Pretražite općinu ili grad

Proračun za godinu:

Općina Marijanci

  Kontakt podaci
  Općina Marijanci
  Kralja Zvonimira 2, 31555 Marijanci
  OIB: 10282419721
  031 643 100
  info@marijanci.hr

Proračun za građane za 2021. godinu


Poštovani stanovnici,

predstavljam vam „Proračun za građane“ za 2021. godinu. U njemu je prikazano na koji način Općina Marijanci prikuplja i investira sredstva. Kako bismo vam omogućili uvid u rad naše Općine i učinili je što transparentnijom, nastavljamo s projektom koji se nalazi na Internet stranici www.proracun.hr, te na našoj službenoj stranici www.marijanci.hr.

Kako bismo Vam pokazali za što planiramo izdvojiti novac iz Proračuna nastavljamo s projektom „Proračun za građane“.

I u 2021. godini nastavljamo podizati kvalitetu života u našoj općini. Uz brigu za postojeću komunalnu infrastrukturu nastavljamo s uređenjem javne rasvjete, održavanjem cesta i drugih javnih površina, izgradnjom kanalizacije, parkirališta i pješačkih staza. Otvaranjem reciklažnog dvorišta u Kunišincima, ulaganjem u obnovljive izvore energije kroz projekat sunčane elektrane snage 4,5 MW u poduzetničkoj zoni Črnkovci za koju pripremamo projektnu dokumentaciju unaprijedit ćemo i uljepšat svoju životnu sredinu, ali i pokazati svijest za brigu za okoliš i budućnost naših potomaka.

Uz prioritet završetak svih započetih radova na izgradnji novih objekata velike vrijednosti koji se uglavnom financiraju iz fondova EU u planu je u 2021. godini uložiti znatna sredstva na rekonstrukciju i opremanje postojećih objekata u vlasništvu Općine i to sportski objekt korisnika NK „Mladost” Črnkovci, Doma u Kunišincima, Rbičkog doma Črnkovci i Kunišinci, Doma Čamagajevci i opremanje društvenog doma u Marijancima i Črnkovcima. Ohrabreni uspješnim povlačenjem sredstava iz fondova Europske Unije kojima smo financirali rekonstrukciju dječjeg vrtića i projekte DVD Marijanci te društveni i DVD dom u Črnkovcima, projektiramo izgradnju sportsko-rekreacijskog centra u Marijancima kao i novi dječji vrtić u Črnkovcima koje planiramo nominirati na fondove EU u novom programskom razdoblju. 

Nastavljamo s programom „Zaželi“ koji je osigurao posao za žene u nepovoljnom položaju na tržištu rada. U proračunu za 2021. godinu zadržali smo sve programe koji se odnose na pomoć i poticaj prije svega mladim obiteljima sa djecom ali isto tako i pomoći stanovnicima slabijeg imovnog stanja kao i Božićnice i Uskrsnice našim umirovljenicima sa niskim mirovinama.

Kako bismo zadržali mlade u našoj općini, nastavljamo s pomaganjem mladim obiteljima pri kupnji ili izgradnji prve nekretnine.

Studentima su osigurane jednokratne pomoći od 5.000,00 kuna, a srednjoškolcima sufinanciramo mjesečnu kartu ili smještaj u učeničkom domu. Sufinanciramo nabavu udžbenika i prehranu učenicima osnovne škole. Nismo zaboravili ni naše najmlađe stanovnike - značajna sredstva su izdvojena za dječje vrtiće. Rekonstrukcija i dogradnja dječjeg vrtića u Marijancima je najvažniji demografski projekt u sljedećoj godini. Realizacijom ovog projekta naša općina će dobiti moderni vrtić s jaslicama za cjelodnevni boravak 50 djece. 

Kao i ostatak naše domovine, i mi smo pogođeni demografskim problemima. Zato smo uveli izdašne naknade za novorođenčad. Naknada za prvo i drugo dijete iznosi 3.000,00 kuna, za treće dijete iznosi 15.000,00 kuna, a za četvrto i svako sljedeće dijete 30.000,00 kuna.

Značajna sredstva planiramo za razvoj i unapređenje vatrogastva na području naše Općine kroz VZ Općine Marijanci koji sredstva raspoređuju prema usvojenom planu i programu. 

Planiramo sredstva za pomoć u uređenju i održavanju vjerskih i školskih objekata na području naše Općine.

Na kraju moram reći da kao i svih dosadašnjih godina i u 2021. planirali smo značajna sredstva za rad naši udruga kako za redovan rad tako i za organizacije niza događanja koja značajno utječu na društveni život stanovništva a čiji smo nedostatak značajno osjetili u 2020. godini zbog epidemije nastale korona virusom. 

Dragi stanovnici, predstavio sam dio projekata koje želimo realizirati u 2021. godini.

Ukoliko mislite kako nam je još nešto potrebno kako bismo poboljšali našu Općinu, molimo, napišite nam.


Vaš Načelnik!
Savjetovanje Prijedloga Proračuna Općine Marijanci za 2021. godinu i projekcija za 2021. i 2022. godinu bilo je provedeno od 13.11.2020. do 13.12.2020. godine. Više o tome možete pogledati ovdje.


Što je proračun?

Proračun je akt kojim se procjenjuju prihodi i primici te utvrđuju rashodi i izdaci Općine Marijanci za proračunsku godinu, a sadrži i projekciju prihoda i primitaka te rashoda i izdataka za slijedeće dvije godine. 


U ovom Proračunu za građane bit će prikazan sažetak proračuna Općine Marijanci za 2021. godinu s najvažnijim smjernicama razvoja Općine Marijanci koji pojašnjava planove i aktivnosti. Ovim pregledom Općinskog proračuna želimo omogućiti svim građanima uvid u prihode i rashode Općine Marijanci kako bi imali transparentnu i potpunu informaciju o tome gdje i kako se troši općinski novac, kao i da bismo potaknuli sve građane na aktivno sudjelovanje u komentiranju, predlaganju i sugeriranju Općinskog proračuna.


Proračun Općine Marijanci možete pronaći ovdje.


Proračun sadržava:

1. Opći dio proračuna sačinjavaju:

• Račun prihoda i rashoda u kojem su prikazani svi prihodi i rashodi prema ekonomskoj klasifikaciji (npr. prihodi od poreza, imovine, pristojbi te rashodi za nabavu nefinancijske imovine, rashodi za usluge tekućeg i investicijskog održavanja, rashodi za zaposlene, financijski rashodi). 

• Račun zaduživanja/financiranja koristi se u trenutku kada postoje viškovi ili manjkovi. Na računu zaduživanja/financiranja prikazuju se izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova te primici od financijske imovine i zaduživanja.


Slikoviti prikaz općeg dijela proračuna:


Račun prihoda i rashoda prikazuje prikupljena i potrošena sredstva u toku jedne godine stoga se on sastoji od prihoda i rashoda. Račun zaduživanja/financiranja sastoji se od: primitaka od financijske imovine i zaduživanja te izdataka za financijsku imovinu i otplate zajmova. Na račun zaduživanja/financiranja upisuju se viškovi nastali većim prilivom prihoda od rashoda te manjkovi nastali većim odlivom sredstava u rashode od priliva prihoda.


2. Poseban dio proračuna sačinjava:

plan rashoda i izdataka raspoređen po organizacijskim jedinica (odjelima) i proračunskim korisnicima iskazanih po vrstama te raspoređenih u programe koji se sastoje od aktivnosti i projekata. 


3. Plan razvojnih programa

Plan razvojnih programa sadrži strateški planirane rashode na nefinancijskoj imovini i plan kapitalnih pomoći i donacija iskazanih po izvorima prihoda za izvedbu programa. Što znači da se u planu razvojnih programa detaljno planiraju rashodi po programima za tri godine koji moraju biti mjerljivi i unose se u kolonu pokazatelji rezultata. Ovime se postižu veći rezultati u ostvarenju pojedinih ciljeva. Plan razvojnih programa sastavni je dio proračuna.


Treba napomenuti da Proračun nije statičan akt već se sukladno Zakonu može mijenjati tijekom proračunske godine. Ta izmjena se naziva rebalans proračuna. Procedura izmjena/rebalansa Proračuna identična je proceduri njegova donošenja


Proračunski korisnici:

Proračunski korisnici su ustanove, tijela javne vlasti kojima je JLS osnivač ili suosnivač. Financiranje proračunskih korisnika je većim dijelom iz proračuna svog osnivača ili suosnivača. Proračunski korisnici JLS mogu biti: dječji vrtići, knjižnice, javne vatrogasne postrojbe, muzeji, kazališta, domovi za starije i nemoćne osobe… 


Zakoni i sankcije

Proračun se donosi za jednu fiskalnu (proračunsku) godinu. Kod nas se fiskalna godina poklapa s kalendarskom i traje od 01. siječnja do 31. prosinca. Jedini ovlašteni predlagatelj Proračuna je Općinski načelnik. Općinski Načelnik jedinice lokalne samouprave odgovoran je za zakonito planiranje i izvršavanje proračuna, za svrhovito, učinkovito i ekonomično raspolaganje proračunskim sredstvima. Proračun donosi (izglasava) Općinsko vijeće do kraja godine. Ako se ne donese proračun prije početka proračunske godine, privremeno se, a najduže za prva tri mjeseca proračunske godine, na osnovi odluke o privremenom financiranju koja mora biti donesena do 31. prosinca, nastavlja financiranje poslova, funkcija i programa tijela jedinica lokalne i područne samouprave i drugih proračunskih i izvanproračunskih korisnika.

U slučaju kada je raspušteno samo Općinsko vijeće, a općinski načelnik nije razriješen, do imenovanja povjerenika Vlade Republike Hrvatske, financiranje se obavlja izvršavanjem redovnih i nužnih rashoda i izdataka temeljem odluke o financiranju nužnih rashoda i izdataka koju donosi općinski načelnik.

Po imenovanju povjerenika Vlade Republike Hrvatske, općinski načelnik predlaže povjereniku novu odluku o financiranju nužnih rashoda i izdataka u koju su uključeni ostvareni prihodi i primici te izvršeni rashodi i izdaci u vremenu do dolaska povjerenika. Ako se do 31. ožujka ne donese proračun, povjerenik donosi odluku o financiranju nužnih rashoda i izdataka za razdoblje do donošenja proračuna.Proračunski prihodi i primici

Prihodi i primici Iznos U %
Prihodi poslovanja 15.300.000,00 kn 93,24 %
> Prihodi od poreza 4.865.000,00 kn 29,65 %
> Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna 8.330.000,00 kn 50,76 %
> Prihodi od imovine 1.175.000,00 kn 7,16 %
> Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada 890.000,00 kn 5,42 %
> Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga 40.000,00 kn 0,24 %
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine 1.110.000,00 kn 6,76 %
> Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine 1.085.000,00 kn 6,61 %
> Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine 25.000,00 kn 0,15 %
UKUPNO 16.410.000,00 kn
Grafika
Prihodi od poreza
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna
Prihodi od imovine
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga
Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine
Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine
*postotak potkategorije predstavlja udio potkategorije u ukupnom iznosu proračuna

PRIHODI I PRIMICI


Ukupni prihodi i primici Općine Marijanci za 2021. godinu planirani su u iznosu od 16.410.000,00 kuna


Prihodi od poslovanja

Prihodi od poslovanja Općine Marijanci za 2021. godinu planirani su u iznosu od 15.300.000,00 kuna, a čine ih:

1. Prihodi od poreza planirani u iznosu od 4.865.000,00 kuna, od toga porez i prirez na dohodak planiran u iznosu od 4.700.000,00 kuna, porezi na imovinu planiran u iznosu od 150.000,00 kuna i porezi na robu i usluge planiran u iznosu od 15.000,00 kuna;

2. Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna planirane u iznosu od 8.330.000,00 kuna, od toga pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU 5.565.500,00 kuna, pomoći proračunu iz drugih proračuna 2.364.500,00 kuna i pomoći od izvanproračunskih korisnika planirane u iznosu 400.000,00 kuna;

3. Prihodi od imovine planirani u iznosu od 1.175.000,00 kuna od nefinancijske imovine;

4. Prihodi od administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada planirani u iznosu od 890.000,00 kuna, od toga prihodi po posebnim propisima planirani u iznosu od 60.000,00 kuna i komunalni doprinosi i naknade planirani u iznosu od 830.000,00 kuna.

5. Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga planirani u iznosu od 40.000,00 kuna.


Prihodi od prodaje nefinancijske imovine

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine planirani u iznosu od 1.110.000,00 kuna, od toga:

1. Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine planirani u iznosu od 1.085.000,00 kuna – prihodi od prodaje materijalne imovine – prirodna bogatstva

2. Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine planirani u iznosu od 25.000,00 kuna – prihodi o prodaje građevinskih objekata.Proračunski rashodi i izdaci

Rashodi Iznos U %
Rashodi poslovanja 5.769.130,00 kn 35,16 %
> Rashodi za zapolene 1.015.000,00 kn 6,19 %
> Materijalni rashodi 1.829.500,00 kn 11,15 %
> Financijski rashodi 378.630,00 kn 2,31 %
> Subvencija 65.000,00 kn 0,40 %
> Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 798.000,00 kn 4,86 %
> Ostali rashodi 1.683.000,00 kn 10,26 %
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 5.202.500,00 kn 31,70 %
> Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 5.202.500,00 kn 31,70 %
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova 5.438.370,00 kn 33,14 %
> Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova 5.438.370,00 kn 33,14 %
UKUPNO 16.410.000,00 kn
Grafika
Rashodi za zapolene
Materijalni rashodi
Financijski rashodi
Subvencija
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade
Ostali rashodi
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova
*postotak potkategorije predstavlja udio potkategorije u ukupnom iznosu proračuna

RASHODI I IZDACI


Ukupni rashodi i izdaci Općine Marijanci za 2021. godinu planirani su u iznosu od 16.410.000,00 kuna

Rashodi poslovanja Općine Marijanci za 2021. godinu planirani su u iznosu od 5.769.130,00 kuna, a čine ih:

1. Rashodi za zaposlene planirani u iznosu od 1.015.000,00 kuna, od toga plaće (bruto) planirane u iznosu od 819.000,00 kuna, ostali rashodi za zaposlene planirani u iznosu od 75.000,00 kuna i doprinosi na plaće 121.000,00 kuna;

2. Materijalni rashodi planirani u iznosu od 1.829.500,00 kuna, od toga naknade troškova zaposlenima 81.000,00 kuna, rashodi za materijal i energiju 635.500,00 kuna, rashodi za usluge 958.000,00 kuna i ostali nespomenuti rashodi poslovanja 155.000,00 kuna;

3. Financijski rashodi planirani u iznosu od 378.630,00 kuna, od toga kamate za primljene kredite i zajmove 78.630,00 kuna i ostali financijski rashodi 300.000,00 kuna;

4. Subvencije planirane u iznosu od 65.000,00 kuna za subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima;

5. Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade planirane u iznosu od 798.000,00 kuna;

6. Ostali rashodi planirani u iznosu od 1.683.000,00, od toga tekuće donacije 1.683.000,00 kuna i kapitalne donacije 5.000,00 kuna.


Rashodi za nabavu nefinancijske imovine planirani u iznosu od 5.202.500,00 kuna

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine planirani su u iznosu od 5.202.500,00 kuna, od toga za građevinske objekte 4.415.500,00 kuna, postrojenje i oprema 730.000,00 kuna i za višegodišnje nasade i osnovno stado 57.000,00 kuna 


Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova

Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova planirani u iznosu od 5.438.370,00 kuna za otplatu glavnice primljenih zajmova od ostalih financijskih institucija u javnom sektoru


OPĆINSKO VIJEĆE PLANIRANO U IZNOSU OD 1.126.000,00 KUNA


Program 1017 Sufinanciranje vjerskih zajednica planirano u iznosu od 240.000,00 kuna

Za donacije vjerskim  zajednicama planirano je 240.000,00 kuna financirano od prihoda od fiskalnog izravnanja za tekuće donacije.


Program 1001 Predstavnička i izvršna tijela planirano u iznosu od 886.000,00 kuna

1. Za sufinanciranje električne energije, plina i vode planirano je 270.000,00 kuna, od toga

• 110.000,00 kuna financirano od prihoda od poreza na dohodak, za rashode plina 90.000,00 kuna i opskrba vodom 20.000,00 kuna,

• 160.000,00 kuna financirano od prihoda od fiskalnog izravnanja za električnu energiju;

2. Za sufinanciranje u poljoprivredi (osjemenjivanje krava i krmača, zbrinjavanje i animalnog otpada) planirano je 65.000,00 kuna financirano od prihoda od zakupa poljoprivrednog zemljišta za subvencije poljoprivrednicima;

3. Za proslavu blagdana - Božić i Nova godina planirano je 100.000,00 kuna financirano od prihoda od fiskalnog izravnanja za ostale nespomenute financijske rashode;

4. Za sufinanciranje Crvenog križa planirano je 15.000,00 kuna financirano od prihoda od fiskalnog izravnanja za tekuće donacije udrugama;

5. Za Lokalnu akcijsku grupu planirano je 5.000,00 kuna financirano prihodima od poreza na dohodak za tekuće donacije udrugama;

6. Za sufinanciranje političkih stranaka planirano je 11.000,00 kuna financirano prihodima od poreza na dohodak za tekuće donacije udrugama i političkim strankama;

7. Za održavanje Dana općine Mala Gospa planirano je 70.000,00 kuna financirano prihodima od poreza na dohodak, od toga za reprezentaciju 55.000,00 kuna i ostale tekuće donacije 15.000,00 kuna;

8. Za sustavnu deratizaciju i higijeničarsku službu planirano je 180.000,00 kuna financirano prihodima od prodaje poljoprivrednog zemljišta;

9. Naknada za uređenje voda planirana u iznosu od 25.000,00 kuna, financirano prihodima od fiskalnog izravnanja za ostale nespomenute financijske rashode;

10. Za sufinanciranje izrade priključka na vodu planirano je 5.000,00 kuna financirano od kapitalne pomoći iz državnog proračunala za kapitalne donacije za nabavu opreme;

11. Za troškove lokalnih izbora planirano je 80.000,00 kuna financirano prihodima od financijskog izravnanja za ostale nespomenute financijske rashode;

12. Za predstavničko tijelo planirano je 60.000,00 kuna financirano prihodima od poreza na dohodak za naknade za rad članovima predstavničkih i izvršnih tijela i upravnih vijeća.

URED NAČELNIKA PLANIRANO U IZNOSU OD 1.895.500,00 KUNA


Program 1014 Proračunska pričuva planirana u iznosu od 30.000,00 kuna

Za neplanirane i nepredviđene izdatke planirano je 30.000,00 kuna financirano prihodima od poreza na dohodak.

Program 1003 Zaštita od požara i civilna zaštita planirano u iznosu od 282.000,00 kuna, od toga:

1. Za opremanje i obuku jedinice civilne zaštite planirano je 15.000,00 kuna financirano prihodima od financijskog izravnanja;

2. Za DVD Črnkovci planirano je 15.000,00 kuna financirano od ostalih poreznih prihoda za tekuće donacije;

3. Za Vatrogasnu zajednicu Općine Marijanci planirano je 265.000,00 kuna, 200.000,00 financirano prihodima od fiskalnog izravnanja i 65.000,00 kuna financirano od ostalih poreznih prihoda za rashode tekuće donacije;

4. Za sufinanciranje Gorske službe spašavanja planirano je 2.000,00 kuna financirano prihodima od poreza na dohodak za ostale tekuće donacije.


Program 1002 Izvršna tijela planirano u iznosu od 1.583.500,00 kuna

1. Za izdavanje biltena Općine Marijanci planirano je 54.000,00 kuna financirano prihodima od fiskalnog izravnanja za tisak;

2. Za sufinanciranje naknada za poštanske usluge planirano je 5.000,00 kuna financirano prihodima od poreza na dohodak za ostale nespomenute financijske rashode;

3. Za sufinanciranje medija (radio i televizija) planirano je 30.000,00 kuna financirano prihodima od poreza na dohodak za elektronske medije;

4. Za održavanje zgrada i redovno korištenje planirano je 165.000,00 kuna, 135.000,00 kuna financirano prihodima od poreza na dohodak za rashode materijala i dijelova za tekuće i investicijsko održavanje građevinskih objekata 10.000,00 kuna, materijala i dijelova za tekuće i investicijsko održavanje postrojenja i opreme 40.000,00 kuna, usluga tekućeg i investicijskog održavanja građevinskih objekata 50.000,00 kuna, usluga tekućeg i investicijskog održavanja postrojenja i opreme 20.000,00 kuna i premije osiguranja ostale imovine 15.000,00 kuna. 30.000,00 kuna financirano je prihodima od komunalnih doprinosa i legalizacije za rashode materijala i dijelova za tekuće i investicijsko održavanje građevinskih objekata;

5. Za administrativno i tehničko osoblje planirano je 1.329.500,00 kuna, od toga:

• 676.500,00 kuna financirano prihodima od poreza na dohodak, od toga plaće za zaposlene 235.000,00 kuna, doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 105.000,00 kuna, naknade za prijevoz na službenom putu u zemlji 40.000,00 kuna, naknade za prijevoz na posao i s posla 18.000,00 kuna, seminari, savjetovanja i simpoziji 20.000,00 kuna, uredski materijal 20.000,00 kuna, literatura (publikacije, časopisi, glasila, knjige i ostalo) 5.500,00 kuna, službena, radna i zaštitna odjeća i obuća 5.000,00 kuna, usluge telefona, telefaksa 25.000,00 kuna, poštarina (pisma, tiskanice i sl.) 10.000,00 kuna, ostale komunalne usluge 15.000,00 kuna, usluge vještačenja 10.000,00 kuna, usluge ažuriranja računalnih baza 50.000,00 kuna, grafičke i tiskarske usluge, usluge kopiranja i uvezivanja i slično 15.000,00 kuna, ostale nespomenute usluge 50.000,00 kuna, premije osiguranja zaposlenih 10.000,00 kuna, reprezentacije 15.000,00 kuna, kamate za primljene kredite od kreditnih institucija u javnom sektoru 3.000,00 kuna, usluge platnog prometa 10.000,00 kuna, ostali nespomenuti financijski rashodi 15.000,00 kuna,

• 653.000,00 kuna financirano prihodima od fiskalnog izravnanja, od toga plaće za zaposlene 500.000,00 kuna, nagrade 70.000,00 kuna, darovi 5.000,00 kuna, dnevnice za službeni put u zemlji 3.000,00 kuna, tisak 25.000,00 kuna, ostale intelektualne usluge 50.000,00 kuna.


JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL PLANIRANO U IZNOSU OD 13.388.500,00 KUNA


Program 1020 Razvoj zajednice planirano u iznosu od 623.000,00 kuna

Sufinanciranje projekata iz fondova EU– povrati planirano je 623.000,00 kuna financirani od pomoći EU za rashode kamata za primljene kredite od kreditnih institucija u javnom sektoru 67.000,00 kuna i otplate glavnice primljenih zajmova od ostalih financijskih institucija 556.000,00 kuna.


Program 1019 Pomoć umirovljeničkom standardu planirano u iznosu od 100.000,00 kuna

Prigodni darovi umirovljenicima financirano prihodima od fiskalnog izravnanja za pomoć obiteljima i kućanstvima.


Program 1018 Program zadržavanja mladih u ruralnim sredinama planirano u iznosu od 200.000,00 kuna

Pomoć mladim obiteljima za kupnju ili izgradnju prve nekretnine financirano prihodima od fiskalnog izravnanja za pomoć obiteljima i kućanstvima


Program 1016 Sufinanciranje aktivnosti udruga planirano u iznosu od 575.000,00 kuna

1. Za sufinanciranje udruga iz kulture i društvenih djelatnosti planirano je 165.000,00 kuna financirano prihodima od fiskalnog izravnanja za tekuće donacije udrugama,

2. Za sufinanciranje Sportskih udruga planirano je 410.000,00 kuna, od toga 280.000,00 kuna financirano prihodima od poreza na dohodak i 130.000,00 kuna financirano od ostalih poreznih prihoda za tekuće donacije sportskim društvima.


Program 1015 Komunalno gospodarstvo planirano u iznosu od 60.000,00 kuna 

Uređenje objekata komunalnog pogona financirano je prihodima od komunalne naknade za ostale poslovne građevinske objekte.


Program 1013 Sport i rekreacija planirano u iznosu od 600.000,00 kuna 

Za rekonstrukciju i obnovu prostorija NK „Mladost“ Črnkovci planirano je 600.000,00 kuna, od toga 400.000,00 kuna financirano od kapitalne pomoći iz Županijskog proračuna i 200.000,00 kuna financirano prihodima od prodaje poljoprivrednog zemljišta za ostale poslovne građevinske objekte.


Program 1012 Socijalna skrb planirano u iznosu od 200.000,00 kuna

1. Za sufinanciranje troškova stanovanja planirano je 30.000,00 kuna financirano od tekuće pomoći iz županijskog proračuna za stanovanje,

2. Za pomoć pojedincima i obiteljima u novcu planirano je 170.000,00 kuna, od toga  20.000,00 kuna za stanovanje financirano prihodima od poreza na dohodak i 150.000,00 kuna za porodiljne naknade i opremu za novorođenčad financirano prihodima od fiskalnog izravnanja. 


Program 1011 promicanje kulture planirano u iznosu od 240.000,00 kuna

Za opremu društvenog doma u Črnkovcima planirano je 240.000,00 kuna financirano od ostalih prihoda za posebne namjene za ostalu uredsku opremu.


Program 1010 Visokoškolsko obrazovanje planirano u iznosu od 70.000,00 kuna

Za stipendiranje studenata planirano je 70.000,00 kuna financirano prihodima od fiskalnog izravnanja za ostale naknade iz proračuna u novcu.


Program 1009 Srednjoškolsko obrazovanje planirano u iznosu od 113.000,00 kuna

1. Za sufinanciranje smještaja u učeničkim domovima planirano je 33.000,00 kuna financirano prihodima od fiskalnog izravnanja za pomoć obiteljima i kućanstvima,

2. Za sufinanciranje cijene prijevoza planirano je 80.000,00 kuna financirano prihodima od fiskalnog izravnanja za ostale naknade iz proračuna u novcu.


Program 1008 Predškolski odgoj i osnovno obrazovanje planirano u iznosu od  865.000,00 kuna

1. Za projektiranje dječjeg vrtića Črnkovci planirano je 100.000,00 kuna financirano od ostalih poreznih prihoda;

2. Za sufinanciranje prehrane učenika u osnovnim školama planirano je 15.000,00 kuna financirano prihodima od fiskalnog izravnanja za prehranu,

3. Za sufinanciranje udžbenika za osnovnoškolce planirano je 100.000,00 kuna financirano prihodima od fiskalnog izravnanja za stipendije i školarine

4. Za opremanje dječjih igrališta planirano je 100.000,00 kuna financirano od donacija za usluge tekućeg i investicijskog održavanja.

5. Za održavanje školskih objekata planirano je 50.000,00 kuna financirano prihodima od fiskalnog izravnanja za tekuće donacije;

6. Za Dječji vrtić Pinokio planirano je 500.000,00 kuna financirano prihodima od fiskalnog izravnanja za tekuće donacije zdravstvenim neprofitnim organizacijama.

Program 1007 Zaštita okoliša planirano u iznosu od 10.000,00 kuna

Za sanaciju nelegalnih odlagališta planirano je 10.000,00 kuna financirano prihodima od komunalne naknade za ostale nespomenute financijske rashode.


Program 1005 Održavanje objekata i uređaja komunalne infrastrukture planirano u iznosu od 9.400.500,00 kuna

1. Za opremanje ribičkog doma ŠRD Plosna planirano je 50.000,00 kuna financirano od ostalih prihoda za posebne namjene za materijal i dijelove za tekuće i investicijsko održavanje građevinskih objekata;

2. Za opremanje doma u Kunišincima planirano je 100.000,00 kuna, financirano prihodima od komunalne naknade za opremu grijanja, ventilacije i hlađenja;

3. Za opremanje Ribičkog doma Črnkovci planirano je 50.000,00 kuna financirano prihodima od komunalne naknade za usluge tekućeg i investicijskog održavanja postrojenja i opreme;

4. Za opremanje Doma Čamagajevci planirano je 140.000,00 kuna financirano od pomoći EU za opremu za grijanje, ventilaciju i hlađenje;

5. Za uređenje i održavanje groblja planirano je 100.000,00 kuna financirano prihodima od  naftne rente za ostale nespomenute usluge;

6. Za izgradnju pješačkih staza planirano je 256.000,00 kuna financirano prihodima od prodaje poljoprivrednog zemljišta za ostale slične prometne objekte;

7. Za parkiralište u Marijancima planirano je 600.000,00 kuna, od toga 300.000,00 kuna financirano od ostalih prihoda za posebne namjene i 300.000,00 kuna financirano od kapitalne pomoći iz državnog proračuna za ostale poslove građevinskih objekata;

8. Za Vatrogasni i Društveni dom planirano je 3.870.000,00 kuna, od toga 400.000,00 kuna financirano od ostalih prihoda za posebne namjene za tvorničke hale, skladišta i slično, 2.870.000,00 kuna financirano od pomoći EU za otplatu glavnice primljenih zajmova od ostalih financijskih institucija, 300.000,00 kuna financirano od kapitalnih pomoći iz državnog proračuna, 300.000,00 kuna financirano od namjenskih primitaka od zaduživanja za tvorničke hale, skladišta i slično;

9. Za kanalizaciju planirano je 89.000,00 kuna financirano od naknade za izgradnju komunalne infrastrukture, od toga kamate za primljene kredite od kreditnih institucija u javnom sektoru 1.630,00 kuna i otplata glavnice primljenih zajmova od ostalih financijskih institucija 87.370,00 kuna;

9. Za javni rasvjetu u Kunšincima planirano je 200.000,00 kuna financirano od naknade za izgradnju komunalne infrastrukture;

10. Za opremanje društvenog doma u Marijancima planirano je 250.000,00 kuna financirano prihodima od ostale refundacije iz pomoći EU za opremu;

11. Za nerazvrstane ceste NC-1, NC-2, NC-3 i NC-4 planirano je 600.000,00 kuna, od toga 300.000,00 kuna financirano prihodima od zakupa poljoprivrednog zemljišta i 300.000,00 kuna financirano od kapitalne pomoći iz županijskog proračuna za ceste;

13. Za projektiranje, rekonstrukciju i obnovu Dječjeg vrtića planirano je 2.629.500,00 kuna, od toga 200.000,00 kuna  financirano od ostalih prihoda za posebne namjene za rashode zgrade znanstvenih i obrazovnih institucija i 1.630.000,00 kuna financirano od pomoći EU za otplatu glavnice primljenih zajmova od ostalih financijskih institucija, 200.000,00 kuna financirano od kapitalne pomoći iz državnog proračuna i 600.000,00 kuna financirano od namjenskih primitaka od zaduživanja;

14. Za obnovu i podizanje dugogodišnjih nasada (drvored) planirano je 57.000,00 kuna financirano prihodima od komunalne naknade za ostale višegodišnje nasade,

15. Za korištenje reciklažnog dvorišta planirano je 35.000,00 kuna financirano prihodima od komunalne naknade;

16. Za sportsko-rekreacijske centre i slične objekte planirano je 50.000,00 kuna financirano prihodima od fiskalnog izravnanja, od toga materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje građevinskih objekata 10.000,00 kuna i usluge tekućeg i investicijskog održavanja građevinskih objekata 40.000,00 kuna;

17. Za čišćenje snijega sa nerazvrstanih cesta planirano je 20.000,00 kuna financirano prihodima od komunalne naknade za ostale nespomenute financijske rashode;

18. Za Javne radove planirano je 100.000,00 kuna financirano prihodima od proračunskih korisnika, od toga plaće za zaposlene 84.000,00 kuna i doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 16.000,00 kuna;

19. Rashodi za uređenje javne rasvjete planirani u iznosu od 80.000,00 kuna financirano prihodima od komunalne naknade, od toga materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje postrojenja i opreme 20.000,00 kuna i usluge tekućeg i investicijskog održavanja postrojenja i opreme 60.000,00 kuna;

20. Za održavanje cesta i drugih javnih površina planirano je 124.000,00 kuna.


Program 1004 Poticanje razvoja gospodarstva planirano je 332.000,00 kuna

1. Za infrastrukturu u poljoprivrednim zonama planirano je 302.000,00 kuna financirano prihodima od zakupa poljoprivrednog zemljišta za kamate i  otplatu glavnice primljenih zajmova od ostalih financijskih institucija,

2. Za izradu parcelacijskih elaborata planirano je 30.000,00 kuna financirano prihodima od fiskalnog izravnanja.


Sudjelovanje:

Molimo Vas prijavite se kako biste mogli sudjelovati u donošenju proračuna prijava

Vijesti

Dokumenti

 1. Prijedlog Proračuna Općine Marijanci za 2021. godinu i projekcije za 2022. i 2023. godinu
  PREUZMI:

 2. Proračun Općine Marijanci za 2021. godinu i projekcije za 2022. i 2023. godinu
  PREUZMI:

 3. RAČUN PRIHODA za 2021.godinu
  PREUZMI:

 4. RAČUN RASHODA 2021. godinu
  PREUZMI:

 5. PLAN POSEBNI SAŽETO 2021. godinu
  PREUZMI:

 6. Odluka o izvršavanju proračuna 2021.
  PREUZMI:

 7. Izmjene i dopune Proračuna Općine Marijanci za 2021. i projekcije proračuna za 2022. i 2023.g.
  PREUZMI:

 8. Odluka o izvršavanju Izmjena i dopuna Proračuna Općine Marijanci za 2021. godinu i projekcija proračuna za 2022. i 2023.g.
  PREUZMI:

 9. IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE MARIJANCI ZA 2020. GODINU
  PREUZMI:

 10. Izmjene i dopune Proračuna Općine Marijanci za 2021. i projekcije proračuna za 2022. i 2023.g.- posebni dio
  PREUZMI:

 11. Polugodišnji obračun proračuna Općine Marijanci za 2021. godinu
  PREUZMI:

 12. II. Izmjene i dopune Proračuna Općine Marijanci za 2021. godinu
  PREUZMI:

 13. Izvještaji Proračuna Općine Marijanci 31.12.2021
  PREUZMI:

 14. Bilješke 31.12.2021. Općina Marijanci
  PREUZMI:

 15. Godišnji obračun Proračuna Općine Marijanci za razdoblje od 01.01. – 31.12. 2021. godine
  PREUZMI:

Više