Pretražite općinu ili grad

Proračun za godinu:

Općina Ston

  Kontakt podaci
  Općina Ston
  Trg kralja Tomislava 1
  OIB: 51471780630
  020/754-009
  opcina.ston1@du.t-com.hr

Proračun za građane za 2018. godinu


Poštovani građani,

predstavljamo Vam Proračun za građane za 2018. godinu. U njemu je prikazano na koji način Općina Ston prikuplja i investira sredstva. Radi što veće transparentnosti i bolje komunikacije s našim građanima nastavljamo s projektom koji se nalazi na Internet stranici www.proracun.hr te na našoj službenoj stranici www.opcinaston.hr.

Kroz ovaj projekt želimo vam omogućiti uvid u rad naše Općine. 

Veliki dio novca izdvojili smo za komunalnu infrastrukturu, izgradnju i održavanje cesta, javnih površina i rasvjete, održavanje vodovoda i kanalizacije kao i izgradnju groblja. Uređenje plaža i riva na području Općine Ston i uređenje zelenih površina.

Poseban cilj nam je očuvanje okoliša kao prirodnog dobra o kojem ovise i sadašnje i buduće generacije s toga planiramo izgradnju reciklažnog dvorišta.

Obrazovanje je temelj uspjeha pojedinca, ali i društva, kako bismo pomogli u obrazovanju naših studenata i učenika sufinanciramo autobusni prijevoz i dajemo stipendije uspješnim i darovitim studentima s područja Općine Ston, dodjeljujemo nagrade najboljim učenicima i naknade za školske udžbenike. Dodijeliti će se 20 stipendija za studente u iznosu od 600,00 kuna mjesečno.

Kako bismo potaknuli što veći broj djece Općina Ston povećala je jednokratne naknade za novorođenu djecu. Roditeljima dajemo jednokratnu naknadu u visini 5.000,00 kuna za prvo dijete, za drugo dijete 10.000,00 kuna, a za treće i svako slijedeće dijete 20.000,00 kuna, jer djeca su naše blago i temelj naše budućnosti.

Stanovnicima slabijeg imovinskog stanja, pomažemo kroz jednokratne novčane pomoći, pomoći za hranu i ogrjev.

Dio novca smo izdvojili za očuvanje naše povijesne i kulturne baštine kao i za turističku zajednicu Općine Ston. Želimo imati još više turista, posjetitelja i pružiti što bolje usluge. Ponosimo se svojom prirodom, poviješću, predivnim morem i obalama. S toga dio novca iz proračuna izdvojili smo za manifestacije i udruge koje nas predstavljaju.

Osobito smo ponosni na Stonske zidine koje su najduže u Europi i druge najdulje u svijetu, od velikog su turističkog značaja i jedan od najvećih obilježja naše Općine.

S toga je Općina Ston u suradnji s Regionalnom razvojnom agencijom DUNEA nastavlja s projektom „Povijest na zrnu soli“ za koji smo dobili 85% bespovratnih sredstava, osiguranih kroz Operativni program Konkurentnost i kohezija, a 25% financira Općina Ston. Kroz ovaj projekt sufinancirati će se uređenje i opremanje tvrđava Veliki Kaštio i Koruna, rekonstrukcija i uređenje poteza južnog zida Stonskih zidina te uređenje parka Komarda, obnovit će se i proširiti Stonski lapidarij i obnoviti Napoleonov put, u onom djelu koji se nalazi na području općine te nadograditi tematska staza „Pelješac – vinsko carstvo“.

Dragi stanovnici izdvojili smo dio projekata u koje ulažemo novac iz proračuna u želji da vam pružimo ljepše, bolje i sretnije okruženje za život i razvoj.


Pozivamo Vas da nam i vi svojim prijedlozima, komentarima i idejama pomognete u razvitku naše Općine.


Načelnik Općine Ston

Vedran Antunica


Što je proračun?

Proračun je akt kojim se procjenjuju prihodi i primici te utvrđuju rashodi i izdaci Općine Ston za proračunsku godinu, a sadrži i projekciju prihoda i primitaka te rashoda i izdataka za slijedeće dvije godine. 

U ovom Proračunu za građane bit će prikazan sažetak prijedloga proračuna Općine Ston za 2018. godinu s najvažnijim smjernicama razvoja Općine Ston koji pojašnjava planove i aktivnosti. Ovim pregledom Općinskog proračuna želimo omogućiti svim građanima uvid u prihode i rashode Općine Ston kako bi imali transparentnu i potpunu informaciju o tome gdje i kako se troši općinski novac, kao i da bismo potaknuli sve građane na aktivno sudjelovanje u komentiranju, predlaganju i sugeriranju Općinskog proračuna.


Proračun možete pronaći ovdje.


Proračun sadržava:

1. Opći dio proračuna sačinjavaju:

• Račun prihoda i rashoda u kojem su prikazani svi prihodi i rashodi prema ekonomskoj klasifikaciji (npr. prihodi od poreza, imovine, pristojbi te rashodi za zaposlene, financijski rashodi). 

• Račun zaduživanja/financiranja koristi se u trenutku kada postoje viškovi ili manjkovi. Na računu zaduživanja/financiranja prikazuju se izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova te primici od financijske imovine i zaduživanja.


Slikoviti prikaz općeg dijela proračuna:


 


Račun prihoda i rashoda prikazuje prikupljena i potrošena sredstva u toku jedne godine stoga se on sastoje od prihoda i rashoda. Račun zaduživanja/financiranja sastoji se od: primitaka od financijske imovine i zaduživanja te izdataka za financijsku imovinu i otplate zajmova. Na račun zaduživanja/financiranja upisuju se viškovi nastali većim prilivom prihoda od rashoda te manjkovi nastali većim odlivom sredstava u rashode od priliva prihoda.


2. Poseban dio proračuna sačinjava:

plan rashoda i izdataka raspoređen po organizacijskim jedinica (odjelima) i proračunskim korisnicima iskazanih po vrstama te raspoređenih u programe koji se sastoje od aktivnosti i projekata. 


3. Plan razvojnih programa

Plan razvojnih programa sadrži strateški planirane rashode na nefinancijskoj imovini i plan kapitalnih pomoći i donacija iskazanih po izvorima prihoda za izvedbu programa. Što znači da se u planu razvojnih programa detaljno planiraju rashodi po programima za tri godine koji moraju biti mjerljivi i unose se u kolonu pokazatelji rezultata. Ovime se postižu veći rezultati u ostvarenju pojedinih ciljeva. Plan razvojnih programa sastavni je dio proračuna.

Treba napomenuti da Proračun nije statičan akt već se sukladno Zakonu može mijenjati tijekom proračunske godine. Ta izmjena se naziva rebalans proračuna. Procedura izmjena/rebalansa Proračuna identična je proceduri njegova donošenja


Proračunski korisnici:

Proračunski korisnici su ustanove, tijela javne vlasti kojima je JLS osnivač ili suosnivač. Financiranje proračunskih korisnika je većim dijelom iz proračuna svog/svojih osnivača ili suosnivača. Proračunski korisnici JLS mogu biti: dječji vrtići, knjižnice, javne vatrogasne postrojbe, muzeji, kazališta, domovi za starije i nemoćne osobe… 


Proračunski korisnici Općine Ston su: Dječji vrtić Ston


Zakoni i sankcije

Proračun se donosi za jednu fiskalnu (proračunsku) godinu. Kod nas se fiskalna godina poklapa s kalendarskom i traje od 01. siječnja do 31. prosinca. Jedini ovlašteni predlagatelj Proračuna je Općinski načelnik. Općinski Načelnik jedinice lokalne samouprave odgovoran je za zakonito planiranje i izvršavanje proračuna, za svrhovito, učinkovito i ekonomično raspolaganje proračunskim sredstvima. Proračun donosi (izglasava) Općinsko vijeće do kraja godine. Ako se ne donese proračun prije početka proračunske godine, privremeno se, a najduže za prva tri mjeseca proračunske godine, na osnovi odluke o privremenom financiranju koja mora biti donesena do 31. prosinca, nastavlja financiranje poslova, funkcija i programa tijela jedinica lokalne i područne samouprave i drugih proračunskih i izvanproračunskih korisnika.

U slučaju kada je raspušteno samo Općinsko vijeće, a općinski načelnik nije razriješen, do imenovanja povjerenika Vlade Republike Hrvatske, financiranje se obavlja izvršavanjem redovnih i nužnih rashoda i izdataka temeljem odluke o financiranju nužnih rashoda i izdataka koju donosi općinski načelnik.

Po imenovanju povjerenika Vlade Republike Hrvatske, općinski načelnik predlaže povjereniku novu odluku o financiranju nužnih rashoda i izdataka u koju su uključeni ostvareni prihodi i primici te izvršeni rashodi i izdaci u vremenu do dolaska povjerenika. Ako se do 31. ožujka ne donese proračun, povjerenik donosi odluku o financiranju nužnih rashoda i izdataka za razdoblje do donošenja proračuna.


Proračunski prihodi i primici

Prihodi i primici Iznos U %
Prihodi poslovanja 26.652.761,56 kn 97,67 %
> Prihodi od poreza 4.724.194,00 kn 17,31 %
> Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna 15.995.307,56 kn 58,62 %
> Prihodi od imovine 1.759.950,00 kn 6,45 %
> Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada 3.515.310,00 kn 12,88 %
> Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija 652.000,00 kn 2,39 %
> Kazne, upravne mjere i ostali prihodi 6.000,00 kn 0,02 %
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine 250.000,00 kn 0,92 %
> Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine 200.000,00 kn 0,73 %
> Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine 50.000,00 kn 0,18 %
Vlastiti izvori 385.000,00 kn 1,41 %
> Višak/manjak prihoda 385.000,00 kn 1,41 %
UKUPNO 27.287.761,56 kn
Grafika
Prihodi od poreza
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna
Prihodi od imovine
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija
Kazne, upravne mjere i ostali prihodi
Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine
Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine
Višak/manjak prihoda
*postotak potkategorije predstavlja udio potkategorije u ukupnom iznosu proračuna

Ukupni prihodi Općine Ston za 2018. godinu planirani su u iznosu od 27.287.761,56 kuna


Prihodi poslovanja

Prihodi poslovanja Općine Ston za 2018. godinu su 26.652.761,56 kuna, a čine ih: 

1. Prihodi od poreza koji su planirani u iznosu od 4.724.194,00 kuna, od toga porez i prirez na dohodak planiran u iznosu 3.000.000,00 kuna, porezi na imovinu planirani u iznosu 1.440.000,00 kuna, porezi na robu i usluge planirani u iznosu od 283.694,00 kuna i ostali prihodi od poreza 500,00 kuna

2. Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna planirani u iznosu od 15.995.307,56 kuna, od toga pomoći proračunu iz drugih proračuna 3.595.000,00 kuna, pomoći od izvanproračunskih korisnika planirani u iznosu 2.239.864,56 kuna, pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan 3.000,00 kuna i pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava 10.157.443,00 kuna

3. Prihodi od imovine koji su planirani u iznosu od 1.759.950,00 kuna, od toga prihodi od financijske imovine planiranih u iznosu od 23.250,00 kuna, prihodi od nefinancijske imovine planirani u iznosu od 1.736.700,00 kuna

4. Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada planirani u iznosu od 3.515.310,00 kuna, od toga upravne i administrativne pristojbe planirane u iznos u 159.310,00 kuna, Prihodi po posebnim propisima planirani u iznosu od 1.656.000,00 kuna i komunalni doprinosi i naknade planirani u iznosu od 1.700.000,00 kuna

5. Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija planirani u iznosu od 652.000,00 kuna, od toga prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga planirani u iznosu od 350.000,00 kuna i donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna planirano u iznosu od 302.000,00 kuna

6. Kazne, upravne mjere i ostali prihodi planirani u iznosu od 6.000,00 kuna


Prihodi od prodaje nefinancijske imovine

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine Općine Ston za 2018. godinu planiranih u iznosu od 250.000,00 kuna, a čine ih:

1. Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine - Prihodi od prodaje nematerijalne imovine planirani u iznosu od 200.000,00 kuna

2. Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine - Prihodi od prodaje građevinskih objekata planirani u iznosu od 50.000,00 kuna


Vlastiti izvori 

Rezultat poslovanja višak/manjak prohoda 385.000,00 kunaProračunski rashodi i izdaci

Rashodi Iznos U %
UKUPNO 0,00 kn
Grafika
*postotak potkategorije predstavlja udio potkategorije u ukupnom iznosu proračuna


OPIS POSEBNOG DIJELA PRORAČUNA 


JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL PLANIRANO U IZNOSU OD 27.287.761,56 KUNA


OPĆINSKO VIJEĆE PLANIRANO U IZNOSU OD 211.300,00 KUNA


Program 1000 Općinsko Vijeće planirano u iznosu od 211.300,00 kuna, od toga:

1. Za redovnu djelatnost Općinskog vijeća planirano je 211.300,00 kuna za, od toga rashodi za materijal i energiju 8.000,00 kuna, rashodi za usluge 129.300,00 kuna i naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 9.000,00 kuna u ostali nespomenuti rashodi poslovanja 50.000,00 kuna

2. Za djelatnost političkih stranaka planirano je 15.000,00 kuna za tekuće donacije udrugama i političkim strankama


OPĆINSKI NAČELNIK PLANIRANO U IZNOSU OD 738.350,00 KUNA

Program 1001 Ured načelnika planirano u iznosu od 738.350,00kuna, od toga:

1. Za redovnu djelatnost Ureda načelnika planirano je 538.350,00 kuna, od toga:

• Rashodi za zaposlene planirani u iznosu od 202.350,00 kuna, od toga plaće (bruto) 170.000,00 kuna, ostali rashodi za zaposlene 3.100,00 kuna i doprinosi na plaće 29.250,00 kuna

• Materijalni rashodi planirani u iznosu od 286.000,00 kuna, od toga naknade troškova zaposlenima 16.500,00 kuna, rashodi za materijal i energiju 30.000,00 kuna, rashodi za usluge 136.000,00 kuna i ostali nespomenuti rashodi poslovanja 103.500,00 kuna

• Ostali rashodi planirani u iznosu od 50.000,00 kuna za tekuće donacije


JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL PLANIRAN U IZNOSU OD 25.023.111,56 KUNA

Program 1000 Redovna djelatnost općinske uprave planirana u iznosu od 1.197.430,0 kuna, od toga:

1. Za administrativno, tehničko i stručno osoblje planirano je 1.095.430,00 kuna, od toga:

• Rashodi za zaposlene planirani u iznosu od 727.630,00 kuna, od toga plaće za (bruto) 604.768,00 kuna, ostali rashodi za zaposlene 20.000,00 kuna i doprinosi na plaće 102.862,00 kuna

• Materijalni rashodi planirani u iznosu od 352.700,00 kuna, od toga naknade troškova zaposlenima 62.000,00 kuna, rashodi za materijal i energiju 97.500,00 kuna, rashodi za usluge 189.200,00 kuna i ostali nespomenuti rashodi poslovanja 4.000,00 kuna

• Financijski rashodi planirani u iznosu od 15.100,00 kuna za ostale financijske rashode

2. Za održavanje zgrada za redovno korištenje planirano je 26.000,00 kuna, od toga rashodi za materijal i energiju 1.000,00 kuna, rashodi za usluge 20.000,00 kuna i ostali nespomenuti rashodi poslovanja 5.000,00 kuna

3. Za održavanje opreme planirano je 11.000,00 kuna, od toga rashodi za materijal i energiju 1.000,00 kuna i rashodi za usluge 10.000,00 kuna

4. Za računalnu opremu i softvere planirano je 65.000,00 kuna od postrojenje i oprema 60.000,00 kuna i nematerijalna proizvedena imovina 5.000,00 kuna


Program 1000 Održavanje komunalne infrastrukture planirano u iznosu od 3.232.364,56 kuna, od toga:

1. Za održavanje čistoće na području Općine planirano je 1.016.000,00 kuna, od toga:

• Materijalni rashodi planirani u iznosu od 1.013.000,00 kuna, od toga rashodi za materijal i energiju 11.000,00 kuna i rashodi za usluge 1.002.000,00 kuna

• Financijski rashodi planirani u iznosu od 3.000,00 kuna za ostale financijske rashode

2. Za održavanje nerazvrstanih cesta planirano je 230.000,0 kuna, od toga rashodi za materijal i energiju 80.000,00 kuna i rashodi za usluge 150.000,00 kuna

3. Za održavanje javne rasvjete planirano je 482.000,00 kuna, od toga rashodi za materijal i energiju 332.000,00 kuna i rashodi za usluge 150.000,00 kuna

4. Za održavanje javnih površina planirano je 672.864,56 kuna, od toga: 

• Rashodi za zaposlene planirani u iznosu od 239.864,56 kuna za plaće (bruto)

• Materijalni rashodi planirani u iznosu od 433.000,00 kuna, od toga rashodi za materijal i energiju 52.000,00 kuna i rashodi za usluge 381.000,00 kuna 

5. Za održavanje groblja planirano je 110.000,00 kuna, od toga rashodi za materijal i energiju 60.000,00 kuna i rashodi za usluge 50.000,00 kuna

6. Za održavanje vodovoda i kanalizacije planirano je 110.000,00 kuna, od toga rashodi za materijal i energiju 55.000,00 kuna i rashodi za usluge 55.000,00 kuna

7. Za održavanje riva i plaža planirano je 265.000,00 kuna, od toga rashodi za materijal i energiju 32.000,00 kuna i rashodi za usluge 233.000,00 kuna

8. Za prijevoz vode cisternom planirano je 341.500,00 kuna, od toga:

• Rashodi za zaposlene planirani u iznosu od 84.000,00 kuna, od toga plaće (bruto) 68.000,00 kuna, ostali rashodi za zaposlene 3.100,00 kuna i doprinosi na plaće 11.900,00 kuna

• Materijalni rashodi planirani u iznosu od 207.500,00 kuna, od toga rashodi za materijal i energiju 68.500,00 kuna, rashodi za usluge 137.000,00 kuna i ostali nespomenuti rashodi poslovanja 2.000,00 kuna

• Ostali rashodi planirani u iznosu od 50.000,00 kuna za tekuće donacije

9. Za javni WC-e planirano je 5.000,00 kuna za vodu u javnom WC-u


Program 1001 Gradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture planirano u iznosu od 3.897.700,00 kuna, od toga

1. Za uređenje plaža planirano je 25.000,00 kuna za postrojenje i opremu

2. Za izgradnju cesta planirano je 400.000,00 kuna za građevinske objekte

3. Za proširenje javne rasvjete planirano je 200.000,00 kuna za građevinske objekte

4. Za javne površine planirano je 222.700,00 kuna, od toga građevinski objekti 150.000,00 kuna, postrojenje i oprema 52.700,00 kuna i dodatna ulaganja na postrojenju i opremi 20.0000,00 kuna

5. Za izgradnju kanalizacijskih sustava planirano je 330.000,00 kuna, od toga kapitalne pomoći 300.000,00 kuna i nematerijalna proizvedena imovina 30.000,00 kuna

6. Za vodoopskrbu planirano je 170.000,00 kuna, od toga građevinski objekti 50.000,00 kuna, nematerijalna proizvedena imovina 50.000,00 kuna i dodatna ulaganja na građevinskim objektima 70.000,00 kuna

7. Za izgradnju riva planirano je 150.000,00 kuna od toga za građevinske objekte

8. Za izgradnju groblja planirano je 400.000,00 kuna za građevinske objekte

9. Za reciklažno dvorište planirano je 2.000.000,00 kuna za građevinske objekte


Program 1000 Ulaganja u kapitalne projekte izvan komunalne infrastrukture planirano u iznosu od 150.000,00 kuna 

1. Za prostorno planiranje planirano je 100.000,00 kuna za izmjene i dopune Prostornog plana Općine

2. Za uređenje zgrada na području Općine za potrebe MO planirano je 50.000,00 kuna za nematerijalnu proizvedenu imovinu


Program 1001 Ulaganja u tekuće projekte izvan komunalne infrastrukture planirano u iznosu od 108.188,00 kuna, od toga

1. Za imovinsko pravne poslove planirano je 33.000,00 kuna, od toga rashodi za usluge 18.000,00 kuna i ostali nespomenuti rashodi poslovanja 15.000,00 kuna

2. Za nabavu opreme i ostale izdatke za mjesne odbore planirano je 21.000,00 kuna za rashode za usluge

3. Za rad turističkog ureda Ston planirano je 53.000,00 kuna, od toga rashodi za usluge 3.000,00 kuna i tekuće donacije 50.000,00 kuna

4. Za punionu električnih vozila planirano je 1.188,00 kuna za rashode za usluge


Program 1000 Mjesna knjižnica Ston planirano u iznosu od 257.500,00 kuna, od toga

1. Za redovitu djelatnost knjižnice planirano je 188.500,00 kuna, od toga 

• Rashodi za zaposlene planirani u iznosu od 103.800.00,00 kuna, od toga plaće (bruto) 86.400,00 kuna, ostali rashodi za zaposlene 2.500,00 kuna i doprinosi na plaće 14.900,00 kuna

• Materijalni rashodi planirani u iznosu od 84.700,00 kuna od toga naknade troškova zaposlenima 3.100,00 kuna, rashodi za materijal i energiju 22.100,00 kuna, rashodi za usluge 53.500,00 kuna, naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 4.000,00 kuna i ostali nespomenuti rashodi poslovanja 2.000,00 kuna

2. Za kapitalna ulaganja u knjižničnu građu planirano je 51.000,00 kuna za postrojenje i opremu

3. Za opremu za knjižnicu planirano je 18.000,00 kuna za postrojenje i opremu


Program 1001 Njegovanje kulturne baštine planirano u iznosu od 12.806.529,00 kuna, od toga

1. Za financiranje udruga u kulturi planirano je 255.500,00 kuna za tekuće donacije, od toga Matica Hrvatska Ogranak Ston 35.500,00 kuna, KUD "Stoviš“ Ston-donacije 120.000,00 kuna, KUD Putniković 30.000,00 kuna, KUD "Ponikovska poskočica" 35.000,00 kuna, "Stonska maškarata" 25.000,00 kuna i Klapa Žuljanke 10.000,00 kuna

2. Za financiranje manifestacija planirano je 153.500,00 kuna, od toga

• Materijalni rashodi planirani u iznosu od 31.500,00 kuna, od toga rashodi za materijal i energiju 3.000,00 kuna, rashodi za usluge 16.500,00 kuna i ostali nespomenuti rashodi poslovanja 12.000,00 kuna

• Ostali rashodi planirani u iznosu od 122.000,00 kuna za tekuće donacije

3. Za ostale aktivnosti planirano je 117.700,00 kuna, od toga rashodi za materijal i energiju 53.500,00 kuna i rashodi za usluge 64.200,00 kuna

4. Za dan malostonske kamenice planirano je 4.700,00 kuna, od toga rashodi za usluge 3.200,00 kuna i ostali nespomenuti rashodi poslovanja 1.500,00 kuna

5. Za uređenje doma kulture planirano je 20.000,00 kuna za postrojenje i opremu

6. Za integrirani projekt – „Povijest na zrnu soli“ planirano je 12.235.129,00 kuna, od toga:

• Rashodi za zaposlene planirani u iznosu od 478.309,00 kuna, od toga plaće (bruto) 410.859,00 kuna i doprinosi na plaće 67.450,00 kuna

• Materijalni rashodi planirani u iznosu od 949.286,00 kuna, od toga naknade troškova zaposlenima 12.000,00 kuna, rashodi za usluge 934.286,00 kuna i naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 3.000,00 kuna

• Ostali rashodi planirani u iznosu od 3.699.685,00 kuna, od toga tekuće donacije 3.267.435,00 kuna i kapitalne pomoći 432.250,00 kuna

• Rashodu za nabavu nefinancijske imovine planirani u iznosu od 7.107.849,00 kuna, od toga građevinski objekti 2.658.062,00 kuna i postrojenje i oprema 4.449.787,00 kuna

7. Za festival soli planirano je 20.000,00 kuna za tekuće donacije - Amorete, Dubrovnik


Program 1002 Ulaganje u sakralne objekte planirano u iznosu od 400.000,00 kuna, od toga

1. Za održavanje sakralnih objekta planirano je 50.000,00 kuna, od toga rashodi za materijal i energiju 20.000,00 kuna i rashodi za usluge 30.000,00 kuna

2. Za izgradnju crkve Sv. Vlaha u Stonu planirano je 300.000,00 kuna za kapitalne donacije vjerskim zajednicama

3. Za kapitalne donacije vjerskim zajednicama planirano je 50.000,00 kuna 


Program 1000 Vatrogasna djelatnost planirana u iznosu od 760.000,00 kuna, od toga

1. Za osnovne djelatnosti DVD-a planirano je 740.000,00 kuna za tekuće donacije, od toga DVD-u Ston 250.000,00 kuna, DVD Putnikovići 250.000,00 kuna i DVD Žuljana 90.000,00 kuna i DVD Ston – vatrogasna cisterna 150.000,00 kuna

2. Za izradu raznih planova vezanih za vatrogastvo planirano je 20.000,00 kuna za izradu planova vezanih za vatrogastvo

Program 1001 Zaštita i spašavanja planirana u iznosu od 35.000,00 kuna, od toga:


1. Za civilnu zaštitu planirano je 25.000,00 kuna za postrojenje i opremu, od toga opremanje civilne zaštite 5.000,00 kuna i izrada planova za zaštitu i spašavanje 20.000,00 kuna

2. Za Gorsku službu spašavanja planirano je 10.000,00 kuna za ostale tekuće donacije


Program 1000 Šport planirano u iznosu od 641.500,00 kuna od toga

1. Za poticanje amaterskog športa planirano je 141.000,00 kuna za tekuće donacije, od toga SOŠK 30.000,00 kuna, Udruga MAME iz Stona 10.000,00 kuna, LD JAREBICA 20.000,00 kuna, LD KUNA 5.000,00 kuna, NK PUTNIKOVIĆ 30.000,00 kuna, DRUŠTVO PRIJATELJA HNK HAJDUK SPLIT, STON 15.000,00 kuna, BK PUTNIKOVIĆ 8.000,00 kuna, BK PONIKVE 5.000,00 kuna, BK BRIJESTA 5.000,00 kuna, BK DUBA 5.000,00 kuna i BK SVETA ANA 8.000,00 kuna

2. Za održavanje školskih objekata planirano je 70.500,00 kuna, od toga rashodi za materijal i energiju 10.000,00 kuna i rashodi za usluge 60.500,00 kuna

3. Za športsku dvoranu planirano je 100.000,00 kuna za pomoć proračunskim korisnicima drugih proračuna

4. Za nogometno igralište Batala planirano je 200.000,00 kuna za sportske i rekreacijske terene

5. Za izgradnju igrališta planirano je 130.000,00 kuna


Program 1000 Socijalna skrb i novčane pomoći planirane u iznosu od 713.400,00 kuna, od toga

1. Za sufinanciranje javnog prijevoza planirano je 175.000,00 kuna, od toga sufinanciranje cijene prijevoza 130.000,00 kuna i sufinanciranje cijene prijevoza studenata 45.000,00 kuna

2. Za pomoći obiteljima i pojedincima planirano je 81.400,00 kuna od toga za pomoć obiteljima i kućanstvima 70.000,00 kuna i pomoć za ogrijev 11.400,00 kuna

3. Za stipendije planirano je 100.000,00 kuna za stipendije i školarine

4. Za udruge umirovljenika planirano je 2.000,00 kuna za udruge umirovljenika

5. Za dar za prvi rođendan – novčana subvencija planirano je 200.000,00 kuna za dar za novorođeno dijete

6. Za nagrade učenicima i studentima planirano je 5.000,00 kuna za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna

7. Za školske udžbenike planirano je 50.000,00 kuna za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna

8. Za dom umirovljenika planirano je 100.000,00 kuna za izradu projekta za Dom


Program 1001 Zdravstvena skrb planirana u iznosu od 86.000,00 kuna, od toga

1. Za zdravstvene usluge vađenja krvi planirano je 50.000,00 kuna za ostale zdravstvene i veterinarske usluge

2. Za treći medicinski tim planirano je 20.000,00 kuna za ostale zdravstvene usluge

3. Za Crveni križ planirano je 13.000,00 kuna od toga 3.000,00 kuna za reprezentaciju i 10.000,00 kuna za Crveni križ – prijenos sredstava

4. Za ambulantu Žuljana planirano je 3.000,00 kuna za čišćenje ambulante


Program 1000 Poticanje razvoja gospodarstva planirano u iznosu od 467.500,00 kuna, od toga

1. Za subvencije javnog prijevoza planirano je 240.00,00 kuna za subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru

2. Za zaštitu prirodnog okoliša planirano je 217.500,00 kuna, od toga rashodi za usluge 200.000,00 kuna, ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 6.000,00 kuna i tekuće donacije 11.500,00 kuna

3. Za poticanje razvoja poljoprivredne i marikulture planirano u iznosu od 10.000,00 kuna za Udrugu stonski školjkari Ston


Program 1000 Financiranje u osnovnom obrazovanju planirano u iznosu od 270.00,00 kuna, od toga

1. Za financiranje osnovnog obrazovanja planirano je 20.000,00 kuna za tekuće pomoći školama na području Općine

2. Za školsku sportsku dvoranu u Putnikovićima planirano je 250.000,00 kuna 


PREDŠKOLISKI ODGOJ – DJEČJI VRTIĆ STON


Program 1000 Predškolski odgoj i osnovno obrazovanje planirano u iznosu od 1.315.000,00 kuna, od toga


Za redovnu djelatnost Dječjeg vrtića planirano je 1.204.300,00 kuna, od toga

• Rashodi za zaposlene planirani u iznosu od 919.300,00 kuna, od toga plaće (bruto) 750.000,00 kuna, ostali rashodi za zaposlen 40.300,00 kuna i doprinosi na plaće 129.000,00 kuna

• Materijalni rashodi planirani u iznosu od 280.000,00 kuna, naknade troškova zaposlenima 60.600,00 kuna, rashodi za materijal i energiju 164.000,00 kuna, rashodi za usluge 53.400,00 kuna, naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 1.000,00 kuna i ostali nespomenuti rashodi poslovanja 1.000,00 kuna

• Financijski rashodi planirani u iznosu od 5.000,00 kuna za usluge platnog prometa

• Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine planirani u iznosu od 10.700,00 kuna za postrojenje i opremu

3. Za otvaranje područnog Vrtića Putnikovići planirano je 100.000,00 kuna za uređenje prostora za Vrtić


Sudjelovanje:

Molimo Vas prijavite se kako biste mogli sudjelovati u donošenju proračuna prijava

Vijesti