Pretražite općinu ili grad

Proračun za godinu:

Općina Marijanci

  Kontakt podaci
  Općina Marijanci
  Kralja Zvonimira 2, 31555 Marijanci
  OIB: 10282419721
  031 643 100
  info@marijanci.hr

Proračun za građane za 2019. godinu


Poštovani stanovnici,

predstavljamo Vam „Proračun za građane“ za 2019. godinu. U njemu je prikazano na koji način Općina Marijanci prikuplja i investira sredstva. Kako bismo Vam omogućili uvid u rad naše Općine i učinili je što transparentnijom nastavljamo s projektom koji se nalazi na Internet stranici www.proracun.hr, te na našoj službenoj stranici www.marijanci.hr.

Kako bismo Vam pokazali za što planiramo izdvojiti novac iz Proračuna predstavljamo Vam projekt „Proračun za građane“.

I ove godine veliki dio novca planiramo za rekonstrukciju nerazvrstanih cesta i poljskih puteva, projektiranje rekonstrukcije ceste u Ulici N. Tesle u Črnkovcima i ceste u Kunišincima, izgradnju pješačke staze Bočkinci - Črnkovci, parkirališta u Marijancima, dogradnju i uređenje kuće oproštaja u Marijancima, održavanje javnih površina, javne rasvjete i groblja.

Veliki projekti koje planiramo započeti u 2019. godini su:

- Izgradnja novog Društvenog i Vatrogasnog doma u Črnkovcima, čija realizacija ovisi o rezultatu EU natječaja mjera 7.4.1. Projektom je obuhvaćena gradnja društvenog doma, uređenje obale te parkirališnog prostora, dok bi se projektom rekonstrukcije sadašnjeg vatrogasnog doma prostor prilagodio potrebama vatrogasaca DVD-a Črnkovci.

- Izgradnja Vatrogasnog spremišta DVD Marijanci za što su odobrena EU sredstva iz mjere 7.4.1.

- Rekonstrukcija i dogradnja objekta za potrebe dječjeg vrtića, čija realizacija ovisi o rezultatu EU natječaja mjera 7.4.1., Projekt obuhvaća uređenje i opremanje prostorija za dva odjeljenja i jaslice sa vlastitom kuhinjom i ostalim prostorijama neophodnim za rad vrtića kao i uređenje i opremanje vanjskog igrališta pristupne ceste sa parkiralištem i uređenje javne površine ispred vrtića.

- Izgradnja kanalizacije u naselju Črnkovci, nositelj ovog projekta je Hidrobel d.o.o.

Poseban cilj nam je očuvanje okoliša kao prirodnog dobra o kojem ovise i sadašnje i buduće generacije s toga je u planu izgradnja reciklažnog dvorišta i nabava kanti za posebno prikupljanje otpada.

Nastavljamo s programom „Zaželi“ koji je namijenjen zapošljavanju žena u nepovoljnom položaju na tržištu rada, kao i s javnim radovima, jer želimo pomoći našim  stanovnicima koji teže pronalaze posao na tržištu rada i omogućiti im zaposlenje bar na određeno vrijeme.

Smatramo kako su mladi i obrazovani ljudi temelj našeg društva i budućnosti, s toga našim studentima nastavljamo dodjeljivati stipendije, učenicima srednjih škola sufinanciramo troškove prijevoza i smještaj učenika u učeničkim domovima, učenicima osnovnih škola sufinanciramo nabavu školskih udžbenika, jer želimo pomoći u njihovom obrazovanju i nagraditi njihov trud i zalaganje.

Kako bismo pomogli i olakšali roditeljima ali i kao poticajnu mjeru za iduću godinu znatno smo povećali sredstva  za jednokratne naknade za novorođenu djecu koja sada iznose 3.000,00 kuna za prvo i drugo dijete, za treće dijete iznos 15.000,00 kuna, za četvrto i svako sljedeće 30.000,00 kuna. Sufinanciramo boravak djece u dječjim vrtićima za što izdvajamo 300.000,00 kn. U želji da našim najmlađim stanovnicima pružimo moderno opremljenu i uređenu ustanovu u kojoj će se moći organizirati cjelodnevni boravak i jaslice te kroz igru i zabavu pripremati za školu krećemo nadam se iduće godine u projekt novog vrtića.

Kao poticajnu mjeru za ostanak mladih u našim mjestima planiramo osigurati sredstva i osmisliti mjeru za mlade kod kupovine, rekonstrukcije ili gradnje prve nekretnine za stanovanje.

Socijalno ugroženim stanovnicima osiguravamo jednokratne novčane pomoći i pomoći za stanovanje.

Iznimno nam je bitno očuvanje naše tradicije i kulture s toga smo dio novca iz proračuna izdvojili za udruge koje nas predstavljaju i koje djeluju na području naše Općine, kao i za razna kulturna događanja i manifestacije. Pomažemo i sportske udruge na području naše Općine.

Dragi stanovnici predstavio sam dio projekata koje želimo realizirati u 2019. godini.

Ukoliko mislite kako nam je još nešto potrebno kako bismo poboljšali našu Općinu molimo da nam napišete.

Savjetovanje za Prijedlog Proračuna bilo je provedeno od 15.11.2018. do 13.12.2018. godine.Više o tome možete pogledati ovdje.


Vaš Načelnik!


Što je proračun?

Proračun je akt kojim se procjenjuju prihodi i primici te utvrđuju rashodi i izdaci Općine Marijanci za proračunsku godinu, a sadrži i projekciju prihoda i primitaka te rashoda i izdataka za slijedeće dvije godine.


U ovom Proračunu za građane bit će prikazan sažetak proračuna Općine Marijanci za 2019. godinu s najvažnijim smjernicama razvoja Općine Marijanci koji pojašnjava planove i aktivnosti. Ovim pregledom Općinskog proračuna želimo omogućiti svim građanima uvid u prihode i rashode Općine Marijanci kako bi imali transparentnu i potpunu informaciju o tome gdje i kako se troši općinski novac, kao i da bismo potaknuli sve građane na aktivno sudjelovanje u komentiranju, predlaganju i sugeriranju Općinskog proračuna.


Proračun Općine Marijanci možete pronaći ovdje.


Proračun sadržava:

1. Opći dio proračuna sačinjavaju:

• Račun prihoda i rashoda u kojem su prikazani svi prihodi i rashodi prema ekonomskoj klasifikaciji (npr. prihodi od poreza, imovine, pristojbi te rashodi za nabavu nefinancijske imovine, rashodi za usluge tekućeg i investicijskog održavanja, rashodi za zaposlene, financijski rashodi).

• Račun zaduživanja/financiranja koristi se u trenutku kada postoje viškovi ili manjkovi. Na računu zaduživanja/financiranja prikazuju se izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova te primici od financijske imovine i zaduživanja.


Slikoviti prikaz općeg dijela proračuna:Račun prihoda i rashoda prikazuje prikupljena i potrošena sredstva u toku jedne godine stoga se on sastoje od prihoda i rashoda. Račun zaduživanja/financiranja sastoji se od: primitaka od financijske imovine i zaduživanja te izdataka za financijsku imovinu i otplate zajmova. Na račun zaduživanja/financiranja upisuju se viškovi nastali većim prilivom prihoda od rashoda te manjkovi nastali većim odlivom sredstava u rashode od priliva prihoda.


2. Poseban dio proračuna sačinjava:

plan rashoda i izdataka raspoređen po organizacijskim jedinica (odjelima) i proračunskim korisnicima iskazanih po vrstama te raspoređenih u programe koji se sastoje od aktivnosti i projekata.


3. Plan razvojnih programa

Plan razvojnih programa sadrži strateški planirane rashode na nefinancijskoj imovini i plan kapitalnih pomoći i donacija iskazanih po izvorima prihoda za izvedbu programa. Što znači da se u planu razvojnih programa detaljno planiraju rashodi po programima za tri godine koji moraju biti mjerljivi i unose se u kolonu pokazatelji rezultata. Ovime se postižu veći rezultati u ostvarenju pojedinih ciljeva. Plan razvojnih programa sastavni je dio proračuna.


Treba napomenuti da Proračun nije statičan akt već se sukladno Zakonu može mijenjati tijekom proračunske godine. Ta izmjena se naziva rebalans proračuna. Procedura izmjena/rebalansa Proračuna identična je proceduri njegova donošenja


Proračunski korisnici:

Proračunski korisnici su ustanove, tijela javne vlasti kojima je JLS osnivač ili suosnivač. Financiranje proračunskih korisnika je većim dijelom iz proračuna svog osnivača ili suosnivača. Proračunski korisnici JLS mogu biti: dječji vrtići, knjižnice, javne vatrogasne postrojbe, muzeji, kazališta, domovi za starije i nemoćne osobe…


Zakoni i sankcije

Proračun se donosi za jednu fiskalnu (proračunsku) godinu. Kod nas se fiskalna godina poklapa s kalendarskom i traje od 01. siječnja do 31. prosinca. Jedini ovlašteni predlagatelj Proračuna je Općinski načelnik. Općinski Načelnik jedinice lokalne samouprave odgovoran je za zakonito planiranje i izvršavanje proračuna, za svrhovito, učinkovito i ekonomično raspolaganje proračunskim sredstvima. Proračun donosi (izglasava) Općinsko vijeće do kraja godine. Ako se ne donese proračun prije početka proračunske godine, privremeno se, a najduže za prva tri mjeseca proračunske godine, na osnovi odluke o privremenom financiranju koja mora biti donesena do 31. prosinca, nastavlja financiranje poslova, funkcija i programa tijela jedinica lokalne i područne samouprave i drugih proračunskih i izvanproračunskih korisnika.

U slučaju kada je raspušteno samo Općinsko vijeće, a općinski načelnik nije razriješen, do imenovanja povjerenika Vlade Republike Hrvatske, financiranje se obavlja izvršavanjem redovnih i nužnih rashoda i izdataka temeljem odluke o financiranju nužnih rashoda i izdataka koju donosi općinski načelnik.

Po imenovanju povjerenika Vlade Republike Hrvatske, općinski načelnik predlaže povjereniku novu odluku o financiranju nužnih rashoda i izdataka u koju su uključeni ostvareni prihodi i primici te izvršeni rashodi i izdaci u vremenu do dolaska povjerenika. Ako se do 31. ožujka ne donese proračun, povjerenik donosi odluku o financiranju nužnih rashoda i izdataka za razdoblje do donošenja proračuna.Proračunski prihodi i primici

Prihodi i primici Iznos U %
Prihodi poslovanja 21.708.000,00 kn 97,37 %
> Prihodi od poreza 4.688.900,00 kn 21,03 %
> Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna 15.267.100,00 kn 68,48 %
> Prihodi od imovine 1.077.000,00 kn 4,83 %
> prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada 675.000,00 kn 3,03 %
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine 586.600,00 kn 2,63 %
> Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine 559.600,00 kn 2,51 %
> Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine 27.000,00 kn 0,12 %
UKUPNO 22.294.600,00 kn
Grafika
Prihodi od poreza
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna
Prihodi od imovine
prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada
Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine
Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine
*postotak potkategorije predstavlja udio potkategorije u ukupnom iznosu proračuna

PRIHODI I PRIMICI

Ukupni prihodi i primici Općine Marijanci za 2019. godinu planirani su u iznosu od 22.294.600,00 kuna


Prihodi od poslovanja

Prihodi od poslovanja Općine Marijanci za 2019. godinu planirani su u iznosu od 21.708.000,00 kuna, a čine ih:

1. Prihodi od poreza planirani u iznosu od 4.688.900,00 kuna, od toga Porez i prirez na dohodak planiran u iznosu od 4.557.900,0 kuna, Porezi na imovinu planiran u iznosu od 120.000,00 kuna i Porezi na robu i usluge planiran u iznosu od 11.000,00 kuna

2. Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna planirane u iznosu od 15.267.100,00 kuna, od toga pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU 11.045.000,00 kuna, pomoći proračunu iz drugih proračuna 3.985.000,00 kuna i pomoći od izvanproračunskih korisnika planirane u iznosu 237.100,00 kuna

3. Prihodi od imovine planirani u iznosu od 1.077.000,00 kuna, od toga Prihodi od financijske imovine 2.000,00 kuna i Prihodi od nefinancijske imovine 1.075.000,00 kuna

4. Prihodi od administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada planirani u iznosu od 675.000,00 kuna, od toga Prihodi po posebnim propisima planirani u iznosu od 60.000,00 kuna i Komunalni doprinosi i naknade planirani u iznosu od 615.000,00 kuna


Prihodi od prodaje nefinancijske imovine

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine planirani u iznosu od 586.600,00 kuna, od toga:

1. Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine planirani u iznosu od 559.600,00 kuna – prihodi od prodaje materijalne imovine – prirodna bogatstva
2. Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine planirani u iznosu od 27.000,00 kuna – prihodi o prodaje građevinskih objekata


Proračunski rashodi i izdaci

Rashodi Iznos U %
Rashodi poslovanja 4.554.600,00 kn 20,43 %
> Rashodi za zaposlene 1.047.500,00 kn 4,70 %
> Materijalni rashodi 1.323.600,00 kn 5,94 %
> Financijski rashodi 515.500,00 kn 2,31 %
> Subvencije 65.000,00 kn 0,29 %
> Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge 440.000,00 kn 1,97 %
> Ostali rashodi 1.163.000,00 kn 5,22 %
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 17.360.000,00 kn 77,87 %
> Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 17.360.000,00 kn 77,87 %
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova 380.000,00 kn 1,70 %
> Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova 380.000,00 kn 1,70 %
UKUPNO 22.294.600,00 kn
Grafika
Rashodi za zaposlene
Materijalni rashodi
Financijski rashodi
Subvencije
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge
Ostali rashodi
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova
*postotak potkategorije predstavlja udio potkategorije u ukupnom iznosu proračuna

RASHODI I IZDACI

Ukupni rashodi i izdaci Općine Marijanci za 2019. godinu planirani su u iznosu od 22.294.600,00 kuna


Rashodi poslovanja Općine Marijanci za 2019. godinu planirani su u iznosu od 4.554.600,00 kuna, a čine ih:

1. Rashodi za zaposlene planirani u iznosu od 1.047.500,00 kuna, od toga plaće (bruto) planirane u iznosu od 835.000,00 kuna, ostali rashodi za zaposlene planirani u iznosu od 64.000,00 kuna i doprinosi na plaće 148.500,00 kuna

2. Materijalni rashodi planirani u iznosu od 1.323.600,00 kuna, od toga naknade troškova zaposlenima 68.600,00 kuna, rashodi za materijal i energiju 468.000,00 kuna, rashodi za usluge 642.000,00 kuna i ostali nespomenuti rashodi poslovanja 145.000,00 kuna

3. Financijski rashodi planirani u iznosu od 515.500,00 kuna, od toga kamate za primljene kredite i zajmove 67.000,00 kuna i ostali financijski rashodi 448.500,00 kuna

4. Subvencije planirane u iznosu od 65.000,00 kuna za subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima

5. Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade planirane u iznosu od 440.000,00 kuna

6. Ostali rashodi planirani u iznosu od 1.163.000,00, od toga tekuće donacije 1.158.000,00 kuna i kapitalne donacije 5.000,00 kuna


Rashodi za nabavu nefinancijske imovine planiranu u iznosu od 17.360.000,00 kuna

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine planirani su u iznosu od 17.360.000,00 kuna, od toga za građevinske objekte 16.800.000,00 kuna, postrojenje i oprema 440.000,00 kuna i prijevozna sredstva 70.000,00 kuna


Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova

Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova planirani u iznosu od 380.000,00 kuna za otplata glavnice primljenih zajmova od ostalih financijskih institucija u javnom sektoru


OPĆINSKO VIJEĆE PLANIRANO U IZNOSU OD 929.000,00 KUNA


Program 1017 Sufinanciranje vjerskih zajednica planirano u iznosu od 200.000,00 kuna

Za donacije vjerskim  zajednicama planirano je 200.000,00 kuna financirano od prihoda od fiskalnog izravnanja za tekuće donacije


Program 1001 Predstavnička i izvršna tijela planirano u iznosu od 729.000,00 kuna

1. Za sufinanciranje električne energije, plina i vode planirano je 270.000,00 kuna, od toga

• 200.000,00 kuna financirano od prihoda od poreza na dohodak, od toga električna energija 90.000,00 kuna, plin 90.000,00 kuna i opskrba vodom 20.000,00 kuna i

• 70.000,00 kuna financirano od prihoda od fiskalnog izravnanja za električnu energiju

1. Za sufinanciranje u poljoprivredi (osjemenjivanje krava i krmača, zbrinjavanje i animalnog otpada) planirano je 65.000,00 kuna financirano od prihoda od zakupa poljoprivrednog zemljišta za subvencije poljoprivrednicima

2. Za proslava blagdana - Božić i Nova godina planirano je 25.000,00 kuna financirano od prihoda od fiskalnog izravnanja za ostale nespomenute financijske rashode

3. Za sufinanciranje Crvenog križa planirano je 10.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za tekuće donacije udrugama i političkim strankama

4. Za Lokalnu akcijsku grupu planirano je 5.000,00 kuna financirano od prihoda od poreza na dohodak za tekuće donacije udrugama i političkim strankama

5. Za sufinanciranje političkih stranaka planirano je 11.000,00 kuna financirano od prihoda od poreza na dohodak za tekuće donacije udrugama i političkim strankama

6. Za održavanje Dana općine Mala Gospa planirano je 70.000,00 kuna financirano od prihoda od poreza na dohodak, od toga za reprezentaciju 55.000,00 kuna i ostale tekuće donacije 15.000,00 kuna

7. Za sustavnu deratizaciju i higijeničarsku službu planirano je 58.000,00 kuna financirano od prihoda od zakupa poljoprivrednog zemljišta za veterinarske usluge

8. Za održavanje kanalske mreže planirano je 70.000,00 kuna financirano od prihoda od zakupa poljoprivrednog zemljišta za ostale nespomenute financijske rashode

9. Naknada za uređenje voda planirana u iznosu od 25.000,00 kuna, od toga 10.000,00 kuna financirano od prihoda od fiskalnog izravnanja i 15.000,00 kuna financirano od prihoda od zakupa poslovnog prostora za ostale nespomenute financijske rashode

10. Naknada za legalizaciju planirana u iznosu od 5.000,00 kuna financirano od prihoda od zakupa poslovnog prostora za ostale nespomenute financijske rashode

11. Za sufinanciranje izrade priključka na vodu planirano je 5.000,00 kuna financirano od naknade za izgradnju komunalne infrastrukture za kapitalne donacije za nabavu opreme

12. Za geodetsko katastarsku izmjeru planirano je 50.000,00 kuna financirano prihoda od zakupa poljoprivrednog zemljišta za komunalne usluge

13. Za predstavničko i izvršno tijelo planirano je 60.000,00 kuna financirano od prihoda od poreza na dohodak za naknade za rad članovima predstavničkih i izvršnih tijela i upravnih vijeća


URED NAČELNIKA PLANIRANO U IZNOSU OD 2.246.600,00 KUNA


Program 1014 Proračunska pričuva planirana u iznosu od 30.000,00 kuna

Za neplanirane i nepredviđene izdatke planirano je 30.000,00 kuna financirano od poreza na dohodak za ostale nespomenute rashode


Program 1003 Zaštita od požara i civilna zaštita planirano u iznosu od 767.000,00 kuna

1. Za izgradnju vatrogasnog spremišta DVD Marijanci planirano je 500.00,00 kuna, od toga 200.000,00 kuna financirano od prihoda od fiskalnog izravnanja, 150.000,00 kuna financirano od kapitalne pomoći iz Državnog proračuna i 150.000,00 kuna kapitalne pomoći iz Županijskog proračuna za tvorničke hale, skladišta, silosi, garaže i slično

2. Za DVD Čankovci planirano je 15.000,00 kuna financirano od vlastitih prihoda tekuće donacije udrugama i političkim strankama

3. Za Vatrogasnu zajednicu Općine Marijanci planirano je 250.000,00 kuna, od toga 220.000,00 kuna financirano od prihoda od fiskalnog izravnanja i 30.000,00 kuna financirano od ostalih poreznih prihoda za tekuće donacije udrugama i političkim strankama

4. Za sufinanciranje Gorske službe spašavanja planirano je 2.000,00 kuna financirano od vlastitih prihoda za ostale tekuće donacije


Program 1002 Izvršna tijela planirano u iznosu od 1.449.600,00 kuna

1. Za sufinanciranje naknada za poštanske usluge planirano je 40.000,00 kuna, od toga 5.400,00 kuna financirano od prohoda od poreza na dohodak, 27.0000,00 kuna financirano od prihoda od fiskalnog izravnanja i 7.600,00 kuna financirano od prihoda od komunalne naknade za ostale nespomenute financijske rashode

2. Za prijenos sredstava od prodaje stanova planirano je 50.000,00 kuna, od toga 23.000,00 kuna financirano od prihoda od fiskalnog izravnanja i 27.000,00 kuna financirano od prihoda od prodaje građevinskih objekata za ostale nespomenute rashode poslovanja

3. Za sufinanciranje medija (radio i televizija) planirano je 30.000,00 kuna financirano od prihoda od poreza na dohodak za elektronske medije

4. Za stručno osposobljavanje planirano je 19.100,00 kuna financirano od prihoda od proračunskih korisnika, od toga doprinosi za mirovinsko osiguranje 8.000,00 kuna, doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 6.000,00 kuna, naknade za prijevoz na posao i s posla 3.600,00 kuna i ostali nespomenuti financijski rashodi 1.500,00 kuna

5. Za održavanje zgrada i redovno korištenje planirano je 130.000,00 kuna, od toga:

• 75.000,00 kuna financirano od prihoda od poreza na dohodak, od toga materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje građevinskih objekata 15.000,00 kuna, materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje postrojenja i opreme 20.000,00 kuna, usluge tekućeg i investicijskog održavanja postrojenja i opreme 30.000,00 kuna i premije osiguranja ostale imovine 10.000,00 kuna i

• 50.000,00 kuna financirano od prihoda od komunalnog doprinosa i legalizacije, od toga materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje građevinskih objekata 15.000,00 kuna i usluge tekućeg i investicijskog održavanja građevinskih objekata 40.000,00 kuna

6. Za administrativno, tehničko i stručno osoblje planirano je 1.180.500,00 kuna, od toga:

• 7.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za seminare, savjetovanja i simpozij

• 479.500,00 kuna financirano od prihoda od poreza na dohodak, od toga nagrade 60.000,00 kuna, doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 87.000,00 kuna, doprinos za obvezno zdravstveno osiguranje zaštite zdravlja na radu 3.500,00 kuna, doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 11.000,00 kuna, naknade za prijevoz na službenom putu u zemlji 40.000,00 kuna, naknade za prijevoz na posao i s posla 18.000,00 kuna, uredski materijal 15.000,00 kuna, literatura (publikacije, časopisi, glasila, knjige i ostalo) 5.000,00 kuna, službena, radna i zaštitna odjeća i obuća 3.000,00 kuna, usluge telefona, telefaksa 25.000,00 kuna, poštarina (pisma, tiskanice i sl.) 10.000,00 kuna, tisak 9.000,00 kuna, ostale komunalne usluge 20.000,00 kuna, usluge vještačenja 10.000,00 kuna, ostale intelektualne usluge 25.000,00 kuna, usluge ažuriranja računalnih baza 50.000,00 kuna, grafičke i tiskarske usluge, usluge kopiranja i uvezivanja i slično 25.000,00 kuna, ostale nespomenute usluge 30.000,00 kuna, kamate za primljene kredite od kreditnih institucija u javnom sektoru 3.000,00 kuna, usluge platnog prometa 10.000,00 kuna, ostali nespomenuti financijski rashodi 10.000,00 kuna i ostale tekuće donacije 10.000,00 kuna

• 650.000,00 kuna financirano od fiskalnog izravnanja za plaće za zaposlene

• 44.000,00 kuna financirano od vlastitih prihoda, od toga darovi 4.000,00 kuna, reprezentacija 20.000,00 kuna i računala i računalna oprema 20.000,00 kuna


JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL PLANIRANO U IZNOSU OD 19.119.000,00 KUNA


Program 1016 Sufinanciranje aktivnosti Udruga planirano u iznosu od 300.000,00 kuna

1. Za sufinanciranje Udruga iz kulture i društvenih djelatnosti planirano je 120.000,00 kuna, od toga 20.000,00 kuna financirano od prihoda od poreza na dohodak i 100.000,00 kuna financirano od prihoda od fiskalnog izravnanja za tekuće donacije udrugama i političkim strankama

2. Za sufinanciranje Sportskih udruga planirano je 180.000,00 kuna, od toga 52.000,00 kuna financirano od prihoda od poreza na dohodak, 101.000,00 kuna financirano od ostalih poreznih prihoda i 27.000,00 kuna financirano od vlastitih prihoda za tekuće donacije sportskim društvima


Program 1015 Komunalno gospodarstvo planirano u iznosu od 150.000,00 kuna

Za uređenje objekta komunalnog pogona financirano d prihoda od komunalne naknade za ostale poslovne građevinske objekte


Program 1013 Sport i rekreacija planirano u iznosu od 400.000,00 kuna

1. Za rekonstrukciju i obnovu prostorija NK „Mladost“ planirano je 400.000,00 kuna, od toga 100.000,00 kuna financirano od prihoda od fiskalnog izravnanja, 200.000,00 kuna financirano od kapitalne pomoći iz Županijskog proračuna i 100.000,00 kuna financirano od prihoda od prodaje zemljišta za ostale poslovne građevinske objekte

Program 1012 Socijalna skrb planirano u iznosu od 150.000,00 kuna

1. Za program „Zaželi“ planirano je 45.000,00 kuna financirano od pomoći EU za ostale nespomenute financijske rashode

2. Za sufinanciranje troškova stanovanja planirano je 35.000,00 kuna financirano od tekuće pomoći iz Županijskog proračuna za stanovanje

3. Za pomoć pojedincima i obiteljima u novcu planirano je 70.000,00 kuna financirano od prihoda od poreza na dohodak, od toga porodiljne naknade i oprema za novorođenčad 50.000,00 kuna i stanovanje 20.000,00 kuna


Program 1010 Visokoškolsko obrazovanje planirano u iznosu od 100.000,00 kuna

Za stipendiranje studenata planirano je 100.000,00 kuna financirano od prihoda od fiskalnog izravnanja za ostale naknade iz proračuna u novcu

Program 1009 Srednjoškolsko obrazovanje planirano u iznosu od 110.000,00 kuna

1. Za sufinanciranje smještaja u učeničkim domovima planirano je 30.000,00 kuna financirano od prihoda od fiskalnog izravnanja za pomoć obiteljima i kućanstvima

2. Za sufinanciranje cijene prijevoza planirano je 80.000,00 kuna financirano od prihoda od fiskalnog izravnanja za ostale naknade iz proračuna u novcu


Program 1008 Predškolski odgoj i osnovno obrazovanje planirano u iznosu od  565.000,00 kuna

1. Za sufinanciranje udžbenika za osnovnoškolce planirano je 125.000,00 kuna financirano prihoda od fiskalnog izravnanja za stipendije i školarine

2. Za opremanje dječjih igrališta planirano je 100.000,00 kuna, od toga 50.000,00 kuna financirano prihoda od poreza na dohodak i 50.000,00 kuna financirano od kapitalne pomoći iz Županijskog proračuna za usluge tekućeg i investicijskog održavanja postrojenja i opreme

3. Za održavanje školskih objekata planirano je 40.000,00 kuna financirano od prihoda od fiskalnog izravnanja za tekuće donacije

4. Za Dječji vrtić Pinokio planirano je 300.000,00 kuna financirano od prihoda od fiskalnog izravnanja za tekuće donacije zdravstvenim neprofitnim organizacijama


Program 1007 Zaštitu okoliša planirano u iznosu od 2.360.000,00 kuna

1. Za kante za odvojeno prikupljanje otpada planirano je 50.000,00 kuna financirano od prihoda od fiskalnog izravnanja za opremu

2. Za izgradnju reciklažnog dvorišta planirano je 2.300.000,00 kuna, od toga 200.000,00 kuna financirano od prihoda od fiskalnog izravnanja i 2.100.000,00 kuna financirano od kapitalne pomoći iz Državnog proračuna za ostale poslovne građevinske objekte

3. Za sanaciju nelegalnih odlagališta planirano je 10.000,00 kuna financirano od vlastitih prihoda za ostale nespomenute financijske rashode


Program 1005 Održavanje objekata i uređaja komunalne infrastrukture planirano u iznosu od 14.544.000,00 kuna

1. Za uređenje i održavanje groblja planirano je 50.000,00 kuna financirano od prihoda od komunalne naknade za ostale slične prometne objekte

2. Za izgradnju pješačkih staza planirano je 600.000,00 kuna, od toga 400.000,00 kuna  financirano od kapitalne pomoći iz Državnog proračuna i 200.000,00 kuna financirano od prihoda od prodaje poljoprivrednih zemljišta za ostale slične prometne objekte

3. Za cestu u Kunišincima planirano je 100.000,00 kuna financirano od prihodi od prodaje poljoprivrednog zemljišta za ceste

4. Za cestu u Ulici N. tesle Črnkovci planirano je 100.000,00 kuna financirano od prihodi od prodaje poljoprivrednog zemljišta za ceste

5. Za parkiralište u Marijancima planirano je 600.000,00 kuna, od toga 200.000,00 kuna financirano od prihoda od fiskalnog izravnanja i 400.000,00 kuna financirano od kapitalne pomoći iz Županijskog proračuna za ostale poslovne građevinske objekte

6. Za Vatrogasni i Društveni dom planirano je 5.000.00,00 kuna financirano od pomoći EU za tvorničke hale, skladišta, silose, garaže i slično

7. Za kuću oproštaja u Marijancima planirano je 100.000,00 kuna financirano od prihoda od fiskalnog izravnanja za ostale poslovne građevinske objekte

8. Za kanalizaciju planirano je 254.000,00 kuna, od toga:

• 100.000,00 kuna financirano od prihoda od fiskalnog izravnanja i

• 154.000,00 kuna financirano od naknade za izgradnju komunalne infrastrukture, od toga kamate za primljene kredite od kreditnih institucija u javnom sektoru 24.000,00 kuna i otplata glavnice primljenih zajmova od ostalih financijskih institucija 130.000,00 kuna

9. Za nerazvrstane ceste NC-1, NC-2, NC-3 i NC-4 planirano je 600.000,00 kuna, od toga 300.000,00 kuna financirano od prihoda od zakupa poljoprivrednog zemljišta i 300.000,00 kuna financirano od kapitalne pomoći iz Županijskog proračuna za ceste

10. Za adaptaciju poslovne zgrade u Marijancima planirano je 200.000,00 kuna financirano od prihoda od fiskalnog izravnanja za zgrade kulturnih institucija

11. Za projektiranje, rekonstrukciju i obnovu Dječjeg vrtića planirano je 6.000.000,00 kuna financirano od pomoći EU za zgrade znanstvenih i obrazovnih institucija

12. Za obnovu i podizanje dugogodišnjih nasada (drvored) planirano je 50.000,00 kuna financirano od prihoda od komunalne naknade za ostale višegodišnje nasade

13. Za korištenje reciklažnog dvorišta planirano je 57.000,00 kuna financirano od prihoda od komunalne naknade za ostale nespomenute financijske rashode

14. Za sportsko rekreacijske centre i slične objekte planirano je 100.000,00 kuna financirano od prihoda od fiskalnog izravnanja, od toga materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje građevinskih objekata 60.000,00 kuna i usluge tekućeg i investicijskog održavanja građevinskih objekata 40.000,00 kuna

15. Za čišćenje snijega sa nerazvrstanih cesta planirano je 20.000,00 kuna financirano od prihoda od komunalne naknade za ostale nespomenute financijske rashode

16. Za Javne radove na održavanje čistoće planirano je 218.000,00 kuna financirano od prihoda od proračunskih korisnika, od toga plaće za zaposlene 185.000,00 kuna, doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 30.000,00 kuna i doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 3.000,00 kuna

17. Rashodi za uređenje javne rasvjete planirani u iznosu od 80.000,00 kuna, od toga:

• 20.400,00 kuna financirano od prihoda od komunalne naknade, od toga materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje postrojenja i opreme 10.000,00 kuna i usluge tekućeg i investicijskog održavanja postrojenja i opreme 10.400,00 kuna i

• 59.600,00 kuna financirano od prihoda od prodaje poljoprivrednog zemljišta za usluge tekućeg i investicijskog održavanja postrojenja i opreme

18. Za održavanje cesta i drugih javnih površina planirano je 415.000,00 kuna, od toga:

• 2.000,00 kuna financirano od vlastitih prihoda za strojeve,

• 67.000,00 kuna financirano prihoda od zakupa poljoprivrednog zemljišta za strojeve,

• 100.00,00 kuna financirano od prihoda od naftne rente, toga materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje građevinskih objekata 30.000,00 kuna i kombi vozila 70.000,00 kuna,

• 1.000,00 kuna financirano od naknade za izgradnju komunalne infrastrukture za strojeve i

• 200.000,00 kuna financirano od kapitalne pomoći iz Državnog proračuna za strojeve


Program 1004 Poticanje razvoja gospodarstva planirano je 440.000,00 kuna

1. Za infrastrukturu u poljoprivrednim zonama planirano je 290.000,00 kuna financirano od prihoda od zakupa poljoprivrednog zemljišta, od toga kamate za primljene kredite od kreditnih institucija u javnom sektoru 40.000,00 kuna i 250.000,00 kuna za otplatu glavnice primljenih zajmova od ostalih financijskih institucija

2. Za infrastrukturu u zoni planirano je 100.000,00 kuna financirano od prihoda od poreza na dohodak za ostale poslovne građevinske objekte

3. Za izradu parcelacijskih elaborata planirano je 50.000,00 kuna financirano od prihoda od fiskalnog izravnanja za ostale nespomenute rashode poslovanja 


Sudjelovanje:

Molimo Vas prijavite se kako biste mogli sudjelovati u donošenju proračuna prijava

Vijesti

Dokumenti

 1. Prijedlog Proračuna Općine Marijanci za 2019. godinu sa projekcijama za 2020. i 2021. godinu
  PREUZMI:

 2. Proračun Općine Marijanci za 2019. godinu sa projekcijama za 2020. i 2021. godinu
  PREUZMI:

 3. Plan razvojnih Programa Općine Marijanci za 2019. godinu
  PREUZMI:

 4. I. Izmjene i dopune Proračuna Općine Marijanci za 2019. godinu sa projekcijama za 2020. i 2021. godinu
  PREUZMI: