Pretražite općinu ili grad

Proračun za godinu:

Općina Kaštelir - Labinci

  Kontakt podaci
  Općina Kaštelir - Labinci
  Kaštelir 113, 52464 Kaštelir 113, 52464 Kaštelir
  OIB: 92974208191
  052 455 - 113
  opckas-lab@pu.t-com.hr

Proračun za građane za 2021. godinu


Poštovani građani,

predstavljamo Vam Proračun za građane za 2021. godinu. U njemu je prikazano na koji način Općina Kaštelir-Labinci prikuplja i investira sredstva. Kako bismo Vam omogućili uvid u rad naše Općine i učinili je što transparentnijom nastavljamo s projektom koji se nalazi na Internet stranici www.proracun.hr te na našoj službenoj stranici www.kastelir-labinci.hr.

Kroz Proračun za građane želimo Vam pokazati koji su nam projekti bitni i za što se zalažemo. 

Značajan dio sredstava iz proračuna planiramo izdvojiti za komunalnu infrastrukturu, izgradnju i održavanje nerazvrstanih cesta i javne rasvjete, održavanje groblja, zelenih i javnih površina te uređenje gospodarske zone.

Također, dio novca izdvojili smo za sanaciju odlagališta Košambra.

Želimo pomoći našim učenicima i studentima u njihovom daljnjem obrazovanju stoga im dodjeljujemo stipendije. Mjesečni iznos stipendije učenicima srednjih škola iznosi 550,00 kuna, a studentima 750,00 kuna, za produženi boravak učenika u Područnoj školi Kaštelir osigurano je 120.000,00 kn. Bitno nam je ulaganje u mlade ljude jer oni su temelj našeg društva.

Sport je od posebnog interesa za našu općinu radi poticanja i promicanja sporta te tjelesne i zdravstvene kulture, prvenstveno kod djece i mladeži te je za te namjene predviđeno u proračunu iznos od 240.000,00 kn.

Kako bi pomogli mladim obiteljima, Općina Kaštelir – Labinci za svako novorođeno dijete roditeljima daje jednokratne novčane naknade u iznosu od 2.500,00 kuna. 

Za stanovnike slabijeg imovinskog stanja osigurali smo pomoći za stanovanje i jednokratne novčane pomoći. 

U cilju očuvanja naše tradicije i kulture, dio novca iz proračuna namijenili smo za udruge koje nas predstavljaju i za razne manifestacije koje se održavaju na području naše Općine( Dan Općine Sv. Ivan, Gramperijada, Kuzminja, Sv.Valentin).

Poštovani stanovnici izdvojili smo dio projekata koje želimo realizirati u 2021. godini. Pozivamo vas da nam uputite vaše prijedloge i komentare što još smatrate potrebnim kako bismo našu Općinu učinili ugodnijom za življenje.

Vaše prijedloge, sugestije i komentare možete ostavljati do 22.12.2020. kada ćemo sve zaprimljeno uzeti u obzir te na sjednici Općinskog vijeća predstaviti, te prihvaćeno uvrstiti u konačan prijedlog proračuna za 2021. godinu.

Savjetovanje Prijedloga Proračuna Općine Kaštelir - Labinci za 2021. godinu i projekcija za 2022. i 2023. godinu bilo je provedeno od 25.11.2020. do 22.12.2020. godine. Više o tome možete pogledati ovdje. 


Vaš Načelnik


Što je proračun?

Proračun je akt kojim se procjenjuju prihodi i primici te utvrđuju rashodi i izdaci Općine Kaštelir-Labinci za proračunsku godinu, a sadrži i projekciju prihoda i primitaka te rashoda i izdataka za slijedeće dvije godine.


U ovom Proračunu za građane bit će prikazan sažetak prijedloga proračuna Općine Kaštelir-Labinci za 2021. godinu s najvažnijim smjernicama razvoja Općine Kaštelir-Labinci koji pojašnjava planove i aktivnosti. Ovim pregledom Općinskog Kaštelir-Labinci proračuna želimo omogućiti svim građanima uvid u prihode i rashode Općine Kaštelir-Labinci kako bi imali transparentnu i potpunu informaciju o tome gdje i kako se troši općinski novac, kao i da bismo potaknuli sve građane na aktivno sudjelovanje u komentiranju, predlaganju i sugeriranju Općinskog proračuna.


Proračun možete pogledati OVDJE. 


Proračun sadržava:

1. Opći dio proračuna sačinjavaju:

• Račun prihoda i rashoda u kojem su prikazani svi prihodi i rashodi prema ekonomskoj klasifikaciji (npr. prihodi od poreza, imovine, pristojbi te rashodi za nabavu nefinancijske imovine, rashodi za usluge tekućeg i investicijskog održavanja, rashodi za zaposlene, financijski rashodi). 

• Račun zaduživanja/financiranja koristi se u trenutku kada postoje viškovi ili manjkovi. Na računu zaduživanja/financiranja prikazuju se izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova te primici od financijske imovine i zaduživanja.


Slikoviti prikaz općeg dijela proračuna:


Račun prihoda i rashoda prikazuje prikupljena i potrošena sredstva u toku jedne godine stoga se on sastoje od prihoda i rashoda. Račun zaduživanja/financiranja sastoji se od: primitaka od financijske imovine i zaduživanja te izdataka za financijsku imovinu i otplate zajmova. Na račun zaduživanja/financiranja upisuju se viškovi nastali većim prilivom prihoda od rashoda te manjkovi nastali većim odlivom sredstava u rashode od priliva prihoda.


2. Poseban dio proračuna sačinjava:

plan rashoda i izdataka raspoređen po organizacijskim jedinicama (odjelima) i proračunskim korisnicima iskazanih po vrstama te raspoređenih u programe koji se sastoje od aktivnosti i projekata. 


3. Plan razvojnih programa

Plan razvojnih programa sadrži strateški planirane rashode na nefinancijskoj imovini i plan kapitalnih pomoći i donacija iskazanih po izvorima prihoda za izvedbu programa. Što znači da se u planu razvojnih programa detaljno planiraju rashodi po programima za tri godine koji moraju biti mjerljivi i unose se u kolonu pokazatelji rezultata. Ovime se postižu veći rezultati u ostvarenju pojedinih ciljeva. Plan razvojnih programa sastavni je dio proračuna.

Treba napomenuti da Proračun nije statičan akt već se sukladno Zakonu može mijenjati tijekom proračunske godine. Ta izmjena se naziva rebalans proračuna. Procedura izmjena/rebalansa Proračuna identična je proceduri njegova donošenja


Proračunski korisnici:

Proračunski korisnici su ustanove, tijela javne vlasti kojima je JLS osnivač ili suosnivač. Financiranje proračunskih korisnika je većim dijelom iz proračuna svog/svojih osnivača ili suosnivača. Proračunski korisnici JLS mogu biti: dječji vrtići, knjižnice, javne vatrogasne postrojbe, muzeji, kazališta, domovi za starije i nemoćne osobe… 

Zakoni i sankcije

Proračun se donosi za jednu fiskalnu (proračunsku) godinu. Kod nas se fiskalna godina poklapa s kalendarskom i traje od 01. siječnja do 31. prosinca. Jedini ovlašteni predlagatelj Proračuna je Općinski načelnik. Općinski Načelnik jedinice lokalne samouprave odgovoran je za zakonito planiranje i izvršavanje proračuna, za svrhovito, učinkovito i ekonomično raspolaganje proračunskim sredstvima. Proračun donosi (izglasava) Općinsko vijeće do kraja godine. Ako se ne donese proračun prije početka proračunske godine, privremeno se, a najduže za prva tri mjeseca proračunske godine, na osnovi odluke o privremenom financiranju koja mora biti donesena do 31. prosinca, nastavlja financiranje poslova, funkcija i programa tijela jedinica lokalne i područne samouprave i drugih proračunskih i izvanproračunskih korisnika.


U slučaju kada je raspušteno samo Općinsko vijeće, a općinski načelnik nije razriješen, do imenovanja povjerenika Vlade Republike Hrvatske, financiranje se obavlja izvršavanjem redovnih i nužnih rashoda i izdataka temeljem odluke o financiranju nužnih rashoda i izdataka koju donosi općinski načelnik.


Po imenovanju povjerenika Vlade Republike Hrvatske, općinski načelnik predlaže povjereniku novu odluku o financiranju nužnih rashoda i izdataka u koju su uključeni ostvareni prihodi i primici te izvršeni rashodi i izdaci u vremenu do dolaska povjerenika. Ako se do 31. ožujka ne donese proračun, povjerenik donosi odluku o financiranju nužnih rashoda i izdataka za razdoblje do donošenja proračuna.Proračunski prihodi i primici

Prihodi i primici Iznos Iznos € U %
Prihodi poslovanja 5.092.000,00 kn 675.824,54 € 68,73 %
> Prihodi od poreza 3.025.000,00 kn 401.486,50 € 40,83 %
> Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna 278.000,00 kn 36.896,94 € 3,75 %
> Prihodi od imovine 395.000,00 kn 52.425,51 € 5,33 %
> Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada 1.394.000,00 kn 185.015,59 € 18,82 %
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine 1.200.000,00 kn 159.267,37 € 16,20 %
> Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine 800.000,00 kn 106.178,25 € 10,80 %
> Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine 400.000,00 kn 53.089,12 € 5,40 %
Višak/manjak prihoda 1.116.900,00 kn 148.238,10 € 15,08 %
UKUPNO 7.408.900,00 kn 983.330,02 €
Grafika
Prihodi od poreza
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna
Prihodi od imovine
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada
Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine
Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine
Višak/manjak prihoda
*postotak potkategorije predstavlja udio potkategorije u ukupnom iznosu proračuna

PRIHODI I PRIMICI


Ukupni prihodi i primici Općine Kaštelir-Labinci za 2021. godinu planirani su u iznosu od 6.292.000,00 kuna


Prihodi od poslovanja

Prihodi od poslovanja Kaštelir-Labinci za 2021. godinu planirani su u iznosu od 5.092.000,00 kuna, a čine ih:

1. Prihodi od poreza planirani u iznosu od 3.025.000,00 kuna, od toga porez i prirez na dohodak planiran u iznosu od 1.890.000,00 kuna, porezi na imovinu planirani u iznosu od 1.105.000,00 kuna i porezi na robu i usluge planirani u iznosu od 30.000,00 kuna;

2. Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna planirane u iznosu od 278.000,00 kuna, od toga pomoći proračunu iz drugih proračuna planirane u iznosu od 248.000,00 kuna i pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije planirane u iznosu od 30.000,00 kuna;

3. Prihodi od imovine planirani u iznosu od 395.000,00 kuna - prihodi od nefinancijske imovine;

4. Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada planirani u iznosu od 1.394.000,00 kuna, od toga upravne i administrativne pristojbe planirane u iznosu od 40.000,00 kuna, prihodi po posebnim propisima planirani u iznosu od 254.000,00 kuna i komunalni doprinosi i naknade planirani u iznosu od 1.100.000,00 kuna.


Prihodi od prodaje nefinancijske imovine

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine planirani u iznosu od 1.200.000,00 kuna, od toga prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine 800.000,00 kuna i prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine 400.000,00 kuna.

Dio viška/manjka iz prethodnih godina planiran je u iznosu od 1.116.900,00 kuna.Proračunski rashodi i izdaci

Rashodi Iznos Iznos € U %
Rashodi poslovanja 6.582.900,00 kn 873.700,98 € 88,85 %
> Rashodi za zaposlene 990.000,00 kn 131.395,58 € 13,36 %
> Materijalni rashodi 3.220.000,00 kn 427.367,44 € 43,46 %
> Financijski rashodi 85.000,00 kn 11.281,44 € 1,15 %
> Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna 1.483.000,00 kn 196.827,92 € 20,02 %
> Naknade građanima i kućanstvima na temelkju osiguranja i druge naknade 201.400,00 kn 26.730,37 € 2,72 %
> Ostali rashodi 603.500,00 kn 80.098,21 € 8,15 %
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 635.000,00 kn 84.278,98 € 8,57 %
> Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine 70.000,00 kn 9.290,60 € 0,94 %
> Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 565.000,00 kn 74.988,39 € 7,63 %
Izdaci za financijsku imovinu i otplatu zajmova 191.000,00 kn 25.350,06 € 2,58 %
UKUPNO 7.408.900,00 kn 983.330,02 €
Grafika
Rashodi za zaposlene
Materijalni rashodi
Financijski rashodi
Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna
Naknade građanima i kućanstvima na temelkju osiguranja i druge naknade
Ostali rashodi
Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
Izdaci za financijsku imovinu i otplatu zajmova
*postotak potkategorije predstavlja udio potkategorije u ukupnom iznosu proračuna

RASHODI I IZDACI


Ukupni rashodi i izdaci Općine Kaštelir-Labinci za 2021. godinu planirani su u iznosu od 7.408.900,00 kuna


Rashodi poslovanja

Rashodi poslovanja Općine Kaštelir-Labinci za 2021. godinu planirani su u iznosu od 6.582.900,00 kuna, a čine ih:

1. Rashodi za zaposlene planirani u iznosu od 990.000,00, od toga plaće (bruto) planirane u iznosu od 840.000,00 kuna, ostali rashodi za zaposlene planirani u iznosu od 10.000,00 kuna i doprinosi na plaće planirani u iznosu od 140.000,00 kuna;

2. Materijalni rashodi planirani u iznosu od 3.220.000,00 kuna, od toga naknade troškova zaposlenima planirane u iznosu od 95.000,00 kuna, rashodi za materijal i energiju planirani u iznosu od 405.000,00 kuna, rashodi za usluge planirani u iznosu od 2.275.000,00 kuna i ostali nespomenuti rashodi poslovanja planirani u iznosu od 445.000,00 kuna;

3. Financijski rashodi planirani u iznosu od 85.000,00 kuna, a čine ih kamate za primljene kredite i zajmove u iznosu od 70.000,00 kuna i ostali financijski rashodi u iznosu od 15.000,00 kuna;

4. Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna planirane u iznosu od 1.483.000,00 kuna, od toga pomoći unutar općeg proračuna planirane u iznosu od 1.452.000,00 kuna i pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna planirane u iznosu od 31.000,00 kuna;

5. Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade planirane u iznosu od 201.400,00 kuna za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna;

6. Ostali rashodi planirani u iznosu od 603.500,00 kuna za tekuće donacije.


Rashodi za nabavu nefinancijske imovine

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine planirani u iznosu od 635.000,00 kuna, a čine ih:

1. Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine planirani u iznosu od 70.000,00 kuna za materijalnu imovinu- prirodna bogatstva;

2. Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine planirani u iznosu od 565.000,00 kuna, od toga građevinski objekti planirani u iznosu od 530.000,00 kuna, postrojenja i oprema planirana u iznosu od 20.000,00 kuna i nematerijalna proizvedena imovina planirana u iznosu od 15.000,00 kuna.


Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova planirani su u iznosu od 191.000,00 kuna za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija.
OPIS POSEBNOG DIJELA PRORAČUNA


PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA PLANIRANO U IZNOSU 229.000,00 KUNA


Program 0101 Rad predstavničkih i izvršnih tijela planirano u iznosu od 170.000,00 kuna

Za redovna djelatnost predstavničkih i izvršnih tijela planirano je 170.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka, od toga naknade troškova zaposlenima 10.000,00 kuna i ostali nespomenuti rashodi poslovanja 160.000,00 kuna.


Program 0201 Ostali rashodi predstavničkih i izvršnih tijela planirano u iznosu od 59.000,00 kuna

1. Za ostale rashode predstavničkih i izvršnih tijela – reprezentacija planirano je 15.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za ostale nespomenute rashode poslovanja;

2. Za ostale rashode predstavničkih i izvršnih tijela – Dan Općine planirano je 10.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka  za ostale nespomenute rashode poslovanja;

3. Za općinske proslave i manifestacije planirano je 10.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za ostale nespomenute rashode poslovanja;

4. Za jednokratne pomoći umirovljenicima planirano je 4.000,00 kuna financirano od prihoda od prodaje nefinancijske imovine za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna;

5. Za proračunsku pričuvu planirano je 20.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za ostale nespomenute rashode poslovanja.


JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL I ZAJEDNIČKA SLUŽBA PLANIRANO U IZNOSU OD 1.896.000,00 KUNA


Program 0301 Jedinstveni upravni odjel i zajednička služba planirano u iznosu od 1.946.000,00 kuna

1. Za administrativno, tehničko i stručno osoblje – JUO planirano je 1.685.000,00 kuna, od toga:

• Rashodi za zaposlene financirani od općih prihoda i primitaka planirani u iznosu od 990.000,00 kuna, od toga plaće (bruto) 840.000,00 kuna, ostali rashodi za zaposlene 10.000,00 kuna i doprinosi na plaće 140.000,00 kuna;

• Materijalni rashodi financirani od općih prihoda i primitaka planirani u iznosu od 540.000,00 kuna, od toga naknade troškova zaposlenima 85.000,00 kuna, rashodi za materijal i energiju 75.000,00 kuna, rashodi za usluge 335.000,00 kuna i ostali nespomenuti rashodi poslovanja 45.000,00 kuna;

• Financijski rashodi financirani od općih prihoda i primitaka planirani u iznosu od 15.000,00 kuna za ostale financijske rashode;

• Materijalni rashodi financirani od prihoda za posebne namjene planirani u iznosu od 35.000,00 kuna, od toga rashodi za materijal i energiju 30.000,00 kuna i ostali nespomenuti rashodi poslovanja 5.000,00 kuna;

• Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine financirani od prihoda za posebne namjene planirani u iznosu od 35.000,00 kuna od toga 20.000,00 kuna za postrojenja i opremu i 15.000,00 kuna za nematerijalnu proizvedena imovinu;

• Materijalni rashodi financirani od prihoda od prodaje nefinancijske imovine  planirani u iznosu od 70.000,00 kuna

• Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine financirani od prihoda od prodaje nefinancijske imovine planirani u iznosu od 15.000,00 kuna za postrojenje i opremu;

2. Za otplatu zajmova planirano je 261.000,00 kuna, od toga 191.000,00 kuna  financirano od općih prihoda i primitaka za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija i 70.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za kamate za primljene kredite i zajmove.


SREDSTVA ZA GOSPODARSTVO I KOMUNALNI SUSTAV, DRUŠTVENE DJELATNOSTI I OSTALE DRUŠTVENE POTREBE PLANIRANO U IZNOSU OD 5.233.900,00 KUNA


GOSPODARSTVO I KOMUNALNI SUSTAV PLANIRANO U IZNOSU OD 2.915.000,00 KUNA


Program 0401 Gospodarstvo planirano u iznosu od 72.000,00 kuna

1. Za sufinanciranje Fonda za razvoj poljoprivrede planirano u iznosu od 2.000,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene za pomoći unutar općeg proračuna;

2. Za nabava nefinancijske imovine-zemljište planirano je 70.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za materijalnu imovinu – prirodna bogatstva.


Program 0501 Javna rasvjeta planirano u iznosu od 330.000,00 kuna

1. Za utrošak i održavanje javne rasvjete planirano je 280.000,00 kuna, 50.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka i 230.000,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene, od toga rashodi za materijal i energiju 230.000,00 kuna i rashodi za usluge 50.000,00 kuna;

2. Za izgradnju javne rasvjete planirano je 50.000,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene za građevinske objekte.


Program 0502 Održavanje nerazvrstanih cesta i puteva planirano u iznosu od 440.000,00 kuna

Za održavanje nerazvrstanih cesta planirano je 440.000,00 kuna, od toga 210.000,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene i 230.000,00 kuna financirano od prihoda od prodaje nefinancijske imovine za rashode za usluge.


Program 0503 Održavanje groblja planirano u iznosu od 120.000,00 kuna

Za održavanje groblja planirano je 120.000,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene za rashode za usluge.


Program 0504 Izgradnja i održavanje čistoće, kanalizacije, javnih i zelenih površina planirano u iznosu od 788.000,00 kuna

1. Za održavanje zelenih površina planirano je 70.000,00 kuna, od toga 40.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka i 30.000,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene  za rashode za materijal i energiju;

2. Za održavanje javnih površina planirano je 675.000,00 kuna, od toga 205.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka, 410.000,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene i 60.000,00 kuna financirano od prihoda od prodaje nefinancijske imovine za rashode za usluge;

3. Za veterinarske usluge planirano je 30.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za rashode za usluge;

4. Za sufinanciranje izgradnje ŽCGO „Koštijun“ planirano je 13.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna.


Program 0505 Izgradnja kanalizacijskog sustava Kaštelir-Labinci planirano u iznosu od 100.000,00 kuna

Za kapitalnu pomoć za financiranje kanalizacije „Martinela“ d.o.o. planirano je 100.000,00 kuna financirano od prihoda od prodaje nefinancijske imovine za pomoći unutar općeg proračuna.


Program 0507 Projektna dokumentacija planiran u iznosu o od 405.000,00 kuna

Za prostorno – plansku dokumentaciju planirano je 405.000,00 kuna, financirano od prihoda od prodaje nefinancijske imovine za rashode za usluge.


Program 0508 Ostali rashodi komunalnog sustava planirani u iznosu od 660.000,00 kuna

1. Tekuće i investicijsko održavanje građevinskih objekata planirano u iznosu od 80.000,00 kuna,

2. Za “Mavriš“ d.o.o. – donacija planirano je 100.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za tekuće donacije

3. Za izgradnju i rekonstrukciju cesta planirano je 480.000,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene za građevinske objekte.


DRUŠTVENE DJELATNOSTI PLANIRANE U IZNOSU OD 2.318.900,00 KUNA


Program 0601 Program javnih potreba u predškolskom uzrastu planirano je 1.265.000,00 kuna

Za ostale aktivnosti u predškolskom odgoju planirano je 1.265.000,00 kuna, od toga 1.205.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka i 60.000,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene.


Program 0701 Program javnih potreba u školstvu planirano je 5.000,00 kuna

Za ostale aktivnosti u školstvu planirano je 5.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za ostale nespomenute rashode poslovanja.


Program 0702 Sufinanciranje troškova obrazovanja planirano je 90.000,00 kuna

Za stipendije učenicima i studentima planirano je 90.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna.


Program 0703 Poticanje ustanova i udruga u obrazovanja planirano je 125.000,00 kuna

Za poticanje ustanova i udruga u obrazovanju planirano je 125.000,00 kuna, od toga 5.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka i 120.000,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene za tekuće donacije.


Program 0801 program javnih potreba u kulturi planirano u iznosu od 25.000,00 kuna

1. Za ostale aktivnosti u kulturi planirano je 5.000,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene za ostale nespomenuti rashodi poslovanja;

2. Za zajednicu Talijana Labinci planirano je 15.000,00 kuna, 10.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka i 5.000,00 kuna financirano od prihoda od prodaje nefinancijske imovine za tekuće donacije;

3. Za ostale donacije u kulturi planirano je 5.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za tekuće donacije.


Program 0901 Program javnih potreba u sportu planirano u iznosu od 240.000,00 kuna

1. Za tekuće donacije za sportske udruge planirano je 160.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za ostale nespomenute rashode poslovanja;

2. Za poticanje sportskih aktivnosti planirano je 10.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za tekuće donacije;

3. Za korištenje sportske dvorane planirano je 70.000,00 kuna financirano od prihoda od prodaje nefinancijske imovine za tekuće donacije.


Program 1001 Protupožarni planovi, zaštita i spašavanje planirano u iznosu od 205.000,00 kuna

1. Za planove, zaštitu i spašavanje planirano je 5.000,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene;

2. Za javnu vatrogasnu postrojbu CZP Poreč planirano je 90.000,00 kuna, od toga 30.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka i 60.000,00 kuna financirano od prihoda od prodaje nefinancijske imovine za pomoći unutar općeg proračuna;

3. Za područnu vatrogasnu zajednicu planirano je 110.000,00 kuna financirano od prihoda od prodaje nefinancijske imovine za tekuće donacije;


Program 1101 Potpore prema socijalnom programu planirano je 198.900,00 kuna

1. Za potpore u novcu prema socijalnom programu planirano je 105.000,00 kuna, od toga 85.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka, 5.000,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene i 5.000,00 kuna financirano od pomoći za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna;

2. Za Crveni križ Poreč planirano je 22.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za tekuće donacije;

3. Za ostale donacije iz socijalnog programa planirano je 12.400,00 kuna, 2.400,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka i 10.000,00 kuna financirano od prihoda od prodaje nefinancijske imovine za tekuće donacije;

4. Za udrugu ABH Poreč planirano je 2.500,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za tekuće donacije;

5. Za istarske domove zdravlja Poreč planirano je 32.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za tekuće donacije;

6. Za nabavu školskih udžbenika (socijalni korisnici) planirano je 2.000,00 kuna financirano od prihoda od prodaje nefinancijske imovine za tekuće donacije;

7. Za udrugu umirovljenika Općine Kaštelir-Labinci planirano je 5.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za tekuće donacije;

8. Za sufinanciranje Opće bolnice Pula planirano je 18.000,00 kuna financirano od prihoda od prodaje nefinancijske imovine za pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna.


Program 1201 Ostale društvene potrebe planirane u iznosu od 165.000,00 kuna

1. Za ostale društvene aktivnosti planirano je 10.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za tekuće donacije;

2. Za financiranje rada političkih stranaka planirano je 15.000,00 kuna financirano od prihoda od prodaje nefinancijske imovine za tekuće donacije;

3. Za tekuće donacije - Izbori za JLS 2021.god planirano je 140.000,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene za tekuće donacije. 


Sudjelovanje:

Molimo Vas prijavite se kako biste mogli sudjelovati u donošenju proračuna prijava

Vijesti

Dokumenti

  1. Prijedlog proračuna za 2021.godinu s projekcijama za 2022. i 2023. godinu
    PREUZMI:

  2. Proračun Općine Kaštelir-Labinci-Castelliere-S.Domenica za 2021.godinu s projekcijama za 2022.i 2023. godinu
    PREUZMI:

  3. GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OĆINE KAŠTELIR-LABINCI- CASTELLIERE -S.DOMENICA ZA 2021.GODINU
    PREUZMI: