Pretražite općinu ili grad

Proračun za godinu:

Općina Lovran

  Kontakt podaci
  Općina Lovran
  Šetalište maršala Tita 41, 51415 Lovran
  OIB: 38513636075
  051-291-045
  opcina@lovran.hr

Vodič za građane za 2022. godinu


Poštovani stanovnici,

predstavljamo Vodič za građane za 2022. godinu. 

U njemu je prikazano na koji način Općina Lovran prikuplja i investira sredstva. Unaprjeđivanjem transparentnosti i komunikacije s građanima nastavljamo s projektom koji se nalazi na Internet stranici www.proracun.hr te na našoj službenoj stranici http://www.lovran.hr/.

Kroz ovaj projekt informiramo vas o načinu korištenja proračunskih sredstva koji će u konačnici dodatno podignuti transparentnost u našoj Općini Lovran. Kroz brošuru Vodič za građane prikazat ćemo koji su projekti u planu u 2022. godini.

Brojnim i opsežnim komunalnim projektima na području cijele općine želimo osigurati visoku kvalitetu života svih naših stanovnika. Uz znatna sredstva za održavanje postojeće komunalne infrastrukture, osigurana su značajna sredstva za mnoge komunalne projekte.

Nastavljamo s projektima rekonstrukcije ceste u Lignju, izgradnje ceste za žičaru u Medveji, uređenje nerazvrstane ceste u Poduzetničkoj zoni Lokva, proširenje ceste u Školarovu i sanacija suhozida, izgradnja ceste Peharovo, uređenje obalnog puta u Lovranu te javnih površina uz obalni put, izgradnjom nogostupa Lovran – Medveja, uređenjem lovranskih plaža, uređenjem dječjeg igrališta u Školarovu i dječjeg igrališta u Tuliševici, kao i izgradnjom javne rasvjete u Medveji, Lignju, Tuliševici, Lovranu i Lovranskoj Dragi.

U planu je dovršetak izgradnje novog Društvenog doma u Lovranu, kojim će se rekonstruirat zgrada bivše vojarne koja se nalazi uz nogometno igralište Lokva i tako zaustaviti njezino dugogodišnje propadanje te je staviti u službu mnogim kulturno-umjetničkim, sportskim i drugim udrugama i klubovima.

U planu su i mnogi drugi projekti kao što su uređenje parka i plaže za pse, uređenje parka trešanja, izgradnja sanitarnog čvora na plaži Cesara, projekt Lantina-valorizacije pomorske i ribarske baštine, obnova krova zgrade Stari grad 92 i dr.

Obrazovanje djece i mladih najisplativije je ulaganje u našu budućnosti, stoga smo našim studentima i učenicima osigurali stipendije, koje za učenike srednjih škola iznose 600,00 kn mjesečno po učeniku, dok stipendije za studente iznose 800,00 kuna mjesečno. Sufinanciramo prijevoz učenika i studenata te prehranu djece u osnovnoj školi. Sufinanciramo i produženi boravak djece od 1. do 4. razreda u 50% iznosu. 

Za svako novorođeno dijete osigurali smo naknadu u iznosu 5.000,00 kuna, sufinanciramo prehranu djece u vrtiću i prehranu dojenčadi do navršene jedne godine života djeteta. 

Stanovnicima slabijeg imovinskog stanja osigurali smo jednokratne novčane pomoći, pomoći za stanovanje, pomoć za nabavu ogrijeva te pomoć umirovljenicima.

Na području naše općine djeluju brojne i raznovrsne udruge koje obogaćuju naš društveni život. S toga njihovo djelovanje, kao i brojne manifestacije koje održavaju zaslužuju financijsku podršku općine. Izdvojili sredstva za razna događanja i manifestacije koje se održavaju na području naše Općine, kao što su Lovranski karneval, Mihoja u Lovranskoj Dragi, Rokova u Lignju, Marunada, Festival svjetlosti i Advent u Lovranu.

Dragi građani izdvojili smo dio projekata koje planiramo realizirati u 2022. godini.


Načelnik Općine Lovran

Bojan Simonič, mag.oec.Savjetovanje za Prijedlog Proračuna za 2022. godinu bilo je provedeno od 15.11.2021. do 07.12.2021. Više o tome možete pogledati OVDJE.Prijedlog proračuna je dokument u kojem su navedeni planirani prihodi i rashodi koje načelnik općine predlaže te kao takav ide na usvajanje Općinskom vijeću. Prijedlog proračuna možete pronaći OVDJE.OBRAZLOŽENJE PRORAČUNA


Što je proračun i gdje ga možete pronaći?

Proračun je akt kojim se procjenjuju prihodi i primici te utvrđuju rashodi i izdaci za proračunsku godinu, a sadrži i projekciju prihoda i primitaka te rashoda i izdataka za slijedeće dvije godine. U ovom „Vodiču za građane“ bit će prikazan sažetak prijedloga proračuna Općine Lovran za 2022. godinu s najvažnijim smjernicama razvoja Općine Lovran koji pojašnjava planove i aktivnosti. Ovim pregledom Općinskog proračuna želimo omogućiti svim građanima uvid u prihode i rashode Općine Lovran kako bi imali transparentnu i potpunu informaciju o tome gdje i kako se troši općinski novac.


Proračun se sastoji od::

1. Opći dio proračuna sastoji se od računa prihoda i rashoda i računa financiranja. Račun prihoda i rashoda proračuna sastoji se od prihoda i rashoda prema ekonomskoj klasifikaciji.

Prihodi proračuna jedinice lokalne samouprave jesu: prihodi od poreza, pomoći iz proračuna, prihodi od imovine, prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknade, prihodi od prodaje proizvoda i roba te pruženih usluga i prihodi od donacija, kazne, upravne mjere i ostali prihodi i prihodi od prodaje nefinancijske imovine.

Rashodi proračuna jedinice lokalne samouprave jesu: rashodi za zaposlene, materijalni rashodi, financijski rashodi, subvencije, pomoći unutar općeg proračuna, naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade, ostali rashodi i rashodi za nabavu nefinancijske imovine.

Račun financiranja sadrži primitke od financijske imovine i zaduživanja, te izdatke za dane zajmove i izdatke za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova.

2. Poseban dio proračuna sastoji se od plana rashoda i izdataka iskazanih po vrstama, raspoređenih u programe koji se sastoje od aktivnosti i projekata. Rashodi i izdaci za provedbu programa iskazuju se prema proračunskim klasifikacijama: organizacijska, ekonomska, funkcijska, programska i izvori financiranja.


Sagledavajući ukupne okolnosti u kojima se planira ovaj proračun, procijenjeni su prihodi i primici, te rashodi i izdaci Općine Lovran za 2022. godinu, te je izrađena Projekcija proračuna za 2023. i 2024. godinu.


Zakoni

Proračun se donosi za jednu fiskalnu (proračunsku) godinu. Kod nas se fiskalna godina poklapa s kalendarskom i traje od 01. siječnja do 31. prosinca. Jedini ovlašteni predlagatelj Proračuna je Općinski načelnik. Općinski Načelnik jedinice lokalne samouprave odgovoran je za zakonito planiranje i izvršavanje proračuna, za svrhovito, učinkovito i ekonomično raspolaganje proračunskim sredstvima. Proračun donosi (izglasava) Općinsko vijeće do kraja godine. Ako se ne donese proračun prije početka proračunske godine, privremeno se, a najduže za prva tri mjeseca proračunske godine, na osnovi odluke o privremenom financiranju koja mora biti donesena do 31. prosinca, nastavlja financiranje poslova, funkcija i programa tijela jedinica lokalne i područne samouprave i drugih proračunskih i izvanproračunskih korisnika.


U slučaju kada je raspušteno samo Općinsko vijeće, a općinski načelnik nije razriješen, do imenovanja povjerenika Vlade Republike Hrvatske, financiranje se obavlja izvršavanjem redovnih i nužnih rashoda i izdataka temeljem odluke o financiranju nužnih rashoda i izdataka koju donosi općinski načelnik.


Po imenovanju povjerenika Vlade Republike Hrvatske, općinski načelnik predlaže povjereniku novu odluku o financiranju nužnih rashoda i izdataka u koju su uključeni ostvareni prihodi i primici te izvršeni rashodi i izdaci u vremenu do dolaska povjerenika. Ako se do 31. ožujka ne donese proračun, povjerenik donosi odluku o financiranju nužnih rashoda i izdataka za razdoblje do donošenja proračuna.Proračunski prihodi i primici

Prihodi i primici Iznos Iznos € U %
Prihodi poslovanja 41.665.914,00 kn 5.530.017,12 € 70,36 %
> Prihodi od poreza 12.889.014,00 kn 1.710.666,14 € 21,77 %
> Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna 18.084.408,00 kn 2.400.213,42 € 30,54 %
> Prihodi od imovine 3.485.000,00 kn 462.538,99 € 5,89 %
> Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada 6.946.292,00 kn 921.931,38 € 11,73 %
> Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija 160.000,00 kn 21.235,65 € 0,27 %
> Kazne, upravne mjere i ostali prihodi 101.200,00 kn 13.431,55 € 0,17 %
Rezultat poslovanja 4.524.000,00 kn 600.437,99 € 7,64 %
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine 13.027.158,00 kn 1.729.001,00 € 22,00 %
> Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine 11.407.158,00 kn 1.513.990,05 € 19,26 %
> Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine 1.620.000,00 kn 215.010,95 € 2,74 %
UKUPNO 59.217.072,00 kn 7.859.456,10 €
Grafika
Prihodi od poreza
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna
Prihodi od imovine
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija
Kazne, upravne mjere i ostali prihodi
Rezultat poslovanja
Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine
Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine
*postotak potkategorije predstavlja udio potkategorije u ukupnom iznosu proračuna

I. OPIS OPĆEG DIJELA PRORAČUNA


Prihodi i primici Općine Lovran za 2022. godinu planirani su u iznosu od 59.217.072,00 kuna


Prihodi poslovanja planirani su u iznosu od 41.665.914,00 kuna, a čine ih:

1. Prihodi od poreza planirani su u iznosu od 12.889.014,00 kuna, od toga porez i prirez na dohodak 8.081.514,00 kuna, porezi na imovinu 4.496.500,00 kuna, porez na robu i usluge 310.000,00 kuna i ostali prihodi od poreza 1.000,00 kuna.

2. Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna planirane su u iznosu od 18.084.408,00 kuna, od toga:

• Pomoći proračunu iz drugih proračuna u iznosu 210.199,00 kuna, a sačinjavaju ga Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna u iznosu od 110.199,00 kuna, od toga: planirana je pomoć iz Državnog proračuna RH, u iznosu 50.000,00 kn s osnove kompenzacijskih mjera. Zakonom o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (NN 127/17) uveden je fond fiskalnog izravnanja, za potrebe osiguranja uvjeta za realno planiranje i izvršavanje ranije ugovorenih obveza jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, pa je u Državnom proračunu za 2022. godinu, na poziciji Ministarstva financija planirana aktivnost - kompenzacijske mjere, iz kojih sredstava se dodjeljuju pomoći onim jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave koje će u 2022. godini ostvariti manje prihode u odnosu na prihode ostvarene u 2021. godini i planirana je pomoć iz Proračuna Primorsko goranske županije za manifestacije, nabavu drva za ogrjev socijalno ugroženim građanima i pomoći namijenjene djeci i mladima, u iznosu 60.199,00 kuna i Kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna, u iznosu 100.000,00 kn i to:  kapitalna pomoć iz županijskog proračuna u iznosu od 50.000,00 kuna (kapitalna pomoć za potrebe uređenja objekata na pomorskom dobru)  i kapitalna pomoći iz Državnog proračuna u iznosu od 50.000,00 kuna, namijenjena za uređenje objekata u funkciji poboljšanja i proširenja turističke infrastrukture.

• Pomoći od izvanproračunskih korisnika planirane u iznosu 391.000,00 kuna.

• Pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije u iznosu 474.137,00 kuna, a čine ih tekuće pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije koje se odnose na pomoć iz Državnog proračuna za financiranje Javne vatrogasne postrojbe Opatija, čiji suosnivači su Općina Lovran, Grad Opatija, Općina Matulji i Općina Mošćenička Draga.

• Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava, planirane su u iznosu 17.009.072,00 kuna, s temelja pristupanja Općine Lovran Urbanoj aglomeraciji Rijeka. Projekti koji se planiraju realizirati, uz sufinanciranje Općine Lovran, iz ove vrste pomoći jesu: 

- uređenje izložbenog prostora „Kuća lovranskega guca“, u iznosu 506.250,00 kn, 

- izgradnja nerazvrstane ceste u Poduzetničkoj zoni Lokva, u iznosu 7.288.604,00 kn, 

- izgradnja Novog društvenog doma u Lovranu, u iznosu 7.850.508,00 kn,

- uređenje i opremanje prostora Lovranska Lantina, u iznosu 726.710,00 kn

- program izložbenog prostora „Kuća lovranskega guca“ – 3. faza, u iznosu 637.000,00 kn.


Prihodi od imovine planirani su u iznosu od 3.485.000,00 kuna, od toga

• Prihodi od financijske imovine - kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju u iznosu 3.000,00 kuna, te prihodi od zateznih kamata planirani u iznosu 50.000,00 kuna.

• Prihodi od nefinancijske imovine – planirani su u iznosu od 3.432.000,00 kuna a u koje spadaju:

- naknade za koncesije, planirane u iznosu 510.000,00 kuna, a sačinjavaju ih: koncesijska odobrenja na pomorskom dobru, naknada za koncesiju za dimnjačarske usluge i naknade za koncesije na pomorskom dobru,

- prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine, planirani u iznosu od 2.350.000,00 kuna, a čine ih prihodi od iznajmljivanja stanova u vlasništvu Općine Lovran planirani u iznosu od 200.000,00 kuna, prihodi od zakupa poslovnih prostora planirani u iznosu od 1.900.000,00 te ostali prihodi od iznajmljivanja i zakupa imovine - zakup javnih površina planirani u iznosu od 250.000,00 kuna,

- naknada za korištenje nefinancijske imovine planirana je u iznosu od 507.000,00 kuna, koju čine prihodi od spomeničke rente planirani u iznosu od 440.000,00 kuna, uz visinu spomeničke rente od 2,00 kune po m² korisne površine poslovnog prostora,

- naknada za korištenje nefinancijske imovine, u iznosu 67.000,00 kn, koji prihod je planiran  temeljem privremenog Rješenja Hrvatske regulatorske agencije za mrežne djelatnosti – HAKOM-a kojim je utvrđena obveza Hrvatskom telekomu d.d. plaćanje godišnje naknade za pravo puta za nekretnine na kojima je Hrvatski telekom d.d. izgradio elektroničku komunikacijsku infrastrukturu (nadzemne i podzemne elektroničke komunikacijske vodove) i drugu povezanu opremu na području Općine Lovran,

- naknade za ceste - za prekomjernu upotrebu javne ceste, planirana je u iznosu od 50.000,00 kuna,

- ostali prihodi od nefinancijske imovine – naknada za nezakonito izgrađene zgrade u prostoru, planirana u iznosu od 15.000,00 kuna.


Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada planirani u iznosu od 6.946.292,00 kuna, od toga: 

• Upravne i administrativne pristojbe u iznosu od 360.000,00 kuna, a sačinjavaju ga županijske, gradske i općinske pristojbe i naknade utvrđene odlukama u iznosu od 5.000,00 kuna, ostale upravne pristojbe i naknade – državni biljezi u iznosu od 15.000,00 kuna, ostale pristojbe i naknade – boravišna pristojba u iznosu od 340.000,00 kuna.

• Prihodi po posebnim propisima u iznosu od 270.000,00 kuna, a sačinjavaju ga prihodi vodnog gospodarstva – vodni doprinosi u iznosu od 40.000,00 kuna, prihod od doprinosa za šume, u iznosu 10.000,00 kn, ostali nespomenuti prihodi po posebnim propisima i osiguranja u iznosu od 30.000,00 kuna i prihod od namjenskog povećanje cijene karte za prijevoz putnika u javnom prijevozu, u iznosu 190.000,00 kuna. Prihod iz namjenskog dijela cijene komunalne usluge (prijevoz putnika u javnom prometu) prikuplja komunalno društvo Autotrolej d.o.o., koje je u vlasništvu drugih jedinica lokalne samouprave, a obavlja linijski prijevoz na području Općine Lovran. Navedeni prihod se prema odredbama Zakona o komunalnom gospodarstvu treba doznačavati u Proračun JLS na čijem području se obavlja prijevoz putnika. Iz namjenskog dijela cijene usluge prijevoza (u 10% dijelu cijene karte) Općina Lovran daje kapitalnu pomoć Autotroleju d.o.o. iz koje se financira komunalna infrastruktura (kupnja autobusa za potrebe poslovanja Autotroleja d.o.o.).

• Komunalni doprinos i naknade planirani su u iznosu od 6.316.292,00 kuna, od toga komunalni doprinos u iznosu od 2.396.292,00 kuna i komunalna naknada u iznosu od 3.920.000,00 kuna.


Realizacija planiranog prihoda od komunalnog doprinosa ovisit će o broju izdanih građevinskih dozvola za novogradnju i rješenja o izvedenom stanju u postupcima legalizacije bespravno izgrađenih objekata, također na realizaciju ovog prihoda utjecat će situacija na financijskom tržištu (mogućnost realizacije kredita za buduće investitore). Izgradnja objekata iz Programa izgradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture planirani su u Proračunu za 2022.g.  pretežito iz prihoda od komunalnog doprinosa, pa s tim u vezi obim izgradnje objekata iz navedenog Programa ovisit će o dinamici i visini naplate prihoda od komunalnog doprinosa. U slučaju da se naplata komunalnog doprinosa ne realizirala dinamikom i u visini  planiranog, realizacija Programa izgradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture prilagodit će se raspoloživim sredstvima. 


U slijedećoj proračunskoj godini planira se nastaviti sa aktivnostima vezanim uz proširenje obuhvata obveznika komunalne naknade (proširenje se odnosi na obveznike koji nisu prijavili promjenu-povećanje površine stambenog prostora koji podliježe obvezi plaćanja komunalne naknade kao i nove obveznike), što će ukupno rezultirati naplatom planiranog prihoda od komunalne naknade.


Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihod od donacija planirani su u iznosu 160.000,00 kuna

U ovoj skupini prihoda očekuju se prihodi od pruženih usluga u iznosu 150.000,00 kn. Prihod je planiran s osnove prodaje oglasnog prostora u Lovranskom listu te za usluge sponzorstva na manifestacijama koje organizira Općina Lovran. Općina Lovran zaključila je s Hrvatskim vodama – pravnom osobom za upravljanje vodama, Ugovor o plaćanju materijalnih troškova nastalih pri obračunu i naplati naknade za uređenje voda i drugim pitanjima u vezi s obavljanjem poslova obračuna i naplate naknade za uređenje voda. Temeljem navedenog Ugovora, Općina Lovran je za Hrvatske vode preuzela poslove izdavanja rješenja, uplatnica i naplatu naknade za uređenje voda na području Općine Lovran. Za navedene poslove Općini pripada naknada od 10% na iznos naplaćene naknade za uređenje voda, pa je i s te osnove planiran prihod od pruženih usluga.


Prihoda od donacija, planiran je u iznosu u iznosu 10.000,00 kn,  a odnosi se na planiranu donaciju za manifestacije.  


Kazne, upravne mjere i ostali prihodi planirani su u iznosu 101.200,00 kn

Sačinjavaju ih planirani prihodi od povrata u proračun za rashode koje je Općina Lovran imala po sudskim presudama, provedenim natječajima te ostali povrati u proračun.

U slijedećoj godini nastavit će se s mjerama prisilne naplate prihoda po osnovi dugovanja iz prethodnog razdoblja, kao i mjere za naplatu prihoda tekućeg razdoblja, te će se prilivu prihoda prilagoditi dinamika izvršenja rashoda i izdataka.


Prihodi od prodaje nefinancijske imovine planirani su u iznosu 13.027.158,00 kuna

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine planirani su u iznosu 13.027.158,00 kuna, prihodi od osiguranja za naknadu štete u iznosu 20.000,00 kuna, ukupno 13.047.158,00 kn, planiraju se utrošiti za slijedeće namjene:

- kapitalne pomoći za elementarne nepogode, iznos 30.000,00 kn, 

- kapitalna pomoć Gradskoj knjižnici i čitaonici Opatija, za kupnju opreme i knjižne građe, iznos 10.000,00 kn, 

- kapitalne donacije neprofitnim organizacijama, iznos 10.000,00 kn,

- ulaganja u umjetnička djela, iznos 15.000,00 kn,

- otplatu dugoročnih kredita, iznos 150.000,00 kn, 

- nabavu opreme za potrebe upravnih tijela općine Lovran, iznos 107.000,00 kn, 

- nabavu službenog vozila, iznos 130.000,00 kn, 

- izradu prostornih i urbanističkih planova, iznos 250.000,00 kuna,

- kupnju komunalne opreme, iznos 90.000,00 kuna,

- kupnju zemljišta za buduće kapitalne projekte, iznos 470.000,00 kn,

- uređenje nerazvrstane ceste u Poduzetničkoj zoni Lokva, iznos 731.000,00 kn

- izgradnju oborinske kanalizacije, iznos 70.000,00 kuna,

- kapitalnu pomoć Liburnijskim vodama d.o.o. za izgradnju sanitarne kanalizacije visoke zone Lovrana – glavni kolektor Liganj – Tuliševica, iznos 800.000,00 kn,  

- rekonstrukciju crpne stanice Peharovo, iznos 2.000.000,00 kn

- sanaciju odlagališta Osojnica, iznos 720.000,00 kn, 

- nabavu posuda za odvojeno prikupljanje komunalnog otpada, iznos 62.500,00 kuna, 

- kapitalnu pomoć Javnoj vatrogasnoj postrojbi Opatija, iznos 50.540,00 kn,

- uređenje zgrade Novog društvenog doma u Lovranu, iznos 3.037.993,00 kn,

- uređenje Starog grada u Lovranu, iznos 1.000.000,00 kn,  

- uređenje Sportskog centra u Lovranu, iznos 80.000,00 kuna,

- dodatna ulaganja na građevinskim objektima, iznos 115.000,00 kn, 

- uređenje zgrade Društvenog doma u Lignju - boćalište, iznos 1.550.000,00 kn, 

- uređenje izložbenog prostora „Kuća lovranskega guca“, iznos 301.750,00 kn, 

- Projekt Lantina, iznos 66.375,00 kn i   

- kupnju dva stana iz programa POS-a, iznos 1.200.000,00 kn. 


Raspoloživa sredstva iz prethodnih godina 

Po izvršenom uvidu u realizaciju ostvarenih prihoda i primitaka kao i izvršenih rashoda i izdataka, na dan 31.10.2021.g., pristupilo se planiranju prenesenih sredstava iz prethodnih razdoblja te su ista planirana u iznosu 4.524.000,00 kn, a sastoje se od slijedećih prihoda:

- višak prihoda poslovanja, opći prihodi i primitci, iznos 2.900.000,00 kn,

- višak prihoda poslovanja, komunalni doprinos, iznos 2.000.000,00 kn i 

- manjak prihoda poslovanja, za ugovorene pomoći, u iznosu 376.000,00 kn.


Proračunski rashodi i izdaci

Rashodi Iznos Iznos € U %
Rashodi poslovanja 27.896.591,00 kn 3.702.513,90 € 47,11 %
> Rashodi za zaposlene 3.110.460,00 kn 412.828,99 € 5,25 %
> Materijalni rashodi 9.800.240,00 kn 1.300.715,38 € 16,55 %
> Financijski rashodi 144.000,00 kn 19.112,08 € 0,24 %
> Subvencije 1.569.300,00 kn 208.281,90 € 2,65 %
> Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna 6.607.450,00 kn 876.959,32 € 11,16 %
> Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 1.355.225,00 kn 179.869,27 € 2,29 %
> Ostali rashodi 5.309.916,00 kn 704.746,96 € 8,97 %
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 30.370.481,00 kn 4.030.855,53 € 51,29 %
> Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine 1.932.292,00 kn 256.459,22 € 3,26 %
> Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 25.172.105,00 kn 3.340.912,47 € 42,51 %
> Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 3.266.084,00 kn 433.483,84 € 5,52 %
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova 950.000,00 kn 126.086,67 € 1,60 %
UKUPNO 59.217.072,00 kn 7.859.456,10 €
Grafika
Rashodi za zaposlene
Materijalni rashodi
Financijski rashodi
Subvencije
Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade
Ostali rashodi
Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova
*postotak potkategorije predstavlja udio potkategorije u ukupnom iznosu proračuna

Rashodi i izdaci Općine Lovran za 2022. godinu planirani su u iznosu od 59.217.072,00 kuna


Rashodi poslovanja planirani su u iznosu 27.896.591,00 kuna, a sačinjavaju ih:

1. Rashodi za zaposlene planirani su u iznosu od 3.110.460,00 kuna, od toga bruto plaće 2.524.000,00 kuna, ostali rashodi za zaposlene 170.000,00 kuna i doprinosi na plaće 416.400,00 kuna. U rashodima za zaposlene planirane su plaće i naknade za zaposlenike u tijelima općinske uprave i plaća općinskog načelnika.

2. Materijalni rashodi planirani su u iznosu od 9.800.240,00 kuna, od toga naknade troškova zaposlenima 116.000,00 kuna, rashodi za materijal i energiju 521.200,00 kuna, rashodi za usluge 8.396.040,00 kuna (usluge telefona, pošte i prijevoza, usluge tekućeg i investicijskog održavanja, usluge promidžbe i informiranja, komunalne usluge, zdravstvene i veterinarske usluge, intelektualne i osobne usluge, računalne i ostale usluge), usluge tekućeg i investicijskog održavanja  (održavanje zelenih površina, održavanje i čišćenje javnih površina, održavanje građevinskih objekata (stambenih i poslovnih) i održavanje uređaja i opreme, ostale usluge među kojim su rashodi za usluge po manifestacijama (Dan Općine, Karneval, Marunada, Ribarske fešte i ostale manifestacije)). Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 15.000,00 kuna, ostali nespomenuti rashodi poslovanja 752.000,00 kuna (naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstva i slično, premije osiguranja, reprezentacija, članarine i norme, pristojbe i naknade, troškovi sudskih postupaka).

3. Financijski rashodi planirani su u iznosu od 144.000,00 kuna, od toga kamate za primljene kredite i zajmove 93.000,00 kuna te ostali financijski rashodi 51.000,00 kuna.

4. Subvencije planirane su u iznosu od 1.569.300,00 kuna, od toga subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru planirane u iznosu od 1.284.300,00 te subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora u iznosu od 285.000,00 kuna.

5. Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna planirane u iznosu od 6.607.450,00 kuna od toga pomoći unutar općeg proračuna planirane u iznosu od 804.800,00 kuna i pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna planirane u iznosu od 5.802.650,00 kuna.

3. Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade planirane u iznosu od 1.355.225,00 kuna za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna.

4. Ostali rashodi planirani u iznosu od 5.309.916,00 kuna, od toga tekuće donacije u novcu i naravi 2.224.916,00 kuna, kapitalne donacije 10.000,00 kuna, kazne, penali i naknade štete 10.000,00 kuna, izvanredni rashodi 50.000,00 kuna i kapitalne pomoći 3.015.000,00 kuna.


Rashodi za nabavu nefinancijske imovine planirani su u iznosu od 30.370.481,00 kuna, a čine ih:

1. Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine u iznosu od 1.932.292,00 kuna u kojem je predviđena kupnja zemljišta u iznosu 1.930.292,00 kuna i kupnja licenci u iznosu od 2.000,00 kuna,

2. Rashodi za nabavu proizvodne dugotrajne imovine koji su planirani u iznosu 25.172.105,00 kn, od toga građevinski objekti 24.469.105,00 kuna, postrojenje i oprema 223.000,00 kuna, prijevozna sredstva 130.000,00 kuna, knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti 15.000,00 kuna i nematerijalna proizvedena imovina 335.000,00 kuna

3. Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini planirani u iznosu od 3.266.084,00 kuna za dodatna ulaganja na građevinskim objektima 


Izdaci za financijsku imovinu i otplatu zajmova planirani u iznosu od 950.000,00 kuna

1. Izdaci za dionice i udjele u glavnici planirani u iznosu od 100.000,00 kuna za dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru,

2. Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova planirani u iznosu od 850.000,00 kuna za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora

II. OPIS POSEBNOG DIJELA PRORAČUNA


PRESTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA PLANIRANO U IZNOSU OD 1.740.160,00 KUNA


AKTIVNOST OPĆINSKOG VIJEĆA PLANIRANA U IZNOSU OD 382.360,00 KUNA


Program 1000 Predstavnička vlast planirano u iznosu od 382.360,00 kuna

1. Za naknade za rad Općinskog vijeća i radnih tijela planirano je 210.000,00 kuna za ostale nespomenute rashode poslovanja,

2. Za potpore političkim strankama planirano je 128.640,00 kuna za tekuće donacije,

3. Za međunarodnu i regionalnu suradnju planirano je 25.720,00 kuna, od toga rashodi za usluge 10.000,00 kuna i ostali nespomenuti rashode poslovanja 15.720,00 kuna,

4. Za suradnju s ustanovama i institucijama od posebnog značaja planirano je 10.000,00 kuna za ostale nespomenute rashode poslovanja,

5. Za javna priznanja Općine Lovran planirano je 8.000,00 kuna za ostale nespomenute rashode poslovanja.


AKTIVNOST OPĆINSKOG NAČELNIKA PLANIRANO U IZNOSU OD 1.317.800,00 KUNA


Program 1002 Izvršno tijelo planirano u iznosu od 325.000,00 kuna

1. Naknade za rad izvršnog tijela planirane su u iznosu od  25.000,00 kuna za ostale nespomenute rashode poslovanja,

2. Za proračunsku pričuvu planirano je 50.000,00 kuna za izvanredne rashode,

3. Sredstva pomoći za elementarne nepogode planirana su u iznosu 50.000,00 kuna, od toga za pomoći unutar općeg proračuna 40.000,00 kuna i kazne, penali i naknade štete 10.000,00 kuna,

4. Za promidžbu Općine i informiranje planirano je 200.000,00 kuna, od toga rashodi za usluge 150.000,00 kuna i ostali nespomenuti rashodi poslovanja 50.000,00 kuna.


Program 1003 Program manifestacija i obljetnica planiran u iznosu od 837.800,00 kuna

1. Za Dan Općine Lovran planirano je 59.500,00 kuna, od toga za rashodi za usluge 40.000,00 kuna i tekuće donacije 19.500,00 kuna,

2. Za Karneval planirano je 150.000,00 kuna, od toga rashodi za usluge 132.800,00 kuna i tekuće donacije 17.200,00 kuna,

3. Mihoja u Lovranskoj Dragi planirano u iznosu do 10.000,00 kuna za tekuće donacije,

4. Rokova u Lignju planirano u iznosu od 10.000,00 za tekuće donacije,

5. Za Marunadu planirano je 379.800,00 kuna, od toga rashodi za usluge 100.000,00 kuna i tekuće donacije 279.800,00 kuna,

6. Za ribarske fešte planirano je 30.000,00 za rashode za usluge,

7. Za manifestacije sufinancirane od Općine Lovran planirano je 33.500,00 kuna za tekuće donacije,

8. Za Advent u Lovranu planirano je 75.000,00 kuna za rashode za usluge,

9. Za Festival svjetlosti planirano je 70.000,00 kuna za rashode za usluge,

10. Za manifestaciju tradicijske barke – regata planirano je 20.000,00 kuna za tekuće donacije.


Program 1004 Potpore od posebnog značaja planirane u iznosu od 155.000,00 kuna

1. Za potpore udrugama od posebnog značaja za razvoj zajednice – javni poziv planirano je 95.000,00 kuna za tekuće donacije,

2. Za potpore malih vrijednosti planirano je 60.000,00 kuna za tekuće donacije.


MJESNI ODBORI PLANIRNI U IZNOSU OD 40.000,00 KUNA


Program 4000 Redovne aktivnosti mjesnih odbora planirane u iznosu od 40.000,00 kuna

1. Za poslovanje MO Lovranšćina planirano je 10.000,00 kuna za ostale nespomenute rashode poslovanja,

2. Za poslovanje MO Medveja planirano je 10.000,00 kuna za ostale nespomenute rashode poslovanja,

3. Za Poslovanje MO Bahova planirano je 10.000,00 kuna za ostale nespomenute rashode poslovanja,

4. Za poslovanje MO Rezine planirano je 10.000,00 kuna za ostale nespomenute rashode poslovanja.


UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI, FINANCIJE I PRORAČUN U IZNOSU OD 13.245.151,00 KUNA


Program 2000 Predškolski odgoj i školstvo planirano u iznosu od 4.579.200,00 kuna

1. Za sufinanciranje O.Š. „V.C. Emina“ planirano je 292.200,00 za pomoć proračunskim korisnicima drugih proračuna,

2. Za stipendiranje učenika i studenata planirano je 278.000,00 kuna za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna,

3. Za sufinanciranje Umjetničke škole Matka Brajše Rašana planirano je 30.000,00 kuna za pomoć proračunskim korisnicima drugih proračuna,

4. Za smještaj djece u ostale vrtiće na području PGŽ planirano je 10.000,00 kuna za rashode za usluge,

5. Za sufinanciranje Dječjeg vrtića na području Općine Lovran planirano je 3.665.000,00 kuna za pomoć proračunskim korisnicima drugih proračuna,

6. Za sufinanciranje školskih marendi i boravka učenika u produženom boravku planirano u iznosu od 214.000,00 kuna za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna,

7. Pomoć za nabavu školskih udžbenika planirana je u iznosu od 90.000,00 kuna za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna.


Program 2001 Kultura planirano u iznosu od 868.340,00 kuna

1. Za sufinanciranje Gradske knjižnice Grada Opatije planirano je 288.340,00 kuna za pomoć proračunskim korisnicima drugih proračuna,

2. Za izdavanje Lovranskog lista planirano je 105.000,00 kuna za rashode za usluge,

3. Za održavanje javnog sata planirano je 14.000,00 kuna za rashode za usluge,

4. Za umjetnička djela planirano je 15.000,00 kuna za knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti,

5. Za Katedru čkavskog sabora – knjiga „Zbornik Lovranščine“ planirano je 25.000,00 kuna za tekuće donacije,

6. Za kapitalne donacije umjetničkih slika neprofitnim organizacijama planirano je 10.000,00 kuna za kapitalne donacije

7. Za programe i manifestacije u kulturi planirano je 297.000,00 kuna za rashode za usluge,

8. Za projekt- Venecijanska arhitektura na području Istre i Kvarnera u djelima arhitekte Attilija Maguola planirano je 114.000,00 kuna za rashode za usluge.


Program 2002 Javne potrebe u kulturi planirane u iznosu od 186.800,00 kuna

Za potpore udrugama u kulturi – javni poziv planirano je 186.800,00 za tekuće donacije.


Program 2003 Javne potrebe u sportu planirano u iznosu od 705.000,00 kuna 

1. Za potporu udrugama u sportu – javni poziv planirano u iznosu od 650.000,00 kuna za tekuće donacije,

2. Za održavanje sportskih objekata planirano je 50.000,00 kuna za rashode za usluge,

3. Za nagrade sportašima za osvojene medalje na sportskim natjecanjima planirano je 5.000,00 kuna za tekuće donacije.


Program 2004 Socijalna skrb planirano u iznosu od 874.261,00 kuna

1. Za pomoći kućanstvima za stanovanje planirano je 75.000,00 kuna za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna,

2. Za pomoć u kući osobama treće životne dobi planirano je 86.225,00 kuna za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna,

3. Za potpore za novorođeno dijete planirano je 175.000,00 kuna za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna,

4. Za pomoć u novcu obiteljima i pojedincima planirano je 75.000,00 kuna za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna,

5. Za pomoć u naravi za ogrjev planirano je 20.000,00 kuna za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna,

6. Za pomoći u naravi za pogrebne troškove planirano je 10.000,00 kuna za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna,

7. Za prehranu djece u vrtiću planirano je 10.000,00 kuna za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna,

8. Za prehranu dojenčadi planirano je 80.000,00 kuna za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna,

9. Za sufinanciranje prijevoza učenika i studenata planirano je 45.000,00 kuna za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna,

10. Za prehranu učenika u osnovnoj školi planirano je 20.000,00 kuna za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna,

11. Za pomoć obiteljima i kućanstvima za prehranu i higijenske potrepštine planirano je 80.000,00 za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna,

12. Za pomoć u naravi – javni prijevoz invalida, dobrovoljnih davatelja krvi i umirovljenika planirano je 32.000,00 kuna za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna,

13. Za humanitarnu djelatnost Hrvatskog crvenog križa planirano je 86.036,00 kuna za tekuće donacije,

14. Za potpore humanitarnim organizacijama i udrugama u socijali – javni poziv planirano je 40.000,00 kuna za tekuće donacije,

15. Za pomoć umirovljenicima planirano je 30.000,00 kuna za naknade građanima i kućanstvima iz proračuna,

16. Za prijevoz pokojnika planirano je 10.000,00 kuna za rashode za usluge.


Program 2008 Program uključenosti djece, mladih i starijih osoba planirano u iznosu od 13.000,00 kuna

Za Lovranski program za mlade planirano je 13.000,00 kuna za tekuće donacije.


Program 2005 Sufinanciranje zdravstvenog programa Doma zdravlja PGŽ planirano u iznosu od 196.850,00 kuna

1. Za sufinanciranje rada turističke ambulante planirano je 13.000,00 kuna za pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna,

2. Za sufinanciranje Doma zdravlja PGŽ za dežurstvo u Rijeci, Cambierijeva 2 planirano je 13.500,00 kuna za pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna,

3. Za sufinanciranje Doma zdravlja PGŽ za palijativnu skrb bolesnika planirano je 29.200,00 kuna za pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna,

4. Za sufinanciranje Doma zdravlja PGŽ za rad ambulante opće/obiteljske medicine u Lovranu planirano je 109.150,00 kuna za pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna,

5. Za sufinanciranje Doma zdravlja PGŽ nadstandard cijepljenja,  planirano je 32.000,00 kuna za pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna.


Program 3000 Poslovanje Općinske uprave planirano u iznosu od 5.821.700,00 kuna

1. Za poslovanje Općinske uprave planirano je 4.591.200,00 kuna, od toga

• Rashodi za zaposlene planirani u iznosu od 3.110.460,00 kuna, od toga plaće (bruto) 2.524.000,00 kuna, ostali rashodi za zaposlene 170.000,00 kuna i doprinosi na plaće 416.460,00 kuna,

• Materijalni rashodi planirani u iznosu od 1.429.740,00 kuna, od toga naknade troškova zaposlenima 116.000,00 kuna, rashodi za materijal i energiju 161.200,00 kuna, rashodi za usluge 922.540,00 kuna, naknada troškova osobama izvan radnog odnosa 15.000,00 kuna i ostali nespomenuti rashodi poslovanja 215.000,00 kuna,

• Financijski rashodi planirani u iznosu od 51.000,00 kuna financirani od općih prihoda proračuna.

2. Za nabavu opreme za potrebe upravnih tijela planirano je 157.500,00 kuna, od toga nematerijalna imovina 2.000,00 kuna, postrojenje i oprema 70.500,00 kuna i nematerijalna proizvedena imovina 85.000,00 kuna

3. Izdaci za financijsku imovinu i otplatu zajmova Općine Lovran planirani su u iznosu od 943.000,00 kuna, od toga:

• Financijski rashodi planirani u iznosu od 93.000,00 kuna za kamate za primljene kredite i zajmove,

• Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova planirani u iznosu od 850.000,00 kuna za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija.

4. Za nabavu službenog vozila planirano je 130.000,00 kuna.


UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNI SUSTAV I PROSTORNO PLANIRANJE PLANIRANO U IZNOSU OD 44.231.761,00 KUNA


Program 5000 Prostorno i urbanističko planiranje planirano u iznosu od 254.800,00 kuna 

1. Za izradu prostornih planova planirano je 250.000,00 kuna za nematerijalnu proizvedenu imovinu,

2. Za zavod za prostorno uređenje PGŽ – korištenje informacijskog sustava prostornog uređenja PGŽ planirano je 4.800,00 kuna za pomoći unutar općeg proračuna.


Program 5001 Tekuće održavanje komunalne infrastrukture planirano u iznosu od 4.866.200,00 kuna

1. Za održavanje čistoće javnih površina planirano je 1.250.000,00 kuna za rashode za usluge,

2. Za Održavanje javnih i nerazvrstanih cesta planirano je 399.000,00 kuna za rashode za usluge

3. Za održavanje i proširenje javne rasvjete planirano je 881.000,00 kuna, od toga rashodi za materijal i energiju 520.000,00 kuna i rashode za usluge 361.000,00 kuna,

4. Za održavanje izljeva, hidranata i javnih cisterni planirano je 13.000,00 za rashode za usluge,

5. Za dezinsekciju i deratizaciju planirano je 80.000,00 kuna za rashode za usluge,

6. Za nabavu opreme planirano je 30.000,00 kuna za postrojenje i opremu,

7. Za nabavu opreme – klupe u parkovima i ostalu opremu planirano je 60.000,00 kuna za postrojenje i opremu,

8. Za održavanje komunalne infrastrukture planirano je 240.000,00 kuna za rashode za usluge,

9. Za sustav bežičnog interneta planirano je 58.200,00 kuna za rashode za usluge,

10. Za održavanje zelenih površina – parkovi i ostale zelene površine planirano je 1.499.300,00 kuna za rashode za usluge,

11. Za čuvanje imovine na javnim površinama planirano je 150.000,00 kuna za rashode za usluge,

12. Za veterinarsko higijeničarsku službu planirano je 35.700,00 kuna za rashode za usluge,

13. Za aktivnosti na projektu izgradnje širokopojasne infrastrukture e-županija planirano je 10.000,00 kuna za rashode za usluge,

14. Za aktivnosti na projektu zaštite životinja planirano je 50.000,00 kuna, od toga rashodi za usluge 30.000,00 kuna i pomoći unutar općeg proračuna 20.000,00 kuna,

15. Za održavanje javnih wc-a planirano je 110.000,00 kuna za rashode za usluge.


Program 5002 Kupnja zemljišta za kapitalne projekte planirano u iznosu od 470.000,00 kuna

Za kupnju zemljišta za buduće kapitalne projekte planirano je 450.000,00 kuna za materijalnu imovinu – prirodna bogatstva


Program 5003 Nerazvrstane ceste planirano u iznosu od 10.033.896,00 kuna

1. Za rekonstrukciju ceste u Lignju planirano je 150.000,00 kuna za građevinske objekte, 

2. Za uris nerazvrstanih cesta Općine Lovran planirano je 50.000,00 kuna za građevinske objekte,

3. Za rekonstrukciju dijela ceste u Ulici 9. rujna planirano je 120.000,00 kuna za građevinske objekte

4. Za cestu za žičaru u Medveji planirano je 910.292,00 kuna, za materijalnu imovinu – prirodna bogatstva,

5. Za spojnu cestu Medveja - Kali planirano je 100.000,00 kuna za građevinske objekte

6. Za uređenje nerazvrstane ceste u Poduzetničkoj zoni Lokva planirano je 8.688,604,00 kuna za građevinske objekte,

7. Za proširenje ceste u Školarovu i sanaciju suhozida planirano je 35.000,00 kuna za građevinske objekte,

8. Za izgradnju ceste Peharavo planirano je 80.000,00 kuna.


Program 5004 Uređenje javnih površina planirano u iznosu od 1.842.000,00kuna

1. Za uređenje obalnog puta Lovran planirano je 30.000,00 kuna za građevinske objekte,

2. Za uređenje javnih površina uz obalni put planirano je 80.000,00 kuna za građevinske objekte,

3. Za izgradnju nogostupa Lovran – Medveja planirano u iznosu od 125,000,00 kuna za građevinske objekte,

4. Za uređenje Lovranskih plaža planirano je 200.000,00 kuna za građevinske objekte,

5. Za uređenje plaže za pse planirano je 100.000,00 kuna za građevinske objekte,

6. Za uređenje dječjeg igrališta Školarovo planirano je 30.000,00 kuna za građevinske objekte,

7. Za uređenje dječjeg igrališta u Tuliševici planirano je 130.000,00 kuna za građevinske objekte,

8. Za uređenje parkirališta u Lovranskoj Dragi planirano je 22.000,00 kuna za građevinske objekte,

9. Za uređenje rekreacijske staze Kamenjar planirano je 350.000,00 kuna za građevinske objekte,

10. Za uređenje parka za pse planirano je 550.000,00 kuna,

11. Za uređenje parka trešanja planirano je 75.000,00 kuna za građevinske objekte,

12. Za izgradnju sanitarnog čvora na plaži Cesara planirano je 150.000,00 kuna za građevinske objekte.


Program 5005 Javna rasvjeta planirano u iznosu od 120.000,00kuna

1. Za izgradnju javne rasvjete u Medveji planirano je 15.000,00 kuna za građevinske objekte,

2. Za izgradnju javne rasvjete u Lignju planirano je 25.000,00 kuna za građevinske objekte,

3. Za izgradnju javne rasvjete u Tuliševici planirano je 20.000,00 kuna za građevinske objekte,

4. Za izgradnju javne rasvjete u Lovranu planirano je 60.000,00 kuna za građevinske objekte.


Program 5006 Odvodnja oborinske kanalizacije planirano u iznosu od 140.000,00 kuna

Za izgradnju oborinske kanalizacije planirano je 140.000,00 kuna za građevinske objekte


Program 5007 Odvodnja i pročišćavanje otpadnih voda planirano u iznosu od 2.835.000,00 kuna

1. Za sufinanciranje priključka na odvodnju planirano je 35.000,00 za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna,

2. Za izgradnju sanitarne kanalizacije visoke zone Lovrana-glavni kolektor Liganj-Tuliševica planirano je 800.000,00 kuna za kapitalne pomoći,

3. Za rekonstrukciju crpne stanice Peharovo planirano je 2.000.000,00 kuna.


Program 5009 Gospodarenje otpadom planirano u iznosu od 897.470,00 kuna

1. Za sanaciju odlagališta „Osojnica“ planirano je 720.000,00 kuna za kapitalne pomoći,

2. Za provođenje aktivnosti vezanih uz gospodarenje otpadom planirano je 114.970,00 kuna, od toga 13.750,00 rashodi za usluge i 101.220,00 ostali nespomenuti rashodi poslovanja,

3. Za nabavu posuda za odvojeno prikupljanje otpada planirano je 62.500,00 kuna za postrojenje i opremu.


Program 5010 Javni prijevoz planirano u iznosu od 1.438.300,00 kuna

Za prijevoz putnika u javnom sektoru – KD „Autotrolej“ planirano je 1.438.300,00 kuna, od toga subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru 1.248.300,00 kuna i kapitalne pomoći 190.000,00 kuna


Program 5011 Zaštita od požara planirano u iznosu od 1.715.760,00 kuna

1. Za provedbu plana zaštite od požara planirano je 5.000,00 kuna za tekuće donacije

2. Za sufinanciranje javne vatrogasne postrojbe Grada Opatije planirano je 1.310.260,00 kuna za pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna

3. Sufinanciranje Dobrovoljnog vatrogasnog društva Lovran putem Područne Vatrogasne zajednice Liburnije planirano je 400.500,00 kuna za tekuće donacijeProgram 5013 Stambeni i poslovni prostori planirano u iznosu od 17.115.335,00 kuna

1. Za održavanje stambenog i poslovnog prostora planirano je 963.000,00 kuna, od toga rashodi za materijal i energiju 60.000,00 kuna, rashodi za usluge 858.000,00 kuna i ostali nespomenuti rashodi poslovanja 45.000,00 kuna,

2. Za novi Društveni dom planirano je 10.888.501,00 kuna za građevinske objekte

3. Za uređenje Starog grada u Lovranu planirano je 1.000.000,00 kuna za građevinske objekte,

4. Za sportski centar u Lovranu planirano je 80.000,00 kuna za građevinske objekte,

5. Za dodatna ulaganja u građevinske objekte planirano je 115.000,00 kuna za dodatna ulaganja na građevinskim objektima,

6. Za uređenje zgrade Društvenog doma u Lignju – boćalište planirano je 1.550.000,00 kuna za dodatna ulaganja na građevinskim objektima,

7. Za uređenje izložbenog prostora „Kuća Lovranskog guca“ planirano je 808.000,00 kuna za dodatna ulaganja na građevinskim objektima,

8. Za revitalizaciju obalnog pojasa šetnice Franza Josefa, očuvanje parkovne arhitekture planirano je 10.000,00 kuna za rashode za usluge,

9. „Kuća Lovranskog guca“ III. Faza planirano je 657.750,00 kuna za rashode za usluge, 

10. Projekt Lantina planirano u iznosu od 793.084,00 kuna za dodatna ulaganja na građevinskim objektima,

11. Za obnovu krova zgrade Stari grad 92 planirano je 250.000,00 kuna za rashode za usluge.


Program 5019 Program POS-a planirano u iznosu od 1.200.000,00 kuna

Za kupnju stanova iz programa POS-a planirano je 1.200.000,00 kuna za građevinske objekte.


Program 5014 Poticaje i razvoj gospodarstva planirano u iznosu od 635.000,00 kuna

1. Za poticanje poljoprivrede planirano je 50.000,00 kuna, od toga rashodi za usluge 20.000,00 kuna i subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora 30.000,00 kuna,

2. Za razvoj obrtništva – Udruženje obrtnik planirano je 26.000,00 kuna za tekuće donacije,

3. Za poticanje gospodarstva planirano je 36.000,00 kuna za subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru,

4. Za poticanje razvoj malog poduzetništva – sufinanciranje poslovanja planirano je 35.000,00 kuna za tekuće donacije,

5. Za poticanje razvoja malog poduzetništva – poticanje zapošljavanja planirano je 40.000,00 kuna za tekuće donacije

6. Za Centar za poljoprivredu i ruralni razvoj PGŽ planirano je 20.000,00 kuna za pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna,

7. Za Lokalnu akcijsku grupu Tera Liburna planirano je 16.000,00 kuna za ostale nespomenute rashode poslovanja,

8. Za Lokalnu akcijsku grupu u ribarstvu „Vela Vrata“ Cres - LAGUR planirano je 6.000,00 kuna za ostale nespomenute rashode poslovanja,

9. Za revitalizaciju pitomog kestena na sjeverojadranskom području - projekt Maroon planirano je 26.000,00 kuna za materijalne rashode

10. Kapitalna pomoć trgovačkom društvu Žičara Učka d.o.o. planirano u iznosu od 25.000,00 kuna,

11. Za udjele u trgovačkom društvu Autotrolej d.o.o. Rijeka planirano je 100.000,00 kuna,

12. Subvencije za poslovanje trgovačkih društava i obrtnika planirane su u iznosu od 255.000,00 kuna.


Program 5015 Zaštita i spašavanje planirano u iznosu od 43.000,00 kuna 

1. Za provedbu mjere zaštite i spašavanja planirano je 10.000,00 kuna za ostale nespomenute rashode poslovanja,

2. Za djelatnost Gorske službe spašavanja planirano je 13.000,00 kuna za tekuće donacije,

3.Za prevenciju kriminaliteta na području Liburnije planirano je 20.000,00 kuna za pomoći unutar općeg proračuna.


Program 5016 Proširenje groblja planirano u iznosu od 525.500,00 kuna 

Za proširenje groblja u Lovranu planirano je 525.500,00 kuna za građevinske objekte


Sudjelovanje:

Molimo Vas prijavite se kako biste mogli sudjelovati u donošenju proračuna prijava

Vijesti

Dokumenti

 1. Prijedlog proračuna Općine Lovran za 2022. godinu s projekcijama proračuna za 2023. i 2024. godinu
  PREUZMI:

 2. Obrazloženje Proračuna Općine Lovran za 2022.g
  PREUZMI:

 3. Proračun Općine Lovran za 2022. godinu i projekcije za 2023. i 2024. godinu
  PREUZMI:

 4. Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Lovran za 2022. godinu
  PREUZMI:

 5. Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Lovran za 2022. godinu
  PREUZMI:

 6. Obrazloženje Proračuna Općine Lovran za 2022.g. s dopunom
  PREUZMI:

 7. Proračun Općine Lovran za 2022. i projekcije za 2023. i 2024. godinu bez izvora finaciranja
  PREUZMI:

 8. Proračun Općine Lovran za 2022. i projekcije za 2023. i 2024. godinu sa izvorima finaciranja
  PREUZMI:

 9. Izmjene i dopune Proračuna Općine Lovran za 2022. godinu
  PREUZMI:

 10. Izmjene Proračuna Općine Lovran za 2022. godinu sa izvorima financiranja
  PREUZMI:

 11. Izmjene Proračuna Općine Lovran za 2022. godinu
  PREUZMI:

 12. Izmjena Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Lovran za 2022. godinu
  PREUZMI:

 13. Obrazloženje prvih izmjena i dopuna Proračuna Općine Lovran za 2022. godinu
  PREUZMI:

 14. Obrazloženje Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna Općine Lovran za 2022. godinu
  PREUZMI:

 15. Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Lovran za 2022. godinu
  PREUZMI:

Više