

2. Za razvoj obrtništva – Udruženje obrtnik planirano je 26.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za tekuće donacije

3. Za poticanje gospodarstva planirano je 25.000,00 kuna financirano prihoda za posebne namjene za subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru

4. Za poticanje razvoj malog poduzetništva – sufinanciranje poslovanja planirano je 10.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za tekuće donacije

5. Za kapitalnu pomoć Stubici d.o.o. za nabavu opreme planirano je 500.000,00 kuna financirano od prihoda od nefinancijske imovine s osnova osiguranja za kapitalne pomoći

6. Za kapitalnu pomoć Komunalcu d.o.o. za kupnju zemljišta planirano je 22.465,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za kapitalne pomoći

7. Za poticanje razvoja malog poduzetništva – poticanje zapošljavanja planirano je 15.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za tekuće donacije

8. Za subvencije kamata na kredite poduzetnicima i obrtnicima planirano je 50.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora

9. Za Centar za poljoprivredu i ruralni razvoj PGŽ planirano je 20.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna

10. Za Lokalnu akcijsku grupu Tera Liburna planirano je 10.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za ostale nespomenute rashode poslovanja

11. Za dokapitalizaciju društva Žičara Učka d.o.o. planirano je 70.000,00 kuna financirano od prihoda od nefinancijske imovine i naknade štete s osnove osiguranja za dionice i udjele u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru

12. Za Lokalnu akcijsku grupu u ribarstvu „Vela Vrata“ Cres - LAGUR planirano je 6.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za ostale nespomenute rashode poslovanja

13. Za revitalizaciju pitomog kestena na sjevernojadranskom području – Projekt Maroon planirano je 10.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za rashode za usluge

14. Za osnivanje trgovačkog društva – Lovran 2021. d.o.o.  Lovran planirano je 70.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka i prihoda od nefinancijske imovine i naknade štete s osnove osiguranja, od toga rashodi za usluge 20.000,00 kuna i dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru 50.000,00 kuna


Program 5015 Zaštita i spašavanje planirano u iznosu od 37.000,00 kuna 

1. Za provedbu mjere zaštite i spašavanja planirano je 10.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za ostale nespomenute rashode poslovanja

2. Za djelatnost Gorske službe spašavanja planirano je 7.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za tekuće donacije

3. Za prevenciju kriminaliteta na području Liburnije planirano je 20.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za pomoći unutar općeg proračuna


Program 5016 Proširenje groblja planirano u iznosu od 300.000,00 kuna 

Za proširenje groblja u Lovranu planirano je 300.000,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene za građevinske objekte


Sudjelovanje:

Molimo Vas prijavite se kako biste mogli sudjelovati u donošenju proračuna prijava

Dokumenti

 1. Prijedlog Proračuna Općine Lovran za 2018. s projekcijama za 2019. i 2020. godinu
  PREUZMI:

 2. OBRAZLOŽENJE PRORAČUNA OPĆINE LOVRAN ZA 2018. godinu
  PREUZMI:

 3. Proračun Općine Lovran za 2018. i projekcije za 2019. i 2020. godinu
  PREUZMI:

 4. Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Lovran za 2018. godinu
  PREUZMI:

 5. Plan razvojnih programa Općine Lovran za 2018. s projekcijama za 2019. i 2020. godinu
  PREUZMI:

 6. Prve izmjene Odluke o izvršavanju proračuna Općine Lovran za 2018.godinu
  PREUZMI:

 7. Prve izmjene i dopune Plana razvojnih programa Općine Lovran za 2018. godinu s projekcijama za 2019. i 2020. godinu
  PREUZMI:

 8. Prve izmjene i dopune Proračuna Općine Lovran za 2018. godinu
  PREUZMI:

 9. Obrazloženje Prvih izmjena i dopuna Proračuna Općine Lovran za 2018. godinu
  PREUZMI:

 10. Druge izmjene i dopune Proračuna Općine Lovran za 2018. godinu
  PREUZMI:

 11. Druge izmjene i dopune Plana razvojnih programa Općine Lovran za 2018. godinu s projekcijama za 2019. i 2020. godinu
  PREUZMI:

 12. Obrazloženje Drugih izmjena i dopuna Proračuna Općine Lovran za 2018. godinu
  PREUZMI:

 13. Prve izmjene Programa utroška boravišne pristojbe za 2018.godinu
  PREUZMI:

 14. Treće izmjene i dopune plana razvojnih programa Općine Lovran za 2018.g
  PREUZMI:

 15. Obrazloženje Trećih izmjena i dopuna Proračuna Općine Lovran za 2018. godinu
  PREUZMI:

Više