Pretražite općinu ili grad

Proračun za godinu:

Općina Jarmina

  Kontakt podaci
  Općina Jarmina
  Vladimira Nazora 2, 32280 Jarmina
  OIB: 14503583078
  032-215-542
  jarmina@jarmina.hr

Proračun za građane za 2016. godinu 


Poštovani građani,


predstavljamo Vam „Proračun u malom“ za 2016 godinu. U njemu je prikazano na koji način Općina Jarmina prikuplja i investira sredstva. Unaprjeđivanjem transparentnosti i komunikacije s mještanima Općine Jarmina, ušli smo u projekt koji se nalazi na Internet stranici www.proracun.hr te na našoj službenoj stranici www.jarmina.hr. Kroz ovaj projekt informiramo Vas o načinu korištenja proračunskih sredstva te Vam omogućavamo jednostavniju komunikaciju s nama kako bi dobili Vaše prijedloge i komentare koji će u konačnici dodatno podignuti kvalitetu življenja u našoj Općini. Kroz ovaj „Proračun u malom“ prikazat ćemo Vam koji su projekti u planu a od velike važnosti za razvoj naše Općine.  Najveći dio sredstava namijenili smo za socijalno ugrožene sugrađane, kao i za predškolski odgoj i unaprjeđenje školstva. Značajna ulaganja previđena su i za pokretanje kapitalnih projekta rekonstrukcije nerazvrstanih cesta, sufinanciranje izgradnje kanalizacije, sanacija nogostupa, izgradnju solarne elektrane, donacije za pomoć energetske učinkovitosti obiteljskih kuća te sufinanciranje izgradnje regionalnog vodovoda. Donijeli smo strateške razvojne planove kako bi ostvarili preduvjete za sudjelovanje u otvorenim natječajima te omogući ulaganja u našu Općinu. Općina Jarmina i ove godine aktivno potiče razvoj malog gospodarstva kroz sufinanciranje dugogodišnjih nasada i obrazovanja poljoprivrednika.
 
U 2016. godini očekuje nas mnogo kvalitetnih programa i projekata u kojima će svatko pronaći nešto za sebe. Nadam se kako će Vam ovaj „Proračun u malom“ pomoći da bolje razumijete gdje se i kako troši općinski novac. Za bolje razumijevanje proračuna pročitajte Vodič kroz proračun koji se nalazi ovdje.


                                                                                                                                Andrija Draganić
                                                                                                                             Načelnik Općine Jarmina

Što je proračun i gdje ga možete pronaći?

Proračun je akt kojim se procjenjuju prihodi i primici te utvrđuju rashodi i izdaci za proračunsku godinu, a sadrži i projekciju prihoda i primitaka te rashoda i izdataka za slijedeće dvije godine. Proračun u malom je sažetak proračuna Općine Jarmina za 2016. godinu s najvažnijim smjernicama razvoja Općine Jarmina koji pojašnjava planove i aktivnosti Općine Jarmina. Ovim pregledom općinskog proračuna želimo omogućiti svim građanima uvid u prihode i rashode Općine Jarmina kako bi imali transparentnu i potpunu informaciju o tome gdje i kako se troši općinski novac, kao i da bismo potaknuli sve građane na aktivno sudjelovanje u komentiranju, predlaganju i odlučivanju o načinu upravljanja Općinom Jarmina.
 
Proračun za 2016. možete pronaći ovdje

Proračun se sastoji od tri dijela:


1. Opći dio proračuna čini: Račun prihoda i rashoda u kojem su prikazani svi prihodi i rashodi prema ekonomskoj klasifikaciji (npr. prihodi od poreza, imovine, pristojbi te rashodi za zaposlene, financijski rashodi…) i Račun financiranja u kojem se iskazuju primici od financijske imovine i zaduživanja te izdaci za financijsku imovinu i za otplatu kredita i zajmova.
2. Poseban dio proračuna sastoji se od plana rashoda i izdataka organizacijskih jedinica (odjela) i proračunskih korisnika iskazanih po vrstama, raspoređenih u programe koji se sastoje od aktivnosti i projekata.
3. Plan razvojnih programa je sastavni dio proračuna koji se sastavlja za trogodišnje razdoblje. Sadrži strateške ciljeve i prioritete razvoja povezane s programskom i organizacijskom klasifikacijom proračuna. Što znači da se u planu razvojnih programa detaljno planiraju rashodi po programima za tri godine koji moraju biti mjerljivi i unose e u kolonu pokazatelji rezultata. Ovime se postižu veći rezultati u ostvarenju pojedinih ciljeva.


Zakoni i sankcije

Općina Jarmina donositi proračun prema Zakonu o proračunu NN 87/08, 136/12 i 15/15. Proračun se donosi za jednu fiskalnu (proračunsku) godinu. Kod nas se fiskalna godina poklapa s kalendarskom i traje od 01. siječnja do 31. prosinca. Jedini ovlašteni predlagatelj proračuna je načelnik. Proračun donosi (izglasava) Općinsko vijeće do kraja godine. U slučaju ne donošenja Proračuna do konca tekuće godine za narednu godinu, donosi se Odluka o privremenom financiranju za razdoblje od tri mjeseca. Ako Odluka o privremenom financiranju nije prihvaćena Vlada Republike Hrvatske raspustit će Općinsko vijeće i razriješiti načelnika i njegovu zamjenicu te imenovati povjerenika koji obavlja poslove Općinskog vijeća i čelnika te raspisati prijevremene izbore. 

 


Proračunski prihodi i primici

Prihodi i primici Iznos U %
Prihodi poslovanja 4.554.000,00 kn 91,56 %
> Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna 2.400.000,00 kn 48,25 %
> Prihodi od imovine 296.000,00 kn 5,95 %
> Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknadama 762.000,00 kn 15,32 %
> Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija 15.000,00 kn 0,30 %
> Kazne, upravne mjere i ostali prihodi 20.000,00 kn 0,40 %
> Prihodi od poreza 1.061.000,00 kn 21,33 %
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine 0,00 kn 0 %
Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine 420.000,00 kn 8,44 %
UKUPNO 4.974.000,00 kn
Grafika
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna
Prihodi od imovine
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknadama
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija
Kazne, upravne mjere i ostali prihodi
Prihodi od poreza
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine
Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine
*postotak potkategorije predstavlja udio potkategorije u ukupnom iznosu proračuna

Prihodi

Prihodi Općine Jarmina planirani su u iznosu od 4.974.000,00 kuna


Prihodi poslovanja


Prihodi poslovanja planirani su u iznosu od 4.554.000,00 kuna, a čine ih:

Prihodi od poreza  koji su planirani u iznosu od 1.061.000,00 kuna, a čine ih porez na dohodak od nesamostalnog rada, porez na dohodak od obrta i s obrtom izjednačenih djelatnost, porez na dohodak od drugih povremenih samostalnih djelatnost, porez na dohodak od imovine i imovinskih prava, porez na dohodak od iznajmljivanja stanova, porez na dohodak od dividendi i udjela u dobiti, porez na dohodak od osiguranja života i dobrovoljnog mirovinskog osiguranja, porez na dohodak po godišnjoj prijavi i porez na dohodak utvrđen u postupku nadzora.  

Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna planirani su u iznosu od 2.400.000,00 kuna, a čine ih: tekuće pomoći od Ministarstva socijalne politike i mladih, tekuće pomoći iz državnog proračuna, tekuće pomoći iz županijskog proračuna, kapitalne pomoći iz državnog proračuna, kapitalne pomoći od Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova EU, kapitalne pomoći iz županijskog proračuna, kapitalne pomoći od Fonda za zaštitu okoliša, Kapitalne pomoći od Uprave za ceste Vukovarsko-srijemske županije

Prihodi od imovine planirani su u iznosu od 296.000,00 kuna, a čine ih: kamate na depozite po viđenju, naknade za ostale koncesije, prihodi od zakupa poljoprivrednog zemljišta, prihodi od zakupa nekretnina, prihodi od spomeničke rente i prihodi od naknade za utrošenu vodu.

Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada planirani su u iznosu od 762.000,00 kuna, a čine ih: ostale naknade utvrđene općinskom odlukom, prihod od prodaje državnih biljega, prihodi od povrata 8 % vodnog doprinosa, naknada za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru, doprinosi za šume, prihodi od HZZ - mjere za poticaj zapošljavanja, komunalni doprinosi i komunalne naknade

Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija planirani su u iznosu od 15.000,00 kuna, čine ih prihodi od pružanja socijalnih usluga - pomoć u kući.

Kazne, upravne mjere i ostali prihodi planirani su u iznosu od 20.000,00 kuna a čine ih prihodi od kazni, upravne mjere i ostali prihodi čine ostali nespomenuti prihodi

 

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine


Prihodi od prodaje nefinancijske imovine planirani su u iznosu od 420.000,00 kuna a čine ih prihodi od prodaje poljoprivrednog zemljišta i prihodi od prodaje građevinskog zemljišta.

 

Primici od financijske imovine i zaduživanja


Primici od financijske imovine i zaduživanja planirani su u iznosu od 300.000,00 kuna, a čine ih primitci od korištenja dopuštenog prekoračenja na žiro-račun.


Proračunski rashodi i izdaci

Rashodi Iznos U %
Rashodi poslovanja 3.569.000,00 kn 71,75 %
> Rashodi za zaposlene 745.000,00 kn 14,98 %
> Materijalni rashodi 1.942.000,00 kn 39,04 %
> Financijski rashodi 55.000,00 kn 1,11 %
> Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 200.000,00 kn 4,02 %
> Ostali rashodi 627.000,00 kn 12,61 %
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 1.405.000,00 kn 28,25 %
> Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine 115.000,00 kn 2,31 %
> Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 490.000,00 kn 9,85 %
> Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 800.000,00 kn 16,08 %
UKUPNO 4.974.000,00 kn
Grafika
Rashodi za zaposlene
Materijalni rashodi
Financijski rashodi
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade
Ostali rashodi
Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini
*postotak potkategorije predstavlja udio potkategorije u ukupnom iznosu proračuna

Rashodi 


Rashodi Općine Jarmina planirani su u iznosu od 4.976.000,00 kuna


Korisnici proračuna-udruge

Korisnici proračuna su Udruge osnovane na području Općine Jarmina. U našoj Općini Jarmina djeluje veliki broj udruga kao neprofitnih organizacija. Udruga je svaki oblik slobodnog i dobrovoljnog udruživanja više fizičkih, odnosno pravnih osoba a bez namjere stjecanja dobiti ili drugih gospodarski procjenjivih koristi, stoga Općina Jarmina financijski potpomaže udruge. Kao i svake godine tako i ove Općina Jarmina planira donacije svim neprofitnim organizacijama. 


Na području Općine Jarmina djeluju petnaest aktivnih udruga to su: Udruga žena "Ivančica", Udruga "Hrvatska žena", Ekološka udruga "Izvor", Udruga katoličkih izviđača Jarmina, KUD "Zvonko Ban", Moto klub Jarmina, NK "Borinci, Športsko boćarski klub "Jozef", Športsko ribolovno društvo "Crvenperka", Zavičajni klub zagoraca "Kaj", Lovačko društvo "Borinci", DVD Jarmina, Klub mladih "Bajeraši", Udruga umirovljenika europskih integracija, UDVDR Jarmina. Veliki broj udruga koje djeluju na području Općine Jarmina, pomažu razvoju Općine. U cilju svake Općine je da se udruge udružuju u projektima i skupa sudjeluju u izradi projekata iz EU fondova te ostvare što više novčanih 

 


Ključni programi, projekti i aktivnosti koji se financiraju iz proračuna


Projekti koji su započet ranijih godina a koji će se nastaviti financirati i u narednim godinama su:


Programom „Pomoć u kući osobama starije životne dobi“ pružaju se usluge pomoći starijim osobama u obavljanju svakodnevnih životnih aktivnosti i to neposredno u njihovim kućanstvima, a u svrhu poboljšanja kvalitete njihova življenja. Usluge koje su prema ovom programu dostupne, pružaju se starijim osobama a usmjerene su na pet glavnih područja: organizacija prehrane, kućni poslovi i uređenje okućnice, osobna higijena i osnovna zdravstvena skrb, psihosocijalna podrška te posredovanje u ostvarivanju različitih prava. Za ovaj program Općina Jarmina u 2016. godini planira izdvojiti iz svog proračuna 122.000,00 kuna.

I u 2016. godini iz proračuna Općine Jarmina sufinancirati će se prijevoz učenika do škola za koju Općina Jarmina u 2016. godini planira izdvojiti 70.000,00 kuna.

Za sufinanciranje vrtića i „Male škole“ iz proračuna za 2016. godinu bit će izdvojeno 60.000,00 kuna

Studentima koji ispune uvjete natječaja za dodjelu stipendija sa područja Općine Jarmina bit će dodijeljena financijska nagrada za koju Općina Jarmina u 2016. godini planira izdvojiti 50.000,00 kuna.

Kao i dosadašnjih godina planirana je iz proračuna Općine Jarmina financijska pomoć roditeljima za novorođenu djecu koja iznosi 700,00 kuna za prvo i drugo novorođenče te 1.000,00 kuna za treće i svako sljedeće novorođenče.

Kako bi se smanjila nezaposlenost na području Općine Jarmina nastavljamo s tekućim projektom „Javni radovi“ za koji se u 2016. godini planira izdvojiti 300.000,00 kuna.

Kako bi se očuvala i povećala poljoprivredna proizvodnja te zaposlenost na vlastitim imanjima, za program poticanja razvoja poljoprivrede Općina Jarmina planira izdvojiti 190.000,00 kuna.

Program Investicije za potrebe komunalne infrastrukture u sklopu kojega su planirane usluge unapređenja stanovanja i zajednice te zaštita okoliša,  ulagat će se u sanaciju cesta, kanalizacije, nogostupa, vodovoda i solarne elektrane. Za ove kapitalne projekte Općina Jarmina planira izdvojiti 970.000,00 kuna.


Sudjelovanje:

Molimo Vas prijavite se kako biste mogli sudjelovati u donošenju proračuna prijava

Vijesti