Pretražite općinu ili grad

Proračun za godinu:

Općina Sveti Lovreč

  Kontakt podaci
  Općina Sveti Lovreč
  Gradski trg 4, Sveti Lovreč 52448
  OIB: 19903347497
  052 448 195
  opcina-sveti-lovrec@pu.t-com.hr
Proračunski vodič za građane za 2022. godinu

Poštovani stanovnici,


predstavljamo Vam „Vodič za građane“ za 2022. godinu. U njemu je prikazano na koji način Općina Sveti Lovreč prikuplja i investira sredstva. Kako bismo Vam omogućili uvid u rad naše Općine i učinili je što transparentnijom nastavljamo s projektom koji se nalazi na Internet stranici www.proracun.hr, te na našoj službenoj stranici www.sveti-lovrec.hr.

Kako bismo Vam pokazali za što planiramo izdvojiti sredstva iz Proračuna predstavljamo Vam projekt „Vodič za građane“.

Kao i svake godine, tako i u 2022. želimo ulagati u projekte, čijom će se provedbom povećati kvaliteta života ali i zadržati i privući novo stanovništvo. Dio sredstava iz proračuna izdvojili smo za izgradnju i održavanje komunalne infrastrukture t.j. nastavljamo sa ulaganjem u čistoću javnih i zelenih površina, u hortikulturu, dekoraciju naselja, igrališta, u nerazvrstane ceste, javnu rasvjetu, groblja i u objekte u vlasništvu Općine Sv. Lovreč.

Neki od značajnih projekata u 2022. godini su izgradnja i rekonstrukcija starogradske jezgre (izgradnja kanalizacijskog sustava, vodovodne mreže, niskonaponske mreže, javne rasvjete i sl., te rekonstrukcija popločenja), čija je vrijednost procijenjena na 1.100.000,00 kuna, te uređenje i opremanje naselja Pini i Belvedere (izgradnja kanalizacijske mreže i izgradnja javne rasvjete). Planiran je i nastavak uređenja zgrade ambulante u Sv. Lovreču, Plesne sale te rekonstrukcija i dogradnja dječjeg vrtića i jaslica uz zgradu osnovne škole u Sv. Lovreču. Ulažemo i u zbrinjavanje otpada, te u pročišćenje i odvodnju otpadnih voda. 

Djeca i mladi naša su budućnost i stoga potičemo njihov rast i razvoj. Kroz sufinanciranje boravka djece u jaslicama i vrtićima,  Ljetnog kampa za djecu, prijevoza učenika srednjih škola, prehrane djece u osnovanim školama, kao i financiranje školskih udžbenika i pribora za osnovnoškolce želimo učenike motivirati kako bi što više razvijali svoje potencijale.

I u 2022. godini osigurali smo sredstva za naše studente u vrijednosti od 800,00 kuna mjesečno. Također, nastavljamo sa poticanjem nataliteta dodjelom jednokratnih novčanih pomoći za svako novorođeno dijete u iznosu od 3.000,00 kuna.

Stanovništvu slabijeg imovinskog stanja želimo osigurati lakši i lagodniji život podmirenjem troškova ogrjeva, pogrebnih troškova, troškova stanovanja i boravka djece u vrtiću , kao i troškova toplog obroka. Također osiguravamo i potpore u naravi, kao što su npr. novogodišnji paketi.

Očuvanje povijesti, kulture i tradicije naše Općine od velikog nam je značaja. Želimo podržati sve udruge i zajednice koje djeluju na našem području već dugi niz godina i zbog kojih smo prepoznatljivi. Osim toga, ne zaboravljamo ni na manifestacije, kao što su Dan Općine sv. Lovreč, Kulturno ljeto i Žive jaslice. Za naše najmlađe, održat će se i Dolazak '' Djeda Mraza''. Nadamo se da će naša podrška doprinijeti njihovom danjem razvitku.

Dragi naši stanovnici, ukoliko imate prijedlog kako bismo i na koji način našu Općinu mogli učiniti još ugodnijim mjestom za život i rad, pozivamo Vas na iznošenje Vaših prijedloga.


Savjetovanje Prijedloga Proračuna Općine Sveti Lovreč za 2022. godinu možete pronaći OVDJE.

Vaš Načelnik!

OBRAZLOŽENJE PRORAČUNA


Što je proračun?

Proračun je akt kojim se procjenjuju prihodi i primici te utvrđuju rashodi i izdaci Općine Sveti Lovreč za proračunsku godinu, a sadrži i projekciju prihoda i primitaka te rashoda i izdataka za slijedeće dvije godine. 

U ovom Vodiču za građane bit će prikazan sažetak proračuna Općine Sveti Lovreč za 2022. godinu s najvažnijim smjernicama razvoja Općine Sveti Lovreč koji pojašnjava planove i aktivnosti. Ovim pregledom Općinskog proračuna želimo omogućiti svim građanima uvid u prihode i rashode Općine Sveti Lovreč kako bi imali transparentnu i potpunu informaciju o tome gdje i kako se troši općinski novac, kao i da bismo potaknuli sve građane na aktivno sudjelovanje u komentiranju, predlaganju i sugeriranju Općinskog proračuna.

Proračun sadržava:

1. Opći dio proračuna sačinjavaju:

• Račun prihoda i rashoda u kojem su prikazani svi prihodi i rashodi prema ekonomskoj klasifikaciji (npr. prihodi od poreza, imovine, pristojbi te rashodi za nabavu nefinancijske imovine, rashodi za usluge tekućeg i investicijskog održavanja, rashodi za zaposlene, financijski rashodi). 
• Račun zaduživanja/financiranja koristi se u trenutku kada postoje viškovi ili manjkovi. Na računu zaduživanja/financiranja prikazuju se izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova te primici od financijske imovine i zaduživanja.


Slikoviti prikaz općeg dijela proračuna:

Račun prihoda i rashoda prikazuje prikupljena i potrošena sredstva u toku jedne godine stoga se on sastoje od prihoda i rashoda. Račun zaduživanja/financiranja sastoji se od: primitaka od financijske imovine i zaduživanja te izdataka za financijsku imovinu i otplate zajmova. Na račun zaduživanja/financiranja upisuju se viškovi nastali većim prilivom prihoda od rashoda te manjkovi nastali većim odlivom sredstava u rashode od priliva prihoda.

2. Poseban dio proračuna sačinjava:

plan rashoda i izdataka raspoređen po organizacijskim jedinica (odjelima) i proračunskim korisnicima iskazanih po vrstama te raspoređenih u programe koji se sastoje od aktivnosti i projekata. 

Treba napomenuti da Proračun nije statičan akt već se sukladno Zakonu može mijenjati tijekom proračunske godine. Ta izmjena se naziva rebalans proračuna. Procedura izmjena/rebalansa Proračuna identična je proceduri njegova donošenja


Proračunski korisnici:

Proračunski korisnici su ustanove, tijela javne vlasti kojima je JLS osnivač ili suosnivač. Financiranje proračunskih korisnika je većim dijelom iz proračuna svog osnivača ili suosnivača. Proračunski korisnici JLS mogu biti: dječji vrtići, knjižnice, javne vatrogasne postrojbe, muzeji, kazališta, domovi za starije i nemoćne osobe.
Zakoni i sankcije

Proračun se donosi za jednu fiskalnu (proračunsku) godinu. Kod nas se fiskalna godina poklapa s kalendarskom i traje od 01. siječnja do 31. prosinca. Jedini ovlašteni predlagatelj Proračuna je Općinski načelnik. Općinski načelnik jedinice lokalne samouprave odgovoran je za zakonito planiranje i izvršavanje proračuna, za svrhovito, učinkovito i ekonomično raspolaganje proračunskim sredstvima. Proračun donosi (izglasava) Općinsko vijeće do kraja godine. Ako se ne donese proračun prije početka proračunske godine, privremeno se, a najduže za prva tri mjeseca proračunske godine, na osnovi odluke o privremenom financiranju koja mora biti donesena do 31. prosinca, nastavlja financiranje poslova, funkcija i programa tijela jedinica lokalne i područne samouprave i drugih proračunskih i izvanproračunskih korisnika.
U slučaju kada je raspušteno samo Općinsko vijeće, a općinski načelnik nije razriješen, do imenovanja povjerenika Vlade Republike Hrvatske, financiranje se obavlja izvršavanjem redovnih i nužnih rashoda i izdataka temeljem odluke o financiranju nužnih rashoda i izdataka koju donosi općinski načelnik.
Po imenovanju povjerenika Vlade Republike Hrvatske, općinski načelnik predlaže povjereniku novu odluku o financiranju nužnih rashoda i izdataka u koju su uključeni ostvareni prihodi i primici te izvršeni rashodi i izdaci u vremenu do dolaska povjerenika. Ako se do 31. ožujka ne donese proračun, povjerenik donosi odluku o financiranju nužnih rashoda i izdataka za razdoblje do donošenja proračuna.


Proračunski prihodi i primici

Prihodi i primici Iznos Iznos € U %
Prihodi od poslovanja 6.607.700,00 kn 876.992,50 € 63,19 %
> Prihodi od poreza 4.803.000,00 kn 637.467,65 € 45,93 %
> Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna 495.000,00 kn 65.697,79 € 4,73 %
> Prihodi od imovine 354.700,00 kn 47.076,78 € 3,39 %
> Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada 865.000,00 kn 114.805,23 € 8,27 %
> Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija 40.000,00 kn 5.308,91 € 0,38 %
> Kazne, upravne mjere i ostali prihodi 50.000,00 kn 6.636,14 € 0,48 %
Višak prihoda iz prethodnih godina 1.500.000,00 kn 199.084,21 € 14,34 %
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine 2.350.000,00 kn 311.898,60 € 22,47 %
> Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine – prirodna bogatstva 2.150.000,00 kn 285.354,04 € 20,56 %
> Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine 200.000,00 kn 26.544,56 € 1,91 %
UKUPNO 10.457.700,00 kn 1.387.975,31 €
Grafika
Prihodi od poreza
Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna
Prihodi od imovine
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija
Kazne, upravne mjere i ostali prihodi
Višak prihoda iz prethodnih godina
Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine – prirodna bogatstva
Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine
*postotak potkategorije predstavlja udio potkategorije u ukupnom iznosu proračuna

PRIHODI I PRIMICI


Ukupni prihodi Općine Sveti Lovreč za 2022. godinu planirani su u iznosu od 10.457.700,00 kuna


Prihodi od poslovanja


Prihodi od poslovanja Općine Sveti Lovreč za 2022. godinu planirani su u iznosu od 6.607.700,00 kuna, a čine ih:

1. Prihodi od poreza planirani u iznosu od 4.803.000,00 kuna, od toga porez i prirez na dohodak planiran u iznosu od 2.863.000,00 kuna, porezi na imovinu planiran u iznosu od 1.900.000,00 kuna i porezi na robu i usluge planiran u iznosu od 40.000,00 kuna;

2. Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna planirane u iznosu od 495.000,00 kuna, pomoći iz proračuna planirane u iznosu od 455.000,00 kuna i pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije planirane u iznosu od 40.000,00 kuna;

3. Prihodi od imovine planirani u iznosu od 354.700,00 kuna, od toga prihodi od financijske imovine 4.700,00 kuna i prihodi od nefinancijske imovine 350.000,00 kuna;

4. Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada planirani u iznosu od 865.000,00 kuna, od toga upravne i administrativne pristojbe planirane u iznosu od 50.000,00 kuna, prihodi po posebnim propisima planirani u iznosu od 49.000,00 kuna i komunalni doprinosi i druge naknade planirani u iznosu od 766.000,00 kuna;

5. Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija planirani u iznosu od 40.000,00 kuna - donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna;

6. Kazne, upravne mjere i ostali prihodi planirani u iznosu od 50.000,00 kuna.


Prihodi od prodaje nefinancijske imovine


Prihodi od prodaje nefinancijske imovine planirani u iznosu od 2.350.000,00 kuna, od toga:

1. Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine – prirodna bogatstva planirani u iznosu od 2.150.000,00 kuna;

2. Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine u iznosu od 200.000,00 kuna, od toga 150.000,00 kuna od prodaje građevinskih objekata i prihodi od prodaje postrojenja i opreme 50.000,00 kuna. 


Višak prihoda iz prethodnih godina

Višak/manjak prihoda koji će se rasporediti/pokriti planirani u iznosu od 1.500.000,00 kuna.Proračunski rashodi i izdaci

Rashodi Iznos Iznos € U %
Rashodi poslovanja 5.767.700,00 kn 765.505,34 € 55,15 %
> Rashodi za zaposlene 810.000,00 kn 107.505,47 € 7,75 %
> Materijalni rashodi 2.805.200,00 kn 372.314,02 € 26,82 %
> Financijski rashodi 55.000,00 kn 7.299,75 € 0,53 %
> Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna 718.000,00 kn 95.294,98 € 6,87 %
> Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 426.500,00 kn 56.606,28 € 4,08 %
> Ostali rashodi 953.000,00 kn 126.484,84 € 9,11 %
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 4.560.000,00 kn 605.216,01 € 43,60 %
> Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine 500.000,00 kn 66.361,40 € 4,78 %
> Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 2.015.000,00 kn 267.436,46 € 19,27 %
> Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 2.045.000,00 kn 271.418,14 € 19,55 %
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova 130.000,00 kn 17.253,97 € 1,24 %
> Izdaci za dionice i udjele u glavnici 40.000,00 kn 5.308,91 € 0,38 %
> Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova 90.000,00 kn 11.945,05 € 0,86 %
UKUPNO 10.457.700,00 kn 1.387.975,31 €
Grafika
Rashodi za zaposlene
Materijalni rashodi
Financijski rashodi
Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade
Ostali rashodi
Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini
Izdaci za dionice i udjele u glavnici
Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova
*postotak potkategorije predstavlja udio potkategorije u ukupnom iznosu proračuna

RASHODI I IZDACI


Ukupni rashodi i izdaci Općine Sveti Lovreč za 2022. godinu planirani su u iznosu od 10.457.700,00 kuna


Rashodi poslovanja Općine Sveti Lovreč za 2022. godinu planirani u iznosu od 5.767.700,00 kuna, od toga:

1. Rashodi za zaposlene planirani su u iznosu od 810.000,00 kuna, od toga plaće (Bruto) 680.000,00 kuna, ostali rashodi za zaposlene 30.000,00 kuna i doprinosi na plaće 100.000,00 kuna;

2. Materijalni rashodi planirani su u iznosu od 2.805.200,00 kuna, od toga naknade troškova zaposlenima planirane u iznosu od 25.000,00 kuna, rashodi za materijal i energiju planirani u iznosu od 521.000,00 kuna, rashodi za usluge planirani su u iznosu od 1.784.000,00 kuna i ostali nespomenuti rashodi poslovanja 475.200,00 kuna;

3. Financijski rashodi planirani su u iznosu od 55.000,00 kuna, od toga kamate za primljene kredite i zajmove 20.000,00 kuna i za ostale financijske rashode 35.000,00 kuna;

4. Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna planirane u iznosu od 718.000,00 kuna, pomoći unutar općeg proračuna 90.000,00 kuna i pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna 628.000,00 kuna;

5. Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade planirane u iznosu od 426.500,00 kuna za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna;

6. Ostali rashodi planirani u iznosu od 953.000,00 kuna, od toga za tekuće donacije 533.000,00  kuna i za kapitalne pomoći 420.000,00 kuna.


Rashodi za nabavu nefinancijske imovine


Rashodi za nabavu nefinancijske imovine planirani su u iznosu od 4.560.000,00 kuna, od toga:

1. Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine planirani u iznosu od 500.000,00 kuna za materijalnu imovinu – prirodna bogatstva

2. Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine planirani u iznosu od 2.015.000,00 kuna, od toga, građevinski objekti 890.000,00 kuna, postrojenje i oprema 60.000,00 kuna i nematerijalna proizvedena imovina 1.065.000,00 kuna;

3. Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini planirani u iznosu od 2.045.000,00 kuna za dodatna ulaganja na građevinskim objektima.


Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova


Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova planirani u iznosu od 130.000,00 kuna.

1. Izdaci za dionice i udjele u glavnici planirani u iznosu od 40.000,00 kuna za dionice i udjele u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru;

2. Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova planirani u iznosu od 90.000,00 kuna za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora.


RAZDJEL 001 PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA PLANIRANO U IZNOSU OD 276.000,00 KUNA


Program 1101 Rad predstavničkih i izvršnih tijela planirano u iznosu od 276.000,00 kuna, od toga:

1. Za redovnu djelatnost predstavničkih i izvršnih tijela planirano je 200.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za ostale nespomenute rashode poslovanja;

2. Za ostale rashode predstavničkih i izvršnih tijela planirano je 10.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za ostale nespomenute rashode poslovanja;

3. Za sufinanciranje rada političkih stranaka planirano je 11.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za tekuće donacije;

4. Za proračunsku pričuvu planirano je 35.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za ostale nespomenute rashode poslovanja;

5. Za promidžbu i informiranje planirano je 20.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za rashode za usluge.


RAZDJEL 002 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL PLANIRANO U IZNOSU OD 10.181.700,00 KUNA


Program 2102 Jedinstveni upravni odjel planirano u iznosu od 1.425.000,00 kuna

1. Rashodi za zaposlene JUO – a planirani u iznosu od 835.000,00 kuna, od toga:

• Rashodi za zaposlene financirani od općih prihoda i primitaka planirani u iznosu od 810.000,00 kuna, od toga plaće (bruto) 680.000,00 kuna, ostali rashodi za zaposlene 30.000,00 kuna i doprinosi na plaće 100.000,00 kuna,

• Materijalni rashodi financirani od općih prihoda i primitaka planirani u iznosu od 25.000,00 kuna za naknade troškova zaposlenima;

2. Redovni troškovi poslovanja financirani od općih prihoda i primitaka planirani u iznosu od 375.000,00 kuna, od toga:

• Materijalni rashodi planirani u iznosu od 340.000,00 kuna, od toga rashodi za materijal i energiju 80.000,00 kuna, rashodi za usluge 190.000,00 kuna i ostali nespomenuti rashodi 70.000,00 kuna,

• Financijski rashodi planirani u iznosu od 35.000,00 kuna;

3. Za nabavu opreme za potrebe JUO –a planirano je 45.000,00 kuna, od toga 40.000,00 kuna za postrojenje i opremu i 5.000,00 kuna za nematerijalno proizvedenu imovinu;

4. Za legalizaciju općinskih objekata planirano je 60.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka, od toga ostali nespomenuti rashodi poslovanja 10.000,00 kuna i pomoći unutar općeg proračuna 50.000,00 kuna;

5. Za otplatu glavnice primljenih kredita planirano je 90.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka;

6. Za otplatu kamata za primljene kredite planirano je 20.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka.


Program 3101 Gospodarstvo planirano u iznosu od 90.200,00 kuna

1. Za ostale aktivnosti gospodarskog programa (LAG) planirano je 15.200,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za ostale nespomenute rashode poslovanja;

2. Za sufinanciranje Fonda za razvoj poljoprivrede planirano je 8.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za pomoć proračunskim korisnicima drugih proračuna;

3. Za Turističku zajednicu središnje Istre planirano je 67.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za tekuće donacije.


Program 3102 Odvodnja i pročišćavanje otpadnih voda planirano u iznosu od 15.000,00 kuna

Za pražnjenje septičkih jama planirano je 15.000,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjena za rashode za usluge.

Program 3105 Zbrinjavanje otpada planirano u iznosu od 60.000,00 kuna

1. Za sanaciju odlagališta „Košambra“ planirano je 20.000,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene za dionice i udjele u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru;

2. Za obnovu voznog parka „Usluga“ Poreč planirano je 20.000,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene za kapitalne pomoći;

3. Za ŽCGO „Kaštijun“ planirano je 20.000,00 kuna, 10.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka i 10.000,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene za dionice i udjele u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru.


Program 3107 Projektna dokumentacija planirano u iznosu od 195.000,00 kuna 

Za projektnu dokumentaciju planirano je 195.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka, od toga rashodi za usluge 100.000,00 kuna i nematerijalna proizvedena imovina 95.000,00 kuna.


Program 3112 Izgradnja i rekonstrukcija starogradske jezgre planirano u iznosu od 1.100.000,00 kuna od toga:

1. Za izgradnju i rekonstrukciju starogradske jezgre planirano je 500.000,00 kuna, 200.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za građevinske objekte i nematerijalno proizvedenu imovinu i 300.000,00 kuna financirano od prihoda od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine za građevinske objekte;

2. Za projektno tehničku dokumentaciju za etapno uređenje bedema planirano je 600.000,00 kuna, od toga 300.000,00 kuna za nematerijalnu proizvedenu imovinu od toga 300.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za i 300.000,00 kuna financirano od pomoći proračunu iz drugih proračuna.

Program 3115 Izmjene i dopune prostornog plana planirane u iznosu od 165.000,00 kuna

Za izmjene i dopune prostornog plana planirano je 165.000,00 kuna za nematerijalnu proizvedenu imovinu, od toga 95.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka i 70.000,00 kuna financirao od prihoda od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine.


Program 3120 Uređenje Plesne sale planirano u iznosu od 520.000,00 kuna

Za uređenje Plesne sale planirano je 520.000,00 kuna, od toga:

• Rashodi za nabavu nefinancijske imovine u iznosu od 137.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka, od toga 20.000,00 kuna za postrojenje i opremu i 117.000,00 kuna za dodatna ulaganja na građevinskim objektima;

• Dodatna ulaganja na građevinskim objektima u iznosu od 133.000,00 kuna financirano od pomoći proračunu iz drugih proračuna;

• Dodatna ulaganja na građevinski objektima u iznosu od 250.000,00 kuna financirano od prihoda od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine.


Program 3121 Uređenje i opremanje naselja Pini – Belvedere planirano u iznosu od 600.000,00 kuna

1. Za izradu projektne dokumentacije planirano je 100.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za nematerijalnu proizvedenu imovinu;

2. Za izradu kanalizacijske mreže planirano je 400.000,00 kuna za kapitalne pomoći financirano od prihoda od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine;

3. Za izgradnju javne rasvjete planirano je 100.000,00 kuna financirano od prihoda od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine za građevinske objekte.


Program 3122 Uređenje ambulante u Sv. Lovreču planirano u iznosu od 1.050.000,00 kuna

Za uređenje zgrade ambulante planirano je 1.050.000,00 kuna za dodatna ulaganja na građevinskim objektima, od toga 50.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka i 1.000.000,00 kuna financirano od prihoda od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine.


Program 3124 Uređenje Dječjeg vrtića i Jaslica planirano u iznosu od 160.000,00 kuna

Za izgradnju dječjeg vrtića planirano je 160.000,00 kuna financirano od prihoda od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine za građevinske objekte.


Program 3150 Održavanje komunalne infrastrukture planirano u iznosu od 1.650.000,00 kuna

1. Za održavanje čistoće planirano je 175.000,00 kuna za rashode za usluge, od toga 50.000,00 kuna financirano od općih prihoda i 125.000,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene;

2. Za održavanje javnih i zelenih površina planirano je 310.000,00 kuna, od toga 160.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka, od toga 10.000,00 kuna rashodi za materijal i energiju, 150.000,00 kuna rashodi za usluge i 150.000,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene, od toga 10.000,00 kuna za materijal i energiju i 100.000,00 za rashode za usluge;

3. Za održavanje nerazvrstanih cesta planirano je 440.000,00 kuna, od toga materijalni rashodi 110.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka, materijalni rashodi u iznosu od 200.000,00 kuna financirani od prihoda za posebne namjene i rashodi za materijal i energiju financirani od donacija;

4. Za održavanje javne rasvjete planirano je 390.000,00 kuna, 100.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka, od toga rashodi za materijal i energiju 50.000,00 kuna i rashodi za usluge 50.000,00 kuna, 290.000,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene, od toga rashodi za materijal i energiju u iznosu od 200.000,00 kuna i 90.000,00 kuna za rashode za usluge;

5. Za održavanje groblja planirano je 50.000,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene za rashode usluga;

6. Za održavanje građevinskih objekata planirano je 285.000,00 kuna, 190.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka, od toga rashodi za materijal i energiju 80.000,00 kuna, rashodi za usluge 35.000,00 kuna i dodatna ulaganja na građevinskim objektima 75.000,00 kuna i 95.000,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene za rashode za usluge;

7. Za uređenje i rekonstrukciju škole u Selini planirano je 300.000,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene, od toga za rashode za usluge 100.000,00 kuna i dodatna ulaganja na građevinskim objektima 200.000,00 kuna.


Program 3160 Izgradnja objekta i uređaja komunalne infrastrukture planirano u iznosu od 1.270.000,00 kuna, od toga:

1. Za izgradnju javne rasvjete planirano je 150.000,00 kuna za građevinske objekte financirano od prihoda od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine;

2. Za rekonstrukciju i asfaltiranje puteva planirano je 200.000,00 kuna, 50.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka i 150.000,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene rashode usluga; 

3. Za kupnju zemljišta planirano je 500.000,00 kuna financirano od prihoda od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine za materijalnu imovinu – prirodna bogatstva;

4. Za obnovu krova zgrade općine planirano je 320.000,00 kuna za dodatna ulaganja na građevinskim objektima, od toga 30.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka i 290.000,00 kuna financirano od prihodima od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine;

5. Za rekonstrukciju sanitarnog čvora u zgradi Općina planirano je 100.000,00 kuna za dodatna ulaganja na građevinskim objektima, od toga 60.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka i 40.000,00 kuna financirano od prihoda od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine.


Program 3201 Program javnih potreba u predškolskom uzrastu planirano u iznosu od 490.000,00 kuna, od toga:

1. Za ostale aktivnosti u predškolskom odgoju planirano je 20.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za tekuće donacije;

2. Za odgojno, administrativno i tehničko osoblje DV ''Radost'' Poreč planirano je 420.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna;

3. Za sufinanciranje jaslica i vrtića u privatnim vrtićima planirano 50.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna.


Program 3202 Program javnih potreba u školstvu planirano u iznosu od 270.000,00 kuna, od toga:

1. Za sufinanciranje OŠ J. Rakovca, Sv. Lovreč planirano je 50.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna;

2. Za stipendije planirano je 75.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna;

3. Za školske udžbenike i pribor za osnovnoškolce planirano je 25.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna;

4. Za Ljetni kamp za djecu planirano je 5.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna;

5. Za sufinanciranje prijevoza učenika srednjih škola planirano u iznosu od 40.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna;

6. Za sufinanciranje prehrane djece u OŠ planirano je 75.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna;


Program 3203 Program javnih potreba u kulturi planirano u iznosu od 355.000,00 kuna, od toga:

1. Za projekte u kulturi planirano je 10.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za tekuće donacije;

2. Za programe javnih potreba u kulturi planirano je 130.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za tekuće donacije;

3. Za manifestacije u kulturi „Žive jaslice“ planirano je 110.000,00 kuna, od toga:

• Materijalni rashodi financirani od općih prihoda i primitaka planirani u iznosu od 90.000,00 kuna, od toga rashodi za materijal i energiju 20.000,00 kuna, rashodi za usluge 30.000,00 kuna o ostali nespomenuti rashodi poslovanja 40.000,00 kuna,

• Materijalni rashodi financirani od pomoći iz drugih proračuna planirani u iznosu od 10.000,00 kuna, od toga 5.000,00 kuna za rashode za materijal i energiju i 5.000,00 kuna za ostale nespomenute rashode poslovanja,

• Materijalni rashodi financirani od donacija planirani u iznosu od 10.000,00 kuna, od toga 5.000,00 kuna za rashode za materijal i energiju i 5.000,00 kuna za ostale nespomenute rashode poslovanja;

4. Za proslavu Dana Općine planirano je 80.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka, od toga rashodi za materijal i energiju 1.000,00 kuna, rashodi za usluge 59.000,00 kuna i ostali nespomenuti rashodi poslovanja 20.000,00 kuna;

5. Za dolazak „Djeda Mraza“ planirano je 25.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka, od toga rashodi za usluge 5.000,00 kuna i ostali nespomenuti rashodi poslovanja 20.000,00 kuna.


Program 3204 Program javnih potreba u sportu planirano u iznosu od 120.000,00 kuna, od toga:

1. Za programe i projekte sportsko – rekreacijskih aktivnosti planirano je 20.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za tekuće donacije;

2. Za programe i projekte sportskih klubova i udruga planirano je 100.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za tekuće donacije


Program 3205 Izgradnja sportskih objekta planirano u iznosu od 80.000,00 kuna

Za izgradnju sportskih objekta – sportska igrališta planirano je 80.000,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene za građevinske objekte.


Program 3206 Protupožarni planovi, zaštita i spašavanje planirano u iznosu od 300.000,00 kuna, od toga:

1. Za planove, zaštitu i obnovu opožarenih površina planirano je 50.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka, od toga za ostale nespomenute rashode poslovanja 45.000,00 kuna i tekuće donacije 5.000,00 kuna;

2. Za Javnu vatrogasnu postrojbu CZP Poreč planirano je 120.000,00 kuna za pomoć proračunskim korisnicima drugih proračuna, od toga 80.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka i 40.000,00 kuna financirano iz pomoći izravnavanja za decentralizirane funkcije;

3. Za područnu vatrogasnu zajednicu planirano je 120.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za tekuće donacije;

4. Za DVD Sveti Lovreč planirano je 10.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za tekuće donacije.


Program 3207 Potrebe prema socijalnom programu planirane u iznosu od 156.500,00 kuna, od toga:

1. Za potpore u novcu prema socijalnom programu planirano je 33.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna;

2. Za potpore u naravi prema socijalnom programu planirano je 28.500,00 kuna za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna, od toga 26.500,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka i 2.000,00 kuna financirano od pomoći iz drugih proračuna;

3. Za novogodišnje pakete za kućanstva planirano je 35.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna;

4. Jednokratne naknade za novorođenčad planirane u iznosu od 30.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna;

5. Za sufinanciranje pogrebnih troškova planirano je 30.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna.


Program 3208 Poticanje ustanova i udruga socijalnog karaktera planirano u iznosu od 35.000,00 kuna od toga:

1. Za Crveni križ Poreč planirano je 25.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za tekuće donacije;

2. Za ostale donacije iz socijalnog programa planirano je 10.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za tekuće donacije.


Program 3209 Ostale društvene potrebe u zdravstvu planirano u iznosu od 75.000,00 kuna, od toga:

1. Za dodatne usluge u zdravstvu planirano je 30.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna;

2. Za zdravstvenu brigu o građanima planirano je 5.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za tekuće donacije;

3. Za sufinanciranje OB Pula planirano je 40.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za pomoći unutar općeg proračuna.


Sudjelovanje:

Molimo Vas prijavite se kako biste mogli sudjelovati u donošenju proračuna prijava

Vijesti

Dokumenti

 1. Prijedlog Proračuna za 2022. i projekcije za 2023. i 2024.
  PREUZMI:

 2. Proračun Općine Sveti Lovreč za 2022. godinu i projekcije za 2023. i 2024. godinu
  PREUZMI:

 3. Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Sv. Lovreč za 2022.g
  PREUZMI:

 4. Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Sveti Lovreč za 2022. godinu
  PREUZMI:

 5. Potvrda 2022. godina
  PREUZMI:

 6. Financijsko izvješće 2022. godinu
  PREUZMI:

Više