Pretražite općinu ili grad

Proračun za godinu:

Općina Sveti Lovreč

  Kontakt podaci
  Općina Sveti Lovreč
  Gradski trg 4, Sveti Lovreč 52448
  OIB: 19903347497
  052 448 195
  opcina-sveti-lovrec@pu.t-com.hr

Proračun za građane za 2021. godinu


Poštovani stanovnici,

predstavljamo Vam „Proračun za građane“ za 2021. godinu. U njemu je prikazano na koji način Općina Sveti Lovreč prikuplja i investira sredstva. Kako bismo Vam omogućili uvid u rad naše Općine i učinili je što transparentnijom nastavljamo s projektom koji se nalazi na Internet stranici www.proracun.hr, te na našoj službenoj stranici www.sveti-lovrec.hr.

Kako bismo Vam pokazali za što planiramo izdvojiti sredstva iz Proračuna predstavljamo Vam projekt „Proračun za građane“.

Općina Sveti Lovreč potiče razvoj općine ulažući u mnoge programe i aktivnosti. U pogledu jačanja komunalne infrastrukture ulažemo u izgradnju kanalizacijske mreže i izgradnju rasvjete u naselju Pini-Belveder. Jedan od ključnih projekata je Izgradnja novog raskrižja na sjeverozapadnom ulazu u Sveti Lovreč, koji se trenutno nalazi na raskrižju dviju nepreglednih ulica te se želi omogućit prije svega sigurniji protok prometa kroz novo kružno raskrižje.

Također i ove godine nastavljamo s projektom Uređenja plesne sale i zgrade ambulante u naselju Sv. Lovreč. 

Proračunskim sredstvima nastojimo unaprijediti kvalitetu života i poboljšati stanovanje na području Općine. Njega, briga i odgoj djece jasličkog i predškolskog uzrasta bitan je segment odrastanja, stoga Općina Sveti Lovreč planira izgradnju jaslica, kako bi se omogućila najbolja skrb najmlađim članovima društva. Jaslice će moći primiti 15 djece, ostvarit će se dogradnjom postojeće školske zgrade u kojoj je smješten i vrtić. Sredstvima iz proračuna roditeljima novorođene djece dodjeljujemo jednokratne novčane naknade, sufinanciramo boravak djece u vrtićima i financiramo program predškole.

Temelj svakog društva je obrazovanje, kao i poticanje mladih na razvoj i napredak, stoga Općina potiče mlade kroz dodjelu stipendija studentima u mjesečnom iznosu od 800,00 kuna. Nadalje učenicima osnovne škole financiramo nabavku bilježnica i školskog pribora, te sufinanciramo prehranu u školskoj kuhinji, a učenicima srednjih škola sufinanciramo prijevoz.

Na području naše općine djeluju brojne športske, kulturne, braniteljske i druge udruge koje oplemenjuju naš život i omogućavaju pojedincima da prepoznaju i usavrše svoje talente, zato zaslužuju našu financijsku pomoć, ali i ohrabrenje i poticaj za dalji rad kao i pomoć u realizaciji manifestacija koje održavaju. 

Dragi naši stanovnici, ukoliko imate prijedlog kako bismo i na koji način našu Općinu mogli učiniti još ugodnijim mjestom za život i rad, pozivamo Vas na iznošenje Vaših prijedloga.

Prijedloge, sugestije i komentare možete ostavljati do 15.12.2020. godine kada ćemo sve zaprimljene komentare obraditi, na njih odgovoriti te prijedlog proračuna s prihvaćenim primjedbama predstaviti i predložiti na sjednici Općinskog vijeća.

Savjetovanje Prijedloga Proračuna Općine Sveti Lovreč za 2021. godinu možete pronaći OVDJE.


Vaš Načelnik!


Prijedlog proračuna je dokument u kojem su navedeni planirani prihodi i rashodi koje načelnik općine predlaže te kao takav ide na usvajanje Općinskom vijeću. Ovim putem želimo uključiti sve svoje građane u sam proces donošenja proračuna davanjem svojih prijedloga, sugestija i komentara na prijedlog proračuna koji možete pronaći OVDJE.


Što je proračun?

Proračun je akt kojim se procjenjuju prihodi i primici te utvrđuju rashodi i izdaci Općine Sveti Lovreč za proračunsku godinu, a sadrži i projekciju prihoda i primitaka te rashoda i izdataka za slijedeće dvije godine. 


U ovom Proračunu za građane bit će prikazan sažetak proračuna Općine Sveti Lovreč za 2021. godinu s najvažnijim smjernicama razvoja Općine Sveti Lovreč koji pojašnjava planove i aktivnosti. Ovim pregledom Općinskog proračuna želimo omogućiti svim građanima uvid u prihode i rashode Općine Sveti Lovreč kako bi imali transparentnu i potpunu informaciju o tome gdje i kako se troši općinski novac, kao i da bismo potaknuli sve građane na aktivno sudjelovanje u komentiranju, predlaganju i sugeriranju Općinskog proračuna.


Proračun sadržava:


1. Opći dio proračuna sačinjavaju:

• Račun prihoda i rashoda u kojem su prikazani svi prihodi i rashodi prema ekonomskoj klasifikaciji (npr. prihodi od poreza, imovine, pristojbi te rashodi za nabavu nefinancijske imovine, rashodi za usluge tekućeg i investicijskog održavanja, rashodi za zaposlene, financijski rashodi). 

• Račun zaduživanja/financiranja koristi se u trenutku kada postoje viškovi ili manjkovi. Na računu zaduživanja/financiranja prikazuju se izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova te primici od financijske imovine i zaduživanja.


Slikoviti prikaz općeg dijela proračuna:


Račun prihoda i rashoda prikazuje prikupljena i potrošena sredstva u toku jedne godine stoga se on sastoje od prihoda i rashoda. Račun zaduživanja/financiranja sastoji se od: primitaka od financijske imovine i zaduživanja te izdataka za financijsku imovinu i otplate zajmova. Na račun zaduživanja/financiranja upisuju se viškovi nastali većim prilivom prihoda od rashoda te manjkovi nastali većim odlivom sredstava u rashode od priliva prihoda.


2. Poseban dio proračuna sačinjava:


plan rashoda i izdataka raspoređen po organizacijskim jedinica (odjelima) i proračunskim korisnicima iskazanih po vrstama te raspoređenih u programe koji se sastoje od aktivnosti i projekata. 


3. Plan razvojnih programa


Plan razvojnih programa sadrži strateški planirane rashode na nefinancijskoj imovini i plan kapitalnih pomoći i donacija iskazanih po izvorima prihoda za izvedbu programa. Što znači da se u planu razvojnih programa detaljno planiraju rashodi po programima za tri godine koji moraju biti mjerljivi i unose se u kolonu pokazatelji rezultata. Ovime se postižu veći rezultati u ostvarenju pojedinih ciljeva. Plan razvojnih programa sastavni je dio proračuna.


Treba napomenuti da Proračun nije statičan akt već se sukladno Zakonu može mijenjati tijekom proračunske godine. Ta izmjena se naziva rebalans proračuna. Procedura izmjena/rebalansa Proračuna identična je proceduri njegova donošenja


Proračunski korisnici:

Proračunski korisnici su ustanove, tijela javne vlasti kojima je JLS osnivač ili suosnivač. Financiranje proračunskih korisnika je većim dijelom iz proračuna svog osnivača ili suosnivača. Proračunski korisnici JLS mogu biti: dječji vrtići, knjižnice, javne vatrogasne postrojbe, muzeji, kazališta, domovi za starije i nemoćne osobe.


Zakoni i sankcije

Proračun se donosi za jednu fiskalnu (proračunsku) godinu. Kod nas se fiskalna godina poklapa s kalendarskom i traje od 01. siječnja do 31. prosinca. Jedini ovlašteni predlagatelj Proračuna je Općinski načelnik. Općinski načelnik jedinice lokalne samouprave odgovoran je za zakonito planiranje i izvršavanje proračuna, za svrhovito, učinkovito i ekonomično raspolaganje proračunskim sredstvima. Proračun donosi (izglasava) Općinsko vijeće do kraja godine. Ako se ne donese proračun prije početka proračunske godine, privremeno se, a najduže za prva tri mjeseca proračunske godine, na osnovi odluke o privremenom financiranju koja mora biti donesena do 31. prosinca, nastavlja financiranje poslova, funkcija i programa tijela jedinica lokalne i područne samouprave i drugih proračunskih i izvanproračunskih korisnika.

U slučaju kada je raspušteno samo Općinsko vijeće, a općinski načelnik nije razriješen, do imenovanja povjerenika Vlade Republike Hrvatske, financiranje se obavlja izvršavanjem redovnih i nužnih rashoda i izdataka temeljem odluke o financiranju nužnih rashoda i izdataka koju donosi općinski načelnik.

Po imenovanju povjerenika Vlade Republike Hrvatske, općinski načelnik predlaže povjereniku novu odluku o financiranju nužnih rashoda i izdataka u koju su uključeni ostvareni prihodi i primici te izvršeni rashodi i izdaci u vremenu do dolaska povjerenika. Ako se do 31. ožujka ne donese proračun, povjerenik donosi odluku o financiranju nužnih rashoda i izdataka za razdoblje do donošenja proračuna.Proračunski prihodi i primici

Prihodi i primici Iznos U %
Prihodi poslovanja 6.144.000,00 kn 73,63 %
> Prihodi od poreza 3.710.000,00 kn 44,46 %
> Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna 482.000,00 kn 5,78 %
> Prihodi od imovine 380.000,00 kn 4,55 %
> Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada 1.482.000,00 kn 17,76 %
> Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija 40.000,00 kn 0,48 %
> Kazne, upravne mjere i ostali prihodi 50.000,00 kn 0,60 %
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine 1.400.000,00 kn 16,78 %
> Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine 1.380.000,00 kn 16,54 %
> Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine 20.000,00 kn 0,24 %
Višak prihoda iz prethodnih godina 800.000,00 kn 9,59 %
UKUPNO 8.344.000,00 kn
Grafika
Prihodi od poreza
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna
Prihodi od imovine
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija
Kazne, upravne mjere i ostali prihodi
Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine
Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine
Višak prihoda iz prethodnih godina
*postotak potkategorije predstavlja udio potkategorije u ukupnom iznosu proračuna

PRIHODI I PRIMICI


Ukupni prihodi Općine Sveti Lovreč za 2021. godinu planirani su u iznosu od 8.344.000,00 kuna


Prihodi od poslovanja

Prihodi od poslovanja Općine Sveti Lovreč za 2021. godinu planirani su u iznosu od 6.144.000,00 kuna, a čine ih:

1. Prihodi od poreza planirani u iznosu od 3.710.000,00 kuna, od toga porez i prirez na dohodak planiran u iznosu od 2.130.000,00 kuna, porezi na imovinu planiran u iznosu od 1.515.000,00 kuna i porezi na robu i usluge planiran u iznosu od 65.000,00 kuna;

2. Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna planirane u iznosu od 482.000,00 kuna, pomoći iz proračuna planirane u iznosu od 442.000,00 kuna i pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije planirane u iznosu od 40.000,00 kuna;

3. Prihodi od imovine planirani u iznosu od 380.000,00 kuna, od toga prihodi od financijske imovine 30.000,00 kuna i prihodi od nefinancijske imovine 350.000,00 kuna;

4. Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada planirani u iznosu od 1.482.000,00 kuna, od toga upravne i administrativne pristojbe planirane u iznosu od 15.000,00 kuna, prihodi po posebnim propisima planirani u iznosu od 47.000,00 kuna i komunalni doprinosi i druge naknade planirani u iznosu od 1.440.000,00 kuna;

5. Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija planirani u iznosu od 40.000,00 kuna - donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna;

6. Kazne, upravne mjere i ostali prihodi planirani u iznosu od 50.000,00 kuna.


Prihodi od prodaje nefinancijske imovine

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine planirani u iznosu od 1.400.000,00 kuna, od toga:

1. Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine planirani u iznosu od 1.380.000,00 kuna;

2. Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine od prodaje građevinskih objekata planirani u iznosu od 20.000,00 kuna.

Višak prihoda iz prethodnih godina

Višak/manjak prihoda koji će se rasporediti/pokriti planirani u iznosu od 800.000,00 kuna.Proračunski rashodi i izdaci

Rashodi Iznos U %
Rashodi poslovanja 5.509.000,00 kn 66,02 %
> Rashodi za zaposlene 795.000,00 kn 9,53 %
> Materijalni rashodi 3.042.000,00 kn 36,46 %
> Financijski rashodi 55.000,00 kn 0,66 %
> Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna 658.000,00 kn 7,89 %
> Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 426.500,00 kn 5,11 %
> Ostali rashodi 532.500,00 kn 6,38 %
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 2.705.000,00 kn 32,42 %
> Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine 500.000,00 kn 5,99 %
> Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 1.755.000,00 kn 21,03 %
> Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 450.000,00 kn 5,39 %
Izdaci za financijsku imovinu i otplatu zajmova 130.000,00 kn 1,56 %
UKUPNO 8.344.000,00 kn
Grafika
Rashodi za zaposlene
Materijalni rashodi
Financijski rashodi
Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade
Ostali rashodi
Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini
Izdaci za financijsku imovinu i otplatu zajmova
*postotak potkategorije predstavlja udio potkategorije u ukupnom iznosu proračuna

RASHODI I IZDACI


Ukupni rashodi i izdaci Općine Sveti Lovreč za 2021. godinu planirani su u iznosu od 8.344.000,00 kuna


Rashodi poslovanja Općine Sveti Lovreč za 2021. godinu planirani u iznosu od 5.509.000,00 kuna, od toga:

1. Rashodi za zaposlene planirani su u iznosu od 795.000,00 kuna, od toga plaće (bruto) 670.000,00 kuna, ostali rashodi za zaposlene 30.000,00 kuna i doprinosi na plaće 95.000,00 kuna;

2. Materijalni rashodi planirani su u iznosu od 3.042.000,00 kuna, od toga naknade troškova zaposlenima planirane u iznosu od 30.000,0 kuna, rashodi za materijal i energiju planirani u iznosu od 444.000,00 kuna, rashodi za usluge planirani su u iznosu od 2.012.800,00 kuna i ostali nespomenuti rashodi poslovanja 555.200,00 kuna;

3. Financijski rashodi planirani su u iznosu od 55.000,00 kuna, od toga kamate za primljene kredite i zajmove 20.000,00 kuna i za ostale financijske rashode 35.000,00 kuna;

4. Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna planirane u iznosu od 658.000,00 kuna, pomoći unutar općeg proračuna 40.000,00 kuna i pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna 618.000,00 kuna;

5. Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade planirane u iznosu od 426.500,00 kuna za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna;

6. Ostali rashodi planirani u iznosu od 532.500,00 kuna, od toga za tekuće donacije 512.500,00 kuna i za kapitalne pomoći 20.000,00 kuna.


Rashodi za nabavu nefinancijske imovine

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine planirani su u iznosu od 2.705.000,00 kuna, od toga:

1. Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine planirani u iznosu od 500.000,00 kuna za materijalnu imovinu – prirodna bogatstva

2. Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine planirani u iznosu od 1.755.000,00 kuna, od toga, građevinski objekti 1.080.000,00 kuna, postrojenje i oprema 19.000,00 kuna i nematerijalna proizvedena imovina 656.000,00 kuna;

3. Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini planirani u iznosu od 450.000,00 kuna za dodatna ulaganja na građevinskim objektima.


Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova planirani u iznosu od 130.000,00 kuna.

1. Izdaci za dionice i udjele u glavnici planirani u iznosu od 40.000,00 kuna za dionice i udjele u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru;

2. Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova planirani u iznosu od 90.000,00 kuna za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora.


RAZDJEL 001 PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA PLANIRANO U IZNOSU OD 356.000,00 KUNA


Program 1101 Rad predstavničkih i izvršnih tijela planirano u iznosu od 356.000,00 kuna, od toga:

1. Za redovnu djelatnost predstavničkih i izvršnih tijela planirano je 200.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za ostale nespomenute rashode poslovanja;

2. Za ostale rashode predstavničkih i izvršnih tijela planirano je 10.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za ostale nespomenute rashode poslovanja;

3. Za sufinanciranje rada političkih stranaka planirano je 11.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za tekuće donacije;

4. Za proračunsku pričuvu planirano je 35.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za ostale nespomenute rashode poslovanja;

5. Za promidžbu i informiranje planirano je 20.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za rashode za usluge;

6. Za izbore planirano je 80.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za ostale nespomenute rashode poslovanja.


RAZDJEL 002 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL PLANIRANO U IZNOSU OD 7.988.000,00 KUNA


Program 2102 Jedinstveni upravni odjel planirano u iznosu od 1.308.800,00 kuna

1. Rashodi za zaposlene JUO – a planirani u iznosu od 825.000,00 kuna, od toga:

• Rashodi za zaposlene financirani od općih prihoda i primitaka planirani u iznosu od 795.000,00 kuna, od toga plaće (bruto) 670.000,00 kuna, ostali rashodi za zaposlene 30.000,00 kuna i doprinosi na plaće 95.000,00 kuna,

• Materijalni rashodi financirani od općih prihoda i primitaka planirani u iznosu od 30.00,00 kuna za naknade troškova zaposlenima;

2. Redovni troškovi poslovanja financirani od općih prihoda i primitaka planirani u iznosu od 333.800,00 kuna, od toga:

• Materijalni rashodi planirani u iznosu od 298.800,00 kuna, od toga rashodi za materijal i energiju 70.000,00 kuna, rashodi za usluge 178.800,00 kuna i ostali nespomenuti rashodi 50.000,00 kuna,

• Financijski rashodi planirani u iznosu od 35.000,00 kuna;

3. Za nabavu opreme planirano je 20.000,00 kuna, od toga:

• Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine financirani od općih prihoda i primitaka planirani u iznosu od 20.000,00 kuna, od toga 19.000,00 kuna za postrojenje i opremu i 1.000,00 kuna za nematerijalnu imovinu;

4. Za legalizaciju općinskih objekata planirano je 20.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka, od toga rashodi za usluge 10.000,00 kuna i ostali nespomenuti rashodi poslovanja 10.000,00 kuna;

5. Za otplatu glavnice primljenih kredita planirano je 90.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka;

6. Za otplatu kamata za primljene kredite planirano je 20.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka.


Program 3101 Gospodarstvo planirano u iznosu od 69.700,00 kuna 

1. Za ostale aktivnosti gospodarskog programa (LAG) planirano je 15.200,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za ostale nespomenute rashode poslovanja;

2. Za sufinanciranje Fonda za razvoj poljoprivrede planirano je 8.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za pomoć proračunskim korisnicima drugih proračuna;

3. Za Turističku zajednicu središnje Istre planirano je 46.500,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za tekuće donacije.

Program 3102 Odvodnja i pročišćavanje otpadnih voda planirano u iznosu od 15.000,00 kuna

Za pražnjenje septičkih jama planirano je 15.000,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjena za rashode za usluge.


Program 3105 Zbrinjavanje otpada planirano u iznosu od 60.000,00 kuna

1. Za sanaciju odlagališta „Košambra“ planirano je 20.000,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene za dionice i udjele u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru;

2. Za obnovu voznog parka „Usluga“ Poreč planirano je 20.000,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene za kapitalne pomoći;

3. Za ŽCGO „Kaštijun“ planirano je 20.000,00 kuna, 10.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka i 10.000,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene za dionice i udjele u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru.

Program 3107 Projektna dokumentacija planirano u iznosu od 200.000,00 kuna 

Za projektnu dokumentaciju planirano je 200.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka, od toga rashodi za usluge 100.000,00 kuna i nematerijalna proizvedena imovina 100.000,00 kuna.


Program 3112 Izgradnja i rekonstrukcija starogradske jezgre planirano u iznosu od 800.000,00 kuna od toga:

1. Za izgradnju i rekonstrukciju starogradske jezgre planirano je 500.000,00 kuna, 200.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka i 300.000,00 kuna financirano od prihoda od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine za građevinske objekte;

2. Za obnovu zidova starogradske jezgre – segment „H“ planirano je 300.000,00 kuna, od toga 50.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka, 50.000,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene i 200.000,00 kuna financirano od pomoći proračunu iz drugih proračuna za rashode za usluge.


Program 3115 Izmjene i dopune prostornog plana planirane u iznosu od 165.000,00 kuna

Za izmjene i dopune prostornog plana planirano je 165.000,00 kuna za nematerijalnu proizvedenu imovinu, od toga 95.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka i 70.000,00 kuna financirao od prihoda od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine .


Program 3119 Izgradnja ceste Selina – Orbani planirano u iznosu od 70.000,00 kuna

Za izradu dokumentacije planirano je 70.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka, od toga rashodi za usluge 30.000,00 kuna i nematerijalna proizvedena imovina 40.000,00 kuna.


Program 3120 Uređenje Plesne sale planirano u iznosu od 200.000,00 kuna

Za uređenje Plesne sale planirano je 200.000,00 kuna, od toga:

• Rashodi za dodatna ulaganja na građevinskim objektima od toga 100.000,00 kuna financirani od općih prihoda i primitaka i 100.000,00 kuna financirani prihodima od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine.


Program 3121 Uređenje i opremanje naselja Pini – Belvedere planirano u iznosu od 600.000,00 kuna

1. Za izradu projektne dokumentacije planirano je 150.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za nematerijalnu proizvedenu imovinu;

2. Za izradu kanalizacijske mreže planirano je 400.000,00 kuna za građevinske objekte, od toga 100.000,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene i 300.000,00 kuna financirano prihodima od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine;

3. Za izgradnju javne rasvjete planirano je 50.000,00 kuna financirano od prihoda od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine za građevinske objekte.


Program 3124 Uređenje Dječjeg vrtića Jaslica planirano u iznosu od 100.000,00 kuna

Za izradu projektne dokumentacije planirano je 100.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za nematerijalnu proizvedenu imovinu.


Program 3150 Održavanje komunalne infrastrukture planirano u iznosu od 1.427.000,00 kuna

1. Za održavanje čistoće planirano je 210.000,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene za rashode za usluga;

2. Za održavanje  javnih i zelenih površina planirano je 260.000,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene za rashode za usluga;

3. Za održavanje nerazvrstanih cesta planirano je 340.000,00 kuna, od toga rashodi za usluge 50.000,00 kuna financirani od općih prihoda i primitaka, rashodi za materijal i energiju 10.000,00 kuna financirani od prihoda za posebne namjene, za rashode usluga 260.000,00 financirano od prihoda za posebne namjene i rashodi za materijal i energiju 20.000,00 kuna financirani od donacija;

4. Za održavanje javne rasvjete planirano je 360.000,00 kuna, 320.000,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene, od toga rashodi za materijal i energiju 180.000,00 kuna i rashodi za usluge 140.000,00 kuna, 40.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za rashode materijala i energije;

5. Za održavanje groblja planirano je 50.000,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene za rashode usluga;

6. Za održavanje građevinskih objekata planirano je 207.000,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene, od toga rashodi za materijal i energiju 72.000,00 kuna, rashodi za usluge 85.000,00 kuna i dodatna ulaganja na građevinskim objektima 50.000,00 kuna;

7. Za uređenje i rekonstrukciju škole u Selini planirano je 300.000,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene, od toga za rashode za usluge 100.000,00 kuna i dodatna ulaganja na građevinskim objektima 200.000,00 kuna.


Program 3160 Izgradnja objekta i uređaja komunalne infrastrukture planirano u iznosu od 1.050.000,00 kuna, od toga:

1. Za izgradnju javne rasvjete planirano je 150.000,00 kuna za građevinske objekte, od toga 50.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka, 50.000,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene i 50.000,00 kuna financirano od prihoda od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine;

2. Za rekonstrukciju i asfaltiranje puteva planirano je 200.000,00 kuna, 100.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka i 100.000,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene rashode usluga; 

3. Za kupnju zemljišta planirano je 500.000,00 kuna financirano od prihoda od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine za materijalnu imovinu – prirodna bogatstva;

4. Za obnovu krova zgrade općine planirano je 200.000,00 kuna za dodatna ulaganja na građevinskim objektima, od toga 70.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka, 100.000,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene i 30.000,00 kuna financirano prihodima od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine.


Program 3201 Program javnih potreba u predškolskom uzrastu planirano u iznosu od 490.000,00 kuna, od toga:

1. Za ostale aktivnosti u predškolskom odgoju planirano je 20.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za tekuće donacije;

2. Za odgojno, administrativno i tehničko osoblje planirano je 420.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna;

3. Za sufinanciranje jaslica i vrtića u privatnim vrtićima planirano 50.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna.


Program 3202 Program javnih potreba u školstvu planirano u iznosu od 270.000,00 kuna, od toga:

1. Za sufinanciranje OŠ J. Rakovca, Sv. Lovreč planirano je 50.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna;

2. Za stipendije planirano je 75.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna;

3. Za školske udžbenike i pribor za osnovnoškolce planirano je 25.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna;

4. Za Ljetni kamp za djecu planirano je 5.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna;

5. Za sufinanciranje prijevoza učenika srednjih škola planirano u iznosu od 40.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna;

6. Za sufinanciranje prehrane djece u OŠ planirano je 75.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna;


Program 3203 Program javnih potreba u kulturi planirano u iznosu od 406.000,00 kuna, od toga:

1. Za manifestacije u kulturi - Smotra narodne glazbe i plesa planirano je 51.000,00 kuna, od toga:

• Materijalni rashodi financirani od općih prihoda i primitaka planirani u iznosu od 31.000,00 kuna, od toga rashodi za materijal i energiju 1.000,00 kuna, rashodi za usluge 20.000,00 kuna o ostali nespomenuti rashodi poslovanja 10.000,00 kuna,

• Materijalni rashodi financirani od pomoći iz drugih proračuna planirani u iznosu od 10.000,00 kuna za rashode za usluge,

• Materijalni rashodi financirani od donacija planirani u iznosu od 10.000,00 kuna za ostale nespomenute rashode poslovanja;

2. Za projekte u kulturi planirano je 10.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za tekuće donacije;

3. Za programe javnih potreba u kulturi planirano je 130.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za tekuće donacije;

4. Za manifestacije u kulturi „Žive jaslice“ planirano je 110.000,00 kuna, od toga:

• Materijalni rashodi financirani od općih prihoda i primitaka planirani u iznosu od 90.000,00 kuna, od toga rashodi za materijal i energiju 20.000,00 kuna, rashodi za usluge 30.000,00 kuna o ostali nespomenuti rashodi poslovanja 40.000,00 kuna,

• Materijalni rashodi financirani od pomoći iz drugih proračuna planirani u iznosu od 10.000,00 kuna, od toga 5.000,00 kuna za rashode za materijal i energiju i 5.000,00 kuna za ostale nespomenute rashode poslovanja,

• Materijalni rashodi financirani od donacija planirani u iznosu od 10.000,00 kuna, od toga 5.000,00 kuna za rashode za materijal i energiju i 5.000,00 kuna za ostale nespomenute rashode poslovanja;

5. Za proslavu Dana Općine planirano je 80.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka, od toga rashodi za materijal i energiju 1.000,00 kuna, rashodi za usluge 59.000,00 kuna i ostali nespomenuti rashodi poslovanja 20.000,00 kuna;

6. Za dolazak „Djeda Mraza“ planirano je 25.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka, od toga rashodi za usluge 5.000,00 kuna i ostali nespomenuti rashodi poslovanja 20.000,00 kuna.


Program 3204 Program javnih potreba u sportu planirano u iznosu od 120.000,00 kuna, od toga:

1. Za programe i projekte sportsko – rekreacijskih aktivnosti planirano je 20.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za tekuće donacije

2. Za programe i projekte sportskih klubova i udruga planirano je 100.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za tekuće donacije


Program 3205 Izgradnja sportskih objekta planirano u iznosu od 80.000,00 kuna

Za izgradnju sportskih objekta – sportska igrališta planirano je 80.000,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene za građevinske objekte.


Program 3206 Protupožarni planovi, zaštita i spašavanje planirano u iznosu od 300.000,00 kuna, od toga:

1. Za planove, zaštitu i obnovu opožarenih površina planirano je 50.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka, od toga za ostale nespomenute rashode poslovanja 45.000,00 kuna i tekuće donacije 5.000,00 kuna;

2. Za Javnu vatrogasnu postrojbu CZP Poreč planirano je 120.000,00 kuna za pomoć proračunskim korisnicima drugih proračuna, od toga 80.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka i 40.000,00 kuna financirano iz pomoći izravnavanja za decentralizirane funkcije;

3. Za područnu vatrogasnu zajednicu planirano je 120.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za tekuće donacije;

4. Za DVD Sveti Lovreč planirano je 10.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za tekuće donacije.


Program 3207 Potrebe prema socijalnom programu planirane u iznosu od 156.500,00 kuna, od toga:

1. Za potpore u novcu prema socijalnom programu planirano je 33.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna;

2. Za potpore u naravi prema socijalnom programu planirano je 28.500,00 kuna za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna, od toga 26.500,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka i 2.000,00 kuna financirano od pomoći iz drugih proračuna;

3. Za novogodišnje pakete za kućanstva planirano je 35.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna;

4. Jednokratne naknade za novorođenčad planirane u iznosu od 30.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna;

5. Za sufinanciranje pogrebnih troškova planirano je 30.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna.


Program 3208 Poticanje ustanova i udruga socijalnog karaktera planirano u iznosu od 35.000,00 kuna od toga:

1. Za Crveni križ Poreč planirano je 25.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za tekuće donacije;

2. Za ostale donacije iz socijalnog programa planirano je 10.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za tekuće donacije.


Program 3209 Ostale društvene potrebe u zdravstvu planirano u iznosu od 65.000,00 kuna, od toga:

1. Za dodatne usluge u zdravstvu planirano je 20.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za tekuće donacije;

2. Za zdravstvenu brigu o građanima planirano je 5.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za tekuće donacije;

3. Za sufinanciranje OB Pula planirano je 40.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za pomoći unutar općeg proračuna.


Sudjelovanje:

Molimo Vas prijavite se kako biste mogli sudjelovati u donošenju proračuna prijava

Vijesti

Dokumenti

 1. Prijedlog Proračuna Općine Sveti Lovreč za 2021. godinu sa projekcijama za 2022. i 2023. godinu
  PREUZMI:

 2. Prijedlog programa javnih potreba u 2021. godini
  PREUZMI:

 3. Prijedlog Proračuna Općine Sveti Lovreč za 2021. godinu sa projekcijama za 2022. i 2023. godinu.
  PREUZMI:

 4. Proračun Općine Sveti Lovreč za 2021. godinu sa projekcijama za 2022. i 2023. godinu.
  PREUZMI:

 5. Odluka o izvršavanju proračuna za 2021.g.
  PREUZMI: