Pretražite općinu ili grad

Proračun za godinu:

Općina Marijanci

  Kontakt podaci
  Općina Marijanci
  Kralja Zvonimira 2, 31555 Marijanci
  OIB: 10282419721
  031 643 100
  info@marijanci.hr

Proračunski vodič za građane za 2022. godinu


Poštovani stanovnici,

predstavljam vam „Vodič za građane“ za 2022. godinu. U njemu je prikazano na koji način Općina Marijanci prikuplja i investira sredstva. Kako bismo vam omogućili uvid u rad naše Općine i učinili je što transparentnijom, nastavljamo s projektom koji se nalazi na Internet stranici www.proracun.hr, te na našoj službenoj stranici www.marijanci.hr.

Kako bismo Vam pokazali za što planiramo izdvojiti novac iz Proračuna nastavljamo s projektom „Vodič za građane“.

Najznačajniji dio sredstava i to u iznosu od 4.650.000,00 kn ili 37% proračuna je predviđen za otplatu zajmova koji su utrošeni u proteklom razdoblju investicijskog ciklusa na velike projekte koji su sufinancirani iz fondova EU. I pored toga značajna sredstva predvidjeli smo za  izgradnju i održavanje komunalne infrastrukture, gradnju i opremanje objekata javne namjene kao i nastavak izgradnje sustava vodoopskrbe i odvodnje. Sve to predstavlja korake napravljene u pravom smjeru da naša Općina uvijek bude mjesto poželjno za život.

Značajno smo povećali sredstva za predškolski odgoj s obzirom da od nove godine krećemo sa cjelodnevnim programom boravka djece u novoobnovljenom vrtiću i to sa dvije mješovite i jednom jasličkom skupinom.

Nastavljamo sa provođenjem niza demografskih mjera i aktivnosti kao i socijalnih mjera koje imaju za cilj poticati mlade obitelji da ostanu živjeti na ovim prostorima i da se pritom odluče imati veći boj djece, pri  čemu im želimo pomoći u prevladavanju jaza koji se pojavljuje u stalnom nesrazmjeru troškova života u odnosu na primanja.

Pošto je u današnje vrijeme, kada smo zdravstveno ugroženi pandemijom Corona virusa, zdravlje postalo najvažniji prioritet svakog čovjeka, važno je održati tjelesnu aktivnost, kao i boravak djece i mladih na otvorenom prostoru. Ulažemo znatna sredstva za razvoj sporta i rekreacije koja se odnose na rad i aktivnosti sportskih udruga, ali isto tako i pripremu projekata koje se odnose na sportsku infrastrukturu, a koju značajnije planiramo realizirati u razdoblju koje je pred nama. 

Osim za sportske aktivnosti osigurali smo sredstva za rad i aktivnosti udruga koje su svoje aktivnosti usmjerili na kulturu i druge društvene aktivnosti . 

Jačanje aktivnosti i rada na zaštiti od požara i civilne zaštite već nekoliko godina su u prioritetu pri planiranju i osiguranju sredstava pa tako i ove godine osiguravamo znatna sredstva za vatrogasnu zajednicu Općine Marijanci, civilnu zaštitu, crveni križ, gorsku službu spašavanja.

 U ovim izazovnim vremenima moramo ostati povezana zajednica u kojoj pojedinac ima razumijevanja za bližnje.

Dragi stanovnici, predstavio sam samo dio projekata koje želimo realizirati u 2022. godini.


Vaš Načelnik!


Savjetovanje Prijedloga Proračuna Općine Marijanci za 2022. godinu bilo je provedeno od 16.11.2021. do 16.12.2021. godine. Više o tome možete pogledati OVDJE.


OBRAZLOŽENJE PRORAČUNA


Što je proračun?

Proračun je akt kojim se procjenjuju prihodi i primici te utvrđuju rashodi i izdaci Općine Marijanci za proračunsku godinu, a sadrži i projekciju prihoda i primitaka te rashoda i izdataka za slijedeće dvije godine. 


U ovom Vodiču za građane bit će prikazan sažetak proračuna Općine Marijanci za 2022. godinu s najvažnijim smjernicama razvoja Općine Marijanci koji pojašnjava planove i aktivnosti. Ovim pregledom Općinskog proračuna želimo omogućiti svim građanima uvid u prihode i rashode Općine Marijanci kako bi imali transparentnu i potpunu informaciju o tome gdje i kako se troši općinski novac, kao i da bismo potaknuli sve građane na aktivno sudjelovanje u komentiranju, predlaganju i sugeriranju Općinskog proračuna.


Proračun sadržava:

1. Opći dio proračuna sačinjavaju:

• Račun prihoda i rashoda u kojem su prikazani svi prihodi i rashodi prema ekonomskoj klasifikaciji (npr. prihodi od poreza, imovine, pristojbi te rashodi za nabavu nefinancijske imovine, rashodi za usluge tekućeg i investicijskog održavanja, rashodi za zaposlene, financijski rashodi). 

• Račun zaduživanja/financiranja koristi se u trenutku kada postoje viškovi ili manjkovi. Na računu zaduživanja/financiranja prikazuju se izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova te primici od financijske imovine i zaduživanja.


Slikoviti prikaz općeg dijela proračuna:


 


Račun prihoda i rashoda prikazuje prikupljena i potrošena sredstva u toku jedne godine stoga se on sastoji od prihoda i rashoda. Račun zaduživanja/financiranja sastoji se od: primitaka od financijske imovine i zaduživanja te izdataka za financijsku imovinu i otplate zajmova. Na račun zaduživanja/financiranja upisuju se viškovi nastali većim prilivom prihoda od rashoda te manjkovi nastali većim odlivom sredstava u rashode od priliva prihoda.


2. Poseban dio proračuna sačinjava:

Plan rashoda i izdataka raspoređen po organizacijskim jedinica (odjelima) i proračunskim korisnicima iskazanih po vrstama te raspoređenih u programe koji se sastoje od aktivnosti i projekata. 

Treba napomenuti da Proračun nije statičan akt već se sukladno Zakonu može mijenjati tijekom proračunske godine. Ta izmjena se naziva rebalans proračuna. Procedura izmjena/rebalansa Proračuna identična je proceduri njegova donošenja.


Proračunski korisnici:

Proračunski korisnici su ustanove, tijela javne vlasti kojima je JLS osnivač ili suosnivač. Financiranje proračunskih korisnika je većim dijelom iz proračuna svog osnivača ili suosnivača. Proračunski korisnici JLS mogu biti: dječji vrtići, knjižnice, javne vatrogasne postrojbe, muzeji, kazališta, domovi za starije i nemoćne osobe.


Zakoni i sankcije

Proračun se donosi za jednu fiskalnu (proračunsku) godinu. Kod nas se fiskalna godina poklapa s kalendarskom i traje od 01. siječnja do 31. prosinca. Jedini ovlašteni predlagatelj Proračuna je Općinski načelnik. Općinski Načelnik jedinice lokalne samouprave odgovoran je za zakonito planiranje i izvršavanje proračuna, za svrhovito, učinkovito i ekonomično raspolaganje proračunskim sredstvima. Proračun donosi (izglasava) Općinsko vijeće do kraja godine. Ako se ne donese proračun prije početka proračunske godine, privremeno se, a najduže za prva tri mjeseca proračunske godine, na osnovi odluke o privremenom financiranju koja mora biti donesena do 31. prosinca, nastavlja financiranje poslova, funkcija i programa tijela jedinica lokalne i područne samouprave i drugih proračunskih i izvanproračunskih korisnika.

U slučaju kada je raspušteno samo Općinsko vijeće, a općinski načelnik nije razriješen, do imenovanja povjerenika Vlade Republike Hrvatske, financiranje se obavlja izvršavanjem redovnih i nužnih rashoda i izdataka temeljem odluke o financiranju nužnih rashoda i izdataka koju donosi općinski načelnik.

Po imenovanju povjerenika Vlade Republike Hrvatske, općinski načelnik predlaže povjereniku novu odluku o financiranju nužnih rashoda i izdataka u koju su uključeni ostvareni prihodi i primici te izvršeni rashodi i izdaci u vremenu do dolaska povjerenika. Ako se do 31. ožujka ne donese proračun, povjerenik donosi odluku o financiranju nužnih rashoda i izdataka za razdoblje do donošenja proračuna.


Proračunski prihodi i primici

Prihodi i primici Iznos Iznos € U %
Prihodi od poslovanja 8.650.000,00 kn 1.148.052,29 € 69,20 %
> Prihodi od poreza 1.670.000,00 kn 221.647,09 € 13,36 %
> Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna 5.030.000,00 kn 667.595,73 € 40,24 %
> Prihodi od imovine 1.100.000,00 kn 145.995,09 € 8,80 %
> Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada 810.000,00 kn 107.505,47 € 6,48 %
> Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga 40.000,00 kn 5.308,91 € 0,32 %
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine 2.850.000,00 kn 378.260,00 € 22,80 %
Primici od financijske imovine i zaduživanja 1.000.000,00 kn 132.722,81 € 8,00 %
UKUPNO 12.500.000,00 kn 1.659.035,11 €
Grafika
Prihodi od poreza
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna
Prihodi od imovine
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine
Primici od financijske imovine i zaduživanja
*postotak potkategorije predstavlja udio potkategorije u ukupnom iznosu proračuna

PRIHODI I PRIMICI

Ukupni prihodi i primici Općine Marijanci za 2022. godinu planirani su u iznosu od 12.500.000,00 kuna


Prihodi od poslovanja

Prihodi od poslovanja Općine Marijanci za 2022. godinu planirani su u iznosu od 8.650.000,00 kuna, a čine ih:

1. Prihodi od poreza planirani u iznosu od 1.670.000,00 kuna, od toga porez i prirez na dohodak planiran u iznosu 1.500.000,00 kuna, porezi na imovinu planiran u iznosu od 150.000,00 kuna i porezi na robu i usluge planiran u iznosu od 20.000,00 kuna;

2. Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna planirane u iznosu od 5.030.000,00 kuna, od toga pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU 1.300.000,00 kuna, pomoći proračunu iz drugih proračuna 3.630.000,00 kuna i pomoći od izvanproračunskih korisnika planirane u iznosu 100.000,00 kuna;

3. Prihodi od imovine planirani u iznosu od 1.100.000,00 kuna od nefinancijske imovine;

4. Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada planirani u iznosu od 810.000,00 kuna, od toga prihodi po posebnim propisima planirani u iznosu od 60.000,00 kuna i komunalni doprinosi i naknade planirani u iznosu od 750.000,00 kuna.

5. Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga planirani u iznosu od 40.000,00 kuna.


Prihodi od prodaje nefinancijske imovine

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine planirani u iznosu od 2.850.000,00 kuna, od toga:

1. Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine planirani u iznosu od 2.850.000,00 kuna – prihodi od prodaje materijalne imovine – prirodna bogatstva


Primici od financijske imovine i zaduživanja

Primici od zaduživanja (primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija) planirani u iznosu od 1.000.000,00 kuna.


Proračunski rashodi i izdaci

Rashodi Iznos Iznos € U %
Rashodi poslovanja 6.094.300,00 kn 808.852,61 € 48,75 %
> Rashodi za zaposlene 1.116.000,00 kn 148.118,65 € 8,93 %
> Materijalni rashodi 1.902.000,00 kn 252.438,78 € 15,22 %
> Financijski rashodi 470.300,00 kn 62.419,54 € 3,76 %
> Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja 825.000,00 kn 109.496,32 € 6,60 %
> Ostali rashodi 1.781.000,00 kn 236.379,32 € 14,25 %
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 1.955.000,00 kn 259.473,09 € 15,64 %
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova 4.450.700,00 kn 590.709,40 € 35,61 %
UKUPNO 12.500.000,00 kn 1.659.035,11 €
Grafika
Rashodi za zaposlene
Materijalni rashodi
Financijski rashodi
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja
Ostali rashodi
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova
*postotak potkategorije predstavlja udio potkategorije u ukupnom iznosu proračuna

RASHODI I IZDACI

Ukupni rashodi i izdaci Općine Marijanci za 2022. godinu planirani su u iznosu od 12.500.000,00 kuna


Rashodi poslovanja

Rashodi poslovanja Općine Marijanci za 2022. godinu planirani su u iznosu od 6.094.300,00 kuna, od toga:

1. Rashodi za zaposlene planirani u iznosu od 1.116.000,00  kuna, od toga plaće (bruto) 889.000,00 kuna, ostali rashodi za zaposlene planirani u iznosu od 77.000,00 kuna i doprinosi na plaće planirani u iznosu od  150.000,00 kuna

2. Materijalni rashodi planirani u iznosu od 1.902.000,00 kuna, od toga naknade troškova zaposlenima planirane u iznosu od 68.000,00 kuna, rashodi za materijal i energiju planirani u iznosu od 630.000,00 kuna, rashodi za usluge planirani u iznosu od 1.027.000,00 kuna i ostali nespomenuti rashodi poslovanja planirani u iznosu 177.000,00 kuna

3. Financijski rashodi planirani u iznosu od 470.300,00 kuna, od toga kamate za primljene kredite i zajmove planirane u iznosu od 172.300,00 kuna i ostali financijski rashodi planirani u iznosu od 298.000,00 kuna

4. Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja planirane u iznosi od 825.000,00 kuna za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna

5. Ostali rashodi planirani u iznosu od 1.781.000,00 kuna za tekuće donacije


Rashodi za nabavu nefinancijske imovine

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine Općine Marijanci za 2022. godinu planirani u iznosu od 1.955.000,00 kuna za rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine, od toga 1.610.000,00 kuna za građevinske objekte, 295.000,00 kuna za postrojenje i opremu i 50.000,00 kuna za višegodišnji nasadi i osnovno stadno.


Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova

Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova planirani u iznosu od 4.450.700,00 kuna,a čine ih:

1. Izdaci za dionice i udjele u glavnici planirani u iznosu od 20.000,00 kuna za dionice i udjele u glavnici trgovačkih društava izvan javnog sektora

2. Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova planirani u iznosu od 4.430.700,00 kuna za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih fina

OPIS POSEBNOG DIJELA PRORAČUNA


OPĆINSKO VIJEĆE PLANIRANO U IZNOSU OD 234.000,00 KUNA


Program 1100 Predstavnička i izvršna tijela planirano u iznosu od 234.000,00 kuna

1. Za lokalnu akcijsku grupu planirano je 5.000,00 kuna financirano od ostalih vlastitih prihoda za ostale rashode;

2. Za sufinanciranje Crvenog križa planirano je 15.000,00 kuna financirano od ostalih vlastitih prihoda za ostale rashode;

3. Za proslavu blagdana - Božić i Nova godina planirano je 100.000,00 kuna financirano od tekuće pomoći iz Državnog proračuna, od toga 25.000,00 kuna za materijalne rashode i 75.000,00 za financijske rashode;

4. Za naknadu za uređenje voda planirano je 25.000,00 kuna financirano od prihoda od komunalne naknade za ostale za materijalne rashode;

5. Za održavanje Dana općine i druge prigode planirano je 30.000,00 kuna financirano prihodima od poreza na dohodak za materijalne rashode;

6. Za sufinanciranje političkih stranaka planirano je 9.000,00 kuna financirano prihodima od poreza na dohodak za ostale rashode;

7. Za naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela planirano je 50.000,00 kuna financirano od tekuće pomoći iz Državnog proračuna za materijalne rashode.


URED NAČELNIKA PLANIRANO U IZNOSU OD 1.861.000,00 KUNA

Program 2003 Proračunska pričuva planirana u iznosu od 30.000,00 kuna

Za neplanirane i nepredviđene izdatke planirano je 30.000,00 kuna financirano prihodima od poreza na dohodak za financijske rashode.


Program 2002 Izvršna tijela planirano u iznosu od 1.549.000,00 kuna

1. Za administrativno i tehničko osoblje planirano je 1.460.000,00 kuna, od toga:

• 1.044.000,00 kuna financirano prihodima od poreza na dohodak, od toga plaće rashodi za zaposlene 1.016.000,00 kuna, materijalni rashodi 25.000,00 kuna i financijski rashodi 3.000,00 kuna;

• 5.000,00 kuna financirano od ostalih poreznih prihoda za ostale financijske rashode;

• 50.000,00 kuna financirano od prihoda od zakupa poslovnih prostora za materijalne rashode;

• 50.000,00 kuna financirano od prihoda od šumske rente za materijalne rashode;

• 311.000,00 kuna financirano od tekuće pomoći iza Državnog proračuna, od toga materijalni rashodi 298.000,00 kuna i financijski rashodi 13.000,00 kuna;

2. Za sufinanciranje naknada za poštanske usluge planirano je 5.000,00 kuna financirano od ostalih vlastitih prihoda za financijske rashode;

3. Za sufinanciranje medija (radio, televizija, bilten i web) planirano je 84.000,00 kuna financirano od tekuće pomoći iza Državnog proračuna za materijalne rashode.


Program 2001 Zaštita od požara i civilna zaštita planirano u iznosu od 282.000,00 kuna, od toga:

1. Za Gorsku službu spašavanja planirano je 2.000,00 kuna financirano prihodima od poreza na dohodak za ostale rashode;

2. Za Vatrogasnu zajednicu Općine Marijanci planirano je 265.000,00 kuna financirano od tekuće pomoći iz Državnog proračuna za ostale rashode;

3. Za opremanje i obuku jedinica civilne zaštite planirano je 15.000,00 kuna financirano ostalim vlastitim prihodima za materijalne rashode.


JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL PLANIRANO U IZNOSU OD 10.455.000,00 KUNA

Program 3016 Komunalni pogon planirano u iznosu od 30.000,00 kuna

Za otvaranje komunalnog pogona planirano je 30.000,00 kuna financirano od prihoda od prodaje građevinskog zemljišta, od toga materijalni rashodi 10.000,00 kuna i izdaci za dionice i udjele u glavnici 20.000,00 kuna. 


Program 3015 Zaštita kućanstava od zaraznih bolesti planirano u iznosu od 250.000,00 kuna

Za deratizaciju, dezinsekciju i ostale usluge planirano je 250.000,00 kuna, od toga:

• 40.000,00 kuna financirano od prihoda od zakupa poljoprivrednih zemljišta za materijalne rashode;

• 210.000,00 kuna financiran od prihoda od komunalne naknade, od toga materijalni rashodi 110.000,00 kuna i ostali rashodi 100.000,00 kuna.


Program 3014 Javni radovi planirani u iznosu od 100.000,00 kuna

Za plaće i doprinose planirano je 100.000,00 kuna financirano od prihoda od proračunskih korisnika za rashode za zaposlene.


Program 3013 Izgradnja i održavanje objekata komunalne infrastrukture  planirano u iznosu od 1.525.000,00 kuna

1. Za autobusna stajališta Kunišinci planirano je 50.000,00 kuna financirano od tekuće pomoći iz Državnog proračuna;

2. Za uređenje i održavanje groblja planirano je 50.000,00 kuna financirano prihodima od komunalne naknada za materijalne rashode;

3. Za rekonstrukciju nerazvrstanih cesta planirano je 650.000,00 kuna, od toga:

• 450.000,00 kuna financirano od prihoda od zakupa poljoprivrednih zemljišta za rashode za nabavu proizvedene dogotrajne imovine,

• 200.000,00 kuna financirano od kapitalne pomoći iz Županijskog proračuna za rashode za nabavu proizvedene dogotrajne imovine,

4. Za izgradnju pješčanih staza planirano je 400.000,00 kuna, od toga:

• 200.000,00 kuna financirano od kapitalne pomoći iz Državnog proračuna za rashode za nabavu proizvedene dogotrajne imovine,

• 200.000,00 kuna financirano od namjenskih primitaka od zaduživanja za rashode za nabavu proizvedene dogotrajne imovine;

5. Za održavanje javnih površina i poljskih puteva planirano je 165.000,00 kuna, od toga:

• 75.000,00 kuna financirano prihodima od poreza na dohodak za materijalne rashode,

• 35.000,00 kuna za financirano ostalim poreznim prihodima za rashode za materijalne rashode,

• 30.000,00 kuna financirano od prihoda od zakupa poljoprivrednih zemljišta, od toga materijalni rashodi 20.000,00 kuna i rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 10.000,00 kuna,

• 25.000,00 kuna financirano od prihoda od komunalne naknade za materijalne rashode;

6. Za rashode za uređenje javne rasvjete planirano je 60.000,00 kuna financirano od prihoda od komunalne naknade za materijalne rashode, 

7. Za čišćenje snijega s nerazvrstanih cesta planirano je 50.000,00 kuna financirano od naknade za izgradnju komunalne infrastrukture materijalne rashode;

8. Za obnovu i podizanje dugogodišnjih nasada planirano je 50.000,00 kuna financirano od namjenskih primitaka od zaduživanja za rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine;

9. Za javnu rasvjetu Kunišinci planirano je 50.000,00 kuna financirano od prihoda od komunalnih doprinosa i legalizacije za rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine.


Program 3012 Građenje i opremanje objekata javne namjene planirano u iznosu od 420.000,00 kuna

1. Za rekonstrukciju poslovnog objekta planirano je 70.000,00 kuna, od toga:

• 20.000,00 kuna financirano prihodima od poreza na dohodak za rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine,

• 50.000,00 kuna financirano ostalim poreznim prihodima za rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine;

2. Za opremanje Društvenog doma u Črnkovcima planirano je 250.000,00 kuna, od toga: 

• 50.000,00 kuna financirano od tekuće pomoći iz Državnog proračuna za rashode za nabavu proizvedene dogotrajne imovine,

• 200.000,00 kuna financirano od kapitalne pomoći iz Županijskog proračuna za rashode za nabavu proizvedene dogotrajne imovine;

3. Za Društveni dom Čamagajevci planirano je 50.000,00 kuna financirano od prihoda od komunalnih doprinosa i legalizacije, od toga za materijalne rashode 25.000,00 kuna i rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 25.000,00 kuna;

4. Za Društveni dom Kunišinci planirano je 50.000,00 kuna financirano ostalim poreznim prihodima za rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine.


Program 3011 Zaštita okoliša planirano u iznosu od 170.000,00 kuna

1. Za projektiranje sunčane elektrane planirano je 100.000,00 kuna financirano prihodima od prodaje građevinskog zemljišta za ostale financijaške rashode;

2. Za mjere gospodarenja otpadom planirano je 70.000,00 kuna financirano prihodima od prodaje građevinskog zemljišta za ostale financijske rashode;


Program 3010 Predškolski odgoj planirano u iznosu od  900.000,00 kuna

1. Za projektiranje i izgradnju dječjeg vrtića Črnkovci planirano je 50.000,00 kuna financirano od tekuće pomoći iz Državnog proračuna za rashode za nabavu proizvedene dogotrajne imovine;

2. Za materijalne troškove i usluge planirano je 50.000,00 kuna financirano od tekuće pomoći iz Državnog proračuna za materijalne rashode;

3. Za sufinanciranje rada dječjeg vrtića planirano je 800.000,00 kuna financirano od tekuće pomoći iz Državnog proračuna, od toga materijalni rashodi 50.000,00 kuna i ostali rashodi 750.000,00 kuna.


Program 3009 Demografske mjere i aktivnosti planirano je 675.000,00 kuna

1. Za pomoć pri rješavanju stambenog pitanja mladih obitelji planirano je 200.000,00 kuna financirano od prihoda od prodaje građevinskog zemljišta za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna;

2. Za naknade za novorođenčad planirano je 170.000,00 kuna financirano od prihoda poreza na dohodak za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna;

3. Za pomoć studentima planirano je 80.000,00 kuna financirano od tekuće pomoći iz Državnog proračuna za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna;

4. Za sufinanciranje prehrane učenika planirano je 15.000,00 kuna financirano od tekuće pomoći iz Državnog proračuna za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna;

5. Za nabavu udžbenika planirano je 100.000,00 kuna, od toga:

• 50.000,00 kuna financirano od tekućih pomoći iz Državnog proračuna,

• 50.000,00 kuna financirano od prihoda od prodaje građevinskog zemljišta;

6. Za sufinanciranje troškova prijevoza planirano je 80.000,00 kuna financirano od tekuće pomoći iz Državnog proračuna za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna;

7. Za sufinanciranje smještaja u učeničkim domovima planirano je 30.000,00 kuna financirano od tekuće pomoći iz Državnog proračuna za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna.


Program 3008 Osnovno i srednjoškolsko obrazovanje planirano je 20.000,00 kuna

Za održavanje školskih objekata planirano je 20.000,00 kuna financirano iz tekuće pomoći iz Državnog proračuna za ostale rashode.


Program 3007 Razvoj i upravljanje sustava vodoopskrbe, odvodnje i zaštite voda  planirano je 200.000,00 kuna

Za kanalizaciju je planirano 200.000,00 kuna financirano od namjenskih primitaka od zaduživanja za rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine.


Program 3006 Socijalna skrb planirano u iznosu od 150.000,00 kuna

1. Za prigodne darove umirovljenicima planirano je 120.000,00 kuna financirano prihodima od poreza na dohodak za naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade;

2. Za sufinanciranje troškova stanovanja planirano je 30.000,00 kuna financirano od tekuće pomoći iz županijskog proračuna za naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade.


Program 3005 Razvoj sporta i rekreacije planirano u iznosu od 650.000,00 kuna 

1. Za športsko rekreacijsku zonu „Plosna“ Kunišinci planirano je 50.000,00 kuna financirano prihodima od komunalne naknade za materijalne rashode;

2. Za sportsko rekreacijske i slične objekte planirano je 50.000,00 kuna, od toga:

• 30.000,00 kuna financirano od ostalih poreznih prihoda za materijalne rashode,

• 20.000,00 kuna financirano od prihoda od komunalne naknade za materijalne rashode;

3. Za sportsko rekreacijski centar Marijanci planirano je 50.000,00 kuna, od toga:

• 10.000,00 kuna financirano od prihoda od komunalne naknade za rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine,

• 10.000,00 kuna financirano naknadama za izgradnju komunalne infrastrukture za nabavu proizvedene dugotrajne imovine,

• 30.000,00 kuna financirano od prihoda od prodaje građevinskog zemljišta  za nabavu proizvedene dugotrajne imovine;

4. Za opremanje i održavanje dječjih igrališta planirano je 50.000,00 kuna financirano od tekuće pomoći iz Državnog proračuna za materijalne rashode;

5. Za sufinanciranje sportskih udruga planirano je 450.000,00 kuna financirano od tekuće pomoći iz Državnog proračuna za tekuće donacije.


Program 3004 Kultura i društvene djelatnosti planirano u iznosu od 165.000,00 kuna 

Za sufinanciranje udruga iz kulture i društvenih djelatnosti planirano je 165.000,00 kuna financirano od tekuće pomoći iz Državnog proračuna za ostale rashode. 


Program 3003 Povrati zajmova planirano u iznosu od 4.600.000,00 kuna

Za otplatu zajmova planirano je 4.600.000,00 kuna, od toga: 

• 380.000,00 kuna financirano od prihoda od zakupa poljoprivrednih zemljišta, od toga financijski rashodi 49.300,00 kuna i izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova 330.700,00 kuna,

• 1.300.000,00 kuna financirano od ostale refundacije iz pomoći EU za izdatke za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova,

• 50.000,00 kuna financirano od prihoda od prodaje poljoprivrednih zemljišta za izdatke za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova,

• 2.320.000,00 kuna financirano od prihoda od prodaje građevinskog zemljišta za izdatke za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova,

• 550.000,00 kuna financirano od namjenskih primitaka od zaduživanja, od toga financijski rashodi 120.000,00 kuna i izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova 430.000,00 kuna.


Program 3002 Poticanje razvoja poljoprivrede i gospodarstva planirano je 100.000,00 kuna

1. Za infrastrukturu u poduzetničkoj zoni planirano je 50.000,00 kuna financirano prihodima od zakupa poljoprivrednog zemljišta za rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine;

2. Za sufinanciranje u poljoprivredi planirano je 50.000,00 kuna financirano prihodima od zakupa poljoprivrednog zemljišta za materijalne rashode.


Program 3001 Upravljanje imovinom planirano u iznosu od 450.000,00 kuna

1. Za održavanje zgrada i redovno korištenje planirano je 200.000,00 kuna financirano od prihoda od komunalnog doprinosa i legalizacije za materijalne rashode;

2. Za materijalne rashode i usluge planirano je 250.000,00 kuna financirano od tekuće pomoći iz Državnog proračuna za materijalne rashode.

Sudjelovanje:

Molimo Vas prijavite se kako biste mogli sudjelovati u donošenju proračuna prijava

Vijesti

Dokumenti

 1. PLAN PRIHODA PRORAČUNA 2022
  PREUZMI:

 2. PLAN PRORAČUNA 2022
  PREUZMI:

 3. Odluka o izvršavanju proračuna Općine Marijanci za 2022. godinu
  PREUZMI:

 4. Proračun Općine Marijanci za 2022. godinu i projekcije za 2022. i 2023 godinu
  PREUZMI:

 5. Proračun Općine Marijanci za 2022. godinu s projekcijama za 2023. i 2024.
  PREUZMI:

 6. FINANCIJSKA IZVJEŠĆA ZA RAZDOBLJE 01.01.2022. – 31.03.2022.
  PREUZMI:

 7. BILJEŠKE UZ FINANCIJSKA IZVJEŠĆA ZA RAZDOBLJE 01.01.2022. – 31.03.2022.
  PREUZMI:

 8. Izmjene i dopune Proračuna Općine Marijanci za 2022. godinu s projekcijama za 2023. i 2024. godinu
  PREUZMI:

 9. Bilješke uz financijska izvješća za razdoblje 01.01.2022. - 30.06.2022.
  PREUZMI:

 10. Izvještaj proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika Općine Marijanci - Konsolidirani proračun - 30.06.2022.
  PREUZMI:

 11. Izvještaj proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika Općine Marijanci - Proračun - 30.06.2022.
  PREUZMI:

 12. Financijski izvještaj za razdoblje od 1.1.-30.9.2022. godinu
  PREUZMI:

 13. Bilješka uz financijski izvještaj za razdoblje od 1.1.-30.9.2022. godinu
  PREUZMI:

 14. Izvješće o zaduženju_ jamstvu_suglasnosti 30.09.2022.
  PREUZMI:

 15. Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna Općine Marijanci za 2022. godinu
  PREUZMI:

Više