Pretražite općinu ili grad

Proračun za godinu:

Općina Ston

  Kontakt podaci
  Općina Ston
  Trg kralja Tomislava 1
  OIB: 51471780630
  020/754-009
  opcina.ston1@du.t-com.hr

Proračun za građane za 2021. godinuPoštovani građani,

predstavljamo Vam Proračun za građane za 2021. godinu. U njemu je prikazano na koji način Općina Ston prikuplja i investira sredstva. Radi što veće transparentnosti i bolje komunikacije s našim građanima nastavljamo s projektom koji se nalazi na Internet stranici www.proracun.hr te na našoj službenoj stranici www.opcinaston.hr.

Kroz ovaj projekt želimo vam omogućiti uvid u rad naše Općine. 

Veliki dio novca izdvojili smo za komunalnu infrastrukturu, izgradnju i održavanje cesta, javnih površina i rasvjete, održavanje vodovoda i kanalizacije kao i izgradnju igrališta. Uređenje plaža i riva na području Općine Ston i uređenje zelenih površina.

Ove godine poticat ćemo razvoj gospodarstva raznim subvencioniranjima poduzetnicima koji se bave ribarstvom, marikulturom i lovom.

Poseban cilj nam je očuvanje okoliša kao prirodnog dobra o kojem ovise i sadašnje i buduće generacije s toga nastavljamo s izgradnjom reciklažnog dvorišta. 

Nastavljamo s projektom izgradnje područnog vrtića Putnikovići, želimo našim najmlađima pružiti modernu ustanovu u kojoj će se kroz igru i zabavu pripremati za školu.

Nastavljamo s projektom „NISI SAM“, koji je namijenjen zapošljavanju žena u nepovoljnom položaju na tržištu rada. Kroz ovaj projekt planiramo zaposliti žene s područja naše Općine i pružiti skrb starijim i nemoćnim osobama kojima je pomoć najpotrebnija. 

Kako bismo nagradili trud naših učenika i studenata i pomogli im u obrazovanju sufinanciramo autobusni prijevoz i dajemo stipendije uspješnim i darovitim studentima s područja Općine Ston, te dodjeljujemo nagrade najboljim učenicima. 

Roditeljima novorođene djece dajemo jednokratnu naknadu u visini 5.000,00 kuna za prvo dijete, 10.000,00 kuna za drugo dijete, a za treće i svako slijedeće dijete 20.000,00 kuna. Općina Ston sufinancira boravak djece u dječjim vrtićima.

Stanovnicima slabijeg imovinskog stanja, pomažemo kroz jednokratne novčane pomoći, pomoći za hranu i ogrjev.

Dio novca iz proračuna izdvojili smo za manifestacije, sportska događanja i udruge koje nas predstavljaju i djeluju na području naše Općine. Jer nam je važno očuvati našu tradiciju i kulturu.

Dragi stanovnici izdvojili smo dio projekata u koje ulažemo novac iz proračuna u želji da vam pružimo ljepše, bolje i sretnije okruženje za život i razvoj.

Ukoliko mislite kako nam je još nešto potrebno kako bismo poboljšali našu Općinu molimo da nam napišete.

Vaš načelnik!


Savjetovanje za Prijedlog Proračuna Općine Ston za 2021. godinu provedeno je od 16.11.2020. - 16.12.202


Što je proračun?

Proračun je akt kojim se procjenjuju prihodi i primici te utvrđuju rashodi i izdaci Općine Ston za proračunsku godinu, a sadrži i projekciju prihoda i primitaka te rashoda i izdataka za slijedeće dvije godine. 

U ovom Proračunu za građane bit će prikazan sažetak prijedloga proračuna Općine Ston za 2021. godinu s najvažnijim smjernicama razvoja Općine Ston koji pojašnjava planove i aktivnosti. Ovim pregledom Općinskog proračuna želimo omogućiti svim građanima uvid u prihode i rashode Općine Ston kako bi imali transparentnu i potpunu informaciju o tome gdje i kako se troši općinski novac, kao i da bismo potaknuli sve građane na aktivno sudjelovanje u komentiranju, predlaganju i sugeriranju Općinskog proračuna.


Proračun možete pronaći ovdje.


Proračun sadržava:

1. Opći dio proračuna sačinjavaju:

• Račun prihoda i rashoda u kojem su prikazani svi prihodi i rashodi prema ekonomskoj klasifikaciji (npr. prihodi od poreza, imovine, pristojbi te rashodi za zaposlene, financijski rashodi). 

• Račun zaduživanja/financiranja koristi se u trenutku kada postoje viškovi ili manjkovi. Na računu zaduživanja/financiranja prikazuju se izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova te primici od financijske imovine i zaduživanja.


Slikoviti prikaz općeg dijela proračuna:


 

Račun prihoda i rashoda prikazuje prikupljena i potrošena sredstva u toku jedne godine stoga se on sastoji od prihoda i rashoda. Račun zaduživanja/financiranja sastoji se od: primitaka od financijske imovine i zaduživanja te izdataka za financijsku imovinu i otplate zajmova. Na račun zaduživanja/financiranja upisuju se viškovi nastali većim prilivom prihoda od rashoda te manjkovi nastali većim odlivom sredstava u rashode od priliva prihoda.


2. Poseban dio proračuna sačinjava:

plan rashoda i izdataka raspoređen po organizacijskim jedinica (odjelima) i proračunskim korisnicima iskazanih po vrstama te raspoređenih u programe koji se sastoje od aktivnosti i projekata. 


3. Plan razvojnih programa

Plan razvojnih programa sadrži strateški planirane rashode na nefinancijskoj imovini i plan kapitalnih pomoći i donacija iskazanih po izvorima prihoda za izvedbu programa. Što znači da se u planu razvojnih programa detaljno planiraju rashodi po programima za tri godine koji moraju biti mjerljivi i unose se u kolonu pokazatelji rezultata. Ovime se postižu veći rezultati u ostvarenju pojedinih ciljeva. Plan razvojnih programa sastavni je dio proračuna.


Treba napomenuti da Proračun nije statičan akt već se sukladno Zakonu može mijenjati tijekom proračunske godine. Ta izmjena se naziva rebalans proračuna. Procedura izmjena/rebalansa Proračuna identična je proceduri njegova donošenja


Proračunski korisnici:

Proračunski korisnici su ustanove, tijela javne vlasti kojima je JLS osnivač ili suosnivač. Financiranje proračunskih korisnika je većim dijelom iz proračuna svog/svojih osnivača ili suosnivača. Proračunski korisnici JLS mogu biti: dječji vrtići, knjižnice, javne vatrogasne postrojbe, muzeji, kazališta, domovi za starije i nemoćne osobe… 


Proračunski korisnici Općine Ston su: Dječji vrtić Ston i Narodna knjižnica Ston


Zakoni i sankcije

Proračun se donosi za jednu fiskalnu (proračunsku) godinu. Kod nas se fiskalna godina poklapa s kalendarskom i traje od 01. siječnja do 31. prosinca. Jedini ovlašteni predlagatelj Proračuna je Općinski načelnik. Općinski Načelnik jedinice lokalne samouprave odgovoran je za zakonito planiranje i izvršavanje proračuna, za svrhovito, učinkovito i ekonomično raspolaganje proračunskim sredstvima. Proračun donosi (izglasava) Općinsko vijeće do kraja godine. Ako se ne donese proračun prije početka proračunske godine, privremeno se, a najduže za prva tri mjeseca proračunske godine, na osnovi odluke o privremenom financiranju koja mora biti donesena do 31. prosinca, nastavlja financiranje poslova, funkcija i programa tijela jedinica lokalne i područne samouprave i drugih proračunskih i izvanproračunskih korisnika.

U slučaju kada je raspušteno samo Općinsko vijeće, a općinski načelnik nije razriješen, do imenovanja povjerenika Vlade Republike Hrvatske, financiranje se obavlja izvršavanjem redovnih i nužnih rashoda i izdataka temeljem odluke o financiranju nužnih rashoda i izdataka koju donosi općinski načelnik.

Po imenovanju povjerenika Vlade Republike Hrvatske, općinski načelnik predlaže povjereniku novu odluku o financiranju nužnih rashoda i izdataka u koju su uključeni ostvareni prihodi i primici te izvršeni rashodi i izdaci u vremenu do dolaska povjerenika. Ako se do 31. ožujka ne donese proračun, povjerenik donosi odluku o financiranju nužnih rashoda i izdataka za razdoblje do donošenja proračuna.Proračunski prihodi i primici

Prihodi i primici Iznos Iznos € U %
Prihodi poslovanja 18.995.642,00 kn 2.521.154,95 € 88,04 %
> Prihodi od poreza 7.032.440,00 kn 933.365,19 € 32,59 %
> Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna 6.839.342,00 kn 907.736,68 € 31,70 %
> Prihodi od imovine 2.127.420,00 kn 282.357,16 € 9,86 %
> Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada 2.697.440,00 kn 358.011,81 € 12,50 %
> Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija 244.000,00 kn 32.384,37 € 1,13 %
> Kazne, upravne mjere i ostali prihodi 55.000,00 kn 7.299,75 € 0,25 %
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine 80.000,00 kn 10.617,82 € 0,37 %
> Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine 30.000,00 kn 3.981,68 € 0,14 %
> Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine 50.000,00 kn 6.636,14 € 0,23 %
Primici od financijske imovine i zaduživanja 2.500.000,00 kn 331.807,02 € 11,59 %
> Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru 2.500.000,00 kn 331.807,02 € 11,59 %
UKUPNO 21.575.642,00 kn 2.863.579,80 €
Grafika
Prihodi od poreza
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna
Prihodi od imovine
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija
Kazne, upravne mjere i ostali prihodi
Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine
Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine
Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru
*postotak potkategorije predstavlja udio potkategorije u ukupnom iznosu proračuna

Ukupni prihodi i primici Općine Ston za 2021. godinu planirani su u iznosu od 21.575.642,00  kuna


Prihodi poslovanja

Prihodi poslovanja Općine Ston za 2021. godinu su 18.995.642,00 kuna.


Prihodi od prodaje nefinancijske imovine

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine Općine Ston za 2021. godinu planiranih u iznosu od 80.000,00 kuna.


Primici od financijske imovine i zaduživanja 

Primici od zaduživanja planirani su u iznosu od 2.500.000,00 kuna za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru.


Proračunski rashodi i izdaci

Rashodi Iznos Iznos € U %
Rashodi poslovanja 16.776.795,00 kn 2.226.663,35 € 77,76 %
> Rashodi za zaposlene 2.875.479,00 kn 381.641,65 € 13,33 %
> Materijalni rashodi 8.172.316,00 kn 1.084.652,73 € 37,88 %
> Financijski rashodi 208.500,00 kn 27.672,71 € 0,97 %
> Subvencije 200.000,00 kn 26.544,56 € 0,93 %
> Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna 120.000,00 kn 15.926,74 € 0,56 %
> Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 506.000,00 kn 67.157,74 € 2,35 %
> Ostali rashodi 4.694.500,00 kn 623.067,22 € 21,76 %
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 4.798.847,00 kn 636.916,45 € 22,24 %
> Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 4.463.847,00 kn 592.454,31 € 20,69 %
> Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 335.000,00 kn 44.462,14 € 1,55 %
UKUPNO 21.575.642,00 kn 2.863.579,80 €
Grafika
Rashodi za zaposlene
Materijalni rashodi
Financijski rashodi
Subvencije
Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade
Ostali rashodi
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini
*postotak potkategorije predstavlja udio potkategorije u ukupnom iznosu proračuna

Ukupni rashodi Općine Ston za 2021. godinu planirani su u iznosu od 21.575.642,00 kuna


Rashodi poslovanja

Rashodi poslovanja Općine Ston za 2021. godinu planirani su u iznosu od 16.776.795,00 kuna.


Rashodi za nabavu nefinancijske imovine

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine Općine Ston za 2021. godinu planirani u iznosu od 4.798.847,00 kuna.

OPIS POSEBNOG DIJELA PRORAČUNA 


JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL PLANIRANO U IZNOSU OD 21.575.642,00 KUNA


OPĆINSKO VIJEĆE PLANIRANO U IZNOSU OD 179.500,00 KUNA


Program 1000 Općinsko Vijeće planirano u iznosu od 179.500,00 kuna, od toga za:

1. Redovnu djelatnost Općinskog vijeća planirano je 30.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za ostale nespomenute rashode podataka;

2. Djelatnost političkih stranaka planirano je 15.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za tekuće donacije udrugama i političkim strankama;

3. Provedbu lokalnih izbora planirano je 134.500,00 kuna, 68.500,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka i 66.000,00 kuna financirano iz županijskog proračuna – tekuće pomoći.


OPĆINSKI NAČELNIK PLANIRANO U IZNOSU OD 484.000,00 KUNA


Program 1001 Ured načelnika planirano u iznosu od 484.000,00 kuna, od toga:

1. Za redovnu djelatnost Ureda načelnika planirano je 484.000,00 kuna, od toga:

• Rashodi za zaposlene financirani od općih prihoda i primitaka planirani u iznosu od 237.500,00 kuna, od toga plaće (Bruto) 200.000,00 kuna, ostali rashodi za zaposlene 2.500,00 kuna i doprinosi na plaće 35.000,00 kuna;

• Materijalni rashodi financirani od općih prihoda i primitaka planirani u iznosu od 226.500,00 kuna, od toga naknade troškova zaposlenima 26.000,00 kuna, rashodi za materijal i energiju 33.500,00 kuna, rashodi za usluge 63.000,00 kuna i ostali nespomenuti rashodi poslovanja 104.000,00 kuna;

• Ostali rashodi financirani od općih prihoda i primitaka planirani u iznosu od 20.000,00 kuna za tekuće donacije u novcu. 


JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL PLANIRANO U IZNOSU OD 17.856.402,00 KUNA


Program 1000 Redovna djelatnost općinske uprave planirana u iznosu od 1.820.100,00 kuna, od toga za:

1. Administrativno, tehničko i stručno osoblje planirano je 1.442.100,00 kuna, od toga:

• Rashodi za zaposlene financirani od općih prihoda i primitaka planirani u iznosu od 987.300,00 kuna, od toga plaće za (bruto) 825.000,00 kuna, ostali rashodi za zaposlene 24.300,00 kuna i doprinosi na plaće 138.000,00 kuna,

• Materijalni rashodi financirani od općih prihoda i primitaka planirani u iznosu od 432.800,00 kuna, od toga naknade troškova zaposlenima 78.000,00 kuna, rashodi za materijal i energiju 115.600,00 kuna, rashodi za usluge 231.200,00 kuna i ostali nespomenuti rashodi poslovanja 8.000,00 kuna,

• Financijski rashodi financirani od općih prihoda i primitaka planirani u iznosu od 22.000,00 kuna za ostale financijske rashode.

2. Održavanje zgrada za redovno korištenje planirano je 55.000,00 kuna,  financirano od općih prihoda i primitaka, od toga materijalni rashodi 35.000,00 kuna i rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 20.000,00 kuna;

3. Održavanje opreme planirano je 13.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka, od toga rashodi za usluge 10.000,00 kuna i rashodi za materijal i energiju 3.000,00 kuna;

4. Otplatu kredita planirano je 175.000,00 kuna financirani od općih prihoda i primitaka, od toga kamate za primljene kredite i zajmove 150.000,00 kuna i 25.000,00 kuna za bankarske usluge i usluge platnog prometa.

5. Računalnu opremu i softvere planirano je 135.000,00 kuna, od toga:

• Materijalni rashodi za računalne i ostale usluge 105.000,00 kuna financirani od općih prihoda i primitaka,

• Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine za uredsku opremu i namještaj 10.000,00 kuna financirani od općih prihoda i primitaka,

• Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 20.000,00 kuna financirani od općih prihoda i primitaka. 


KOMUNALNA INFRASTRUKTURA 


Program 1000 Održavanje komunalne infrastrukture planirano u iznosu od 6.489.000,00 kuna, od toga za:

1. Održavanje čistoće na području Općine planirano je 1.284.000,00 kuna, od toga:

• Financijski rashodi financirani od općih prihoda i primitaka planirani u iznosu od 4.000,00 kuna za ostale financijske rashode,

• Materijalni rashodi financirani od sufinanciranja cijene korištenja deponije planirani u iznosu od 450.000,00 kuna za komunalne usluge,

• Materijalni rashodi financirani od državnog proračuna – tekuće pomoći u iznosu od 830.000,00 kuna;

2. Održavanje nerazvrstanih cesta planirano je 210.000,0 kuna, za materijalne rashode financirano od prihoda od prava služnosti od toga 40.000,00 kuna za materijal i energiju, 120.000,00 kuna za usluge, 50.000,00 kuna za postrojenja i opremu;

3. Održavanje javne rasvjete planirano je 650.000,00 kuna financirani od prihoda od naknade za korištenje elektrana, od toga 

• Materijalni rashodi 600.000,00 kuna za rashode usluga, materijal i energiju,

• Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 50.000,00 kuna za građevinske objekte;

4. Održavanje javnih površina planirano je 629.000,00 kuna, od toga: 

• Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine financirani od komunalne naknade planirani u iznosu od 85.000,00 kuna, od toga 70.000,00 kuna za postrojenje i opremu i 15.000,00 kuna za nematerijalnu proizvedenu imovinu,

• Cestovni promet - materijalni rashodi financirani od komunalne naknade planirani u iznosu od 20.000,00 kuna za materijal i energiju,

• Turizam - Materijalni rashodi financirani od komunalne naknade planirani u iznosu od 95.000,00 kuna, od toga 5.000,00 kuna za materijal i energiju i 90.000,00 kuna rashodi za usluge,

• Rashodi vezani za stanovanje planirani u iznosu od 353.000,00 kuna. Materijalni rashodi financirani od općih prihoda i primitaka planirani u iznosu od 265.000,00 kuna, od toga 30.000,00 kuna za materijal i sirovine i 235.000,00 kuna rashodi za komunalne usluge. Materijalni rashodi financirani od komunalne naknade planirani u iznosu od 24.000,00 kuna za materijal, energiju i usluge. Materijalni rashodi financirani od državnog proračuna – tekuće pomoći za usluge tekućeg i investicijskog održavanja.

• Poslovi i usluge zdravstva planirani u iznosu od 76.000,00 kuna. Materijalni rashodi financirani od vlastitih prihoda za usluge u iznosu 26.000,00 kuna i 50.000,00 kuna financirani od državnog proračuna – tekuće pomoći.

5. Održavanje groblja planirano je 280.000,00 kuna, od toga:

• Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine financirani od vlastitih prihoda planirani u iznosu od 50.000,00 kuna za nematerijalnu proizvedenu imovinu,

• Materijalni rashodi financirani od komunalnih doprinosa planirani u iznosu od 230.000,00 kuna za materijal, energiju i usluge,

6. Održavanje vodovoda i kanalizacije planirano je 2.730.000,00 kuna, od toga:

• Gospodarenju otpadnim vodama planirano 510.000,00 kuna, od toga 180.000,00 kuna financirano od komunalnih naknada za materijalne rashode, 130.000,00 kuna financirano od prihoda za sufinanciranje cijene vode za materijalne rashode energije i usluge tekućeg i investicijskog održavanja, 200.000,00 kuna financirano od prihoda od financijske imovine i zaduživanja za kapitalne pomoći.

• Opskrba vodom planirano je 2.220.000,00 kuna, od toga 70.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za nematerijalnu proizvedenu imovinu, 150.000,00 kuna financirano prihodima od prava služnosti za rashode kapitalne pomoći, 2.000.000,00 kuna financirano prihodima od financijske imovine i zaduživanja za rashode kapitalne pomoći.

7. Održavanje riva i plaža planirano je 254.000,00 kuna, od toga:

• Promet vodnim putevima planirano 220.000,00, od toga 20.000,00 kuna financirano od naknada za koncesije na pomorskom dobru za rashode usluga tekućeg i investicijskog održavanja i 200.000,00 kuna financirano od županijskog proračuna – tekuće pomoći za rashode usluga tekućeg i investicijskog održavanja.

• Rashodi vezani za stanovanje i komunalne pogodnosti planirani u iznosu od 34.000,00 kuna financirani od naknada za koncesije na pomorskom dobru.

8. Prijevoz vode cisternom planirano je 452.000,00 kuna financirano prihodima od sufinanciranja cijene vode, od toga:

• Rashodi za zaposlene planirani u iznosu od 98.000,00 kuna, od toga plaće (bruto) 81.000,00 kuna, ostali rashodi za zaposlene 2.500,00 kuna i doprinosi na plaće 14.500,00 kuna,

• Materijalni rashodi planirani u iznosu od 274.000,00 kuna, od toga rashodi za materijal i energiju 110.000,00 kuna, rashodi za usluge 162.000,00 kuna  i ostali nespomenuti rashodi poslovanja 2.000,00 kuna,

• Ostali rashodi planirani u iznosu od 80.000,00 kuna za tekuće donacije.


Program 1001 Gradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture planirano u iznosu od 3.000.000,00 kuna, od toga za:

1. Reciklažno dvorište planirano je 2.200.000,00 kuna financirano od fonda za zaštitu okoliša, od toga 1.800.000,00 kuna za građevinske objekte, 200.000,00 kuna za postrojenje i opremu i 200.000,00 kuna za nematerijalnu imovinu;

2. Uređenje i opremanje parkinga „Ponta“ planirano je 800.000,00 kuna, od toga

• Materijalni rashodi financirani od komunalnih doprinosa 120.000,00 kuna za rashode materijala, energije i usluga,

• Materijalni rashodi financirani od ministarstva regionalnog razvoja planirani u iznosu od 600.000,00 kuna za rashode usluga i nematerijalnu proizvedenu imovinu,

• Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine financirani prihodima od financijske imovine i zaduživanja 80.000,00 kuna.


ULAGANJE U KAPITALNE PROJEKTE 


Program 1000 Ulaganja u kapitalne projekte izvan komunalne infrastrukture planirano u iznosu od 710.000,00 kuna, od toga za:

1. Prostorno planiranje planirano je 120.000,00 kuna financirano prihodima od financijske imovine i zaduživanja za dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu

2. Uređenje zgrada na području Općine planirano je 90.000,00 kuna, od toga:

• Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini financirani od vlastitih prihoda planirani u iznosu od 50.000,00 kuna,

• Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine financirani prihodima od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine planirani u iznosu od 40.000,00 kuna, od toga 20.000,00 kuna za postrojenje i opremu i 20.000,00 kuna za nematerijalnu proizvedenu imovinu.

3. Obnovu zgrade stare škole u Sparagovićima planirano je 100.000,00 kuna financirano općim prihodima i primicima  za rashode dodatnog ulaganja,

4. Južni gradski zid od kaštia do fontane u Stonu planirano 400.000,00 kuna od toga 80.000,00 kuna financirano naknadama za koncesije na pomorskom dobru za rashode nematerijalne proizvedene imovine i 320.000,00 kuna financirano od ministarstva kulture za rashode usluga.


Program 1001 Ulaganja u tekuće projekte izvan komunalne infrastrukture planirano u iznosu od 1.815.447,00 kuna, od toga za:

1. Uređenje zgrade Žuljan planirano je 1.348.747,00 kuna, od toga 40.000,00 kuna financirano prihodima od naknade za korištenje elektrane za rashode energije, 211.600,00 kuna financirano vlastitim prihodima za rashode materijala, energije, usluga i postrojenja i opreme, 800.000,00 kuna financirano od Ministarstva kulture za rashode usluga, 297.147,00 kuna financirano prihodima od LAG 5  za rashode postrojenja i opreme;

2. Imovinsko pravne poslove planirano je 455.000,00 kuna, 445.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka, od toga rashodi za usluge 335.000,00 kuna i ostali nespomenuti rashodi poslovanja 110.000,00 kuna. 10.000,00 kuna financirano prihodima od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine za rashode usluga.

3. Punionu električnih vozila planirano je 11.700,00 kuna, 11.200,00 kuna financirano od komunalne naknade, od toga rashodi za materijal i energiju 10.000,00 kuna, rashodi za usluge 1.200,00 kuna i 500,00 kuna financirano prihodima od spomeničke rente za rashode usluga.


JAVNE POTREBE U KULTURI 


Program 1001 Njegovanje kulturne baštine planirano u iznosu od 238.400,00 kuna, od toga za:

1. Financiranje udruga u kulturi planirano je 166.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za tekuće donacije;

2. Financiranje manifestacija – službe kulture planirano je 53.500,00 kuna financirano od općih prihod i primitaka, od toga za rashode materijal i energiju 41.500,00 kuna, rashode usluga 23.000,00 kuna, ostali nespomenuti rashodi poslovanja 15.000,00 kuna i tekuće donacije 12.000,00 kuna.

3. Ostale aktivnosti službe kulture planirano je 18.900,00 kuna financirano od vlastitih prihoda za rashode usluga 8.900,00 kuna i tekuće donacije 10.000,00 kuna.


Program 1002 Ulaganje u sakralne objekte planirano u iznosu od 50.000,00 kuna, od toga

Za održavanje sakralnih objekta planirano je 50.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za rashode usluga.


VATROGASTVO, CIVILNA ZAŠTITA I SPAŠAVANJE 


Program 1000 Vatrogasna djelatnost planirana u iznosu od 1.530.000,00 kuna, od toga za:

1. Osnovne djelatnosti DVD-a planirano je 850.000,00 kuna, od toga 

• Ostali rashodi financirani od općih prihoda i primitaka planirani u iznosu od 680.000,00 kuna za tekuće donacije,

• Ostali rashodi financirani od sufinanciranja cijene vode planirani u iznosu od 170.000,00 kuna za kapitalne donacije;

2. Izradu raznih planova vezanih za vatrogastvo planirano je 20.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za rashode izrade planova vezanih za vatrogastvo;

3. Izgradnju Vatrogasnog doma Putniković – sufinanciranje – planirano je 660.000,00 kuna, 510.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za kapitalne donacije i 150.000,00 kuna financirano prihodima od naknade za korištenje elektrana za rashode kapitalne donacije. 


Program 1001 Zaštita i spašavanja planirana u iznosu od 25.000,00 kuna, od toga za:

1. Civilnu zaštitu planirano je 20.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za nematerijalnu proizvedenu imovinu;

2. Gorsku službu spašavanja planirano je 5.000,00 kuna financirano od vlastitih prihoda za ostale tekuće donacije.


JAVNE POTREBE U ŠPORTU 


Program 1000 Šport planirano u iznosu od 351.400,00 kuna od toga za:

1. Poticanje amaterskog športa planirano je 72.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za tekuće donacije;

2. Održavanje športskih objekata planirano je 154.400,00 kuna, 114.400,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za rashode materijala, energije, usluge i ostale nespomenute rashode poslovanja, 40.000,00 kuna financirano naknadama za koncesije na pomorskom dobru za rashode komunalnih usluga;

3. Nogometno igralište Batala planirano je 20.000,00 kuna financirano naknadama za koncesije na pomorskom dobru za rashode dodatnog ulaganja na građevinskim objektima;

4. Izgradnju igrališta planirano je 105.000,00 kuna, od toga:

• Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine financirani od općih prihoda i primitaka planirani u iznosu od 50.000,00 kuna za građevinske objekte,

• Rashodi za nabavu nefinancijske imovine financirani od naknade za zadržavanje objekata planirani u iznosu od 25.000,00 kuna za dodatna ulaganja na građevinskim objektima,

• Rashodi za nabavu nefinancijske imovine financirani od prihoda od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine planirani u iznosu od 30.000,00 kuna za postrojenja i opremu.


SOCIJALNA SKRB, ZDRAVSTVENE I VETERINARSKE USLUGE


Program 1000 Socijalna skrb i novčane pomoći planirane u iznosu od 1.064.555,00 kuna, od toga za:

1. Sufinanciranje javnog prijevoza planirano je 130.000,00 kuna, od toga:

• Više srednjoškolsko obrazovanje - naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade financirane od vlastitih prihoda planirane u iznosu od 100.000,00 kuna za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (učenicima i studentima),

• Prvi stupanj visoke naobrazbe - naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade financirane od komunalne naknade planirane u iznosu od 30.000,00 kuna za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (učenicima i studentima);

2. Pomoći obiteljima i pojedincima planirano je 84.000,00 kuna, od toga:

• Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade financirane od općih prihoda i primitaka u iznosu od 70.000,00 kuna za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna,

• Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade financirane od tekuće pomoći – županijski proračun u iznosu od 14.000,00 kuna za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna;

3. Stipendije planirano je 120.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za stipendije i školarine;

4. Udruge umirovljenika planirano je 2.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za tekuće donacije;

5. Dar za prvi rođendan – novčana subvencija planirano je 170.000,00 kuna financirano od vlastitih prihoda za dar za novorođeno dijete;

6. Nagrade učenicima i studentima planirano je 2.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna;

7. Pomoć udrugama planirano je 10.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za tekuće donacije;

8. EU projekt „NISI SAM“ planirano je 546.055,00 kuna, od toga:

• Rashodi za zaposlene financirani prihodima iz EU fondova planirani u iznosu od 147.479,00 kuna, od toga plaće (bruto) 125.386,00 kuna i doprinosi na plaće 22.093,00 kuna,

• Materijalni rashodi financirani prihodima iz EU fondova planirani u iznosu 170.076,00 kuna, od toga naknade troškova zaposlenima 34.176,000 kuna, rashodi za materijal i energiju 120.000,00 kuna, rashodi za usluge 15.000,00 kuna i ostali nespomenuti rashodi 900,00 kuna,

• Ostali rashodi financirani od prihoda iz EU fondova planirani u iznosu 228.000,00 kuna za tekuće donacije.


Program 1001 Zdravstvena skrb planirana u iznosu od 70.500,00 kuna, od toga za:

1. Zdravstvene usluge vađenja krvi planirano je 55.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za rashode za usluge;

2. Crveni križ planirano je 12.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka, od toga ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3.000,00 kuna i tekuće donacije 9.000,00 kuna;

3. Ambulantu Žuljana planirano je 3.500,00 kuna financirano od vlastitih prihoda za čišćenje ambulante.


GOSPODARSTVO I ZAŠTITA OKOLIŠA 


Program 1000 Poticanje razvoja gospodarstva planirano u iznosu od 572.000,00 kuna, od toga za:

1. Subvencije javnog prijevoza planirano je 200.00,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za rashode  za subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru;

2. Zaštitu prirodnog okoliša planirano je 60.000,00 kuna za rashode tekuće donacije i rashode nabave proizvedene dugotrajne imovine financirane vlastitim prihodima i naknadama za koncesije na pomorskom dobru;

3. Poticanje razvoja poljoprivrede planirano je 83.000,00 kuna, od toga 43.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za rashode materijala, energije, tekućih donacija i ostalih nespomenutih rashoda i 40.000,00 kuna financirano prihodima od prava služnosti za rashode usluga tekućeg i investicijskog održavanja. 

4. Subvencija komunalnom društvu Ston planirano je 184.500,00 kuna, od toga za:

• Turizam planirano je 180.000,00 kuna, 55.000,00 kuna financirano općim prihodima i primicima za rashode usluga 40.000,00 kuna i 15.000,00 kuna za tekuće donacije, 125.000,00 kuna financirano boravišnim pristojbama za rashode tekuće donacije, 

• Rashode vezane za stanovanje i komunalne pogodnosti financirane boravišnim pristojbama za rashode usluga telefona, pošte i prijevoza.

5. Ribarstvo, marikulture, lov i slično planirano je 44.500,00 kuna od toga za:

• Ostali nespomenuti rashodi 11.500,00 kuna, tekuće donacije 20.000,00 kuna, i kapitalne pomoći 5.000,00 kuna financirani od općih prihoda i primitaka,

• Rashodi za usluge 8.000,00 kuna financirani boravišnim pristojbama;

6. Financiranje u osnovnom obrazovanje planirano 120.000,00 kuna, od toga:

• Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna 20.000,00 kuna financirani od općih prihoda i primitaka,

• Sportska dvorana Osnovne škole  Ston – pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna planirano 100.000,00 kuna financirano prihodima od financijske imovine i zaduživanja.


PREDŠKOLISKI ODGOJ – DJEČJI VRTIĆ STON


Program 1000 Predškolski odgoj i osnovno obrazovanje planirano u iznosu od 2.751.650,00 kuna, od toga za:

1. Redovnu djelatnost Dječjeg vrtića planirano je 1.711.650,00 kuna, od toga

• Rashodi za zaposlene financirani od općih prihoda i primitaka planirani u iznosu od 1.200.000,00 kuna, od toga plaće (bruto) 1.002.000,00 kuna i doprinosi na plaće 198.000,00 kuna,

• Materijalni rashodi financirani od općih prihoda i primitaka planirani u iznosu od 45.000,00 kuna za rashode za usluge,

• Rashodi za materijal i energiju financirani od vlastitih prihoda 10,00 kuna,

• Ostali rashodi za zaposlene 62.000,00 kuna, naknade troškova zaposlenima 34.000,00 kuna, rashodi za materijal i energiju 241.000,00 kuna, rashodi za usluge 107.000,00 kuna, naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 1.000,00 kuna i ostali financijski rashodi 5.000,00 kuna financirani od sufinanciranja cijene vrtića,

• Rashodi za materijal i energiju 5.040,00 kuna i rashodi za postrojenje i opremu 9.600,00 kuna financirani od Ministarstva znanosti obrazovanja i športa,

• Postrojenja i oprema 2.000,00 kuna financirano donacijama od sponzora;

2. Izgradnja i uređenje područnog vrtića Putnikovići planirano je 1.040.000,00 kuna, od toga:

• Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 240.000,00 kuna financirani od općih prihoda i primitaka za postrojenja i opremu,

• Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 800.000,00 kuna financirani od ministarstva poljoprivrede za građevinske objekte


KULTURNA DJELATNOST 


Program 1000 Narodna knjižnica Ston planirano u iznosu od 304.090,00 kuna, od toga za:

1. Redovnu djelatnost knjižnice planirano je 226.580,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka, od toga:

• Rashodi za zaposlene planirani u iznosu od 143.200,00 kuna, od toga plaće (bruto) 120.770,00 kuna, ostali rashodi za zaposlene 2.500,00 kuna i doprinosi na plaće 19.930,00 kuna,

• Materijalni rashodi planirani u iznosu od 81.380,00 kuna, od toga naknade troškova zaposlenima 5.000,00 kuna, rashodi za materijal i energiju 24.880,00 kuna, rashodi za usluge 48.500,00 kuna i ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3.000,00 kuna,

• Financijski rashodi planirani u iznosu od 2.000,00 kuna;

2. Kulturno – edukativne radionice planirano je 7.000,00 kuna, od toga rashodi za usluge 6.000,00 kuna, financirani od općih prihoda i primitaka te županijskog proračuna, naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 1.000,00 kuna financirani utrškom knjižnice;

3. Nabavu knjižne građe planirano je 54.000,00 kuna, od toga 20.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka, 1.000,00 kuna od utrška knjižnice,  30.000,00 kuna financirano od ministarstva kulture, i 3.000,00 kuna financirano od tekuće pomoći – županijski proračun za knjige i umjetnička djela;

4. Opremu knjižnice planirano je 3.000,00 kuna, od toga 2.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka i 1.000,00 kuna financirano od utrška knjižnice za postrojenje i opremu;

5. Izdavanje slikovnice Cvijet soli planirani je 13.500,00 kuna, od toga 7.500,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka, 10,00 kuna od vlastitih prihoda, 2.000,00 kuna financirano od utrška knjižnice, 2.000,00 financirano od tekuće pomoći – županijski proračun i 2.000,00 kuna financirano od donacija od sponzora za rashode za usluge.Sudjelovanje:

Molimo Vas prijavite se kako biste mogli sudjelovati u donošenju proračuna prijava

Vijesti

Dokumenti

 1. Prijedlog Proračuna Općine Ston za 2021. godinu i projekcije za 2022. i 2023. godinu
  PREUZMI:

 2. Prijedlog Proračuna Općine Ston za 2021.godinu i projekcije za 2022. i 2023. godinu.
  PREUZMI:

 3. Proračun Općine Ston za 2021.godinu i projekcije za 2022. i 2023. godinu.
  PREUZMI:

 4. Odluka o izvršavanju proračuna Općine Ston za 2021. godinu
  PREUZMI:

 5. Financijski izvještaj 01.01.2020.-31.12.2020.
  PREUZMI:

 6. Bilješke uz financijska izvješća
  PREUZMI:

 7. BLJESKE-KONSOLIDIRANO-2021
  PREUZMI:

 8. Opcina-Ston-Financijski-izvjestaji-2021-KONSOLIDIRANO
  PREUZMI:

 9. POTVRDA-FINE-I-REF.STR_.
  PREUZMI:

 10. Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Ston za 2021. godinu
  PREUZMI:

Više