Pretražite općinu ili grad

Proračun za godinu:

Općina Lovran

  Kontakt podaci
  Općina Lovran
  Šetalište maršala Tita 41, 51415 Lovran
  OIB: 38513636075
  051-291-045
  opcina@lovran.hr

Proračun za građane za 2021. godinu


Poštovani građani,

predstavljamo Vam Proračun za građane za 2021. godinu. 

U njemu je prikazano na koji način Općina Lovran prikuplja i investira sredstva. Unaprjeđivanjem transparentnosti i komunikacije s građanima nastavljamo s projektom koji se nalazi na Internet stranici www.proracun.hr te na našoj službenoj stranici http://www.lovran.hr/ 


Kroz ovaj projekt informiramo vas o načinu korištenja proračunskih sredstva koji će u konačnici dodatno podignuti transparentnost u našoj Općini Lovran. Kroz brošuru Proračun za građane prikazat ćemo Vam koji su projekti u planu u 2021. godini.

Proračunom za 2021. godinu nastavljamo razvijati našu općinu kako bi postala mjestom za kvalitetan i ugodan život naše zajednice, poduzetnicima privlačna za ulaganje, a gostima i turistima poželjna za posjećivanje.

Brojnim i opsežnim komunalnim projektima na području cijele općine želimo osigurati visoku kvalitetu života svih naših građana. Uz znatna sredstva za održavanje postojeće komunalne infrastrukture, osigurana su značajna sredstva za mnoge komunalne projekte.

Nastavljamo s projektima rekonstrukcije ceste Zaheji, izgradnje ceste Rezine-Peharevo, ceste za žičaru u Medveji, , uređenje nerazvrstane ceste u Poduzetničkoj zoni Lokva, uređenje obalnog puta u Lovranu te javnih površina uz obalni put, uređenjm parka Komušćak, izgradnjom nogostupa Lovran - Medveja, uređenjem rekreacijske zone Cipera, uređenjem lovranskih plaža, izgradnja ugibališta kod Hotela Excelsior, izgradnjom autobusnog ugibališta u centru Lovrana, uređenjem dječjeg igrališta u Školarovu i dječjeg igrališta u Tuliševici, kao i izgradnjom javne rasvjete u Medveji, Lignju, Tuliševici, Lovranu i Lovranskoj Dragi.


U planu je nastavak i dovršetak izgradnje novog Društvenog doma u Lovranu  te uređenje Starog grada u Lovranu.

Obrazovanje djece i mladih najisplativije je ulaganje u našu budućnosti, stoga smo našim studentima i učenicima osigurali stipendije, koje za učenike srednjih škola iznose 600,00 kn mjesečno po učeniku, dok stipendije za studente iznose 800,00 kuna mjesečno. Sufinanciramo prijevoz učenika i studenata te prehranu djece u osnovnoj školi. Sufinanciramo i produženi boravak djece od 1. do 4. razreda u 50% iznosu. 

Za svako novorođeno dijete osigurali smo naknadu u iznosu 5.000,00 kuna, sufinanciramo prehranu djece u vrtiću i prehranu dojenčadi do navršene jedne godine života djeteta. 


Općina ima u planu kupnju dva stana iz programa POS-a za stambeno zbrinjavanje stradalnika Domovinskog rata. Stanovnicima slabijeg imovinskog stanja osigurali smo jednokratne novčane pomoći, pomoći za stanovanje, pomoć za nabavu ogrijeva te pomoć umirovljenicima.


Na području naše općine djeluju brojne i raznovrsne udruge koje obogaćuju naš društveni život. S toga njihovo djelovanje, kao i brojne manifestacije koje održavaju zaslužuju financijsku podršku općine. Izdvojili sredstva za razna događanja i manifestacije koje se održavaju na području naše Općine, kao što su Lovranski karneval, Mihoja u Lovranskoj Dragi, Rokova u Lignju, Marunada i Advent u Lovranu.


Dragi građani izdvojili smo dio projekata koje planiramo realizirati u 2021. godini.

Pozivamo Vas da i vi svojim prijedlozima i komentarima sudjelujete u izradi Proračuna za 2021. godinu.


Savjetovanje za Prijedlog Proračuna Općine Lovran bilo je provedeno od 13.11.2020. do 07.12.2020. godine.

Savjetovanje za Prijedlog Proračuna za 2021. godinu možete pronaći OVDJE.


Načelnik Općine Lovran

Bojan Simonič, mag.oec.

Proračun za građane za 2021. godinu


Što je proračun i gdje ga možete pronaći?

Proračun je akt kojim se procjenjuju prihodi i primici te utvrđuju rashodi i izdaci za proračunsku godinu, a sadrži i projekciju prihoda i primitaka te rashoda i izdataka za slijedeće dvije godine. U ovom „Proračunu za građane“ bit će prikazan sažetak prijedloga proračuna Općine Lovran za 2021. godinu s najvažnijim smjernicama razvoja Općine Lovran koji pojašnjava planove i aktivnosti. Ovim pregledom Općinskog proračuna želimo omogućiti svim građanima uvid u prihode i rashode Općine Lovran kako bi imali transparentnu i potpunu informaciju o tome gdje i kako se troši općinski novac.

Proračun Općine Lovran možete pronaći ovdje.


Proračun se sastoji od tri dijela:

1. Opći dio proračuna sastoji se od računa prihoda i rashoda i računa financiranja. Račun prihoda i rashoda proračuna sastoji se od prihoda i rashoda prema ekonomskoj klasifikaciji.

Prihodi proračuna jedinice lokalne samouprave jesu: prihodi od poreza, pomoći iz proračuna, prihodi od imovine, prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknade, prihodi od prodaje proizvoda i roba te pruženih usluga i prihodi od donacija, kazne, upravne mjere i ostali prihodi i prihodi od prodaje nefinancijske imovine.

Rashodi proračuna jedinice lokalne samouprave jesu: rashodi za zaposlene, materijalni rashodi, financijski rashodi, subvencije, pomoći unutar općeg proračuna, naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade, ostali rashodi i rashodi za nabavu nefinancijske imovine.

Račun financiranja sadrži primitke od financijske imovine i zaduživanja, te izdatke za dane zajmove i izdatke za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova.


2. Poseban dio proračuna sastoji se od plana rashoda i izdataka iskazanih po vrstama, raspoređenih u programe koji se sastoje od aktivnosti i projekata. Rashodi i izdaci za provedbu programa iskazuju se prema proračunskim klasifikacijama: organizacijska, ekonomska, funkcijska, programska i izvori financiranja.


3. U Planu razvojnih programa iskazani su ciljevi i prioriteti razvoja Općine Lovran, te mjere s kojima se isti planiraju realizirati kroz programe i aktivnosti u slijedećem trogodišnjem razdoblju.

Sagledavajući ukupne okolnosti u kojima se planira ovaj proračun, procijenjeni su prihodi i primici, te rashodi i izdaci Općine Lovran za 2021. godinu, te je izrađena Projekcija proračuna za 2022. i 2023. godinu.


Zakoni

Proračun se donosi za jednu fiskalnu (proračunsku) godinu. Kod nas se fiskalna godina poklapa s kalendarskom i traje od 01. siječnja do 31. prosinca. Jedini ovlašteni predlagatelj Proračuna je Općinski načelnik. Općinski Načelnik jedinice lokalne samouprave odgovoran je za zakonito planiranje i izvršavanje proračuna, za svrhovito, učinkovito i ekonomično raspolaganje proračunskim sredstvima. Proračun donosi (izglasava) Općinsko vijeće do kraja godine. Ako se ne donese proračun prije početka proračunske godine, privremeno se, a najduže za prva tri mjeseca proračunske godine, na osnovi odluke o privremenom financiranju koja mora biti donesena do 31. prosinca, nastavlja financiranje poslova, funkcija i programa tijela jedinica lokalne i područne samouprave i drugih proračunskih i izvanproračunskih korisnika.

U slučaju kada je raspušteno samo Općinsko vijeće, a općinski načelnik nije razriješen, do imenovanja povjerenika Vlade Republike Hrvatske, financiranje se obavlja izvršavanjem redovnih i nužnih rashoda i izdataka temeljem odluke o financiranju nužnih rashoda i izdataka koju donosi općinski načelnik.

Po imenovanju povjerenika Vlade Republike Hrvatske, općinski načelnik predlaže povjereniku novu odluku o financiranju nužnih rashoda i izdataka u koju su uključeni ostvareni prihodi i primici te izvršeni rashodi i izdaci u vremenu do dolaska povjerenika. Ako se do 31. ožujka ne donese proračun, povjerenik donosi odluku o financiranju nužnih rashoda i izdataka za razdoblje do donošenja proračuna.


Proračunski prihodi i primici

Prihodi i primici Iznos Iznos € U %
Prohodi od poslovanja 36.411.542,00 kn 4.832.642,11 € 52,53 %
> Prihodi od poreza 9.398.437,00 kn 1.247.386,95 € 13,56 %
> Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna 17.034.499,00 kn 2.260.866,55 € 24,58 %
> Prihodi od imovine 2.950.000,00 kn 391.532,28 € 4,26 %
> Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada 6.749.330,00 kn 895.790,03 € 9,74 %
> Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija 178.076,00 kn 23.634,75 € 0,26 %
> Kazne, upravne mjere i ostali prihodi 101.200,00 kn 13.431,55 € 0,15 %
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine 13.742.282,00 kn 1.823.914,26 € 19,83 %
> Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine 10.412.282,00 kn 1.381.947,31 € 15,02 %
> Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine 3.330.000,00 kn 441.966,95 € 4,80 %
Primici od financijske imovine i zaduživanja 10.000.000,00 kn 1.327.228,08 € 14,43 %
Ukupan donos viška/manjka 9.161.915,00 kn 1.215.995,09 € 13,22 %
UKUPNO 69.315.739,00 kn 9.199.779,55 €
Grafika
Prihodi od poreza
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna
Prihodi od imovine
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija
Kazne, upravne mjere i ostali prihodi
Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine
Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine
Primici od financijske imovine i zaduživanja
Ukupan donos viška/manjka
*postotak potkategorije predstavlja udio potkategorije u ukupnom iznosu proračuna

I. OPIS OPĆEG DIJELA PRORAČUNA


Prihodi i primici Općine Lovran za 2021. godinu planirani su u iznosu od 69.315.739,00 kuna


Prihodi poslovanja planirani su u iznosu od 36.441.542,00 kuna, a čine ih:

1. Prihodi od poreza planirani su u iznosu od 9.398.437,00 kuna, od toga Porez i prirez na dohodak 5.860.414,00 kuna, porezi na imovinu 3.306.923,00 kuna, porez na robu i usluge 230.000,00 kuna i ostali prihodi od poreza 1.000,00 kuna.


2. Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna planirane su u iznosu od 17.034.499,00 kuna, od toga:

• Pomoći proračunu iz drugih proračuna u iznosu 900.000,00 kuna, a sačinjavaju ga tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna u iznosu od 650.000,00 kuna, kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna planirane u iznosu od 250.000,00 kuna i to iz županijskog u iznosu od 150.000,00 kuna (kapitalna pomoć za potrebe uređenja objekata na pomorskom dobru) te kapitalne pomoći iz državnog proračuna u iznosu od 100.000,00 kuna namijenjena za uređenje objekata u funkciji poboljšanja i proširenja turističke ponude. 

• Pomoći od izvanproračunskih korisnika planirane u iznosu 15.000,00 kuna.

• Pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije u iznosu 474.137,00 kuna, a čine ih tekuće pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije koje se odnose na pomoć iz Državnog proračuna za financiranje Javne vatrogasne postrojbe Opatija, čiji suosnivači su Općina Lovran, Grad Opatija, Općina Matulji i Općina Mošćenička Draga.

• Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava, planirane su u iznosu 15.645.362,00 kuna, s temelja pristupanja Općine Lovran Urbanoj aglomeraciji Rijeka. Projekti koji se planiraju realizirati, uz sufinanciranje Općine Lovran, iz ove vrste pomoći jesu: 

- uređenje izložbenog prostora „Kuća lovranskega guca“, u iznosu 506.250,00 kn, 

- izgradnja nerazvrstane ceste u Poduzetničkoj zoni Lokva, u iznosu 7.288.604,00 kn, 

- izgradnja Novog društvenog doma u Lovranu, u iznosu 7.850.508,00 kn. 


Prihodi od imovine planirani su u iznosu od 2.950.000,00 kuna, od toga

• Prihodi od financijske imovine - kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju u iznosu 3.000,00 kuna, te prihodi od zateznih kamata planirani u iznosu 50.000,00 kuna.

• Prihodi od nefinancijske imovine – planirani su u iznosu od 2.897.000,00 kuna a u koje spadaju:

- naknade za koncesije, planirane u iznosu 455.000,00 kuna, a sačinjavaju ih: koncesijska odobrenja na pomorskom dobru, naknada za koncesiju za dimnjačarske usluge i naknade za koncesije na pomorskom dobru,

- prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine, planirani u iznosu od 1.970.000,00 kuna, a čine ih prihodi od zakupa poslovnih prostora planirani u iznosu od 1.520.000,00, prihodi od iznajmljivanja stanova u vlasništvu Općine Lovran planirani u iznosu od 200.000,00 kuna te ostali prihodi od iznajmljivanja i zakupa imovine - zakup javnih površina planirani u iznosu od 250.000,00 kuna,

- naknada za korištenje nefinancijske imovine planirana je u iznosu od 407.000,00 kuna, koju čine prihodi od spomeničke rente planirani u iznosu od 340.000,00 kuna, uz visinu spomeničke rente od 2,00 kune po m² korisne površine poslovnog prostora,

- naknada za korištenje nefinancijske imovine, u iznosu 67.000,00 kn, koji prihod je planiran  temeljem privremenog Rješenja Hrvatske regulatorske agencije za mrežne djelatnosti – HAKOM-a kojim je utvrđena obveza Hrvatskom telekomu d.d. plaćanje godišnje naknade za pravo puta za nekretnine na kojima je Hrvatski telekom d.d. izgradio elektroničku komunikacijsku infrastrukturu (nadzemne i podzemne elektroničke komunikacijske vodove) i drugu povezanu opremu na području Općine Lovran,

- naknade za ceste - za prekomjernu upotrebu javne ceste, planirana je u iznosu od 50.000,00 kuna,

- ostali prihodi od nefinancijske imovine – naknada za nezakonito izgrađene zgrade u prostoru, planirana u iznosu od 15.000,00 kuna.


Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada planirani u iznosu od 6.749.330,00 kuna, od toga

• Upravne i administrativne pristojbe u iznosu od 200.000,00 kuna, a sačinjavaju ga županijske, gradske i općinske pristojbe i naknade utvrđene odlukama u iznosu od 5.000,00 kuna, ostale upravne pristojbe i naknade – državni biljezi u iznosu od 15.000,00 kuna, ostale pristojbe i naknade – boravišna pristojba u iznosu od 180.000,00 kuna.

• Prihodi po posebnim propisima u iznosu od 260.000,00 kuna, a sačinjavaju ga prihodi vodnog gospodarstva – vodni doprinosi u iznosu od 40.000,00 kuna, ostali nespomenuti prihodi po posebnim propisima i osiguranja u iznosu od 30.000,00 kuna i prihod od namjenskog povećanje cijene karte za prijevoz putnika u javnom prijevozu, u iznosu 190.000,00 kuna. Prihod iz namjenskog dijela cijene komunalne usluge (prijevoz putnika u javnom prometu) prikuplja komunalno društvo Autotrolej d.o.o., koje je u vlasništvu drugih jedinica lokalne samouprave, a obavlja linijski prijevoz na području Općine Lovran. Navedeni prihod se prema odredbama Zakona o komunalnom gospodarstvu treba doznačavati u Proračun JLS na čijem području se obavlja prijevoz putnika. Iz namjenskog dijela cijene usluge prijevoza (u 10% dijelu cijene karte) Općina Lovran daje kapitalnu pomoć Autotroleju d.o.o. iz koje se financira komunalna infrastruktura (kupnja autobusa za potrebe poslovanja Autotroleja d.o.o.).

• Komunalni doprinos i naknade planirani su u iznosu od 6.289.330,00 kuna, od toga komunalni doprinos u iznosu od 2.589.330,00 kuna i komunalna naknada u iznosu od 3.700.000,00 kuna.


Visina planiranog prihoda od komunalnog doprinosa ovisit će o broju izdanih građevinskih dozvola za novogradnju i rješenja o izvedenom stanju u postupcima legalizacije bespravno izgrađenih objekata, također na realizaciju ovog prihoda utjecat će situacija na financijskom tržištu (mogućnost realizacije kredita za buduće investitore). Izgradnja objekata iz Programa izgradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture planirani su u Proračunu za 2021.g.  pretežito iz prihoda od komunalnog doprinosa, pa s tim u vezi obim izgradnje objekata iz navedenog Programa ovisit će o dinamici i visini naplate prihoda od komunalnog doprinosa. U slučaju da se naplata komunalnog doprinosa ne realizirala dinamikom i u visini  planiranog, realizacija Programa izgradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture prilagodit će se raspoloživim sredstvima. 


U slijedećoj proračunskoj godini planira se nastaviti sa aktivnostima vezanim uz proširenje obuhvata obveznika komunalne naknade (proširenje se odnosi na obveznike koji nisu prijavili promjenu-povećanje površine stambenog prostora koji podliježe obvezi plaćanja komunalne naknade kao i nove obveznike), što će ukupno rezultirati naplatom planiranog prihoda od komunalne naknade.


Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihod od donacija planirani su u iznosu 178.075,94 kuna

U ovoj skupini prihoda očekuju se prihodi od pruženih usluga u iznosu 130.000,00 kn. Prihod je planiran s osnove prodaje oglasnog prostora u Lovranskom listu te za usluge sponzorstva na manifestacijama koje organizira Općina Lovran. Općina Lovran zaključila je s Hrvatskim vodama – pravnom osobom za upravljanje vodama, Ugovor o plaćanju materijalnih troškova nastalih pri obračunu i naplati naknade za uređenje voda i drugim pitanjima u vezi s obavljanjem poslova obračuna i naplate naknade za uređenje voda. Temeljem navedenog Ugovora, Općina Lovran je za Hrvatske vode preuzela poslove izdavanja rješenja, uplatnica i naplatu naknade za uređenje voda na području Općine Lovran. Za navedene poslove Općini pripada naknada od 10% na iznos naplaćene naknade za uređenje voda, pa je i s te osnove planiran prihod od pruženih usluga.  


Prihoda od donacija, planiran je u iznosu u iznosu 48.075,94 kn,  a odnosi se na planiranu donaciju iz Regije Veneto, Venecija, za potrebe realizacije Projekta – Venecijanska arhitektura na području Istre i Kvarnera u djelima Attilija Maguola.


Kazne, upravne mjere i ostali prihodi planirani su u iznosu 101.200,00 kn

Sačinjavaju ih planirani prihodi od povrata u proračun za rashode koje je Općina Lovran imala po sudskim presudama, provedenim natječajima te ostali povrati u proračun.

U slijedećoj godini nastavit će se s mjerama prisilne naplate prihoda po osnovi dugovanja iz prethodnog razdoblja, kao i mjere za naplatu prihoda tekućeg razdoblja, te će se prilivu prihoda prilagoditi dinamika izvršenja rashoda i izdataka.


Prihodi od prodaje nefinancijske imovine planirani su u iznosu 13.742.282,00 kuna

Prihodi od prodaje i zamjene zemljišta planirani su u iznosu 10.412.282,00 kuna. Planom je predviđena prodaja zemljišta u okućnicama stambenih objekata za čiju kupnju postoji interes od strane vlasnika zgrada te prodaja neizgrađenog građevinskog  zemljišta. 

- Planirani su prihodi od prodaje stambenih objekata i to od obročne prodaje stanova na kojima postoji stanarsko pravo i stanova u vlasništvu i suvlasništvu Općine Lovran u ukupnom iznosu 150.000,00 kuna. 

- Prihodi od prodaje poslovnih prostora planirani su u iznosu 3.170.000,00 kuna. Prodaja će se vršiti  temeljem Popisa poslovnih prostora Općine Lovran namijenjenih kupoprodaji koji popis je usvojilo Općinsko vijeće. Prihodi koji se planiraju ostvariti prodajom poslovnih prostora u 2021. godini jesu:

- poslovni prostor Restorana Knezgrad, u iznosu 1.510.000,00 kuna i 

- naplata potraživanja za prihode od prodaje poslovnog prostora s temelja zaključenog ugovora s Matom Miškovićem za dio još uvijek neisplaćene kupoprodajne cijene u iznosu 1.660.000,00 kuna.  


Prihodi od prodaje nefinancijske imovine planirani su u iznosu 13.742.282,00 kuna, prihodi od osiguranja za naknadu štete u iznosu 20.000,00 kuna i preneseni višak prihoda od nefinancijske imovine (prihodi od prodaje stanova na kojima postoji stanarsko pravo) u iznosu 620.929,00 kuna, ukupno 14.383.211,00 kn, planiraju se utrošiti za slijedeće namjene:

- kapitalna pomoć Gradskoj knjižnici i čitaonici Opatija, za kupnju opreme i knjižne građe, iznos 10.000,00 kn, 

- ulaganja u umjetnička djela, iznos 10.000,00 kn, 

- kapitalne donacije neprofitnim organizacijama, iznos 10.000,00 kn, 

- nabava licenci, iznos 2.000,00 kn, 

- nabava uredske opreme i namještaja, iznos 60.000,00 kn, 

- nabava računalnih programa, iznos 25.000,00 kn, 

- otplata dugoročnih kredita i obveze po jamstvima, iznos 160.000,00 kn, 

- izradu prostornih i urbanističkih planova, iznos 450.000,00 kuna,

- kupnju komunalne opreme, iznos 85.000,00 kuna,

- kupnja zemljišta za buduće kapitalne projekte, u iznosu 2.500.000,00 kn,

- uređenje nerazvrstane ceste u Poduzetničkoj zoni Lokva, u iznosu 731.000,00 kn

- izgradnja nogostupa Lovran – Medveja, u iznosu 660.000,00 kn, 

- izgradnja oborinske kanalizacije, iznos 70.000,00 kuna,

- kapitalna pomoć Liburnijskim vodama d.o.o. za izgradnju sanitarne kanalizacije visoke zone Lovrana – glavni kolektor Liganj – Tuliševica, u iznosu 700.000,00 kn,  

- kapitalna pomoć Liburnijskim vodama d.o.o. za izgradnju vodovoda, iznos 985.000,00 kn, 

- kapitalna pomoć Liburnijskim vodama d.o.o. za izgradnju liburnijske aglomeracije, u iznosu 80.000,00 kn,

- sanacija odlagališta Osojnica, iznos 205.000,00 kn, 

- nabava posuda za odvojeno prikupljanje komunalnog otpada, iznos 100.000,00 kuna, 

- kapitalna pomoć Javnoj vatrogasnoj postrojbi Opatija, iznos 50.050,00 kn,

- uređenje zgrade Novog društvenog doma u Lovranu, u iznosu 3.170.993,00 kn, 

- uređenje Sportskog centra u Lovranu, iznos 80.000,00 kuna,

- dodatna ulaganja na građevinskim objektima, u iznosu 120.000,00 kn, 

- uređenje zgrade Društvenog doma u Lignju - boćalište, iznos 1.800.000,00 kn, 

- uređenje izložbenog prostora „Kuća lovranskega guca“, iznos 168.750,00 kn, 

- komunalna infrastruktura i priključci za izgradnju stanova u Omladinskoj ulici po modelu društveno poticajne stanogradnje, u iznosu 930.418,00 kn,  

- kupnja dva stana iz programa POS-a, u iznosu 1.120.000,00 kn za stambeno zbrinjavanje stradalnika Domovinskog rata i 

- kapitalna pomoć Županijskoj lučkoj upravi Opatija-Lovran-Mošćenička Draga, za projekt luke u Lovranu, u iznosu 100.000,00 kn.


Primici od financijske imovine i zaduživanja

U 2021. godini, Općina Lovran planirala se zadužiti uzimanjem kredita u iznosu 10.000.000,00 kuna, namijenjenog za realizaciju Projekta – Uređenje Starog grada u Lovranu. Realizacija projekta planira se  partnerstvom sa Liburnijske vode d.o.o,, koje će za isti povući sredstva iz europskih fondova za Projekt Liburnijske aglomeracije koji uključuje izgradnju vodovoda i sanitarne kanalizacije u Starom gradu..


Raspoloživa sredstva iz prethodnih godina (višak prihoda i rezerviranja)

Po izvršenom uvidu u realizaciju ostvarenih prihoda i primitaka kao i izvršenih rashoda i izdataka, na dan 31.10.2020.g., pristupilo se planiranju prenesenih sredstava iz prethodnih razdoblja te su ista planirana u iznosu 9.161.915,06 kn, a sastoje se od slijedećih prihoda:

- višak prihoda poslovanja, opći prihodi i primitci, iznos 5.400.000,00 kn,

- višak prihoda poslovanja, sredstva donacije, u iznosu 51.924,06 kn, 

- višak prihoda poslovanja, komunalni doprinos, iznos 3.089.062,00 kn, 

- višak prihoda od nefinancijske imovine, prihodi od prodaje stanova na kojima postoji stanarsko pravo, iznos 620.929,00 kn. Proračunski rashodi i izdaci

Rashodi Iznos Iznos € U %
Rashodi poslovanja 24.655.324,00 kn 3.272.323,84 € 35,57 %
> Rashodi za zaposlene 3.080.100,00 kn 408.799,52 € 4,44 %
> Materijalni rashodi 8.971.710,00 kn 1.190.750,55 € 12,94 %
> Financijski rashodi 201.000,00 kn 26.677,28 € 0,29 %
> Subvencije 1.265.289,00 kn 167.932,71 € 1,83 %
> Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna 5.677.464,00 kn 753.528,97 € 8,19 %
> Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 1.223.225,00 kn 162.349,86 € 1,76 %
> Ostali rashodi 4.236.536,00 kn 562.284,96 € 6,11 %
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 43.800.415,00 kn 5.813.314,09 € 63,19 %
> Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine 3.887.792,00 kn 515.998,67 € 5,61 %
> Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 37.184.623,00 kn 4.935.247,59 € 53,65 %
> Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 2.728.000,00 kn 362.067,82 € 3,94 %
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova 860.000,00 kn 114.141,62 € 1,24 %
> Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova 860.000,00 kn 114.141,62 € 1,24 %
UKUPNO 69.315.739,00 kn 9.199.779,55 €
Grafika
Rashodi za zaposlene
Materijalni rashodi
Financijski rashodi
Subvencije
Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade
Ostali rashodi
Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini
Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova
*postotak potkategorije predstavlja udio potkategorije u ukupnom iznosu proračuna

Rashodi i izdaci Općine Lovran za 2020. godinu planirani su u iznosu od 69.315.739,00 kuna


Rashodi poslovanja planirani su u iznosu 27.896.591,00 kuna, a sačinjavaju ih:

1. Rashodi za zaposlene planirani su u iznosu od 3.110.460,00 kuna, od toga bruto plaće 2.524.000,00 kuna, ostali rashodi za zaposlene 170.100,00 kuna i doprinosi na plaće 416.460,00 kuna. U rashodima za zaposlene planirane su plaće i naknade za zaposlenike u tijelima općinske uprave, plaće općinskog načelnika i zamjenika općinskog načelnika.

2. Materijalni rashodi planirani su u iznosu od 9.826.180,00 kuna, od toga naknade troškova zaposlenima 116.000,00 kuna, rashodi za materijal i energiju 741.200,00 kuna, rashodi za usluge 8.202.040,00 kuna (usluge telefona, pošte i prijevoza, usluge tekućeg i investicijskog održavanja, usluge promidžbe i informiranja, komunalne usluge, zdravstvene i veterinarske usluge, intelektualne i osobne usluge, računalne i ostale usluge), naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 15.000,00 kuna, ostali nespomenuti rashodi poslovanja 965.000,00 kuna.

3. Financijski rashodi planirani su u iznosu od 144.000,00 kuna, od toga kamate za primljene kredite i zajmove 93.000,00 kuna te ostali financijski rashodi 51.000,00 kuna.

4. Subvencije planirane su u iznosu od 1.569.300,00 kuna, od toga subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru planirane u iznosu od 1.284.300,00 te subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora u iznosu od 285.000,00 kuna

5. Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna planirane u iznosu od 6.607.450,00 kuna, od toga pomoći unutar općeg proračuna planirane u iznosu od 804.800,00 kuna i pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna planirane u iznosu od 5.802.650,00 kuna

3. Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade planirane u iznosu od 1.355.225,00 kuna za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna

4. Ostali rashodi planirani u iznosu od 5.283.976,00 kuna, od toga tekuće donacije u novcu i naravi 2.198.976,00 kuna, kapitalne donacije 10.000,00 kuna, kazne, penali i naknade štete 10.000,00 kuna, izvanredni rashodi 50.000,00 kuna i kapitalne pomoći 3.015.000,00 kuna


Rashodi za nabavu nefinancijske imovine planirani su u iznosu od 30.370.481,00 kuna, a čine ih:

1. Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine planirani u iznosu od 1.732.292,00 kuna, od toga materijalna imovina – prirodna bogatstva 1.730.292,00 kuna i nematerijalna imovina 2.000,00 kuna

2. Rashodi za nabavu proizvodne dugotrajne imovine koji su planirani u iznosu 25.372.105,00 kn, od toga građevinski objekti 24.669.105,00 kuna, postrojenje i oprema 223.000,00 kuna, knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti 15.000,00 kuna i nematerijalna proizvedena imovina 335.000,00 kuna

3. Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini planirani u iznosu od 3.266.084,00 kuna za dodatna ulaganja na građevinskim objektima 


Izdaci za financijsku imovinu i otplatu zajmova planirani u iznosu od 950.000,00 kuna

1. Izdaci za dionice i udjele u glavnici planirani u iznosu od 100.000,00 kuna za dionice i udjele u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru

2. Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova planirani u iznosu od 850.000,00 kuna za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora

II. OPIS POSEBNOG DIJELA PRORAČUNA


PRESTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA PLANIRANO U IZNOSU OD 1.901.180,00 KUNA


AKTIVNOST OPĆINSKOG VIJEĆA PLANIRANA U IZNOSU OD 653.380,00 KUNA


Program 1000 Predstavnička vlast planirano u iznosu od 653.380,00 kuna

1. Za naknade za rad Općinskog vijeća i radnih tijela planirano je 270.000,00 kuna za ostale nespomenute rashode poslovanja,

2. Za potpore političkim strankama planirano je 129.600,00 kuna za tekuće donacije,

3. Izbori za predstavničko tijelo i načelnika Općine Lovran planirano u iznosu od 180.000,00 kuna,

4. Za međunarodnu i regionalnu suradnju planirano je 55.780,00 kuna, od toga rashodi za usluge 15.000,00 kuna i ostali nespomenuti rashode poslovanja 40.780,00 kuna,

5. Za suradnju s ustanovama i institucijama od posebnog značaja planirano je 10.000,00 kuna za ostale nespomenute rashode poslovanja,

6. Za javna priznanja Općine Lovran planirano je 8.000,00 kuna za ostale nespomenute rashode poslovanja.


AKTIVNOST OPĆINSKOG NAČELNIKA PLANIRANO U IZNOSU OD 1.207.800,00 KUNA


Program 1002 Izvršno tijelo planirano u iznosu od 280.000,00 kuna

1. Naknade za rad izvršnog tijela planirane su u iznosu od  10.000,00 kuna za ostale nespomenute rashode poslovanja,

2. Za proračunsku pričuvu planirano je 50.000,00 kuna za izvanredne rashode,

3. Sredstva pomoći za elementarne nepogode planirana su u iznosu 20.000,00 kuna, od toga za pomoći unutar općeg proračuna 10.000,00 kuna i kazne, penali i naknade štete 10.000,00 kuna,

4. Za promidžbu Općine i informiranje planirano je 200.000,00 kuna, od toga rashodi za usluge 150.000,00 kuna i ostali nespomenuti rashodi poslovanja 50.000,00 kuna.


Program 1003 Program manifestacija i obljetnica planiran u iznosu od 777.800,00 kuna

1. Za Dan Općine Lovran planirano je 89.500,00 kuna, od toga za rashodi za usluge 70.000,00 kuna i tekuće donacije 19.500,00 kuna,

2. Za Karneval planirano je 150.000,00 kuna, od toga rashodi za usluge 132.800,00 kuna i tekuće donacije 17.200,00 kuna,

3. Mihoja u Lovranskoj Dragi planirano u iznosu do 10.000,00 kuna za tekuće donacije,

4. Rokova u Lignju planirano u iznosu od 10.000,00 za tekuće donacije,

5. Za Marunadu planirano je 379.800,00 kuna, od toga rashodi za usluge 100.000,00 kuna i tekuće donacije 279.800,00 kuna,

6. Za ribarske fešte planirano je 30.000,00 za rashode za usluge,

7. Za manifestacije sufinancirane od Općine Lovran planirano je 33.500,00 kuna za tekuće donacije,

8. Za Advent u Lovranu planirano je 75.000,00 kuna za rashode za usluge.


Program 1004 Potpore od posebnog značaja planirane u iznosu od 150.000,00 kuna

1. Za potpore udrugama od posebnog značaja za razvoj zajednice – javni poziv planirano je 90.000,00 kuna za tekuće donacije,

2. Za potpore malih vrijednosti planirano je 60.000,00 kuna za tekuće donacije.


MJESNI ODBORI PLANIRNI U IZNOSU OD 40.000,00 KUNA


Program 4000 Redovne aktivnosti mjesnih odbora planirane u iznosu od 40.000,00 kuna

1. Za poslovanje MO Lovranšćina planirano je 10.000,00 kuna za ostale nespomenute rashode poslovanja,

2. Za poslovanje MO Medveja planirano je 10.000,00 kuna za ostale nespomenute rashode poslovanja,

3. Za Poslovanje MO Bahova planirano je 10.000,00 kuna za ostale nespomenute rashode poslovanja,

4. Za poslovanje MO Rezine planirano je 10.000,00 kuna za ostale nespomenute rashode poslovanja.


JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL PLANIRANO U IZNOSU OD 67.414.559,00 KUNA


Program 2000 Predškolski odgoj i školstvo planirano u iznosu od 3.953.559,00 kuna

1. Za sufinanciranje O.Š. „V.C. Emina“ planirano je 292.200,00 za pomoć proračunskim korisnicima drugih proračuna,

2. Za stipendiranje učenika i studenata planirano je 278.000,00 kuna za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna,

3. Za sufinanciranje Umjetničke škole Matka Brajše Rašana planirano je 19.500,00 kuna za pomoć proračunskim korisnicima drugih proračuna,

4. Za smještaj djece u ostale vrtiće na području PGŽ planirano je 20.000,00 kuna za rashode za usluge,

5. Za sufinanciranje Dječjeg vrtića na području Općine Lovran planirano je 3.344.220,00 kuna za pomoć proračunskim korisnicima drugih proračuna.


Program 2001 Kultura planirano u iznosu od 861.840,00 kuna

1. Za sufinanciranje Gradske knjižnice Grada Opatije planirano je 288.340,00 kuna za pomoć proračunskim korisnicima drugih proračuna,

2. Za izdavanje Lovranskog lista planirano je 105.000,00 kuna za rashode za usluge,

3. Za održavanje javnog sata planirano je 14.000,00 kuna za rashode za usluge,

4. Za umjetnička djela planirano je 10.000,00 kuna za knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti,

5. Za Katedru čkavskog sabora – knjiga „Zbornik Lovranščine“ planirano je 25.000,00 kuna za tekuće donacije,

6. Za kapitalne donacije umjetničkih slika neprofitnim organizacijama planirano je 10.000,00 kuna za kapitalne donacije

7. Za programe i manifestacije u kulturi planirano je 297.000,00 kuna za rashode za usluge,

8. Za projekt- Venecijanska arhitektura na području Istre i Kvarnera u djelima arhitekte Attilija Maguola planirano je 112.500,00 kuna za rashode za usluge.


Program 2002 Javne potrebe u kulturi planirane u iznosu od 186.800,00 kuna

Za potpore udrugama u kulturi – javni poziv planirano je 186.800,00 za tekuće donacije.


Program 2003 Javne potrebe u sportu planirano u iznosu od 604.100,00 kuna 

1. Za potporu udrugama u sportu – javni poziv planirano u iznosu od 521.600,00 kuna za tekuće donacije,

2. Za održavanje sportskih objekata planirano je 77.500,00 kuna za rashode za usluge,

3. Za nagrade sportašima za osvojene medalje na sportskim natjecanjima planirano je 5.000,00 kuna za tekuće donacije.


Program 2004 Socijalna skrb planirano u iznosu od 1.046.261,00 kuna

1. Za pomoći kućanstvima za stanovanje planirano je 117.000,00 kuna za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna,

2. Za pomoć u kući osobama treće životne dobi planirano je 86.225,00 kuna za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna,

3. Za potpore za novorođeno dijete planirano je 175.000,00 kuna za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna,

4. Za pomoć u novcu obiteljima i pojedincima planirano je 75.000,00 kuna za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna,

5. Za pomoć u naravi za ogrjev planirano je 20.000,00 kuna za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna,

6. Za pomoći u naravi za pogrebne troškove planirano je 20.000,00 kuna za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna,

7. Za prehranu djece u vrtiću planirano je 20.000,00 kuna za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna,

8. Za prehranu dojenčadi planirano je 80.000,00 kuna za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna,

9. Za sufinanciranje prijevoza učenika i studenata planirano je 45.000,00 kuna za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna,

10. Za prehranu učenika u osnovnoj školi planirano je 40.000,00 kuna za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna,

11. Za pomoć obiteljima i kućanstvima za prehranu i higijenske potrepštine planirano je 80.000,00 za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna,

12. Za pomoć u naravi – javni prijevoz invalida, dobrovoljnih davatelja krvi i umirovljenika planirano je 32.000,00 kuna za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna,

13. Za humanitarnu djelatnost Hrvatskog crvenog križa planirano je 86.036,00 kuna za tekuće donacije,

14. Pomoć za nabavu školskih udžbenika planirana je u iznosu od 90.000,00 kuna za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna,

15. Za potpore humanitarnim organizacijama i udrugama u socijali – javni poziv planirano je 40.000,00 kuna za tekuće donacije,

16. Za pomoć umirovljenicima planirano je 30.000,00 kuna za naknade građanima i kućanstvima iz proračuna,

17. Za prijevoz pokojnika planirano je 10.000,00 kuna za rashode za usluge.


Program 2005 Sufinanciranje zdravstvenog programa Doma zdravlja PGŽ planirano u iznosu od 196.850,00 kuna

1. Za sufinanciranje rada turističke ambulante planirano je 13.000,00 kuna za pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna,

2. Za sufinanciranje Doma zdravlja PGŽ za dežurstvo u Rijeci, Cambierijeva 2 planirano je 13.500,00 kuna za pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna,

3. Za sufinanciranje Doma zdravlja PGŽ za palijativnu skrb bolesnika planirano je 29.200,00 kuna za pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna,

4. Za sufinanciranje Doma zdravlja PGŽ za rad ambulante opće/obiteljske medicine u Lovranu planirano je 109.150,00 kuna za pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna,

5. Za sufinanciranje Doma zdravlja PGŽ nadstandard cijepljenja,  planirano je 32.000,00 kuna za pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna.


Program 3000 Poslovanje Općinske uprave planirano u iznosu od 5.658.340,00 kuna

1. Za poslovanje Općinske uprave planirano je 4.530.840,00 kuna, od toga

• Rashodi za zaposlene planirani u iznosu od 3.080.100,00 kuna, od toga plaće (bruto) 2.514.000,00 kuna, ostali rashodi za zaposlene 151.000,00 kuna i doprinosi na plaće 415.000,00 kuna,

• Materijalni rashodi planirani u iznosu od 1.399.740,00 kuna, od toga naknade troškova zaposlenima 96.000,00 kuna, rashodi za materijal i energiju 161.200,00 kuna, rashodi za usluge 912.540,00 kuna, naknada troškova osobama izvan radnog odnosa 15.000,00 kuna i ostali nespomenuti rashodi poslovanja 215.000,00 kuna,

• Financijski rashodi planirani u iznosu od 51.000,00 kuna financirani od općih prihoda proračuna.

2. Za nabavu opreme za potrebe upravnih tijela planirano je 117.500,00 kuna, od toga nematerijalna imovina 2.000,00 kuna, postrojenje i oprema 70.500,00 kuna i nematerijalna proizvedena imovina 45.000,00 kuna

3. Izdaci za financijsku imovinu i otplatu zajmova Općine Lovran planirani su u iznosu od 1.010.000,00 kuna, od toga:

• Financijski rashodi planirani u iznosu od 150.000,00 kuna za kamate za primljene kredite i zajmove,

• Izdaci za dane zajmove planirani u iznosu od 10.000,00 kuna za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova,

• Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova planirani u iznosu od 850.000,00 kuna za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija.


Program 5000 Prostorno i urbanističko planiranje planirano u iznosu od 454.800,00 kuna 

1. Za izradu prostornih planova planirano je 450.000,00 kuna za nematerijalnu proizvedenu imovinu,

2. Za zavod za prostorno uređenje PGŽ – korištenje informacijskog sustava prostornog uređenja PGŽ planirano je 4.800,00 kuna za pomoći unutar općeg proračuna.


Program 5001 Tekuće održavanje komunalne infrastrukture planirano u iznosu od 4.772.200,00 kuna

1. Za održavanje čistoće javnih površina planirano je 1.250.000,00 kuna za rashode za usluge,

2. Za Održavanje javnih i nerazvrstanih cesta planirano je 399.000,00 kuna za rashode za usluge

3. Za održavanje i proširenje javne rasvjete planirano je 711.000,00 kuna, od toga rashodi za materijal i energiju 350.000,00 kuna i rashode za usluge 361.000,00 kuna,

4. Za održavanje izljeva, hidranata i javnih cisterni planirano je 13.000,00 za rashode za usluge,

5. Za dezinsekciju i deratizaciju planirano je 80.000,00 kuna za rashode za usluge,

6. Za nabavu opreme planirano je 30.000,00 kuna za postrojenje i opremu,

7. Za nabavu opreme – klupe u parkovima i ostalu opremu planirano je 55.000,00 kuna za postrojenje i opremu,

8. Za održavanje komunalne infrastrukture planirano je 300.000,00 kuna za rashode za usluge,

9. Za sustav bežičnog interneta planirano je 58.200,00 kuna za rashode za usluge,

10. Za održavanje zelenih površina – parkovi i ostale zelene površine planirano je 1.585.300,00 kuna za rashode za usluge,

11. Za čuvanje imovine na javnim površinama planirano je 95.000,00 kuna za rashode za usluge,

12. Za veterinarsko higijeničarsku službu planirano je 35.700,00 kuna za rashode za usluge,

13. Za aktivnosti na projektu izgradnje širokopojasne infrastrukture e-županija planirano je 10.000,00 kuna za rashode za usluge,

14. Za aktivnosti na projektu zaštite životinja planirano je 50.000,00 kuna, od toga rashodi za usluge 30.000,00 kuna i pomoći unutar općeg proračuna 20.000,00 kuna,

15. Za održavanje javnih wc-a planirano je 100.000,00 kuna za rashode za usluge.


Program 5002 Kupnja zemljišta za kapitalne projekte planirano u iznosu od 2.500.000,00 kuna

Za kupnju zemljišta za buduće kapitalne projekte planirano je 2.500.000,00 kuna za materijalnu imovinu – prirodna bogatstva


Program 5003 Nerazvrstane ceste planirano u iznosu od 11.039.496,00 kuna

1. Za rekonstrukciju ceste Zaheji planirano je 475.600,00 kuna za građevinske objekte,

2. Za rekonstrukciju ceste u Lignju planirano je 285.000,00 kuna za građevinske objekte, 

3. Za izgradnju ceste Rezine – Peharovo planirani je 55.000,00 kuna za građevinske objekte,

4. Za uris nerazvrstanih cesta Općine Lovran planirano je 250.000,00 kuna za građevinske objekte,

5. Za cestu za žičaru u Medveji planirano je 910.292,00 kuna, za materijalnu imovinu – prirodna bogatstva,

6. Za rekonstrukciju ceste Medveja – Kali planirano je 305.000,00 kuna za građevinske objekte,

7. Za uređenje nerazvrstane ceste u Poduzetničkoj zoni Lokva planirano je 8.688,604,00 kuna za građevinske objekte,

8. Za proširenje ceste u Školarovu i sanaciju suhozida planirano je 70.000,00 kuna za građevinske objekte.


Program 5004 Uređenje javnih površina planirano u iznosu od 2.929.000,00 kuna

1. Za uređenje obalnog puta Lovran planirano je 30.000,00 kuna za građevinske objekte,

2. Za uređenje javnih površina uz obalni put planirano je 180.000,00 kuna za građevinske objekte,

3. Za uređenje Parka Komušćak planirano je 40.000,00 kuna za građevinske objekte,

4. Za izgradnju nogostupa Lovran – Medveja planirano u iznosu od 850.000,00 kuna za građevinske objekte,

5. Za izgradnju autobusnog ugibališta u centru Lovrana planirano je 160.000,00 kuna za građevinske objekte,

6. Za uređenje rekreacijske zone Cipera planirano je 200.000,00 kuna za građevinske objekte,

7. Za uređenje Lovranskih plaža planirano je 632.000,00 kuna za građevinske objekte,

8. Za uređenje pješačke staze Rezine-Brajdice planirano je 50.000,00 kuna za građevinske objekte,

9. Za izgradnju autobusnog ugibališta kod Hotela Excelsior planirano je 245.000,00 kuna za građevinske objekte,

10. Za uređenje dječjeg igrališta u Tuliševici planirano je 70.000,00 kuna za građevinske objekte,

11. Za rekonstrukciju potpornog zida u ulici Dr. Nilo Cara planirano je 100.000,00 kuna za građevinske objekte,

12. Za uređenje parkirališta u Lovranskoj Dragi planirano je 22.000,00 kuna za građevinske objekte,

13. Za uređenje rekreacijske staze Kamenjar planriano je 350.000,00 kuna za građevinske objekte.


Program 5005 Javna rasvjeta planirano u iznosu od 219.000,00kuna

1. Za izgradnju javne rasvjete u Lovranskoj Dragi planirano je 15.000,00 kuna za građevinske objekte,

2. Za izgradnju javne rasvjete u Medveji planirano je 15.000,00 kuna za građevinske objekte,

3. Za izgradnju javne rasvjete u Lignju planirano je 25.000,00 kuna za građevinske objekte,

4. Za izgradnju javne rasvjete u Tuliševici planirano je 20.000,00 kuna za građevinske objekte,

5. Za izgradnju javne rasvjete u Lovranu planirano je 144.000,00 kuna za građevinske objekte.


Program 5006 Odvodnja oborinske kanalizacije planirano u iznosu od 140.000,00 kuna

Za izgradnju oborinske kanalizacije planirano je 140.000,00 kuna za građevinske objekte


Program 5007 Odvodnja i pročišćavanje otpadnih voda planirano u iznosu od 735.000,00 kuna

1. Za sufinanciranje priključka na odvodnju planirano je 35.000,00 za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna,

2. Za izgradnju sanitarne kanalizacije visoke zone Lovrana-glavni kolektor Liganj-Tuliševica planirano je 700.000,00 kuna za kapitalne pomoći.


Program 5008 Opskrba pikom vodom planirano u iznosu od 1.065.000,00 kuna

1. Za kapitalnu pomoć K.D."Liburnijske vode d.o.o. Ičići" za izgradnju vodovoda planirano je 985.000,00 kuna za kapitalne pomoći,

2. Za izgradnju liburnijske aglomeracije planirano je 80.000,00 kuna za kapitalne pomoći.


Program 5009 Gospodarenje otpadom planirano u iznosu od 388.970,00 kuna

1. Za sanaciju odlagališta „Osojnica“ planirano je 205.000,00 kuna za kapitalne pomoći,

2. Za provođenje aktivnosti vezanih uz gospodarenje otpadom planirano je 89.970,00 kuna, od toga 13.750,00 rashodi za usluge i 70.220,00 ostali nespomenuti rashodi poslovanja,

3. Za nabavu posuda za odvojeno prikupljanje otpada planirano je 100.000,00 kuna, od toga 62.000,00 kuna pomoći unutar općeg proračuna i 38.000,00 kuna postrojenje i oprema

.

Program 5010 Javni prijevoz planirano u iznosu od 1.407.289,00 kuna

Za prijevoz putnika u javnom sektoru – KD „Autotrolej“ planirano je 1.407.289,00 kuna, od toga subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru 1.217.289,00 kuna i kapitalne pomoći 190.000,00 kuna


Program 5011 Zaštita od požara planirano u iznosu od 1.549.274,00 kuna

1. Za provedbu plana zaštite od požara planirano je 10.000,00 kuna za tekuće donacije

2. Za sufinanciranje javne vatrogasne postrojbe Grada Opatije planirano je 1.138.774,00 kuna za pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna

3. Sufinanciranje Dobrovoljnog vatrogasnog društva Lovran putem Područne Vatrogasne zajednice Liburnije planirano je 400.500,00 kuna za tekuće donacije


Program 5012 Zaštita okoliša planirano u iznosu od 26.000,00 kuna 

Za sufinanciranje zamjene azbestnih krovova – Lovran bez azbesta planirano je 26.000,00 kuna za tekuće donacije


Program 5013 Stambeni i poslovni prostori planirano u iznosu od 24.749.501,00 kuna

1. Za održavanje stambenog i poslovnog prostora planirano je 893.000,00 kuna, od toga rashodi za materijal i energiju 60.000,00 kuna, rashodi za usluge 788.000,00 kuna i ostali nespomenuti rashodi poslovanja 45.000,00 kuna,

2. Za novi Društveni dom planirano je 10.888.501,00 kuna za građevinske objekte

3. Za uređenje Starog garda u Lovranu planirano je 10.000.000,00 kuna za građevinske objekte,

4. Za sportski centar u Lovranu planirano je 80.000,00 kuna za građevinske objekte,

5. Za dodatna ulaganja u građevinske objekte planirano je 120.000,00 kuna za dodatna ulaganja na građevinskim objektima,

6. Za uređenje zgrade Društvenog doma u Lignju – boćalište planirano je 1.800.000,00 kuna za dodatna ulaganja na građevinskim objektima,

7. Za uređenje izložbenog prostora „Kuća Lovranskog guca“ planirano je 808.000,00 kuna za dodatna ulaganja na građevinskim objektima,

8. Za revitalizaciju obalnog pojasa šetnice Franza Josefa, očuvanje parkovne arhitekture planirano je 10.000,00 kuna za rashode za usluge,

9. Za sufinanciranje obnove zgrada u Starom gradu u Lovranu planirano je 150.000,00 kuna za tekuće donacije.

Program 5019 Program POS-a planirano u iznosu od 2.050.418,00 kuna

1. Za komunalnu infrastrukturu i priključke za izgradnju stanova u Omladinskoj ulici planirano je 930.418,00 kuna za građevinske objekte,

2. Za kupnju stanova iz programa POS-a planirano je 1.120.000,00 kuna za građevinske objekte.


Program 5014 Poticaje i razvoj gospodarstva planirano u iznosu od 215.000,00 kuna

1. Za poticanje poljoprivrede planirano je 50.000,00 kuna, od toga rashodi za usluge 20.000,00 kuna i subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora 30.000,00 kuna,

2. Za razvoj obrtništva – Udruženje obrtnik planirano je 26.000,00 kuna za tekuće donacije,

3. Za poticanje gospodarstva planirano je 18.000,00 kuna za subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru,

4. Za poticanje razvoj malog poduzetništva – sufinanciranje poslovanja planirano je 35.000,00 kuna za tekuće donacije,

5. Za poticanje razvoja malog poduzetništva – poticanje zapošljavanja planirano je 40.000,00 kuna za tekuće donacije

6. Za Centar za poljoprivredu i ruralni razvoj PGŽ planirano je 20.000,00 kuna za pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna,

7. Za Lokalnu akcijsku grupu Tera Liburna planirano je 10.000,00 kuna za ostale nespomenute rashode poslovanja,

8. Za Lokalnu akcijsku grupu u ribarstvu „Vela Vrata“ Cres - LAGUR planirano je 6.000,00 kuna za ostale nespomenute rashode poslovanja,

9. Za revitalizaciju pitomog kestena na sjevernojadranskom području – Projekt Maroon planirano je 10.000,00 kuna za rashode za usluge.


Program 5015 Zaštita i spašavanje planirano u iznosu od 40.000,00 kuna 

1. Za provedbu mjere zaštite i spašavanja planirano je 10.000,00 kuna za ostale nespomenute rashode poslovanja,

2. Za djelatnost Gorske službe spašavanja planirano je 10.000,00 kuna za tekuće donacije,

3. Za prevenciju kriminaliteta na području Liburnije planirano je 20.000,00 kuna za pomoći unutar općeg proračuna.


Program 5016 Proširenje groblja planirano u iznosu od 525.500,00 kuna 

Za proširenje groblja u Lovranu planirano je 525.500,00 kuna, od toga materijalna imovina – prirodna bogatstva 475.500,00 kuna i građevinski objekti 50.000,00 kuna


Program 5017 Luka i pristanište planirano u iznosu od 100.000,00 kuna

Za kapitalnu pomoć Županijskoj lučkoj upravi Opatija-Lovran-Mošćenička Draga – projekt luka u Lovranu planirano je 100.000,00 kuna pomoći proračunskim korisnicima drugih

proračuna


Sudjelovanje:

Molimo Vas prijavite se kako biste mogli sudjelovati u donošenju proračuna prijava

Vijesti

Dokumenti

 1. Obrazloženje prijedloga Proračuna Općine Lovran za 2021.g
  PREUZMI:

 2. Prijedlog Proračuna Općine Lovran za 2021. i projekcije Proračuna za 2022. i 2023. godinu
  PREUZMI:

 3. Proračun Općine Lovran za 2021. i projekcije za 2022. i 2023. godinu
  PREUZMI:

 4. Plana razvojnih programa Općine Lovran za 2021. s projekcije za 2022. i 2023. godinu
  PREUZMI:

 5. Obrazloženje Proračuna Općine Lovran za 2021.g
  PREUZMI:

 6. Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Lovran za 2021. godinu
  PREUZMI:

 7. Izmjene i dopune Plana razvojnih programa Općine Lovran za 2021. godinu
  PREUZMI:

 8. Obrazloženje prvih izmjena i dopuna Proračuna Općine Lovran za 2021. godinu
  PREUZMI:

 9. Izmjene i dopune Proračuna Općine Lovran za 2021. godinu
  PREUZMI:

 10. Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Lovran za 2021. godinu
  PREUZMI:

 11. Obrazloženje Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna Općine Lovran za 2021. godinu
  PREUZMI:

 12. Izmjene Plana razvojnih programa Općine Lovran za 2021. godinu
  PREUZMI:

 13. Odluku o izmjeni odluke o izvršavanju Proračuna Općine Lovran za 2021. godinu.
  PREUZMI:

 14. Obrazloženje drugih izmjena i dopuna Proračuna Općine Lovran za 2021. godinu
  PREUZMI:

 15. Bilješke uz financijske izvještaje Općine Lovran za 2021. godinu
  PREUZMI:

Više