Pretražite općinu ili grad

Proračun za godinu:

Općina Jarmina

  Kontakt podaci
  Općina Jarmina
  Vladimira Nazora 2, 32280 Jarmina
  OIB: 14503583078
  032-215-542
  jarmina@jarmina.hr

Proračun za građane za 2018. godinu

Poštovani građani,

predstavljamo Vam Proračun za građane za 2018. godinu. U njemu je prikazano na koji način Općina Jarmina prikuplja i investira sredstva. Radi unaprjeđivanja transparentnosti i komunikacije s mještanima Općine Jarmina, nastavljamo s projektom koji se nalazi na Internet stranici www.proracun.hr, te na našoj službenoj stranici www.jarmina.hr.

Kroz ovaj projekt informiramo Vas o načinu korištenja proračunskih sredstva te Vam omogućavamo jednostavniju komunikaciju s nama kako bi dobili Vaše prijedloge i komentare koji će u konačnici dodatno podignuti kvalitetu življenja u našoj Općini. Kroz ovaj Proračun u malom prikazat ćemo Vam koji su projekti u planu, a od velike važnosti za razvoj naše Općine. 

Dio sredstava namijenili smo za socijalno ugrožene sugrađane, kao i za predškolski odgoj i unaprjeđenje školstva sufinanciranjem troškova prijevoza učenicima i stipendijama. Značajna ulaganja previđena su za rekonstrukcije cesta i kanalizacija, sanaciju nogostupa, održavanje javnih površina i dodatna ulaganja na građevinskom objektu dječjeg vrtića. I dalje ulažemo u poljoprivredu i turizam.

Za naše najstarije stanovnike planiramo Pomoć u kući starijim osobama, kako bismo im olakšali i pomogli u obavljanju osnovnih stvari.

Nastavljamo s programom Javnih radova „Zaželi“ za aktivaciju žena u lokalnoj zajednici s ciljem pružanja potpore zapošljavanja žena koje se nalaze u nepovoljnom položaju na tržištu rada kao i prevencija prerane institucionalizacije osoba s invaliditetom i starijih osoba.

Izdvojili smo dio projekata koji su nam u planu za 2018. godinu.

Savjetovanje za Prijedlog Proračuna bilo je provedeno od 15.11.2017. do 15.12.2017. godine.Više o tome možete pogledati OVDJE.


Andrija DraganićŠto je proračun?

Proračun je akt kojim se procjenjuju prihodi i primici te utvrđuju rashodi i izdaci Općine Jarmina za proračunsku godinu, a sadrži i projekciju prihoda i primitaka te rashoda i izdataka za slijedeće dvije godine. 


U ovom Proračunu za građane bit će prikazan sažetak prijedloga proračuna Općine Jarmina za 2018. godinu s najvažnijim smjernicama razvoja Općine Jarmina koji pojašnjava planove i aktivnosti. Ovim pregledom Općinskog proračuna želimo omogućiti svim građanima uvid u prihode i rashode Općine Jarmina kako bi imali transparentnu i potpunu informaciju o tome gdje i kako se troši općinski novac, kao i da bismo potaknuli sve građane na aktivno sudjelovanje u komentiranju, predlaganju i sugeriranju Općinskog proračuna.Proračun sadržava:

1. Opći dio proračuna sačinjavaju:

•Račun prihoda i rashoda u kojem su prikazani svi prihodi i rashodi prema ekonomskoj klasifikaciji (npr. prihodi od poreza, imovine, pristojbi te rashodi za nabavu nefinancijske imovine, rashodi za usluge tekućeg i investicijskog održavanja, rashodi za zaposlene, financijski rashodi). 

•Račun zaduživanja/financiranja koristi se u trenutku kada postoje viškovi ili manjkovi. Na računu zaduživanja/financiranja prikazuju se izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova te primici od financijske imovine i zaduživanja.


Slikoviti prikaz općeg dijela proračuna:Račun prihoda i rashoda prikazuje prikupljena i potrošena sredstva u toku jedne godine stoga se on sastoje od prihoda i rashoda. Račun zaduživanja/financiranja sastoji se od: primitaka od financijske imovine i zaduživanja te izdataka za financijsku imovinu i otplate zajmova. Na račun zaduživanja/financiranja upisuju se viškovi nastali većim prilivom prihoda od rashoda te manjkovi nastali većim odlivom sredstava u rashode od priliva prihoda.


2. Poseban dio proračuna sačinjava:

plan rashoda i izdataka raspoređen po organizacijskim jedinica (odjelima) i proračunskim korisnicima iskazanih po vrstama te raspoređenih u programe koji se sastoje od aktivnosti i projekata. 


3. Plan razvojnih programa

Plan razvojnih programa sadrži strateški planirane rashode na nefinancijskoj imovini i plan kapitalnih pomoći i donacija iskazanih po izvorima prihoda za izvedbu programa. Što znači da se u planu razvojnih programa detaljno planiraju rashodi po programima za tri godine koji moraju biti mjerljivi i unose se u kolonu pokazatelji rezultata. Ovime se postižu veći rezultati u ostvarenju pojedinih ciljeva. Plan razvojnih programa sastavni je dio proračuna.


Treba napomenuti da Proračun nije statičan akt već se sukladno Zakonu može mijenjati tijekom proračunske godine. Ta izmjena se naziva rebalans proračuna. Procedura izmjena/rebalansa Proračuna identična je proceduri njegova donošenja


Proračunski korisnici:

Proračunski korisnici su ustanove, tijela javne vlasti kojima je JLS osnivač ili suosnivač. Financiranje proračunskih korisnika je većim dijelom iz proračuna svog/svojih osnivača ili suosnivača. Proračunski korisnici JLS mogu biti: dječji vrtići, knjižnice, javne vatrogasne postrojbe, muzeji, kazališta, domovi za starije i nemoćne osobe… 


Zakoni i sankcije

Proračun se donosi za jednu fiskalnu (proračunsku) godinu. Kod nas se fiskalna godina poklapa s kalendarskom i traje od 01. siječnja do 31. prosinca. Jedini ovlašteni predlagatelj Proračuna je Općinski načelnik. Općinski Načelnik jedinice lokalne samouprave odgovoran je za zakonito planiranje i izvršavanje proračuna, za svrhovito, učinkovito i ekonomično raspolaganje proračunskim sredstvima. Proračun donosi (izglasava) Općinsko vijeće do kraja godine. Ako se ne donese proračun prije početka proračunske godine, privremeno se, a najduže za prva tri mjeseca proračunske godine, na osnovi odluke o privremenom financiranju koja mora biti donesena do 31. prosinca, nastavlja financiranje poslova, funkcija i programa tijela jedinica lokalne i područne samouprave i drugih proračunskih i izvanproračunskih korisnika.

U slučaju kada je raspušteno samo Općinsko vijeće, a općinski načelnik nije razriješen, do imenovanja povjerenika Vlade Republike Hrvatske, financiranje se obavlja izvršavanjem redovnih i nužnih rashoda i izdataka temeljem odluke o financiranju nužnih rashoda i izdataka koju donosi općinski načelnik.

Po imenovanju povjerenika Vlade Republike Hrvatske, općinski načelnik predlaže povjereniku novu odluku o financiranju nužnih rashoda i izdataka u koju su uključeni ostvareni prihodi i primici te izvršeni rashodi i izdaci u vremenu do dolaska povjerenika. Ako se do 31. ožujka ne donese proračun, povjerenik donosi odluku o financiranju nužnih rashoda i izdataka za razdoblje do donošenja proračuna.

Proračunski prihodi i primici

Prihodi i primici Iznos U %
Prihodi poslovanja 6.409.000,00 kn 87,21 %
> Prihodi od poreza 1.263.000,00 kn 17,19 %
> Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna 3.330.000,00 kn 45,31 %
> Prihodi od imovine 398.000,00 kn 5,42 %
> Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada 1.393.000,00 kn 18,95 %
> Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija 5.000,00 kn 0,07 %
> Kazne, upravne mjere i ostali prihodi 20.000,00 kn 0,27 %
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine 440.000,00 kn 5,99 %
> Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine 440.000,00 kn 5,99 %
Primici od financijske imovine i zaduživanja 500.000,00 kn 6,80 %
> Primici od zaduživanja 500.000,00 kn 6,80 %
UKUPNO 7.349.000,00 kn
Grafika
Prihodi od poreza
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna
Prihodi od imovine
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija
Kazne, upravne mjere i ostali prihodi
Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine
Primici od zaduživanja
*postotak potkategorije predstavlja udio potkategorije u ukupnom iznosu proračuna

PRIHODI I PRIMICI

Ukupni prihodi i primici Općine Jarmina za 2018. godinu planirani su u iznosu od 7.349.000,00 kuna


Prihodi poslovanja

Prihodi poslovanja Općine Jarmina za 2018. godinu planirani su u iznosu od 6.409.000,00 kuna, a čine ih: 

1. Prihodi od poreza planirani u iznosu od 1.263.000,00 kuna, od toga porez i prirez na dohodak 1.191.000,00 kuna, porez na imovinu 45.000,00 kuna i porez na robu i usluge 27.000,00 kuna

2. Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna planirane u iznosu od 3.330.000,00 kuna, od toga pomoći proračunu iz drugih proračuna 2.100.000,00 kuna, pomoći od izvanproračunskih korisnika 230.000,00 kuna i pomoći temeljem prijenosa EU sredstava u iznosu od 1.000.000,00 kuna

3. Prihodi od imovine planirani u iznosu od 398.000,00 kuna, od toga prihodi od financijske imovine 52.000,00 kuna i prihodi od nefinancijske imovine 346.000,00 kuna

4. Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada planirani u iznosu 1.393.000,00 kuna, od toga upravne i administrativne pristojbe 61.000,00 kuna, prihodi po posebnim propisima 977.000,00 kuna, komunalni doprinosi i naknade 355.000,00 kuna

5. Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija planirani u iznosu 5.000,00 kuna

6. Kazne, upravne mjere i ostali prihodi planirane u iznosu od 20.000,00 kuna 


Prihodi od prodaje nefinancijske imovine 


Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava planirani u iznosu od 440.000,00 kuna


Primici od financijske imovine i zaduživanja 

Primici od financijske imovine i zaduživanja planirano u iznosu od 500.000,00 kunaProračunski rashodi i izdaci

Rashodi Iznos U %
Rashodi poslovanja 4.678.500,00 kn 63,66 %
> Rashodi za zaposlene 1.269.800,00 kn 17,28 %
> Materijalni rashodi 2.270.700,00 kn 30,90 %
> Financijski rashodi 55.000,00 kn 0,75 %
> Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 215.000,00 kn 2,93 %
> Ostali rashodi 868.000,00 kn 11,81 %
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 2.170.500,00 kn 29,53 %
> Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine 300.000,00 kn 4,08 %
> Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 540.500,00 kn 7,35 %
> Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 1.330.000,00 kn 18,10 %
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova 500.000,00 kn 6,80 %
> Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova 500.000,00 kn 6,80 %
UKUPNO 7.349.000,00 kn
Grafika
Rashodi za zaposlene
Materijalni rashodi
Financijski rashodi
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade
Ostali rashodi
Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini
Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova
*postotak potkategorije predstavlja udio potkategorije u ukupnom iznosu proračuna

RASHODI I IZDACI

Ukupni rashodi i izdaci Općine Jarmina za 2018. godinu planirani su u iznosu od 7.349.000,00 kuna


Rashodi od poslovanja

Rashodi od poslovanja Jarmina za 2018. godinu planirani su u iznosu od 4.678.500,00 kuna, a čine ih: 

1. Rashodi za zaposlene planirani u iznosu od 1.269.800,00 kuna, os toga plaće (bruto) 1.056.900,00 kuna, ostali rashodi za zaposlene 12.000,00 kuna i doprinosi na plaće 200.900,00 kuna

2. Materijalni rashodi planirani u iznosu od 2.270.700,00 kuna, od toga naknade troškova zaposlenima 84.900,00 kuna, rashodi za materijal i energiju 500.000,00 kuna, rashodi za usluge 1.302.200,00 kuna i ostali nespomenuti rashodi poslovanja 383.600,00 kuna

3. Financijski rashodi planirani u iznosu od 55.000,00 kuna, od toga kamate za primljene kredite i zajmove 10.000,00 kuna i ostali financijski rashodi 45.000,00 kuna

4. Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade planirane u iznosu od 215.000,00 kuna 

5. Ostali rashodi planirani u iznosu od 868.000,00 kuna, od toga tekuće donacije 563.000,00 kuna, kapitalne donacije 150.000,00 kuna, kazne, penali i naknada štete 55.000,00 kuna i kapitalne pomoći 100.000,00 kuna


Rashodi za nabavu nefinancijske imovine

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine planirani su u iznosu od 2.170.500,00 kuna, a čine ih:

1. Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine planirani u iznosu od 300.000,00 kuna za materijalnu imovinu - prirodna bogatstva

2. Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine planirani u iznosu od 540.500,00 kuna, od toga građevinski objekti 120.000,00 kuna, postrojenje i oprema 312.500,00 kuna, prijevozna sredstva 68.000,00 kuna i nematerijalna proizvedena imovina 40.000,00 kuna

3. Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini planirani u iznosu od 1.330.000,00 kuna za dodatna ulaganja na građevinskim objektima


Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova

Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova planirani su u iznosu od 500.000,00 kuna za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova. 


OPIS POSEBNOG DIJELA PRORAČUNA

Jedinstveni upravni odjel planirano u iznosu od 6.849.000,00 kuna za:

• program 1100 Pripreme i donošenje akata planirano u iznosu od 155.000,00 kuna za predstavnička i izvršna tijela

• program 1110 Upravljanje javnim financijama planirano u iznosu od 1.730.500,00 kuna, od toga rashodi za zaposlene 497.000,00 kuna, materijalni i financijski rashodi 1.233.500,00 kuna

• program 1120 Komunalna djelatnost planirana u iznosu od 805.000,00 kuna od toga rashodi za održavanje komunalnih objekata i opreme 215.000,00 kuna, održavanje javnih površina 250.000,00 kuna, zaštita okoliša 62.000,00, ostali komunalni poslovi 62.000,00 kuna i javni radovi 216.000,00 kuna

• program 1130 Gospodarstvo planirano u iznosu od 290.000,00 kuna od toga za poljoprivredu 270.000,00 kuna i turizam 20.000,00 kuna 

• program 1140  zaštita od požara i civilna zaštita planirano je 100.000,00 kuna od toga zaštita od požara 80.000,00 kuna i civilna zaštita 20.000,00 kuna

• program 1150 Društvene djelatnosti planirane u iznosu od 1.598.000,00 kuna od toga obrazovanje i predškolski odgoj 280.000,00 kuna, socijalna skrb 116.000,00 kuna, kultura 40.000,00 kuna, religija 50.000,00 kuna, šport i rekreacija 290.000,00 kuna, ostale društvene djelatnosti 80.000,00 kuna  i program “Zaželi“ 742.000,00 kuna

• program 1110 Investicije za potrebe općinske uprave planirano u iznosu od 95.000,00 kuna od toga nabava opreme 65.000,00 kuna i dokumenti prostornog uređenja i razvoja općine 30.000,00 kuna

• program 1120 Investicije za potrebe komunalne infrastrukture planirano u iznosu od 1.237.500,00 kuna od toga za ceste 600.000,00 kuna, kanalizacija 110.000,00 kuna, nogostupi 100.000,00 kuna, niskonaponska električna mreža 10.000,00 kuna, vodovod 100.000,00 kuna, solarna elektrana 50.000,00 kuna,ostali nespomenuti građevinski objekti 10.000,00 kuna, nabava opreme za komunalne potrebe 257.500,00 kuna

• program 1130 Investicije za potrebe gospodarstva planirano u iznosu od 120.000,00 kuna od toga Etno-selo 20.000,00 kuna i otkup zemljišta 100.000,00 kuna

• program 1150 Investicije za potrebe društvenih djelatnosti planirane u iznosu od 700.000,00 kuna od toga višenamjenski objekt za potrebe Općine 100.000,00 kuna i dječji vrtić 600.000,00 kuna

•program 1151 Investicije za potrebe programa "Zaželi" planirane u iznosu od 18.000,00 kuna za opremu za potrebe programa "Zaželi"


Sudjelovanje:

Molimo Vas prijavite se kako biste mogli sudjelovati u donošenju proračuna prijava

Vijesti