Pretražite općinu ili grad

Proračun za godinu:

Općina Preko

  Kontakt podaci
  Općina Preko
  Trg hrvatske nezavisnosti 2, 23273 Preko
  OIB: 13458425443
  023 286 445
  opcina-preko@preko.hr

Proračun za građane za 2019. godinu


Poštovani stanovnici,


predstavljamo Vam „Proračun za građane“ za 2019. godinu. U njemu je prikazano na koji način Općina Preko prikuplja i investira sredstva. Kako bismo Vam omogućili uvid u rad naše Općine i učinili je što transparentnijom ušli smo u projekt koji se nalazi na Internet stranici www.proracun.hr te na našoj službenoj stranici www.opcina-preko.hr.

Kako bismo Vam pokazali za što planiramo izdvojiti novac iz Proračuna predstavljamo Vam projekt „Proračun za građane“.

Značajan dio sredstava iz proračuna planiramo izdvojiti za izgradnju sustava vodovoda i odvodnje, održavanje javnih zelenih površina, javne rasvjete, protupožarnih puteva, izgradnju i uređenje športskih i dječjih igrališta i uređenje plaža u Općini Preko.

Dio novca izdvojili smo za uređenje i obnova društvenih domova, zgrade Općine i vjerskih objekata.

U planu su nam i projekti koje smo prijavili na Europske fondove: INTERREG MED PROGRAM, Sv Mihovil – projekt obnove, Algomeracija Preko – Kali, obnova Uljare Preko, projekt MATIČNJAK i dr.

Za učenike i studente osigurali smo novac za dodjelu stipendija i školarina, kako bismo im pomogli u daljnjem obrazovanju i nagradili  njihov trud i zalaganje. U planu nam  je i obnova Osnovne škole Valentina Klarina.

Iznimno smo ponosi na povećanje novorođene djece na području naše Općine. Općina Preko je povećala jednokratne novčane naknade za novorođenu djecu koje iznose 7.500,00 kuna za prvo dijete, za drugo 15.000,00 kuna, za treće na 30.000,00 kuna, a za četvrto i svako sljedeće na 60.000,00 kuna.

Kako bismo našim najmlađima pružili ustanovu u kojoj će se moći igrati i razvijati u planu je rekonstrukcije Dječjeg vrtića Lastavica, radovi uključuju nadogradnju dijela u kojemu će biti osiguran smještaj djece u jaslicama, a obnovit će se i postojeće prostorije. 

Za obitelji i pojedince slabijeg imovinskog stanja osigurali smo jednokratne novčane pomoći. 

Bitno nam je očuvanje tradicije i kulture s toga smo dio novca iz proračuna izdvojili za obilježavanje značajnih događanja u kulturi kao i za udruge koje nas predstavljaju. 


Dragi stanovnici predstavili smo dio projekata koje želimo realizirati u 2019. godini.

Ukoliko mislite kako nam je još nešto potrebno kako bismo poboljšali našu Općinu molimo da nam napišete.

Savjetovanje za Prijedlog Proračuna bilo je provedeno od 4.12.2018. do 19.12.2018. godine.Više o tome možete pogledati ovdje.


Vaš Načelnik!Što je proračun?


Proračun je akt kojim se procjenjuju prihodi i primici te utvrđuju rashodi i izdaci Općine Preko za proračunsku godinu, a sadrži i projekciju prihoda i primitaka te rashoda i izdataka za slijedeće dvije godine. 


U ovom Proračunu za građane bit će prikazan sažetak proračuna Općine Preko za 2019. godinu s najvažnijim smjernicama razvoja Općine Preko koji pojašnjava planove i aktivnosti. Ovim pregledom Općinskog proračuna želimo omogućiti svim građanima uvid u prihode i rashode Općine Preko kako bi imali transparentnu i potpunu informaciju o tome gdje i kako se troši općinski novac, kao i da bismo potaknuli sve građane na aktivno sudjelovanje u komentiranju, predlaganju i sugeriranju Općinskog proračuna.


Prijedlog Proračuna Općine Preko možete pronaći ovdje.


Proračun sadržava:


1. Opći dio proračuna sačinjavaju:

• Račun prihoda i rashoda u kojem su prikazani svi prihodi i rashodi prema ekonomskoj klasifikaciji (npr. prihodi od poreza, imovine, pristojbi te rashodi za nabavu nefinancijske imovine, rashodi za usluge tekućeg i investicijskog održavanja, rashodi za zaposlene, financijski rashodi). 

• Račun zaduživanja/financiranja koristi se u trenutku kada postoje viškovi ili manjkovi. Na računu zaduživanja/financiranja prikazuju se izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova te primici od financijske imovine i zaduživanja.


Slikoviti prikaz općeg dijela proračuna:


 


Račun prihoda i rashoda prikazuje prikupljena i potrošena sredstva u toku jedne godine stoga se on sastoje od prihoda i rashoda. Račun zaduživanja/financiranja sastoji se od: primitaka od financijske imovine i zaduživanja te izdataka za financijsku imovinu i otplate zajmova. Na račun zaduživanja/financiranja upisuju se viškovi nastali većim prilivom prihoda od rashoda te manjkovi nastali većim odlivom sredstava u rashode od priliva prihoda.


2. Poseban dio proračuna sačinjava:

plan rashoda i izdataka raspoređen po organizacijskim jedinica (odjelima) i proračunskim korisnicima iskazanih po vrstama te raspoređenih u programe koji se sastoje od aktivnosti i projekata. 


3. Plan razvojnih programa

Plan razvojnih programa sadrži strateški planirane rashode na nefinancijskoj imovini i plan kapitalnih pomoći i donacija iskazanih po izvorima prihoda za izvedbu programa. Što znači da se u planu razvojnih programa detaljno planiraju rashodi po programima za tri godine koji moraju biti mjerljivi i unose se u kolonu pokazatelji rezultata. Ovime se postižu veći rezultati u ostvarenju pojedinih ciljeva. Plan razvojnih programa sastavni je dio proračuna.


Treba napomenuti da Proračun nije statičan akt već se sukladno Zakonu može mijenjati tijekom proračunske godine. Ta izmjena se naziva rebalans proračuna. Procedura izmjena/rebalansa Proračuna identična je proceduri njegova donošenja


Proračunski korisnici:

Proračunski korisnici su ustanove, tijela javne vlasti kojima je JLS osnivač ili suosnivač. Financiranje proračunskih korisnika je većim dijelom iz proračuna svog osnivača ili suosnivača. Proračunski korisnici JLS mogu biti: dječji vrtići, knjižnice, javne vatrogasne postrojbe, muzeji, kazališta, domovi za starije i nemoćne osobe… 


Zakoni i sankcije

Proračun se donosi za jednu fiskalnu (proračunsku) godinu. Kod nas se fiskalna godina poklapa s kalendarskom i traje od 01. siječnja do 31. prosinca. Jedini ovlašteni predlagatelj Proračuna je Općinski načelnik. Općinski Načelnik jedinice lokalne samouprave odgovoran je za zakonito planiranje i izvršavanje proračuna, za svrhovito, učinkovito i ekonomično raspolaganje proračunskim sredstvima. Proračun donosi (izglasava) Općinsko vijeće do kraja godine. Ako se ne donese proračun prije početka proračunske godine, privremeno se, a najduže za prva tri mjeseca proračunske godine, na osnovi odluke o privremenom financiranju koja mora biti donesena do 31. prosinca, nastavlja financiranje poslova, funkcija i programa tijela jedinica lokalne i područne samouprave i drugih proračunskih i izvanproračunskih korisnika.

U slučaju kada je raspušteno samo Općinsko vijeće, a općinski načelnik nije razriješen, do imenovanja povjerenika Vlade Republike Hrvatske, financiranje se obavlja izvršavanjem redovnih i nužnih rashoda i izdataka temeljem odluke o financiranju nužnih rashoda i izdataka koju donosi općinski načelnik.

Po imenovanju povjerenika Vlade Republike Hrvatske, općinski načelnik predlaže povjereniku novu odluku o financiranju nužnih rashoda i izdataka u koju su uključeni ostvareni prihodi i primici te izvršeni rashodi i izdaci u vremenu do dolaska povjerenika. Ako se do 31. ožujka ne donese proračun, povjerenik donosi odluku o financiranju nužnih rashoda i izdataka za razdoblje do donošenja proračuna. 
Proračunski prihodi i primici

Prihodi i primici Iznos Iznos € U %
Prihodi poslovanja 28.420.850,00 kn 3.772.095,03 € 62,22 %
> Prihodi od poreza 8.345.000,00 kn 1.107.571,84 € 18,27 %
> Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna 12.480.000,00 kn 1.656.380,65 € 27,32 %
> Prihodi od imovine 1.332.600,00 kn 176.866,41 € 2,92 %
> Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada 6.211.250,00 kn 824.374,54 € 13,60 %
> Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija 2.000,00 kn 265,45 € 0,00 %
> Kazne, upravne mjere i ostali prihodi 50.000,00 kn 6.636,14 € 0,11 %
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine 15.500.000,00 kn 2.057.203,53 € 33,94 %
> Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine 14.000.000,00 kn 1.858.119,32 € 30,65 %
> Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine 1.500.000,00 kn 199.084,21 € 3,28 %
Primici od financijske imovine i zaduživanja 1.754.557,10 kn 232.869,75 € 3,84 %
> Primici od zaduživanja 1.754.557,10 kn 232.869,75 € 3,84 %
UKUPNO 45.675.407,10 kn 6.062.168,31 €
Grafika
Prihodi od poreza
Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna
Prihodi od imovine
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija
Kazne, upravne mjere i ostali prihodi
Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine
Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine
Primici od zaduživanja
*postotak potkategorije predstavlja udio potkategorije u ukupnom iznosu proračuna

PRIHODI I PRIMICI


Ukupni prihodi i primici Općine Preko za 2019. godinu planirani su u iznosu od 45.675.407,10  kuna


Prihodi od poslovanja


Prihodi od poslovanja Općine Preko za 2019. godinu planirani su u iznosu od 28.420.850,00 kuna, a čine ih:


1. Prihodi od poreza planirani u iznosu od 8.345.000,00 kuna, od toga Porez i prirez na dohodak planiran u iznosu od 4.700.000,00 kuna, Porezi na imovinu planiran u iznosu od 3.340.000,00 kuna i Porezi na robu i usluge planiran u iznosu od 305.000,00 kuna

2. Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna planirane u iznosu od 12.480.000,00 kuna, od toga pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU 1.400.000,00 kuna, pomoći iz proračuna planirane u iznosu 10.710.000,00 kuna i pomoći od izvanproračunskih korisnika 370.000,00 kuna 

3. Prihodi od imovine planirani u iznosu od 1.332.600,00 kuna, od toga Prihodi od financijske imovine 100,00 kuna i Prihodi od nefinancijske imovine planirani u iznosu od 1.332.500,00 kuna 

4. Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim i naknada planirani u iznosu od 6.211.250,00 kuna, od toga upravne i administrativne pristojbe planirane u iznosu od 231.250,00 kuna, Prihodi po posebnim propisima planirani u iznosu od 780.000,00 kuna i Komunalni doprinosi i naknade planirani u iznosu od 5.200.000,00 kuna

5. Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga planirani u iznosu od 2.000,00 kuna

6. Kazne, upravne mjere i ostali prihodi planirani u iznosu od 50.000,00 kuna, od toga kazne i upravne mjere 30.000,00 kuna i ostali prihodi 20.000,00 kunaPrihodi od prodaje nefinancijske imovine 

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine planirani u iznosu od 15.500.000,00 kuna, od toga prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine 14.000.000,00 kuna i prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine 1.500.000,00 kunaPrimici od financijske imovine i zaduživanja

Primici od financijske imovine i zaduživanja planirani su u iznosu od 1.754.557,10 kuna


Proračunski rashodi i izdaci

Rashodi Iznos Iznos € U %
Rashodi poslovanja 17.860.200,00 kn 2.370.455,90 € 39,10 %
> Rashodi za zaposlene 3.466.600,00 kn 460.096,89 € 7,59 %
> Materijalni rashodi 6.869.700,00 kn 911.765,88 € 15,04 %
> Financijski rashodi 151.200,00 kn 20.067,69 € 0,33 %
> Subvencije 2.250.000,00 kn 298.626,32 € 4,93 %
> Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna 570.000,00 kn 75.652,00 € 1,25 %
> Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 822.000,00 kn 109.098,15 € 1,80 %
> Ostali rashodi 3.730.700,00 kn 495.148,98 € 8,17 %
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 25.610.000,00 kn 3.399.031,12 € 56,07 %
> Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine 1.500.000,00 kn 199.084,21 € 3,28 %
> Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 22.260.000,00 kn 2.954.409,72 € 48,74 %
> Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 1.850.000,00 kn 245.537,20 € 4,05 %
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova 2.205.207,10 kn 292.681,28 € 4,83 %
> Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova 2.205.207,10 kn 292.681,28 € 4,83 %
UKUPNO 45.675.407,10 kn 6.062.168,31 €
Grafika
Rashodi za zaposlene
Materijalni rashodi
Financijski rashodi
Subvencije
Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade
Ostali rashodi
Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini
Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova
*postotak potkategorije predstavlja udio potkategorije u ukupnom iznosu proračuna

RASHODI I IZDACI


Ukupni rashodi i izdaci Općine Preko za 2019. godinu planirani su u iznosu od 45.675.407,10  kuna


Rashodi poslovanja


Rashodi poslovanja Općine Preko za 2019. godinu planirani su u iznosu od 17.860.200,00 kuna, a čine ih:

1. Rashodi za zaposlene planirani u iznosu od 3.466.600,00 kuna, od toga, Plaće (bruto) planirane u iznosu od 2.670.000,00 kuna, Ostali rashodi za zaposlene planirani u iznosu od 80.900,00 kuna i Doprinosi na plaće planirani u iznosu od 715.700,00 kuna

2. Materijalni rashodi planirani u iznosu od 6.869.700,00 kuna, od toga Naknade troškova zaposlenima planirane u iznosu od 353.000,00 kuna, Rashodi za materijal i energiju planirani u iznosu od 1.065.500,00 kuna, Rashodi za usluge planirani u iznosu od 4.948.308,00 kuna, naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 20.000,00 kuna i Ostali nespomenuti rashodi poslovanja planirani u iznosu od 482.892,00 kuna

3. Financijski rashodi planirani u iznosu od 151.200,00 kuna, od toga kamate za primljene kredite i zajmove 100.000,00 kuna u ostali financijski rashodi 51.200,00 kuna

4. Subvencije planirane u iznosu od 2.250.000,00 kuna za subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru

5. Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna planirane u iznosu od 570.000,00 kuna za pomoći unutar općeg proračuna

6. Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade planirane u iznosu od 822.000,00 kuna za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna

7. Ostali rashodi planirani u iznosu od 3.730.700,00 kuna, od toga tekuće donacije planirane u iznosu od 1.771.500,00 kuna, kapitalne donacije 80.000,00 kuna,kazne, penali i naknade štete 10.200,00 kuna i kapitalne pomoći 1.869.000,00 kuna


Rashodi za nabavu nefinancijske imovine

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine planirani u iznosu od 25.610.000,00 kuna, a čine ih:


1. Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine planirani u iznosu od 1.500.000,00 kuna, od toga materijalna imovinu-prirodna bogatstva 1.000.000,00 kuna i  nematerijalna imovina 500.000,00 kuna

2. Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine planirani u iznosu od 22.260.000,00 kuna, od toga Građevinski objekti planirani u iznosu od 18.200.000,00 kuna, Postrojenja i oprema planirano u iznosu od 160.000,00 kuna i Nematerijalna proizvedena imovina 3.900.000,00 kuna

3. Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini planirani u iznosu od 1.850.000,00 kuna za dodatna ulaganja na građevinskim objektima 


Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova

Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova planirani u iznosu od 2.205.207,10 kuna 


OPIS POSEBNOG DIJELA PRORAČUNA


PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA PLANIRANO U IZNOSU OD 195.000,00 KUNA


OPĆINSKO VIJEĆE PLANIRANO U IZNOSU OD 95.000,00 KUNA


Program 1000 Donošenje akata i mjera iz djelokruga predstavničkog, izvršnog tijela planirano u iznosu od 95.000,00 kuna


1. Za predstavnička i izvršna tijela planirano je 95.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za ostale nespomenute rashode poslovanja


IZVRŠNO TIJELO NAČELNIK OPĆINE PLANIRANO U IZNOSU OD 100.000,00 KUNA


Program 1001 Djelatnost načelnika planirana u iznosu od 100.000,00 kuna


Za predstavnička i izvršna tijela planirano je 100.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za ostale nespomenute troškove poslovanja


UPRAVNI ODJELI PLANIRANO U IZNOSU OD 45.480.407,00 KUNA


ODJEL ZA OPĆE, UPRAVNE I EKONOMSKE POSLOVE PLANIRANO U IZNOSU OD 5.195.700,00 KUNA


Program 1002 Javna uprava i administracija planirano u iznosu od 3.735.200,00 kuna


1. Za administrativno, tehničko i stručno osoblje planirano je 3.655.200,00 od toga:

• Materijalni rashodi planirani u iznosu od 80.000,00 kuna za rashode za usluge

• Rashodi za zaposlene financirani od općih prihoda i primitaka planirani u iznosu od 1.447.600,00 kuna, od toga Plaće(bruto) 1.200.000,00 kuna, ostali rashodi za zaposlene 32.600,00 kuna i doprinosi na plaće 215.000,00 kuna

• Materijalni rashodi financirani od općih prihoda i primitaka planirani u iznosu od 1.975.200,00 kuna, od toga naknade troškova zaposlenima 180.000,00 kuna, rashodi za materijal i energiju 369.000,00 kuna, rashodi za usluge 1.215.200,00 kuna, naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 20.000,00 kuna i ostali nespomenuti rashodi poslovanja 191.000,00 kuna

• Financijski rashodi financirani od općih prihoda i primitaka planirani u iznosu od 151.200,00 kuna, od toga kamate za primljene kredite i zajmove 100.000,00 kuna i ostali financijski rashodi 51.200,00 kuna

• Ostali rashodi planirani u iznosu od 200,00 kuna za ugovorene kazne i ostale naknade štete

• Materijalni rashodi financirani od prihoda za posebne namjene planirani u  iznosu od 1.000,00 kuna za ostale nespomenute rashode poslovanja

2. Za nabavu dugotrajne imovine planirano je 80.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za postrojenja i opremu


Program 10014 Mjesni odbori planirano u iznosu od 40.500,00 kuna

1. Za Mjesne odbore planirano je 25.500,00 kuna financirano od vlastitih prihoda za rashode za usluge

2. Za kulturna događanja u 2018. godini planirano je 15.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za tekuće donacije


Program 1017 Projekti financirani iz EU fondova planirani u iznosu od 1.400.000,00 kuna


Za Interreg MED program planirano je 1,400.000,00 kuna financirano od fondova EU za nematerijalnu proizvedenu imovinu


Program 1018 Potpore poljoprivredi planirane u iznosu od 20.000,00 kuna


Za MATIČNJAK – projekt rasadnika autohtonih sorti i genetika maslina planirano je 20.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za tekuće donacije


ODJEL ZA KOMUNALNO GOSPODARSTVO, RAZVOJ I EU FONDOVE PLANIRANO U IZNOSU OD 1.253.000,00


Program 1002 Javna uprava i administracija planirano u iznosu od 903.000,00 kuna


Za administrativno, tehničko i stručno osoblje planirano je 903.000,00 kuna financirano do općih prihoda i primitaka, od toga:

• Rashodi za zaposlene planirani u  iznosu od 760.500,00 kuna, od toga plaće (bruto) 600.000,00 kuna, ostali rashodi za zaposlene 28.300,00 kuna i doprinosi na plaće 132.200,00 kuna

• Materijalni rashodi planirani u iznosu od 132.500,00 kuna, od toga naknade troškova zaposlenima 123.000,00 kuna, rashodi za materijal i energiju 4.500,00 kuna i rashodi za usluge 5.000,00 kuna

• Ostali rashodi planirani u iznosu od 10.000,00 kuna za naknade za štete uzrokovane prirodnim katastrofama


Program 1003 Zaštita od požara i civilna zaštita planirano u iznosu od 350.000,00 kuna


1. Za DVD, civilnu zaštitu i Gorsku službu spašavanja planirano je 320.000,00 kuna za tekuće donacije

2. Za protupožarne puteve planirano je 30.000,00 kuna za građevinske objekteKOMUNALNA INFRASTRUKTURA PLANIRANO U IZNOSU OD 31.763.207,00 KUNA


Program 1004 Izgradnja i održavanje objekata i uređaja komunalne infrastrukture planirano u iznosu od 19.663.207,10 kuna


1. Za održavanje i uređenje javnih zelenih površina planirano je 6.689.000,00 kuna, od toga:

• Materijalni rashodi planirani u iznosu od 3.939.000,00 kuna, od toga rashodi za materijal i energiju 612.000,00 kuna i rashodi za usluge 3.327.000,00 kuna

• Subvencije planirane u iznosu od 2.250.000,00 kuna za subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru

• Rashodi za nabavu nefinancijske imovine planirani u iznosu od 500.000,00 kuna za nematerijalnu imovinu

2. Za izgradnju objekata i uređenje komunalne infrastrukture planirano je 1.769.000,00 kuna za kapitalne pomoći

3. Geodetski elaborati za upis nerazvrstanih cesta planirani u iznosu od 150.000,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene 

4. Za opremu planirano je 80.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za postrojenja i opremu

5. Za izgradnju vodovoda i odvodnje planirano je 3.205.207,10 kuna, od toga:

• Rashodi za nabavu nefinancijske imovine planirani u iznosu od 1.000.000,00 kuna za materijalnu imovinu-prirodna bogatstva

• Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova planirani u iznosu od 2.205.207,10 kuna za otplate glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija

6. Za izgradnju javne rasvjete planirano je 1.070.000,00 kuna, od toga:

• Rashodi poslovanja planirani u iznosu od 1.000.000,00 kuna za kapitalne pomoći

• Rashodi za nabavu nefinancijske imovine planirani u iznosu od 70.000,00 kuna za građevinske objekte

7. Kapitalni projekt za razvoj Općine Preko planira u iznosu od 1.800.000,00 kuna za građevinske objekte

8. Rashodi za nabavu nematerijalne imovine planirani u iznosu od 1.000.000,00 kuna za nematerijalnu proizvedenu imovinu

9. Za dodatna ulaganja u nefinancijsku imovinu (zgrade) planirano je 250.000,00 kuna

10. Za prostorno uređenje i unapređenje stanovanja planirano je 3.550.000,00 kuna, od toga građevinski objekti 3.500.000,00 kuna i nematerijalna proizvedena imovina 50.000,00 kuna

11. Za sufinanciranje centra za gospodarenje otpadom Biljane donje planirano je 100.000,00 kuna za kapitalne pomoći


Program 1016 Fond za zaštitu okoliša i energetska učinkovitost planirani u iznosu od 1.600.000,00 kuna 


Za obnovu fasada u zgradarstvu planirano je 1.600.000,00 kuna financirano od vlastitih prihoda za dodatna ulaganja na građevinskim objektima


Program 1017 Projekti financirani iz EU fondova planirano u iznosu od 9.900.000,00 kuna


1. Za rekonstrukciju društvenog doma u naselju Ugljan planirano je 5.600.000,00 kuna za građevinske objekte

2. Za Sv. Mihovil – projekt obnove planirano je 3.500.000,00 kuna za građevinske objekte 

3. Za aglomeraciju Preko – Kali planirano je 50.000,00 kuna za građevinske objekte

4. Za rekonstrukciju nerazvrstanih prometnica u naselju Ugljan planirano je 500.000,00 kuna za građevinske objekte

5. Za Uljaru Preko – projekt obnove, OP konkurentnost i kohezija 2014-2020 planirano je 250.000,00 kuna za nematerijalnu proizvedenu imovinuProgram 1019 Gospodarenje otpadom i zaštita okoliša planirano u iznosu od 600.000,00 kuna 


Za Plan gospodarenja otpadom planirano je 200.000,00 kuna za nematerijalnu proizvedenu imovinu


JAVNE USTANOVE: PREDŠKOLSKI ODGOJ I OBRAZOVANJE PLANIRANO U IZNOSU OD 3.170.000,00 KUNA


Program 1005 Program predškolskog odgoja planirano u iznosu od 2.600.000,00 kuna


1. Za dogradnju DV Lastavica – jaslice planirano je 1.000.000,00 kuna financirano od pomoći za građevinske objekte

2. Za odgojno i administrativno osoblje planirano je 1.600.000,00 kuna, od toga:

• Rashodi za zaposlene planirani u iznosu od 1.258.500,00 kuna, od toga plaće (bruto) 870.000,00 kuna, ostali rashodi za zaposlene 20.000,00 kuna i doprinosi na plaće 368.500,00 kuna

• Materijalni rashodi planirani u iznosu od 341.500,00 kuna, od toga naknade troškova zaposlenima 50.000,00 kuna, rashodi za materijal i energiju 80.000,00 kuna i rashodi za usluge 149.608,00 kuna

• Za ostale nespomenute rashode poslovanja planirano je 61.892,00 kuna 


Program 1015 Obrazovanje planirano u iznosu od 570.000,00 kuna


1. Za Pučko otvoreno učilište DOM NA ŽALU planirano je 370.000,00 kuna za pomoći unutar općeg proračuna

2. Za OŠ V. KLARIN – sufinanciranje rekonstrukcije suterena planirano je200.000,00 kuna za pomoći unutar općeg proračuna


PROGRAMSKA DJELATNOST KULTURE I RELIGIJE PLANIRANO U IZNOSU OD 1.846.500,00 KUNA


Program 1006 Program javnih potreba u kulturi planirano u iznosu od 226.500,00 kuna


Tekuće donacije za kulturu planirane u iznosu od 226.500,00 kuna


Program 1007 religija planirano u iznosu od 80.000,00 kuna


Tekuće donacije za religiju planirane su u iznosu od 80.000,00 kuna


Program 1008 Donacije i ostali rashodi planirano u iznosu od 90.000,00 kuna


Za tekuće donacije planirane u iznosu od 900.000,00 kuna


Program 1009 Promicanje i razvitak turizma planirao u iznosu od 1.150.000,00 kuna


1. Za tekuće donacije planirao je 800.000,00 kuna

2. Za Avantura otok – razvoj cikloturističke infrastrukture planirano je 50.000,00 kuna za građevinske objekte

3. Za projekt uređenja plaža u Općini Preko planirano je 300.000,00 kuna za nematerijalnu proizvedenu imovinu


Program 1017 Projekti financirani iz EU fondova planirani u iznosu od 300.000,00 kuna


Za energetsku obnovu općinskih zgrada i društvenih domova Općine Preko planirano je 300.000,00 kuna za nematerijalnu proizvedenu imovinu


PROGRAMSKA DJELATNOST ŠPORTA PLANIRANO U INOSU OD 1.296.000,00 KUNA


Program 1010 Razvoj sporta i rekreacije planirano u iznosu od 1.296.000,00 kuna


1. Tekuće donacije za sport planirane u iznosu od 196.000,00 kuna

2. Za izgradnju i uređenje športskih i dječjih igrališta planirano je 100.000,00 kuna za građevinske objekte

3. Za Avantura Kids – uređenje sportsko rekreativnih igrališta planirano u iznosu od 1.000.000,00 kuna 


PROGRAMSKA DJELATNOST SOCIJALNE SKRBI PLANIRANO U IZNOSU OD 956.000,00 KUNA


Program 1011 Socijalna skrb planirano u iznosu od 622.000,00 kuna


Za pomoć u novcu studentima, pojedincima i obiteljima planirano je 622.000,00 kuna za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna


Program 1012 Humanitarna skrb kroz udruge građana planirano u iznosu od 104.000,00 kuna


Za dragovoljce Domovinskog rata i druge planirano je 104.000,00 kuna za tekuće donacije


Program 1013 Stipendije planirane u iznosu od 200.000,00 kuna


Za stipendije i školarine panirano je 200.000,00 kuna za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna


Program 1014 Mjesni odbori planirano u iznosu od 30.000,00 kuna


Za mjesne odbore planirano je 30.000,00 kuna za ostale nespomenute rashode poslovanjaSudjelovanje:

Molimo Vas prijavite se kako biste mogli sudjelovati u donošenju proračuna prijava

Vijesti

Dokumenti

 1. Prijedlog Proračuna Općine Preko za 2019. godinu i projekcije za 2020. i 2021. godinu
  PREUZMI:

 2. Proračun Općine Preko za 2019. godinu i projekcijama za 2020. i 2021. godinu
  PREUZMI:

 3. II. Izmjene i dopune Proračuna Općine Preko za 2018. godinu i projekcija za 2019. i 2020. godinu
  PREUZMI:

 4. Plan razvojnih programa Općine Preko za razdoblje 2019. - 2021. godine
  PREUZMI:

 5. Godišnj izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Preko za 2018. godinu
  PREUZMI:

 6. IZVRŠENJE PLANA RAZVOJNIH PROGRAMA 2018.g.
  PREUZMI:

 7. Odluka i obrazloženje godišnjeg obračuna za 2018. godinu
  PREUZMI:

 8. prihodi-po-izvorima-financiranja-polugodišnji-2019-bez-konta
  PREUZMI:

 9. POLUGODIŠNJI-IZVJEŠTAJ-O-IZVRŠENJU-PRORAČUNA ZA 2019. GODINU
  PREUZMI:

 10. rasdi-po-funkcijskoj-klasifikaciji-polugodišnji-2019.
  PREUZMI:

 11. posebni-polugodišnji-2019.
  PREUZMI:

 12. organizacijska-klasifikacija-rashodi-
  PREUZMI:

 13. prihodi-polugodišnji-2019.
  PREUZMI:

 14. rashodi-po-izvorima-financiranja-polugodišnji-2019.
  PREUZMI:

 15. račun-financiranja-polugodišnji-2019.
  PREUZMI:

Više