Pretražite općinu ili grad

Proračun za godinu:

Općina Marijanci

  Kontakt podaci
  Općina Marijanci
  Kralja Zvonimira 2, 31555 Marijanci
  OIB: 10282419721
  031 643 100
  info@marijanci.hr

Proračun za građane za 2020. godinu



Poštovani stanovnici,

predstavljam vam „Proračun za građane“ za 2020. godinu. U njemu je prikazano na koji način Općina Marijanci prikuplja i investira sredstva. Kako bismo vam omogućili uvid u rad naše Općine i učinili je što transparentnijom, nastavljamo s projektom koji se nalazi na Internet stranici www.proracun.hr, te na našoj službenoj stranici www.marijanci.hr.

Kako bismo Vam pokazali za što planiramo izdvojiti novac iz Proračuna nastavljamo s projektom „Proračun za građane“.

Godina pred nama za Općinu Marijanci je godina nastavka velikog investicijskog ciklusa koji je započeo u 2019. godini.

Proračun za 2020. godinu obuhvaća nastavak i završetak započetih projekata. Od velikih projekata u proračunu za iduću godinu treba izdvojiti vrtić Marijanci, Vatrogasni i Društveni dom Črnkovci, Reciklažno dvorište, završetak započetog parkirališta u Marijancima, završetak pješačke staze i javne rasvjete između naselja Bočkinci i Črnkovci, te nastavak projekta uređenja poljskih puteva koji se rade svake godine.

I u 2020. godini nastavljamo podizati kvalitetu života u našoj općini. Uz brigu za postojeću komunalnu infrastrukturu nastavljamo s uređenjem javne rasvjete, održavanjem cesta i drugih javnih površina, izgradnjom kanalizacije, parkirališta i pješačkih staza. Završetkom izgradnje reciklažnog dvorišta u Kunišincima unaprijediti ćemo i uljepšati svoju životnu sredinu ali i pokazati svijest za brigu za okoliš i budućnost naših potomaka.

Planiramo znatna sredstva uložiti u održavanje i opremanje javnih zgrada: opremanje vatrogasnog doma u Kunišincima, ribičkog doma Črnkovci, društvenog doma Čamagajevci i društvenog doma u Marijancima a najveći dio sredstava predviđen je za obnovu objekta korisnika NK „Mladost” Črnkovci.  

Nastavljamo s programom „Zaželi“ koji je osigurao posao za žene u nepovoljnom položaju na tržištu rada. Isto tako planiramo kao i svake godine sudjelovati u programu javnih radova kojima ublažavamo tešku situaciju osoba koje su na tržištu rada a koji zbog razno raznih razloga nisu u mogućnosti pronaći stalan posao.

Sufinanciramo troškove stanovanja, a umirovljenicima i socijalno ugroženim pojedincima i obiteljima dodjeljujemo jednokratnu novčanu pomoć. I iduće godine kao i ove predvidjeli smo sredstva za isplatu „Uskrsnice” i „Božićnice” za naše drage umirovljenike sa mirovinama do 2500,00 kn.

Kako bismo zadržali mlade u našoj općini, nastavljamo s pomaganjem mladim obiteljima pri kupnji, adaptaciji ili izgradnji prve nekretnine. Ovaj javni poziv je trajnog karaktera i mlade obitelji mogu dobiti pomoć do 30.000,00 kn.

Studentima su osigurane stipendije, a srednjoškolcima sufinanciramo mjesečnu kartu ili smještaj u učenički dom. Sufinanciramo nabavu udžbenika i prehranu učenicima osnovne škole. Nismo zaboravili ni naše najmlađe stanovnike - značajna sredstva su izdvojena za dječje vrtiće. Rekonstrukcija i dogradnja dječjeg vrtića u Marijancima je najvažniji demografski projekt u sljedećoj godini.  Realizacijom ovog projekta naša općina će dobiti moderni vrtić s jaslicama za cjelodnevni boravak 50 djece.  Osigurali smo sredstva i krećemo u projektiranje još jednog vrtića u Črnkovcima

Kulturnim i sportskim udrugama kroz financijsku pomoć za njihovo djelovanje i manifestacije koje organiziraju, dajemo podršku njihovom zalaganju i poticaj za napredak.

Kao i ostatak naše domovine, i mi smo pogođeni demografskim problemima. Zato smo uveli izdašne naknade za novorođenčad. Naknada za prvo i drugo dijete iznosi 3.000,00 kuna, za treće dijete iznosi 15.000,00 kuna, a za četvrto i svako sljedeće dijete 30.000,00 kuna.

Dragi stanovnici, predstavio sam dio projekata koje želimo realizirati u 2020. godini.

Ukoliko mislite kako nam je još nešto potrebno kako bismo poboljšali našu Općinu, molimo, napišite nam.



Vaš Načelnik!




Savjetovanje za Prijedlog Proračuna Općine Marijanci za 2020. godinu bilo je provedeno od 15.11.2019. do 12.12.2019. Više o tome možete pogledati OVDJE.


Što je proračun?

Proračun je akt kojim se procjenjuju prihodi i primici te utvrđuju rashodi i izdaci Općine Marijanci za proračunsku godinu, a sadrži i projekciju prihoda i primitaka te rashoda i izdataka za slijedeće dvije godine. 

U ovom Proračunu za građane bit će prikazan sažetak proračuna Općine Marijanci za 2020. godinu s najvažnijim smjernicama razvoja Općine Marijanci koji pojašnjava planove i aktivnosti. Ovim pregledom Općinskog proračuna želimo omogućiti svim građanima uvid u prihode i rashode Općine Marijanci kako bi imali transparentnu i potpunu informaciju o tome gdje i kako se troši općinski novac, kao i da bismo potaknuli sve građane na aktivno sudjelovanje u komentiranju, predlaganju i sugeriranju Općinskog proračuna.


Proračun Općine Marijanci možete pronaći OVDJE.


Proračun sadržava:

1. Opći dio proračuna sačinjavaju:

  Račun prihoda i rashoda u kojem su prikazani svi prihodi i rashodi prema ekonomskoj klasifikaciji (npr. prihodi od poreza, imovine, pristojbi te rashodi za nabavu nefinancijske imovine, rashodi za usluge tekućeg i investicijskog održavanja, rashodi za zaposlene, financijski rashodi). 

  Račun zaduživanja/financiranja koristi se u trenutku kada postoje viškovi ili manjkovi. Na računu zaduživanja/financiranja prikazuju se izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova te primici od financijske imovine i zaduživanja.


Slikoviti prikaz općeg dijela proračuna:




Račun prihoda i rashoda prikazuje prikupljena i potrošena sredstva u toku jedne godine stoga se on sastoje od prihoda i rashoda. Račun zaduživanja/financiranja sastoji se od: primitaka od financijske imovine i zaduživanja te izdataka za financijsku imovinu i otplate zajmova. Na račun zaduživanja/financiranja upisuju se viškovi nastali većim prilivom prihoda od rashoda te manjkovi nastali većim odlivom sredstava u rashode od priliva prihoda.


2. Poseban dio proračuna sačinjava:

Plan rashoda i izdataka raspoređen po organizacijskim jedinica (odjelima) i proračunskim korisnicima iskazanih po vrstama te raspoređenih u programe koji se sastoje od aktivnosti i projekata. 


3. Plan razvojnih programa

Plan razvojnih programa sadrži strateški planirane rashode na nefinancijskoj imovini i plan kapitalnih pomoći i donacija iskazanih po izvorima prihoda za izvedbu programa. Što znači da se u planu razvojnih programa detaljno planiraju rashodi po programima za tri godine koji moraju biti mjerljivi i unose se u kolonu pokazatelji rezultata. Ovime se postižu veći rezultati u ostvarenju pojedinih ciljeva. Plan razvojnih programa sastavni je dio proračuna.


Treba napomenuti da Proračun nije statičan akt već se sukladno Zakonu može mijenjati tijekom proračunske godine. Ta izmjena se naziva rebalans proračuna. Procedura izmjena/rebalansa Proračuna identična je proceduri njegova donošenja


Proračunski korisnici:

Proračunski korisnici su ustanove, tijela javne vlasti kojima je JLS osnivač ili suosnivač. Financiranje proračunskih korisnika je većim dijelom iz proračuna svog osnivača ili suosnivača. Proračunski korisnici JLS mogu biti: dječji vrtići, knjižnice, javne vatrogasne postrojbe, muzeji, kazališta, domovi za starije i nemoćne osobe… 


Zakoni i sankcije

Proračun se donosi za jednu fiskalnu (proračunsku) godinu. Kod nas se fiskalna godina poklapa s kalendarskom i traje od 01. siječnja do 31. prosinca. Jedini ovlašteni predlagatelj Proračuna je Općinski načelnik. Općinski Načelnik jedinice lokalne samouprave odgovoran je za zakonito planiranje i izvršavanje proračuna, za svrhovito, učinkovito i ekonomično raspolaganje proračunskim sredstvima. Proračun donosi (izglasava) Općinsko vijeće do kraja godine. Ako se ne donese proračun prije početka proračunske godine, privremeno se, a najduže za prva tri mjeseca proračunske godine, na osnovi odluke o privremenom financiranju koja mora biti donesena do 31. prosinca, nastavlja financiranje poslova, funkcija i programa tijela jedinica lokalne i područne samouprave i drugih proračunskih i izvanproračunskih korisnika.

U slučaju kada je raspušteno samo Općinsko vijeće, a općinski načelnik nije razriješen, do imenovanja povjerenika Vlade Republike Hrvatske, financiranje se obavlja izvršavanjem redovnih i nužnih rashoda i izdataka temeljem odluke o financiranju nužnih rashoda i izdataka koju donosi općinski načelnik.

Po imenovanju povjerenika Vlade Republike Hrvatske, općinski načelnik predlaže povjereniku novu odluku o financiranju nužnih rashoda i izdataka u koju su uključeni ostvareni prihodi i primici te izvršeni rashodi i izdaci u vremenu do dolaska povjerenika. Ako se do 31. ožujka ne donese proračun, povjerenik donosi odluku o financiranju nužnih rashoda i izdataka za razdoblje do donošenja proračuna.




Proračunski prihodi i primici

Prihodi i primici Iznos U %
Prihodi od poslovanja 25.179.500,00 kn 97,96 %
> Prihodi od poreza 4.902.000,00 kn 19,07 %
> Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna 18.307.500,00 kn 71,22 %
> Prihodi od imovine 1.150.000,00 kn 4,47 %
> Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi 820.000,00 kn 3,19 %
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine 525.000,00 kn 2,04 %
> Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine 500.000,00 kn 1,95 %
> Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine 25.000,00 kn 0,10 %
UKUPNO 25.704.500,00 kn
Grafika
Prihodi od poreza
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna
Prihodi od imovine
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi
Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine
Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine
*postotak potkategorije predstavlja udio potkategorije u ukupnom iznosu proračuna

PRIHODI I PRIMICI

Ukupni prihodi i primici Općine Marijanci za 2020. godinu planirani su u iznosu od 25.704.500,00 kuna


Prihodi od poslovanja

Prihodi od poslovanja Općine Marijanci za 2020. godinu planirani su u iznosu od 25.179.500,00 kuna, a čine ih:

1. Prihodi od poreza planirani u iznosu od 4.902.000,00 kuna, od toga Porez i prirez na dohodak planiran u iznosu od 4.707.000,00 kuna, Porezi na imovinu planiran u iznosu od 180.000,00 kuna i Porezi na robu i usluge planirani u iznosu od 15.000,00 kuna

2. Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna planirane u iznosu od 18.307.500,00 kuna, od toga pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU 12.580.925,00 kuna, pomoći proračunu iz drugih proračuna 3.400.575,00 kuna i pomoći od izvanproračunskih korisnika planirane u iznosu od 2.326.000,00 kuna

3. Prihodi od imovine planirani u iznosu od 1.150.000,00 kuna od nefinancijske imovine 

4. Prihodi od administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada planirani u iznosu od 820.000,00 kuna, od toga Prihodi po posebnim propisima planirani u iznosu od 250.000,00 kuna i Komunalni doprinosi i naknade planirani u iznosu od 570.000,00 kuna


Prihodi od prodaje nefinancijske imovine

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine planirani u iznosu od 525.000,00 kuna, od toga:

1. Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine planirani u iznosu od 500.000,00 kuna – prihodi od prodaje materijalne imovine – prirodna bogatstva

2. Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine planirani u iznosu od 25.000,00 kuna – prihodi o prodaje građevinskih objekata



Proračunski rashodi i izdaci

Rashodi Iznos U %
Rashodi poslovanja 5.516.000,00 kn 21,46 %
> Rashodi za zaposlene 1.211.000,00 kn 4,71 %
> Materijalni rashodi 1.547.000,00 kn 6,02 %
> Financijski rashodi 322.000,00 kn 1,25 %
> Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 843.000,00 kn 3,28 %
> Ostali rashodi 1.528.000,00 kn 5,94 %
> Subvencije 65.000,00 kn 0,25 %
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 19.794.500,00 kn 77,01 %
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova 394.000,00 kn 1,53 %
UKUPNO 25.704.500,00 kn
Grafika
Rashodi za zaposlene
Materijalni rashodi
Financijski rashodi
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade
Ostali rashodi
Subvencije
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova
*postotak potkategorije predstavlja udio potkategorije u ukupnom iznosu proračuna

RASHODI I IZDACI


Ukupni rashodi i izdaci Općine Marijanci za 2020. godinu planirani su u iznosu od 25.704.500,00 kuna


Rashodi poslovanja Općine Marijanci za 2020. godinu planirani su u iznosu od 5.516.000,00 kuna, a čine ih:

1. Rashodi za zaposlene planirani u iznosu od 1.211.000,00 kuna, od toga plaće (bruto) planirane u iznosu od 963.000,00 kuna, ostali rashodi za zaposlene planirani u iznosu od 75.000,00 kuna i doprinosi na plaće 173.000,00 kuna

2. Materijalni rashodi planirani u iznosu od 1.547.000,00 kuna, od toga naknade troškova zaposlenima 84.000,00 kuna, rashodi za materijal i energiju 639.000,00 kuna, rashodi za usluge 674.000,00 kuna i ostali nespomenuti rashodi poslovanja 150.000,00 kuna

3. Financijski rashodi planirani u iznosu od 322.000,00 kuna, od toga kamate za primljene kredite i zajmove 52.000,00 kuna i ostali financijski rashodi 270.000,00 kuna

4. Subvencije planirane u iznosu od 65.000,00 kuna za subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima

5. Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade planirane u iznosu od 843.000,00 kuna

6. Ostali rashodi planirani u iznosu od 1.528.000,00 kuna, od toga tekuće donacije 1.523.000,00 kuna i kapitalne donacije 5.000,00 kuna


Rashodi za nabavu nefinancijske imovine planirani u iznosu od 19.794.500,00 kuna

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine planirani su u iznosu od 19.794.500,00 kuna, od toga za građevinske objekte 19.231.500,00 kuna, postrojenja i opremu 450.000,00 kuna, za prijevozna sredstva 56.000,00 kuna i za višegodišnje nasade i osnovno stado 57.000,00 kuna 


Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova planirani u iznosu od 394.000,00 kuna

Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova planirani u iznosu od 394.000,00 kuna za otplatu glavnice primljenih zajmova od ostalih financijskih institucija u javnom sektoru


OPĆINSKO VIJEĆE PLANIRANO U IZNOSU OD 996.000,00 KUNA


Program 1017 Sufinanciranje vjerskih zajednica planirano u iznosu od 240.000,00 kuna

Za donacije vjerskim  zajednicama planirano je 240.000,00 kuna financirano od prihoda od fiskalnog izravnanja za tekuće donacije


Program 1001 Predstavnička i izvršna tijela planirano u iznosu od 756.000,00 kuna

1. Za sufinanciranje električne energije, plina i vode planirano je 270.000,00 kuna, od toga

• 110.000,00 kuna financirano od prihoda od poreza na dohodak, od toga plin 90.000,00 kuna i opskrba vodom 20.000,00 kuna i

 160.000,00 kuna financirano od prihoda od fiskalnog izravnanja za električnu energiju

2. Za sufinanciranje u poljoprivredi (osjemenjivanje krava i krmača, zbrinjavanje i animalnog otpada) planirano je 65.000,00 kuna financirano od prihoda od zakupa poljoprivrednog zemljišta za subvencije poljoprivrednicima

3. Za proslavu blagdana - Božić i Nova godina planirano je 100.000,00 kuna financirano od prihoda od fiskalnog izravnanja za ostale nespomenute financijske rashode

4. Za sufinanciranje Crvenog križa planirano je 15.000,00 kuna, od toga 

  10.000,00 kuna financirano od općih  prihoda i primitaka za tekuće donacije udrugama i političkim strankama

•   5.000,00 kuna financirano od prihoda od fiskalnog izravnanja za tekuće donacije udrugama i političkim strankama

5. Za Lokalnu akcijsku grupu planirano je 5.000,00 kuna financirano od prihoda od poreza na dohodak za tekuće donacije udrugama i političkim strankama

6. Za sufinanciranje političkih stranaka planirano je 11.000,00 kuna financirano od prihoda od poreza na dohodak za tekuće donacije udrugama i političkim strankama

7. Za održavanje Dana općine Mala Gospa planirano je 70.000,00 kuna financirano od prihoda od poreza na dohodak, od toga za reprezentaciju 55.000,00 kuna i ostale tekuće donacije 15.000,00 kuna

8. Za sustavnu deratizaciju, dezinsekciju i higijeničarsku službu planirano je 130.000,00 kuna financirano od prihoda od prodaje poljoprivrednog zemljišta

9. Za naknadu za uređenje voda planirano je 25.000,00 kuna financirano od prihoda od fiskalnog izravnanja za ostale nespomenute financijske rashode

10. Za sufinanciranje izrade priključka na vodu planirano je 5.000,00 kuna financirano od naknade za izgradnju komunalne infrastrukture za kapitalne donacije za nabavu opreme

11. Za predstavničko tijelo planirano je 60.000,00 kuna financirano od prihoda od poreza na dohodak za naknade za rad članovima predstavničkih i izvršnih tijela i upravnih vijeća



URED NAČELNIKA PLANIRANO U IZNOSU OD 1.844.000,00 KUNA


Program 1014 Proračunska zaliha planirana u iznosu od 30.000,00 kuna

Za neplanirane i nepredviđene izdatke planirano je 30.000,00 kuna financirano od poreza na dohodak za ostale nespomenute financijske rashode


Program 1003 Zaštita od požara i civilna zaštita planirano u iznosu od 332.000,00 kuna

1. Za izgradnju vatrogasnog spremišta DVD Marijanci planirano je 50.000,00 kuna, financirano od prihoda od fiskalnog izravnanja za tvorničke hale, skladišta, silosi, garaže i slično

2. Za opremanje i obuku jedinica civilne zaštite planirano je 15.000,00 kuna financirano od prihoda od fiskalnog izravnanja za ostale nespomenute financijske rashode

3. Za DVD Črnkovci planirano je 15.000,00 kuna financirano od ostalih poreznih prihoda za tekuće donacije udrugama i političkim strankama

4. Za Vatrogasnu zajednicu Općine Marijanci planirano je 250.000,00 kuna, od toga 200.000,00 kuna financirano od prihoda od fiskalnog izravnanja za tekuće donacije udrugama i političkim strankama i 50.000,00 kuna financirano od ostalih poreznih prihoda za tekuće donacije udrugama i političkim strankama

5. Za sufinanciranje Gorske službe spašavanja planirano je 2.000,00 kuna financirano od prihoda od poreza na dohodak za ostale tekuće donacije


Program 1002 Izvršna tijela planirano u iznosu od 1.482.000,00 kuna

1. Za izdavanje biltena Općine Marijanci planirano je 54.000,00 kuna financirano od prihoda od fiskalnog izravnanja za tisak

2. Za sufinanciranje naknada za poštanske usluge planirano je 10.000,00 kuna financirano od prihoda od poreza na dohodak za ostale nespomenute financijske rashode 

3. Za sufinanciranje medija (radio i televizija) planirano je 30.000,00 kuna financirano od prihoda od poreza na dohodak za elektronske medije

4. Za stručno osposobljavanje planirano je 36.000,00 kuna financirano od prihoda od proračunskih korisnika, od toga doprinosi za mirovinsko osiguranje 18.000,00 kuna, doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 15.000,00 kuna i naknade za prijevoz na posao i s posla 3.000,00 kuna 

5. Za održavanje zgrada i redovno korištenje planirano je 50.000,00 kuna financirano od prihoda od poreza na dohodak, od toga materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje postrojenja i opreme 30.000,00 kuna, usluge tekućeg i investicijskog održavanja postrojenja i opreme 10.000,00 kuna i premije osiguranja ostale imovine 10.000,00 kuna

6. Za administrativno i tehničko osoblje planirano je 1.302.000,00 kuna, od toga:

• 669.000,00 kuna financirano od prihoda od poreza na dohodak, od toga plaće za zaposlene 233.000,00 kuna, doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 100.000,00 kuna, naknade za prijevoz na službenom putu u zemlji 40.000,00 kuna, naknade za prijevoz na posao i s posla 18.000,00 kuna, seminari, savjetovanja i simpoziji 20.000,00 kuna, uredski materijal 20.000,00 kuna, literatura (publikacije, časopisi, glasila, knjige i ostalo) 5.000,00 kuna, službena, radna i zaštitna odjeća i obuća 5.000,00 kuna, usluge telefona, telefaksa 25.000,00 kuna, poštarina (pisma, tiskanice i sl.) 10.000,00 kuna, ostale komunalne usluge 15.000,00 kuna, usluge vještačenja 10.000,00 kuna, usluge ažuriranja računalnih baza 50.000,00 kuna, grafičke i tiskarske usluge, usluge kopiranja i uvezivanja i slično 15.000,00 kuna, ostale nespomenute usluge 50.000,00 kuna, premije osiguranja zaposlenih 10.000,00 kuna, reprezentacije 15.000,00 kuna, kamate za primljene kredite od kreditnih institucija u javnom sektoru 3.000,00 kuna, usluge platnog prometa 10.000,00 kuna, ostali nespomenuti financijski rashodi 15.000,00 kuna

• 633.000,00 kuna financirano od prihoda od fiskalnog izravnanja, od toga plaće za zaposlene 480.000,00 kuna, nagrade 75.000,00 kuna, dnevnice za službeni put u zemlji 3.000,00 kuna, tisak 25.000,00 kuna, ostale intelektualne usluge 50.000,00 kuna



JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL PLANIRANO U IZNOSU OD 22.864.500,00 KUNA


Program 1019 Pomoć umirovljeničkom standardu planirano u iznosu od 100.000,00 kuna

Za prigodne darove umirovljenicima planirano je 100.000,00 kuna financirano od prihoda od fiskalnog izravnanja za pomoć obiteljima i kućanstvima


Program 1018 Program zadržavanja mladih u ruralnim sredinama planirano u iznosu od 200.000,00 kuna

Za pomoć mladim obiteljima za kupnju ili izgradnju prve nekretnine planirano je 200.000,00 kuna financirano od prihoda od fiskalnog izravnanja za pomoć obiteljima i kućanstvima


Program 1016 Sufinanciranje aktivnosti udruga planirano u iznosu od 550.000,00 kuna

1. Za sufinanciranje udruga iz kulture i društvenih djelatnosti planirano je 140.000,00 kuna financirano od prihoda od fiskalnog izravnanja za tekuće donacije udrugama i političkim strankama

2. Za sufinanciranje sportskih udruga planirano je 410.000,00 kuna, od toga 280.000,00 kuna financirano od prihoda od poreza na dohodak za tekuće donacije sportskim društvima  i 130.000,00 kuna financirano od ostalih poreznih prihoda za tekuće donacije sportskim društvima


Program 1015 Komunalno gospodarstvo planirano u iznosu od 60.000,00 kuna

Za uređenje objekata komunalnog pogona planirano je 60.000,00 kuna financirano od prihoda od komunalne naknade za ostale poslovne građevinske objekte


Program 1013 Sport i rekreacija planirano u iznosu od 800.000,00 kuna 

Za rekonstrukciju i obnovu prostorija NK „Mladost“ Črnkovci planirano je 800.000,00 kuna, od toga 200.000,00 kuna financirano od prihoda od fiskalnog izravnanja, 400.000,00 kuna financirano od kapitalne pomoći iz Županijskog proračuna i 200.000,00 kuna financirano od prihoda od prodaje zemljišta za ostale poslovne građevinske objekte


Program 1012 Socijalna skrb planirano u iznosu od 245.000,00 kuna

1. Za program „Zaželi“ planirano je 45.000,00 kuna financirano od pomoći EU za ostale nespomenute financijske rashode

2. Za sufinanciranje troškova stanovanja planirano je 30.000,00 kuna financirano od tekuće pomoći iz Županijskog proračuna za stanovanje

3. Za pomoć pojedincima i obiteljima u novcu planirano je 170.000,00 kuna, od toga  150.000,00 kuna za porodiljne naknade i opremu za novorođenčad financirano od prihoda od fiskalnog izravnanja i 20.000,00 kuna za stanovanje financirano od prihoda od poreza na dohodak 


Program 1010 Visokoškolsko obrazovanje planirano u iznosu od 110.000,00 kuna

Za stipendiranje studenata planirano je 110.000,00 kuna financirano od prihoda od fiskalnog izravnanja za ostale naknade iz proračuna u novcu


Program 1009 Srednjoškolsko obrazovanje planirano u iznosu od 118.000,00 kuna

1. Za sufinanciranje smještaja u učeničkim domovima planirano je 38.000,00 kuna financirano od prihoda od fiskalnog izravnanja za pomoć obiteljima i kućanstvima

2. Za sufinanciranje cijene prijevoza planirano je 80.000,00 kuna financirano od prihoda od fiskalnog izravnanja za ostale naknade iz proračuna u novcu


Program 1008 Predškolski odgoj i osnovno obrazovanje planirano u iznosu od  685.000,00 kuna

1. Za projektiranje Dječjeg vrtića Črnkovci planirano je 150.000,00 kuna, od toga 

• 50.000,00 kuna financirano od ostalih poreznih prihoda za zgrade znanstvenih i obrazovnih institucija

• 30.000,00 kuna financirano od prihoda od komunalnih prihoda i legalizacije za zgrade znanstvenih i obrazovnih institucija

• 70.000,00 kuna financirano od prihoda od kapitalne pomoći iz Županijskog proračuna za zgrade znanstvenih i obrazovnih institucija

2. Za sufinanciranje prehrane učenika u osnovnim školama planirano je 15.000,00 kuna financirano od prihoda od fiskalnog izravnanja za prehranu

3. Za sufinanciranje udžbenika za osnovnoškolce planirano je 100.000,00 kuna financirano prihoda od fiskalnog izravnanja za stipendije i školarine

4. Za održavanje školskih objekata planirano je 120.000,00 kuna financirano od prihoda od fiskalnog izravnanja za tekuće donacije udrugama i političkim strankama

5. Za Dječji vrtić Pinokio planirano je 300.000,00 kuna financirano od prihoda od fiskalnog izravnanja za tekuće donacije zdravstvenim neprofitnim organizacijama


Program 1007 Zaštita okoliša planirano u iznosu od 1.510.000,00 kuna

1. Za izgradnju reciklažnog dvorišta planirano je 1.500.000,00 kuna, financirano od prihoda od pomoći EU za ostale poslovne građevinske objekte

2. Za sanaciju nelegalnih odlagališta planirano je 10.000,00 kuna financirano od prihoda od komunalne naknade za ostale nespomenute financijske rashode


Program 1005 Održavanje objekata i uređaja komunalne infrastrukture planirano u iznosu od 18.191.500,00 kuna

1. Za opremanje doma u Kunišincima planirano je 100.000,00 kuna, od toga 80.000,00 kuna financirano od prihoda od komunalne naknade, 13.000,00 kuna financirano od prihoda od komunalnog doprinosa i legalizacije i 7.000,00 kuna financirano od prihoda od naknade za izgradnju komunalne infrastrukture

2. Za opremanje Ribičkog doma Črnkovci planirano je 100.000,00 kuna financirano od prihoda od komunalne naknade, od toga 70.000,00 kuna materijal i dijelovi za tekuće investicijsko održavanje postrojenja i opreme i 30.000,00 kuna usluge tekućeg i investicijskog održavanja postrojenja i opreme

3. Za opremanje Doma Čamagajevci planirano je 100.000,00 kuna financirano od prihoda od fiskalnog izravnanja za opremu za grijanje, ventilaciju i hlađenje 

4. Za uređenje i održavanje groblja planirano je 100.000,00 kuna, od toga 50.000,00 kuna financirano od prihoda od  naftne rente za ostale nespomenute usluge i 50.000,00 kuna financirano od prihoda od komunalne naknade za ostale slične prometne objekte

5. Za izgradnju pješačkih staza planirano je 700.000,00 kuna, od toga 200.000,00 kuna financirano od prihoda od šumske rente za ostale slične prometne objekte, 400.000,00 kuna financirano od prihoda od kapitalne pomoći iz Državnog proračuna za ostale slične prometne objekte i 100.000,00 kuna financirano od prihoda od  prodaje poljoprivrednog zemljišta za ostale slične prometne objekte

6. Za parkiralište u Marijancima planirano je 600.000,00 kuna, od toga 40.000,00 kuna financirano od prihoda od fiskalnog izravnanja, 190.000,00 kuna financirano od prihoda od zakupa poljoprivrednog zemljišta, 300.000,00 kuna financirano od prihoda od kapitalne pomoći iz Državnog proračuna za ostale poslovne građevinske objekte i 70.000,00 kuna financirano od prihoda od prodaje poljoprivrednog zemljišta

7. Za Vatrogasni i Društveni dom planirano je 8.412.500,00 kuna, od toga 1.000.000,00 kuna financirano od ostalih prihoda za posebne namjene za tvorničke hale , skladišta, silose, garaže i slično , 6.300.625,00 kuna financirano od prihoda od pomoći EU za tvorničke hale, skladišta, silose, garaže i slično i 1.111.875,00 kuna financirano od prihoda od kapitalne pomoći iz Državnog proračuna za tvorničke hale, skladišta, silose, garaže i slično

8. Za kanalizaciju planirano je 178.000,00 kuna financirano od naknade za izgradnju komunalne infrastrukture, od toga kamate za primljene kredite od kreditnih institucija u javnom sektoru 24.000,00 kuna i otplata glavnice primljenih zajmova od ostalih financijskih institucija 154.000,00 kuna

9. Za opremanje društvenog doma u Marijancima planirano je 250.000,00 kuna financirano od prihoda od ostale refundacije iz pomoći EU za opremu

10. Za nerazvrstane ceste NC-1, NC-2, NC-3 i NC-4 planirano je 600.000,00 kuna, od toga 300.000,00 kuna financirano od prihoda od zakupa poljoprivrednog zemljišta i 300.000,00 kuna financirano od kapitalne pomoći iz Županijskog proračuna za ceste

11. Za adaptaciju poslovne zgrade u Marijancima planirano je 85.000,00 kuna financirano od prihoda od fiskalnog izravnanja za zgrade kulturnih institucija

12. Za projektiranje, rekonstrukciju i obnovu Dječjeg vrtića planirano je 6.224.000,00 kuna, od toga 1.000.000,00 kuna financirano od ostalih prihoda za posebne namjene za zgrade znanstvenih i obrazovnih institucija, 4.440.300,00 kuna  financirano od pomoći EU za zgrade znanstvenih i obrazovnih institucija i 783.700 kuna financirano od prihoda od kapitalne pomoći iz Državnog proračuna za zgrade znanstvenih i obrazovnih institucija

13. Za obnovu i podizanje dugogodišnjih nasada (drvored) planirano je 57.000,00 kuna financirano od prihoda od komunalne naknade za ostale višegodišnje nasade

14. Za korištenje reciklažnog dvorišta planirano je 35.000,00 kuna financirano od prihoda od komunalne naknade za ostale nespomenute nefinancijske rashode

15. Za sportsko rekreacijske  i slične objekte planirano je 50.000,00 kuna financirano od prihoda od fiskalnog izravnanja, od toga materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje građevinskih objekata 10.000,00 kuna i usluge tekućeg i investicijskog održavanja građevinskih objekata 40.000,00 kuna

16. Za čišćenje snijega sa nerazvrstanih cesta planirano je 20.000,00 kuna financirano od prihoda od komunalne naknade za ostale nespomenute financijske rashode

17. Za Javne radove planirano je 290.000,00 kuna financirano od prihoda od proračunskih korisnika, od toga plaće za zaposlene 250.000,00 kuna i doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 40.000,00 kuna

18. Rashodi za uređenje javne rasvjete planirani u iznosu od 80.000,00 kuna financirano od prihoda od komunalne naknade za  materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje postrojenja i opreme 

19. Za održavanje cesta i drugih javnih površina planirano je 210.000,00 kuna, od toga:

• 80.000,00 kuna financirano od prihoda od zakupa poljoprivrednog zemljišta, od toga usluge tekućeg i investicijskog održavanja građevinskih objekata 30.000,00 kuna i strojevi 50.000,00 kuna 

• 100.00,00 kuna financirano od prihoda od naftne rente, od toga materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje građevinskih objekata 44.000,00 kuna i kombi vozila 56.000,00 kuna, 

• 30.000,00 kuna financirano od prihoda od komunalne naknade za motorni benzin i dizel gorivo


Program 1004 Poticanje razvoja gospodarstva planirano je 295.000,00 kuna

1. Za infrastrukturu u poljoprivrednim zonama planirano je 265.000,00 kuna financirano od prihoda od zakupa poljoprivrednog zemljišta, od toga 25.000,00 kuna za kamate za primljene kredite od kreditnih institucija u javnom sektoru i 240.000,00 kuna za  otplatu glavnica primljenih zajmova od ostalih financijskih institucija

2. Za izradu parcelacijskih elaborata planirano je 30.000,00 kuna financirano od prihoda od fiskalnog izravnanja za ostale nespomenute financijske rashode


Sudjelovanje:

Molimo Vas prijavite se kako biste mogli sudjelovati u donošenju proračuna prijava

Vijesti

Dokumenti

 1. Prijedlog Proračuna Općine Marijanci za 2020. godinu i projekcije za 2021. i 2022. godinu
  PREUZMI:

 2. Proračun Općine Marijanci za 2020. godinu i projekcije za 2021. i 2022. godinu
  PREUZMI:

 3. Proračun Općine Marijanci za 2020. godinu i projekcije za 2021. i 2022. godinu
  PREUZMI:

 4. Godišnji Izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Marijanci za 2019. godinu
  PREUZMI:

 5. GODIŠNJI OBRAČUN 2019 - obrazloženje
  PREUZMI:

 6. Odluka I izmjene Odluke o izvršavanju pror. 2020
  PREUZMI:

 7. Izmjene i dopune Proračuna Općine Marijanci za 2020. godinu i projekcija za 2021. i 2022. godinu
  PREUZMI:

 8. Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Marijanci za 2019
  PREUZMI:

 9. Izvještaj proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika Općine Marijanci za 2019. godinu
  PREUZMI:

 10. Polugodišnji Izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Marijanci za 2020. godinu
  PREUZMI:

 11. Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna za 2020. godinu
  PREUZMI:

 12. Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna za 2019. godinu Općine Marijanci
  PREUZMI:

 13. II. izmjene i dopune Proračuna Općine Marijanci za 2020. godinu
  PREUZMI:

 14. II. izmjene i dopune Proračuna Općine Marijanci za 2020. godinu
  PREUZMI:

 15. Financijski izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika za razdoblje 01.01.-31.12.2020.
  PREUZMI:

Više