Pretražite općinu ili grad

Proračun za godinu:

Općina Preko

  Kontakt podaci
  Općina Preko
  Trg hrvatske nezavisnosti 2, 23273 Preko
  OIB: 13458425443
  023 286 445
  opcina-preko@preko.hr

Proračun za građane za 2018. godinu


Poštovani stanovnici,

predstavljamo Vam „Proračun za građane“ za 2018. godinu. U njemu je prikazano na koji način Općina Preko prikuplja i investira sredstva. Kako bismo Vam omogućili uvid u rad naše Općine i učinili je što transparentnijom ušli smo u projekt koji se nalazi na Internet stranici www.proracun.hr te na našoj službenoj stranici www.opcina-preko.hr.

Kako bismo Vam pokazali za što planiramo izdvojiti novac iz Proračuna predstavljamo Vam projekt „Proračun za građane“.

Veliki dio novca planiramo za izgradnju nerazvrstanih cesta i nogostupa, izgradnju sustava vodovoda i odvodnje. Održavanje javnih zelenih površina, javne rasvjete, protupožarnih puteva, plaža i dječjih igrališta. 

U planu je uređenje i obnova društvenih domova, zgrade Općine i vjerskih objekata.

Dio novca namijenili smo za izradu projektne dokumentacije u svrhu kandidiranja prema EU fondovima, koja se odnosi na projekte INTERREG MRD PROGRAM, Olea Europea – Ugljan, Sv Mihovil – projekt obnove, Algomeracija Preko – Kali, obnova Uljare Preko i dr.

Želimo ulagati u obrazovanje, jer mladi i obrazovani ljudi temelj našeg društva, s toga sufinanciramo nabavu školskih udžbenika za osnovnoškolce s 500 kuna, a studentima dodjeljujemo stipendije. U planu je obnova OŠ Valentina Klarina, radovi se odnose na izgradnji triju dodatnih učionica kako bi se od slijedeće školske godine nastava mogla odvijati u jednoj smjeni.

Iznimno smo ponosi na povećanje novorođene djece na području naše Općine. Općina Preko je povećala jednokratne novčane naknade za novorođenu djecu koje iznose 7.500,00 kuna za prvo dijete, za drugo 15.000,00 kuna, za treće na 30.000,00 kuna, a za četvrto i svako sljedeće na 60.000,00 kuna.

Kako bismo našim najmlađima pružili ustanovu u kojoj će se moći igrati i razvijati u planu je rekonstrukcije Dječjeg vrtića Lastavica, radovi uključuju nadogradnju dijela u kojemu će biti osiguran smještaj djece u jaslicama, a obnovit će se i postojeće prostorije. U planu je uređenje dječjih igrališta „Mulić“ u Preku i u Poljani.

Među najvećim projektima bila je rekonstrukcija i uređenje nogometnog igrališta u Sutomišćici, koje je jedno od najposebnijih i najljepših igrališta na svijetu.

Bitno nam je očuvanje tradicije i kulture s toga smo dio novca iz proračuna izdvojili za obilježavanje značajnih događanja u kulturi kao i za udruge koje nas predstavljaju. 

Dragi stanovnici predstavili smo dio projekata koje želimo realizirati u 2018. godini.

Ukoliko mislite kako nam je još nešto potrebno kako bismo poboljšali našu Općinu molimo da nam napišete.


Vaš Načelnik!


Što je proračun?

Proračun je akt kojim se procjenjuju prihodi i primici te utvrđuju rashodi i izdaci Općine Preko za proračunsku godinu, a sadrži i projekciju prihoda i primitaka te rashoda i izdataka za slijedeće dvije godine. 


U ovom Proračunu za građane bit će prikazan sažetak proračuna Općine Preko za 2018. godinu s najvažnijim smjernicama razvoja Općine Preko koji pojašnjava planove i aktivnosti. Ovim pregledom Općinskog proračuna želimo omogućiti svim građanima uvid u prihode i rashode Općine Preko kako bi imali transparentnu i potpunu informaciju o tome gdje i kako se troši općinski novac, kao i da bismo potaknuli sve građane na aktivno sudjelovanje u komentiranju, predlaganju i sugeriranju Općinskog proračuna.


Proračun Općine Preko možete pronaći ovdje.


Proračun sadržava:

1. Opći dio proračuna sačinjavaju:

• Račun prihoda i rashoda u kojem su prikazani svi prihodi i rashodi prema ekonomskoj klasifikaciji (npr. prihodi od poreza, imovine, pristojbi te rashodi za nabavu nefinancijske imovine, rashodi za usluge tekućeg i investicijskog održavanja, rashodi za zaposlene, financijski rashodi). 

• Račun zaduživanja/financiranja koristi se u trenutku kada postoje viškovi ili manjkovi. Na računu zaduživanja/financiranja prikazuju se izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova te primici od financijske imovine i zaduživanja.


Slikoviti prikaz općeg dijela proračuna:


 

Račun prihoda i rashoda prikazuje prikupljena i potrošena sredstva u toku jedne godine stoga se on sastoje od prihoda i rashoda. Račun zaduživanja/financiranja sastoji se od: primitaka od financijske imovine i zaduživanja te izdataka za financijsku imovinu i otplate zajmova. Na račun zaduživanja/financiranja upisuju se viškovi nastali većim prilivom prihoda od rashoda te manjkovi nastali većim odlivom sredstava u rashode od priliva prihoda.


2. Poseban dio proračuna sačinjava:

plan rashoda i izdataka raspoređen po organizacijskim jedinica (odjelima) i proračunskim korisnicima iskazanih po vrstama te raspoređenih u programe koji se sastoje od aktivnosti i projekata. 


3. Plan razvojnih programa

Plan razvojnih programa sadrži strateški planirane rashode na nefinancijskoj imovini i plan kapitalnih pomoći i donacija iskazanih po izvorima prihoda za izvedbu programa. Što znači da se u planu razvojnih programa detaljno planiraju rashodi po programima za tri godine koji moraju biti mjerljivi i unose se u kolonu pokazatelji rezultata. Ovime se postižu veći rezultati u ostvarenju pojedinih ciljeva. Plan razvojnih programa sastavni je dio proračuna.


Treba napomenuti da Proračun nije statičan akt već se sukladno Zakonu može mijenjati tijekom proračunske godine. Ta izmjena se naziva rebalans proračuna. Procedura izmjena/rebalansa Proračuna identična je proceduri njegova donošenja


Proračunski korisnici:

Proračunski korisnici su ustanove, tijela javne vlasti kojima je JLS osnivač ili suosnivač. Financiranje proračunskih korisnika je većim dijelom iz proračuna svog osnivača ili suosnivača. Proračunski korisnici JLS mogu biti: dječji vrtići, knjižnice, javne vatrogasne postrojbe, muzeji, kazališta, domovi za starije i nemoćne osobe… 


Zakoni i sankcije

Proračun se donosi za jednu fiskalnu (proračunsku) godinu. Kod nas se fiskalna godina poklapa s kalendarskom i traje od 01. siječnja do 31. prosinca. Jedini ovlašteni predlagatelj Proračuna je Općinski načelnik. Općinski Načelnik jedinice lokalne samouprave odgovoran je za zakonito planiranje i izvršavanje proračuna, za svrhovito, učinkovito i ekonomično raspolaganje proračunskim sredstvima. Proračun donosi (izglasava) Općinsko vijeće do kraja godine. Ako se ne donese proračun prije početka proračunske godine, privremeno se, a najduže za prva tri mjeseca proračunske godine, na osnovi odluke o privremenom financiranju koja mora biti donesena do 31. prosinca, nastavlja financiranje poslova, funkcija i programa tijela jedinica lokalne i područne samouprave i drugih proračunskih i izvanproračunskih korisnika.

U slučaju kada je raspušteno samo Općinsko vijeće, a općinski načelnik nije razriješen, do imenovanja povjerenika Vlade Republike Hrvatske, financiranje se obavlja izvršavanjem redovnih i nužnih rashoda i izdataka temeljem odluke o financiranju nužnih rashoda i izdataka koju donosi općinski načelnik.

Po imenovanju povjerenika Vlade Republike Hrvatske, općinski načelnik predlaže povjereniku novu odluku o financiranju nužnih rashoda i izdataka u koju su uključeni ostvareni prihodi i primici te izvršeni rashodi i izdaci u vremenu do dolaska povjerenika. Ako se do 31. ožujka ne donese proračun, povjerenik donosi odluku o financiranju nužnih rashoda i izdataka za razdoblje do donošenja proračuna.Proračunski prihodi i primici

Prihodi i primici Iznos Iznos € U %
Prihodi poslovanja 25.520.000,00 kn 3.387.086,07 € 100 %
> Prihodi od poreza 9.900.000,00 kn 1.313.955,80 € 38,79 %
> Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna 5.700.000,00 kn 756.520,01 € 22,34 %
> Prihodi od imovine 1.471.000,00 kn 195.235,25 € 5,76 %
> Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada 8.129.000,00 kn 1.078.903,71 € 31,85 %
> Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga 250.000,00 kn 33.180,70 € 0,98 %
> Kazne, upravne mjere i ostali prihodi 70.000,00 kn 9.290,60 € 0,27 %
UKUPNO 25.520.000,00 kn 3.387.086,07 €
Grafika
Prihodi od poreza
Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna
Prihodi od imovine
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga
Kazne, upravne mjere i ostali prihodi
*postotak potkategorije predstavlja udio potkategorije u ukupnom iznosu proračuna

PRIHODI I PRIMICI

Ukupni prihodi i primici Općine Preko za 2018. godinu planirani su u iznosu od 25.520.000,00  kuna


Prihodi od poslovanja

Prihodi od poslovanja Općine Preko za 2018. godinu planirani su u iznosu od 25.520.000,00 kuna, a čine ih:

1. Prihodi od poreza planirani u iznosu od 9.900.000,00 kuna, od toga Porez i prirez na dohodak planiran u iznosu od 4.700.000,00 kuna, Porezi na imovinu planiran u iznosu od 4.900.000,00 kuna i Porezi na robu i usluge planiran u iznosu od 300.000,00 kuna

2. Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna planirane u iznosu od 5.700.000,00 kuna, od toga pomoći iz proračuna planirane u iznosu 2.700.000,00 kuna i pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava planirane u iznosu od 1.500.000,00 kuna

3. Prihodi od imovine planirani u iznosu od 1.471.000,00 kuna, od toga Prihodi od financijske imovine 101.000,00 kuna i Prihodi od nefinancijske imovine planirani u iznosu od 1.370.000,00 kuna 

4. Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim i naknada planirani u iznosu od 8.129.000,00 kuna, od toga upravne i administrativne pristojbe planirane u iznosu od 300.000,00 kuna, Prihodi po posebnim propisima planirani u iznosu od 2.129.000,00 kuna i Komunalni doprinosi i naknade planirani u iznosu od 5.700.000,00 kuna

5. Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga planirani u iznosu od 250.000,00 kuna

6. Kazne, upravne mjere i ostali prihodi planirani u iznosu od 70.000,00 kuna, od toga kazne i upravne mjere 50.000,00 kuna i ostali prihodi 20.000,00 kunaProračunski rashodi i izdaci

Rashodi Iznos Iznos € U %
Rashodi poslovanja 14.917.855,37 kn 1.979.939,66 € 58,46 %
> Rashodi za zaposlene 3.079.000,00 kn 408.653,53 € 12,07 %
> Materijalni rashodi 5.435.499,99 kn 721.414,82 € 21,30 %
> Financijski rashodi 247.000,00 kn 32.782,53 € 0,97 %
> Subvencije 2.090.000,00 kn 277.390,67 € 8,19 %
> Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna 450.625,00 kn 59.808,22 € 1,77 %
> Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 613.000,00 kn 81.359,08 € 2,40 %
> Ostali rashodi 3.002.730,38 kn 398.530,81 € 11,77 %
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 9.977.144,63 kn 1.324.194,66 € 39,10 %
> Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine 768.000,00 kn 101.931,12 € 3,01 %
> Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 8.939.144,63 kn 1.186.428,38 € 35,03 %
> Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 270.000,00 kn 35.835,16 € 1,06 %
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova 625.000,00 kn 82.951,76 € 2,45 %
> Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova 625.000,00 kn 82.951,76 € 2,45 %
UKUPNO 25.520.000,00 kn 3.387.086,07 €
Grafika
Rashodi za zaposlene
Materijalni rashodi
Financijski rashodi
Subvencije
Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade
Ostali rashodi
Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini
Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova
*postotak potkategorije predstavlja udio potkategorije u ukupnom iznosu proračuna

RASHODI I IZDACI


Ukupni rashodi i izdaci Općine Preko za 2018. godinu planirani su u iznosu od 25.520.000,00 kuna


Rashodi poslovanja

Rashodi poslovanja Općine Preko za 2018. godinu planirani su u iznosu od 14.917.855,37 kuna, a čine ih:

1. Rashodi za zaposlene planirani u iznosu od 3.079.000,00 kuna, od toga, Plaće (bruto) planirane u iznosu od 2.520.000,00 kuna, Ostali rashodi za zaposlene planirani u iznosu od 91.400,00 kuna i Doprinosi na plaće planirani u iznosu od 467.600,00 kuna

2. Materijalni rashodi planirani u iznosu od 5.435.499,99 kuna, od toga Naknade troškova zaposlenima planirane u iznosu od 270.000,00 kuna, Rashodi za materijal i energiju planirani u iznosu od 816.499,99 kuna, Rashodi za usluge planirani u iznosu od 3.932.000,00 kuna, naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 10.000,00 kuna i Ostali nespomenuti rashodi poslovanja planirani u iznosu od 407.000,00 kuna

3. Financijski rashodi planirani u iznosu od 247.000,00 kuna, od toga kamate za primljene kredite i zajmove 200.000,00 kuna u ostali financijski rashodi 47.000,00 kuna

4. Subvencije planirane u iznosu od 2.090.000,00 kuna za subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru

5. Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna planirane u iznosu od 450.625,00 kuna za pomoći unutar općeg proračuna

6. Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade planirane u iznosu od 613.000,00 kuna za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna

7. Ostali rashodi planirani u iznosu od 3.002.730,38 kuna, od toga tekuće donacije planirane u iznosu od 1.949000,00 kuna, kapitalne donacije 100.000,00 kuna i kapitalne pomoći 953.730,38 kuna


Rashodi za nabavu nefinancijske imovine

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine planirani u iznosu od 9.977.144,63 kuna, a čine ih:

1. Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine planirani u iznosu od 768.000,00 kuna, od toga materijalna imovinu-prirodna bogatstva 450.000,00 kuna i  nematerijalna imovina 318.000,00 kuna

2. Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine planirani u iznosu od 8.939.144,63 kuna, od toga Građevinski objekti planirani u iznosu od 6.864.144,63 kuna, Postrojenja i oprema planirano u iznosu od 155.000,00 kuna, i Nematerijalna proizvedena imovina 1.920.000,00 kuna

3. Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini planirani u iznosu od 270.000,00 kuna za dodatna ulaganja na građevinskim objektima 


Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova

Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova planirani u iznosu od 625.000,00 kuna 


OPIS POSEBNOG DIJELA PRORAČUNA


PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA PLANIRANO U IZNOSU OD 195.000,00 KUNA


OPĆINSKO VIJEĆE PLANIRANO U IZNOSU OD 95.000,00 KUNA


Program 1000 Donošenje akata i mjera iz djelokruga predstavničkog, izvršnog tijela planirano u iznosu od 95.000,00 kuna

Za predstavnička i izvršna tijela planirano je 95.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za ostale nespomenute rashode poslovanja


IZVRŠNO TIJELO NAČELNIK OPĆINE PLANIRANO U IZNOSU OD 100.000,00 KUNA


Program 1001 Djelatnost načelnika planirana u iznosu od 100.000,00 kuna

Za predstavnička i izvršna tijela planirano je 100.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za ostale nespomenute troškove poslovanja


UPRAVNI ODJELI PLANIRANO U IZNOSU OD 25.325.000,00 KUNA


ODJEL ZA OPĆE, UPRAVNE I EKONOMSKE POSLOVE PLANIRANO U IZNOSU OD 3.843.800,00 KUNA


Program 1002 Javna uprava i administracija planirano u iznosu od 3.438.800,00 kuna

1. Za administrativno, tehničko i stručno osoblje planirano je 3.288.000,00 od toga:

• Materijalni rashodi planirani u iznosu od 3.000,00 kuna za rashode za usluge

• Rashodi za zaposlene financirani od općih prihoda i primitaka planirani u iznosu od 1.390.600,00 kuna, od toga Plaće(bruto) 1.150.000,00 kuna, ostali rashodi za zaposlene 39.600,00 kuna i doprinosi na plaće 201.000,00 kuna

• Materijalni rashodi financirani od općih prihoda i primitaka planirani u iznosu od 1.646.200,00 kuna, od toga naknade troškova zaposlenima 142.000,00 kuna, rashodi za materijal i energiju 247.000,00 kuna, rashodi za usluge 1.067.000,00 kuna, naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 10.000,00 kuna i ostali nespomenuti rashodi poslovanja 180.000,00 kuna

• Financijski rashodi financirani od općih prihoda i primitaka planirani u iznosu od 247.000,00 kuna, od toga kamate za primljene kredite i zajmove 200.000,00 kuna i ostali financijski rashodi 47.000,00 kuna

• Materijalni rashodi financirani od prihoda za posebne namjene planirani u  iznosu od 2.000,00 kuna za ostale nespomenute rashode poslovanja

2. Za nabavu dugotrajne imovine planirano je 150.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka, od toga postrojenje i oprema 130.000,00 kuna i nematerijalna proizvedene imovina 20.000,00 kuna


Program 10014 Mjesni odbori planirano u iznosu od 35.000,00 kuna

1. Za Mjesne odbore planirano je 20.000,00 kuna financirano od vlastitih prihoda za rashode za usluge

2. Za kulturna događanja u 2018. godini planirano je 15.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za tekuće donacije


Program 1017 Projekti financirani iz EU fondova planirani u iznosu od 350.000,00 kuna

Za Interreg MED program planirano je 350.000,00 kuna financirano od fondova EU za nematerijalnu proizvedenu imovinu


Program 1018 Potpore poljoprivredi planirane u iznosu od 20.000,00 kuna

Za MATIČNJAK – projekt rasadnika autohtonih sorti i genetika maslina planirano je 20.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za tekuće donacije


ODJEL ZA KOMUNALNO GOSPODARSTVO, RAZVOJ I EU FONDOVE PLANIRANO U IZNOSU OD 1.476.600,00


Program 1002 Javna uprava i administracija planirano u iznosu od 976.000,00 kuna

Za administrativno, tehničko i stručno osoblje planirano je 976.000,00 kuna financirano do općih prihoda i primitaka, od toga:

• Rashodi za zaposlene planirani u  iznosu od 809.400,00 kuna, od toga plaće (bruto) 670.000,00 kuna, ostali rashodi za zaposlene 26.800,00 kuna i doprinosi na plaće 112.600,00 kuna

• Materijalni rashodi planirani u iznosu od 167.200,00 kuna, od toga naknade troškova zaposlenima 108.000,00 kuna, rashodi za materijal i energiju 27.200,00 kuna i rashodi za usluge 32.000,00 kuna


Program 1003 Zaštita od požara i civilna zaštita planirano u iznosu od 500.000,00 kuna

1. Za DVD, civilnu zaštitu i Gorsku službu spašavanja planirano je 450.000,00 kuna za tekuće donacije

2. Za protupožarne puteve planirano je 50.000,00 kuna za građevinske objekte


KOMUNALNA INFRASTRUKTURA PLANIRANO U IZNOSU OD 13.187.975,00 KUNA


Program 1004 Izgradnja i održavanje objekata i uređaja komunalne infrastrukture planirano u iznosu od 11.428.830,37 kuna

1. Za održavanje i uređenje javnih zelenih površina planirano je 5.450.099,99 kuna, od toga:

• Materijalni rashodi planirani u iznosu od 2.992.099,99 kuna, od toga rashodi za materijal i energiju 429.099,99 kuna i rashodi za usluge 2.500.000,00 kuna

• Subvencije planirane u iznosu od 2.090.000,00 kuna za subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru

• Rashodi za nabavu nefinancijske imovine planirani u iznosu od 368.000,00 kuna, od toga materijalna imovina-prirodna bogatstva 50.000,00 kuna i nematerijalna imovina 318.000,00 kuna

2. Za izgradnju objekata i uređenje komunalne infrastrukture planirano je 781.720,87 kuna za kapitalne pomoći

3. Geodetski elaborati za upis nerazvrstanih cesta planirani u iznosu od 200.000,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene 

4. Za izgradnju vodovoda i odvodnje planirano je 1.025.000,00 kuna, od toga:

• Rashodi za nabavu nefinancijske imovine planirani u iznosu od 400.000,00 kuna za materijalnu imovinu-prirodna bogatstva

• Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova planirani u iznosu od 625.000,00 kuna za otplate glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija

5. Za izgradnju javne rasvjete planirano je 1.000.000,00 kuna, od toga:

• Rashodi poslovanja planirani u iznosu od 50.000,00 kuna za kapitalne pomoći

• Rashodi za nabavu nefinancijske imovine planirani u iznosu od 950.000,00 kuna za građevinske objekte

6. Kapitalni projekt za razvoj Općine Preko planira u iznosu od 1.030.000,00 kuna za građevinske objekte

7. Rashodi za nabavu nematerijalne imovine planirani u iznosu od 350.000,00 kuna za nematerijalnu proizvedenu imovinu

8. Za dodatna ulaganja u nefinancijsku imovinu (zgrade) planirano je 270.000,00 kuna

9. Za prostorno uređenje i unapređenje stanovanja planirano je 1.200.000,00 kuna, od toga građevinski objekti 1.000.000,00 kuna i nematerijalna proizvedena imovina 200.000,00 kuna

10. Za sufinanciranje centra za gospodarenje otpadom Biljane donje planirano je 122.009,51 kuna za kapitalne pomoći


Program 1016 Projekti financirani od EU fondova planirani u iznosu od 1.559.144,63 kuna 

1. Za Olea Europea – Dom u mjestu Ugljan planirano je 244.144,63 kuna za građevinske objekte

2. Za Sv. Mihovil – projekt obnove planirano je 100.000,00 kuna za građevinske objekte

3. Za aglomeraciju Preko – Kali planirano je 165.000,00 kuna za građevinske objekte

4. Za građenje i ređenje nerazvrstanih cesta planirano je 800.000,00 kuna za građevinske objekte

5. Za uljaru Preko – projekt obnove planirano je 250.000,00 kuna za nematerijalnu proizvedenu imovinu


Program 1019 Gospodarenje otpadom i zaštita okoliša planirano u iznosu od 200.000,00 kuna 

Za Plan gospodarenja otpadom planirano je 200.000,00 kuna za nematerijalnu proizvedenu imovinu


JAVNE USTANOVE: PREDŠKOLSKI ODGOJ I OBRAZOVANJE PLANIRANO U IZNOSU OD 2.159.625,00 KUNA


Program 1005 Program predškolskog odgoja – Dječji vrtić Lastavica planirano u iznosu od 1.709.000,00 kuna

1. Za odgojno i administrativno osoblje planirano je 1.109.000,00 kuna, od toga:

• Rashodi za zaposlene planirani u iznosu od 879.000,00 kuna, od toga plaće (bruto) 700.000,00 kuna, ostali rashodi za zaposlene 25.000,00 kuna i doprinosi na plaće 154.000,00 kuna

• Materijalni rashodi planirani u iznosu od 180.000,00 kuna, od toga naknade troškova zaposlenima 20.000,00 kuna, rashodi za materijal i energiju 50.000,00 kuna i rashodi za usluge 110.000,00 kuna

• Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine planirani u iznosu od 50.000,00 kuna, od toga građevinski objekti 25.000,00 kuna i postrojenje i oprema 25.000,00 kuna

2. Za dogradnju Dječjeg vrtića Lastavica – jaslice planirano je 600.000,00 kuna za građevinske objekte


Program 1015 Obrazovanje planirano u iznosu od 450.625,00 kuna

1. Za Pučko otvoreno učilište DOM NA ŽALU planirano je 280.000,00 kuna za pomoći unutar općeg proračuna

2. Za OŠ V. KLARIN – sufinanciranje rekonstrukcije suterena planirano je 170.625,00 kuna za pomoći unutar općeg proračuna


PROGRAMSKA DJELATNOST KULTURE I RELIGIJE PLANIRANO U IZNOSU OD 3.080.000,00 KUNA


Program 1006 Program javnih potreba u kulturi planirano u iznosu od 300.000,00 kuna

Tekuće donacije za kulturu planirane u iznosu od 300.000,00 kuna


Program 1007 religija planirano u iznosu od 100.000,00 kuna

Tekuće donacije za religiju planirane su u iznosu od 100.000,00 kuna


Program 1008 Donacije i ostali rashodi planirano u iznosu od 130.000,00 kuna

Za tekuće donacije planirane u iznosu od 130.000,00 kuna


Program 1009 Promicanje i razvitak turizma planirao u iznosu od 2.300.000,00 kuna

1. Za tekuće donacije planirao je 700.000,00 kuna

2. Za Avantura otok – razvoj cikloturističke infrastrukture planirano je 600.000,00 kuna za građevinske objekte

3. Za projekt uređenja plaža u Općini Preko planirano je 300.000,00 kuna za nematerijalnu proizvedenu imovinu

4. Za Avantura kids – uređenje sportsko rekreativnih igrališta planirano je 700.000,00 kuna za građevinske objekte


Program 1017 Projekti financirani iz EU fondova planirani u iznosu od 250.000,00 kuna

Za energetsku obnovu općinskih zgrada i društvenih domova Općine Preko planirano je 250.000,00 kuna za nematerijalnu proizvedenu imovinu


PROGRAMSKA DJELATNOST ŠPORTA PLANIRANO U IZNOSU OD 857.000,00 KUNA


Program 1010 Razvoj sporta i rekreacije planirano u iznosu od 857.000,00 kuna

1. Tekuće donacije za sport planirane u iznosu od 257.000,00 kuna

2. Za izgradnju i uređenje športskih i dječjih igrališta planirano je 600.000,00 kuna za građevinske objekte


PROGRAMSKA DJELATNOST SOCIJALNE SKRBI PLANIRANO U IZNOSU OD 720.000,00 KUNA


Program 1011 Socijalna skrb planirano u iznosu od 453.000,00 kuna

Za pomoć u novcu studentima, pojedincima i obiteljima planirano je 453.000,00 kuna za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna


Program 1012 Humanitarna skrb kroz udruge građana planirano u iznosu od 77.000,00 kuna

Za dragovoljce Domovinskog rata i druge planirano je 77.000,00 kuna za tekuće donacije


Program 1013 Stipendije planirane u iznosu od 160.000,00 kuna

Za stipendije i školarine planirano je 160.000,00 kuna za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna


Program 1014 Mjesni odbori planirano u iznosu od 30.000,00 kuna

Za mjesne odbore planirano je 30.000,00 kuna za ostale nespomenute rashode poslovanja


Sudjelovanje:

Molimo Vas prijavite se kako biste mogli sudjelovati u donošenju proračuna prijava

Vijesti

Dokumenti

 1. Odluka o Proračunu Općine Preko za 2018. godinu i projekcijama proračuna za 2019. i 2020.godinu
  PREUZMI:

 2. Obrazloženje uz Proračun Općine Preko za razdoblje 2018.-2020. godine
  PREUZMI:

 3. Proračun Općine Preko za 2018. godinu i projekcije za 2019. i 2020. godinu
  PREUZMI:

 4. I. Izmjene i dopune Proračuna Općine Preko za 2018. godinu i projekcije za 2019. i 2020. godinu
  PREUZMI:

 5. Obrazloženje I. Izmjena i dopuna Proračuna za 2018. godinu
  PREUZMI:

 6. Plan razvojnih programa Općine Preko 2018-2020. godine
  PREUZMI:

 7. Godišnj izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Preko za 2017. godinu
  PREUZMI:

 8. Odluka o prihvaćanju godišnjeg obračuna za 2017
  PREUZMI:

 9. Polugodišnj izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Preko za 2018. godinu
  PREUZMI:

Više