Pretražite općinu ili grad

Proračun za godinu:

Općina Sveti Lovreč

  Kontakt podaci
  Općina Sveti Lovreč
  Gradski trg 4, Sveti Lovreč 52448
  OIB: 19903347497
  052 448 195
  opcina-sveti-lovrec@pu.t-com.hr
Proračunski vodič za građane za 2022. godinu

Poštovani stanovnici,


predstavljamo Vam „Vodič za građane“ za 2022. godinu. U njemu je prikazano na koji način Općina Sveti Lovreč prikuplja i investira sredstva. Kako bismo Vam omogućili uvid u rad naše Općine i učinili je što transparentnijom nastavljamo s projektom koji se nalazi na Internet stranici www.proracun.hr, te na našoj službenoj stranici www.sveti-lovrec.hr.

Kako bismo Vam pokazali za što planiramo izdvojiti sredstva iz Proračuna predstavljamo Vam projekt „Vodič za građane“.

Kao i svake godine, tako i u 2022. želimo ulagati u projekte, čijom će se provedbom povećati kvaliteta života ali i zadržati i privući novo stanovništvo. Dio sredstava iz proračuna izdvojili smo za izgradnju i održavanje komunalne infrastrukture t.j. nastavljamo sa ulaganjem u čistoću javnih i zelenih površina, u hortikulturu, dekoraciju naselja, igrališta, u nerazvrstane ceste, javnu rasvjetu, groblja i u objekte u vlasništvu Općine Sv. Lovreč.

Neki od značajnih projekata u 2022. godini su izgradnja i rekonstrukcija starogradske jezgre (izgradnja kanalizacijskog sustava, vodovodne mreže, niskonaponske mreže, javne rasvjete i sl., te rekonstrukcija popločenja), čija je vrijednost procijenjena na 1.100.000,00 kuna, te uređenje i opremanje naselja Pini i Belvedere (izgradnja kanalizacijske mreže i izgradnja javne rasvjete). Planiran je i nastavak uređenja zgrade ambulante u Sv. Lovreču, Plesne sale te rekonstrukcija i dogradnja dječjeg vrtića i jaslica uz zgradu osnovne škole u Sv. Lovreču. Ulažemo i u zbrinjavanje otpada, te u pročišćenje i odvodnju otpadnih voda. 

Djeca i mladi naša su budućnost i stoga potičemo njihov rast i razvoj. Kroz sufinanciranje boravka djece u jaslicama i vrtićima,  Ljetnog kampa za djecu, prijevoza učenika srednjih škola, prehrane djece u osnovanim školama, kao i financiranje školskih udžbenika i pribora za osnovnoškolce želimo učenike motivirati kako bi što više razvijali svoje potencijale.

I u 2022. godini osigurali smo sredstva za naše studente u vrijednosti od 800,00 kuna mjesečno. Također, nastavljamo sa poticanjem nataliteta dodjelom jednokratnih novčanih pomoći za svako novorođeno dijete u iznosu od 3.000,00 kuna.

Stanovništvu slabijeg imovinskog stanja želimo osigurati lakši i lagodniji život podmirenjem troškova ogrjeva, pogrebnih troškova, troškova stanovanja i boravka djece u vrtiću , kao i troškova toplog obroka. Također osiguravamo i potpore u naravi, kao što su npr. novogodišnji paketi.

Očuvanje povijesti, kulture i tradicije naše Općine od velikog nam je značaja. Želimo podržati sve udruge i zajednice koje djeluju na našem području već dugi niz godina i zbog kojih smo prepoznatljivi. Osim toga, ne zaboravljamo ni na manifestacije, kao što su Dan Općine sv. Lovreč, Kulturno ljeto i Žive jaslice. Za naše najmlađe, održat će se i Dolazak '' Djeda Mraza''. Nadamo se da će naša podrška doprinijeti njihovom danjem razvitku.

Dragi naši stanovnici, ukoliko imate prijedlog kako bismo i na koji način našu Općinu mogli učiniti još ugodnijim mjestom za život i rad, pozivamo Vas na iznošenje Vaših prijedloga.

Prijedloge, sugestije i komentare možete ostavljati do 15.12.2021. godine kada ćemo sve zaprimljene komentare obraditi, na njih odgovoriti te prijedlog proračuna s prihvaćenim primjedbama predstaviti i predložiti na sjednici Općinskog vijeća.

Savjetovanje Prijedloga Proračuna Općine Sveti Lovreč za 2022. godinu možete pronaći OVDJE.

Vaš Načelnik!


Prijedlog proračuna je dokument u kojem su navedeni planirani prihodi i rashodi koje načelnik općine predlaže te kao takav ide na usvajanje Općinskom vijeću. Ovim putem želimo uključiti sve svoje građane u sam proces donošenja proračuna davanjem svojih prijedloga, sugestija i komentara na prijedlog proračuna koji možete pronaći OVDJE.

Što je proračun?

Proračun je akt kojim se procjenjuju prihodi i primici te utvrđuju rashodi i izdaci Općine Sveti Lovreč za proračunsku godinu, a sadrži i projekciju prihoda i primitaka te rashoda i izdataka za slijedeće dvije godine. 

U ovom Vodiču za građane bit će prikazan sažetak proračuna Općine Sveti Lovreč za 2022. godinu s najvažnijim smjernicama razvoja Općine Sveti Lovreč koji pojašnjava planove i aktivnosti. Ovim pregledom Općinskog proračuna želimo omogućiti svim građanima uvid u prihode i rashode Općine Sveti Lovreč kako bi imali transparentnu i potpunu informaciju o tome gdje i kako se troši općinski novac, kao i da bismo potaknuli sve građane na aktivno sudjelovanje u komentiranju, predlaganju i sugeriranju Općinskog proračuna.

Proračun sadržava:

1. Opći dio proračuna sačinjavaju:

• Račun prihoda i rashoda u kojem su prikazani svi prihodi i rashodi prema ekonomskoj klasifikaciji (npr. prihodi od poreza, imovine, pristojbi te rashodi za nabavu nefinancijske imovine, rashodi za usluge tekućeg i investicijskog održavanja, rashodi za zaposlene, financijski rashodi). 
• Račun zaduživanja/financiranja koristi se u trenutku kada postoje viškovi ili manjkovi. Na računu zaduživanja/financiranja prikazuju se izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova te primici od financijske imovine i zaduživanja.


Slikoviti prikaz općeg dijela proračuna:

Račun prihoda i rashoda prikazuje prikupljena i potrošena sredstva u toku jedne godine stoga se on sastoje od prihoda i rashoda. Račun zaduživanja/financiranja sastoji se od: primitaka od financijske imovine i zaduživanja te izdataka za financijsku imovinu i otplate zajmova. Na račun zaduživanja/financiranja upisuju se viškovi nastali većim prilivom prihoda od rashoda te manjkovi nastali većim odlivom sredstava u rashode od priliva prihoda.

2. Poseban dio proračuna sačinjava:

plan rashoda i izdataka raspoređen po organizacijskim jedinica (odjelima) i proračunskim korisnicima iskazanih po vrstama te raspoređenih u programe koji se sastoje od aktivnosti i projekata. 

Treba napomenuti da Proračun nije statičan akt već se sukladno Zakonu može mijenjati tijekom proračunske godine. Ta izmjena se naziva rebalans proračuna. Procedura izmjena/rebalansa Proračuna identična je proceduri njegova donošenja


Proračunski korisnici:

Proračunski korisnici su ustanove, tijela javne vlasti kojima je JLS osnivač ili suosnivač. Financiranje proračunskih korisnika je većim dijelom iz proračuna svog osnivača ili suosnivača. Proračunski korisnici JLS mogu biti: dječji vrtići, knjižnice, javne vatrogasne postrojbe, muzeji, kazališta, domovi za starije i nemoćne osobe.
Zakoni i sankcije

Proračun se donosi za jednu fiskalnu (proračunsku) godinu. Kod nas se fiskalna godina poklapa s kalendarskom i traje od 01. siječnja do 31. prosinca. Jedini ovlašteni predlagatelj Proračuna je Općinski načelnik. Općinski načelnik jedinice lokalne samouprave odgovoran je za zakonito planiranje i izvršavanje proračuna, za svrhovito, učinkovito i ekonomično raspolaganje proračunskim sredstvima. Proračun donosi (izglasava) Općinsko vijeće do kraja godine. Ako se ne donese proračun prije početka proračunske godine, privremeno se, a najduže za prva tri mjeseca proračunske godine, na osnovi odluke o privremenom financiranju koja mora biti donesena do 31. prosinca, nastavlja financiranje poslova, funkcija i programa tijela jedinica lokalne i područne samouprave i drugih proračunskih i izvanproračunskih korisnika.
U slučaju kada je raspušteno samo Općinsko vijeće, a općinski načelnik nije razriješen, do imenovanja povjerenika Vlade Republike Hrvatske, financiranje se obavlja izvršavanjem redovnih i nužnih rashoda i izdataka temeljem odluke o financiranju nužnih rashoda i izdataka koju donosi općinski načelnik.
Po imenovanju povjerenika Vlade Republike Hrvatske, općinski načelnik predlaže povjereniku novu odluku o financiranju nužnih rashoda i izdataka u koju su uključeni ostvareni prihodi i primici te izvršeni rashodi i izdaci u vremenu do dolaska povjerenika. Ako se do 31. ožujka ne donese proračun, povjerenik donosi odluku o financiranju nužnih rashoda i izdataka za razdoblje do donošenja proračuna.


Proračunski prihodi i primici

Prihodi i primici Iznos U %
Prihodi od poslovanja 6.607.700,00 kn 63,19 %
> Prihodi od poreza 4.803.000,00 kn 45,93 %
> Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna 495.000,00 kn 4,73 %
> Prihodi od imovine 354.700,00 kn 3,39 %
> Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada 865.000,00 kn 8,27 %
> Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija 40.000,00 kn 0,38 %
> Kazne, upravne mjere i ostali prihodi 50.000,00 kn 0,48 %
Višak prihoda iz prethodnih godina 1.500.000,00 kn 14,34 %
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine 2.350.000,00 kn 22,47 %
> Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine – prirodna bogatstva 2.150.000,00 kn 20,56 %
> Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine 200.000,00 kn 1,91 %
UKUPNO 10.457.700,00 kn
Grafika
Prihodi od poreza
Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna
Prihodi od imovine
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija
Kazne, upravne mjere i ostali prihodi
Višak prihoda iz prethodnih godina
Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine – prirodna bogatstva
Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine
*postotak potkategorije predstavlja udio potkategorije u ukupnom iznosu proračuna

PRIHODI I PRIMICI


Ukupni prihodi Općine Sveti Lovreč za 2022. godinu planirani su u iznosu od 10.457.700,00 kuna


Prihodi od poslovanja


Prihodi od poslovanja Općine Sveti Lovreč za 2022. godinu planirani su u iznosu od 6.607.700,00 kuna, a čine ih:

1. Prihodi od poreza planirani u iznosu od 4.803.000,00 kuna, od toga porez i prirez na dohodak planiran u iznosu od 2.863.000,00 kuna, porezi na imovinu planiran u iznosu od 1.900.000,00 kuna i porezi na robu i usluge planiran u iznosu od 40.000,00 kuna;

2. Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna planirane u iznosu od 495.000,00 kuna, pomoći iz proračuna planirane u iznosu od 455.000,00 kuna i pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije planirane u iznosu od 40.000,00 kuna;

3. Prihodi od imovine planirani u iznosu od 354.700,00 kuna, od toga prihodi od financijske imovine 4.700,00 kuna i prihodi od nefinancijske imovine 350.000,00 kuna;

4. Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada planirani u iznosu od 865.000,00 kuna, od toga upravne i administrativne pristojbe planirane u iznosu od 50.000,00 kuna, prihodi po posebnim propisima planirani u iznosu od 49.000,00 kuna i komunalni doprinosi i druge naknade planirani u iznosu od 766.000,00 kuna;

5. Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija planirani u iznosu od 40.000,00 kuna - donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna;

6. Kazne, upravne mjere i ostali prihodi planirani u iznosu od 50.000,00 kuna.


Prihodi od prodaje nefinancijske imovine


Prihodi od prodaje nefinancijske imovine planirani u iznosu od 2.350.000,00 kuna, od toga:

1. Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine – prirodna bogatstva planirani u iznosu od 2.150.000,00 kuna;

2. Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine u iznosu od 200.000,00 kuna, od toga 150.000,00 kuna od prodaje građevinskih objekata i prihodi od prodaje postrojenja i opreme 50.000,00 kuna. 


Višak prihoda iz prethodnih godina

Višak/manjak prihoda koji će se rasporediti/pokriti planirani u iznosu od 1.500.000,00 kuna.Proračunski rashodi i izdaci

Rashodi Iznos U %
Rashodi poslovanja 5.767.700,00 kn 55,15 %
> Rashodi za zaposlene 810.000,00 kn 7,75 %
> Materijalni rashodi 2.805.200,00 kn 26,82 %
> Financijski rashodi 55.000,00 kn 0,53 %
> Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna 718.000,00 kn 6,87 %
> Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 426.500,00 kn 4,08 %
> Ostali rashodi 953.000,00 kn 9,11 %
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 4.560.000,00 kn 43,60 %
> Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine 500.000,00 kn 4,78 %
> Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 2.015.000,00 kn 19,27 %
> Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 2.045.000,00 kn 19,55 %
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova 130.000,00 kn 1,24 %
> Izdaci za dionice i udjele u glavnici 40.000,00 kn 0,38 %
> Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova 90.000,00 kn 0,86 %
UKUPNO 10.457.700,00 kn
Grafika
Rashodi za zaposlene
Materijalni rashodi
Financijski rashodi
Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade
Ostali rashodi
Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini
Izdaci za dionice i udjele u glavnici
Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova
*postotak potkategorije predstavlja udio potkategorije u ukupnom iznosu proračuna

RASHODI I IZDACI


Ukupni rashodi i izdaci Općine Sveti Lovreč za 2022. godinu planirani su u iznosu od 10.457.700,00 kuna


Rashodi poslovanja Općine Sveti Lovreč za 2022. godinu planirani u iznosu od 5.767.700,00 kuna, od toga:

1. Rashodi za zaposlene planirani su u iznosu od 810.000,00 kuna, od toga plaće (Bruto) 680.000,00 kuna, ostali rashodi za zaposlene 30.000,00 kuna i doprinosi na plaće 100.000,00 kuna;

2. Materijalni rashodi planirani su u iznosu od 2.805.200,00 kuna, od toga naknade troškova zaposlenima planirane u iznosu od 25.000,00 kuna, rashodi za materijal i energiju planirani u iznosu od 521.000,00 kuna, rashodi za usluge planirani su u iznosu od 1.784.000,00 kuna i ostali nespomenuti rashodi poslovanja 475.200,00 kuna;

3. Financijski rashodi planirani su u iznosu od 55.000,00 kuna, od toga kamate za primljene kredite i zajmove 20.000,00 kuna i za ostale financijske rashode 35.000,00 kuna;

4. Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna planirane u iznosu od 718.000,00 kuna, pomoći unutar općeg proračuna 90.000,00 kuna i pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna 628.000,00 kuna;

5. Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade planirane u iznosu od 426.500,00 kuna za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna;

6. Ostali rashodi planirani u iznosu od 953.000,00 kuna, od toga za tekuće donacije 533.000,00  kuna i za kapitalne pomoći 420.000,00 kuna.


Rashodi za nabavu nefinancijske imovine


Rashodi za nabavu nefinancijske imovine planirani su u iznosu od 4.560.000,00 kuna, od toga:

1. Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine planirani u iznosu od 500.000,00 kuna za materijalnu imovinu – prirodna bogatstva

2. Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine planirani u iznosu od 2.015.000,00 kuna, od toga, građevinski objekti 890.000,00 kuna, postrojenje i oprema 60.000,00 kuna i nematerijalna proizvedena imovina 1.065.000,00 kuna;

3. Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini planirani u iznosu od 2.045.000,00 kuna za dodatna ulaganja na građevinskim objektima.


Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova


Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova planirani u iznosu od 130.000,00 kuna.

1. Izdaci za dionice i udjele u glavnici planirani u iznosu od 40.000,00 kuna za dionice i udjele u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru;

2. Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova planirani u iznosu od 90.000,00 kuna za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora.


RAZDJEL 001 PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA PLANIRANO U IZNOSU OD 276.000,00 KUNA


Program 1101 Rad predstavničkih i izvršnih tijela planirano u iznosu od 276.000,00 kuna, od toga:

1. Za redovnu djelatnost predstavničkih i izvršnih tijela planirano je 200.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za ostale nespomenute rashode poslovanja;

2. Za ostale rashode predstavničkih i izvršnih tijela planirano je 10.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za ostale nespomenute rashode poslovanja;

3. Za sufinanciranje rada političkih stranaka planirano je 11.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za tekuće donacije;

4. Za proračunsku pričuvu planirano je 35.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za ostale nespomenute rashode poslovanja;

5. Za promidžbu i informiranje planirano je 20.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za rashode za usluge.


RAZDJEL 002 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL PLANIRANO U IZNOSU OD 10.181.700,00 KUNA


Program 2102 Jedinstveni upravni odjel planirano u iznosu od 1.425.000,00 kuna

1. Rashodi za zaposlene JUO – a planirani u iznosu od 835.000,00 kuna, od toga:

• Rashodi za zaposlene financirani od općih prihoda i primitaka planirani u iznosu od 810.000,00 kuna, od toga plaće (bruto) 680.000,00 kuna, ostali rashodi za zaposlene 30.000,00 kuna i doprinosi na plaće 100.000,00 kuna,

• Materijalni rashodi financirani od općih prihoda i primitaka planirani u iznosu od 25.000,00 kuna za naknade troškova zaposlenima;

2. Redovni troškovi poslovanja financirani od općih prihoda i primitaka planirani u iznosu od 375.000,00 kuna, od toga:

• Materijalni rashodi planirani u iznosu od 340.000,00 kuna, od toga rashodi za materijal i energiju 80.000,00 kuna, rashodi za usluge 190.000,00 kuna i ostali nespomenuti rashodi 70.000,00 kuna,

• Financijski rashodi planirani u iznosu od 35.000,00 kuna;

3. Za nabavu opreme za potrebe JUO –a planirano je 45.000,00 kuna, od toga 40.000,00 kuna za postrojenje i opremu i 5.000,00 kuna za nematerijalno proizvedenu imovinu;

4. Za legalizaciju općinskih objekata planirano je 60.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka, od toga ostali nespomenuti rashodi poslovanja 10.000,00 kuna i pomoći unutar općeg proračuna 50.000,00 kuna;

5. Za otplatu glavnice primljenih kredita planirano je 90.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka;

6. Za otplatu kamata za primljene kredite planirano je 20.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka.


Program 3101 Gospodarstvo planirano u iznosu od 90.200,00 kuna

1. Za ostale aktivnosti gospodarskog programa (LAG) planirano je 15.200,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za ostale nespomenute rashode poslovanja;

2. Za sufinanciranje Fonda za razvoj poljoprivrede planirano je 8.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za pomoć proračunskim korisnicima drugih proračuna;

3. Za Turističku zajednicu središnje Istre planirano je 67.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za tekuće donacije.


Program 3102 Odvodnja i pročišćavanje otpadnih voda planirano u iznosu od 15.000,00 kuna

Za pražnjenje septičkih jama planirano je 15.000,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjena za rashode za usluge.

Program 3105 Zbrinjavanje otpada planirano u iznosu od 60.000,00 kuna

1. Za sanaciju odlagališta „Košambra“ planirano je 20.000,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene za dionice i udjele u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru;

2. Za obnovu voznog parka „Usluga“ Poreč planirano je 20.000,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene za kapitalne pomoći;

3. Za ŽCGO „Kaštijun“ planirano je 20.000,00 kuna, 10.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka i 10.000,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene za dionice i udjele u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru.


Program 3107 Projektna dokumentacija planirano u iznosu od 195.000,00 kuna 

Za projektnu dokumentaciju planirano je 195.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka, od toga rashodi za usluge 100.000,00 kuna i nematerijalna proizvedena imovina 95.000,00 kuna.


Program 3112 Izgradnja i rekonstrukcija starogradske jezgre planirano u iznosu od 1.100.000,00 kuna od toga:

1. Za izgradnju i rekonstrukciju starogradske jezgre planirano je 500.000,00 kuna, 200.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za građevinske objekte i nematerijalno proizvedenu imovinu i 300.000,00 kuna financirano od prihoda od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine za građevinske objekte;

2. Za projektno tehničku dokumentaciju za etapno uređenje bedema planirano je 600.000,00 kuna, od toga 300.000,00 kuna za nematerijalnu proizvedenu imovinu od toga 300.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za i 300.000,00 kuna financirano od pomoći proračunu iz drugih proračuna.

Program 3115 Izmjene i dopune prostornog plana planirane u iznosu od 165.000,00 kuna

Za izmjene i dopune prostornog plana planirano je 165.000,00 kuna za nematerijalnu proizvedenu imovinu, od toga 95.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka i 70.000,00 kuna financirao od prihoda od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine.


Program 3120 Uređenje Plesne sale planirano u iznosu od 520.000,00 kuna

Za uređenje Plesne sale planirano je 520.000,00 kuna, od toga:

• Rashodi za nabavu nefinancijske imovine u iznosu od 137.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka, od toga 20.000,00 kuna za postrojenje i opremu i 117.000,00 kuna za dodatna ulaganja na građevinskim objektima;

• Dodatna ulaganja na građevinskim objektima u iznosu od 133.000,00 kuna financirano od pomoći proračunu iz drugih proračuna;

• Dodatna ulaganja na građevinski objektima u iznosu od 250.000,00 kuna financirano od prihoda od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine.


Program 3121 Uređenje i opremanje naselja Pini – Belvedere planirano u iznosu od 600.000,00 kuna

1. Za izradu projektne dokumentacije planirano je 100.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za nematerijalnu proizvedenu imovinu;

2. Za izradu kanalizacijske mreže planirano je 400.000,00 kuna za kapitalne pomoći financirano od prihoda od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine;

3. Za izgradnju javne rasvjete planirano je 100.000,00 kuna financirano od prihoda od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine za građevinske objekte.


Program 3122 Uređenje ambulante u Sv. Lovreču planirano u iznosu od 1.050.000,00 kuna

Za uređenje zgrade ambulante planirano je 1.050.000,00 kuna za dodatna ulaganja na građevinskim objektima, od toga 50.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka i 1.000.000,00 kuna financirano od prihoda od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine.


Program 3124 Uređenje Dječjeg vrtića i Jaslica planirano u iznosu od 160.000,00 kuna

Za izgradnju dječjeg vrtića planirano je 160.000,00 kuna financirano od prihoda od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine za građevinske objekte.


Program 3150 Održavanje komunalne infrastrukture planirano u iznosu od 1.650.000,00 kuna

1. Za održavanje čistoće planirano je 175.000,00 kuna za rashode za usluge, od toga 50.000,00 kuna financirano od općih prihoda i 125.000,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene;

2. Za održavanje javnih i zelenih površina planirano je 310.000,00 kuna, od toga 160.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka, od toga 10.000,00 kuna rashodi za materijal i energiju, 150.000,00 kuna rashodi za usluge i 150.000,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene, od toga 10.000,00 kuna za materijal i energiju i 100.000,00 za rashode za usluge;

3. Za održavanje nerazvrstanih cesta planirano je 440.000,00 kuna, od toga materijalni rashodi 110.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka, materijalni rashodi u iznosu od 200.000,00 kuna financirani od prihoda za posebne namjene i rashodi za materijal i energiju financirani od donacija;

4. Za održavanje javne rasvjete planirano je 390.000,00 kuna, 100.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka, od toga rashodi za materijal i energiju 50.000,00 kuna i rashodi za usluge 50.000,00 kuna, 290.000,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene, od toga rashodi za materijal i energiju u iznosu od 200.000,00 kuna i 90.000,00 kuna za rashode za usluge;

5. Za održavanje groblja planirano je 50.000,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene za rashode usluga;

6. Za održavanje građevinskih objekata planirano je 285.000,00 kuna, 190.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka, od toga rashodi za materijal i energiju 80.000,00 kuna, rashodi za usluge 35.000,00 kuna i dodatna ulaganja na građevinskim objektima 75.000,00 kuna i 95.000,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene za rashode za usluge;

7. Za uređenje i rekonstrukciju škole u Selini planirano je 300.000,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene, od toga za rashode za usluge 100.000,00 kuna i dodatna ulaganja na građevinskim objektima 200.000,00 kuna.


Program 3160 Izgradnja objekta i uređaja komunalne infrastrukture planirano u iznosu od 1.270.000,00 kuna, od toga:

1. Za izgradnju javne rasvjete planirano je 150.000,00 kuna za građevinske objekte financirano od prihoda od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine;

2. Za rekonstrukciju i asfaltiranje puteva planirano je 200.000,00 kuna, 50.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka i 150.000,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene rashode usluga; 

3. Za kupnju zemljišta planirano je 500.000,00 kuna financirano od prihoda od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine za materijalnu imovinu – prirodna bogatstva;

4. Za obnovu krova zgrade općine planirano je 320.000,00 kuna za dodatna ulaganja na građevinskim objektima, od toga 30.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka i 290.000,00 kuna financirano od prihodima od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine;

5. Za rekonstrukciju sanitarnog čvora u zgradi Općina planirano je 100.000,00 kuna za dodatna ulaganja na građevinskim objektima, od toga 60.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka i 40.000,00 kuna financirano od prihoda od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine.


Program 3201 Program javnih potreba u predškolskom uzrastu planirano u iznosu od 490.000,00 kuna, od toga:

1. Za ostale aktivnosti u predškolskom odgoju planirano je 20.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za tekuće donacije;

2. Za odgojno, administrativno i tehničko osoblje DV ''Radost'' Poreč planirano je 420.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna;

3. Za sufinanciranje jaslica i vrtića u privatnim vrtićima planirano 50.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna.


Program 3202 Program javnih potreba u školstvu planirano u iznosu od 270.000,00 kuna, od toga:

1. Za sufinanciranje OŠ J. Rakovca, Sv. Lovreč planirano je 50.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna;

2. Za stipendije planirano je 75.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna;

3. Za školske udžbenike i pribor za osnovnoškolce planirano je 25.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna;

4. Za Ljetni kamp za djecu planirano je 5.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna;

5. Za sufinanciranje prijevoza učenika srednjih škola planirano u iznosu od 40.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna;

6. Za sufinanciranje prehrane djece u OŠ planirano je 75.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna;


Program 3203 Program javnih potreba u kulturi planirano u iznosu od 355.000,00 kuna, od toga:

1. Za projekte u kulturi planirano je 10.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za tekuće donacije;

2. Za programe javnih potreba u kulturi planirano je 130.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za tekuće donacije;

3. Za manifestacije u kulturi „Žive jaslice“ planirano je 110.000,00 kuna, od toga:

• Materijalni rashodi financirani od općih prihoda i primitaka planirani u iznosu od 90.000,00 kuna, od toga rashodi za materijal i energiju 20.000,00 kuna, rashodi za usluge 30.000,00 kuna o ostali nespomenuti rashodi poslovanja 40.000,00 kuna,

• Materijalni rashodi financirani od pomoći iz drugih proračuna planirani u iznosu od 10.000,00 kuna, od toga 5.000,00 kuna za rashode za materijal i energiju i 5.000,00 kuna za ostale nespomenute rashode poslovanja,

• Materijalni rashodi financirani od donacija planirani u iznosu od 10.000,00 kuna, od toga 5.000,00 kuna za rashode za materijal i energiju i 5.000,00 kuna za ostale nespomenute rashode poslovanja;

4. Za proslavu Dana Općine planirano je 80.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka, od toga rashodi za materijal i energiju 1.000,00 kuna, rashodi za usluge 59.000,00 kuna i ostali nespomenuti rashodi poslovanja 20.000,00 kuna;

5. Za dolazak „Djeda Mraza“ planirano je 25.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka, od toga rashodi za usluge 5.000,00 kuna i ostali nespomenuti rashodi poslovanja 20.000,00 kuna.


Program 3204 Program javnih potreba u sportu planirano u iznosu od 120.000,00 kuna, od toga:

1. Za programe i projekte sportsko – rekreacijskih aktivnosti planirano je 20.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za tekuće donacije;

2. Za programe i projekte sportskih klubova i udruga planirano je 100.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za tekuće donacije


Program 3205 Izgradnja sportskih objekta planirano u iznosu od 80.000,00 kuna

Za izgradnju sportskih objekta – sportska igrališta planirano je 80.000,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene za građevinske objekte.


Program 3206 Protupožarni planovi, zaštita i spašavanje planirano u iznosu od 300.000,00 kuna, od toga:

1. Za planove, zaštitu i obnovu opožarenih površina planirano je 50.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka, od toga za ostale nespomenute rashode poslovanja 45.000,00 kuna i tekuće donacije 5.000,00 kuna;

2. Za Javnu vatrogasnu postrojbu CZP Poreč planirano je 120.000,00 kuna za pomoć proračunskim korisnicima drugih proračuna, od toga 80.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka i 40.000,00 kuna financirano iz pomoći izravnavanja za decentralizirane funkcije;

3. Za područnu vatrogasnu zajednicu planirano je 120.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za tekuće donacije;

4. Za DVD Sveti Lovreč planirano je 10.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za tekuće donacije.


Program 3207 Potrebe prema socijalnom programu planirane u iznosu od 156.500,00 kuna, od toga:

1. Za potpore u novcu prema socijalnom programu planirano je 33.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna;

2. Za potpore u naravi prema socijalnom programu planirano je 28.500,00 kuna za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna, od toga 26.500,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka i 2.000,00 kuna financirano od pomoći iz drugih proračuna;

3. Za novogodišnje pakete za kućanstva planirano je 35.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna;

4. Jednokratne naknade za novorođenčad planirane u iznosu od 30.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna;

5. Za sufinanciranje pogrebnih troškova planirano je 30.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna.


Program 3208 Poticanje ustanova i udruga socijalnog karaktera planirano u iznosu od 35.000,00 kuna od toga:

1. Za Crveni križ Poreč planirano je 25.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za tekuće donacije;

2. Za ostale donacije iz socijalnog programa planirano je 10.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za tekuće donacije.


Program 3209 Ostale društvene potrebe u zdravstvu planirano u iznosu od 75.000,00 kuna, od toga:

1. Za dodatne usluge u zdravstvu planirano je 30.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna;

2. Za zdravstvenu brigu o građanima planirano je 5.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za tekuće donacije;

3. Za sufinanciranje OB Pula planirano je 40.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za pomoći unutar općeg proračuna.


Sudjelovanje:

Molimo Vas prijavite se kako biste mogli sudjelovati u donošenju proračuna prijava

Vijesti

Dokumenti

  1. Prijedlog Proračuna za 2022. i projekcije za 2023. i 2024.
    PREUZMI:

  2. Proračun Općine Sveti Lovreč za 2022. godinu i projekcije za 2023. i 2024. godinu
    PREUZMI:

  3. Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Sv. Lovreč za 2022.g
    PREUZMI: