Pretražite općinu ili grad

Proračun za godinu:

Općina Lovran

  Kontakt podaci
  Općina Lovran
  Šetalište maršala Tita 41, 51415 Lovran
  OIB: 38513636075
  051-291-045
  opcina.lovran@ri.ht.hr

Poštovani građani,


predstavljamo Vam Proračun za građane za 2019. godinu. 

U njemu je prikazano na koji način Općina Lovran prikuplja i investira sredstva. Unaprjeđivanjem transparentnosti i komunikacije s građanima ušli smo u projekt koji se nalazi na Internet stranici www.proracun.hr te na našoj službenoj stranici www.opcinalovran.hr. 

Kroz ovaj projekt informiramo Vas o načinu korištenja proračunskih sredstva koji će u konačnici dodatno podignuti transparentnost u našoj Općini Lovran.

Kroz brošuru Proračun za građane prikazat ćemo Vam koji su projekti u planu u 2019. godini.

Općina Lovran i u 2019. godini najveći dio sredstava planira za unaprjeđenje društvene i komunalne infrastrukture, rekonstrukviju ceste Zaheji, ceste Cvjetni put – Lokva – ceste Vojina, ceste Viktora Cara Emina, ceste za žičaru u Medveji i spojne ceste Medveja Kali, izgradnju nogostupa Lovran - Medveja, uređenje rekreacijske zone Cipera, uređenje lovranskih plaža, uređenje pristupa Starom gradu u Lovranu, uređenje javnog puta u Rezinama, uređenje nogostupa u Lovranu kod zgrade Šetalište maršala Tita 29, izgradnja ugibališta kod ljekarne i ugibališta kod Hotela Excelsior, uređenje dječjeg igrališta Školarovo i dječjeg igrališta u Tuliševici, uređenje pristupa plažama, izgradnja javne rasvjete u Medveji, Lignju, Tuliševici i Lovranu, izgradnja oborinske kanalizacije, uređenje Starog grada u Lovranu i proširenje groblja u Lovranu.

Značajna ulaganja previđena su za izgradnju novog Društvenog doma u Lovranu i izgradnju Start-up inkubatora za poduzetništvo kao i uređenja izložbenog prostora „Kuća lovrenskega guca“.

Ulaganje u obrazovanje nam je iznimno bitno s toga smo studentima i učenicima osigurali stipendije. Stipendije za učenike srednjih škola iznose 600,00 kn mjesečno po učeniku, a stipendije za studente iznose 800,00 kuna mjesečno po studentu. Sufinanciramo prijevoz učenika i studenata i prehranu djece u osnovnoj školi.

Dio novca iz proračuna izdvojili smo za pomoć za novorođenu djecu, prehranu djece u vrtiću i prehranu dojenčadi. Sve u cilju što većeg broja djece, jer djeca su naša budućnost.

Kako bismo očuvali našu tradiciju i kulturu dio novaca izdvojili smo za udruge koje nas predstavljaju i njeguju naše običaje. Izdvojili smo novaca za razna događanja i manifestacije koje se održavaju na području naše Općine.

Dragi građani izdvojili smo dio projekata koje planiramo napraviti u 2019. godini.

Pozivamo Vas da i vi svojim prijedlozima i komentarima sudjelujete u izradi Proračuna za 2019. godinu.


Savjetovanje za Prijedlog Proračuna bilo je provedeno od 15.11.2018. do 27.11.2018. godine.Više o tome možete pogledati ovdje.


Načelnik Općine Lovran

Bojan Simonič, mag.oec.
Proračun za građane za 2019. godinu


Što je proračun i gdje ga možete pronaći?

Proračun je akt kojim se procjenjuju prihodi i primici te utvrđuju rashodi i izdaci za proračunsku godinu, a sadrži i projekciju prihoda i primitaka te rashoda i izdataka za slijedeće dvije godine. U ovom „Proračunu za građane“ bit će prikazan sažetak prijedloga proračuna Općine Lovran za 2019. godinu s najvažnijim smjernicama razvoja Općine Lovran koji pojašnjava planove i aktivnosti. Ovim pregledom Općinskog proračuna želimo omogućiti svim građanima uvid u prihode i rashode Općine Lovran kako bi imali transparentnu i potpunu informaciju o tome gdje i kako se troši općinski novac.


Proračun se sastoji od tri dijela:

1. Opći dio proračuna sastoji se od računa prihoda i rashoda i računa financiranja. Račun prihoda i rashoda proračuna sastoji se od prihoda i rashoda prema ekonomskoj klasifikaciji.

Prihodi proračuna jedinice lokalne samouprave jesu: prihodi od poreza, pomoći iz proračuna, prihodi od imovine, prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknade, prihodi od prodaje proizvoda i roba te pruženih usluga i prihodi od donacija, kazne, upravne mjere i ostali prihodi i prihodi od prodaje nefinancijske imovine.

Rashodi proračuna jedinice lokalne samouprave jesu: rashodi za zaposlene, materijalni rashodi, financijski rashodi, subvencije, pomoći unutar općeg proračuna, naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade, ostali rashodi i rashodi za nabavu nefinancijske imovine.

Račun financiranja sadrži primitke od financijske imovine i zaduživanja, te izdatke za dane zajmove i izdatke za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova.


2. Poseban dio proračuna sastoji se od plana rashoda i izdataka iskazanih po vrstama, raspoređenih u programe koji se sastoje od aktivnosti i projekata. Rashodi i izdaci za provedbu programa iskazuju se prema proračunskim klasifikacijama: organizacijska, ekonomska, funkcijska, programska i izvori financiranja.


3. U Planu razvojnih programa iskazani su ciljevi i prioriteti razvoja Općine Lovran, te mjere s kojima se isti planiraju realizirati kroz programe i aktivnosti u slijedećem trogodišnjem razdoblju.

Sagledavajući ukupne okolnosti u kojima se planira ovaj proračun, procijenjeni su prihodi i primici, te rashodi i izdaci Općine Lovran za 2019. godinu, te je izrađena Projekcija proračuna za 2020. i 2021. godinu.


Zakoni

Proračun se donosi za jednu fiskalnu (proračunsku) godinu. Kod nas se fiskalna godina poklapa s kalendarskom i traje od 01. siječnja do 31. prosinca. Jedini ovlašteni predlagatelj Proračuna je Općinski načelnik. Općinski Načelnik jedinice lokalne samouprave odgovoran je za zakonito planiranje i izvršavanje proračuna, za svrhovito, učinkovito i ekonomično raspolaganje proračunskim sredstvima. Proračun donosi (izglasava) Općinsko vijeće do kraja godine. Ako se ne donese proračun prije početka proračunske godine, privremeno se, a najduže za prva tri mjeseca proračunske godine, na osnovi odluke o privremenom financiranju koja mora biti donesena do 31. prosinca, nastavlja financiranje poslova, funkcija i programa tijela jedinica lokalne i područne samouprave i drugih proračunskih i izvanproračunskih korisnika.


U slučaju kada je raspušteno samo Općinsko vijeće, a općinski načelnik nije razriješen, do imenovanja povjerenika Vlade Republike Hrvatske, financiranje se obavlja izvršavanjem redovnih i nužnih rashoda i izdataka temeljem odluke o financiranju nužnih rashoda i izdataka koju donosi općinski načelnik.


Po imenovanju povjerenika Vlade Republike Hrvatske, općinski načelnik predlaže povjereniku novu odluku o financiranju nužnih rashoda i izdataka u koju su uključeni ostvareni prihodi i primici te izvršeni rashodi i izdaci u vremenu do dolaska povjerenika. Ako se do 31. ožujka ne donese proračun, povjerenik donosi odluku o financiranju nužnih rashoda i izdataka za razdoblje do donošenja proračuna.

Proračunski prihodi i primici

Prihodi i primici Iznos U %
Prihodi poslovanja 34.140.720,00 kn 61,96 %
> Prihodi od poreza 9.537.000,00 kn 17,31 %
> Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna 12.682.520,00 kn 23,02 %
> Prihodi od imovine 3.288.000,00 kn 5,97 %
> Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija 240.000,00 kn 0,44 %
> Kazne, upravne mjere i ostali prihodi 101.200,00 kn 0,18 %
> Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada 8.292.000,00 kn 15,05 %
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine 10.859.071,00 kn 19,71 %
> Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine 7.529.071,00 kn 13,66 %
> Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine 71 72 5.100.000 410.000 4.040.195 1.780.000 68 12 79 43 3.330.000,00 kn 6,04 %
Vlastiti izvori - Višak/manjak prihoda 10.101.630,00 kn 18,33 %
UKUPNO 55.101.421,00 kn
Grafika
Prihodi od poreza
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna
Prihodi od imovine
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija
Kazne, upravne mjere i ostali prihodi
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada
Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine
Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine 71 72 5.100.000 410.000 4.040.195 1.780.000 68 12 79 43
Vlastiti izvori - Višak/manjak prihoda
*postotak potkategorije predstavlja udio potkategorije u ukupnom iznosu proračuna

Prihodi Općine Lovran za 2019. godinu planirani su u iznosu od 55.101.421,00 kuna


Prihodi poslovanja planirani su u iznosu od 34.140.720,00 kuna, a čine ih:

1. Prihodi od poreza planirani su u iznosu od 9.537.000,00 kuna, od toga Porez i prirez na dohodak 7.054.000,00 kuna, porezi na imovinu 2.060.000,00 kuna, porez na robu i usluge 422.000,00 kuna i ostali prihodi od poreza 1.000,00 kuna

2. Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna planirane su u iznosu od 12.682.520,00 kuna, od toga

• Pomoći proračunu iz drugih proračuna u iznosu 473.500,00 kuna, a sačinjavaju ga tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna u iznosu od 223.500,00 kuna, kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna i to iz županijskog u iznosu od 150.000,00 kuna (kapitalna pomoć namijenjena za uređenje obalnog puta u Lovranu, kapitalna pomoć za potrebe uređenja objekata na pomorskom dobru) te kapitalne pomoći iz državnog proračuna u iznosu od 100.000,00 kuna namijenjena za uređenje objekata u funkciji poboljšanja i proširenja turističke ponude. 

• Pomoći od izvanproračunskih korisnika u iznosu 2.671.000,00 kuna, a sačinjavaju ih tekuće pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračuna u iznosu od 15.000,00 kuna, kapitalne pomoći od izvanproračunskih korisnika koju čine kapitalne pomoći od Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost – za nabavu posuda za odvojeno prikupljanje komunalnog otpada u iznosu od 410.000,00 kuna i kapitalna pomoć u iznosu 376.000,00 kn s osnove dobivanja bespovratnih sredstava po prijavi na natječaj iz Lokalne razvojne strategije Lokalne akcijske grupe "Terra liburna",  mjera M07 „Temeljne usluge i obnova sela u ruralnom području“ iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020., za provedbu tipa operacije 7.4.1. „Ulaganje u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu“, namijenjena Uređenju dječjeg igrališta Školarovo i kapitalna pomoć Agencije za plaćanje u poljoprivredi, u iznosu 1.870.000,00 kuna, po Mjeri 7.4.1.. „Ulaganje u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu“, namijenjena uređenju Društvenog doma u Lignju.

• Pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije u iznosu 501.770,00 kuna, a čine ih tekuće pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije koje se odnose na pomoć iz Državnog proračuna za financiranje Javne vatrogasne postrojbe Opatija, čiji suosnivači su Općina Lovran, Grad Opatija, Općina Matulji i Općina Mošćenička Draga.

• Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava, planirane su u iznosu 9.036.250,00 kuna, s temelja pristupanja Općine Lovran Urbanoj aglomeraciji Rijeka. Projekti koji se planiraju realizirati, uz sufinanciranje Općine Lovran, iz ove vrste pomoći jesu: 

- uređenje info centra za mlade, iznos 37.500,00 kn, 

- uređenje kluba za umirovljenike i osobe starije životne dobi, iznos 75.000,00 kuna, 

- izgradnja Novog društvenog doma u Lovranu, iznos 7.312.500,00 kuna, 

- uređenje izložbenog prostora „Kuća lovranskega guca“, iznos 506.250,00 kuna i 

- uređenje start-up inkubatora – poduzetništvo, za razvoj poduzetničke zone u prostoru bivše vojarne, iznos 1.105.000,00 kn. 


Prihodi od imovine planirani su u iznosu od 3.288.000,00 kuna, od toga

• Prihodi od financijske imovine - kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju u iznosu 3.000,00 kuna, te prihodi od zateznih kamata planirani u iznosu 35.000,00 kuna.

• Prihodi od nefinancijske imovine – planirani su u iznosu od 3.250.000,00 kuna a u koje spadaju:

- naknade za koncesije, planirane u iznosu 350.000,00 kuna, a sačinjavaju ih: koncesijska odobrenja na pomorskom dobru, naknada za koncesiju za dimnjačarske usluge i naknade za koncesije na pomorskom dobru,

- prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine, planirani u iznosu od 2.270.000,00 kuna, a čine ih prihodi od zakupa poslovnih prostora planirani u iznosu od 1.720.000,00, prihodi od iznajmljivanja stanova u vlasništvu Općine Lovran planirani u iznosu od 200.000,00 kuna te ostali prihodi od iznajmljivanja i zakupa imovine - zakup javnih površina planirani u iznosu od 350.000,00 kuna,

- naknada za korištenje nefinancijske imovine, koju čine prihodi od spomeničke rente planirani u iznosu od 500.000,00 kuna, uz visinu spomeničke rente od 2,00 kune po m² korisne površine poslovnog prostora,

- naknada za korištenje nefinancijske imovine, u iznosu 70.000,00 kn, koji prihod je planiran  temeljem privremenog Rješenja Hrvatske regulatorske agencije za mrežne djelatnosti – HAKOM-a.  kojim je utvrđena obveza Hrvatskom telekomu d.d. plaćanje godišnje naknade za pravo puta za nekretnine na kojima je Hrvatski telekom d.d. izgradio elektroničku komunikacijsku infrastrukturu (nadzemne i podzemne elektroničke komunikacijske vodove) i drugu povezanu opremu na području Općine Lovran,

- naknade za ceste - za prekomjernu upotrebu javne ceste, planirana je u iznosu od 50.000,00 kuna,

- ostali prihodi od nefinancijske imovine – naknada za nezakonito izgrađene zgrade u prostoru, planirana u iznosu od 10.000,00 kuna.


Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada planirani u iznosu od 8.292.000,00 kuna, od toga

• Upravne i administrativne pristojbe u iznosu od 525.000,00 kuna, a sačinjavaju ga županijske, gradske i općinske pristojbe i naknade utvrđene odlukama u iznosu od 5.000,00 kuna, ostale upravne pristojbe i naknade – državni biljezi u iznosu od 15.000,00 kuna, ostale pristojbe i naknade – boravišna pristojba u iznosu od 505.000,00 kuna.

• Prihodi po posebnim propisima u iznosu od 257.000,00 kuna, a sačinjavaju ga prihodi vodnog gospodarstva – vodni doprinosi u iznosu od 45.000,00 kuna, doprinosi za šume u iznosu od 2.000,00 kuna, ostali nespomenuti prihodi po posebnim propisima i osiguranja u iznosu od 20.000,00 kuna i prihod od namjenskog povećanje cijene karte za prijevoz putnika u javnom prijevozu, u iznosu 190.000,00 kuna. Prihod iz namjenskog dijela cijene komunalne usluge (prijevoz putnika u javnom prometu) prikuplja komunalno društvo Autotrolej d.o.o., koje je u vlasništvu drugih jedinica lokalne samouprave, a obavlja linijski prijevoz na području Općine Lovran. Navedeni prihod se prema odredbama Zakona o komunalnom gospodarstvu treba doznačavati u Proračun JLS na čijem području se obavlja prijevoz putnika. Iz namjenskog dijela cijene usluge prijevoza (u 10% dijelu cijene karte) Općina Lovran daje kapitalnu pomoć Autotroleju d.o.o. iz koje se financira komunalna infrastruktura (kupnja autobusa za potrebe poslovanja Autotroleja d.o.o.)

•Komunalni doprinos i naknade planirani su u iznosu od 7.510.000,00 kuna, od toga komunalni doprinos u iznosu od 3.805.000,00 kuna, komunalna naknada u iznosu od 3.700.000,00 kuna te naknade za priključak u iznosu od 5.000,00 kuna.

Visina planiranog prihoda od komunalnog doprinosa ovisit će o broju izdanih građevinskih dozvola za novogradnju i rješenja o izvedenom stanju u postupcima legalizacije bespravno izgrađenih objekata, također na realizaciju ovog prihoda utjecat će situacija na financijskom tržištu (mogućnost realizacije kredita za buduće investitore). Izgradnja objekata iz Programa izgradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture planirani su u Proračunu za 2019. godinu pretežito iz prihoda od komunalnog doprinosa, pa s tim u vezi obim izgradnje objekata iz navedenog Programa ovisit će o dinamici i visini naplate prihoda od komunalnog doprinosa. U slučaju da se naplata komunalnog doprinosa ne realizirala dinamikom i u visini  planiranog, realizacija Programa izgradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture prilagodit će se raspoloživim sredstvima. 

U slijedećoj proračunskoj godini planira se nastaviti sa aktivnostima vezanim uz proširenje obuhvata obveznika komunalne naknade (proširenje se odnosi na obveznike koji nisu prijavili promjenu-povećanje površine stambenog prostora koji podliježe obvezi plaćanja komunalne naknade kao i nove obveznike), što će ukupno rezultirati naplatom planiranog prihoda od komunalne naknade. 

Planirani prihod od naknade za priključak na komunalnu infrastrukturu u iznosu 5.000,00 kuna odnosi se na naplatu preostalih dugovanja obveznika priključka na komunalnu infrastrukturu iz prethodnih godina.


Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihod od donacija planirani su u iznosu 240.000,00 kuna

U ovoj skupini prihoda očekuju se prihodi od pruženih usluga s osnove prodaje oglasnog prostora u Lovranskom listu te za usluge sponzorstva na manifestacijama koje organizira Općina Lovran, u iznosu 30.000,00 kn. Planirani prihodi od tekućih donacija u iznosu 10.000,00 kuna odnose se na donacije fizičkih i pravnih osoba za manifestaciju Marunada.

Planiran je prihod od kapitalnih donacija u iznosu 200.000,00 kn, s osnove planirane kapitalne donacije od strane dijela vlasnika nekretnina u naselju Medveja, za potrebe izgradnje spojne ceste Medveja – Kali jer su isti iskazali interes (uputili pismo namjere) da sufinanciraju izgradnju navedene ceste radi stvaranja uvjeta za stambenu izgradnju na njihovim zemljišnim česticama. 


Kazne, upravne mjere i ostali prihodi planirani su u iznosu 101.200,00 kn

Sačinjavaju ih planirani prihodi od povrata u proračun za rashode koje je Općina Lovran imala po sudskim presudama, provedenim natječajima te ostali povrati u proračun.

U slijedećoj godini nastavit će se s mjerama prisilne naplate prihoda po osnovi dugovanja iz prethodnog razdoblja, kao i mjere za naplatu prihoda tekućeg razdoblja, te će se prilivu prihoda prilagoditi dinamika izvršenja rashoda i izdataka.


Prihodi od prodaje nefinancijske imovine planirani su u iznosu 10.859.071,00 kuna

Prihodi od prodaje zemljišta planirani su u iznosu 7.529.071,00 kuna. Planom je predviđena prodaja zemljišta u okućnicama stambenih objekata za čiju kupnju postoji interes od strane vlasnika zgrada te prodaja neizgrađenog građevinskog  zemljišta. 

Planirani su prihodi od prodaje stambenih objekata i to od obročne prodaje stanova na kojima postoji stanarsko pravo i stanova u vlasništvu i suvlasništvu Općine Lovran u ukupnom iznosu 150.000,00 kuna. 

Prihod od prodaje poslovnih prostora planirani su u iznosu 3.170.000,00 kuna. Prodaja će se vršiti  temeljem Popisa poslovnih prostora Općine Lovran namijenjenih kupoprodaji koji popis je usvojilo Općinsko vijeće. Prihodi koji se planiraju ostvariti prodajom poslovnih prostora u 2019. godini jesu:

- poslovni prostor Restorana Knezgrad, u iznosu 1.510.000,00 kuna i 

- naplata potraživanja za prihode od prodaje poslovnog prostora s temelja zaključenog ugovora s M.M. za dio još uvijek neisplaćene kupoprodajne cijene u iznosu 1.660.000,00 kuna.


Prihodi od prodaje nefinancijske imovine planirani su u iznosu 10.859.071,00 kuna, prihodi od osiguranja za naknadu štete u iznosu 10.000,00 kuna i preneseni višak prihoda od nefinancijske imovine (prihodi od prodaje stanova na kojima postoji stanarsko pravo) u iznosu 620.929,00 kuna, ukupno  11.490.000,00 kn, planiraju se utrošiti za slijedeće namjene:

- kapitalna pomoć Dječjem vrtiću Opatija, za nabavu opreme, iznos 41.600,00 kuna

- kapitalna pomoć Primorsko goranskoj županiji, namijenjena za uređenje okoliša Osnovne škole u Lovranu, iznos 200.000,00 kuna,

- kapitalna pomoć Gradskoj knjižnici i čitaonici Opatija, za kupnju knjižne građe, iznos 10.000,00 kuna, 

- kapitalne donacije neprofitnim organizacijama, iznos 10.000,00 kuna, 

- ulaganja u umjetnička djela, iznos 20.000,00 kuna, 

- nabava opreme za potrebe rada Info centra za mlade, iznos 12.500,00 kuna,

- nabava opreme i uređenje kluba za umirovljenike i osobe starije životne dobi, iznos 25.000,00 kuna, 

- nabava licenci, iznos 2.000,00 kuna, 

- nabava uredske opreme i namještaja, iznos 40.000,00 kuna, 

- nabava računalnih programa, iznos 25.000,00 kuna, 

- otplata dugoročnih kredita i obveze po jamstvima, iznos 281.000,00 kuna, 

- izradu prostornih i urbanističkih planova, iznos 238.000,00 kuna,

- kupnju komunalne opreme, iznos 65.000,00 kuna,

- izgradnja oborinske kanalizacije, iznos 70.000,00 kuna,

- kapitalna pomoć Liburnijskim vodama d.o.o. za izgradnju vodovoda, iznos 855.000,00 kuna, 

- kapitalna pomoć Liburnijskim vodama d.o.o. za izgradnju vodovoda Medveja-Kali, iznos 70.000,00 kuna,

- kapitalna pomoć Liburnijskim vodama d.o.o. za otplatu podzajma za izgradnju sanitarne kanalizacije, iznos 270.000,00 kuna, 

- sanacija odlagališta Osojnica, iznos 302.000,00 kuna, 

- nabava posuda za odvojeno prikupljanje komunalnog otpada, iznos 922.302,00 kuna, 

- kapitalna pomoć Javnoj vatrogasnoj postrojbi Opatija, iznos 50.848,00 kuna, 

- kupnja poslovnog prostora do zgrade Društvenog doma u Lovranu (bivša vojarna), iznos 5.200.000,00 kuna, 

- dodatna ulaganja na građevinskim objektima, iznos 120.000,00 kuna, 

- uređenje zgrade Društvenog doma u Lignju - boćalište, iznos 330.000,00 kuna, 

- kapitalna pomoć Stubici d.o.o. za nabavu opreme za uvođenje naplate parkiranja u Lovranu, iznos 580.000,00 kuna, 

- uređenje izložbenog prostora „Kuća lovranskega guca“, iznos 168.750,00 kuna, 

- uređenje Starog grada u Lovranu, iznos 736.000,00 kuna, 

- uređenje Sportskog centra u Lovranu, iznos 80.000,00 kuna, 

- start-up inkubator - poduzetništvo, iznos 195.000,00 kuna, 

- komunalna infrastruktura i priključci za izgradnju stanova u Omladinskoj ulici po modelu društveno poticajne stanogradnje, iznos 500.000,00 kuna,

- dokapitalizacija društva Žičara učka d.o.o., iznos 20.000,00 kuna.

- kupnja poslovnog udjela u trgovačkom društvu Parkovi d.o.o. Opatija, iznos 50.000,00 kuna. 


Raspoloživa sredstva iz prethodnih godina (višak prihoda i rezerviranja)

Po izvršenom uvidu u realizaciju ostvarenih prihoda i primitaka kao i izvršenih rashoda i izdataka, na dan 31.10.2018. godine, pristupilo se planiranju prenesenih sredstava iz prethodnih razdoblja te su ista planirana u iznosu 10.101.630,00 kn, a sastoje se od slijedećih prihoda:

- višak prihoda poslovanja, opći prihodi i primitci, iznos 2.560.701,00 kuna, 

- višak prihoda poslovanja, prihod od spomeničke rente, iznos 240.000,00 kuna, 

- višak prihoda poslovanja, komunalni doprinos, iznos 1.880.000,00 kuna, 

- višak prihoda od nefinancijske imovine, prihodi od prodaje poslovnog udjela u Liburnija rivijera hotelima d.d., iznos 4.800.000,00 kuna i 

- višak prihoda od nefinancijske imovine, prihodi od prodaje stanova na kojima postoji stanarsko pravo, iznos 620.929,00 kuna.Proračunski rashodi i izdaci

Rashodi Iznos U %
Rashodi poslovanja 24.150.619,00 kn 43,83 %
> Rashodi za zaposlene 2.270.250,00 kn 4,12 %
> Materijalni rashodi 9.513.750,00 kn 17,27 %
> Financijski rashodi 241.000,00 kn 0,44 %
> Subvencije 721.000,00 kn 1,31 %
> Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna 5.260.258,00 kn 9,55 %
> Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 1.091.825,00 kn 1,98 %
> ostali rashodi 5.052.536,00 kn 9,17 %
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 29.840.802,00 kn 54,16 %
> Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine 1.256.400,00 kn 2,28 %
> Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 25.539.402,00 kn 46,35 %
> Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 3.045.000,00 kn 5,53 %
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova 1.110.000,00 kn 2,01 %
> Izdaci za dane zajmove 10.000,00 kn 0,02 %
> Izdaci za dionice i udjele u glavnici 70.000,00 kn 0,13 %
> Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova 1.030.000,00 kn 1,87 %
UKUPNO 55.101.421,00 kn
Grafika
Rashodi za zaposlene
Materijalni rashodi
Financijski rashodi
Subvencije
Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade
ostali rashodi
Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini
Izdaci za dane zajmove
Izdaci za dionice i udjele u glavnici
Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova
*postotak potkategorije predstavlja udio potkategorije u ukupnom iznosu proračuna

Rashodi i izdaci Općine Lovran za 2019. godinu planirani su u iznosu od 55.101.421,00 kunaRashodi poslovanja planirani su u iznosu 24.150.619,00 kuna, a sačinjavaju ih:

1. Rashodi za zaposlene planirani su u iznosu od 2.270.250,00 kuna, od toga bruto plaće 1.850.000,00 kuna, ostali rashodi za zaposlene 115.000,00 kuna i doprinosi na plaće 305.250,00 kuna.

2. Materijalni rashodi planirani su u iznosu od 9.513.750,00 kuna, od toga naknade troškova zaposlenima 81.060,00 kuna, rashodi za materijal i energiju 553.000,00 kuna, rashodi za usluge 8.058.690,00 kuna (usluge telefona, pošte i prijevoza, usluge tekućeg i investicijskog održavanja, usluge promidžbe i informiranja, komunalne usluge, zdravstvene i veterinarske usluge, intelektualne i osobne usluge, računalne i ostale usluge), naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 15.000,00 kuna, ostali nespomenuti rashodi poslovanja 806.000,00 kuna.

3. Financijski rashodi planirani su u iznosu od 241.000,00 kuna, od toga kamate za primljene kredite i zajmove 190.000,00 kuna te ostali financijski rashodi 51.000,00 kuna.

4. Subvencije planirane su u iznosu od 721.000,00 kuna, od toga subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru planirane u iznosu od 641.000,00 te subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora u iznosu od 80.000,00 kuna

5. Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna planirane u iznosu od 5.260.258,00 kuna od toga pomoći unutar općeg proračuna planirane u iznosu od 54.800,00 kuna i pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna planirane u iznosu od 5.205.458,00 kuna

3. Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade planirane u iznosu od 1.091.825,00 kuna za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna

4. Ostali rashodi planirani u iznosu od 5.052.536,00 kuna, od toga tekuće donacije u novcu i naravi 1.768.536,00 kuna, kapitalne donacije 10.000,00 kuna, kazne, penali i naknade štete 10.000,00 kuna, izvanredni rashodi 50.000,00 kuna i kapitalne pomoći 3.214.000.000,00 kunaRashodi za nabavu nefinancijske imovine planirani su u iznosu od 29.840.802,00 kuna, a čine ih:

1. Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine planirani u iznosu od 1.256.400,00 kuna, od toga materijalna imovina – prirodna bogatstva 1.254.400,00 kuna i nematerijalna imovina 2.000,00 kuna

2. Rashodi za nabavu proizvodne dugotrajne imovine koji su planirani u iznosu 25.539.402,00 kuna, od toga građevinski objekti 24.273.600,00 kuna, postrojenje i oprema 1.499.802,00 kuna, knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti 20.000,00 kuna i nematerijalna proizvedena imovina 263.000,00 kuna

3. Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini planirani u iznosu od 3.045.000,00 kuna za dodatna ulaganja na građevinskim objektima Izdaci za financijsku imovinu i otplatu zajmova planirani u iznosu od 1.110.000,00 kuna

1. Izdaci za dane zajmove planirani u iznosu od 10.000,00 kuna za izdatke za dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru

2. Izdaci za dionice i udjele u glavnici planirani u iznosu od 70.000,00 kuna za dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru

3. Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova planirani u iznosu od 1.030.000,00 kuna za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora


OPIS POSEBNOG DIJELA PRORAČUNA


PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA PLANIRANO U IZNOSU OD 1.772.600,00 KUNA


AKTIVNOST OPĆINSKOG VIJEĆA PLANIRANA U IZNOSU OD 609.600,00 KUNA


Program 1000 Predstavnička vlast planirano u iznosu od 609.600,00 kuna

1. Za naknade za rad Općinskog vijeća i radnih tijela planirano je 270.000,00 kuna za ostale nespomenute rashode poslovanja

2. Za potpore političkim strankama planirano je 129.600,00 kuna za tekuće donacije

3. Za izbore za mjesne odbore planirano je 90.000,00 kuna za ostale ne spomenute rashode poslovanja

4. Za međunarodnu i regionalnu suradnju planirano je 100.000,00 kuna, od toga rashodi za usluge 25.000,00 kuna i ostali nespomenuti rashode poslovanja 75.000,00 kuna

5. Za suradnju s ustanovama i institucijama od posebnog značaja planirano je 10.000,00 kuna za ostale nespomenute rashode poslovanja

6. Za javna priznanja Općine Lovran planirano je 10.000,00 kuna za ostale nespomenute rashode poslovanja


AKTIVNOST OPĆINSKOG NAČELNIKA PLANIRANO U IZNOSU OD 1.123.000,00 KUNA


Program 1002 Izvršno tijelo planirano u iznosu od 290.000,00 kuna

1. Za naknade za rad izvršnog tijela planirano je 30.000,00 kuna za ostale nespomenute rashode poslovanja

2. Za proračunsku pričuvu planirano je 50.000,00 kuna za izvanredne rashode

3. Za sredstva pomoći za elementarne nepogode planirano je 20.000,00 kuna, od toga za pomoći unutar općeg proračuna 10.000,00 kuna i kazne, penali i naknade štete 10.000,00 kuna

4. Za promidžbu Općine i informiranje planirano je 190.000,00 kuna, od toga za rashode za usluge 130.000,00 kuna i ostali nespomenuti rashodi poslovanja 60.000,00 kuna


Program 1003 Program manifestacije i obljetnica planiran u iznosu od 683.000,00 kuna

1. Za dan Općine Lovran planirano je 87.000,00 kuna, od toga za rashodi za usluge 67.000,00 kuna i tekuće donacije 20.000,00 kuna

2. Za Karneval planirano je 151.000,00 kuna, od toga rashodi za usluge 131.00,00 kuna i tekuće donacije 20.000,00 kuna 

3. Mihoja u Lovranskoj Dragi planirano u iznosu do 5.000,00 kuna za tekuće donacije

4. Rokova u Lignju planirano u iznosu od 5.000,00 za tekuće donacije

5. Za marunadu planirano je 330.000,00 kuna, od toga rashodi za usluge 300.000,00 kuna i tekuće donacije 30.000,00 kuna

6. Za ribarske fešte planirano je 30.000,00 za rashode za usluge

7. Za manifestacije sufinancirane od Općine Lovran planirano je 30.000,00 kuna za tekuće donacije

8. Za Advent u Lovranu planirano je 25.000,00 kuna za tekuće donacije

9. Za Internacionalni game festival – Lovran Open Game planirano je 20.000,00 kuna za rashode za usluge


Program 1004 Potpore od posebnog značaja planirane u iznosu od 150.000,00 kuna

1. Za potpore udrugama od posebnog značaja za razvoj zajednice – javni poziv planirano je 90.000,00 kuna za tekuće donacije

2. Za potpore malih vrijednosti planirano je 60.000,00 kuna za tekuće donacije


MJESNI ODBORI PLANIRANI U IZNOSU OD 40.000,00 KUNA


Program 4000 Redovne aktivnosti mjesnih odbora planirane u iznosu od 40.000,00 kuna

1. Za poslovanje MO Lovranšćina planirano je 10.000,00 kuna za ostale nespomenute rashode poslovanja

2. Za poslovanje MO Medveja planirano je 10.000,00 kuna za ostale nespomenute rashode poslovanja

3. Za Poslovanje MO Bahova planirano je 10.000,00 kuna za ostale nespomenute rashode poslovanja

4. Za poslovanje MO Rezine planirano je 10.000,00 kuna za ostale nespomenute rashode poslovanjaJEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL PLANIRANO U IZNOSU OD 53.328.821,00 KUNA


Program 2000 Predškolski odgoj i školstvo planirano u iznosu od 3.777.704,00 kuna

1. Za sufinanciranje Dječjeg vrtića Opatija planirano je 3.028.600,00 kuna za pomoć proračunskim korisnicima drugih proračuna

2. Za sufinanciranje O.Š. „V.C. Emina“ planirano je 494.104,00 za pomoć proračunskim korisnicima drugih proračuna

3. Za stipendiranje učenika i studenata planirano je 225.000,00 kuna za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna

4. Za sufinanciranje Umjetničke škole Matka Brajše Rašana planirano je 30.000,00 kuna za pomoć proračunskim korisnicima drugih proračuna


Program 2001 Kultura planirano u iznosu od 1.246.870,00 kuna

1. Za sufinanciranje Gradske knjižnice Grada Opatije planirano je 274.870,00 kuna za pomoć proračunskim korisnicima drugih proračuna

2. Za izdavanje Lovranskog lista planirano je 105.000,00 kuna za rashode za usluge

3. Za održavanje javnog sata planirano je 14.000,00 kuna za rashode za usluge

4. Za umjetnička djela planirano je 20.000,00 kuna za knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti

5. Za Katedru čkavskog sabora – knjiga „Zbornik Lovranščine“ planirano je 25.000,00 kuna za tekuće donacije

6. Za kapitalne donacije umjetničkih slika neprofitnim organizacijama planirano je 10.000,00 kuna za kapitalne donacije

7. Za Rijeka 2020 – Europska prijestolnica kulture – Programski pravac Lungomare Općina Lovran planirano je 388.000,00 kuna, od toga rashodi za usluge 370.000,00 kuna i ostali nespomenuti rashodi poslovanja 18.000,00 kuna

8. Za Rijeka 2020 – Europska prijestolnica kulture – Programski pravac – 27 susjedstva Općina Lovran planirano je 60.000,00 kuna za rashode za usluge

9. Za programe i manifestacije u kulturi planirano je 350.000,00 kuna za rashode za usluge


Program 2002 Javne potrebe u kulturi planirane u iznosu od 226.800,00 kuna

Za potpore udrugama u kulturi – javni poziv planirano je 226.800,00 za tekuće donacije


Program 2013 Javne potrebe u sportu planirano u iznosu od 599.100,00 kuna 

1. Za potporu udrugama u sportu – javni poziv planirano u iznosu od 521.600,00 kuna za tekuće donacije

2. Za održavanje sportskih objekata planirano je 77.500,00 kuna za rashode za usluge


Program 2004 Socijalna skrb planirano u iznosu od 934.861,00 kuna

1. Za pomoći kućanstvima za stanovanje planirano je 117.000,00 kuna za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna

2. Za pomoć u kući osobama treće životne dobi planirano je 86.225,00 kuna za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna

3. Za potpore za novorođeno dijete planirano je 100.000,00 kuna za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna. 

4. Za pomoć u novcu obiteljima i pojedincima planirano je 35.000,00 kuna za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna

5. Za pomoć u naravi za ogrjev planirano je 20.000,00 kuna za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna

6. Za pomoći u naravi za pogrebne troškove planirano je 20.000,00 kuna za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna

7. Za prehranu djece u vrtiću planirano je 20.000,00 kuna za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna

8. Za prehranu dojenčadi planirano je 36.000,00 kuna za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna

9. Za sufinanciranje prijevoza učenika i studenata planirano je 45.000,00 kuna za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna

10. Za prehranu učenika u osnovnoj školi planirano je 48.000,00 kuna za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna

11. Za pomoć obiteljima i kućanstvima za prehranu i higijenske potrepštine planirano je 80.000,00 za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna

12. Za pomoć u naravi – javni prijevoz invalida, dobrovoljnih davatelja krvi i umirovljenika planirano je 32.000,00 kuna za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna

13. Za humanitarnu djelatnost Hrvatskog crvenog križa planirano je 86.036,00 kuna za tekuće donacije

14. Za pomoć za nabavu školskih udžbenika planirano je 129.600,00 kuna za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna

15. Za potpore humanitarnim organizacijama i udrugama u socijali planirano je 20.000,00 kuna za tekuće donacije

16. Za pomoć umirovljenicima planirano je 50.000,00 kuna za naknade građanima i kućanstvima iz proračuna

17. Za prijevoz pokojnika planirano je 10.000,00 kuna za rashode za usluge


Program 2008 Program uključenost djece, mladih i starijih osoba planirano u iznosu od 150.000,00 kuna

1. Za info centar za mlade planirano je 50.000,00 kuna za postrojenje i opremu

2. Za Klub za umirovljenike i osobe starije životne dobi planirano je 100.000,00 kuna fin, od toga postrojenje i oprema 50.000,00 kuna i dodatna ulaganja na građevinskim objektima 50.000,00 kuna


Program 2005 Sufinanciranje zdravstvenog programa Doma zdravlja PGŽ planirano u iznosu od 187.400,00 kuna

1. Za sufinanciranje rada pedijatrijske ambulante planirano je 131.700,00 kuna i za pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna

2. Za sufinanciranje rada turističke ambulante planirano je 13.000,00 kuna za pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna

3. Za sufinanciranje Doma zdravlja PGŽ za dežurstvo u Rijeci, Cambierijeva 2 planirano je 13.500,00 kuna za pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna

4. Za sufinanciranje Doma zdravlja PGŽ za palijativnu skrb bolesnika planirano je 29.200,00 kuna za pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna


Program 2006 Zdravstvena zaštita djece planirano u iznosu od 8.000,00 kuna

Za zdravstvenu zaštitu djece – cjepivo planirano je 8.000,00 kuna za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna


Program 3000 Poslovanje Općinske uprave planirano u iznosu od 4.984.850,00 kuna

1. Za poslovanje Općinske uprave planirano je 3.687.850,00 kuna, od toga

• Rashodi za zaposlene planirani u iznosu od 2.270.250,00 kuna, od toga plaće (bruto) 1.850.000,00 kuna, ostali rashodi za zaposlene 115.000,00 kuna i doprinosi na plaće 305.250,00 kuna

• Materijalni rashodi planirani u iznosu od 1.366.250,00 kuna, od toga naknade troškova zaposlenima 81.060,00 kuna, rashodi za materijal i energiju 143.000,00 kuna, rashodi z usluge 995.540,00 kuna, naknada troškova osobama izvan radnog odnosa 15.000,00 kuna i ostali nespomenuti rashodi poslovanja 132.000,00 kuna

• Financijski rashodi planirani u iznosu od 51.000,00 kuna financirani od općih prihoda proračuna


2. Za nabavu opreme za potrebe upravnih tijela planirano je 67.000,00 kuna, od toga nematerijalna imovina 2.000,00 kuna, postrojenje i oprema 40.000,00 kuna i nematerijalna proizvedena imovina 25.000,00 kuna

3. Za izdatke za financijsku imovinu i otplatu zajmova Općine Lovran planirano je 1.230.000,00 kuna,od toga:

• Financijski rashodi planirani u iznosu od 190.000,00 kuna za kamate za primljene kredite i zajmove

• Izdaci za dane zajmove planirani u iznosu od 10.000,00 kuna za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova

• Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova planirani u iznosu od 1.030.000,00 kuna za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija


Program 5000 Prostorno i urbanističko planiranje planirano u iznosu od 242.800,00 kuna 

1. Za izradu prostornih planova planirano je 238.000,00 kuna za nematerijalnu proizvedenu imovinu

2. Za zavod za prostorno uređenje PGŽ – korištenje informacijskog sustava prostornog uređenja PGŽ planirano je 4.800,00 kuna za pomoći unutar općeg proračuna


Program 5001 Tekuće održavanje komunalne infrastrukture planirano u iznosu od 4.633.900,00 kuna

1. Za održavanje čistoće javnih površina planirano je 1.250.000,00 kuna za rashode za usluge

2. Za Održavanje javnih i nerazvrstanih cesta planirano je 350.000,00 kuna za rashode za usluge

3. Za održavanje i proširenje javne rasvjete planirano je 675.000,00 kuna, od toga rashodi za materijal i energiju 350.000,00 kuna i rashode za usluge 325.000,00 kuna

4. Za održavanje izljeva, hidranata i javnih cisterni planirano je 13.000,00 za rashode za usluge

5. Za dezinsekciju i deratizaciju planirano je 80.000,00 kuna za rashode za usluge

6. Za održavanje šumskih staza i puteva planirano je 2.000,00 kuna za tekuće donacije

7. Za nabavu opreme planirano je 30.000,00 kuna za postrojenje i opremu

8. Za nabavu opreme – klupe u parkovima i ostalu opremu planirano je 35.000,00 kuna za postrojenje i opremu

9. Za održavanje komunalne infrastrukture planirano je 300.000,00 kuna za rashode za usluge

10. Za sustav bežičnog interneta planirano je 58.200,00 kuna za rashode za usluge

11. Za održavanje zelenih površina – parkovi i ostale zelene površine planirano je 1.550.000,00 kuna za rashode za usluge

12. Za čuvanje imovine na javnim površinama planirano je 95.000,00 kuna za rashode za usluge

13. Za veterinarsko higijeničarsku službu planirano je 35.700,00 kuna za rashode za usluge

14. Za aktivnosti na projektu izgradnje širokopojasne infrastrukture e-županija planirano je 10.000,00 kuna za rashode za usluge

15. Za aktivnosti na projektu zaštite životinja planirano je 50.000,00 kuna, od toga rashodi za usluge 30.000,00 kuna i pomoći unutar općeg proračuna 20.000,00 kuna

16. Za održavanje javnih wc-a planirano je 100.000,00 kuna za rashode za usluge


Program 5002 Kupnja zemljišta za kapitalne projekte planirano u iznosu od 343.500,00 kuna

Za kupnju zemljišta za buduće kapitalne projekte planirano je 342.500,00 kuna za materijalnu imovinu – prirodna bogatstva


Program 5003 Nerazvrstane ceste planirano u iznosu od 3.005.500,00 kuna

1. Za rekonstrukciju ceste Zaheji planirano je 475.600,00 kuna za građevinske objekte

2. Za rekonstrukciju ceste Cvjetni put – Lokva – Vojina planirano je 472.900,00 kuna, od toga materijalna imovina – prirodna bogatstva 272.900,00 kuna i građevinski objekti 200.000,00 kuna

3. Za rekonstrukciju ceste u Obrš planirano je 60.000,00 kuna za građevinske objekte

4. Za izgradnju ceste Rezine – Peharovo planirani je 55.000,00 kuna za građevinske objekte

5. Za uris nerazvrstanih cesta Općine Lovran planirano je 250.000,00 kuna za građevinske objekte

6. Za rekonstrukciju dijela ceste u Ulici 9. rujna planirano je 667.000,00 kuna za građevinske objekte

7. Za cestu za žičaru u Medveji planirano je 325.000,00 kuna, od toga materijalna imovina – prirodna bogatstva 162.500,00 kuna i građevinski objekti 162.500,00 kuna

8. Za spojnu cestu Medveja – Kali planirano je 700.000,00 kuna za građevinske objekte


Program 5004 Uređenje javnih površina planirano u iznosu od 3.496.000,00 kuna

1. Za uređenje obalnog puta Lovran planirano je 350.000,00 kuna za građevinske objekte

2. Za uređenje javnih površina uz obalni put planirano je 180.000,00 kuna za građevinske objekte

3. Za uređenje Parka Komušćak planirano je 40.000,00 kuna za građevinske objekte

4. Za izgradnju nogostupa Lovran – Medveja planirano u iznosu od 660.000,00 kuna za građevinske objekte

5. Za uređenje rekreacijske zone Cipera planirano je 290.000,00 kuna za građevinske objekte

6. Za uređenje lovranskih plaža planirano je 500.000,00 kuna za građevinske objekte

7. Za uređenje nogostupa u Lovranu kod zgrade Šetalište maršala Tita 29 planirano je 196.000,00 kuna za građevinske objekte

8. Za izgradnju ugibališta kod ljekarne planirano je 60.000,00 kuna za građevinske objekte

9. Za izgradnju ugibališta kod Hotela Excelsior planirano je 300.000,00 kuna za građevinske objekte

10. Za uređenje pristupa plažama planirano je 100.000,00 kuna za građevinske objekte

11. Za uređenje pristupa Starom gradu u Lovranu planirano je 50.000,00 kuna za građevinske objekte

12. Za uređenje javnog puta u Rezinama planirano je 70.000,00 kuna za građevinske objekte

13. Za uređenje dječjeg igrališta Školarovo planirano je 550.000,00 kuna za građevinske objekte

14. Za uređenje dječjeg igrališta u Tuliševici planirano je 150.000,00 kuna za građevinske objekte


Program 5005 Javna rasvjeta planirano u iznosu od 144.000,00 kuna

1. Za izgradnju javne rasvjete u Medveji planirano je 30.000,00 kuna za građevinske objekte

2. Za izgradnju javne rasvjete u Lignju planirano je 30.000,00 kuna za građevinske objekte

3. Za izgradnju javne rasvjete u Tuliševici planirano je 30.000,00 kuna za građevinske objekte

4. Za izgradnju javne rasvjete u Lovranu planirano je 54.000,00 kuna za građevinske objekte


Program 5006 Odvodnja oborinske kanalizacije planirano u iznosu od 100.000,00 kuna

Za izgradnju oborinske kanalizacije planirano je 100.000,00 kuna za građevinske objekte


Program 5007 Odvodnja i pročišćavanje otpadnih voda planirano u iznosu od 310.000,00 kuna

1. Za sufinanciranje priključka na odvodnju planirano je 40.000,00 za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna

2. Za kapitalnu pomoć Liburnijske vode d.o.o. za otplatu podzajma za izgradnju sanitarne kanalizacije planirano je 270.000,00 kuna 


Program 5008 Opskrba pitkom vodom planirano u iznosu od 1.355.000,00 kuna

1. Za kapitalnu pomoć K.D."Liburnijske vode d.o.o. Ičići" za izgradnju vodovoda planirano je 855.000,00 kuna za kapitalne pomoći

2. Za izgradnju vodovoda naselja Medveja – Kali planirano je 100.000,00 kuna za kapitalne pomoći

3. Za izgradnju liburnijske aglomeracije planirano je 400.000,00 kuna za kapitalne pomoći


Program 5009 Gospodarenje otpadom planirano u iznosu od 1.648.052,00 kuna

1. Za sanaciju odlagališta „Osojnica“ planirano je 302.000,00 kuna za kapitalne pomoći

2. Za provođenje aktivnosti vezanih uz gospodarenje otpadom planirano je 13.750,00 kuna za rashode za usluge

3. Za nabavu posuda za odvojeno prikupljanje otpada planirano je 1.332.302,00 kuna za postrojenje i opremu


Program 5010 Javni prijevoz planirano u iznosu od 806.000,00 kuna

Za prijevoz putnika u javnom sektoru – KD „Autotrolej“ planirano je 806.000,00 kuna, od toga subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru 616.000,00 kuna i kapitalne pomoći 190.000,00 kuna


Program 5011 Zaštita od požara planirano u iznosu od 1.580.984,00 kuna

1. Za provedbu plana zaštite od požara planirano je 10.000,00 kuna za tekuće donacije

2. Za sufinanciranje javne vatrogasne postrojbe Grada Opatije planirano je 1.170.484,00 kuna za pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna

3. Sufinanciranje Dobrovoljnog vatrogasnog društva Lovran putem Područne Vatrogasne zajednice Liburnije planirano je 400.500,00 kuna za tekuće donacije


Program 5012 Zaštita okoliša planirano u iznosu od 26.000,00 kuna 

Za sufinanciranje zamjene azbestnih krovova – Lovran bez azbesta planirano je 26.000,00 kuna za tekuće donacije


Program 5013 Stambeni i poslovni prostori planirano u iznosu od 21.584.000,00 kuna

1. Za održavanje stambenog i poslovnog prostora planirano je 1.203.000,00 kuna, od toga rashodi za materijal i energiju 60.000,00 kuna, rashodi za usluge 1.098.000,00 kuna i ostali nespomenuti rashodi poslovanja 45.000,00 kuna

2. Za novi Društveni dom planirano je 9.750.000,00 kuna za kapitalne pomoći

3. Za uređenje Starog garda u Lovranu planirano je 846.000,00 kuna za građevinske objekte

4. Za sportski centar u Lovranu planirano je 80.000,00 kuna za građevinske objekte

5. Za dodatna ulaganja u građevinske objekte planirano je 120.000,00 kuna za dodatna ulaganja na građevinskim objektima

6. Za uređenje zgrade Društvenog doma u Lignju – boćalište planirano je 2.200.000,00 kuna za dodatna ulaganja na građevinskim objektima

7. Za uređenje izložbenog prostora „Kuća Lovranskog guca“ planirano je 675.000,00 kuna za dodatna ulaganja na građevinskim objektima

8. Za revitalizaciju obalnog pojasa šetnice Franza Josefa, očuvanje parkovne arhitekture planirano je 10.000,00 kuna za rashode za usluge

9. Za kupnju poslovnog prostora u Ulici šetalište Maršala Tita 66 planirano je 200.000,00 kuna za građevinske objekte

10. Za kupnju poslovnog prostora do zgrade Društvenog doma u Lovranu (bivša vojarna) planirano je 5.200.000,00 kuna za građevinske objekte

11. Za Start up inkubator – poduzetništvo planirano je 1.300.000,00 kuna za građevinske objekte


Program 5019 Program POS-a planirano u iznosu od 500.000,00 kuna

Za komunalnu infrastrukturu i priključke za izgradnju stanova u Omladinskoj ulici planirano je 500.000,00 kuna za građevinske objekte


Program 5014 Poticaje i razvoj gospodarstva planirano u iznosu od 872.000,00 kuna

1. Za poticanje poljoprivrede planirano je 50.000,00 kuna, od toga rashodi za usluge 20.000,00 kuna i subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora 30.000,00 kuna

2. Za razvoj obrtništva – Udruženje obrtnik planirano je 26.000,00 kuna za tekuće donacije

3. Za poticanje gospodarstva planirano je 25.000,00 kuna za subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru

4. Za poticanje razvoj malog poduzetništva – sufinanciranje poslovanja planirano je 10.000,00 kuna za tekuće donacije

5. Za kapitalnu pomoć Stubici d.o.o. za nabavu opreme planirano je 580.000,00 kuna za kapitalne pomoći

6. Za poticanje razvoja malog poduzetništva – poticanje zapošljavanja planirano je 15.000,00 kuna za tekuće donacije

7. Za subvencije kamata na kredite poduzetnicima i obrtnicima planirano je 50.000,00 kuna za subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora

8. Za Centar za poljoprivredu i ruralni razvoj PGŽ planirano je 20.000,00 kuna za pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna

9. Za Lokalnu akcijsku grupu Tera Liburna planirano je 10.000,00 kuna za ostale nespomenute rashode poslovanja

10. Za dokapitalizaciju društva Žičara Učka d.o.o. planirano je 20.000,00 kuna za dionice i udjele u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru

11. Za Lokalnu akcijsku grupu u ribarstvu „Vela Vrata“ Cres - LAGUR planirano je 6.000,00 kuna za ostale nespomenute rashode poslovanja

12. Za revitalizaciju pitomog kestena na sjevernojadranskom području – Projekt Maroon planirano je 10.000,00 kuna za rashode za usluge

13. Za udjele u trgovačkom društvu Parkovi d.o.o. Opatija planirano je 50.000,00 kuna dionice i udjele u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru


Program 5015 Zaštita i spašavanje planirano u iznosu od 40.000,00 kuna 

1. Za provedbu mjere zaštite i spašavanja planirano je 10.000,00 kuna za ostale nespomenute rashode poslovanja

2. Za djelatnost Gorske službe spašavanja planirano je 10.000,00 kuna za tekuće donacije

3. Za prevenciju kriminaliteta na području Liburnije planirano je 20.000,00 kuna za pomoći unutar općeg proračuna


Program 5016 Proširenje groblja planirano u iznosu od 525.500,00 kuna 

Za proširenje groblja u Lovranu planirano je 525.500,00 kuna, od toga materijalna imovina – prirodna bogatstva 475.500,00 kuna i građevinski objekti 50.000,00 kuna 


Sudjelovanje:

Molimo Vas prijavite se kako biste mogli sudjelovati u donošenju proračuna prijava

Vijesti

Dokumenti

 1. Prijedlog Proračuna Općine Lovran za 2019. i projekcije za 2020. i 2021. godinu
  PREUZMI:

 2. Proračun Općine Lovran za 2019. i projekcije za 2020. i 2021. godinu
  PREUZMI:

 3. Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Lovran za 2019. godinu
  PREUZMI:

 4. Obrazloženje Proračuna Općine Lovran za 2019. godinu
  PREUZMI:

 5. Plan razvojnih programa Općine Lovran za 2019. godinu i projekcije za 2020. i 2021. godinu
  PREUZMI:

 6. Proračun Općine Lovran za 2019. s projekcijama - 2018-2021 -I. dio
  PREUZMI:

 7. Proračun Općine Lovran za 2019. s projekcijama - 2018-2021 -II. dio
  PREUZMI:

 8. Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Lovran za 2018. godinu
  PREUZMI:

 9. Izvještaj o provedbi Plana razvojnih programa Općine Lovran za 2018. godinu
  PREUZMI:

 10. Odluka o raspodjeli rezultata Općine Lovran za 2018. godinu
  PREUZMI:

 11. Obrazloženje godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna Općine Lovran za 2018. godinu s tablicama
  PREUZMI:

 12. Izmjene i dopune Proračuna Općine Lovran za 2019. godinu
  PREUZMI:

 13. Izmjene Plana razvojnih programa Općine Lovran za 2019. godinu
  PREUZMI:

 14. Obrazloženje Prvih izmjena i dopuna Proračuna Općine Lovran za 2019. godinu
  PREUZMI:

 15. Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna Općine Lovran za 2019.godinu
  PREUZMI:

Više