Pretražite općinu ili grad

Proračun za godinu:

Općina Sveti Lovreč

  Kontakt podaci
  Općina Sveti Lovreč
  Gradski trg 4, Sveti Lovreč 52448
  OIB: 19903347497
  052 448 195
  opcina-sveti-lovrec@pu.t-com.hr

Proračun za građane za 2019. godinuPoštovani stanovnici,

predstavljamo Vam „Proračun za građane“ za 2019. godinu. U njemu je prikazano na koji način Općina Sveti Lovreč prikuplja i investira sredstva. Kako bismo Vam omogućili uvid u rad naše Općine i učinili je što transparentnijom ušli smo u projekt koji se nalazi na Internet stranici www.proracun.hr, te na našoj službenoj stranici www.sveti-lovrec.hr.

Kako bismo Vam pokazali za što planiramo izdvojiti novac iz Proračuna predstavljamo Vam projekt „Proračun za građane“.

Dio novca planiramo za izgradnja vodovodnih ogranaka i priključaka, priprema projektne dokumentacije ceste Selina – Orbani, izgradnju raskrsnice na ulazu u Sv. Lovreč, izgradnju kanalizacijske mreže, izgradnju javne rasvjete, uređenje javnih površina, uređenje dječjih igrališta i održavanje nerazvrstanih cesta.

Veliki projekti koji su u planu jesu uređenje Plesne dvorane, rekonstrukcija raskrsnice na ulazu u naselje Sv. Lovreč kao i uređenje ambulante u Sv. Lovreču. 

Smatramo kako su mladi i obrazovani ljudi temelj našeg društva i budućnosti stoga učenicima osnovne škole financiramo nabavku bilježnica i školskog pribora, učenicima srednjih škola sufinanciramo prijevoz i dodjeljujemo stipendije studentima.

Kako bismo pomogli i olakšali roditeljima novorođene djece dodjeljujemo jednokratne novčane naknade. Želimo da naši najmlađi stanovnici imaju sve potrebno da se kroz igru i zabavu pripremaju za školu s toga je u planu uređenje Dječjeg vrtića i jaslica.

Socijalno ugroženim stanovnicima osiguravamo jednokratne novčane pomoći i pomoći za troškove stanovanja te sufinanciramo boravak djece u dječjim vrtićima i financiramo program predškole

Očuvanje tradicije i kulture iznimno nam je bitno s toga smo dio novca iz proračuna izdvojili za udruge koje nas predstavljaju i koje djeluju na području naše Općine kao i za razne manifestacije i događanja. 

Dragi stanovnici predstavili smo dio projekata koje želimo realizirati u 2019. godini.

Kako bismo još poboljšali našu Općinu, vaše prijedloge i sugestije možete dostaviti putem projekta „Proračun za građane“ – Sudjeluj u proračunu.


Vaš Načelnik!

Što je proračun?

Proračun je akt kojim se procjenjuju prihodi i primici te utvrđuju rashodi i izdaci Općine Sveti Lovreč za proračunsku godinu, a sadrži i projekciju prihoda i primitaka te rashoda i izdataka za slijedeće dvije godine. 


U ovom Proračunu za građane bit će prikazan sažetak proračuna Općine Sveti Lovreč za 2019. godinu s najvažnijim smjernicama razvoja Općine Sveti Lovreč koji pojašnjava planove i aktivnosti. Ovim pregledom Općinskog proračuna želimo omogućiti svim građanima uvid u prihode i rashode Općine Sveti Lovreč kako bi imali transparentnu i potpunu informaciju o tome gdje i kako se troši općinski novac, kao i da bismo potaknuli sve građane na aktivno sudjelovanje u komentiranju, predlaganju i sugeriranju Općinskog proračuna.


Proračun Općine Sveti Lovreč možete pronaći ovdje.


Proračun sadržava:


1. Opći dio proračuna sačinjavaju:

• Račun prihoda i rashoda u kojem su prikazani svi prihodi i rashodi prema ekonomskoj klasifikaciji (npr. prihodi od poreza, imovine, pristojbi te rashodi za nabavu nefinancijske imovine, rashodi za usluge tekućeg i investicijskog održavanja, rashodi za zaposlene, financijski rashodi). 

• Račun zaduživanja/financiranja koristi se u trenutku kada postoje viškovi ili manjkovi. Na računu zaduživanja/financiranja prikazuju se izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova te primici od financijske imovine i zaduživanja.


Slikoviti prikaz općeg dijela proračuna: 

Račun prihoda i rashoda prikazuje prikupljena i potrošena sredstva u toku jedne godine stoga se on sastoje od prihoda i rashoda. Račun zaduživanja/financiranja sastoji se od: primitaka od financijske imovine i zaduživanja te izdataka za financijsku imovinu i otplate zajmova. Na račun zaduživanja/financiranja upisuju se viškovi nastali većim prilivom prihoda od rashoda te manjkovi nastali većim odlivom sredstava u rashode od priliva prihoda.


2. Poseban dio proračuna sačinjava:

plan rashoda i izdataka raspoređen po organizacijskim jedinica (odjelima) i proračunskim korisnicima iskazanih po vrstama te raspoređenih u programe koji se sastoje od aktivnosti i projekata. 


3. Plan razvojnih programa

Plan razvojnih programa sadrži strateški planirane rashode na nefinancijskoj imovini i plan kapitalnih pomoći i donacija iskazanih po izvorima prihoda za izvedbu programa. Što znači da se u planu razvojnih programa detaljno planiraju rashodi po programima za tri godine koji moraju biti mjerljivi i unose se u kolonu pokazatelji rezultata. Ovime se postižu veći rezultati u ostvarenju pojedinih ciljeva. Plan razvojnih programa sastavni je dio proračuna.


Treba napomenuti da Proračun nije statičan akt već se sukladno Zakonu može mijenjati tijekom proračunske godine. Ta izmjena se naziva rebalans proračuna. Procedura izmjena/rebalansa Proračuna identična je proceduri njegova donošenja


Proračunski korisnici:

Proračunski korisnici su ustanove, tijela javne vlasti kojima je JLS osnivač ili suosnivač. Financiranje proračunskih korisnika je većim dijelom iz proračuna svog osnivača ili suosnivača. Proračunski korisnici JLS mogu biti: dječji vrtići, knjižnice, javne vatrogasne postrojbe, muzeji, kazališta, domovi za starije i nemoćne osobe… 


Zakoni i sankcije

Proračun se donosi za jednu fiskalnu (proračunsku) godinu. Kod nas se fiskalna godina poklapa s kalendarskom i traje od 01. siječnja do 31. prosinca. Jedini ovlašteni predlagatelj Proračuna je Općinski načelnik. Općinski načelnik jedinice lokalne samouprave odgovoran je za zakonito planiranje i izvršavanje proračuna, za svrhovito, učinkovito i ekonomično raspolaganje proračunskim sredstvima. Proračun donosi (izglasava) Općinsko vijeće do kraja godine. Ako se ne donese proračun prije početka proračunske godine, privremeno se, a najduže za prva tri mjeseca proračunske godine, na osnovi odluke o privremenom financiranju koja mora biti donesena do 31. prosinca, nastavlja financiranje poslova, funkcija i programa tijela jedinica lokalne i područne samouprave i drugih proračunskih i izvanproračunskih korisnika.

U slučaju kada je raspušteno samo Općinsko vijeće, a općinski načelnik nije razriješen, do imenovanja povjerenika Vlade Republike Hrvatske, financiranje se obavlja izvršavanjem redovnih i nužnih rashoda i izdataka temeljem odluke o financiranju nužnih rashoda i izdataka koju donosi općinski načelnik.

Po imenovanju povjerenika Vlade Republike Hrvatske, općinski načelnik predlaže povjereniku novu odluku o financiranju nužnih rashoda i izdataka u koju su uključeni ostvareni prihodi i primici te izvršeni rashodi i izdaci u vremenu do dolaska povjerenika. Ako se do 31. ožujka ne donese proračun, povjerenik donosi odluku o financiranju nužnih rashoda i izdataka za razdoblje do donošenja proračuna.Proračunski prihodi i primici

Prihodi i primici Iznos U %
Prihodi poslovanja 9.658.200,00 kn 68,12 %
> Prihodi od poreza 4.719.200,00 kn 33,28 %
> Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna 2.966.000,00 kn 20,92 %
> Prihodi od imovine 320.000,00 kn 2,26 %
> Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada 1.610.000,00 kn 11,36 %
> Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija 23.000,00 kn 0,16 %
> Kazne, upravne mjere i ostali prihodi 20.000,00 kn 0,14 %
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine 1.520.000,00 kn 10,72 %
> Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine 1.490.000,00 kn 10,51 %
> Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine 30.000,00 kn 0,21 %
Vlastiti izvori - višak/manjak prihoda 3.000.000,00 kn 21,16 %
UKUPNO 14.178.200,00 kn
Grafika
Prihodi od poreza
Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna
Prihodi od imovine
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija
Kazne, upravne mjere i ostali prihodi
Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine
Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine
Vlastiti izvori - višak/manjak prihoda
*postotak potkategorije predstavlja udio potkategorije u ukupnom iznosu proračuna

PRIHODI I PRIMICI


Ukupni prihodi i primici Općine Sveti Lovreč za 2019. godinu planirani su u iznosu od 14.178.200,00 kuna


Prihodi od poslovanja

Prihodi od poslovanja Općine Sveti Lovreč za 2019. godinu planirani su u iznosu od 9.658.200,00 kuna, a čine ih:

1. Prihodi od poreza planirani u iznosu od 4.719.200,00 kuna, od toga porez i prirez na dohodak planiran u iznosu od 3.025.000,00 kuna, porezi na imovinu planiran u iznosu od 1.655.000,00 kuna i porezi na robu i usluge planiran u iznosu od 39.200,00 kuna;

2. Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna planirane u iznosu od 2.966.000,00 kuna, pomoći iz proračuna planirane u iznosu od 631.000,00 kuna, pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije planirane u iznosu od 40.000,00 kuna i pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava planirane u iznosu 2.295.000,00kuna

3. Prihodi od imovine planirani u iznosu od 320.000,00 kuna, od toga prihodi od financijske imovine 10.000,00 kuna i prihodi od nefinancijske imovine 310.000,00 kuna;

4. Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada planirani u iznosu od 1.610.000,00 kuna, od toga upravne i administrativne pristojbe planirane u iznosu od 5.000,00 kuna, prihodi po posebnim propisima planirani u iznosu od 40.000,00 kuna i komunalni doprinosi i druge naknade planirani u iznosu od 1.565.000,00 kuna;

5. Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija planirani u iznosu od 23.000,00 kuna - donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna 

6. Kazne, upravne mjere i ostali prihodi planirani u iznosu od 20.000,00 kuna


Prihodi od prodaje nefinancijske imovine

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine planirani u iznosu od 1.520.000,00 kuna, od toga:

1. Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine planirani u iznosu od 1.490.000,00 kuna

2. Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine planirani u iznosu od 30.000,00 kuna, od toga prihodi od prodaje građevinskih objekata 20.000,00 kuna i prihodi od prodaje postrojenja i opreme 10.000,00 kunaProračunski rashodi i izdaci

Rashodi Iznos U %
Rashodi poslovanja 5.288.200,00 kn 37,30 %
> Rashodi za zaposlene 790.000,00 kn 5,57 %
> Materijalni rashodi 2.664.200,00 kn 18,79 %
> Financijski rashodi 65.000,00 kn 0,46 %
> Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna 693.000,00 kn 4,89 %
> Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 282.500,00 kn 1,99 %
> Ostali rashodi 793.500,00 kn 5,60 %
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 8.655.000,00 kn 61,04 %
> Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine 800.000,00 kn 5,64 %
> Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 5.555.000,00 kn 39,18 %
> Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 2.300.000,00 kn 16,22 %
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova 235.000,00 kn 1,66 %
> Izdaci za dionice i udjele u glavnici 135.000,00 kn 0,95 %
> Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova 100.000,00 kn 0,71 %
UKUPNO 14.178.200,00 kn
Grafika
Rashodi za zaposlene
Materijalni rashodi
Financijski rashodi
Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade
Ostali rashodi
Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini
Izdaci za dionice i udjele u glavnici
Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova
*postotak potkategorije predstavlja udio potkategorije u ukupnom iznosu proračuna

RASHODI I IZDACI


Ukupni rashodi i izdaci Općine Sveti Lovreč za 2019. godinu planirani su u iznosu od 14.178.200,00 kuna


Rashodi poslovanja

Rashodi poslovanja Općine Sveti Lovreč za 2019. godinu planirani u iznosu od 5.288.200,00 kuna, od toga:

1. Rashodi za zaposlene planirani su u iznosu od 790.000,00 kuna, od toga plaće (Bruto) 670.000,00 kuna, ostali rashodi za zaposlene 30.000,00 kuna i doprinosi na plaće 90.000,00 kuna;

2. Materijalni rashodi planirani su u iznosu od 2.664.200,00 kuna, od toga naknade troškova zaposlenima planirane u iznosu od 32.000,0 kuna, rashodi za materijal i energiju planirani u iznosu od 303.000,00 kuna, rashodi za usluge planirani su u iznosu od 1.938.000,00 kuna i ostali nespomenuti rashodi poslovanja 391.200,00 kuna;

3. Financijski rashodi planirani su u iznosu od 65.000,00 kuna, od toga kamate za primljene kredite i zajmove 30.000,00 kuna i za ostale financijske rashode 35.000,00 kuna;

4. Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna planirane u iznosu od 693.000,00 kuna, pomoći unutar općeg proračuna 10.000,00 kuna i pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna 683.000,00 kuna;

5. Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade planirane u iznosu od 282.500,00 kuna za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna;

6. Ostali rashodi planirani u iznosu od 793.500,00 kuna, od toga za tekuće donacije.613.500,00 kuna i za kapitalne pomoći 180.000,00 kuna


Rashodi za nabavu nefinancijske imovine

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine planirani su u iznosu od 8.655.000,00 kuna, od toga:

1. Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine planirani u iznosu od 800.000,00 kuna za materijalnu imovinu – prirodna bogatstva

2. Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine planirani u iznosu od 5.555.000,00 kuna, od toga, građevinski objekti 4.080.000,00 kuna, postrojenje i oprema 520.000,00 kuna i nematerijalna proizvedena imovina 955.000,00 kuna;

3. Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini planirani u iznosu od 2.300.000,00 kuna za dodatna ulaganja na građevinskim objektima

Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova planirani u iznosu od 235.000,00 kuna

1. Izdaci za dionice i udjele u glavnici planirani u iznosu od 135.000,00 kuna za dionice i udjele u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru

2. Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova planirani u iznosu od 100.000,00 kuna za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora


Vlastiti izvori – rezultat poslovanja višak/manjak prihoda 300.000,00 kuna


RAZDJEL 001 PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA PLANIRANO U IZNOSU OD 276.000,00 KUNA


Program 1101 Rad predstavničkih i izvršnih tijela planirano u iznosu od 276.000,00 kuna, od toga:

1. Za redovnu djelatnost predstavničkih i izvršnih tijela planirano je 200.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za ostale nespomenute rashode poslovanja

2. Za ostale rashode predstavničkih i izvršnih tijela planirano je 10.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za ostale nespomenute rashode poslovanja

3. Za sufinanciranje rada političkih stranaka planirano je 11.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za tekuće donacije

4. Za proračunsku pričuvu planirano je 35.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za ostale nespomenute rashode poslovanja

5. Za promidžbu i informiranje planirano je 20.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za rashode za usluge


RAZDJEL 002 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL PLANIRANO U IZNOSU OD 13.902.200,00 KUNA


Program 2102 Jedinstveni upravni odjel planirano u iznosu od 1.342.000,00 kuna

1. Rashodi za zaposlene JUO – a planirani u iznosu od 822.000,00 kuna, od toga:

• Rashodi za zaposlene financirani od općih prihoda i primitaka planirani u iznosu od 790.000,00 kuna, od toga plaće (Bruto) 670.000,00 kuna, ostali rashodi za zaposlene 30.000,00 kuna i doprinosi na plaće 90.000,00 kuna

• Materijalni rashodi financirani od općih prihoda i primitaka planirani u iznosu od 32.00,00 kuna za naknade troškova zaposlenima

2. Redovni troškovi poslovanja financirano od općih prihoda i primitaka planirani u iznosu od 275.000,00 kuna, od toga

• Materijalni rashodi planirani u iznosu od 240.000,00 kuna, od toga rashodi za materijal i energiju 55.000,00 kuna, rashodi za usluge 160.000,00 kuna i ostali nespomenuti rashodi 25.000,00 kuna

• Financijski rashodi planirani u iznosu od 35.000,00 kuna 

3. Za nabavu opreme planirano je 95.000,00 kuna, od toga

• Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine financirani od općih prihoda i primitaka planirani u iznosu od 75.000,00 kuna, od toga 70.000,00 kuna za postrojenje i opremu i 5.000,00 kuna za nematerijalnu imovinu

• Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine financirani prihoda od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine planirani u iznosu od 20.000,00 kuna za postrojenje i opremu

4. Za legalizaciju općinskih objekata planirano je 20.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka, od toga rashodi za usluge 10.000,00 kuna i ostali nespomenuti rashodi poslovanja 10.000,00 kuna

5. Za otplatu glavnice primljenih kredita planirano je 100.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka

6. Za otplatu kamata za primljene kredite planirano je 30.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka


Program 3101 Gospodarstvo planirano u iznosu od 310.700,00 kuna 

1. Za ostale aktivnosti gospodarskog programa (LAG) planirano je 15.200,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za ostale nespomenute rashode poslovanja

2. Za sufinanciranje Fonda za razvoj poljoprivrede planirano je 8.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za pomoć proračunskim korisnicima drugih proračuna

3. Za Turističku zajednicu središnje Istre planirano je 37.500,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za tekuće donacije

4. Za komunalno društvo Pazenatik d.o.o. planirano je 250.000,00 kuna financirano od prihoda od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine, od toga kapitalne pomoći 150.000,00 kuna za dionice i udjele u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru 100.000,00 kuna


Program 3102 Odvodnja i pročišćavanje otpadnih voda planirano u iznosu od 30.000,00 kuna

Za pražnjenje septičkih jama planirano je 30.000,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjena za rashode za usluge

Program 3105 Zbrinjavanje otpada planirano u iznosu od 55.000,00 kuna

1. Za sanaciju odlagališta „Košambra“ planirano je 20.000,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene za dionice i udjele u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru

2. Za obnovu voznog parka „Usluga“ Poreč planirano je 20.000,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene za kapitalne pomoći

3. Za ŽCGO „Kaštijun“ planirano je 15.000,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene za kapitalne pomoći


Program 3106 Vodoopskrba planirano u iznosu 10.000,00 kuna 

Za izgradnju vodovodnih ogranaka i priključaka planirano je 10.000,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene za kapitalne pomoći

Program 3107 Projektna dokumentacija planirano u iznosu od 100.000,00 kuna 

Za projektnu dokumentaciju planirano je 100.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka, od toga rashodi za usluge 50.000,00 kuna i nematerijalna proizvedena imovina 50.000,00 kuna

Program 3112 Izgradnja i rekonstrukcija starogradske jezgre planirano u iznosu od 360.000,00 kuna 

1. Za intelektualne usluge vođenja mjere 7 Eu fondova planirano je 160.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka, od toga rashodi za usluge 10.000,00 kuna i nematerijalna proizvedena imovina 150.000,00 kuna

2. Za izgradnju i rekonstrukciju starogradske jezgre planirano je 200.000,00 kuna financirano od prihoda od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine za građevinske objekte


Program 3115 Izmjene i dopune prostornog plana planirane u iznosu od 300.000,00 kuna

Za izmjene i dopune prostornog plana planirano je 300.000,00 kuna, za nematerijalnu imovinu, od toga 65.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka i 235.000,00 kuna financirao od fondova EU

Program 3116 Izgradnja (proširenje) groblja planirano u iznosu od 2.350.000,00 kuna

1. Za intelektualne usluge vođenja projekta planirano je 50.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za rashode za usluge

2. Za izgradnju i proširenje groblja planirano je 2.300.000,00 kuna za građevinske objekte, od toga 100.000,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene, 1.200.000,00 kuna financirao od fondova EU i 1.000.000,00 kuna financirano od prihoda od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine


Program 3118 RURAL DESIGN 2 planirano u iznosu od 500.000,00 kuna

1. Za pripremu projekta planirano je 100.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za rashode za usluge

2. Za postavljanje Info punkta planirano je 400.000,00 kuna financirano prihoda od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine za građevinske objekte

Program 3119 Izgradnja ceste Selina – Orbani planirano u iznosu od 100.000,00 kuna

Za izradu dokumentacije planirano je 100.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka, od toga rashodi za usluge 30.000,00 kuna i nematerijalna proizvedena imovina 70.000,00 kuna

Program 3120 Uređenje Plesne sale planirano u iznosu od 1.650.000,00 kuna

Za uređenje Plesne sale planirano je 1.650.000,00 kuna, od toga:

• Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine financirani od općih prihoda i primitaka planirani u iznosu od 50.000,00 kuna za nematerijalnu proizvedenu imovinu

• Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine financirani od fondova EU planirani u iznosu od 1.300.000,00 kuna, od toga 200.000,00 kuna građevinski objekti, 200.000,00 kuna postrojenje i oprema i 900.000,00 kuna za dodatna ulaganja na građevinskim objektima

• Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine financirani od prihoda od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine planirani u iznosu od 100.000,00 kuna, od toga građevinski objekti 50.000,00 kuna i postrojenje i oprema 50.000,00 kuna

• Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini financirani od prihoda od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine planirani u iznosu od 200.000,00 kuna za dodatna ulaganja na građevinskim objektima


Program 3121 Uređenje i opremanje naselja Pini – Belvedere planirano u iznosu od 550.000,00 kuna

1. Za izradu projektne dokumentacije planirano je 100.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za nematerijalnu proizvedenu imovinu

2. Za izradu kanalizacijske mreže planirano je 300.000,00 kuna za građevinske objekte, od toga 50.000,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene i 250.000,00 kuna financirano od prihoda od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine

3. Za izgradnju javne rasvjete planirano je 150.000,00 kuna financirano od prihoda od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine za građevinske objekte


Program 3122 Uređenje ambulante u Sv. Lovreču planirano u iznosu od 1.200.000,00 kuna

1. Za izradu projektne dokumentacije planirano je 50.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za nematerijalnu proizvedenu imovinu

2. Za uređenje zgrade ambulante planirano je 1.150.000,00 kuna za dodatna ulaganja na građevinskim objektima, od toga 50.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka, 50.000,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene i 1.050.000,00 kuna financirano od prihoda od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine


Program 3123 Raskrsnica na ulazu u Sv. Lovreč planirano u iznosu od 100.000,00 kuna

Za izradu projektne dokumentacije planirano je 100.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za nematerijalnu proizvedenu imovinu

Program 3124 Uređenje Dječjeg vrtića Jaslica planirano u iznosu od 500.000,00 kuna

1. Za izradu projektne dokumentacije planirano je 80.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za nematerijalnu proizvedenu imovinu

2. Za građevinske radove i opremu planirano je 420.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka, od toga rashodi za usluge 240.000,00 kuna i postrojenje i oprema 180.000,00 kuna

Program 3150 Održavanje komunalne infrastrukture planirano u iznosu od 1.345.000,00 kuna

1. Za održavanje čistoće planirano je 236.000,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene za rashode za usluge

2. Za održavanje  javnih zelenih površina planirano je 310.000,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene za rashode za usluge

3. Za održavanje nerazvrstanih cesta planirano je 284.000,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene za rashode za usluge

4. Za održavanje javne rasvjete planirano je 340.000,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene, od toga rashodi za materijal i energiju 200.000,00 kuna i rashodi za usluge 140.000,00 kuna

5. Za održavanje groblja planirano je 60.000,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene za rashode za usluge

6. Za održavanje građevinskih objekata planirano je 115.000,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene, od toga rashodi za usluge 65.000,00 kuna i dodatna ulaganja na građevinskim objektima 50.000,00 kuna


Program 3160 Izgradnja objekta i uređaja komunalne infrastrukture planirano u iznosu od 1.200.000,00 kuna

1. Za izgradnju javne rasvjete planirano je 250.000,00 kuna za građevinske objekte, od toga 100.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka, 50.000,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene i 100.000,00 kuna financirano od prihoda od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine

2. Za rekonstrukciju i asfaltiranje puteva planirano je 150.000,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene za građevinske objekte

3. Za kupnju zemljišta planirano je 800.000,00 kuna financirano od prihoda od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine za materijalnu imovinu – prirodna bogatstva


Program 3201 Program javnih potreba u predškolskom uzrastu planirano u iznosu od 390.000,00 kuna

1. Za ostale aktivnosti u predškolskom odgoju planirano je 20.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za tekuće donacije 

2. Za odgojno, administrativno i tehničko osoblje planirano je 370.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna

Program 3202 Program javnih potreba u školstvu planirano u iznosu od 305.000,00 kuna

1. Za sufinanciranje OŠ J. Rakovca, Sv. Lovreč planirano je 50.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna

2. Za sufinanciranje rekonstrukcije dječjeg igrališta OŠ planirano je 135.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna

3. Za stipendije planirano je 50.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna

4. Za školske udžbenike i pribor za osnovnoškolce planirano je 25.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna

5. Za Ljetni kamp za djecu planirano je 5.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna

6. Za sufinanciranje prijevoza učenika srednjih škola planirano u iznosu od 40.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna


Program 3203 Program javnih potreba u kulturi planirano u iznosu od 422.000,00 kuna

1. Za manifestacije u kulturi  - Smotra narodne glazbe i plesa planirano je 57.000,00 kuna, od toga:

• Materijalni rashodi financirani od općih prihoda i primitaka planirani u iznosu od 30.000,00 kuna, od toga rashodi za materijal i energiju 2.000,00 kuna, rashodi za usluge 20.000,00 kuna o ostali nespomenuti rashodi poslovanja 8.000,00 kuna

• Materijalni rashodi financirani od pomoći iz drugih proračuna planirani u iznosu od 19.000,00 kuna za rashode za usluge

• Materijalni rashodi financirani od donacija planirani u iznosu od 8.000,00 kuna za ostale nespomenute rashode poslovanja

2. Za projekte u kulturi planirano je 10.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za tekuće donacije

3. Za programe javnih potreba u kulturi planirano je 130.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za tekuće donacije

4. Za manifestacije u kulturi „Žive jaslice“ planirano je 135.000,00 kuna, od toga:

• Materijalni rashodi financirani od općih prihoda i primitaka planirani u iznosu od 100.000,00 kuna, od toga rashodi za materijal i energiju 20.000,00 kuna, rashodi za usluge 50.000,00 kuna o ostali nespomenuti rashodi poslovanja 30.000,00 kuna

• Materijalni rashodi financirani od pomoći iz drugih proračuna planirani u iznosu od 20.000,00 kuna za rashode za usluge

•  Materijalni rashodi financirani od donacija planirani u iznosu od 15.000,00 kuna za ostale nespomenute rashode poslovanja

5. Za proslavu Dana Općine planirano je 65.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka, od toga rashodi za materijal i energiju 1.000,00 kuna, rashodi za usluge 59.000,00 kuna i ostali nespomenuti rashodi poslovanja 5.000,00 kuna

6. Za dolazak „Djeda Mraza“ planirano je 25.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka, od toga rashodi za usluge 5.000,00 kuna i ostali nespomenuti rashodi poslovanja 20.000,00 kuna


Program 3204 Program javnih potreba u sportu planirano u iznosu od 135.000,00 kuna

1. Za programe i projekte sportsko – rekreacijskih aktivnosti planirano je 20.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za tekuće donacije

2. Za programe i projekte sportskih klubova i udruga planirano je 115.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za tekuće donacije


Program 3205 Izgradnja sportskih objekta planirano u iznosu od 80.000,00 kuna

Za izgradnju sportskih objekta – sportska igrališta planirano je 80.000,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene za građevinske objekte


Program 3206 Protupožarni planovi, zaštita i spašavanje planirano u iznosu od 335.000,00 kuna

1. Za planove, zaštitu i obnovu opožarenih površina planirano je 50.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka, od toga ostali nespomenuti rashodi poslovanja 5.000,00 kuna i tekuće donacije 45.000,00 kuna

2. Za Javnu vatrogasnu postrojbu CZP Poreč planirano je 120.000,00 kuna za pomoć proračunskim korisnicima drugih proračuna

3. Za područnu vatrogasnu zajednicu planirano je 115.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za tekuće donacije

4. Za DVD Sveti Lovreč planirano je 50.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za tekuće donacije


Program 3207 Potrebe prema socijalnom programu planirane u iznosu od 162.500,00 kuna 

1. Za potpore u novcu prema socijalnom programu planirano je 33.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna

2. Za potpore u naravi prema socijalnom programu planirano je 28.500,00 kuna za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna, od toga 26.500,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka i 2.000,00 kuna financirano od pomoći iz drugih proračuna

3. Za novogodišnje pakete za kućanstva planirano je 35.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna

4. Jednokratne naknade za novorođenčad planirane u iznosu od 36.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna

5. Za sufinanciranje pogrebnih troškova planirano je 30.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna


Program 3208 Poticanje ustanova i udruga socijalnog karaktera planirano u iznosu od 35.000,00 kuna

1. Za Crveni križ Poreč planirano je 25.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za tekuće donacije

2. Za ostale donacije iz socijalnog programa planirano je 10.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za tekuće donacije


Program 3209 Otale društvene potrebe u zdravstvu planirano u iznosu od 35.000,00 kuna

1. Za dodatne usluge u zdravstvu planirano je 20.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za tekuće donacije

2. Za zdravstvenu brigu o građanima planirano je 5.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za tekuće donacije

3. Za sufinanciranje OB Pula planirano je 10.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za pomoći unutar općeg proračuna


Sudjelovanje:

Molimo Vas prijavite se kako biste mogli sudjelovati u donošenju proračuna prijava

Vijesti

Dokumenti

  1. Prijedlog Proračuna Općine Sveti Lovreč za 2019. godinu i projekcije za 2020. i 2021 godinu
    PREUZMI:

  2. Proračun Općine Sveti Lovreč za 2019. godinu i projekcije za 2020. i 2021 godinu
    PREUZMI:

  3. Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Sveti Lovreč za 2018. godinu
    PREUZMI: