Pretražite općinu ili grad

Proračun za godinu:

Općina Veliki Bukovec

  Kontakt podaci
  Općina Veliki Bukovec
  Dravska 7, 42231 Mali Bukovec
  OIB: 09571757651
  042 / 840-040
  opcinavk@gmail.com

Proračun za građane za 2018. godinu


Poštovani građani,

predstavljamo Vam Proračun za građane za 2018. godinu. U njemu je prikazano na koji način Općina Veliki Bukovec prikuplja i investira sredstva. Kako bismo Vam omogućili uvid u rad naše Općine i učinili je što transparentnijom nastavljamo s projektom koji se nalazi na Internet stranici www.proracun.hr te na našoj službenoj stranici www.velikibukovec.hr.

Želimo Vam pokazali što nam je u planu napraviti i za čega smo izdvojili novac iz Proračuna s toga Vam predstavljamo Proračun za građane.

Veliki dio novca ulažemo u komunalnu infrastrukturu, planiramo izgradnju rotora na raskrižju cesta ŽC 2072 i LC 25100, Dravske i Kolarove ulice i spoj Kolarove ulice Veliki Bukovec i Dubovice, modernizaciju centra naselja u Velikom Bukovcu kao i uređenje i održavanje cesta, javne rasvjete i javnih površina. 

Veliki projekt koji je u planu je rekonstrukcija groblja u Velikom Bukovcu.

Ulažemo u poljoprivredu i gospodarstvo s toga smo dio novca izdvojili smo za subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima i trgovačkim društvima. 

Kako bismo poticali zdrav život i omogućili što više sportskih natjecanja izdvojili smo novac za sportska događanja, redovan rad sportskih udruga i ostale potrebe u sportu.

Želimo očuvati našu tradiciju i kulturu s toga financiramo Udruge koje djeluju na području naše Općine kako bi im pomogli da nas predstavljaju.

Dio novca izdvajamo za predškolsko i osnovno obrazovanje, jer nam je bitno ulaganje u mlade.

Stanovnicima slabijeg imovinskog stanja osiguravamo pomoći u novcu i naknade troškova za stanovanje i ogrjev.

Poštovani građani izdvojili smo dio projekata koje želimo realizirati u 2018. godini.


Vaš načelnik!


Što je proračun?

Proračun je akt kojim se procjenjuju prihodi i primici te utvrđuju rashodi i izdaci Općine Veliki Bukovec za proračunsku godinu, a sadrži i projekciju prihoda i primitaka te rashoda i izdataka za slijedeće dvije godine. 


U ovom Proračunu za građane bit će prikazan sažetak prijedloga proračuna Općine Veliki Bukovec za 2018. godinu s najvažnijim smjernicama razvoja Općine Veliki Bukovec koji pojašnjava planove i aktivnosti. Ovim pregledom Općinskog proračuna želimo omogućiti svim građanima uvid u prihode i rashode Općine Veliki Bukovec kako bi imali transparentnu i potpunu informaciju o tome gdje i kako se troši općinski novac, kao i da bismo potaknuli sve građane na aktivno sudjelovanje u komentiranju, predlaganju i sugeriranju Općinskog proračuna.


Proračun možete pronaći ovdje.


Proračun sadržava:

1. Opći dio proračuna sačinjavaju:

• Račun prihoda i rashoda u kojem su prikazani svi prihodi i rashodi prema ekonomskoj klasifikaciji (npr. prihodi od poreza, imovine, pristojbi te rashodi za nabavu nefinancijske imovine, rashodi za usluge tekućeg i investicijskog održavanja, rashodi za zaposlene, financijski rashodi). 

• Račun zaduživanja/financiranja koristi se u trenutku kada postoje viškovi ili manjkovi. Na računu zaduživanja/financiranja prikazuju se izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova te primici od financijske imovine i zaduživanja.


Slikoviti prikaz općeg dijela proračuna:Račun prihoda i rashoda prikazuje prikupljena i potrošena sredstva u toku jedne godine stoga se on sastoje od prihoda i rashoda. Račun zaduživanja/financiranja sastoji se od: primitaka od financijske imovine i zaduživanja te izdataka za financijsku imovinu i otplate zajmova. Na račun zaduživanja/financiranja upisuju se viškovi nastali većim prilivom prihoda od rashoda te manjkovi nastali većim odlivom sredstava u rashode od priliva prihoda.


2. Poseban dio proračuna sačinjava:

plan rashoda i izdataka raspoređen po organizacijskim jedinica (odjelima) i proračunskim korisnicima iskazanih po vrstama te raspoređenih u programe koji se sastoje od aktivnosti i projekata. 


3. Plan razvojnih programa

Plan razvojnih programa sadrži strateški planirane rashode na nefinancijskoj imovini i plan kapitalnih pomoći i donacija iskazanih po izvorima prihoda za izvedbu programa. Što znači da se u planu razvojnih programa detaljno planiraju rashodi po programima za tri godine koji moraju biti mjerljivi i unose se u kolonu pokazatelji rezultata. Ovime se postižu veći rezultati u ostvarenju pojedinih ciljeva. Plan razvojnih programa sastavni je dio proračuna.


Treba napomenuti da Proračun nije statičan akt već se sukladno Zakonu može mijenjati tijekom proračunske godine. Ta izmjena se naziva rebalans proračuna. Procedura izmjena/rebalansa Proračuna identična je proceduri njegova donošenja


Proračunski korisnici:

Proračunski korisnici su ustanove, tijela javne vlasti kojima je JLS osnivač ili suosnivač. Financiranje proračunskih korisnika je većim dijelom iz proračuna svog osnivača ili suosnivača. Proračunski korisnici JLS mogu biti: dječji vrtići, knjižnice, javne vatrogasne postrojbe, muzeji, kazališta, domovi za starije i nemoćne osobe… 


Zakoni i sankcije

Proračun se donosi za jednu fiskalnu (proračunsku) godinu. Kod nas se fiskalna godina poklapa s kalendarskom i traje od 01. siječnja do 31. prosinca. Jedini ovlašteni predlagatelj Proračuna je Općinski načelnik. Općinski Načelnik jedinice lokalne samouprave odgovoran je za zakonito planiranje i izvršavanje proračuna, za svrhovito, učinkovito i ekonomično raspolaganje proračunskim sredstvima. Proračun donosi (izglasava) Općinsko vijeće do kraja godine. Ako se ne donese proračun prije početka proračunske godine, privremeno se, a najduže za prva tri mjeseca proračunske godine, na osnovi odluke o privremenom financiranju koja mora biti donesena do 31. prosinca, nastavlja financiranje poslova, funkcija i programa tijela jedinica lokalne i područne samouprave i drugih proračunskih i izvanproračunskih korisnika.

U slučaju kada je raspušteno samo Općinsko vijeće, a općinski načelnik nije razriješen, do imenovanja povjerenika Vlade Republike Hrvatske, financiranje se obavlja izvršavanjem redovnih i nužnih rashoda i izdataka temeljem odluke o financiranju nužnih rashoda i izdataka koju donosi općinski načelnik.

Po imenovanju povjerenika Vlade Republike Hrvatske, općinski načelnik predlaže povjereniku novu odluku o financiranju nužnih rashoda i izdataka u koju su uključeni ostvareni prihodi i primici te izvršeni rashodi i izdaci u vremenu do dolaska povjerenika. Ako se do 31. ožujka ne donese proračun, povjerenik donosi odluku o financiranju nužnih rashoda i izdataka za razdoblje do donošenja proračuna.


Proračunski prihodi i primici

Prihodi i primici Iznos U %
Prihodi poslovanja 6.180.329,00 kn 94,50 %
> Prihodi od poreza 1.794.666,00 kn 27,44 %
> Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna 3.277.663,00 kn 50,11 %
> Prihodi od imovine 848.000,00 kn 12,97 %
> Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada 257.000,00 kn 3,93 %
> Kazne, upravne mjere i ostali prihodi 3.000,00 kn 0,05 %
prihodi od prodaje nefinancijske imovine 60.000,00 kn 0,92 %
> Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine 60.000,00 kn 0,92 %
Višak prihoda iz prethodne godine 300.000,00 kn 4,59 %
UKUPNO 6.540.329,00 kn
Grafika
Prihodi od poreza
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna
Prihodi od imovine
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada
Kazne, upravne mjere i ostali prihodi
Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine
Višak prihoda iz prethodne godine
*postotak potkategorije predstavlja udio potkategorije u ukupnom iznosu proračuna

PRIHODI I PRIMICI


Ukupni prihodi i primici Općine Veliki Bukovec za 2018. godinu planirani su u iznosu od 6.540.329,00 kuna


Prihodi od poslovanja

Prihodi od poslovanja Općine Veliki Bukovec za 2018. godinu planirani su u iznosu od 6.180.329,00 kuna, a čine ih:

1. Prihodi od poreza planirani u iznosu od 1.794.666,00 kuna, od toga Porez i prirez na dohodak planiran u iznosu 1.715.566,00 kuna, Porezi na imovinu planiran u iznosu od 41.100,00 kuna, Porezi na robu i usluge planiran u iznosu od 35.000,00 kuna i ostali prihodi od poreza planirani u iznosu od 3.000,00 kuna

2. Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna planirane u iznosu od 3.277.663,00 kuna, od toga Pomoći proračunu iz drugih proračuna planirano u iznosu od 748.997,00 kuna i pomoći pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava planirano u iznosu od 2.528.666,00

3. Prihodi od imovine planirani u iznosu od 848.000,00 kuna, od toga Prihodi od financijske imovine planirani u iznosu od 2.000,00 kuna i Prihodi od nefinancijske imovine planirani u iznosu od 846.000,00 kuna

4. Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada planirani u iznosu od 257.000,00 kuna, od toga Upravne i administrativne pristojbe planirane u iznosu od 85.000,00 kuna, Prihodi po posebnim propisima planirani u iznosu od 27.000,00 kuna i Komunalni doprinosi i naknade planirani u iznosu od 145.000,00 kuna

5. Kazne, upravne mjere i ostali prihodi planirani u iznosu od 3.000,00 kuna


Prihodi od prodaje nefinancijske imovine

Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine planirani u iznosu od 60.000,00 kuna


Višak /manjak prihoda 

Višak prihoda iz prethodnih godina 300.000,00 kuna


Proračunski rashodi i izdaci

Rashodi Iznos U %
Rashodi poslovanja 2.318.187,00 kn 35,44 %
> rashodi za zaposlene 384.352,00 kn 5,88 %
> Materijalni rashodi 1.048.500,00 kn 16,03 %
> Financijski rashodi 36.355,00 kn 0,56 %
> Subvencije 15.000,00 kn 0,23 %
> Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna 120.000,00 kn 1,83 %
> Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 245.300,00 kn 3,75 %
> Ostali rashodi 468.680,00 kn 7,17 %
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 4.150.942,00 kn 63,47 %
> Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 4.150.942,00 kn 63,47 %
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova 71.200,00 kn 1,09 %
> Izdaci za dionice i udjele u glavnici 30.000,00 kn 0,46 %
> Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova 41.200,00 kn 0,63 %
UKUPNO 6.540.329,00 kn
Grafika
rashodi za zaposlene
Materijalni rashodi
Financijski rashodi
Subvencije
Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade
Ostali rashodi
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
Izdaci za dionice i udjele u glavnici
Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova
*postotak potkategorije predstavlja udio potkategorije u ukupnom iznosu proračuna

RASHODI I IZDACI


Ukupni rashodi i izdaci Općine Veliki Bukovec za 2018. godinu planirani su u iznosu od 6.540.329,00 kuna


Rashodi poslovanja Općine Veliki Bukovec za 2018. godinu planirani su u iznosu od 2.318.187,00 kuna, a čine ih:

1. Rashodi za zaposlene planirani u iznosu od 384.352,00 kuna, od toga Plaće (Bruto) planirane u iznosu od 320.321,00 kuna, Ostali rashodi za zaposlene planirani u iznosu od 7.500,00 kuna i Doprinosi na plaće planirani u iznosu od 56.531,00 kuna

2. Materijalni rashodi planirani u iznosu od 1.048.500,00 kuna, od toga Naknade troškova zaposlenima planirane u iznosu od 36.500,00 kuna, Rashodi za materijal i energiju planirani u iznosu od 178.500,00 kuna, Rashodi za usluge planirani u iznosu od 725.400,00 kuna i Ostali nespomenuti rashodi poslovanja planirani u iznosu od 108.100,00 kuna

3. Financijski rashodi planirani u iznosu od 36.355,00 kuna, od toga Kamate za primljene kredite i zajmove planirane u iznosu od 5.155,00 kuna i Ostali financijski rashodi planirani u iznosu od 31.200,00 kuna

4. Subvencije planirane u iznosu od 15.000,00 kuna za subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora

5. Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna planirane u iznosu od 120.000,00 kuna za pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna

6. Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade planirane u iznosu od 245.300,00 kuna za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna

7. Ostali rashodi planirani u iznosu od 468.680,00 kuna za Tekuće donacije


Rashodi za nabavu nefinancijske imovine planiranu u iznosu od 4.150.942,00 kuna

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine planirani u iznosu od 4.150.942,00 kuna, od toga građevinski objekti 3.941.942,00 kuna, postrojenje i oprema 154.000,00 kuna i nematerijalna proizvedena imovina 55.000,00 kuna


Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova planirani u iznosu od 71.200,00 kuna

Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova planirani u iznosu od 71.200,00 kuna , od toga izdaci za dionice i udjele u glavnici planirani u iznosu od 30.000,00 kuna i izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova planirani u iznosu od 41.200,00 kuna


OPIS POSEBNOG DIJELA PRORAČUNA


Predstavnička i izvršna tijela Općine Veliki Bukovec planirano u iznosu od 231.952,00 kuna


Program 1001 Redovna djelatnost predstavničkog i izvršnog tijela planirano u iznosu od 231.952,00 kuna

Za redovnu djelatnost predstavničkog i izvršnog tijela planirano je 231.952,00 kuna, od toga, 

• rashodi za zaposlene planirani u iznosu od 126.952,00 kuna, od toga plaće 108.321,00 kuna i doprinosi na plaće 18.631,00 kuna

• materijalni rashodi planirani u iznosu od 105.000,00 kuna, od toga naknade troškova zaposlenima 10.000,00 kuna, rashodi za usluge 55.000,00 kuna i ostali nespomenuti rashodi poslovanja 40.000,00 kuna


JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL PLANIRANO U IZNOSU OD 6.308.377,00 KUNA


Program 1001 Redovna djelatnost planirana u iznosu od 915.735,00 kuna

1. Za redovnu djelatnost Jedinstvenog upravnog odjela planirano je 836.055,00 kuna, od toga:

• Rashodi za zaposlene planirani u iznosu od 257.400,00 kuna, od toga Plaće (Bruto) 212.000,00 kuna, Ostali rashodi za zaposlene 7.500,00 kuna i doprinosi na plaće 37.900,00 kuna

• Materijalni rashodi planirani u iznosu od 386.100,00 kuna, od toga naknade troškova zaposlenima 26.500,00 kuna, rashodi za materijal i energiju 107.500,00 kuna, rashodi za usluge 222.000,00 kuna i ostali nespomenuti rashodi poslovanja 30.100,00 kuna

• Za financijske rashode planirano je 36.355,00 kuna, od toga kamate za primljene kredite i zajmove 5.155,00 kuna i ostali financijski rashodi 31.200,00 kuna

• Ostali rashodi planirani u iznosu od 5.000,00 kuna za tekuće donacije

• Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine planirani u iznosu od 80.000,00 kuna, od toga postrojenje i oprema 25.000,00 kuna i nematerijalna proizvedena imovina 55.000,00 kuna

• Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova planirani u iznosu od 71.200,00 kuna, od toga izdaci za dionice i udjele u glavnici 30.000,00 kuna i izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova 41.200,00 kuna

2. Za financiranje rada političkih stranaka planirano je 13.680,00 kuna za tekuće donacije

3. Za kulturne manifestacije planirano je 22.000,00 kuna, od toga 12.000,00 kuna ta rashode za usluge i 10.000,00 kuna za ostale nespomenute rashode poslovanja

4. Za opremanje prostorija kulturno – informativnog centra planirano je 44.000,00 kuna, od toga 5.000,00 kuna za rashode za materijal i energiju i 39.000,00 kuna za postrojenja i opremu


Program 1002 Komunalne djelatnosti i djelatnosti uređenja prostora planirano u iznosu od 4.514.342,00 kuna

1. Za održavanje nelegalnog odlagališta planirano je 30.000,00 kuna za rashode za usluge

2. Za održavanje javne rasvjete planirano je 39.000,00 kuna, od toga rashodi za materijal i energiju 36.000,00 kuna i rashodi za usluge 3.000,00 kuna

3. Za održavanje cestovne infrastrukture planirano je 165.000,00 kuna za rashode za usluge

4. Za održavanje javnih površina planirano je 48.000,00 kuna, od toga rashodi za materijal i energiju 10.000,00 kuna i rashodi za usluge 38.000,00 kuna

5. Za razvoj i sigurnost prometa planirano je 5.000,00 kuna za rashode za usluge

6. Za održavanje i uređenje građevinskih objekata planirano je 190.400,00 kuna, od toga rashodi za materijal i energiju 20.000,00 kuna i rashodi za usluge 170.400,00 kuna

7. Za deratizaciju i dezinsekciju planirano je 25.000,00 kuna za rashode za usluge

8. Za modernizaciju centra naselja u Velikom Bukovcu planirano je 200.00,00 kuna, od toga 130.000,00 kuna za građevinske objekte i 70.000,00 kuna za postrojenja i opremu

9. Za projekt rekonstrukcije groblja Veliki Bukovec planirano je 2.155.376,00 kuna za građevinske objekte

10. Za rekonstrukciju nerazvrstanih cesta – rotor na raskrižju  Dravske i Kolarove ulice u Velikom Bukovcu planirano je 440.425,00 kuna za građevinske objekte

11. Za rekonstrukciju nerazvrstanih cesta – rotor na raskrižju cesta ŽC 2072 i LC 25100 U Dubovici planirano je 461.714,00 kuna za građevinske objekte 

12. Za rekonstrukciju nerazvrstanih cesta – spoj Kolarove ulice Veliki Bukovec i Dubovice planirano je 754.427,00 kuna za građevinske objekte


Program 1003 Poljoprivreda i gospodarstvo planirano u iznosu od 15.000,00 kuna

Za subvencije trgovačkim društvima,obrtnicima i poljoprivrednicima planirano je 15.000,00 kuna


Program 1004 Vatrogastvo, zaštita i spašavanje planirano u iznosu od 150.000,00 kuna

Za protupožarnu zaštitu, zaštitu i spašavanje planirano je 150.000,00 kuna, od toga:

• Ostali rashodi planirani u iznosu od 130.000,00 kuna za tekuće donacije

• Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 20.000,00 kuna za postrojenje i opremu


Program 1005 Sport, kultura i religija planirano u iznosu od 348.000,00 kuna

1. Za financiranje redovne djelatnosti sporta, kulture u religije planirano je 100.000,00 kuna za tekuće donacije

2. Za pokroviteljstvo sportskih natjecanja planirano je 40.000,00 kuna za tekuće donacije

3. Za ostale potrebe u sportu planirano je 20.000,00 kuna , od toga 10.000,00 kuna za ostale nespomenute rashode poslovanja i 10.000,00 kuna za tekuće donacije

4. Za pokroviteljstvo kulturnih događaja planirano je 10.000,00 kuna za tekuće donacije

5. Za rad organizacija civilnog društva planirano je 168.000,00 kuna, od toga 18.000,00 kuna za ostale nespomenute rashode poslovanja i 150.000,00 kuna za tekuće donacije

6. Za rad organizacija zdravstvenih neprofitnih organizacija planirano je 10.000,00 kuna za tekuće donacije


Program 1006 Odgoj i obrazovanje planirano u iznosu od 211.000,00 kuna

1. Za financiranje redovne djelatnosti predškolskog odgoja planirano je 169.000,00 kuna, od toga 120.000,00 kuna za pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna i 49.000,00 kuna za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna

2. Za osnovno školstvo planirano je 42.000,00 kuna za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna


Program 1007 Socijalna skrb i ostale novčane pomoći planirane u iznosu od 154.300,00 kuna

Za financiranje socijalne zaštite planirano je 154.300,00 kuna za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna


Sudjelovanje:

Molimo Vas prijavite se kako biste mogli sudjelovati u donošenju proračuna prijava

Vijesti