Pretražite općinu ili grad

Proračun za godinu:

Općina Jarmina

  Kontakt podaci
  Općina Jarmina
  Vladimira Nazora 2, 32280 Jarmina
  OIB: 14503583078
  032-215-542
  jarmina@jarmina.hr

Proračun za građane za 2017. godinu


Poštovani građani,


predstavljamo Vam Proračun u malom za 2017. godinu. U njemu je prikazano na koji način Općina Jarmina prikuplja i investira sredstva. Unaprjeđivanjem transparentnosti i komunikacije s mještanima Općine Jarmina, ušli smo u projekt koji se nalazi na Internet stranici www.proracun.hr, te na našoj službenoj stranici www.jarmina.hr.

Kroz ovaj projekt informiramo Vas o načinu korištenja proračunskih sredstva te Vam omogućavamo jednostavniju komunikaciju s nama kako bi dobili Vaše prijedloge i komentare koji će u konačnici dodatno podignuti kvalitetu življenja u našoj Općini. Kroz ovaj Proračun u malom prikazat ćemo Vam koji su projekti u planu a od velike važnosti za razvoj naše Općine. 

Dio sredstava namijenili smo za socijalno ugrožene sugrađane, kao i za predškolski odgoj i unaprjeđenje školstva. Značajna ulaganja previđena su za rekonstrukcije cesta, sanacija nogostupa, održavanje javnih površina i zaštitu okoliša. I dalje ulažemo u gospodarstvo i poljoprivredu, kao i u turizam.

Za naše najstarije stanovnike planiramo Pomoć u kući starijim osobama, kako bismo im olakšali i pomogli u obavljanju osnovnih stvari.

Izdvojili smo dio projekata koji su nam u planu za 2017. Godinu.


Dragi stanovnici pozivamo Vas da i vi svojim prijedlozima i komentarima sudjelujete u razvitku naše Općine.


Andrija Draganić


Savjetovanje za Prijedlog Proračuna Općine Jarmina za 2018. godinu možete pronaći OVDJE.


Proračun za građane za 2018. godinu možete pronaći OVDJE.


Što je proračun?

Proračun je akt kojim se procjenjuju prihodi i primici te utvrđuju rashodi i izdaci Općine Jarmina za proračunsku godinu, a sadrži i projekciju prihoda i primitaka te rashoda i izdataka za slijedeće dvije godine. 


U ovom Proračunu za građane bit će prikazan sažetak prijedloga proračuna Općine Jarmina za 2017. godinu s najvažnijim smjernicama razvoja Općine Jarmina koji pojašnjava planove i aktivnosti. Ovim pregledom Općinskog proračuna želimo omogućiti svim građanima uvid u prihode i rashode Općine Jarmina kako bi imali transparentnu i potpunu informaciju o tome gdje i kako se troši općinski novac, kao i da bismo potaknuli sve građane na aktivno sudjelovanje u komentiranju, predlaganju i sugeriranju Općinskog proračuna.


Proračun možete pronaći ovdje.


Proračun sadržava:


1. Opći dio proračuna sačinjavaju:

•Račun prihoda i rashoda u kojem su prikazani svi prihodi i rashodi prema ekonomskoj klasifikaciji (npr. prihodi od poreza, imovine, pristojbi te rashodi za nabavu nefinancijske imovine, rashodi za usluge tekućeg i investicijskog održavanja, rashodi za zaposlene, financijski rashodi). 

•Račun zaduživanja/financiranja koristi se u trenutku kada postoje viškovi ili manjkovi. Na računu zaduživanja/financiranja prikazuju se izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova te primici od financijske imovine i zaduživanja.


Slikoviti prikaz općeg dijela proračuna: Račun prihoda i rashoda prikazuje prikupljena i potrošena sredstva u toku jedne godine stoga se on sastoje od prihoda i rashoda. Račun zaduživanja/financiranja sastoji se od: primitaka od financijske imovine i zaduživanja te izdataka za financijsku imovinu i otplate zajmova. Na račun zaduživanja/financiranja upisuju se viškovi nastali većim prilivom prihoda od rashoda te manjkovi nastali većim odlivom sredstava u rashode od priliva prihoda.


2. Poseban dio proračuna sačinjava:

plan rashoda i izdataka raspoređen po organizacijskim jedinica (odjelima) i proračunskim korisnicima iskazanih po vrstama te raspoređenih u programe koji se sastoje od aktivnosti i projekata. 


3. Plan razvojnih programa

Plan razvojnih programa sadrži strateški planirane rashode na nefinancijskoj imovini i plan kapitalnih pomoći i donacija iskazanih po izvorima prihoda za izvedbu programa. Što znači da se u planu razvojnih programa detaljno planiraju rashodi po programima za tri godine koji moraju biti mjerljivi i unose se u kolonu pokazatelji rezultata. Ovime se postižu veći rezultati u ostvarenju pojedinih ciljeva. Plan razvojnih programa sastavni je dio proračuna.


Treba napomenuti da Proračun nije statičan akt već se sukladno Zakonu može mijenjati tijekom proračunske godine. Ta izmjena se naziva rebalans proračuna. Procedura izmjena/rebalansa Proračuna identična je proceduri njegova donošenja


Proračunski korisnici:

Proračunski korisnici su ustanove, tijela javne vlasti kojima je JLS osnivač ili suosnivač. Financiranje proračunskih korisnika je većim dijelom iz proračuna svog/svojih osnivača ili suosnivača. Proračunski korisnici JLS mogu biti: dječji vrtići, knjižnice, javne vatrogasne postrojbe, muzeji, kazališta, domovi za starije i nemoćne osobe… 


Zakoni i sankcije


Proračun se donosi za jednu fiskalnu (proračunsku) godinu. Kod nas se fiskalna godina poklapa s kalendarskom i traje od 01. siječnja do 31. prosinca. Jedini ovlašteni predlagatelj Proračuna je Općinski načelnik. Općinski Načelnik jedinice lokalne samouprave odgovoran je za zakonito planiranje i izvršavanje proračuna, za svrhovito, učinkovito i ekonomično raspolaganje proračunskim sredstvima. Proračun donosi (izglasava) Općinsko vijeće do kraja godine. U slučaju ne donošenja Proračuna do konca tekuće godine za narednu godinu, donosi se Odluka o privremenom financiranju za razdoblje od tri mjeseca. Ako Odluka o privremenom financiranju nije prihvaćena Vlada Republike Hrvatske raspustit će Općinsko vijeće i razriješiti Općinskog načelnika i njegove zamjenike te imenovati povjerenika koji obavlja poslove Općinskog vijeća i čelnika i raspisati prijevremene izbore.Proračunski prihodi i primici

Prihodi i primici Iznos U %
Prihodi poslovanja 5.274.000,00 kn 92,62 %
> Prihodi od poreza 981.000,00 kn 17,23 %
> Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna 2.750.000,00 kn 48,30 %
> Prihodi od imovine 546.000,00 kn 9,59 %
> Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknadama 962.000,00 kn 16,89 %
> Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija 15.000,00 kn 0,26 %
> Kazne, upravne mjere i ostali prihodi 20.000,00 kn 0,35 %
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine 420.000,00 kn 7,38 %
> Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine 420.000,00 kn 7,38 %
UKUPNO 5.694.000,00 kn
Grafika
Prihodi od poreza
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna
Prihodi od imovine
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknadama
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija
Kazne, upravne mjere i ostali prihodi
Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine
*postotak potkategorije predstavlja udio potkategorije u ukupnom iznosu proračuna

PRIHODI I PRIMICI


Ukupni prihodi i primici Općine Jarmina za 2017. godinu planirani su u iznosu od 5.694.00,00 kuna


Prihodi poslovanja


Prihodi poslovanja Općine Jarmina za 2017. godinu planirani su u iznosu od 5.274.000,00 kuna, a čine ih: 

1. Prihodi od poreza planirani u iznosu od 981.000,00kuna, od toga porez i prirez na dohodak 909.000,00 kuna, porez na imovinu 45.000,00 kuna i porez na robu i usluge 27.000,00 kuna

2. Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna planirane u iznosu od 2.750.000,00 kuna, od toga pomoći proračun u iz drugih proračuna 2.500.000,00 kuna i pomoći os izvanproračunskih korisnika 250.000,00 kuna

3. Prihodi od imovine planirani u iznosu od 546.000,00 kuna, od toga prihodi od financijske imovine 2.000,00 kuna i prihodi os nefinancijske imovine 544.000,00 kuna

4. Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada planirani u iznosu 962.000,00 kuna, od toga upravne i administrativne pristojbe 106.000,00 kuna, prihodi po posebnim propisima 501.000,00 kuna, komunalni doprinosi i naknade 355.000,00 kuna

5. Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija planirani u iznosu 15.000,00 kuna

6. Kazne, upravne mjere i ostali prihodi planirane u iznosu od 20.000,00 kuna 


Prihodi od prodaje nefinancijske imovine 


Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava planirani u iznosu od 420.000,00 kunaProračunski rashodi i izdaci

Rashodi Iznos U %
Rashodi poslovanja 4.124.000,00 kn 72,43 %
> Rashodi za zaposlene 1.065.000,00 kn 18,70 %
> Materijalni rashodi 2.152.000,00 kn 37,79 %
> Financijski rashodi 55.000,00 kn 0,97 %
> Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 200.000,00 kn 3,51 %
> Ostali rashodi 652.000,00 kn 11,45 %
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 1.570.000,00 kn 27,57 %
> Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine 115.000,00 kn 2,02 %
> Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 340.000,00 kn 5,97 %
> Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 1.115.000,00 kn 19,58 %
UKUPNO 5.694.000,00 kn
Grafika
Rashodi za zaposlene
Materijalni rashodi
Financijski rashodi
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade
Ostali rashodi
Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini
*postotak potkategorije predstavlja udio potkategorije u ukupnom iznosu proračuna

RASHODI I IZDACI


Ukupni rashodi i izdaci Općine Jarmina za 2017. godinu planirani su u iznosu od 5.694.000,00 kuna


Rashodi od poslovanja


Rashodi od poslovanja Jarmina za 2017. godinu planirani su u iznosu od 4.124.000,00 kuna, a čine ih: 

1. Rashodi za zaposlene planirani u iznosu od 1.065.000,00kuna, od toga plaće (bruto) 885.300,00 kuna, ostali rashodi za zaposlene 13.000,00 kuna i doprinosi na plaće 166.700,00 kuna

2. Materijalni rashodi planirani u iznosu od 2.152.000,00 kuna, od toga naknade troškova zaposlenima 92.000,00 kuna, rashodi za materijal i energiju 513.000,00 kuna, rashodi za usluge 1.083.000,00 kuna i ostali nespomenuti rashodi poslovanja 464.000,00 kuna

3. Financijski rashodi planirani u iznosu od 55.000,00 kuna, od toga kamate za primljene kredite i zajmove 10.000,00 kuna i ostali financijski rashodi 45.000,00 kuna

4. Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade planirane u iznosu od 200.000,00 kuna za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna

5. Ostali rashodi planirani u iznosu od 652.000,00 kuna, od toga tekuće donacije 487.000,00 kuna, kapitalne donacije 50.000,00 kuna, kazne, penali i naknade štete 55.000,00 kuna i kapitalne pomoći 60.000,00 kuna


Rashodi za nabavu nefinancijske imovine


Rashodi za nabavu nefinancijske imovine planirani su u iznosu od 1.570.000,00 kuna, a čine ih:

1. Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine planirani u iznosu od 115.000,00 kuna

2. Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine planirani u iznosu od 340.000,00 kuna, od toga građevinski objekti 120.000,00 kuna, postrojenje i oprema 170.000,00 kuna, prijevozna sredstva 30.000,00 kuna i nematerijalna proizvedena imovina 20.000,00 kuna

3. Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini planirani u iznosu od 1.115.000,00 kuna za dodatna ulaganja na građevinskim objektima


OPIS POSEBNOG DIJELA PRORAČUNA


JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL PLANIRANO U IZNOSU OD 5.694.000,00 KUNA


Program 1100 Pripreme i donošenje akata planirano u iznosu od 285.000,00 kuna

Za predstavnička i izvršna tijela planirano je 285.000,00 kuna, od toga rashodi za materijal i energiju 10.000,00 kuna, ostali nespomenuti rashodi poslovanja 255.000,00 kuna i tekuće donacije 20.000,00


Program 1110 Upravljanje javnim financijama planirano u iznosu od 1.720.000,00 kuna

1. Za rashode za zaposlene planirano je 525.000,00 kuna, od toga plaće (bruto) 426.000,00 kuna, ostali rashodi za zaposlene 13.000,00 kuna i doprinosi na plaće 86.000,00 kuna

2. Za materijalne i financijske rashode planirano je 1.195.000,00 kuna, od toga:

• Materijalni rashodi planirani u iznosu od 1.135.000,00 kuna, od toga naknade troškova zaposlenima 87.000,00 kuna, rashodi za materijal i energiju 303.000,00 kuna, rashodi za usluge 566.000,00 kuna i ostali nespomenuti rashodi poslovanja 179.000,00 kuna

• Financijski rashodi planirani u iznosu od 55.000,00 kuna, od toga kamate za primljene zajmove i kredite 10.000,00 kuna i ostali financijski rashodi 45.000,00 kuna

• Ostali rashodi planirani u iznosu od 5.000,00 kuna za kazne, penale i naknade štete


Program 1120 Komunalna djelatnost planirana u iznosu od 722.000,00 kuna

1. Za održavanje objekata komunalne infrastrukture planirano je 175.000,00 kuna, od toga rashodi za materijal i energiju 75.000,00 kuna i rashodi za usluge 100.000,00 kuna

2. Za održavanje javnih površina planirano je 260.000,00 kuna, od toga rashodi za materijal i energiju 60.000,00 kuna i rashodi za usluge 200.000,00 kuna

3. Za zaštitu okoliša planirano je 55.000,00 kuna za rashode za usluge

4. Za ostale komunalne poslove planirano je 52.000,00 kuna za rashode za usluge

5. Za javne radove planirano je 180.000,00 kuna, od toga plaće (bruto) 159.300,00 kuna i doprinosi na plaće 20.700,00 kuna


Program 1130 Gospodarstvo planirano u iznosu od 270.000,00 kuna

1. Za poljoprivredu planirano je 260.000,00 kuna, od toga

• Materijalni rashodi planirani u iznosu od 160.000,00 kuna, od toga rashodi za materijal i energiju 50.000,00 kuna i rashodi za usluge 110.000,00 kuna

• Ostali rashodi planirani u iznosu od 100.000,00 kuna, od toga kazne, penali i naknade štete 50.000,00 kuna i kapitalne pomoći 50.000,00 kuna

2. Za turizam planirano je 10.000,00 kuna za kapitalne pomoći


Program 1140 Za zaštitu od požara i civilnu zaštitu planirano je 100.000,00 kuna

1. Za zaštitu od požara planirano je 80.000,00 kuna za tekuće donacije

2. Za civilnu zaštitu planirano je 20.000,00 kuna za ostale nespomenute rashode poslovanja


Program 1150 Društvene djelatnosti planirane u iznosu od 1.027.000,00 kuna

1. Za obrazovanje i predškolski odgoj planirano je 229.000,00 kuna, od toga ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 120.000,00 kuna i tekuće donacije 109.000,00 kuna

2. Za socijalnu skrb planirano je 98.000,00 kuna, od toga ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 80.000,00 kuna i tekuće donacije 18.000,00 kuna

3. Za kulturu planirano je 30.000,00 kuna za tekuće donacije

4. Za religiju planirano je 50.000,00 kuna za tekuće donacije

5. Za šport i rekreacije planirano je 150.000,00 kuna, od toga tekuće donacije 100.000,00 kuna i kapitalne donacije 50.000,00 kuna

6. Za ostale društvene djelatnosti planirano je 80.000,00 kuna za tekuće donacije

7. Za pomoć u kući osobama starije životne dobi planirano je 390.000,00 kuna, od toga:

• Rashodi za zaposlene planirani u iznosu od 360.000,00 kuna, od toga plaće (bruto) 300.000,00 kuna i doprinosi na plaće 60.000,00 kuna

• Materijalni rashodi planirani u iznosu od 30.000,00 kuna, od toga naknade troškova zaposlenima 5.000,00 kuna, rashodi za materijal i energiju 15.000,00 kuna i ostali nespomenuti rashodi poslovanja 10.000,00 kuna


Program 1110 Investicije za potrebe općinske uprave planirano u iznosu od 75.000,00 kuna

1. Za nabavu opreme planirano je 65.000,00 kuna, od toga postrojenje i oprema 55.000,00 kuna i nematerijalna proizvedena imovina 10.000,00 kuna

2. Za dokumente prostornog uređenja planirano je 10.000,00 kuna za nematerijalnu proizvedenu imovinu


Program 1120 Investicije za potrebe komunalne infrastrukture planirano u iznosu od 1.140.000,00 kuna

1. Za ceste planirano je 800.000,00 kuna, od toga rashode za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine 100.000,00 kuna i dodatna ulaganja na građevinskim objektima 700.000,00 kuna

2. Za kanalizaciju planirano je 25.000,00 kuna za rashode za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine

3. Za nogostupe planirano je 50.000,00 kuna za dodatna ulaganja na građevinskim objektima

4. Za niskonaponske električne mreže planirano je 10.000,00 kuna za dodatna ulaganja na građevinskim objektima

5. Za vodovod planirano je 100.000,00 kuna za građevinske objekte

6. Za solarnu energiju planirano je 100.000,00 kuna za postrojenje i opremu

7. Za ostale nespomenute građevinske objekte planirano je 10.000,00 kuna

8. Za nabavu opreme za komunalne potrebe planirano je 45.000,00 kuna, od toga postrojenje i oprema 15.000,00 kuna i prijevozna sredstva 30.000,00 kuna


Program 1130 Investicije za potrebe gospodarstva planirano u iznosu od 25.000,00 kuna

1. Za Etno-selo planirano je 15.000,00 kuna za dodatna ulaganja na građevinskim objektima

2. Za objekt za potrebe projekta „Žene na tržištu rada“ planirano je 10.000,00 kuna


Program 1150 Investicije za potrebe društvenih djelatnosti planirane u iznosu od 330.000,00 kuna

1. Za višenamjenski objekt za potrebe Općine planirano je 30.000,00 kuna za dodatna ulaganja na građevinskim objektima

2. Za dječji vrtić planirano je 300.000,00 kuna za dodatna ulaganja na građevinskim objektima


Sudjelovanje:

Molimo Vas prijavite se kako biste mogli sudjelovati u donošenju proračuna prijava

Vijesti