Pretražite općinu ili grad

Proračun za godinu:

Općina Marijanci

  Kontakt podaci
  Općina Marijanci
  Kralja Zvonimira 2, 31555 Marijanci
  OIB: 10282419721
  031 643 100
  info@marijanci.hr

Poštovani stanovnici,


predstavljam vam „Vodič za građane“ za 2022. godinu. U njemu je prikazano na koji način Općina Marijanci prikuplja i investira sredstva. Kako bismo vam omogućili uvid u rad naše Općine i učinili je što transparentnijom, nastavljamo s projektom koji se nalazi na Internet stranici www.proracun.hr, te na našoj službenoj stranici www.marijanci.hr.

Kako bismo Vam pokazali za što planiramo izdvojiti novac iz Proračuna nastavljamo s projektom „Vodič za građane“.

Najznačajniji dio sredstava i to u iznosu od 4.650.000,00 kn ili 37% proračuna je predviđen za otplatu zajmova koji su utrošeni u proteklom razdoblju investicijskog ciklusa na velike projekte koji su sufinancirani iz fondova EU. I pored toga značajna sredstva predvidjeli smo za  izgradnju i održavanje komunalne infrastrukture, gradnju i opremanje objekata javne namjene kao i nastavak izgradnje sustava vodoopskrbe i odvodnje. Sve to predstavlja korake napravljene u pravom smjeru da naša Općina uvijek bude mjesto poželjno za život.

Značajno smo povećali sredstva za predškolski odgoj s obzirom da od nove godine krećemo sa cjelodnevnim programom boravka djece u novoobnovljenom vrtiću i to sa dvije mješovite i jednom jasličkom skupinom.

Nastavljamo sa provođenjem niza demografskih mjera i aktivnosti kao i socijalnih mjera koje imaju za cilj poticati mlade obitelji da ostanu živjeti na ovim prostorima i da se pritom odluče imati veći boj djece, pri  čemu im želimo pomoći u prevladavanju jaza koji se pojavljuje u stalnom nesrazmjeru troškova života u odnosu na primanja.

Pošto je u današnje vrijeme, kada smo zdravstveno ugroženi pandemijom Corona virusa, zdravlje postalo najvažniji prioritet svakog čovjeka, važno je održati tjelesnu aktivnost, kao i boravak djece i mladih na otvorenom prostoru. Ulažemo znatna sredstva za razvoj sporta i rekreacije koja se odnose na rad i aktivnosti sportskih udruga, ali isto tako i pripremu projekata koje se odnose na sportsku infrastrukturu, a koju značajnije planiramo realizirati u razdoblju koje je pred nama. 

Osim za sportske aktivnosti osigurali smo sredstva za rad i aktivnosti udruga koje su svoje aktivnosti usmjerili na kulturu i druge društvene aktivnosti . 

Jačanje aktivnosti i rada na zaštiti od požara i civilne zaštite već nekoliko godina su u prioritetu pri planiranju i osiguranju sredstava pa tako i ove godine osiguravamo znatna sredstva za vatrogasnu zajednicu Općine Marijanci, civilnu zaštitu, crveni križ, gorsku službu spašavanja.

 U ovim izazovnim vremenima moramo ostati povezana zajednica u kojoj pojedinac ima razumijevanja za bližnje.


Dragi stanovnici, predstavio sam samo dio projekata koje želimo realizirati u 2022. godini.

Ukoliko mislite kako nam je još nešto potrebno kako bismo poboljšali našu Općinu, molimo, napišite nam.

Vaš Načelnik!


Prijedloge, sugestije i komentare možete ostavljati do 16.12.2021. godine kada ćemo sve zaprimljene komentare obraditi, na njih odgovoriti te prijedlog proračuna s prihvaćenim primjedbama predstaviti i predložiti na sjednici Općinskog vijeća.


Savjetovanje Prijedloga Proračuna Općine Marijanci za 2022. godinu OVDJE.Što je proračun?

Proračun je akt kojim se procjenjuju prihodi i primici te utvrđuju rashodi i izdaci Općine Marijanci za proračunsku godinu, a sadrži i projekciju prihoda i primitaka te rashoda i izdataka za slijedeće dvije godine. 


U ovom Vodiču za građane bit će prikazan sažetak proračuna Općine Marijanci za 2022. godinu s najvažnijim smjernicama razvoja Općine Marijanci koji pojašnjava planove i aktivnosti. Ovim pregledom Općinskog proračuna želimo omogućiti svim građanima uvid u prihode i rashode Općine Marijanci kako bi imali transparentnu i potpunu informaciju o tome gdje i kako se troši općinski novac, kao i da bismo potaknuli sve građane na aktivno sudjelovanje u komentiranju, predlaganju i sugeriranju Općinskog proračuna.


Proračun sadržava:

1. Opći dio proračuna sačinjavaju:

• Račun prihoda i rashoda u kojem su prikazani svi prihodi i rashodi prema ekonomskoj klasifikaciji (npr. prihodi od poreza, imovine, pristojbi te rashodi za nabavu nefinancijske imovine, rashodi za usluge tekućeg i investicijskog održavanja, rashodi za zaposlene, financijski rashodi). 

• Račun zaduživanja/financiranja koristi se u trenutku kada postoje viškovi ili manjkovi. Na računu zaduživanja/financiranja prikazuju se izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova te primici od financijske imovine i zaduživanja.


Slikoviti prikaz općeg dijela proračuna:


 


Račun prihoda i rashoda prikazuje prikupljena i potrošena sredstva u toku jedne godine stoga se on sastoji od prihoda i rashoda. Račun zaduživanja/financiranja sastoji se od: primitaka od financijske imovine i zaduživanja te izdataka za financijsku imovinu i otplate zajmova. Na račun zaduživanja/financiranja upisuju se viškovi nastali većim prilivom prihoda od rashoda te manjkovi nastali većim odlivom sredstava u rashode od priliva prihoda.


2. Poseban dio proračuna sačinjava:

plan rashoda i izdataka raspoređen po organizacijskim jedinica (odjelima) i proračunskim korisnicima iskazanih po vrstama te raspoređenih u programe koji se sastoje od aktivnosti i projekata. 


Treba napomenuti da Proračun nije statičan akt već se sukladno Zakonu može mijenjati tijekom proračunske godine. Ta izmjena se naziva rebalans proračuna. Procedura izmjena/rebalansa Proračuna identična je proceduri njegova donošenja


Proračunski korisnici:

Proračunski korisnici su ustanove, tijela javne vlasti kojima je JLS osnivač ili suosnivač. Financiranje proračunskih korisnika je većim dijelom iz proračuna svog osnivača ili suosnivača. Proračunski korisnici JLS mogu biti: dječji vrtići, knjižnice, javne vatrogasne postrojbe, muzeji, kazališta, domovi za starije i nemoćne osobe… 


Zakoni i sankcije

Proračun se donosi za jednu fiskalnu (proračunsku) godinu. Kod nas se fiskalna godina poklapa s kalendarskom i traje od 01. siječnja do 31. prosinca. Jedini ovlašteni predlagatelj Proračuna je Općinski načelnik. Općinski Načelnik jedinice lokalne samouprave odgovoran je za zakonito planiranje i izvršavanje proračuna, za svrhovito, učinkovito i ekonomično raspolaganje proračunskim sredstvima. Proračun donosi (izglasava) Općinsko vijeće do kraja godine. Ako se ne donese proračun prije početka proračunske godine, privremeno se, a najduže za prva tri mjeseca proračunske godine, na osnovi odluke o privremenom financiranju koja mora biti donesena do 31. prosinca, nastavlja financiranje poslova, funkcija i programa tijela jedinica lokalne i područne samouprave i drugih proračunskih i izvanproračunskih korisnika.

U slučaju kada je raspušteno samo Općinsko vijeće, a općinski načelnik nije razriješen, do imenovanja povjerenika Vlade Republike Hrvatske, financiranje se obavlja izvršavanjem redovnih i nužnih rashoda i izdataka temeljem odluke o financiranju nužnih rashoda i izdataka koju donosi općinski načelnik.

Po imenovanju povjerenika Vlade Republike Hrvatske, općinski načelnik predlaže povjereniku novu odluku o financiranju nužnih rashoda i izdataka u koju su uključeni ostvareni prihodi i primici te izvršeni rashodi i izdaci u vremenu do dolaska povjerenika. Ako se do 31. ožujka ne donese proračun, povjerenik donosi odluku o financiranju nužnih rashoda i izdataka za razdoblje do donošenja proračuna.
Proračunski prihodi i primici

Prihodi i primici Iznos U %
Prihodi od poslovanja 8.650.000,00 kn 69,20 %
> Prihodi od poreza 1.670.000,00 kn 13,36 %
> Pomoći iz inozemstva 5.030.000,00 kn 40,24 %
> Prihodi od imovine 1.100.000,00 kn 8,80 %
> Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada 810.000,00 kn 6,48 %
> Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga 40.000,00 kn 0,32 %
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine 2.850.000,00 kn 22,80 %
> Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine 2.850.000,00 kn 22,80 %
Primici od financijske imovine i zaduživanja 1.000.000,00 kn 8,00 %
> Primici od zaduživanja 1.000.000,00 kn 8,00 %
UKUPNO 12.500.000,00 kn
Grafika
Prihodi od poreza
Pomoći iz inozemstva
Prihodi od imovine
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga
Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine
Primici od zaduživanja
*postotak potkategorije predstavlja udio potkategorije u ukupnom iznosu proračuna

PRIHODI I PRIMICI

Ukupni prihodi i primici Općine Marijanci za 2022. godinu planirani su u iznosu od 12.500.000,00 kuna


Prihodi od poslovanja

Prihodi od poslovanja Općine Marijanci za 2022. godinu planirani su u iznosu od 8.650.000,00 kuna, a čine ih:

1. Prihodi od poreza planirani u iznosu od 1.670.000,00 kuna, od toga porez i prirez na dohodak planiran u iznosu 1.500.000,00 kuna, porezi na imovinu planiran u iznosu od 150.000,00 kuna i porezi na robu i usluge planiran u iznosu od 20.000,00 kuna;

2. Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna planirane u iznosu od 5.030.000,00 kuna, od toga pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU 1.300.000,00 kuna, pomoći proračunu iz drugih proračuna 3.630.000,00 kuna i pomoći od izvanproračunskih korisnika planirane u iznosu 100.000,00 kuna;

3. Prihodi od imovine planirani u iznosu od 1.100.000,00 kuna od nefinancijske imovine;

4. Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada planirani u iznosu od 810.000,00 kuna, od toga prihodi po posebnim propisima planirani u iznosu od 60.000,00 kuna i komunalni doprinosi i naknade planirani u iznosu od 750.000,00 kuna.

5. Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga planirani u iznosu od 40.000,00 kuna.


Prihodi od prodaje nefinancijske imovine

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine planirani u iznosu od 2.850.000,00 kuna, od toga:

1. Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine planirani u iznosu od 2.850.000,00 kuna – prihodi od prodaje materijalne imovine – prirodna bogatstva


Primici od financijske imovine i zaduživanja

Primici od zaduživanja (primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija) planirani u iznosu od 1.000.000,00 kuna.
Proračunski rashodi i izdaci

Rashodi Iznos U %
UKUPNO 0,00 kn
Grafika
*postotak potkategorije predstavlja udio potkategorije u ukupnom iznosu proračuna


OPIS POSEBNOG DIJELA PRORAČUNA


OPĆINSKO VIJEĆE PLANIRANO U IZNOSU OD 186.000,00 KUNA

Program 1100 Predstavnička i izvršna tijela planirano u iznosu od 186.000,00 kuna

1. Za lokalnu akcijsku grupu planirano je 5.000,00 kuna financirano od ostalih vlastitih prihoda za tekuće donacije;

2. Za sufinanciranje Crvenog križa planirano je 15.000,00 kuna financirano od ostalih vlastitih prihoda za tekuće donacije;

3. Za proslavu blagdana - Božić i Nova godina planirano je 50.000,00 kuna financirano od tekuće pomoći iz Državnog proračuna, od toga 25.000,00 kuna za rashod za materijal i energiju i 25.000,00 kuna za ostale financijaške rashode;

4. Za naknadu za uređenje voda planirano je 25.000,00 kuna financirano od prihoda od komunalne naknade za ostale nespomenute rashode poslovanja;

5. Za održavanje Dana općine i druge prigode planirano je 30.000,00 kuna financirano prihodima od poreza na dohodak za ostale nespomenute rashode poslovanja;

6. Za sufinanciranje političkih stranaka planirano je 11.000,00 kuna financirano prihodima od poreza na dohodak za tekuće donacije;

7. Za naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela planirano je 50.000,00 kuna financirano od tekuće pomoći iz Državnog proračuna za ostale nespomenute rashode poslovanja.


URED NAČELNIKA PLANIRANO U IZNOSU OD 1.859.000,00 KUNA

Program 2003 Proračunska pričuva planirana u iznosu od 30.000,00 kuna

Za neplanirane i nepredviđene izdatke planirano je 30.000,00 kuna financirano prihodima od poreza na dohodak.


Program 2002 Izvršna tijela planirano u iznosu od 1.547.000,00 kuna

1. Za administrativno i tehničko osoblje planirano je 1.458.000,00 kuna, od toga:

• 1.042.000,00 kuna financirano prihodima od poreza na dohodak, od toga plaće (bruto) 805.000,00 kuna, ostali rashodi za zaposlene 77.000,00 kuna, doprinosi na plaće 134.000,00 kuna, rashodi za usluge 5.000,00 kuna, ostali nespomenuti rashodi poslovanja 18.000,00 kuna i kamate na primljene kredite i zajmove 3.000,00 kuna;

• 5.000,00 kuna financirano od ostalih poreznih prihoda za ostale financijske rashode;

• 50.000,00 kuna financirano od prihoda od zakupa poslovnih prostora za rashode za usluge;

• 50.000,00 kuna financirano od prihoda od šumske rente za rashode za usluge;

• 311.000,00 kuna financirano od tekuće pomoći iza Državnog proračuna, od toga naknade troškova zaposlenima 68.000,00 kuna, rashodi za materijal i energiju 25.000,00 kuna, rashodi za usluge 183.000,00 kuna, ostali nespomenuti rashodi poslovanja 22.000,00 kuna i ostali financijski rashodi 13.000,00 kuna;

2. Za sufinanciranje naknada za poštanske usluge planirano je 5.000,00 kuna financirano od ostalih vlastitih prihoda za ostale financijske rashode;

3. Za sufinanciranje medija (radio, televizija, bilten i web) planirano je 84.000,00 kuna financirano od tekuće pomoći iza Državnog proračuna za rashode za usluge.


Program 2001 Zaštita od požara i civilna zaštita planirano u iznosu od 282.000,00 kuna, od toga:

1. Za Gorsku službu spašavanja planirano je 2.000,00 kuna financirano prihodima od poreza na dohodak za tekuće donacije;

2. Za Vatrogasnu zajednicu Općine Marijanci planirano je 265.000,00 kuna financirano od tekuće pomoći iz Državnog proračuna za tekuće donacije;

3. Za opremanje i obuku jedinica civilne zaštite planirano je 15.000,00 kuna financirano ostalim vlastitim prihodima za rashode za materijal i energiju.


JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL PLANIRANO U IZNOSU OD 10.455.000,00 KUNA

Program 3016 Komunalni pogon planirano u iznosu od 30.000,00 kuna

Za otvaranje komunalnog pogona planirano je 30.000,00 kuna financirano od prihoda od prodaje građevinskog zemljišta, od toga ostali nespomenuti rashodi poslovanja 10.000,00 kuna i dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava izvan javnog sektora 20.000,00 kuna.


Program 3015 Zaštita kućanstava od zaraznih bolesti planirano u iznosu od 250.000,00 kuna

Za deratizaciju, dezinsekciju i ostale usluge planirano je 250.000,00 kuna, od toga:

• 40.000,00 kuna financirano od prihoda od zakupa poljoprivrednih zemljišta za rashode za usluge;

• 210.000,00 kuna financiran od prihoda od komunalne naknade, od toga rashodi za usluge 110.000,00 kuna i tekuće donacije 100.000,00 kuna.


Program 3014 Javni radovi planirani u iznosu od 100.000,00 kuna

Za plaće i doprinose planirano je 100.000,00 kuna financirano od prihoda od proračunskih korisnika, od toga plaće (bruto) 84.000,00 kuna i doprinosi na plaće 16.000,00 kuna.


Program 3013 Izgradnja i održavanje objekata komunalne infrastrukture  planirano u iznosu od 1.525.000,00 kuna

1. Za autobusna stajališta Kunišinci planirano je 50.000,00 kuna financirano od tekuće pomoći iz Državnog proračuna za građevinske objekte;

2. Za uređenje i održavanje groblja planirano je 50.000,00 kuna financirano prihodima od komunalne naknade, od toga rashodi za materijal i energiju 25.000,00 kuna i rashodi za usluge 25.000,00 kuna;

3. Za rekonstrukciju nerazvrstanih cesta planirano je 650.000,00 kuna, od toga:

• 450.000,00 kuna financirano od prihoda od zakupa poljoprivrednih zemljišta za građevinske objekte,

• 200.000,00 kuna financirano od kapitalne pomoći iz Županijskog proračuna za građevinske objekte;

4. Za izgradnju pješčanih staza planirano je 400.000,00 kuna, od toga:

• 200.000,00 kuna financirano od kapitalne pomoći iz Državnog proračuna za građevinske objekte,

• 200.000,00 kuna financirano od namjenskih primitaka od zaduživanja za građevinske objekte;

5. Za održavanje javnih površina i poljskih puteva planirano je 165.000,00 kuna, od toga:

• 75.000,00 kuna financirano prihodima od poreza na dohodak za rashode za materijal i energiju,

• 35.000,00 kuna za financirano ostalim poreznim prihodima za rashode za materijal i energiju,

• 30.000,00 kuna financirano od prihoda od zakupa poljoprivrednih zemljišta, od toga rashodi za usluge 20.000,00 kuna i postrojenja i oprema 10.000,00 kuna,

• 25.000,00 kuna financirano od prihoda od komunalne naknade za rashode za usluge;

6. Za rashode za uređenje javne rasvjete planirano je 60.000,00 kuna financirano od prihoda od komunalne naknade, od toga rashodi za materijal i energiju 10.000,00 kuna i rashodi za usluge 50.000,00 kuna; 

7. Za čišćenje snijega s nerazvrstanih cesta planirano je 50.000,00 kuna financirano od naknade za izgradnju komunalne infrastrukture za rashode za usluge;

8. Za obnovu i podizanje dugogodišnjih nasada planirano je 50.000,00 kuna financirano od namjenskih primitaka od zaduživanja za višegodišnje nasade i osnovno stado;

9. Za javnu rasvjetu Kunišinci planirano je 50.000,00 kuna financirano od prihoda od komunalnih doprinosa i legalizacije za građevinske objekte.


Program 3012 Građenje i opremanje objekata javne namjene planirano u iznosu od 420.000,00 kuna

1. Za rekonstrukciju poslovnog objekta planirano je 70.000,00 kuna, od toga:

• 20.000,00 kuna financirano prihodima od poreza na dohodak za građevinske objekte,

• 50.000,00 kuna financirano ostalim poreznim prihodima za građevinske objekte;

2. Za opremanje Društvenog doma u Črnkovcima planirano je 250.000,00 kuna, od toga: 

• 50.000,00 kuna financirano od tekuće pomoći iz Državnog proračuna za postrojenja i opremu,

• 200.000,00 kuna financirano od kapitalne pomoći iz Županijskog proračuna za postrojenja i opremu;

3. Za Društveni dom Čamagajevci planirano je 50.000,00 kuna financirano od prihoda od komunalnih doprinosa i legalizacije, od toga rashodi za usluge 25.000,00 kuna i postrojenja i oprema 25.000,00 kuna;

4. Za Društveni dom Kunišinci planirano je 50.000,00 kuna financirano ostalim poreznim prihodima, od toga građevinski objekti 40.000,00 kuna i postrojenja i oprema 10.000,00 kuna.


Program 3011 Zaštita okoliša planirano u iznosu od 170.000,00 kuna

1. Za projektiranje sunčane elektrane planirano je 100.000,00 kuna financirano prihodima od prodaje građevinskog zemljišta za ostale financijaške rashode;

2. Za mjere gospodarenja otpadom planirano je 70.000,00 kuna financirano prihodima od prodaje građevinskog zemljišta za ostale financijske rashode;


Program 3010 Predškolski odgoj planirano u iznosu od  900.000,00 kuna

1. Za projektiranje i izgradnju dječjeg vrtića Črnkovci planirano je 50.000,00 kuna financirano od tekuće pomoći iz Državnog proračuna za građevinske objekte;

2. Za materijalne troškove i usluge planirano je 50.000,00 kuna financirano od tekuće pomoći iz državnog proračuna, od toga rashodi za materijal i energiju 40.000,00 kuna i rashodi za usluge 10.000,00 kuna;

3. Za sufinanciranje rada dječjeg vrtića planirano je 800.000,00 kuna financirano od tekuće pomoći iz Državnog proračuna, od toga rashodi za usluge 50.000,00 kuna i tekuće donacije 750.000,00 kuna.


Program 3009 Demografske mjere i aktivnosti planirano je 625.000,00 kuna

1. Za pomoć pri rješavanju stambenog pitanja mladih obitelji planirano je 200.000,00 kuna financirano od prihoda od prodaje građevinskog zemljišta za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna;

2. Za naknade za novorođenčad planirano je 170.000,00 kuna financirano od prihoda poreza na dohodak za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna;

3. Za pomoć studentima planirano je 80.000,00 kuna financirano od tekuće pomoći iz Državnog proračuna za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna;

4. Za sufinanciranje prehrane učenika planirano je 15.000,00 kuna financirano od tekuće pomoći iz Državnog proračuna za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna;

5. Za nabavu udžbenika planirano je 50.000,00 kuna financirano od tekuće pomoći iz Državnog proračuna za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna;

6. Za sufinanciranje troškova prijevoza planirano je 80.000,00 kuna financirano od tekuće pomoći iz Državnog proračuna za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna;

7. Za sufinanciranje smještaja u učeničkim domovima planirano je 30.000,00 kuna financirano od tekuće pomoći iz Državnog proračuna za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna.


Program 3008 Osnovno i srednjoškolsko obrazovanje planirano je 20.000,00 kuna

Za održavanje školskih objekata planirano je 20.000,00 kuna financirano iz tekuće pomoći iz Državnog proračuna za tekuće donacije.


Program 3007 Razvoj i upravljanje sustava vodoopskrbe, odvodnje i zaštite voda  planirano je 200.000,00 kuna

Za kanalizaciju je planirano 200.000,00 kn financirano od namjenskih primitaka od zaduživanja za građevinske objekte.


Program 3006 Socijalna skrb planirano u iznosu od 150.000,00 kuna

1. Za prigodne darove umirovljenicima planirano je 120.000,00 kuna financirano prihodima od poreza na dohodak proračuna za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna;

2. Za sufinanciranje troškova stanovanja planirano je 30.000,00 kuna financirano od tekuće pomoći iz županijskog proračuna za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna;


Program 3005 Razvoj sporta i rekreacije planirano u iznosu od 650.000,00 kuna 

1. Za športsko rekreacijsku zonu „Plosna“ Kunišinci planirano je 50.000,00 kuna financirano prihodima od komunalne naknade za rashode za materijal i energiju;

2. Za sportsko rekreacijske i slične objekte planirano je 50.000,00 kuna, od toga:

• 30.000,00 kuna financirano od ostalih poreznih prihoda za rashode za usluge,

• 20.000,00 kuna financirano od prihoda od komunalne naknade za rashode za usluge;

3. Za sportsko rekreacijski centar Marijanci planirano je 50.000,00 kuna, od toga:

• 10.000,00 kuna financirano od prihoda od komunalne naknade za građevinske objekte,

• 10.000,00 kuna financirano naknadama za izgradnju komunalne infrastrukture za građevinske objekte,

• 30.000,00 kuna financirano od prihoda od prodaje građevinskog zemljišta za građevinske objekte;

4. Za opremanje i održavanje dječjih igrališta planirano je 50.000,00 kuna financirano od tekuće pomoći iz Državnog proračuna za rashode za usluge;

5. Za sufinanciranje sportskih udruga planirano je 450.000,00 kuna financirano od tekuće pomoći iz Državnog proračuna za tekuće donacije.


Program 3004 Kultura i društvene djelatnosti planirano u iznosu od 165.000,00 kuna 

Za sufinanciranje udruga iz kulture i društvenih djelatnosti planirano je 165.000,00 kuna financirano od tekuće pomoći iz Državnog proračuna za tekuće donacije. 


Program 3003 Povrati zajmova planirano u iznosu od 4.650.000,00 kuna

Za otplatu zajmova planirano je 4.650.000,00 kuna, od toga: 

• 380.000,00 kuna financirano od prihoda od zakupa poljoprivrednih zemljišta, od toga kamate za primljene kredite i zajmove 49.300,00 kuna i otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija 330.700,00 kuna,

• 1.300.000,00 kuna financirano od ostale refundacije iz pomoći EU za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija,

• 50.000,00 kuna financirano od prihoda od prodaje poljoprivrednih zemljišta za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija,

• 2.370.000,00 kuna financirano od prihoda od prodaje građevinskog zemljišta za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija,

• 550.000,00 kuna financirano od namjenskih primitaka od zaduživanja, od toga kamate za primljene kredite i zajmove 120.000,00 kuna i otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija 430.000,00 kuna.


Program 3002 Poticanje razvoja poljoprivrede i gospodarstva planirano je 100.000,00 kuna

1. Za infrastrukturu u poduzetničkoj zoni planirano je 50.000,00 kuna financirano prihodima od zakupa poljoprivrednog zemljišta za građevinske objekte;

2. Za sufinanciranje u poljoprivredi planirano je 50.000,00 kuna financirano prihodima od zakupa poljoprivrednog zemljišta za rashode za usluge.


Program 3001 Upravljanje imovinom planirano u iznosu od 500.000,00 kuna

1. Za održavanje zgrada i redovno korištenje planirano je 200.000,00 kuna financirano od prihoda od komunalnog doprinosa i legalizacije, od toga rashodi za materijal i energiju 110.000,00 kuna, rashodi za usluge 70.000,00 kuna i ostali nespomenuti rashodi poslovanja 20.000,00 kuna;

2. Za materijalne rashode i usluge planirano je 300.000,00 kuna financirano od tekuće pomoći iz Državnog proračuna, od toga rashodi za materijal i energiju 270.000,00 kuna i rashodi za usluge 30.000,00 kuna.Sudjelovanje:

Molimo Vas prijavite se kako biste mogli sudjelovati u donošenju proračuna prijava

Vijesti

Dokumenti

  1. PLAN PRIHODA PRORAČUNA 2022
    PREUZMI:

  2. PLAN PRORAČUNA 2022
    PREUZMI: