Pretražite općinu ili grad

Proračun za godinu:

Općina Ston

  Kontakt podaci
  Općina Ston
  Trg kralja Tomislava 1
  OIB: 51471780630
  020/754-009
  opcina.ston1@du.t-com.hrProračunski prihodi i primici

Prihodi i primici Iznos U %
Prihodi poslovanja 28.290.410,00 kn 98,91 %
> Prihodi od poreza 3.692.900,00 kn 12,91 %
> Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna 17.782.320,00 kn 62,17 %
> Prihodi od imovine 1.214.800,00 kn 4,25 %
> Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada 3.300.820,00 kn 11,54 %
> Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija 2.297.570,00 kn 8,03 %
> Kazne, upravne mjere i ostali prihodi 2.000,00 kn 0,01 %
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine 190.000,00 kn 0,66 %
> Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine 130.000,00 kn 0,45 %
> Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine 60.000,00 kn 0,21 %
Vlastiti izvori 121.000,00 kn 0,42 %
> Višak/manjak prihoda 121.000,00 kn 0,42 %
UKUPNO 28.601.410,00 kn
Grafika
Prihodi od poreza
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna
Prihodi od imovine
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija
Kazne, upravne mjere i ostali prihodi
Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine
Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine
Višak/manjak prihoda
*postotak potkategorije predstavlja udio potkategorije u ukupnom iznosu proračunaProračunski rashodi i izdaci

Rashodi Iznos U %
Rashodi poslovanja 24.001.932,00 kn 83,92 %
> Rashodi za zaposlene 2.240.762,00 kn 7,83 %
> Materijalni rashodi 4.632.399,00 kn 16,20 %
> Financijski rashodi 32.500,00 kn 0,11 %
> Subvencije 240.000,00 kn 0,84 %
> Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna 128.000,00 kn 0,45 %
> Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 435.000,00 kn 1,52 %
> Ostali rashodi 16.293.271,00 kn 56,97 %
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 4.578.478,00 kn 16,01 %
> Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine 60.000,00 kn 0,21 %
> Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 4.228.478,00 kn 14,78 %
> Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 290.000,00 kn 1,01 %
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova 21.000,00 kn 0,07 %
> Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova 21.000,00 kn 0,07 %
UKUPNO 28.601.410,00 kn
Grafika
Rashodi za zaposlene
Materijalni rashodi
Financijski rashodi
Subvencije
Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade
Ostali rashodi
Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini
Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova
*postotak potkategorije predstavlja udio potkategorije u ukupnom iznosu proračunaSudjelovanje:

Molimo Vas prijavite se kako biste mogli sudjelovati u donošenju proračuna prijava

Vijesti