Pretražite općinu ili grad

Proračun za godinu:

Općina Preko

  Kontakt podaci
  Općina Preko
  Trg hrvatske nezavisnosti 2, 23273 Preko
  OIB: 13458425443
  023 286 445
  opcina-preko@preko.hr

Proračun za građane za 2020. godinu


Poštovani stanovnici,

predstavljamo Vam „Proračun za građane“ za 2020. godinu. U njemu je prikazano na koji način Općina Preko prikuplja i investira sredstva. Kako bismo Vam omogućili uvid u rad naše Općine i učinili je što transparentnijom nastavljamo s projektom koji se nalazi na Internet stranici www.proracun.hr te na našoj službenoj stranici www.opcina-preko.hr.

Kako bismo Vam pokazali za što planiramo izdvojiti sredstva iz Proračuna predstavljamo Vam projekt „Proračun za građane“.

Proračunskim sredstvima nastojimo i ove godine ulagati u unaprjeđenje i uređenje Općine Preko. Veći dio sredstava iz proračuna namijenili smo u ulaganje u komunalnu infrastrukturu što se odnosi na održavanje i uređenje javnih zelenih površina te izgradnju vodovoda i odvodnje, objekata komunalne infrastrukture i javnu rasvjetu.

Ulaganjem u promociju i razvitak turizma nastojimo Općinu učiniti što atraktivnijom za turiste ali i unaprijediti kvalitetu života na području Općine, stoga nastavljamo s ulaganjima u uređenje plaže i projektom “Avantura otok – Insula ager visitatio“ koji se sastoji od više manjih projekata a sveukupni projekt se odnosi na uređenje puteva, odmorišta i vidikovca na najatraktivnijim područjima u zaleđu otoka koji će služiti razvoju cikloturizma, a ujedno koristiti lokalnom stanovništvu u obavljanju djelatnosti maslinarstva.

Ovogodišnjim proračunom planirani su i projekti financirani iz EU fondova a odnosi se na projekte: rekonstrukcije društvenog doma u naselju Ugljan, Sv Mihovil – projekt obnove, Algomeracija Preko – Kali, INTERREG MED PROGRAM i obnova Uljare Preko.

Našim najmlađim stanovnicima želimo omogućiti sretno odrastanje i što zanimljiviju i edukativniju igru, u sklopu projekta Avantura Kids nastavljamo s uređenjem sportskih i rekreativnih igrališta na području Općine. I ove godine sa zadovoljstvom dodjeljujemo jednokratne novčane naknade za novorođenu djecu koja iznosi 7.500,00 kuna za prvo dijete, 15.000,00 kuna za drugo dijete, 30.000,00 kuna za treće i 60.000,00 kuna za četvrto i svako sljedeće dijete.

Investiramo i u obrazovanje kao temeljni segment društva, podržavamo naše studente te nagrađujemo njihov trud i zalaganje izdvajanjem sredstva za stipendije studentima u mjesečnom iznosu od 400 kuna studentima.

Nastojimo zaštiti naše najslabije i potrebite stanovnik slabijeg imovinskog stanja s područja Općine te smo im osigurali sredstva za jednokratne novčane pomoći.

Bitan segment svakog kraja je njegova povijest i kultura koja ga čini posebnim i jedinstvenim, stoga je nastojimo očuvati i njegovati te udrugama koje djeluju na području naše Općine dodjeljujemo donacije kako bi ih podržavali i pomogli u predstavljaju i prikazivanju svega najboljeg iz našeg kraja, kao i za sportska društva koja djeluju na području naše Općine.


Dragi stanovnici predstavili smo dio projekata koje želimo realizirati u 2020. godini.

Ukoliko mislite kako nam je još nešto potrebno kako bismo poboljšali našu Općinu molimo da nam napišete.


Vaš Načelnik!


Što je proračun?

Proračun je akt kojim se procjenjuju prihodi i primici te utvrđuju rashodi i izdaci Općine Preko za proračunsku godinu, a sadrži i projekciju prihoda i primitaka te rashoda i izdataka za slijedeće dvije godine. 

U ovom Proračunu za građane bit će prikazan sažetak proračuna Općine Preko za 2020. godinu s najvažnijim smjernicama razvoja Općine Preko koji pojašnjava planove i aktivnosti. Ovim pregledom Općinskog proračuna želimo omogućiti svim građanima uvid u prihode i rashode Općine Preko kako bi imali transparentnu i potpunu informaciju o tome gdje i kako se troši općinski novac, kao i da bismo potaknuli sve građane na aktivno sudjelovanje u komentiranju, predlaganju i sugeriranju Općinskog proračuna.

Proračun možete pogledati OVDJE.


Proračun sadržava:

1. Opći dio proračuna sačinjavaju:

• Račun prihoda i rashoda u kojem su prikazani svi prihodi i rashodi prema ekonomskoj klasifikaciji (npr. prihodi od poreza, imovine, pristojbi te rashodi za nabavu nefinancijske imovine, rashodi za usluge tekućeg i investicijskog održavanja, rashodi za zaposlene, financijski rashodi). 

• Račun zaduživanja/financiranja koristi se u trenutku kada postoje viškovi ili manjkovi. Na računu zaduživanja/financiranja prikazuju se izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova te primici od financijske imovine i zaduživanja.

Slikoviti prikaz općeg dijela proračuna:


Račun prihoda i rashoda prikazuje prikupljena i potrošena sredstva u toku jedne godine stoga se on sastoje od prihoda i rashoda. Račun zaduživanja/financiranja sastoji se od: primitaka od financijske imovine i zaduživanja te izdataka za financijsku imovinu i otplate zajmova. Na račun zaduživanja/financiranja upisuju se viškovi nastali većim prilivom prihoda od rashoda te manjkovi nastali većim odlivom sredstava u rashode od priliva prihoda.

2. Poseban dio proračuna sačinjava:

plan rashoda i izdataka raspoređen po organizacijskim jedinica (odjelima) i proračunskim korisnicima iskazanih po vrstama te raspoređenih u programe koji se sastoje od aktivnosti i projekata. 

3. Plan razvojnih programa

Plan razvojnih programa sadrži strateški planirane rashode na nefinancijskoj imovini i plan kapitalnih pomoći i donacija iskazanih po izvorima prihoda za izvedbu programa. Što znači da se u planu razvojnih programa detaljno planiraju rashodi po programima za tri godine koji moraju biti mjerljivi i unose se u kolonu pokazatelji rezultata. Ovime se postižu veći rezultati u ostvarenju pojedinih ciljeva. Plan razvojnih programa sastavni je dio proračuna.

Treba napomenuti da Proračun nije statičan akt već se sukladno Zakonu može mijenjati tijekom proračunske godine. Ta izmjena se naziva rebalans proračuna. Procedura izmjena/rebalansa Proračuna identična je proceduri njegova donošenja


Proračunski korisnici:

Proračunski korisnici su ustanove, tijela javne vlasti kojima je JLS osnivač ili suosnivač. Financiranje proračunskih korisnika je većim dijelom iz proračuna svog osnivača ili suosnivača. Proračunski korisnici JLS mogu biti: dječji vrtići, knjižnice, javne vatrogasne postrojbe, muzeji, kazališta, domovi za starije i nemoćne osobe. 


Zakoni i sankcije

Proračun se donosi za jednu fiskalnu (proračunsku) godinu. Kod nas se fiskalna godina poklapa s kalendarskom i traje od 01. siječnja do 31. prosinca. Jedini ovlašteni predlagatelj Proračuna je Općinski načelnik. Općinski Načelnik jedinice lokalne samouprave odgovoran je za zakonito planiranje i izvršavanje proračuna, za svrhovito, učinkovito i ekonomično raspolaganje proračunskim sredstvima. Proračun donosi (izglasava) Općinsko vijeće do kraja godine. Ako se ne donese proračun prije početka proračunske godine, privremeno se, a najduže za prva tri mjeseca proračunske godine, na osnovi odluke o privremenom financiranju koja mora biti donesena do 31. prosinca, nastavlja financiranje poslova, funkcija i programa tijela jedinica lokalne i područne samouprave i drugih proračunskih i izvanproračunskih korisnika.

U slučaju kada je raspušteno samo Općinsko vijeće, a općinski načelnik nije razriješen, do imenovanja povjerenika Vlade Republike Hrvatske, financiranje se obavlja izvršavanjem redovnih i nužnih rashoda i izdataka temeljem odluke o financiranju nužnih rashoda i izdataka koju donosi općinski načelnik.

Po imenovanju povjerenika Vlade Republike Hrvatske, općinski načelnik predlaže povjereniku novu odluku o financiranju nužnih rashoda i izdataka u koju su uključeni ostvareni prihodi i primici te izvršeni rashodi i izdaci u vremenu do dolaska povjerenika. Ako se do 31. ožujka ne donese proračun, povjerenik donosi odluku o financiranju nužnih rashoda i izdataka za razdoblje do donošenja proračuna.Proračunski prihodi i primici

Prihodi i primici Iznos U %
Prihodi poslovanja 25.802.046,61 kn 52,39 %
> Prihodi od poreza 11.068.622,26 kn 22,48 %
> Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna 7.044.230,95 kn 14,30 %
> Prihodi od imovine 1.281.600,00 kn 2,60 %
> Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada 6.053.000,00 kn 12,29 %
> Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija 304.593,40 kn 0,62 %
> Kazne, upravne mjere i ostali prihodi 50.000,00 kn 0,10 %
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine 22.800.000,00 kn 46,30 %
> Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine 19.000.000,00 kn 38,58 %
> Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine 3.800.000,00 kn 7,72 %
Primici od financijske imovine i zaduživanja 645.277,97 kn 1,31 %
> Primici od zaduživanja 645.277,97 kn 1,31 %
UKUPNO 49.247.324,58 kn
Grafika
Prihodi od poreza
Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna
Prihodi od imovine
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija
Kazne, upravne mjere i ostali prihodi
Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine
Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine
Primici od zaduživanja
*postotak potkategorije predstavlja udio potkategorije u ukupnom iznosu proračuna

PRIHODI I PRIMICI


Ukupni prihodi i primici Općine Preko za 2020. godinu planirani su u iznosu od 49.247.324,58 kuna


Prihodi od poslovanja


Prihodi od poslovanja Općine Preko za 2020. godinu planirani su u iznosu od 25.802.046,61 kuna, a čine ih:

1. Prihodi od poreza planirani u iznosu od 11.068.622,26 kuna, od toga Porez i prirez na dohodak planiran u iznosu od 5.867.622,26 kuna, Porezi na imovinu planiran u iznosu od 4.900.000,00 kuna i Porezi na robu i usluge planiran u iznosu od 301.000,00 kuna

2. Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna planirane u iznosu od 7.044.230,95 kuna, od toga pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU 112.500,00 kuna, pomoći iz proračuna planirane u iznosu 3.884.400,00 kuna, pomoći od izvanproračunskih korisnika 2.681.405,38 kuna i pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa sredstava planirani u iznosu od 365.925,57 kuna

3. Prihodi od imovine planirani u iznosu od 1.281.600,00 kuna, od toga Prihodi od financijske imovine 100,00 kuna i Prihodi od nefinancijske imovine planirani u iznosu od 1.281.500,00 kuna 

4. Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim i naknada planirani u iznosu od 6.053.000,00 kuna, od toga upravne i administrativne pristojbe planirane u iznosu od 233.000,00 kuna, Prihodi po posebnim propisima planirani u iznosu od 670.000,00 kuna i Komunalni doprinosi i naknade planirani u iznosu od 5.150.000,00 kuna

5. Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga planirani u iznosu od 304.593,40 kuna 

6. Kazne, upravne mjere i ostali prihodi planirani u iznosu od 50.000,00 kuna, od toga kazne i upravne mjere 30.000,00 kuna i ostali prihodi 20.000,00 kuna


Prihodi od prodaje nefinancijske imovine 

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine planirani u iznosu od 22.800.000,00 kuna, od toga prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine 19.000.000,00 kuna i prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine 3.800.000,00 kuna


Primici od financijske imovine i zaduživanja

Primici od financijske imovine i zaduživanja planirani su u iznosu od 645.277,97 kunaProračunski rashodi i izdaci

Rashodi Iznos U %
Rashodi poslovanja 17.332.243,63 kn 35,19 %
> Rashodi za zaposlene 3.366.201,71 kn 6,84 %
> Materijalni rashodi 6.267.667,87 kn 12,73 %
> Financijski rashodi 154.730,00 kn 0,31 %
> Subvencije 3.095.277,97 kn 6,29 %
> Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna 350.000,00 kn 0,71 %
> Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade nakn 902.000,00 kn 1,83 %
> Ostali rashodi 3.196.366,08 kn 6,49 %
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 23.147.767,30 kn 47,00 %
> Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine 1.510.000,00 kn 3,07 %
> Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 21.369.017,30 kn 43,39 %
> Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 268.750,00 kn 0,55 %
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova 2.519.722,03 kn 5,12 %
> Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova 2.519.722,03 kn 5,12 %
Raspoloživa sredstva iz prethodnih godina 2.151.739,84 kn 4,37 %
> Višak prihoda iz prethodne godine 2.151.739,84 kn 4,37 %
Razlika 4.095.851,78 kn 8,32 %
UKUPNO 49.247.324,58 kn
Grafika
Rashodi za zaposlene
Materijalni rashodi
Financijski rashodi
Subvencije
Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade nakn
Ostali rashodi
Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini
Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova
Višak prihoda iz prethodne godine
Razlika
*postotak potkategorije predstavlja udio potkategorije u ukupnom iznosu proračuna

RASHODI I IZDACI


Ukupni rashodi i izdaci Općine Preko za 2020. godinu planirani su u iznosu od 49.247.324,58 kuna


Rashodi poslovanja

Rashodi poslovanja Općine Preko za 2020. godinu planirani su u iznosu od 17.332.243,63 kuna, a čine ih:

1. Rashodi za zaposlene planirani u iznosu od 3.366.201,71 kuna, od toga, Plaće (bruto) planirane u iznosu od 2.600.611,07 kuna, Ostali rashodi za zaposlene planirani u iznosu od 95.400,00 kuna i Doprinosi na plaće planirani u iznosu od 670.190,64 kuna

2. Materijalni rashodi planirani u iznosu od 6.267.667,87 kuna, od toga Naknade troškova zaposlenima planirane u iznosu od 383.800,00 kuna, Rashodi za materijal i energiju planirani u iznosu od 970.408,51 kuna, Rashodi za usluge planirani u iznosu od 4.331.202,47 kuna, naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 20.000,00 kuna i Ostali nespomenuti rashodi poslovanja planirani u iznosu od 562.256,89 kuna

3. Financijski rashodi planirani u iznosu od 154.730,00 kuna, od toga kamate za primljene kredite i zajmove 100.000,00 kuna u ostali financijski rashodi 54.730,00 kuna

4. Subvencije planirane u iznosu od 3.095.277,97 kuna za subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru

5. Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna planirane u iznosu od 350.000,00 kuna za pomoći unutar općeg proračuna

6. Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade planirane u iznosu od 902.000,00 kuna za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna

7. Ostali rashodi planirani u iznosu od 3.196.366,08 kuna, od toga tekuće donacije planirane u iznosu od 1.762.366,08 kuna, kapitalne donacije 80.000,00 kuna, kazne, penali i naknade štete 10.200,00 kuna i kapitalne pomoći 1.343.800,00 kuna


Rashodi za nabavu nefinancijske imovine

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine planirani u iznosu od 23.147.767,30 kuna, a čine ih:

1. Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine planirani u iznosu od 1.510.000,00 kuna, od toga materijalna imovinu-prirodna bogatstva 1.000.000,00 kuna i nematerijalna imovina 510.000,00 kuna

2. Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine planirani u iznosu od 21.369.017,30 kuna, od toga Građevinski objekti planirani u iznosu od 16.815.728,48 kuna, Postrojenja i oprema planirano u iznosu od 1.318.255,09 kuna i Nematerijalna proizvedena imovina 3.235.033,73 kuna

3. Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini planirani u iznosu od 268.750,00 kuna za dodatna ulaganja na građevinskim objektima 


Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova

Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova planirani u iznosu od 2.519.722,03 kuna 


Raspoloživa sredstva iz prethodnih godina 

Raspoloživa sredstva iz prethodnih godina planirana u iznosu i od 2.151.739,84 kuna


Razlika planirana u iznosu od 4.095.851,78 kuna


OPIS POSEBNOG DIJELA PRORAČUNA


PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA PLANIRANO U IZNOSU OD 191.719,36 KUNA


OPĆINSKO VIJEĆE PLANIRANO U IZNOSU OD 91.719,36 KUNA


Program 1000 Donošenje akata i mjera iz djelokruga predstavničkog, izvršnog tijela planirano u iznosu od 91.719,36 kuna

Za predstavnička i izvršna tijela planirano je 91.719,36 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za ostale nespomenute rashode poslovanja


IZVRŠNO TIJELO NAČELNIK OPĆINE PLANIRANO U IZNOSU OD 100.000,00 KUNA


Program 1001 Djelatnost načelnika planirana u iznosu od 100.000,00 kuna

Za predstavnička i izvršna tijela planirano je 100.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za ostale nespomenute troškove poslovanja


UPRAVNI ODJELI PLANIRANO U IZNOSU OD 42.808.013,60 KUNA


ODJEL ZA OPĆE, UPRAVNE I EKONOMSKE POSLOVE PLANIRANO U IZNOSU OD 6.620.167,99 KUNA


Program 1002 Javna uprava i administracija planirano u iznosu od 5.947.537,67 kuna

1. Za administrativno, tehničko i stručno osoblje planirano je 3.512.690,64 od toga:

• Rashodi za zaposlene financirani od općih prihoda i primitaka planirani u iznosu od 1.425.290,64 kuna, od toga Plaće(bruto) 1.200.000,00 kuna, ostali rashodi za zaposlene 32.100,00 kuna i doprinosi na plaće 193.190,64 kuna

• Materijalni rashodi financirani od općih prihoda i primitaka planirani u iznosu od 1.920.000,00 kuna, od toga naknade troškova zaposlenima 186.800,00 kuna, rashodi za materijal i energiju 334.000,00 kuna, rashodi za usluge 1.198.200,00 kuna, naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 5.000,00 kuna i ostali nespomenuti rashodi poslovanja 196.000,00 kuna

• Financijski rashodi financirani od općih prihoda i primitaka planirani u iznosu od 151.200,00 kuna, od toga kamate za primljene kredite i zajmove 100.000,00 kuna i ostali financijski rashodi 51.200,00 kuna

• Materijalni rashodi financirani od ostali prihodi za posebne namjene planirani u iznosu od 15.000,00 kuna za naknade troškova osobama izvan radnog odnosa

• Materijalni rashodi financirani od donacija planirani u iznosu od 1.000,00 kuna za ostale nespomenute rashode poslovanja

• Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova financirani od prihodi od prodaje nefinancijske imovine planirani u iznosu od 2.354.722,03 kuna

2. Za nabavu dugotrajne imovine planirano je 80.125,00 kuna od toga;

• Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine financirano od općih prihoda i primitaka planirani u iznosu od 10.000,00 kuna za nematerijalnu imovinu

• Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine financirano od vlastitih prihoda planirani u iznosu od 60.125,00 kuna za postrojenje i opremu

• Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine financirano od prihoda od prodaje nefinancijske imovine planirani u iznosu od 10.000,00 kuna za postrojenje i opremu


Program 1014 Mjesni odbori planirano u iznosu od 135.130,61 kuna

1. Za Mjesne odbore planirano je 53.500,00 kuna od toga materijalni rashodi financirano od općih prihoda i primitaka planirani u iznosu od 23.500,00 i materijalni rashodi financirani od prihoda od prodaje nefinancijske imovine planirani u iznosu od 30.000,00 kuna

2. Za kulturna događanja u 2020. godini planirano je 15.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za tekuće donacije

3. Za izbore za Mjesne odbore planirano je 66.630,61 kuna za materijalne rashode financirano od općih prihoda i primitaka 


Program 1017 Projekti financirani iz EU fondova planirani u iznosu od 517.499,71 kuna

Za Interreg MED program planirano je 517.499,71 kuna od toga rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine financirano od Podizvor-predfinanciranje EU projekata planirano u iznosu od 449.999,73 kuna i rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine financirani od prihodi od prodaje nefinancijske imovine planirani u iznosu od 67.499,98 kuna


Program 1018 Potpore poljoprivredi planirane u iznosu od 20.000,00 kuna

Za MATIČNJAK – projekt rasadnika autohtonih sorti i genetika maslina planirano je 20.000,00 kuna financirano od ostale pomoći za tekuće donacije

ODJEL ZA KOMUNALNO GOSPODARSTVO, RAZVOJ I EU FONDOVE PLANIRANO U IZNOSU OD 1.250.598,57 kuna


Program 1002 Javna uprava i administracija planirano u iznosu od 887.911,07 kuna

Za administrativno, tehničko i stručno osoblje planirano je 887.911,07 kuna, od toga:

1. Rashodi poslovanja financirani od općih prihoda i primitaka planirani u iznosu od 877.911,07 kuna, od toga

• Rashodi za zaposlene planirani u iznosu od 743.911,07 kuna, od toga plaće (bruto) 600.611,07 kuna, ostali rashodi za zaposlene 28.300,00 kuna i doprinosi na plaće 115.000,00 kuna

• Materijalni rashodi planirani u iznosu od 134.000,00 kuna, od toga naknade troškova zaposlenima 133.000,00 kuna i rashodi za materijal i energiju 1.000,00 kuna 

2. Ostali rashodi financirani od ostale pomoći planirani u iznosu od 10.000,00 kuna za kazne, penale i naknade štete


Program 1003 Zaštita od požara i civilna zaštita planirano u iznosu od 335.000,00 kuna

1. Za DVD, civilnu zaštitu i Gorsku službu spašavanja planirano je 320.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za tekuće donacije

2. Za protupožarne puteve planirano je 15.000,00 kuna financirano od prihoda od prodaje nefinancijske imovine za građevinske objekte


Program 1009 Promicanje i razvitak turizma planirao u iznosu od 27.587,50 kuna

Za strategiju razvoja turizma Općine Preko planirano je 27.687,50 kuna financirano od APPRRR za rashode za nabavu proizvedenu dugotrajnu imovinu


KOMUNALNA INFRASTRUKTURA PLANIRANO U IZNOSU OD 28.053.196,46 KUNA


Program 1004 Izgradnja i održavanje objekata i uređaja komunalne infrastrukture planirano u iznosu od 22.276.691,37 kuna

1. Za održavanje i uređenje javnih zelenih površina planirano je 6.322.277,97 kuna, od toga:

• Rashodi poslovanja financirani od općih prihoda i primitaka planirani u iznosu od 2.877.000,00 kuna 

• Materijalni rashodi financirani od općih prihoda i primitaka planirani u iznosu od 427.000,00 kuna za rashode za usluge 

• Subvencije financirane od općih prihoda i primitaka planirane u iznosu od 2.450.000,00 kuna za subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru

• Rashodi za nabavu nefinancijske imovine financirani od ostalih prihoda za posebne namjene planirani u iznosu od 500.000,00 kuna za nematerijalnu imovinu

• Rashodi poslovanja financirani od prihoda od komunalne naknade planirani u iznosu od 2.300.000,00 kuna za rashode za usluge

• Rashodi poslovanja financirani od namjenskih primitaka od zaduživanja planirani u iznosu od 645.277,97 kuna za Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru

2. Za izgradnju objekata i uređenje komunalne infrastrukture planirano je 1.200.000,00 kuna za kapitalne pomoći, od toga 100.000,00 kuna financirano od vlastitih prihoda i 1.100.000,00 kuna financirano od prihoda od prodaje nefinancijske imovine

3. Geodetski elaborati za upis nerazvrstanih cesta planirani u iznosu od 150.000,00 kuna financirano od ostalih prihoda za posebne namjene 

4. Za opremu planirano je 48.375,00 kuna financirano od vlastitih prihoda za postrojenja i opremu

5. Za sanaciju opasnih mjesta – Ugljan planirano je 229.500,00 za postrojenje i opremu, od toga 68.850,00 kuna financirano do općih prihoda i primitaka i 160.650,00 kuna financirano od Ministarstva unutarnjih poslova

6. Za izgradnju vodovoda i odvodnje financirano od prihoda od prodaje nefinancijske imovine planirano je 165.000,00 kuna za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija 

7. Za izgradnju javne rasvjete planirano je 1.261.538,40 kuna, od toga:

• Rashodi poslovanja financirani od općih prihoda i primitaka planirani u iznosu od 361.538,40 kuna za rashode za usluge

• Rashodi za nabavu nefinancijske imovine financirani od prihoda od prodaje nefinancijske imovine planirani u iznosu od 900.000,00 kuna za građevinske objekte

8. Kapitalni projekt za razvoj Općine Preko planira u iznosu od 2.900.000,00 kuna, od toga:

• Rashodi nabavu nefinancijske imovine financirani od prihoda od komunalnog doprinosa planirani u iznosu od 600.000,00 kuna za građevinske objekte

• Rashodi nabavu nefinancijske imovine financirani od prihoda od prodaje nefinancijske imovine planirani u iznosu od 2.300.000,00 kuna, od toga 1.000.000,00 kuna za materijalnu imovinu – prirodna bogatstva i 1.300.000,00 kuna za građevinske objekte

9. Rashodi za nabavu nematerijalne imovine financirani od prihoda od prodaje nefinancijske imovine planirani u iznosu od 1.250.000,00 kuna za nematerijalnu proizvedenu imovinu

10. Za dodatna ulaganja u nefinancijsku imovinu (zgrade) financirani od prihoda od prodaje nefinancijske imovine planirano je 250.000,00 kuna za dodatna ulaganja na građevinskim objektima

11. Za prostorno uređenje i unapređenje stanovanja planirano je 3.60.000,00 kuna, od toga za građevinske objekte 1.150.000,00 kuna financirano od prihoda od komunalnih doprinosa i za nematerijalnu proizvedenu imovinu 2.450.000,00 kuna financirano od prihoda od prodaje nefinancijske imovine

12. Za sufinanciranje centra za gospodarenje otpadom Biljane donje financirani od prihoda od prodaje nefinancijske imovine planirano je 100.000,00 kuna za kapitalne pomoći

13. Za izgradnju društvenog doma u Lukoranu financirani od prihoda od prodaje nefinancijske imovine planirano je 1.000.000,00 kuna za građevinske objekte

14. Za asfaltiranje nerazvrstane ceste u Općini Preko planirano je 1.500.000,00 kuna, od toga

• Rashodi za nabavi nefinancijske imovine financirani od prihoda od komunalnih doprinosa planirano u iznosu od 500.000,00 kuna za građevinske objekte

• Rashodi za nabavi nefinancijske imovine financirani od Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU planirano je u iznosu od 700.000,00 kuna za građevinske objekte

• Rashodi za nabavi nefinancijske imovine financirani od prodaje nefinancijske imovine planirano u iznosu od 2.300.000,00 kuna za građevinske objekte


Program 1016 Fond za zaštitu okoliša i energetska učinkovitost planirani u iznosu od 18.750,00 kuna 

Za obnovu fasada u zgradarstvu planirano je 18.750,00 kuna financirano od Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitosti za dodatna ulaganja na građevinskim objektima


Program 1017 Projekti financirani iz EU fondova planirano u iznosu od 5.075.103,48 kuna

1. Za rekonstrukciju društvenog doma u naselju Ugljan planirano je 2.600.103,48 kuna za građevinske objekte, od toga 1.195.457,23 kuna financirano od APPRRR i 1.104.646,25 kuna financirano od prihoda od prodaje nefinancijske imovine

2. Za Sv. Mihovil – projekt obnove planirano je 2.012.500,00 kuna za građevinske objekte financirano od Ministarstva kulture RH

3. Za aglomeraciju Preko – Kali planirano je 100.000,00 kuna za građevinske objekte financirano od prihoda od prodaje nefinancijske imovine 

4. Za Uljaru Preko – projekt obnove, OP konkurentnost i kohezija 2014-2020 planirano je 250.000,00 kuna za nematerijalnu proizvedenu imovinu financirano od prodaje nefinancijske imovine

5. Za WIFI4U planirano je 112.500,00 kuna za postrojenje i opremu financirano od Podizvor-predfinanciranje EU projekata


Program 1019 Gospodarenje otpadom i zaštita okoliša planirano u iznosu od 682.651,61 kuna 

1. Za Plan gospodarenja otpadom planirano je 200.000,00 kuna za nematerijalnu proizvedenu imovinu financirano od fondova EU

2. Za spremnika za otpad planirano je 397.755,09 kuna za postrojenje i opremu, od toga 338.091,82 kuna financirano od Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitosti i 59.663,27 kuna financirano od prihoda od prodaje nefinancijske imovine 

3. Sufinanciranje .postrojenja za sortiranje odvojeno prikupljanja otpada planirano u iznosu od 43.800,00 kuna za kapitalne pomoći financirane od općih prihoda i primitaka

JAVNE USTANOVE: PREDŠKOLSKI ODGOJ I OBRAZOVANJE PLANIRANO U IZNOSU OD 2.880.468,18 KUNA


Program 1005 Program predškolskog odgoja planirano u iznosu od 1.943.718,18 kuna

Za odgojno i administrativno osoblje planirano je 1.943.718,18 kuna, od toga:

1. Rashodi poslovanja planirani u iznosu od 1.943.718,18 kuna financirani od općih prihoda i primitaka, od toga:

• Rashodi za zaposlene planirani u iznosu od 1.197.000,00 kuna, od toga plaće (bruto) 800.000,00 kuna, ostali rashodi za zaposlene 35.000,00 kuna i doprinosi na plaće 362.000,00 kuna 

• Materijalni rashodi planirani u iznosu od 344.124,78 kuna, od toga naknade troškova zaposlenima 54.000,00 kuna, rashodi za materijal i energiju 117.186,02 kuna, rashodi za usluge 140.876,56 kuna i ostali nespomenuti rashodi poslovanja 32.062,20 kuna 

• Rashodi za nabavu nefinacijske imovine planirani u iznosu od 55.000,00 kuna za postrojenje i opremu

2. Rashodi poslovanja planirani u iznosu od 300.593,40 kuna financirani od vlastitih prihoda – DV Lastavica, od toga:

• Materijali rashodi planirani u iznosu od 255.063,40 kuna, od toga 10.000,00 kuna za naknade troškova zaposlenima, 146.222,49 kuna za rashode za materijal i energiju, 54.087,51 kuna za rashode za usluge i 44.753,40 kuna za ostale nespomenute rashode poslovanja

• Financijski rashodi planirani u iznosu od 3.530,00 kuna za ostale financijske rashode

• Rashodi za nabavu nefinancijske imovine planirani u iznosu od 42.000,00 kuna za postrojenje i opremu

3. Rashodi poslovanja planirani u iznosu od 20.000,00 kuna financirani od ostalih prihoda za posebne namjene – DV Lastavica za rashode za materijal i energiju

4. Rashodi poslovanja planirani u iznosu od 2.000,00 kuna financirani od donacija DV Lastavica za rashode za materijal i energiju

5. Rashodi za nabavu nefinancijske imovine planirani u iznosu od 25.000,00 kuna financirani od prihoda od prodaje nefinancijske imovine za postrojenje i opremu 


Program 1015 Obrazovanje planirano u iznosu od 936.750,00 kuna

1. Za Pučko otvoreno učilište DOM NA ŽALU planirano je 370.000,00 kuna za pomoći unutar općeg proračuna financirano od općih prihoda i primitaka

2. Za opremu za PUO Dom na žalu planirano je 338.000,00 kuna, od toga 41.500,00 kuna financirano od vlastitih prihoda za postrojenje i opremu i 296.500,00 kuna financirano od APPRRR za postrojenje i opremu

3. POU Dom na žalu – projekt rekonstrukcije planirano u iznosu od 248.750,00 kuna za rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine, od toga 211.250,00 kuna financirano od Ministarstva kulture RH i 37.500,00 kuna financirano od prihoda od prodaje nefinancijske imovine


PROGRAMSKA DJELATNOST KULTURE I RELIGIJE PLANIRANO U IZNOSU OD 1.816.500,00 KUNA


Program 1006 Program javnih potreba u kulturi planirano u iznosu od 201.500,00 kuna

Tekuće donacije za kulturu planirane u iznosu od 201.500,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka


Program 1007 religija planirano u iznosu od 80.000,00 kuna

Tekuće donacije za religiju planirane su u iznosu od 80.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka


Program 1008 Donacije i ostali rashodi planirano u iznosu od 90.000,00 kuna

Za tekuće donacije planirane u iznosu od 900.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka


Program 1009 Promocije i razvitak turizma planirano u iznosu od 1.145.000,00 kuna

1. Za tekuće donacije planirane u iznosu od 795.000,00 kuna, od toga 480.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka i 315.000,00 kuna financirano od ostale pomoći

2. Za Avantura otok – razvoj ciklo turističke infrastrukture planirano je 50.000,00 kuna za građevinske objekte financirano od prihoda od prodaje nefinancijske imovine

3. Za projekt uređenja plaže u Općini Preko planirano je 300.000,00 kuna za nematerijalnu proizvedenu imovinu financirano od prihoda od prodaje nefinancijske imovine


Program 1017 Projekti financirani iz EU fondova planirani u iznosu od 300.000,00 kuna

Za energetsku obnovu općinskih zgrada i društvenih domova Općine Preko planirano je 300.000,00 kuna za nematerijalnu proizvedenu imovinu financirano od prihoda od prodaje nefinancijske imovine


PROGRAMSKA DJELATNOST ŠPORTA PLANIRANO U IZNOSU OD 1.149.125,00 KUNA


Program 1010 Razvoj sporta i rekreacije planirano u iznosu od 1.296.000,00 kuna

1. Tekuće donacije za šport planirane u iznosu od 211.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka

2. Za izgradnju i uređenje športskih i dječjih igrališta planirano je 438.125,00 kuna za građevinske objekte, od toga 100.000,00 kuna financirano od prihoda od komunalnih doprinosa, 295.752,50 kuna financirano od APPRRR i 42.372,50 kuna financirano od prihoda od prodaje nefinancijske imovine

3. Za Avantura Kids – uređenje sportsko rekreativnih igrališta planirano u iznosu od 500.000,00 kuna  financirano od prihoda od komunalnih doprinosa


PROGRAMSKA DJELATNOST SOCIJALNE SKRBI PLANIRANO U IZNOSU OD 1.037.957,40 KUNA


Program 1011 Socijalna skrb planirano u iznosu od 702.000,00 kuna

Za pomoć u novcu studentima, pojedincima i obiteljima planirano je 702.000,00 kuna za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna, od toga 500.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka i 10.000,00 kuna financirano od ostale pomoći


Program 1012 Humanitarna skrb kroz udruge građana planirano u iznosu od 109.866,08 kuna

Za dragovoljce Domovinskog rata i druge planirano je 109.866,08 kuna za tekuće donacije financirano od općih prihoda i primitaka


Program 1013 Stipendije planirane u iznosu od 200.000,00 kuna

Za stipendije i školarine panirano je 200.000,00 kuna za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna financirano od općih prihoda i primitaka


Program 1014 Mjesni odbori planirano u iznosu od 26.091,32 kuna

Za mjesne odbore planirano je 26.091,32 kuna za ostale nespomenute rashode poslovanja financirano od općih prihoda i primitaka


Sudjelovanje:

Molimo Vas prijavite se kako biste mogli sudjelovati u donošenju proračuna prijava

Vijesti

Dokumenti

 1. Proračun Općine Preko za 2020. godinu i projekcije proračuna za 2021. i 2022. godinu
  PREUZMI:

 2. Odluka o izvršavanju proračuna Općine Preko za 2020. godinu
  PREUZMI:

 3. Odluka o planu razvojnih programa za razdoblje 2020.-2022.
  PREUZMI:

 4. Odluka o proračunu Općine Preko za 2020. godinu i projekcijama za 2021. i 2022. godinu
  PREUZMI:

 5. Prijedlog Proračun Općine Preko za 2020. godinu i projekcije proračuna za 2021. i 2022. godinu
  PREUZMI:

 6. POLUGODIŠNJI-IZVJEŠTAJ-O-IZVRŠENJU-PRORAČUNA ZA 2019
  PREUZMI:

 7. Odluka o prihvaćanju godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna Općine Preko za 2019. godinu
  PREUZMI:

 8. PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA 2020.
  PREUZMI:

 9. POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA - OBRAZLOŽENJE
  PREUZMI:

 10. Polugodišnj izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Preko za 2020. godinu
  PREUZMI:

 11. Financijski izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika za razdoblje od 1.1.2020. do 31.12.2020.
  PREUZMI:

 12. Bilješke uz Financijske izvještaje za razdoblje od 1.1.2020. do 31.12.2020.
  PREUZMI:

 13. funkcijska klasifikacija - GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE PREKO ZA 2020 .g.
  PREUZMI:

 14. posebni dio - GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE PREKO ZA 2020 .g.
  PREUZMI:

 15. račun zadužianja-financiranja - GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE PREKO ZA 2020 .g. (1)
  PREUZMI:

Više