Pretražite općinu ili grad

Proračun za godinu:

Općina Sveti Lovreč

  Kontakt podaci
  Općina Sveti Lovreč
  Gradski trg 4, Sveti Lovreč 52448
  OIB: 19903347497
  052 448 195
  opcina-sveti-lovrec@pu.t-com.hr

Proračun za građane za 2020. godinu


Poštovani stanovnici,

predstavljamo Vam „Proračun za građane“ za 2020. godinu. U njemu je prikazano na koji način Općina Sveti Lovreč prikuplja i investira sredstva. Kako bismo Vam omogućili uvid u rad naše Općine i učinili je što transparentnijom nastavljamo s projektom koji se nalazi na Internet stranici www.proracun.hr, te na našoj službenoj stranici www.sveti-lovrec.hr.

Kako bismo Vam pokazali za što planiramo izdvojiti sredstva iz Proračuna predstavljamo Vam projekt „Proračun za građane“.

Općina Sveti Lovreč potiče razvoj općine ulažući u mnoge programe i aktivnosti. U pogledu jačanja komunalne infrastrukture ulažemo u izgradnju kanalizacijske mreže i izgradnju rasvjete u naselju Pini-Belveder. Jedan od ključnih projekata je Izgradnja novog raskrižja na sjeverozapadnom ulazu u Sveti Lovreč, koji se trenutno nalazi na raskrižju dviju nepreglednih ulica te se želi omogućit prije svega sigurniji protok prometa kroz novo kružno raskrižje.

Također i ove godine nastavljamo s projektom Uređenja plesne sale i zgrade ambulante u naselju Sv. Lovreč. 

Proračunskim sredstvima nastojimo unaprijediti kvalitetu života i poboljšati stanovanje na području Općine. Njega, briga i odgoj djece jasličkog i predškolskog uzrasta bitan je segment odrastanja, stoga Općina Sveti Lovreč planira izgradnju dječjeg vrtića i jaslica, kako bi se o omogućila najbolja skrb najmlađim članovima društva. Sredstvima iz proračuna roditeljima novorođene djece dodjeljujemo jednokratne novčane naknade, sufinanciramo boravak djece u vrtićima i financiramo program predškole.

Temelj svakog društva je obrazovanje, kao i poticanje mladih na razvoj i napredak, stoga Općina potiče mlade kroz dodjelu stipendija studentima u mjesečnom iznosu od 800,00 kuna. Nadalje učenicima osnovne škole financiramo nabavku bilježnica i školskog pribora, te sufinanciramo prehranu u školskoj kuhinji, a učenicima srednjih škola sufinanciramo prijevoz.

Na području naše općine djeluju brojne športske, kulturne, braniteljske i druge udruge koje oplemenjuju naš život i omogućavaju pojedincima da prepoznaju i usavrše svoje talente. Zato zaslužuju našu financijsku pomoć, ali i ohrabrenje i poticaj za dalji rad, kao i pomoć u realizaciji manifestacija koje održavaju. 


Dragi naši stanovnici, ukoliko imate prijedlog kako bismo i na koji način našu Općinu mogli učiniti još ugodnijim mjestom za život i rad, pozivamo Vas na iznošenje Vaših prijedloga.


Vaš Načelnik!


Savjetovanje za Prijedlog Proračuna bilo je provedeno od 18.11.2019. do 18.12.2019. godine. Više o tome možete pogledati ovdje.


Što je proračun?

Proračun je akt kojim se procjenjuju prihodi i primici te utvrđuju rashodi i izdaci Općine Sveti Lovreč za proračunsku godinu, a sadrži i projekciju prihoda i primitaka te rashoda i izdataka za slijedeće dvije godine. 

U ovom Proračunu za građane bit će prikazan sažetak proračuna Općine Sveti Lovreč za 2020. godinu s najvažnijim smjernicama razvoja Općine Sveti Lovreč koji pojašnjava planove i aktivnosti. Ovim pregledom Općinskog proračuna želimo omogućiti svim građanima uvid u prihode i rashode Općine Sveti Lovreč kako bi imali transparentnu i potpunu informaciju o tome gdje i kako se troši općinski novac, kao i da bismo potaknuli sve građane na aktivno sudjelovanje u komentiranju, predlaganju i sugeriranju Općinskog proračuna.

Proračun možete pronaći OVDJE. 


Proračun sadržava:

1. Opći dio proračuna sačinjavaju:

• Račun prihoda i rashoda u kojem su prikazani svi prihodi i rashodi prema ekonomskoj klasifikaciji (npr. prihodi od poreza, imovine, pristojbi te rashodi za nabavu nefinancijske imovine, rashodi za usluge tekućeg i investicijskog održavanja, rashodi za zaposlene, financijski rashodi). 

• Račun zaduživanja/financiranja koristi se u trenutku kada postoje viškovi ili manjkovi. Na računu zaduživanja/financiranja prikazuju se izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova te primici od financijske imovine i zaduživanja.

Slikoviti prikaz općeg dijela proračuna:


Račun prihoda i rashoda prikazuje prikupljena i potrošena sredstva u toku jedne godine stoga se on sastoje od prihoda i rashoda. Račun zaduživanja/financiranja sastoji se od: primitaka od financijske imovine i zaduživanja te izdataka za financijsku imovinu i otplate zajmova. Na račun zaduživanja/financiranja upisuju se viškovi nastali većim prilivom prihoda od rashoda te manjkovi nastali većim odlivom sredstava u rashode od priliva prihoda.

2. Poseban dio proračuna sačinjava:

Plan rashoda i izdataka raspoređen po organizacijskim jedinica (odjelima) i proračunskim korisnicima iskazanih po vrstama te raspoređenih u programe koji se sastoje od aktivnosti i projekata. 

3. Plan razvojnih programa

Plan razvojnih programa sadrži strateški planirane rashode na nefinancijskoj imovini i plan kapitalnih pomoći i donacija iskazanih po izvorima prihoda za izvedbu programa. Što znači da se u planu razvojnih programa detaljno planiraju rashodi po programima za tri godine koji moraju biti mjerljivi i unose se u kolonu pokazatelji rezultata. Ovime se postižu veći rezultati u ostvarenju pojedinih ciljeva. Plan razvojnih programa sastavni je dio proračuna.

Treba napomenuti da Proračun nije statičan akt već se sukladno Zakonu može mijenjati tijekom proračunske godine. Ta izmjena se naziva rebalans proračuna. Procedura izmjena/rebalansa Proračuna identična je proceduri njegova donošenja


Proračunski korisnici:

Proračunski korisnici su ustanove, tijela javne vlasti kojima je JLS osnivač ili suosnivač. Financiranje proračunskih korisnika je većim dijelom iz proračuna svog osnivača ili suosnivača. Proračunski korisnici JLS mogu biti: dječji vrtići, knjižnice, javne vatrogasne postrojbe, muzeji, kazališta, domovi za starije i nemoćne osobe.


Zakoni i sankcije

Proračun se donosi za jednu fiskalnu (proračunsku) godinu. Kod nas se fiskalna godina poklapa s kalendarskom i traje od 01. siječnja do 31. prosinca. Jedini ovlašteni predlagatelj Proračuna je Općinski načelnik. Općinski načelnik jedinice lokalne samouprave odgovoran je za zakonito planiranje i izvršavanje proračuna, za svrhovito, učinkovito i ekonomično raspolaganje proračunskim sredstvima. Proračun donosi (izglasava) Općinsko vijeće do kraja godine. Ako se ne donese proračun prije početka proračunske godine, privremeno se, a najduže za prva tri mjeseca proračunske godine, na osnovi odluke o privremenom financiranju koja mora biti donesena do 31. prosinca, nastavlja financiranje poslova, funkcija i programa tijela jedinica lokalne i područne samouprave i drugih proračunskih i izvanproračunskih korisnika.

U slučaju kada je raspušteno samo Općinsko vijeće, a općinski načelnik nije razriješen, do imenovanja povjerenika Vlade Republike Hrvatske, financiranje se obavlja izvršavanjem redovnih i nužnih rashoda i izdataka temeljem odluke o financiranju nužnih rashoda i izdataka koju donosi općinski načelnik.

Po imenovanju povjerenika Vlade Republike Hrvatske, općinski načelnik predlaže povjereniku novu odluku o financiranju nužnih rashoda i izdataka u koju su uključeni ostvareni prihodi i primici te izvršeni rashodi i izdaci u vremenu do dolaska povjerenika. Ako se do 31. ožujka ne donese proračun, povjerenik donosi odluku o financiranju nužnih rashoda i izdataka za razdoblje do donošenja proračuna.Proračunski prihodi i primici

Prihodi i primici Iznos U %
Prihodi poslovanja 8.067.050,00 kn 54,89 %
> Prihodi od poreza 3.900.000,00 kn 26,54 %
> Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna 1.627.000,00 kn 11,07 %
> Prihodi od imovine 1.014.050,00 kn 6,90 %
> Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada 1.346.000,00 kn 9,16 %
> Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija 80.000,00 kn 0,54 %
> Kazne, upravne mjere i ostali prihodi 100.000,00 kn 0,68 %
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine 3.630.000,00 kn 24,70 %
> Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine 3.000.000,00 kn 20,41 %
> Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine 630.000,00 kn 4,29 %
Vlastiti izvori 3.000.000,00 kn 20,41 %
> Višak prihoda iz prethodnih godina 3.000.000,00 kn 20,41 %
UKUPNO 14.697.050,00 kn
Grafika
Prihodi od poreza
Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna
Prihodi od imovine
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija
Kazne, upravne mjere i ostali prihodi
Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine
Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine
Višak prihoda iz prethodnih godina
*postotak potkategorije predstavlja udio potkategorije u ukupnom iznosu proračuna

PRIHODI I PRIMICI


Ukupni prihodi i primici Općine Sveti Lovreč za 2020. godinu planirani su u iznosu od 14.697.050,00 kuna


Prihodi od poslovanja


Prihodi od poslovanja Općine Sveti Lovreč za 2020. godinu planirani su u iznosu od 8.067.050,00 kuna, a čine ih:

1. Prihodi od poreza planirani u iznosu od 3.900.000,00 kuna, od toga porez i prirez na dohodak planiran u iznosu od 2.850.000,00 kuna, porezi na imovinu planiran u iznosu od 1.000.000,00 kuna i porezi na robu i usluge planiran u iznosu od 50.000,00 kuna;

2. Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna planirane u iznosu od 1.627.000,00 kuna, pomoći iz proračuna planirane u iznosu od 787.000,00 kuna, pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije planirane u iznosu od 40.000,00 kuna i pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava planirane u iznosu 800.000,00 kuna

3. Prihodi od imovine planirani u iznosu od 1.014.050,00 kuna, od toga prihodi od financijske imovine 14.050,00 kuna i prihodi od nefinancijske imovine 1.000.000,00 kuna;

4. Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada planirani u iznosu od 1.346.000,00 kuna, od toga upravne i administrativne pristojbe planirane u iznosu od 6.000,00 kuna i komunalni doprinosi i druge naknade planirani u iznosu od 1.340.000,00 kuna;

5. Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija planirani u iznosu od 80.000,00 kuna - donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna 

6. Kazne, upravne mjere i ostali prihodi planirani u iznosu od 100.000,00 kuna


Prihodi od prodaje nefinancijske imovine


Prihodi od prodaje nefinancijske imovine planirani u iznosu od 3.630.000,00 kuna, od toga:

1. Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine planirani u iznosu od 3.000.000,00 kuna

2. Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine planirani u iznosu od 630.000,00 kuna, od toga prihodi od prodaje građevinskih objekata 600.000,00 kuna i prihodi od prodaje postrojenja i opreme 30.000,00 kuna


Vlastiti izvori

Vlastiti izvori – rezultat poslovanja planirani u iznosu od 3.000.000,00 kuna, višak prihoda iz prethodnih godinaProračunski rashodi i izdaci

Rashodi Iznos U %
Rashodi poslovanja 5.987.050,00 kn 40,74 %
> Rashodi za zaposlene 795.000,00 kn 5,41 %
> Materijalni rashodi 3.104.200,00 kn 21,12 %
> Financijski rashodi 55.000,00 kn 0,37 %
> Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna 908.000,00 kn 6,18 %
> Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge 407.500,00 kn 2,77 %
> Ostali rashodi 717.350,00 kn 4,88 %
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 8.575.000,00 kn 58,35 %
> Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine 800.000,00 kn 5,44 %
> Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 5.865.000,00 kn 39,91 %
> Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 1.910.000,00 kn 13,00 %
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova 135.000,00 kn 0,92 %
> Izdaci za dionice i udjele u glavnici 35.000,00 kn 0,24 %
> Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova 100.000,00 kn 0,68 %
UKUPNO 14.697.050,00 kn
Grafika
Rashodi za zaposlene
Materijalni rashodi
Financijski rashodi
Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge
Ostali rashodi
Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini
Izdaci za dionice i udjele u glavnici
Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova
*postotak potkategorije predstavlja udio potkategorije u ukupnom iznosu proračuna

RASHODI I IZDACI


Ukupni rashodi i izdaci Općine Sveti Lovreč za 2020. godinu planirani su u iznosu od 14.697.050,00 kuna


Rashodi poslovanja Općine Sveti Lovreč za 2020. godinu planirani u iznosu od 5.987.050,00 kuna, od toga:

1. Rashodi za zaposlene planirani su u iznosu od 795.000,00 kuna, od toga plaće (Bruto) 670.000,00 kuna, ostali rashodi za zaposlene 30.000,00 kuna i doprinosi na plaće 95.000,00 kuna;

2. Materijalni rashodi planirani su u iznosu od 3.104.200,00 kuna, od toga naknade troškova zaposlenima planirane u iznosu od 32.000,0 kuna, rashodi za materijal i energiju planirani u iznosu od 422.000,00 kuna, rashodi za usluge planirani su u iznosu od 2.145.000,00 kuna i ostali nespomenuti rashodi poslovanja 505.200,00 kuna;

3. Financijski rashodi planirani su u iznosu od 55.000,00 kuna, od toga kamate za primljene kredite i zajmove 20.000,00 kuna i za ostale financijske rashode 35.000,00 kuna;

4. Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna planirane u iznosu od 908.000,00 kuna, pomoći unutar općeg proračuna 10.000,00 kuna i pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna 898.000,00 kuna;

5. Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade planirane u iznosu od 407.500,00 kuna za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna;

6. Ostali rashodi planirani u iznosu od 717.350,00 kuna, od toga za tekuće donacije 597.350,00 kuna i za kapitalne pomoći 120.000,00 kuna


Rashodi za nabavu nefinancijske imovine


Rashodi za nabavu nefinancijske imovine planirani su u iznosu od 8.575.000,00 kuna, od toga:

1. Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine planirani u iznosu od 800.000,00 kuna za materijalnu imovinu – prirodna bogatstva

2. Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine planirani u iznosu od 5.865.000,00 kuna, od toga, građevinski objekti 4.730.000,00 kuna, postrojenje i oprema 295.000,00 kuna i nematerijalna proizvedena imovina 840.000,00 kuna;

3. Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini planirani u iznosu od 1.910.000,00 kuna za dodatna ulaganja na građevinskim objektima

Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova planirani u iznosu od 135.000,00 kuna

1. Izdaci za dionice i udjele u glavnici planirani u iznosu od 35.000,00 kuna za dionice i udjele u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru

2. Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova planirani u iznosu od 100.000,00 kuna za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora


RAZDJEL 001 PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA PLANIRANO U IZNOSU OD 291.000,00 KUNA


Program 1101 Rad predstavničkih i izvršnih tijela planirano u iznosu od 291.000,00 kuna, od toga:

1. Za redovnu djelatnost predstavničkih i izvršnih tijela planirano je 200.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za ostale nespomenute rashode poslovanja

2. Za ostale rashode predstavničkih i izvršnih tijela planirano je 10.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za ostale nespomenute rashode poslovanja

3. Za sufinanciranje rada političkih stranaka planirano je 11.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za tekuće donacije

4. Za proračunsku pričuvu planirano je 35.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za ostale nespomenute rashode poslovanja

5. Za promidžbu i informiranje planirano je 35.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za rashode za usluge


RAZDJEL 002 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL PLANIRANO U IZNOSU OD 14.406.050,00 KUNA


Program 2102 Jedinstveni upravni odjel planirano u iznosu od 1.407.000,00 kuna

1. Rashodi za zaposlene JUO – a planirani u iznosu od 827.000,00 kuna, od toga:

• Rashodi za zaposlene financirani od općih prihoda i primitaka planirani u iznosu od 795.000,00 kuna, od toga plaće (Bruto) 670.000,00 kuna, ostali rashodi za zaposlene 30.000,00 kuna i doprinosi na plaće 95.000,00 kuna

• Materijalni rashodi financirani od općih prihoda i primitaka planirani u iznosu od 32.00,00 kuna za naknade troškova zaposlenima

2. Redovni troškovi poslovanja financirano od općih prihoda i primitaka planirani u iznosu od 340.000,00 kuna, od toga

• Materijalni rashodi planirani u iznosu od 305.000,00 kuna, od toga rashodi za materijal i energiju 70.000,00 kuna, rashodi za usluge 180.000,00 kuna i ostali nespomenuti rashodi 55.000,00 kuna

• Financijski rashodi planirani u iznosu od 35.000,00 kuna 

3. Za nabavu opreme planirano je 100.000,00 kuna, od toga

• Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine financirani od općih prihoda i primitaka planirani u iznosu od 90.000,00 kuna, od toga 85.000,00 kuna za postrojenje i opremu i 5.000,00 kuna za nematerijalnu imovinu

• Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine financirani prihoda od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine planirani u iznosu od 10.000,00 kuna za postrojenje i opremu

4. Za legalizaciju općinskih objekata planirano je 20.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka, od toga rashodi za usluge 10.000,00 kuna i ostali nespomenuti rashodi poslovanja 10.000,00 kuna

5. Za otplatu glavnice primljenih kredita planirano je 100.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka

6. Za otplatu kamata za primljene kredite planirano je 20.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka


Program 3101 Gospodarstvo planirano u iznosu od 259.550,00 kuna 

1. Za ostale aktivnosti gospodarskog programa (LAG) planirano je 15.200,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za ostale nespomenute rashode poslovanja

2. Za sufinanciranje Fonda za razvoj poljoprivrede planirano je 8.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za pomoć proračunskim korisnicima drugih proračuna

3. Za Turističku zajednicu središnje Istre planirano je 46.350,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za tekuće donacije

4. Za komunalno društvo Pazenatik d.o.o. planirano je 90.000,00 kuna financirano od prihoda od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine za kapitalne pomoći

5. Za turističku infrastrukturu planirano je 100.000,00 kuna, od toga za rashode za usluge 50.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka i za postrojenja i opremu 50.000,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene


Program 3102 Odvodnja i pročišćavanje otpadnih voda planirano u iznosu od 25.000,00 kuna

Za pražnjenje septičkih jama planirano je 25.000,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjena za rashode za usluge


Program 3105 Zbrinjavanje otpada planirano u iznosu od 55.000,00 kuna

1. Za sanaciju odlagališta „Košambra“ planirano je 20.000,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene za dionice i udjele u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru

2. Za obnovu voznog parka „Usluga“ Poreč planirano je 20.000,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene za kapitalne pomoći

3. Za ŽCGO „Kaštijun“ planirano je 15.000,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene za kapitalne pomoći

Program 3106 Vodoopskrba planirano u iznosu 10.000,00 kuna 

Za izgradnju vodovodnih ogranaka i priključaka planirano je 10.000,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene za kapitalne pomoći

Program 3107 Projektna dokumentacija planirano u iznosu od 200.000,00 kuna 

Za projektnu dokumentaciju planirano je 200.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka, od toga rashodi za usluge 100.000,00 kuna i nematerijalna proizvedena imovina 100.000,00 kuna


Program 3112 Izgradnja i rekonstrukcija starogradske jezgre planirano u iznosu od 960.000,00 kuna 

1. Za intelektualne usluge vođenja mjere 7 Eu fondova planirano je 160.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka, od toga rashodi za usluge 10.000,00 kuna i nematerijalna proizvedena imovina 150.000,00 kuna

2. Za izgradnju i rekonstrukciju starogradske jezgre planirano je 500.000,00 kuna financirano od prihoda od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine za građevinske objekte

3. Za obnovu zidova starogradske jezgre planirano je 300.000,00 kuna, od toga 100.000,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene za rashode za usluge i 200.000,00 kuna financirano od pomoći proračunu iz drugih proračuna za rashode za usluge


Program 3115 Izmjene i dopune prostornog plana planirane u iznosu od 165.000,00 kuna

Za izmjene i dopune prostornog plana planirano je 165.000,00 kuna za nematerijalnu proizvedenu imovinu, od toga 95.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka i 70.000,00 kuna financirao od prihoda od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine 


Program 3116 Izgradnja (proširenje) groblja planirano u iznosu od 250.000,00 kuna

1. Za intelektualne usluge vođenja projekta planirano je 50.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za rashode za usluge

2. Za izgradnju i proširenje groblja planirano je 200.000,00 kuna za građevinske objekte, od toga 50.000,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene i 150.000,00 kuna financirao od prihoda od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine


Program 3119 Izgradnja ceste Selina – Orbani planirano u iznosu od 70.000,00 kuna

Za izradu dokumentacije planirano je 70.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka, od toga rashodi za usluge 30.000,00 kuna i nematerijalna proizvedena imovina 40.000,00 kuna


Program 3120 Uređenje Plesne sale planirano u iznosu od 550.000,00 kuna

Za uređenje Plesne sale planirano je 550.000,00 kuna, od toga:

• Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine financirani od općih prihoda i primitaka planirani u iznosu od 50.000,00 kuna za nematerijalnu proizvedenu imovinu

• Rashodi za nabavu nefinancijske imovine financirani od pomoći proračunu iz drugih proračuna planirani u iznosu od 200.000,00 kuna, od toga 50.000,00 kuna za postrojenje i opremu i 150.000,00 kuna za dodatna ulaganja na građevinskim objektima

• Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine financirani od prihoda od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine planirani u iznosu od 300.000,00 kuna, od toga za postrojenje i opremu 100.000,00 kuna i dodatna ulaganja na građevinskim objektima 200.000,00 kuna


Program 3121 Uređenje i opremanje naselja Pini – Belvedere planirano u iznosu od 800.000,00 kuna

1. Za izradu projektne dokumentacije planirano je 150.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za nematerijalnu proizvedenu imovinu

2. Za izradu kanalizacijske mreže planirano je 500.000,00 kuna za građevinske objekte, od toga 100.000,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene i 400.000,00 kuna financirano od prihoda od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine

3. Za izgradnju javne rasvjete planirano je 150.000,00 kuna financirano od prihoda od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine za građevinske objekte


Program 3122 Uređenje ambulante u Sv. Lovreču planirano u iznosu od 1.180.000,00 kuna

1. Za izradu projektne dokumentacije planirano je 80.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za nematerijalnu proizvedenu imovinu

2. Za uređenje zgrade ambulante planirano je 1.100.000,00 kuna za dodatna ulaganja na građevinskim objektima, od toga 50.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka, 50.000,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene i 1.000.000,00 kuna financirano od prihoda od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine


Program 3123 Raskrsnica na ulazu u Sv. Lovreč planirano u iznosu od 2.050.000,00 kuna

1. Za izradu projektne dokumentacije planirano je 50.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za nematerijalnu proizvedenu imovinu

2. Za izgradnju raskrsnice planirano je 2.000.000,00 kuna financirano za građevinske objekte, od toga 200.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka i 1.800.000,00 kuna financirano od prihoda od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine.


Program 3124 Uređenje Dječjeg vrtića Jaslica planirano u iznosu od 950.000,00 kuna

1. Za izradu projektne dokumentacije planirano je 50.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za nematerijalnu proizvedenu imovinu

2. Za izgradnju dječjeg vrtića planirano je 900.000,00 kuna financirano iz prihoda od prodaje i zamjene nefinancijske imovine za građevinske objekte


Program 3150 Održavanje komunalne infrastrukture planirano u iznosu od 1.766.000,00 kuna

1. Za održavanje čistoće planirano je 221.000,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene za rashode za usluge

2. Za održavanje  javnih zelenih površina planirano je 310.000,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene, od toga 10.000,00 kuna za rashode za materijal i energiju i 300.000,00 kuna za rashode za usluge

3. Za održavanje nerazvrstanih cesta planirano je 340.000,00 kuna, od toga za rashode za usluge 300.000,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene i za rashode za materijal i energiju 40.000,00 financirano od donacija

4. Za održavanje javne rasvjete planirano je 340.000,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene, od toga rashodi za materijal i energiju 200.000,00 kuna i rashodi za usluge 140.000,00 kuna

5. Za održavanje groblja planirano je 60.000,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene za rashode za usluge

6. Za održavanje građevinskih objekata planirano je 195.000,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene, od toga rashodi za materijal i energiju 60.000,00 kuna, rashodi za usluge 85.000,00 kuna i dodatna ulaganja na građevinskim objektima 50.000,00 kuna

7. Za uređenje i rekonstrukciju škole u Selini planirano je 300.000,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene, od toga za rashode za usluge 100.000,00 kuna i dodatna ulaganja na građevinskim objektima 200.000,00 kuna


Program 3160 Izgradnja objekta i uređaja komunalne infrastrukture planirano u iznosu od 1.410.000,00 kuna

1. Za izgradnju javne rasvjete planirano je 200.000,00 kuna za građevinske objekte, od toga 50.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka, 50.000,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene i 100.000,00 kuna financirano od prihoda od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine

2. Za rekonstrukciju i asfaltiranje puteva planirano je 200.000,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene za građevinske objekte

3. Za kupnju zemljišta planirano je 800.000,00 kuna financirano od prihoda od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine za materijalnu imovinu – prirodna bogatstva

• Za obnovu zgrade općine planirano je 210.000,00 kuna za dodatna ulaganja na građevinskim objektima, od toga 150.000,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene i 60.000,00 kuna financirano od za dodatna ulaganja na građevinskim objektima


Program 3201 Program javnih potreba u predškolskom uzrastu planirano u iznosu od 490.000,00 kuna

1. Za ostale aktivnosti u predškolskom odgoju planirano je 20.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za tekuće donacije 

2. Za odgojno, administrativno i tehničko osoblje planirano je 420.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna

3. Za sufinanciranje jaslica i vrtića u privatnim vrtićima planirano 50.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna


Program 3202 Program javnih potreba u školstvu planirano u iznosu od 545.000,00 kuna

1. Za sufinanciranje OŠ J. Rakovca, Sv. Lovreč planirano je 50.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna

2. Za sufinanciranje rekonstrukcije dječjeg igrališta OŠ planirano je 135.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna

3. Za stipendije planirano je 75.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna

4. Za školske udžbenike i pribor za osnovnoškolce planirano je 25.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna

5. Za Ljetni kamp za djecu planirano je 5.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna

6. Za sufinanciranje prijevoza učenika srednjih škola planirano u iznosu od 40.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna

7. Za sufinanciranje prehrane djece u OŠ planirano je 50.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna

8. Za rekonstrukciju dječjeg igrališta OŠ planirano je 300.000,00 kuna, od toga 150.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna i 150.000,00 kuna financirano od pomoći proračunu iz drugih proračuna za Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna


Program 3203 Program javnih potreba u kulturi planirano u iznosu od 466.000,00 kuna

1. Za manifestacije u kulturi - Smotra narodne glazbe i plesa planirano je 71.000,00 kuna, od toga:

• Materijalni rashodi financirani od općih prihoda i primitaka planirani u iznosu od 41.000,00 kuna, od toga rashodi za materijal i energiju 1.000,00 kuna, rashodi za usluge 25.000,00 kuna o ostali nespomenuti rashodi poslovanja 15.000,00 kuna

• Materijalni rashodi financirani od pomoći iz drugih proračuna planirani u iznosu od 20.000,00 kuna za rashode za usluge

• Materijalni rashodi financirani od donacija planirani u iznosu od 10.000,00 kuna za ostale nespomenute rashode poslovanja

2. Za projekte u kulturi planirano je 10.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za tekuće donacije

3. Za programe javnih potreba u kulturi planirano je 130.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za tekuće donacije

4. Za manifestacije u kulturi „Žive jaslice“ planirano je 150.000,00 kuna, od toga:

• Materijalni rashodi financirani od općih prihoda i primitaka planirani u iznosu od 105.000,00 kuna, od toga rashodi za materijal i energiju 30.000,00 kuna, rashodi za usluge 40.000,00 kuna o ostali nespomenuti rashodi poslovanja 50.000,00 kuna

• Materijalni rashodi financirani od pomoći iz drugih proračuna planirani u iznosu od 15.000,00 kuna, od toga 5.000,00 kuna za rashode za materijal i energiju i 10.000,00 kuna za ostale nespomenute rashode poslovanja

• Materijalni rashodi financirani od donacija planirani u iznosu od 30.000,00 kuna, od toga 5.000,00 kuna za rashode za materijal i energiju i 25.000,00 kuna za ostale nespomenute rashode poslovanja

5. Za proslavu Dana Općine planirano je 80.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka, od toga rashodi za materijal i energiju 1.000,00 kuna, rashodi za usluge 59.000,00 kuna i ostali nespomenuti rashodi poslovanja 20.000,00 kuna

6. Za dolazak „Djeda Mraza“ planirano je 25.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka, od toga rashodi za usluge 5.000,00 kuna i ostali nespomenuti rashodi poslovanja 20.000,00 kuna


Program 3204 Program javnih potreba u sportu planirano u iznosu od 120.000,00 kuna

1. Za programe i projekte sportsko – rekreacijskih aktivnosti planirano je 20.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za tekuće donacije

2. Za programe i projekte sportskih klubova i udruga planirano je 100.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za tekuće donacije


Program 3205 Izgradnja sportskih objekta planirano u iznosu od 80.000,00 kuna

Za izgradnju sportskih objekta – sportska igrališta planirano je 80.000,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene za građevinske objekte


Program 3206 Protupožarni planovi, zaštita i spašavanje planirano u iznosu od 365.000,00 kuna

1. Za planove, zaštitu i obnovu opožarenih površina planirano je 50.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka, od toga za ostale nespomenute rashode poslovanja 45.000,00 kuna i tekuće donacije 5.000,00 kuna

2. Za Javnu vatrogasnu postrojbu CZP Poreč planirano je 120.000,00 kuna za pomoć proračunskim korisnicima drugih proračuna, od toga 80.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka i 40.000,00 kuna financirano iz pomoći izravnavanja za decentralizirane funkcije

3. Za područnu vatrogasnu zajednicu planirano je 145.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za tekuće donacije

4. Za DVD Sveti Lovreč planirano je 50.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za tekuće donacije


Program 3207 Potrebe prema socijalnom programu planirane u iznosu od 162.500,00 kuna 

1. Za potpore u novcu prema socijalnom programu planirano je 33.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna

2. Za potpore u naravi prema socijalnom programu planirano je 28.500,00 kuna za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna, od toga 26.500,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka i 2.000,00 kuna financirano od pomoći iz drugih proračuna

3. Za novogodišnje pakete za kućanstva planirano je 35.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna

4. Jednokratne naknade za novorođenčad planirane u iznosu od 36.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna

5. Za sufinanciranje pogrebnih troškova planirano je 30.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna


Program 3208 Poticanje ustanova i udruga socijalnog karaktera planirano u iznosu od 35.000,00 kuna

1. Za Crveni križ Poreč planirano je 25.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za tekuće donacije

2. Za ostale donacije iz socijalnog programa planirano je 10.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za tekuće donacije


Program 3209 Ostale društvene potrebe u zdravstvu planirano u iznosu od 35.000,00 kuna

1. Za dodatne usluge u zdravstvu planirano je 20.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za tekuće donacije

2. Za zdravstvenu brigu o građanima planirano je 5.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za tekuće donacije

3. Za sufinanciranje OB Pula planirano je 10.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za pomoći unutar općeg proračunaSudjelovanje:

Molimo Vas prijavite se kako biste mogli sudjelovati u donošenju proračuna prijava

Vijesti

Dokumenti

 1. Prijedlog Proračuna Općine Sveti Loveč za 2020. godinu sa projekcijama za 2021. i 2022. godinu
  PREUZMI:

 2. Proračun Općine Sveti Lovreč za 2020. godinu i projekcije za 2021. i 2022. godinu
  PREUZMI:

 3. Financijski izvještaj Općine Sveti Lovreč za 2019. godinu
  PREUZMI:

 4. Bilješke uz financijski izvještaj za 2019. godinu
  PREUZMI:

 5. Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna za 2020. godinu
  PREUZMI:

 6. Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna za 2019. godinu
  PREUZMI:

 7. Potvrda o preuzetom finacijskom izvještaju
  PREUZMI:

 8. Financijski izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika za razdoblje 01.01.-31.12.2020.
  PREUZMI:

 9. Bilješke uz financijske izvještaje
  PREUZMI:

 10. Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Sv. Lovreč za 2020. godinu
  PREUZMI:

Više