Pretražite općinu ili grad

Proračun za godinu:

Općina Ston

  Kontakt podaci
  Općina Ston
  Trg kralja Tomislava 1
  OIB: 51471780630
  020/754-009
  opcina.ston1@du.t-com.hr

Proračun za građane za 2016. godinu


Poštovani građani,

predstavljamo Vam Proračun za građane za 2016. godinu. U njemu je prikazano na koji način Općina Ston prikuplja i investira sredstva. Radi što veće transparentnosti i bolje komunikacije s našim građanima ušli smo u projekt koji se nalazi na Internet stranici www.proracun.hr te na našoj službenoj stranici www.opcinaston.hr.

Kroz ovaj projekt želimo vam omogućiti uvid u rad naše Općine. Cilj nam je postići bolju, razvijeniju i ljepšu sredinu za Vas i naše posjetitelje. S toga smo izradili Strategiju razvoja Općine Ston kojom smo odredili našu Viziju i Misiju kojom se vodimo u postizanju tih ciljeva.

Vizija Općine Ston glasi: Želimo biti učinkovita i transparentna uprava koja će pružanjem kvalitetnih i svima dostupnih javnih usluga uživati povjerenje zainteresiranih strana: građana, subjekata u društvenim djelatnostima, gospodarskim subjektima, poslovnim partnerima, nevladinim organizacijama i turistima posjetiteljima Općine.

Misija nam je: Općinska uprava Općine Ston, obavljanjem poslova iz samoupravnog djelokruga, na zakonit, učinkovit, ekonomičan i transparentan način unapređuje kvalitetu života i rada svim svojim građanima pružanjem izvrsne usluge, omogućavanjem participacije u odlučivanju, odgovornim upravljanjem javnim dobrima, protokom informacija, te nadasve ljubaznim i efikasnim radom administracije.


U želji postizanja ljepšeg i čistijeg izgleda našeg mjesta i kako bismo vama stvorili ugodno okruženje za život planiramo uređenje plaža na području Općine Ston kao i izgradnju obale u luci Ston, uređenje i rekonstrukciju parka Komarada kao i uređenje zelenih površina.

Sufinanciramo gradnju kanalizacije Mali Ston-Hovilje-Luka i izgradnju vodovodne mreže u naseljima koja nemaju opskrbu vodom.

Vođeni dosadašnjom praksom novac iz proračuna izdvojili smo za manifestacije, udruge i sportske klubove. Zalažemo se za održavanje naše kulture, tradicije kao i poticanje sportskih aktivnosti.

Obrazovanje je temelj uspjeha pojedinca, ali i društva, kako bismo pomogli u obrazovanju naših studenata i učenika sufinanciramo autobusni prijevoz i dajemo stipendije studentima.

Roditeljima novorođene djece dajemo jednokratnu naknadu u visini 2.000,00 kuna za prvo dijete, za drugo dijete 3.000,00 kuna, za treće i svako slijedeće dijete 5.000,00 kuna. Jer djeca su  temelj našeg opstanka.

Dio novca smo izdvojili za očuvanje naše povijesne i kulturne baštine kao i za turističku zajednicu Općine Ston jer želimo imati još više turista, posjetitelja i pružiti što bolje usluge. Ponosimo se svojom prirodom, poviješću, predivnim morem i obalama.

Dragi stanovnici izdvojili smo dio projekata u koje ulažemo novac iz proračuna u želji da vam pružimo ljepše, bolje i sretnije okruženje za život i razvoj.

Pozivamo Vas da nam i vi svojim prijedlozima, komentarima i idejama pomognete u razvitku naše Općine.


Načelnik Općine Ston

Vedran Antunica


Što je proračun?


Proračun je akt kojim se procjenjuju prihodi i primici te utvrđuju rashodi i izdaci Općine Ston za proračunsku godinu, a sadrži i projekciju prihoda i primitaka te rashoda i izdataka za slijedeće dvije godine. 

U ovom Proračunu za građane bit će prikazan sažetak prijedloga proračuna Općine Ston za 2016. godinu s najvažnijim smjernicama razvoja Općine Ston koji pojašnjava planove i aktivnosti. Ovim pregledom Općinskog proračuna želimo omogućiti svim građanima uvid u prihode i rashode Općine Ston kako bi imali transparentnu i potpunu informaciju o tome gdje i kako se troši općinski novac, kao i da bismo potaknuli sve građane na aktivno sudjelovanje u komentiranju, predlaganju i sugeriranju Općinskog proračuna.


Proračun možete pronaći ovdje.


Proračun sadržava:

1. Opći dio proračuna sačinjavaju:

• Račun prihoda i rashoda u kojem su prikazani svi prihodi i rashodi prema ekonomskoj klasifikaciji (npr. prihodi od poreza, imovine, pristojbi te rashodi za zaposlene, financijski rashodi). 

• Račun zaduživanja/financiranja koristi se u trenutku kada postoje viškovi ili manjkovi. Na računu zaduživanja/financiranja prikazuju se izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova te primici od financijske imovine i zaduživanja.

Slikoviti prikaz općeg dijela proračuna:

Račun prihoda i rashoda prikazuje prikupljena i potrošena sredstva u toku jedne godine stoga se on sastoje od prihoda i rashoda. Račun zaduživanja/financiranja sastoji se od: primitaka od financijske imovine i zaduživanja te izdataka za financijsku imovinu i otplate zajmova. Na račun zaduživanja/financiranja upisuju se viškovi nastali većim prilivom prihoda od rashoda te manjkovi nastali većim odlivom sredstava u rashode od priliva prihoda.  


2. Poseban dio proračuna sačinjava:

plan rashoda i izdataka raspoređen po organizacijskim jedinica (odjelima) i proračunskim korisnicima iskazanih po vrstama te raspoređenih u programe koji se sastoje od aktivnosti i projekata. 


3. Plan razvojnih programa

Plan razvojnih programa sadrži strateški planirane rashode na nefinancijskoj imovini i plan kapitalnih pomoći i donacija iskazanih po izvorima prihoda za izvedbu programa. Što znači da se u planu razvojnih programa detaljno planiraju rashodi po programima za tri godine koji moraju biti mjerljivi i unose se u kolonu pokazatelji rezultata. Ovime se postižu veći rezultati u ostvarenju pojedinih ciljeva. Plan razvojnih programa sastavni je dio proračuna.

Treba napomenuti da Proračun nije statičan akt već se sukladno Zakonu može mijenjati tijekom proračunske godine. Ta izmjena se naziva rebalans proračuna. Procedura izmjena/rebalansa Proračuna identična je proceduri njegova donošenja


Proračunski korisnici:

Proračunski korisnici su ustanove, tijela javne vlasti kojima je JLS osnivač ili suosnivač. Financiranje proračunskih korisnika je većim dijelom iz proračuna svog/svojih osnivača ili suosnivača. Proračunski korisnici JLS mogu biti: dječji vrtići, knjižnice, javne vatrogasne postrojbe, muzeji, kazališta, domovi za starije i nemoćne osobe… 

Proračunski korisnici Općine Ston su: Dječji vrtić Ston


Zakoni i sankcije

Proračun se donosi za jednu fiskalnu (proračunsku) godinu. Kod nas se fiskalna godina poklapa s kalendarskom i traje od 01. siječnja do 31. prosinca. Jedini ovlašteni predlagatelj Proračuna je Općinski načelnik. Općinski Načelnik jedinice lokalne samouprave odgovoran je za zakonito planiranje i izvršavanje proračuna, za svrhovito, učinkovito i ekonomično raspolaganje proračunskim sredstvima. Proračun donosi (izglasava) Općinsko vijeće do kraja godine. U slučaju ne donošenja Proračuna do konca tekuće godine za narednu godinu, donosi se Odluka o privremenom financiranju za razdoblje od tri mjeseca. Ako Odluka o privremenom financiranju nije prihvaćena Vlada Republike Hrvatske raspustit će Općinsko vijeće i razriješiti Općinskog načelnika i njegove zamjenike te imenovati povjerenika koji obavlja poslove Općinskog vijeća i čelnika i raspisati prijevremene izbore.Proračunski prihodi i primici

Prihodi i primici Iznos U %
Prihodi poslovanja 15.406.780,00 kn 90,06 %
> Prihodi od poreza 3.070.000,00 kn 17,95 %
> Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna 6.096.000,00 kn 35,63 %
> Prihodi od imovine 2.078.800,00 kn 12,15 %
> Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada 3.158.980,00 kn 18,47 %
> Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija 1.001.000,00 kn 5,85 %
> Kazne, upravne mjere i ostali prihodi 2.000,00 kn 0,01 %
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine 200.000,00 kn 1,17 %
> Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine 150.000,00 kn 0,88 %
> Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine 50.000,00 kn 0,29 %
Primici od financijske imovine i zaduživanja 1.000.000,00 kn 5,85 %
> Primici od zaduživanja 1.000.000,00 kn 5,85 %
Vlastiti izvori 500.000,00 kn 2,92 %
> Rezultat poslovanja 500.000,00 kn 2,92 %
UKUPNO 17.106.780,00 kn
Grafika
Prihodi od poreza
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna
Prihodi od imovine
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija
Kazne, upravne mjere i ostali prihodi
Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine
Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine
Primici od zaduživanja
Rezultat poslovanja
*postotak potkategorije predstavlja udio potkategorije u ukupnom iznosu proračuna

Ukupni prihodi Općine Ston za 2016. godinu planirani su u iznosu od 17.106.780,00 kuna

Prihodi poslovanja

Prihodi poslovanja Općine Ston za 2016. godinu su 15.406.780,00 kuna, a čine ih:

1. Prihodi od poreza koji su planirani u iznosu od 3.070.000,00 kuna, od toga  porez i prirez na dohodak planiran u iznosu 2.150.000,00 kuna, porezi na imovinu planirani u iznosu 700.000,00 kuna i porezi na robu i usluge planirani u iznosu od 220.000,00 kuna

2. Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna planirani u iznosu od 6.096.000,00 kuna, od toga pomoći proračunu iz drugih proračuna 5.346.000,00 kuna, pomoći od izvanproračunskih korisnika planirani u iznosu 750.000,00 kuna

3. Prihodi od imovine koji su planirani u iznosu od 2.078.800,00 kuna, od toga prihodi od financijske imovine planiranih u iznosu od 21.000,00 kuna, prihodi od nefinancijske imovine planirani u iznosu od 2.057.800,00 kuna

4. Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada planirani u iznosu od 3.158.980,00 kuna, od toga upravne i administrativne pristojbe planirane u iznos u 249.000,00 kuna, Prihodi po posebnim propisima planirani u iznosu od 1.2019.980,00 kuna, komunalni doprinosi i naknade planirani u iznosu od 1.700.000,00 kuna

5. Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija planirani u iznosu od 1.001.000,00 kuna, od toga prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga planirani u iznosu od 1.000.000,00 kuna i donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna planirano u iznosu od 1.000,00 kuna

6. Kazne, upravne mjere i ostali prihodi planirani u iznosu od 2.000,00 kuna


Prihodi od prodaje nefinancijske imovine

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine Općine Ston za 2016. godinu planiranih u iznosu od 200.000,00 kuna, a čine ih:

1. Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine - Prihodi od prodaje nematerijalne imovine planirani u iznosu od 150.000,00 kuna

2. Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine - Prihodi od prodaje građevinskih objekata planirani u iznosu od 50.000,00 kuna


Primici od financijske imovine i zaduživanja

Primici od zaduživanja - Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru planirani u iznosu od 1.000.000,00 kuna


Proračunski rashodi i izdaci

Rashodi Iznos U %
Rashodi poslovanja 9.659.780,00 kn 56,47 %
> Rashodi za zaposlene 2.392.600,00 kn 13,99 %
> Materijalni rashodi 4.193.700,00 kn 24,51 %
> Financijski rashodi 33.400,00 kn 0,20 %
> Subvencije 200.500,00 kn 1,17 %
> Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna 140.000,00 kn 0,82 %
> Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 500.000,00 kn 2,92 %
> Ostali rashodi 2.199.580,00 kn 12,86 %
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 7.327.000,00 kn 42,83 %
> Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine 50.000,00 kn 0,29 %
> Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 7.167.000,00 kn 41,90 %
> Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 110.000,00 kn 0,64 %
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova 120.000,00 kn 0,70 %
> Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova 120.000,00 kn 0,70 %
UKUPNO 17.106.780,00 kn
Grafika
Rashodi za zaposlene
Materijalni rashodi
Financijski rashodi
Subvencije
Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade
Ostali rashodi
Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini
Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova
*postotak potkategorije predstavlja udio potkategorije u ukupnom iznosu proračuna

Ukupni rashodi Općine Ston za 2016. godinu planirani su u iznosu od 17.106.780,00 kuna

Rashodi poslovanja

Ukupni rashodi poslovanja Općine Ston za 2016. godinu planirani su u iznosu od 9.659.780,00 kuna, a čine ih:

1. Rashodi za zaposlene planirani u iznosu od 2.392.600,00 kuna, od toga plaće (Bruto) planirane u iznosu 1.988.000,00 kuna, ostali rashodi za zaposlene planirani u iznosu od 67.850,00 kuna, doprinosi na plaće planirani u iznosu od 336.750,00 kuna

2. Materijalni rashodi planirani u iznosu od 4.193.700,00 kuna, od toga naknade troškova zaposlenima planirane u iznosu od 127.600,00 kuna, rashodi za materijal i energiju planirani u iznosu od 1.162.000,00 kuna, rashodi za usluge planirani u iznosu od 2.678.200,00 kuna, naknade troškova osobama izvan radnog odnosa planirane u iznosu od 7.000,00 kuna i ostali nespomenuti rashodi poslovanja planirani u iznosu 218.900,00 kuna

3. Financijski rashodi planirani u iznosu od 33.400,00 kuna, od toga kamate za primljene kredite i zajmove planirane u iznosu od 7.200,00 kuna i ostali financijski rashodi planirani u iznosu od 26.200,00 kuna

4. Subvencije - subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru planirane u iznosu od 200.500,00 kuna

5. Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna - Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna planirane u iznosu od 140.000,00 kuna

6. Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade - ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna planirane u iznosu od 500.000,00 kuna 

7. Ostali rashodi planirani u iznosu od 2.199.580,00 kuna, od toga tekuće donacije u planirane iznosu od 1.419.580,00 kuna, kapitalne donacije planirane u iznosu od 580.000,00 kuna i kapitalne pomoći planirane u iznosu od 200.000,00 kuna


Rashodi za nabavu nefinancijske imovine

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine Općine Ston za 2016. godinu planirani u iznosu od 7.327.000,00 kuna, a čine ih:

1. Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine - materijalna imovina - prirodna bogatstva planirani u iznosu od 50.000,00 kuna 

2. Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine planirani u iznosu od 7.167.000,00 kuna, od toga građevinski objekti planirani u iznosu od 5.670.000,00 kuna, postrojenja i oprema planirani u iznosu od 311.000,00 kuna, knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti planirane u iznosu od 51.000,00 kuna i nematerijalna proizvedena imovina 1.135.000,00 kuna

3. Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini planirani u iznosu od 650.000,00 kuna, od toga dodatna ulaganja na građevinskim objektima planirana u iznosu od 100.000,00 kuna i dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu planirana u iznosu od 10.000,00 kuna


Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova

Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova Općine Ston za 2016. Godinu planirani u iznosu od 120.000,00 kuna -otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija planirani u iznosu od 120.000,00 kuna


Vlastiti izvori

Rezultat poslovanja – višak/manjak prihoda planiran u iznosu od 500.000,00 kuna


OPIS POSEBNOG DIJELA PRORAČUNA 


JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL PLANIRANO U IZNOSU OD 17.106.780,00 KUNA

OPĆINSKO VIJEĆE 

Program 1000 Općinsko Vijeće planirano u iznosu od 130.000,00 kuna, od toga:

1. Za redovnu djelatnost Općinskog vijeća planirano je 120.000,00 kuna, od toga:

• Rashodi poslovanja financirani od općih prihoda i primitaka planirani u iznosu od 113.000,00 kuna za materijalne rashode od toga uredski materijal 3.000,00 kuna, ugovor o djelu 70.000,00 kuna i naknade članovima predstavničkih i izvršnih tijela 40.000,00 kuna

• Rashodi poslovanja financirani od vlastitih prihoda planirani u iznosu od 7.000,00 kuna za materijalne rashode od toga zakupnine i najamnine 5.000,00 kuna i ostali nespomenuti rashodi poslovanja 2.000,00 kuna

2. Za djelatnost političkih stranaka planirano je 10.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za tekuće donacije udrugama i političkim strankama


OPĆINSKI NAČELNIK 

Program 1001 Ured načelnika planirano u iznosu od 487.500,00 kuna, od toga:

Za redovnu djelatnost Ureda načelnika planirano je 487.500,00 kuna, od toga:

1) Rashodi poslovanja financirani od općih prihoda i primitaka planirani u iznosu od 340.000,00 kuna, a čine ih:

• Rashodi za zaposlene planirani u iznosu od 196.500,00 kuna, od toga plaće za zaposlene 165.500,00 kuna, nagrade 2.500,00 kuna, darovi 600,00 kuna, doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 25.600,00 kuna i doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 2.800,00 kuna

• Materijalni rashodi planirani u iznosu od 144.130,00 kuna, od toga naknade za prijevoz na službenom putu u zemlji 2.000,00 kuna, ostali rashodi za službena putovanja 4.000,00 kuna, naknade za smještaj na službenom putu u zemlji 8.000,00 kuna, dnevnice za službeni put u zemlji 3.000,00 kuna, dnevnice za službeni put u inozemstvo 2.000,00 kuna, naknade za prijevoz na posao i s posla 4.000,00 kuna, motorni benzin i dizel gorivo 25.000,00 kuna, materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje transporta 2.000,00 kuna, auto gume 3.000,00 kuna, usluge tekućeg i investicijskog održavanja prijevoznih sredstava 15.000,00 kuna, elektronski mediji 4.000,00 kuna, tisak 16.000,00 kuna, usluge pri registraciji prijevoznih sredstava 3.000,00 kuna, ostale usluge 2.000,00 kuna, premije osiguranja prijevoznih sredstava 2.500,00 kuna, reprezentacija 17.330,00 kuna, tuzemne članarine 12.800,00 kuna, sudske pristojbe 4.000,00 kuna, upravni biljezi 500,00 kuna i ostali nespomenuti rashodi poslovanja 5.000,00 kuna

2) Rashodi poslovanja planirani u iznosu od 94.450,00 kuna financirani od prihoda od naknade za korištenje elektrana, a čine ih:

• Materijalni rashodi planirani u iznosu od 44.450,00 kuna od toga reprezentacija 42.670,00 kuna i rashodi protokola ( vijenci, cvijeće i slično ) 1.780,00 kuna

• Ostali rashodi planirani u iznosu od 50.000,00 kuna za donacije načelnika

3) Rashodi poslovanja financirani iz državnog proračuna – tekuće pomoći planiranu u iznosu od 52.420,00 kuna, a čine ih:

• Materijalni rashodi planirani u iznosu od 52.220,00 kuna od toga usluge odvjetnika i pravnog savjetnika planirano u iznosu od 50.000,00 kuna i izdaci za protokol 2.200,0 kuna

•Financijski rashodi planirani u iznosu od 200,00 kuna za zatezne kamate iz poslovnih odnosa


JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL PLANIRAN U IZNOSU OD 15.624.330,00 KUNA

Program 1000 Redovna djelatnost općinske uprave planirana u iznosu od 1.131.500,00 kuna, od toga:

1. Za administrativno, tehničko i stručno osoblje planirano je 985.500,00 kuna, od toga:

1) Rashodi poslovanja financirani od općih prihoda i primitaka planirani u iznosu od 919.000,00 kuna, a čine ih:

• Rashodi za zaposlene planirani u iznosu od 674.400,00 kuna od toga plaće za zaposlene 550.000,00 kuna, plaće za prekovremeni rad 15.000,00 kuna, nagrade 15.000,00 kuna, doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 85.000,00 kuna i doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 9.400,00 kuna

• Materijalni rashodi planirani u iznosu od 226.600,00 kuna od toga dnevnice za službeni put u zemlji 2.000,00 kuna, naknade za smještaj na službenom putu u zemlji 1.000,00 kuna, naknada za korištenje privatnog automobila u službene svrhe 9.000,00 kuna, ostali rashodi za službena putovanja 1.000,00 kuna, naknade za prijevoz na posao i s posla 15.000,00 kuna, seminari, savjetovanja i simpoziji 5.000,00 kuna, materijal i sredstva za čišćenje i održavanje 5.000,00 kuna, ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja 1.000,00 kuna, literatura (publikacije, časopisi, glasila, knjige i ostalo) 7.500,00 kuna, sitni inventar 3.000,00 kuna, poštarina (pisma, tiskanice i sl.) 55.000,00 kuna, usluge telefona, telefaksa 13.000,00 kuna, tisak 16.000,00 kuna, opskrba vodom 4.000,00 kuna, Izrada dokumenata 10.000,00 kuna, Usluge ažuriranja računalnih baza 20.000,00 kuna, ostale nespomenute usluge 32.000,00 kuna, reprezentacija 2.000,00 kuna, upravne i administrativne pristojbe 100,00 kuna, javnobilježničke pristojbe 20.000,00 kuna i sudske pristojbe 5.000,00 kuna

• Financijski rashodi planirani u iznosu od 18.000,00 kuna za usluge platnog prometa

2) Rashodi poslovanja financirani od vlastitih prihoda planirani u iznosu od 500,00 kuna za zatezne kamate

3) Rashodi poslovanja financirani od sufinanciranja cijene vode planirani u iznosu od 20.000,00 kuna za uredski materijal

4) Rashodi poslovanja financirani iz državnog proračuna – tekuće pomoći planirani u iznosu od 46.000,00 kuna za materijalne rashode od toga uredski materijal 21.000,00 kuna i električna energija 25.000,00 kuna

2. Za održavanje zgrada za redovno korištenje planirano je 81.000,00 kuna, od toga:

1) Rashodi poslovanja financirani od prihoda od naknade za korištenje elektrana planirani u iznosu od 14.650,00 kuna za usluge tekućeg i investicijskog održavanja građevinskih objekata

2) Rashodi poslovanja financirani od vlastitih prihoda planirani u iznosu od 16.350,00 kuna za materijalne rashode od toga materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje građevina 1.000,00 kuna, usluge tekućeg i investicijskog održavanja građevinskih objekata 5.350,00 kuna i osiguranje zgrada 10.000,00 kuna

3) Rashodi poslovanja financirani od prihoda od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine planirani u iznosu od 50.000,00 kuna za procjenu vrijednosti imovine

3. Za održavanje opreme planirano je 10.000,00 kuna financirano od vlastitih prihoda za usluge tekućeg i investicijskog održavanja postrojenja i opreme

4. Za računalnu opremu i softvere planirano je 55.000,00 kuna od toga

1) Rashodi za nabavu nefinancijske imovine financirani od vlastitih prihoda planirani u iznosu od 5.000,00 kuna za rashode za ulaganja u računalne programe

2) Rashodi za nabavu nefinancijske imovine financirani iz državnog proračuna – tekuće pomoći planirani u iznosu od 50.000,00 kuna za rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine od toga telefoni i ostali komunikacijski uređaji 10.000,00 kuna, računala i računalna oprema 20.000,00 kuna i uredska oprema 20.000,00 kuna


Program 1000 Održavanje komunalne infrastrukture planirano u iznosu od 3.638.450,00 kuna, od toga:

1. Za održavanje čistoće na području Općine planirano je 1.743.550,00 kuna, od toga:

1) Rashodi poslovanja financirani od općih prihoda i primitaka planirani u iznosu od 550.000,00 kuna, a čine ih:

• Rashodi za zaposlene planirani u iznosu od 530.000,00 kuna za plaće za zaposlene

• Materijalni rashodi planirani u iznosu od 20.000,00 kuna za naknade za prijevoz na posao i s posla

2) Rashodi poslovanja financirani od vlastitih prihoda planirani u iznosu od 893.550,00 kuna, a čine ih:

• Rashodi za zaposlene planirani u iznosu od 132.850,00 kuna od toga plaće za prekovremeni rad 15.000,00 kuna, nagrade 20.000,00 kuna, darovi 4.200,00 kuna, naknada za bolest 2.500,00 kuna, doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 82.150,00 kuna i doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 9.000,00 kuna

• Materijalni rashodi planirani u iznosu od 749.000,00 kuna od toga dnevnice za službeni put u zemlji 1.000,00 kuna, naknada za korištenje privatnog automobila u službene svrhe 5.000,00 kuna, ostali rashodi za službena putovanja 500,00 kuna, materijal i sredstva za čišćenje i održavanje 3.000,00 kuna, ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja 8.000,00 kuna, materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 15.000,00 kuna, materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje prostora 500,00 kuna, sitni inventar 2.000,00 kuna, auto gume 15.000,00 kuna, motorni benzin i dizel gorivo 60.000,00 kuna, usluge tekućeg i investicijskog održavanja prijevoznih sredstava 70.000,00 kuna, usluge tekućeg i investicijskog održavanja postrojenja i opreme 10.000,00 kuna, elektronski mediji 2.000,00 kuna, usluge pri registraciji prijevoznih sredstava 15.000,00 kuna, obrada tafografa 2.000,00 kuna, Iznošenje i odvoz smeća 506.000,00 kuna i premije osiguranja prijevoznih sredstava 30.000,00 kuna

• Financijski rashodi planirani u iznosu od 11.700,00 kuna od toga kamate na financijski lizing 7.200,00 kuna, negativne tečajne razlike 2.000,00 kuna i usluge banaka 2.500,00 kuna

3) Rashodi poslovanja financirani od sufinanciranja cijene za korištenje deponije planirano u iznosu od 250.000,00 kuna za iznošenje i odvoz smeća

4) Rashodi za poslovanje financirani od fonda za zaštitu okoliša planirano u iznosu od 50.000,00 kuna za motorni benzin i dizel gorivo

2. Za održavanje nerazvrstanih cesta planirano je 450.000,0 kuna od toga

1) Rashodi za poslovanje financirani od prihoda od naknade za korištenje elektrana u iznosu od 50.000,00 kuna za ostale usluge tekućeg i investicijskog održavanja

2) Rashodi za poslovanje financirani od sufinanciranja cijene vode planirani u iznosu od 100.000,00 kuna za materijalne rashode – Ostali materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 80.000,00 kuna i Ostale usluge tekućeg i investicijskog održavanja 20.000,00 kuna

3) Rashodi za poslovanje financirani od naknada za zadržavanje objekata planirani u iznosu od 100.000,00 kuna za Ostale usluge tekućeg i investicijskog održavanja

4) Rashodi za poslovanje financirani iz državnog proračuna – tekuće pomoći planirani u iznosu od 200.000,00 kuna za Ostale usluge tekućeg i investicijskog održavanja

3. Za održavanje javne rasvjete planirano je 431.000,00 kuna, od toga

1) Rashodi poslovanja financirani od komunalne naknade planirani u iznosu od 181.000,00 kuna od toga materijal za održavanje 1.000,00 kuna i ostale usluge tekućeg i investicijskog održavanja 180.000,00 kuna

2) Rashodi za poslovanje financirani iz državnog proračuna – tekuće pomoći planirani u iznosu od 250.000,00 kuna za električnu energiju

4. Za održavanje javnih površina planirano je 310.600,00 kuna, od toga

1) Rashodi poslovanja financirani od općih prihoda i primitaka planirani u iznosu od 117.000,00 kuna za materijalne rashode od toga gorivo za bager 46.000,00 kuna, materijal za tržnicu 2.000,00 kuna, gorivo za čistilicu 12.000,00 kuna, usluge tekućeg investicijskog održavanja 15.000,00 kuna, veterinarske usluge 25.000,00 kuna, ostale usluge tekućeg i investicijskog održavanja 5.000,00 kuna i najam rovokopača 12.000,00 kuna

2) Rashodi poslovanja financirani od komunalne naknade planirani u iznosu od 159.000,00 kuna za materijalne rashode od toga motorni benzin i ulje za pile i kosilice 15.000,00 kuna, materijal za održavanje opreme 10.000,00 kuna, dijelovi za bager 3.000,00 kuna, sitni inventar 10.000,00 kuna, materijal za održavanje javnih površina 10.000,00 kuna, deratizacija i dezinsekcija 54.000,00 kuna, čišćenje podmorja 5.000,00 kuna, čišćenje kanala 30.000,00 kuna, opskrba vodom – parkovi 2.000,00 kuna i Ostale usluge tekućeg i investicijskog održavanja 20.000,00 kuna

3) Rashodi poslovanja financirano od boravišnih pristojbi planirani u iznosu od 25.000,00 kuna za materijalne rashode od toga ostali materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 5.000,00 kuna i popravci bagera 20.000,00 kuna

4) Rashodi poslovanja financirani od sufinanciranja cijene vode planirani u iznosu od 4.600,00 kuna za opskrbu vodom – tržnica

5) Rashodi poslovanja financirani iz državnog proračuna – tekuće pomoći planirani u iznosu od 5.000,00 kuna za materijalne rashode od toga ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja 2.000,00 kuna i opskrba vodom – tržnice 3.000,00 kuna

5. Za održavanje groblja planirano je 130.000,00 kuna financirano od komunalne naknade za materijalne rashode od toga ostali materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 70.000,00 kuna i usluge tekućeg i investicijskog održavanja građevinskih objekata 60.000,00 kuna

6. Za održavanje vodovoda i kanalizacije planirano je 133.600,00 kuna od toga

1) Rashodi poslovanja financirani od prihoda od naknade za korištenje elektrana planirani u iznosu od 70.000,00 kuna za materijalne rashode od toga ostali materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 5.000,00 kuna i električna energija 65.000,00 kuna

2) Rashodi poslovanja financirani od komunalne naknade planirani u iznosu od 30.000,00 kuna za usluge tekućeg investicijskog održavanja opreme

3) Rashodi poslovanja financirani od sufinanciranja cijene vode planirani u iznosu od 33.600,00 kuna za usluge tekućeg i investicijskog održavanja građevinskih objekata

7. Za održavanje plaža planirano je 111.900,00 kuna, od toga:

1) Rashodi poslovanja financirani od boravišnih pristojbi planirani u iznosu od 19.900,00 kuna od toga plaće za zaposlene 17.000,00 kuna, doprinos za obavezno zdravstveno osiguranje 2.600,00 kuna i doprinos za obavezno zdravstveno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 300,00 kuna

2) Rashodi poslovanja financirani od naknade za koncesije na pomorskom dobru planirane u iznosu od 77.000,00 kuna za materijalne rashode od toga ostali materijal i dijelovi za tekuće i inovativno održavanje 20.000,00 kuna, električna energija 2.000,00 kuna, opskrba vodom 5.000,00 kuna i ostale usluge tekućeg i investicijskog održavanja 50.000,00 kuna

3) Rashodi za zaposlene financirani iz državnog proračuna – tekuće pomoći planirani u iznosu od 15.000,00 kuna za najam WC kabina

8. Za prijevoz vode cisternom planirano je 301.800,00 kuna financirano od sufinanciranja cijene vode, od toga:

• Rashodi poslovanja planirani u iznosu od 82.800,00 kuna od toga plaće za zaposlene 68.000,00 kuna, nagrade 2.500,00 kuna, darovi 600,00 kuna, doprinosi za obavezno zdravstveno osiguranje 10.500,00 kuna, doprinosi za obavezno zdravstveno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 1.200,00 kuna

• Materijalni rashodi planirani u iznosu od 169.000,00 kuna od toga motorni benzin i dizel gorivo 60.000,00 kuna, materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje transporta 3.000,00 kuna, auto gume 10.000,00 kuna, usluge tekućeg i investicijskog održavanja prijevoznih sredstava 10.000,00 kuna, opskrba vodom 82.000,00 kuna, usluge pri registraciji prijevoznih sredstava 2.000,00 kuna i premije osiguranja prijevoznih sredstava 2.000,00 kuna

• Ostali rashodi planirani u iznosu od 50.000,00 kuna za ostale tekuće donacije

9. Za javne WC-e planirano je 26.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka, od toga:

• Rashodi za zaposlene planirani u iznosu od 20.000,00 kuna od toga plaće za zaposlene 17.000,00 kuna, doprinosi za obavezno zdravstveno osiguranje 2.700,00 kuna i doprinosi za obavezno zdravstveno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 300,00 kuna

• Materijalni rashodi planirani u iznosu od 6.000,00 kuna od toga materijal za održavanje javnog WC 5.000,00 kuna i materijal i dijelovi za tekuće i inv. održavanje građevinskih objekata 1.000,00 kuna


Program 1001 Gradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture planirano u iznosu od 6.520.000,00 kuna, od toga

1. Za ugradnju ekološke rasvjete planirano je 30.000,00 kuna financirano od raspoloživih sredstava iz proteklih godina za nadzor ekološke rasvjete

2. Za uređenje plaža planirano je 15.000,00 kuna za kabine za plažu

3. Za izgradnju cesta planirano je 310.000,00 kuna za rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine od toga ceste 300.000,00 kuna i znanstveni radovi i dokumentacija 10.000,00 kuna

4. Za proširenje javne rasvjete planirano je 200.000,00 kuna financirano od komunalnog doprinosa za javnu rasvjetu

5. Za javne površine planirano je 2.565.000,00 kuna od toga

1) Rashodi za nabavu nefinancijske imovine financirano od raspoloživih sredstava iz proteklih godina planirani u iznosu od 100.000,00 kuna za ostale slične prometne objekte

2) Rashodi za nabavu nefinancijske imovine financirano od prihoda od naknade za korištenje elektrana planirani u iznosu od 122.000,00 kuna za ostale slične prometne objekte

3) Rashodi za nabavu nefinancijske imovine financirani od komunalnih doprinosa planirani u iznosu od 295.000,00 kuna za rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine od toga ostali i slični objekti 230.000,00 kuna, oprema 15.000,00 kuna i znanstveni radovi i dokumentacija 50.000,00 kuna

4) Rashodi za nabavu nefinancijske imovine financirani od naknade za koncesije na pomorskom dobru planirani u iznosu od 48.000,00 kuna za ostale i slične prometne objekte

5) Rashodi za nabavu nefinancijske imovine financirani od ministarstva turizma planirani u iznosu od 300.000,00 kuna za Park Komarda-znanstveni radovi i dokumentacija

6) Rashodi za nabavu nefinancijske imovine financirani od ministarstva regionalnog razvoja planirani u iznosu od 1.700.000,00 kuna za rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine od toga ostali slični prometni objekti 500.000,00 kuna i Park Komarda u Stonu 1.200.000,00 kuna

6. Za izgradnju kanalizacijskih sustava planirano je 150.000,00 kuna financirano od komunalnog doprinosa za kapitalnu pomoć vodovodu za kanalizaciju

7. Za vodoopskrbu planirano je 100.000,00 kuna financirano od ministarstva regionalnog razvoja za izgradnju vodovoda

8. Za izgradnju riva planirano je 2.000.000,00 kuna od toga

1) Rashodi za nabavu nefinancijske imovine financirani od ministarstva regionalnog razvoja planirani u iznosu od 1.000.000,00 kuna za obalu u luci Ston

2) Rashodi za nabavu nefinancijske imovine financirani od prihoda od financijske imovine i zaduživanja planirani u iznosu od 1.000.000,00 kuna za kanale i luke

9. Za podzemne kontejnere i platoe za kontejnere 100.000,00 kuna od toga

1) Rashodi za nabavu nefinancijske imovine financirani od komunalnih doprinosa planirani u iznosu od 15.000,00 kuna za izgradnju platoa za kontejnere

2) Rashodi za nabavu nefinancijske imovine financirani od naknada za zadržavanje objekata planirano u iznosu od 85.000,00 kuna za podzemne kontejnere

10. Za nabavku komunalnih vozila planirano je 120.000,00 kuna financirano od raspoloživih sredstava iz proteklih godina za otplatu glavnice po financijskom lisingu 

11. Za nabavku komunalne opreme planirano je 200.000,00 kuna financirano od fonda za zaštitu okoliša za opremu

12. Za izgradnju groblja planirano je 230.000,00 kuna financirano od komunalnih doprinosa za rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine od toga izgradnja groblja 180.000,00 kuna i projekti 50.000,00 kuna

13. Za izgradnju reciklažnog dvorišta planirano je 500.000,00 kuna financirano od fonda za zaštitu okoliša za rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine od toga ostali poslovni građevinski objekti 350.000,00 kuna i znanstveni radovi i dokumentacija 150.000,00 kuna


Program 1000 Ulaganja u kapitalne projekte izvan komunalne infrastrukture planirano u iznosu od 10.000,00 kuna financirano od naknade za zadržavanje objekata

Za prostorno planiranje planirano je 10.000,00 kuna za izmjene i dopune Prostornog plana Općine


Program 1001 Ulaganja u tekuće projekte izvan komunalne infrastrukture planirano u iznosu od 185.000,00 kuna, od toga

1. Za imovinsko pravne poslove planirano je 83.000,00 kuna financirano od prihoda od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine, od toga:

• Materijalni rashodi planirani u iznosu od 23.000,00 kuna od toga usluge vještačenja 18.000,00 kuna i ostale pristojbe i naknade 5.000,00 kuna

• Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine planirani u iznosu od 50.000,00 kuna za kupnju zemljišta

• Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine planirani u iznosu od 10.000,00 kuna za energetski certifikat

2. Za nabavu opreme i ostale izdatke za mjesne odbore planirano je 37.000,00 kuna od toga

1) Rashodi poslovanja financirani od općih prihoda i primitaka planirani u iznosu od 5.000,00 kuna za materijal za usluge tekućeg i investicijskog održavanja prostorija MO

2) Rashodi poslovanja financirani od vlastitih prihoda planirani u iznosu od 5.000,00 kuna za materijalne rashode od toga voda MO Žuljana 2.000,00 kuna i Usluge tekućeg i investicijskog održavanja građevinskih objekata 3.000,00 kuna

3) Rashodi poslovanja financirani od prihoda od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine planirani u iznosu od 27.000,00 kuna za usluge tekućeg i investicijskog održavanja prostorija MO

3. Za održavanje komunikacijskih vodova planirano je 15.000,00 kuna financirano od prihoda za naknade za korištenje elektrana za održavanje komunalnih vodova

4. Za rad turističkog ureda Ston planirano je 50.000,00 kuna financirano od boravišne pristojbe za turističku zajednicu Općine Ston


Program 1000 Mjesna knjižnica Ston planirano u iznosu od 228.900,00 kuna, od toga

1. Za redovitu djelatnost knjižnice planirano je 165.900,00 kuna, od toga:

1) Rashodi poslovanja financirani od općih prihoda i primitaka planirani u iznosu od 102.200,00 kuna, a čine ih:

• Rashodi za zaposlene planirani u iznosu od 102.200.00,00 kuna od toga plaće za zaposlene 85.000,00 kuna, doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 13.200,00 kuna, doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 1.500,00 kuna i nagrade 2.500,00 kuna

• Materijalni rashodi planirani u iznosu od 54.700,00 kuna od toga dnevnice za službeni put u zemlji 1.200,00 kuna, naknada za korištenje privatnog automobila u službene svrhe 1.500,00 kuna, ostali rashodi za službena putovanja 400,00 kuna, električna energija 3.000,00 kuna, ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja 2.000,00 kuna, ostali materijali za proizvodnju energije 15.000,00 kuna, uredski materijal 2.000,00 kuna, materijal i sredstva za čišćenje i održavanje 500,00 kuna, sitni inventar 3.600,00 kuna, tisak 1.000,00 kuna, usluge tekućeg i investicijskog održavanja građevinskih objekata 6.000,00 kuna, poštarina (pisma, tiskanice i sl.) 500,00 kuna, usluge telefona, telefaksa 5.500,00 kuna, usluge tekućeg i investicijskog održavanja postrojenja i opreme 6.000,00 kuna, grafičke i tiskarske usluge, usluge kopiranja, uvezivanja i sl. 1.000,00 kuna, film i izrada fotografija 2.000,00 kuna, dani knjige 1.500,00 kuna i reprezentacija 2.000,00 kuna

2) Rashodi poslovanja financirani od ministarstva kulture planirani u iznosu od 5.000,00 kuna za autorske honorare

3) Rashodi poslovanja financirani iz Županijskog proračuna - kapitalne pomoći planirani u iznosu od 4.000,00 kuna za naknade troškova službenog puta

2. Za kapitalna ulaganja u knjižničnu građu planirano je 51.000,00 kuna od toga

1) Rashodi za nabavu nefinancijske imovine financirani od općih prihoda i primitaka planirani u iznosu od 14.000,00 kuna za knjige

2) Rashodi za nabavu nefinancijske imovine financirani od ministarstva kulture planirani u iznosu od 32.000,00 kuna za knjige

3) Rashodi za nabavu nefinancijske imovine financirani iz Županijskog proračuna – kapitalne pomoći planirano u iznosu od 5.000,00 kuna za knjige

3. Za opremu za knjižnicu planirano je 12.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine od toga računala i oprema 4.000,00 kuna, ostala uredska oprema 2.000,00 kuna i uredski namještaj 6.000,00 kuna


Program 1001 Njegovanje kulturne baštine planirano u iznosu od 788.400,00 kuna, od toga

1. Za financiranje udruga u kulturi planirano je 205.000,00 kuna financirano od općih prohoda i primitaka za ostale rashode, od toga Matica Hrvatska Ogranak Ston-donacije 30.000,00 kuna, KUD "Stoviš“ Ston-donacije 100.000,00 kuna, KUD Putniković, Putniković-donacije 30.000,00 kuna, KUD "Ponikovska poskočica"-Ostale tekuće donacije 30.000,00 kuna, "Stonska maškarata"-Ostale tekuće donacije 10.000,00 kuna i Udruga "Maškara malog mora"- donacije 5.000,00 kuna

2. Za financiranje manifestacija planirano je 150.600,00 kuna, od toga

1) Rashodi poslovanja financirani od općih prihoda i primitaka planirani u iznosu od 76.000,00 kuna, a čine ih:

• Materijalni rashodi planirani u iznosu od 4.000,00 kuna od toga "Stonsko ljeto"-ostali materijal 1.000,00 kuna i Ostale usluge za komunikaciju i prijevoz 3.000,00 kuna

• Ostali rashodi planirani u iznosu od 72.000,00 kuna od toga Sveti Nikola-darovi 7.000,00 kuna, "Pelješki vinski puti"-Ostale tekuće donacije 5.000,00 kuna, "Stonsko ljeto"-Ostale tekuće donacije 40.000,00 kuna, "Dani otvorenih vrata"-donacije 5.000,00 kuna i "Stonski maraton"-Tekuće donacije 15.000,00 kuna

2) Rashodi poslovanja financirani od vlastitih prihoda planirani u iznosu od 74.600,00 kuna a čine ih

• Materijalni rashodi planirani u iznosu od 14.600,00 kuna od toga Dan Općine-plin 100,00 kuna, Dan Općine-Tisak 2.000,00 kuna, Oglasi 2.500,00 kuna i Dan Općine-Reprezentacija 10.000,00 kuna

• Ostali rashodi planirani u iznosu od 60.000,00 kuna od toga "Dani otvorenih vrata" -Tekuće donacije 10.000,00 kuna i "Kinookus"-Tekuće donacije 50.000,00 kuna

3. Za ostale aktivnosti planirano je 77.800,00 kuna od toga

1) Rashodi poslovanja financirani od općih prihoda i primitaka planirani u iznosu od 19.800,00 kuna za električnu energiju – zidine

2) Rashodi poslovanja financirani od prihoda od naknade za korištenje elektrana planirani u iznosu od 3.400,00 kuna za električnu energiju

3) Rashodi poslovanja financirani od vlastitih prihoda planirani u iznosu od 1.000,00 kuna za ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja

4) Rashodi poslovanja financirani od boravišne pristojbe planirani u iznosu od 19.100,00 kuna, od toga za električna energija - domovi kulture 9.100,00 kuna i opskrba vodom- Dom kulture Ston 10.000,00 kuna

5) Rashodi poslovanja financirani od prihoda od spomeničke rente planirani u iznosu od 500,00 kuna za električnu energiju

6) Rashodi poslovanja financirani iz državnog proračuna – tekuće pomoći planirani u iznosu od 34.000,00 kuna za materijalne rashode od toga materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje Domova kulture 5.000,00 kuna, usluge održavanja Domova kulture 20.000,00 kuna, usluge održavanja opreme u Domovima kulture 2.000,00 kuna i izgradnja Doma 7.000,00 kuna

4. Za dan malostonske kamenice planirano je 10.000,00 kuna financirano od naknada za koncesije na pomorskom dobru, od toga:

• Materijalni rashodi planirani u iznosu od 5.000,00 kuna za tisak

• Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine planirani u iznosu od 5.000,00 kuna za opremu

5. Za uređenje doma kulture planirano je 45.000,00 kuna od toga 

1) Rashodi za nabavu nefinancijske imovine financirani od naknade za zadržavanje objekata planirani u iznosu od 5.000,00 kuna za ostalu opremu za Dom

2) Rashodi za nabavu nefinancijske imovine financirani od prihoda od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine planirano u iznosu od 40.000,00 kuna za zgrade kulturnih institucija (kazališta, muzeji, galerije, domovi kulture, knjižnice i slično)

6. Za Stonske zidine i utvrde planirano u iznosu od 250.000,00 kuna za znanstvene radove i dokumentaciju

7. Za špilju Gudnja planirano je 50.000,00 kuna financirano od ministarstva kulture za usluge tekućeg i investicijskog održavanja građevinskih objekata


Program 1002 Ulaganje u sakralne objekte planirano u iznosu od 430.000,00 kuna, od toga

1. Za održavanje sakralnih objekta planirano je 20.000,00 kuna financirano od prihoda od naknade za korištenje elektrana za ostale usluge tekućeg i investicijskog održavanja

2. Za izgradnju crkve Sv. Vlaha u Stonu planirano je 400.000,00 kuna, od toga

1) Rashodi poslovanja financirani od prihoda od naknade za korištenje elektrana planirani u iznosu od 300.000,00 kuna za kapitalne donacije za izgradnju crkve Sv. Vlaha

2) Rashodi poslovanja financirani iz Državnog proračuna – tekuće pomoći za kapitalne donacije vjerskim zajednicama

3. Za kapitalne donacije vjerskim zajednicama planirano je 10.000,00 kuna financirano od prihoda od naknade za korištenje elektrana


Program 1000 Vatrogasna djelatnost planirana u iznosu od 846.580,00 kuna, od toga

1. Za osnovne djelatnosti DVD-a planirano je 836.580,00 kuna od toga

1) Rashodi poslovanja financirani od sufinanciranja cijene vode planirani u iznosu od 170.000,00 kuna za kapitalne donacije DVD-u Ston – vatrogasna cisterna

2) Rashodi poslovanja financirani iz Državnog proračuna – tekuće pomoći planirani u iznosu od 666.580,00 kuna za ostale rashode, od toga DVD Ston 230.000,00 kuna, DVD Putnikovići 366.580,00 kuna, DVD Žuljana 70.000,00 kuna

2. Za izradu raznih planova vezanih za vatrogastvo planirano je 10.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za projekt za dom


Program 1001 Zaštita i spašavanja planirana u iznosu od 35.000,00 kuna, od toga:

1. Za civilnu zaštitu planirano je 25.000,00 kuna financirano iz Državnog proračuna – tekuće pomoći za rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine od toga opremanje civilne zaštite 5.000,00 kuna i izrada planova za zaštitu i spašavanje 20.000,00 kuna

2. Za Gorsku službu spašavanja planirano je 10.000,00 kuna financirano od vlastitih prihoda za ostale tekuće donacije


Program 1000 Šport planirano u iznosu od 640.000,00 kuna od toga

1. Za poticanje amaterskog športa planirano je 195.000,00 kuna, od toga:

1) Rashodi poslovanja financirani od općih prihoda i primitaka planirani u iznosu od 165.000,00 kuna za ostale rashode od toga SOŠK 30.000,00 kuna, KLUB URANAGE 30.000,00 kuna, LD JAREBICA 20.000,00 kuna, LD KUNA 5.000,00 kuna, NK PUTNIKOVIĆ 30.000,00 kuna, DRUŠTVO PRIJATELJA HNK HAJDUK SPLIT, STON 15.000,00 kuna, NK PONIKVE 30.000,00 kuna i KOŠARKAŠKI KLUB STON – veterani 5.000,00

2) Rashodi poslovanja financirani od vlastitih prihoda planirani u iznosu od 30.000,00 kuna za ostale rashode od toga BOČARSKI KLUB HODILJE 5.000,00 kuna, BK PUTNIKOVIĆ 5.000,00 kuna, BK PONIKVE a 5.000,00 kuna, BK BRIJESTA 5.000,00 kuna, BK DUBA 5.000,00 kuna i BK SVETA ANA 5.000,00 kuna

2. Za održavanje školskih objekata planirano je 45.000,00 kuna financirano iz Državnog proračuna- tekuće pomoći za materijalne rashode od toga ostali materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 15.000,00 kuna i ostale usluge tekućeg i investicijskog održavanja 30.000,00 kuna

3. Za športsku dvoranu planirano je 100.000,00 kuna financirano od prihoda od naknade za korištenje elektrana za sportske dvorane i rekreacijske objekte

4. Za nogometno igralište Batala planirano je 300.000,00 kuna, od toga

• Rashodi za nabavu nefinancijske imovine financirani iz Županijskog proračuna – kapitalne pomoći planirani u iznosu od 150.00,00 kuna i rashodi za nabavu nefinancijske imovine financirani iz Županijskog proračuna – tekuće pomoći planirani u iznosu od 150.00,00 kuna za sportske i rekreacijske terene


Program 1000 Socijalna skrb i novčane pomoći planirane u iznosu od 521.000,00 kuna, od toga

1. Za sufinanciranje javnog prijevoza planirano je 210.000,00 kuna financirano od vlastitih prihoda za naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade od toga sufinanciranje cijene prijevoza 170.000,00 kuna i sufinanciranje cijene prijevoza studenata 40.000,00 kuna

2. Za pomoći obiteljima i pojedincima planirano je 70.000,00 kuna od toga

1) Rashodi poslovanja financirani od općih prihoda i primitaka planirani u iznosu od 60.000,00 kuna za pomoć obiteljima i kućanstvima

2) Rashodi poslovanja financirani od vlastitih prihoda planirani u iznosu od 10.000,00 kuna za pomoć obiteljima i kućanstvima

3. Za stipendije planirano je 120.000,00 kuna financirano iz Državnog proračuna – tekuće pomoći za stipendije i školarine

4. Za pomoću udrugama proizašlim iz Domovinskog rata planirano je 5.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za udruge iz Domovinskog rata

5. Za udruge umirovljenika planirano je 16.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za ostale rashode od toga udruge umirovljenika – donacije 10.000,00 kuna i udruge umirovljenika Ston 6.000,00 kuna

6. Za dar za prvi rođendan – novčana subvencija planirano je 100.000,00 kuna financirano iz Državnog proračuna – tekuće pomoći za dar za novorođeno dijete


Program 1001 Zdravstvena skrb planirana u iznosu od 84.000,00 kuna, od toga

1. Za zdravstvene usluge vađenja krvi planirano je 50.000,00 kuna financirano iz Državnog proračuna – tekuće pomoći za ostale zdravstvene i veterinarske usluge

2. Za treći medicinski tim planirano je 26.000,00 ,kuna, od toga:

1) Rashodi poslovanja financirani od općih prihoda i primitaka planirani u iznosu od 25.000,00 kuna za ostale zdravstvene usluge

2) Rashodi poslovanja financirani iz Državnog proračuna – tekuće pomoći planirani u iznosu od 1.000,00 kuna za ostale zdravstvene i veterinarske usluge

3. Za Crveni križ planirano je 8.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka od toga

• Materijalni rashodi planirani u iznosu od 3.000,00 kuna za reprezentaciju

• Ostali rashodi planirani u iznosu od 5.000,00 kuna za Crveni križ – prijenos sredstava


Program 1000 Poticanje razvoja gospodarstva planirano u iznosu od 275.500,00 kuna, od toga

1. Za subvencije javnog prijevoza planirano je 200.500,00 kuna financirano od prihoda od naknade za korištenje elektrana za subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru

2. Za zaštitu prirodnog okoliša planirano je 25.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za ostale rashode od toga udruga „Mala sirena“ – donacije 20.000,00 kuna i udruga mladih Žuljana 5.000,00 kuna

3. Za poticanje razvoja poljoprivredne i marikulture planirano u iznosu od 50.000,00 kuna financirano iz Županijskog proračuna- tekuće pomoći za kapitalne pomoći u poljoprivredi


Program 1000 Financiranje u osnovnom obrazovanju planirano u iznosu od 290.00,00 kuna, od toga

1. Za financiranje osnovnog obrazovanja planirano je 40.000,00 kuna financirano iz Državnog proračuna – tekuće pomoći za pomoći školama na području Općine

2. Za školsku sportsku dvoranu u Putnikovićima planirano je 250.000,00 kuna financirano od prihoda od naknade za korištenje elektrana za projekt dvorane


PREDŠKOLISKI ODGOJ – DJEČJI VRTIĆ STON

Program 1000 Predškolski odgoj i osnovno obrazovanje planirano u iznosu od 864.950,00 kuna, od toga

Za redovnu djelatnost Dječjeg vrtića planirano je 864.950,00 kuna, od toga

1) Rashodi poslovanja financirani od općih prihoda i primitaka planirani u iznosu od 863.950,00 kuna, a čina h:

• Rashodi za zaposlene planirani u iznosu od 633.950,00 kuna, od toga plaće za zaposlene 526.000,00 kuna, nagrade 16.250,00 kuna, darovi 1.200,00 kuna, 

doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 81.500,00 kuna i doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 9.000,00 kuna

• Materijalni rashodi planirani u iznosu od 223.000,00 kuna od toga dnevnice za službeni put u zemlji 1.000,00 kuna, naknade za prijevoz na službenom putu u zemlji 2.000,00 kuna, naknade za prijevoz na posao i s posla 24.000,00 kuna, uredski materijal 15.000,00 kuna, literatura (publikacije, časopisi, glasila, knjige i ostalo) 3.000,00 kuna, materijal i sredstva za čišćenje i održavanje 10.000,00 kuna, ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja 9.000,00 kuna, namirnice 45.000,00 kuna, električna energija 18.000,00 kuna, ostali materijali za proizvodnju energije (ugljen, drva, teško ulje) 17.000,00 kuna, materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje postrojenja i opreme 4.000,00 kuna, sitni inventar 4.000,00 kuna, službena, radna i zaštitna odjeća i obuća 4.000,00 kuna, usluge telefona, telefaksa 3.500,00 kuna, usluge interneta 2.000,00 kuna, poštarina (pisma, tiskanice i sl.) 1.000,00 kuna, usluge tekućeg i investicijskog održavanja građevinskih objekata 8.000,00 kuna, usluge tekućeg i investicijskog održavanja postrojenja i opreme 4.000,00 kuna, HRT pretplata 1.000,00 kuna, tisak 1.000,00 kuna, opskrba vodom 4.000,00 kuna, deratizacija i dezinsekcija 2.600,00 kuna, obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika 2.700,00 kuna, laboratorijske usluge 2.700,00 kuna, ugovori o djelu 18.000,00 kuna, film i izrada fotografija 2.000,00 kuna, ostale nespomenute usluge 1.000,00 kuna, ostale usluge za komunikaciju i prijevoz 1.000,00 kuna, ostale intelektualne usluge 7.000,00 kuna, dimnjačarske i ekološke usluge 3.000,00 kuna, naknade troškova službenog puta 1.000,00 kuna i reprezentacija 1.000,00 kuna

• Financijski rashodi planirani u iznosu od 3.000,00 kuna za usluge platnog prometa

• Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine planirani u iznosu od 4.000,00 kuna za računala i računalnu opremu

2) Rashodi poslovanja financirani od donacija planirani u iznosu od 1.000,00 kuna za ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja


Sudjelovanje:

Molimo Vas prijavite se kako biste mogli sudjelovati u donošenju proračuna prijava

Vijesti

Dokumenti

 1. Prijedlog Proračuna za 2016. godinu
  PREUZMI:

 2. 0brazloženje Proračuna za 2016. godinu
  PREUZMI:

 3. Proračun za 2016. i projekcije za 2017. i 2018. godinu
  PREUZMI:

 4. Odluka o izvršenju Proračuna za 2016. godinu
  PREUZMI:

 5. Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna za 2015. godinu - obrazloženje
  PREUZMI:

 6. Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna za 2015. godinu
  PREUZMI:

 7. Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna za 2016. godinu
  PREUZMI:

 8. Bilješke uz financijska izvješća za 2016. godinu
  PREUZMI:

 9. Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna za 2016. godinu
  PREUZMI:

Više