Pretražite općinu ili grad

Proračun za godinu:

Općina Kaštelir - Labinci

  Kontakt podaci
  Općina Kaštelir - Labinci
  Kaštelir 113, 52464 Kaštelir 113, 52464 Kaštelir
  OIB: 92974208191
  052 455 - 113
  opckas-lab@pu.t-com.hr

Proračun za građane za 2019. godinu


Poštovani građani,


predstavljamo Vam Proračun za građane za 2019. godinu. U njemu je prikazano na koji način Općina Kaštelir-Labinci prikuplja i investira sredstva. Kako bismo Vam omogućili uvid u rad naše Općine i učinili je što transparentnijom započeli smo s projektom koji se nalazi na Internet stranici www.proracun.hr te na našoj službenoj stranici www.kastelir-labinci.hr.

Kroz Proračun za građane želimo Vam pokazati koji su nam projekti bitni i za što se zalažemo. 

Veliki dio novca planiramo izdvojiti za poboljšanje infrastrukture: izgradnju i održavanje javne rasvjete, održavanje i rekonstrukciju nerazvrstanih cesta, javnih zelenih površina kao i održavanja groblja. 

Bitno nam je ulaganje u mlade ljude i njihovo obrazovanje, s toga smo našim učenicima i studentima osigurali stipendije kao i financiranje produženog boravka boravka učenika.  Mjesečni iznos stipendije učenicima srednjih škola iznosi 450,00 kuna, a studentima 550,00 kuna. 

Kako bi pomogli mladim obiteljima, Općina Kaštelir – Labinci za svako novorođeno dijete roditeljima daje jednokratne novčane naknade u iznosu od 2.500,00 kuna .

Dio sredstava iz proračuna izdvajamo za osobe slabijeg imovinskog stanja za stanovanje i jednokratne pomoći u novcu.. 

Kako bismo očuvali našu tradiciju i kulturu dio novca iz proračuna namijenili smo za udruge koje nas predstavljaju kao i za obilježavanje manifestacija koje se održavaju na području naše Općine (Dan Općine Sv. Ivan, Kuzminja i Sv. Valentin).

Poštovani stanovnici izdvojili smo dio projekata u koje ulažemo i za koje se zalažemo. Pozivamo vas da nam uputite vaše prijedloge i komentare što još smatrate potrebnim kako bismo našu Općinu učinili ugodnijom za življenje.

Savjetovanje za Prijedlog Proračuna bilo je provedeno od 03.12.2018. do 13.12.2018. godine.Više o tome možete pogledati ovdje.Vaš Načelnik


Što je proračun?


Proračun je akt kojim se procjenjuju prihodi i primici te utvrđuju rashodi i izdaci Općine Kaštelir-Labinci za proračunsku godinu, a sadrži i projekciju prihoda i primitaka te rashoda i izdataka za slijedeće dvije godine.


U ovom Proračunu za građane bit će prikazan sažetak prijedloga proračuna Općine Kaštelir-Labinci za 2019. godinu s najvažnijim smjernicama razvoja Općine Kaštelir-Labinci koji pojašnjava planove i aktivnosti. Ovim pregledom Općinskog Kaštelir-Labinci proračuna želimo omogućiti svim građanima uvid u prihode i rashode Općine Kaštelir-Labinci kako bi imali transparentnu i potpunu informaciju o tome gdje i kako se troši općinski novac, kao i da bismo potaknuli sve građane na aktivno sudjelovanje u komentiranju, predlaganju i sugeriranju Općinskog proračuna.


Proračun možete pronaći ovdje.


Proračun sadržava:


1. Opći dio proračuna sačinjavaju:

• Račun prihoda i rashoda u kojem su prikazani svi prihodi i rashodi prema ekonomskoj klasifikaciji (npr. prihodi od poreza, imovine, pristojbi te rashodi za nabavu nefinancijske imovine, rashodi za usluge tekućeg i investicijskog održavanja, rashodi za zaposlene, financijski rashodi). 

• Račun zaduživanja/financiranja koristi se u trenutku kada postoje viškovi ili manjkovi. Na računu zaduživanja/financiranja prikazuju se izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova te primici od financijske imovine i zaduživanja.


Slikoviti prikaz općeg dijela proračuna:


 


Račun prihoda i rashoda prikazuje prikupljena i potrošena sredstva u toku jedne godine stoga se on sastoje od prihoda i rashoda. Račun zaduživanja/financiranja sastoji se od: primitaka od financijske imovine i zaduživanja te izdataka za financijsku imovinu i otplate zajmova. Na račun zaduživanja/financiranja upisuju se viškovi nastali većim prilivom prihoda od rashoda te manjkovi nastali većim odlivom sredstava u rashode od priliva prihoda.


2. Poseban dio proračuna sačinjava:

plan rashoda i izdataka raspoređen po organizacijskim jedinicama (odjelima) i proračunskim korisnicima iskazanih po vrstama te raspoređenih u programe koji se sastoje od aktivnosti i projekata. 


3. Plan razvojnih programa

Plan razvojnih programa sadrži strateški planirane rashode na nefinancijskoj imovini i plan kapitalnih pomoći i donacija iskazanih po izvorima prihoda za izvedbu programa. Što znači da se u planu razvojnih programa detaljno planiraju rashodi po programima za tri godine koji moraju biti mjerljivi i unose se u kolonu pokazatelji rezultata. Ovime se postižu veći rezultati u ostvarenju pojedinih ciljeva. Plan razvojnih programa sastavni je dio proračuna.


Treba napomenuti da Proračun nije statičan akt već se sukladno Zakonu može mijenjati tijekom proračunske godine. Ta izmjena se naziva rebalans proračuna. Procedura izmjena/rebalansa Proračuna identična je proceduri njegova donošenja


Proračunski korisnici:

Proračunski korisnici su ustanove, tijela javne vlasti kojima je JLS osnivač ili suosnivač. Financiranje proračunskih korisnika je većim dijelom iz proračuna svog/svojih osnivača ili suosnivača. Proračunski korisnici JLS mogu biti: dječji vrtići, knjižnice, javne vatrogasne postrojbe, muzeji, kazališta, domovi za starije i nemoćne osobe… 


Zakoni i sankcije

Proračun se donosi za jednu fiskalnu (proračunsku) godinu. Kod nas se fiskalna godina poklapa s kalendarskom i traje od 01. siječnja do 31. prosinca. Jedini ovlašteni predlagatelj Proračuna je Općinski načelnik. Općinski Načelnik jedinice lokalne samouprave odgovoran je za zakonito planiranje i izvršavanje proračuna, za svrhovito, učinkovito i ekonomično raspolaganje proračunskim sredstvima. Proračun donosi (izglasava) Općinsko vijeće do kraja godine. Ako se ne donese proračun prije početka proračunske godine, privremeno se, a najduže za prva tri mjeseca proračunske godine, na osnovi odluke o privremenom financiranju koja mora biti donesena do 31. prosinca, nastavlja financiranje poslova, funkcija i programa tijela jedinica lokalne i područne samouprave i drugih proračunskih i izvanproračunskih korisnika.


U slučaju kada je raspušteno samo Općinsko vijeće, a općinski načelnik nije razriješen, do imenovanja povjerenika Vlade Republike Hrvatske, financiranje se obavlja izvršavanjem redovnih i nužnih rashoda i izdataka temeljem odluke o financiranju nužnih rashoda i izdataka koju donosi općinski načelnik.


Po imenovanju povjerenika Vlade Republike Hrvatske, općinski načelnik predlaže povjereniku novu odluku o financiranju nužnih rashoda i izdataka u koju su uključeni ostvareni prihodi i primici te izvršeni rashodi i izdaci u vremenu do dolaska povjerenika. Ako se do 31. ožujka ne donese proračun, povjerenik donosi odluku o financiranju nužnih rashoda i izdataka za razdoblje do donošenja proračuna.Proračunski prihodi i primici

Prihodi i primici Iznos U %
Prihodi poslovanja 5.106.000,00 kn 44,78 %
> Prihodi od poreza 3.250.000,00 kn 28,50 %
> Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna 50.000,00 kn 0,44 %
> Prihodi od imovine 480.000,00 kn 4,21 %
> Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada 1.326.000,00 kn 11,63 %
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine 2.197.300,00 kn 19,27 %
> Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine 1.667.300,00 kn 14,62 %
> Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine 530.000,00 kn 4,65 %
Primici od zaduživanja 4.100.000,00 kn 35,95 %
> Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora 4.100.000,00 kn 35,95 %
UKUPNO 11.403.300,00 kn
Grafika
Prihodi od poreza
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna
Prihodi od imovine
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada
Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine
Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine
Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora
*postotak potkategorije predstavlja udio potkategorije u ukupnom iznosu proračuna

PRIHODI I PRIMICI


Ukupni prihodi i primici Općine Kaštelir-Labinci za 2019. godinu planirani su u iznosu od 11.403.300,00 kuna


Prihodi od poslovanja


Prihodi od poslovanja Kaštelir-Labinci za 2019. godinu planirani su u iznosu od 5.106.000,00 kuna, a čine ih:


1. Prihodi od poreza planirani u iznosu od 3.250.000,00 kuna, od toga Porez i prirez na dohodak planiran u iznosu od 1.900.000,00 kuna i Porezi na imovinu planirani u iznosu od 1.310.000,00 kuna 

2. Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna planirane u iznosu od 50.000,00 kuna, od toga Pomoći proračunu iz drugih proračuna planirane u iznosu od 20.000,00 kuna i Pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije planirane u iznosu od 30.000,00 kuna

3. Prihodi od imovine planirani u iznosu od 480.000,00 kuna, od toga Prihodi od financijske imovine planirani u iznosu od 5.000,00 kuna i Prihodi od nefinancijske imovine planirani u iznosu od 475.000,00 kuna

4. Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada planirani u iznosu od 1.326.000,00 kuna, od toga Upravne i administrativne pristojbe planirane u iznosu od 30.000,00 kuna, Prihodi po posebnim propisima planirani u iznosu od 151.000,00 kuna i Komunalni doprinosi i naknade planirani u iznosu od 1.145.000,00 kuna


Prihodi od prodaje nefinancijske imovine


Prihodi od prodaje nefinancijske imovine planirani u iznosu od 2.197.300,00 kuna, od toga prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine 1.667.300,00 kuna i prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine 530.000,00 kuna


Primici od financijske imovine i zaduživanja


Primici od zaduživanja planirani u iznosu 4.100.000,00 kuna za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora 
Proračunski rashodi i izdaci

Rashodi Iznos U %
Rashodi poslovanja 6.813.300,00 kn 59,75 %
> Rashodi za zaposlene 945.000,00 kn 8,29 %
> Materijalni rashodi 3.417.800,00 kn 29,97 %
> Financijski rashodi 85.000,00 kn 0,75 %
> Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna 1.257.000,00 kn 11,02 %
> Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 187.000,00 kn 1,64 %
> Ostali rashodi 921.500,00 kn 8,08 %
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 4.590.000,00 kn 40,25 %
> Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine 45.000,00 kn 0,39 %
> Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 4.545.000,00 kn 39,86 %
UKUPNO 11.403.300,00 kn
Grafika
Rashodi za zaposlene
Materijalni rashodi
Financijski rashodi
Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade
Ostali rashodi
Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
*postotak potkategorije predstavlja udio potkategorije u ukupnom iznosu proračuna

RASHODI I IZDACI


Ukupni rashodi i izdaci Općine Kaštelir-Labinci za 2019. godinu planirani su u iznosu od 11.403.300,00 kuna


Rashodi poslovanja


Rashodi poslovanja Općine Kaštelir-Labinci za 2019. godinu planirani su u iznosu od  6.813.300,00 kuna, a čine ih:


1. Rashodi za zaposlene planirani u iznosu od 945.000,00, od toga Plaće (Bruto) planirane u iznosu od 800.000,00 kuna, Ostali rashodi za zaposlene planirani u iznosu od 10.000,00 kuna i Doprinosi na plaće planirani u iznosu od 135.000,00 kuna

2. Materijalni rashodi planirani u iznosu od 3.417.800,00 kuna, od toga Naknade troškova zaposlenima planirane u iznosu od 75.000,00 kuna, Rashodi za materijal i energiju planirani u iznosu od 382.000,00 kuna, Rashodi za usluge planirani u iznosu od 2.381.000,00 kuna i Ostali nespomenuti rashodi poslovanja planirani u iznosu od 579.800,00 kuna

3. Financijski rashodi planirani u iznosu od 85.000,00 kuna, a čine ih kamate za primljene kredite i zajmove u iznosu od 70.000,00 kuna i ostali financijski rashodi u iznosu od 15.000,00 kuna

4. Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna planirane u iznosu od 1.257.000,00 kuna, od toga pomoći unutar općeg proračuna planirane u iznosu od 1.217.000,00 kuna i pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna planirane u iznosu od 40.000,00 kuna

5. Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade planirane u iznosu od 187.000,00 kuna za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 

6. Ostali rashodi planirani u iznosu od 921.500,00 kuna za tekuće donacije


Rashodi za nabavu nefinancijske imovine


Rashodi za nabavu nefinancijske imovine planirani u iznosu od 4.590.000,00 kuna, a čine ih:

1. Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine planirani u iznosu od 45.000,00 kuna za materijalnu imovinu- prirodna bogatstva

2. Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine planirani u iznosu od 4.545.000,00 kuna, od toga Građevinski objekti planirani u iznosu od 4.510.000,00 kuna, Postrojenja i oprema planirana u iznosu od 25.000,00 kuna i Nematerijalna proizvedena imovina planirana u iznosu od 10.000,00 kuna


OPIS POSEBNOG DIJELA PRORAČUNA


PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA PLANIRANO U IZNOSU 359.000,00 KUNA


Program 0101 Rad predstavničkih i izvršnih tijela planirano u iznosu od 235.000,00 kuna


Za redovna djelatnost predstavničkih i izvršnih tijela planirano je 235.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka, od toga naknade troškova zaposlenima 15.000,00 kuna i ostali nespomenuti rashodi poslovanja 220.000,00 kuna


Program 0201 Ostali rashodi predstavničkih i izvršnih tijela planirano u iznosu od 124.000,00 kuna


1. Za ostale rashode predstavničkih i izvršnih tijela – reprezentacija planirano je 15.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za ostale nespomenute rashode poslovanja

2. Za ostale rashode predstavničkih i izvršnih tijela – Dan Općine planirano je 40.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za ostale nespomenute rashode poslovanja

3. Za općinske proslave i manifestacije planirano je 45.000,00 kuna, od toga 5.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka i 40.000,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene za ostale nespomenute rashode poslovanja

4. Za jednokratne pomoći umirovljenicima planirano je 4.000,00 kuna financirano od prihoda od prodaje nefinancijske imovine za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna

5. Za proračunsku pričuvu planirano je 20.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za ostale nespomenute rashode poslovanjaJEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL I ZAJEDNIČKA SLUŽBA PLANIRANO U IZNOSU OD 1.572.000,00 KUNA


Program 0301 Jedinstveni upravni odjel i zajednička služba planirano u iznosu od 1.572.000,00 kuna


1. Za administrativno, tehničko i stručno osoblje – JUO planirano je 1.502.000,00 kuna, od toga:

• Rashodi za zaposlene financirani od općih prihoda i primitaka planirani u iznosu od 945.000,00 kuna, od toga plaće (Bruto) 800.000,00 kuna, ostali rashodi za zaposlene 10.000,00 kuna i doprinosi na plaće 135.000,00 kuna

• Materijalni rashodi financirani od općih prihoda i primitaka planirani u iznosu od 392.000,00 kuna, od toga naknade troškova zaposlenima 60.000,00 kuna, rashodi za materijal i energiju 97.000,00 kuna, rashodi za usluge 200.000,00 kuna i ostali nespomenuti rashodi poslovanja 35.000,00 kuna

• Financijski rashodi financirani od općih prihoda i primitaka planirani u iznosu od 15.000,00 kuna za ostale financijske rashode

• Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine financirani od općih prihoda i primitaka planirani u iznosu od 10.000,00 kuna za postrojenje i opremu 

• Materijalni rashodi financirani od prihoda od prodaje nefinancijske imovine  planirani u iznosu od 115.000,00 kuna za rashode za usluge

• Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine financirani od prihoda od prodaje nefinancijske imovine planirani u iznosu od 25.000,00 kuna od toga postrojenje i oprema 15.000,00 kuna i nematerijalna proizvedena imovina 10.000,00 kuna

2. Za otplatu zajmova planirano je 70.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za kamate za primljene kredite i zajmoveSREDSTVA ZA GOSPODARSTVO I KOMUNALNI SUSTAV, DRUŠTVENE DJELATNOSTI I OSTALE DRUŠTVENE POTREBE PLANIRANO U IZNOSU OD 9.472.300,00 KUNA


GOSPODARSTVO I KOMUNALNI SUSTAV PLANIRANO U IZNOSU OD 7.308.000,00 KUNA


Program 0401 Gospodarstvo planirano u iznosu od 97.000,00 kuna


1. Za sufinanciranje Fonda za razvoj poljoprivrede planirano u iznosu od 2.000,00 kuna financirano od prihoda od prodaje nefinancijske imovine za pomoći unutar općeg proračuna

2. Za sufinanciranje sadnog materijala planirano je 10.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za tekuće donacije

3. Za nabava nefinancijske imovine-zemljište planirano je 45.000,00 kuna financirano od prihoda od prodaje nefinancijske imovine za materijalnu imovinu – prirodna bogatstva

4. Za uređenje gospodarske zone planirano je 40.000,00 kuna financirano od prihoda od prodaje nefinancijske imovine za građevinske objekte


Program 0501 Javna rasvjeta planirano u iznosu od 360.000,00 kuna


1. Za utrošak i održavanje javne rasvjete planirano je 290.000,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene, od toga rashodi za materijal i energiju 240.000,00 kuna i rashodi za usluge 50.000,00 kuna

2. Za izgradnju javne rasvjete planirano je 70.000,00 kuna financirano od prihoda od prodaje nefinancijske imovine za građevinske objekte


Program 0502 Održavanje nerazvrstanih cesta i puteva planirano u iznosu od 400.000,00 kuna


Za održavanje nerazvrstanih cesta planirano je 400.000,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene za rashode za usluge


Program 0503 Održavanje groblja planirano u iznosu od 140.000,00 kuna


Za održavanje groblja planirano je 140.000,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene za rashode za usluge


Program 0504 Izgradnja i održavanje čistoće, kanalizacije, javnih i zelenih površina planirano u iznosu od 690.000,00 kuna


1. Za održavanje zelenih površina planirano je 45.000,00 kuna, od toga 30.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitak i 15.000,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene 

2. Za održavanje javnih površina planirano je 555.000,00 kuna, od toga 5.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka, 540.000,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene i 10.000,00 kuna financirano od prihoda od prodaje nefinancijske imovine za rashode za usluge

3. Za veterinarske usluge planirano je 30.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za rashode za usluge

4. Za sufinanciranje izgradnje ŽCGO „Koštijun“ planirano je 15.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna

5. Za sanacija odlagališta „Košambra“ planirano je 25.000,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene za pomoći unutar općeg proračuna

6. Za obnovu voznog parka „Usluga“ Poreč planirano je 20.000,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene za pomoći unutar općeg proračuna


Program 0505 Izgradnja kanalizacijskog sustava Kaštelir-Labinci planirano u iznosu od 150.000,00 kuna


Za kapitalnu pomoć za financiranje kanalizacije „Martinela“ d.o.o. planirano je 150.000,00 kuna prihoda od prodaje nefinancijske imovine za pomoći unutar općeg proračuna


Program 0507 Projektna dokumentacija planiran u iznosu o od 440.000,00 kuna


Za prostorno – plansku dokumentaciju planirano je 440.000,00 kuna, od toga 130.000,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene i 310.000,00 kuna financirano od prihoda od prodaje nefinancijske imovine za rashode za usluge


Program 0508 Ostali rashodi komunalnog sustava planirani u iznosu od 5.031.000,00 kuna


1. Tekuće i investicijsko održavanje građevinskih objekata planirano u iznosu od 451.000,00 kuna, od toga 85.000,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene i 366.000,00 kuna financirano od prihoda od prodaje nefinancijske imovine za rashode za usluge

2. Za “Mavriš“ d.o.o. – donacija planirano je 180.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za tekuće donacije

3. Za izgradnju i rekonstrukciju cesta planirano je 4.400.000,00 kuna, od toga 300.000,00 kuna financirano od prihoda od prodaje nefinancijske imovine i 4.100.000,00 kuna financirano od namjenskih primitaka od zaduživanja za građevinske objekte


DRUŠTVENE DJELATNOSTI PLANIRANE U IZNOSU OD 2.164.300,00 KUNA


Program 0601 Program javnih potreba u predškolskom uzrastu planirano je 935.000,00 kuna


Za ostale aktivnosti u predškolskom odgoju planirano je 935.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka, od toga ostali nespomenuti rashodi poslovanja 5.000,00 kuna i pomoći unutar općeg proračuna 930.000,00 kuna


Program 0701 Program javnih potreba u školstvu planirano je 5.000,00 kuna


Za ostale aktivnosti u školstvu planirano je 5.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za ostale nespomenute rashode poslovanja


Program 0702 Sufinanciranje troškova obrazovanja planirano je 66.000,00 kuna


Za stipendije učenicima i studentima planirano je 66.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna


Program 0703 Poticanje ustanova i udruga u obrazovanja planirano je 135.000,00 kuna


Za poticanje ustanova i udruga u obrazovanju planirano je 135.000,00 kuna, od toga 15.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka i 120.000,00 kuna financirano od prihoda od prodaje nefinancijske imovine za rashode za usluge


Program 0801 program javnih potreba u kulturi planirano u iznosu od 65.000,00 kuna


1. Za ostale aktivnosti u kulturi planirano je 10.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za ostali nespomenuti rashodi poslovanja

2. Za zajednicu Talijana Labinci planirano je 15.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za tekuće donacije

3. Za ostale donacije u kulturi planirano je 30.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za tekuće donacije

4. Za ostale donacije u kulturi planirano je 10.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za tekuće donacije


Program 0901 Program javnih potreba u sportu planirano u iznosu od 255.000,00 kuna


1. Za tekuće donacije za sportske udruge planirano je 145.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za ostale nespomenute rashode poslovanja

2. Za poticanje sportskih aktivnosti planirano je 10.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za tekuće donacije

3. Za korištenje sportske dvorane planirano je 100.000,00 kuna financirano od prihoda od prodaje nefinancijske imovine za tekuće donacije


Program 1001 Protupožarni planovi, zaštita i spašavanje planirano u iznosu od 334.800,00 kuna


1. Za planove, zaštitu i spašavanje planirano je 39.800,00 kuna, od toga 10.000,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene i 29.800,00 kuna financirano od prihoda od prodaje nefinancijske imovine za ostali nespomenuti rashodi poslovanja

2. Javnu vatrogasnu postrojbu CZP Poreč planirano je 90.000,00 kuna, od toga 30.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka i 60.000,00 kuna financirano od prihoda od prodaje nefinancijske imovine za pomoći unutar općeg proračuna

3. Za područnu vatrogasnu zajednicu planirano je 200.000,00 kuna financirano od prihoda od prodaje nefinancijske imovine za tekuće donacije

4. Za DVD Općine Kaštelir-Labinci planirano je 5.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za tekuće donacije


Program 1101 Potpore prema socijalnom programu planirano je 213.500,00 kuna


1. Za potpore u novcu prema socijalnom programu planirano je 110.000,00 kuna, od toga 90.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka i 20.000,00 kuna financirano od pomoći za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna

2. Za Crveni križ Poreč planirano je 22.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za tekuće donacije

3. Za ostale donacije iz socijalnog programa planirano je 17.000,00 kuna financirano od prihoda od prodaje nefinancijske imovine, od toga ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 7.000,00 kuna i tekuće donacije 10.000,00 kuna

4. Za udrugu ABH Poreč planirano je 2.500,00 kuna financirano od prihoda od prodaje nefinancijske imovine za tekuće donacije

5. Za istarske domove zdravlja Poreč planirani je 30.000,00 kuna financirano od prihoda od prodaje nefinancijske imovine za tekuće donacije

6. Za nabavu školskih udžbenika (socijalni korisnici) planirano je 2.000,00 kuna financirano od prihoda od prodaje nefinancijske imovine za tekuće donacije

7. Za udrugu umirovljenika Općine Kaštelir-Labinci planirano je 5.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za tekuće donacije

8. Za sufinanciranje Opće bolnice Pula planirano je 25.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna


Program 1201 Ostale društvene potrebe planirane u iznosu od 155.000,00 kuna


1. Za Turističku zajednicu Općine Kaštelir-Labinci planirano je 130.000,00 kuna financirano od prihoda od prodaje nefinancijske imovine za tekuće donacije

2. Za ostale društvene aktivnosti planirano je 10.000,00 kuna financirano od prihoda od općih prihoda i primitaka za tekuće donacije

3. Za financiranje rada političkih stranaka planirano je 15.000,00 kuna financirano od prihoda od prodaje nefinancijske imovine za tekuće donacijeSudjelovanje:

Molimo Vas prijavite se kako biste mogli sudjelovati u donošenju proračuna prijava

Vijesti

Dokumenti

 1. Prijedlog proračuna Općine Kaštelir-Labinci-Castelliere-S.Domenica za 2019. godinu s projekcijama za 2020. i 2021. godinu (2)
  PREUZMI:

 2. Proračun Općine Kaštelir-Labinci za 2019. godinu i projekcije za 2020. i 2021. godinu
  PREUZMI:

 3. Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Kaštelir - Labinci - Castelliere - S.Domenica za 2018. godinu
  PREUZMI:

 4. Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna za 2019. godinu
  PREUZMI:

 5. I. Izmjene i dopune Proračuna Općine Kaštelir-Labinci-Castelliere-S.Domenica za 2019. godinu
  PREUZMI: