Pretražite općinu ili grad

Proračun za godinu:

Općina Kaštelir - Labinci - Castelliere-S. Domenica

  Kontakt podaci
  Općina Kaštelir - Labinci - Castelliere-S. Domenica
  Kaštelir 113, 52464 Kaštelir 113, 52464 Kaštelir
  OIB: 92974208191
  052 455 - 113
  opckas-lab@pu.t-com.hr

Proračunski vodič za građane za 2022. godinu,


Poštovani građani,

predstavljamo Vam Proračunski vodič za građane za 2022. godinu. U njemu je prikazano na koji način Općina Kaštelir – Labinci Comune di Castelliere - Santa Domenica prikuplja i investira sredstva. Kako bismo Vam omogćili uvid u rad naše Općine i učinili je što transparentnijom nastavljamo s projektom koji se nalazi na Internet stranici www.proracun.hr te na našoj službenoj stranici www.kastelir-labinci.hr.

Kroz Vodič za građane želimo Vam pokazati koji su nam projekti bitni i za što se zalažemo. 

Želimo sačuvati bogatstvo i ljepotu prirode za naše buduće naraštaje jer zaštita i očuvanje okoliša od velike nam je važnosti. Stoga  dio novca ulažemo održavanje javnih i zelenih površina, održavanje nerazvrstanih cesta i javne rasvjete. Nastavit ćemo ulaganja u komunalnu infrastrukturu, stoga planiramo asfaltiranje prometnica, rješavanje pitanja oborinske odvodnje te održavanje puteva.

Našim najmlađim stanovnicima želimo omogućiti sretno odrastanje i što zanimljiviju i edukativniji igru, stoga planiramo izgradnju novog dječjeg vrtića s jaslicama za koji već postoji projektna dokumentacija. 

Investiramo i u obrazovanje kao temeljni segment društva, podržavamo naše studente i učenike te nagrađujemo njihov trud i zalaganje izdvajanjem sredstva. Mjesečni iznos stipendije učenicima srednjih škola iznosi 450,00 kuna, a studentima 550,00 kuna. 

Nastavljamo sa socijalnim i demografskim mjerama te i u ovoj godini isplaćujemo naknade za novorođenčad. Općina za svako novorođeno dijete roditeljima daje jednokratne novčane naknade u iznosu od 2.500,00 kuna. 

Za stanovnike slabijeg imovinskog stanja osigurali smo pomoći za stanovanje i jednokratne novčane pomoći. 

Ponosimo se našom Općinom, ljepotom i kulturom koju pruža kao i manifestacijama koje organiziramo kako bismo očuvali naše tradicije, kao što su Dan Općine Sv. Ivan, Gramperijada, Kuzminja i Sv.Valentin.

Igra i sport su sastavni dio života ljudi različite dobi i društvenog položaja, pogotovo djece i mladeži. Danas se sve više teži da se svako dijete, razvija ne samo u svojim umnim, čuvstvenim, društvenim i duhovnim dimenzijama nego i u psihofizičkim stoga planiramo rekonstrukciju i izgradnju nogometnog igrališta Huzalica.

Poštovani stanovnici izdvojili smo dio projekata koje želimo realizirati u 2022. godini. Pozivamo vas da nam uputite vaše prijedloge i komentare što još smatrate potrebnim kako bismo našu Općinu učinili ugodnijom za življenje.


Općinski Načelnik!


Savjetovanje Prijedloga Proračuna Općine Kaštelir – Labinci Comune di Castelliere - Santa Domenica za 2022. godinu bilo je provedeno je od 19.11.2021. do 15.12.2021. godine. Više o tome možete pogledati ovdje.


OBRAZLOŽENJE PRORAČUNA


Što je proračun?


Proračun je akt kojim se procjenjuju prihodi i primici te utvrđuju rashodi i izdaci Općine Kaštelir – Labinci Comune di Castelliere - Santa Domenica za proračunsku godinu, a sadrži i projekciju prihoda i primitaka te rashoda i izdataka za slijedeće dvije godine.


U ovom Vodiču za građane bit će prikazan sažetak prijedloga proračuna Općine Kaštelir – Labinci Comune di Castelliere - Santa Domenicaza 2022. godinu s najvažnijim smjernicama razvoja Općine koji pojašnjava planove i aktivnosti. Ovim pregledom Općinskog proračuna želimo omogućiti svim građanima uvid u prihode i rashode Općine kako bi imali transparentnu i potpunu informaciju o tome gdje i kako se troši općinski novac, kao i da bismo potaknuli sve građane na aktivno sudjelovanje u komentiranju, predlaganju i sugeriranju Općinskog proračuna.


Proračun sadržava:


1. Opći dio proračuna sačinjavaju:

• Račun prihoda i rashoda u kojem su prikazani svi prihodi i rashodi prema ekonomskoj klasifikaciji (npr. prihodi od poreza, imovine, pristojbi te rashodi za nabavu nefinancijske imovine, rashodi za usluge tekućeg i investicijskog održavanja, rashodi za zaposlene, financijski rashodi). 

• Račun zaduživanja/financiranja koristi se u trenutku kada postoje viškovi ili manjkovi. Na računu zaduživanja/financiranja prikazuju se izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova te primici od financijske imovine i zaduživanja.


Slikoviti prikaz općeg dijela proračuna:


 


Račun prihoda i rashoda prikazuje prikupljena i potrošena sredstva u toku jedne godine stoga se on sastoje od prihoda i rashoda. Račun zaduživanja/financiranja sastoji se od: primitaka od financijske imovine i zaduživanja te izdataka za financijsku imovinu i otplate zajmova. Na račun zaduživanja/financiranja upisuju se viškovi nastali većim prilivom prihoda od rashoda te manjkovi nastali većim odlivom sredstava u rashode od priliva prihoda.


2. Poseban dio proračuna sačinjava:

plan rashoda i izdataka raspoređen po organizacijskim jedinicama (odjelima) i proračunskim korisnicima iskazanih po vrstama te raspoređenih u programe koji se sastoje od aktivnosti i projekata. 


Treba napomenuti da Proračun nije statičan akt već se sukladno Zakonu može mijenjati tijekom proračunske godine. Ta izmjena se naziva rebalans proračuna. Procedura izmjena/rebalansa Proračuna identična je proceduri njegova donošenja


Proračunski korisnici:

Proračunski korisnici su ustanove, tijela javne vlasti kojima je JLS osnivač ili suosnivač. Financiranje proračunskih korisnika je većim dijelom iz proračuna svog/svojih osnivača ili suosnivača. Proračunski korisnici JLS mogu biti: dječji vrtići, knjižnice, javne vatrogasne postrojbe, muzeji, kazališta, domovi za starije i nemoćne osobe… 

Zakoni i sankcije

Proračun se donosi za jednu fiskalnu (proračunsku) godinu. Kod nas se fiskalna godina poklapa s kalendarskom i traje od 01. siječnja do 31. prosinca. Jedini ovlašteni predlagatelj Proračuna je Općinski načelnik. Općinski Načelnik jedinice lokalne samouprave odgovoran je za zakonito planiranje i izvršavanje proračuna, za svrhovito, učinkovito i ekonomično raspolaganje proračunskim sredstvima. Proračun donosi (izglasava) Općinsko vijeće do kraja godine. Ako se ne donese proračun prije početka proračunske godine, privremeno se, a najduže za prva tri mjeseca proračunske godine, na osnovi odluke o privremenom financiranju koja mora biti donesena do 31. prosinca, nastavlja financiranje poslova, funkcija i programa tijela jedinica lokalne i područne samouprave i drugih proračunskih i izvanproračunskih korisnika.


U slučaju kada je raspušteno samo Općinsko vijeće, a općinski načelnik nije razriješen, do imenovanja povjerenika Vlade Republike Hrvatske, financiranje se obavlja izvršavanjem redovnih i nužnih rashoda i izdataka temeljem odluke o financiranju nužnih rashoda i izdataka koju donosi općinski načelnik.


Po imenovanju povjerenika Vlade Republike Hrvatske, općinski načelnik predlaže povjereniku novu odluku o financiranju nužnih rashoda i izdataka u koju su uključeni ostvareni prihodi i primici te izvršeni rashodi i izdaci u vremenu do dolaska povjerenika. Ako se do 31. ožujka ne donese proračun, povjerenik donosi odluku o financiranju nužnih rashoda i izdataka za razdoblje do donošenja proračuna.Proračunski prihodi i primici

Prihodi i primici Iznos Iznos € U %
Prihodi od poslovanja 6.656.500,00 kn 883.469,37 € 39,83 %
> Prihodi od poreza 3.835.500,00 kn 509.058,33 € 22,95 %
> Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna 40.000,00 kn 5.308,91 € 0,24 %
> Prihodi od imovine 396.000,00 kn 52.558,23 € 2,37 %
> Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada 2.385.000,00 kn 316.543,90 € 14,27 %
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine 1.100.000,00 kn 145.995,09 € 6,58 %
Primici od financijske imovine i zaduživanja 8.400.000,00 kn 1.114.871,59 € 50,26 %
Vlastiti izvori 555.000,00 kn 73.661,16 € 3,32 %
UKUPNO 16.711.500,00 kn 2.217.997,21 €
Grafika
Prihodi od poreza
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna
Prihodi od imovine
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine
Primici od financijske imovine i zaduživanja
Vlastiti izvori
*postotak potkategorije predstavlja udio potkategorije u ukupnom iznosu proračuna

Ukupni prihodi i primici Općine Kaštelir – Labinci Comune di Castelliere - Santa Domenica za 2022. godinu planirani su u iznosu od 16.711.500,00 kuna


Prihodi od poslovanja


Prihodi od poslovanja Kaštelir – Labinci Comune di Castelliere - Santa Domenicaza 2022. godinu planirani su u iznosu od 6.656.500,00 kuna, a čine ih:

1. Prihodi od poreza planirani u iznosu od 3.835.500 kuna, od toga porez i prirez na dohodak planiran u iznosu od 2.200.000,00 kuna, porezi na imovinu planirani u iznosu od 1.605.500,00 kuna i porezi na robu i usluge planirani u iznosu od 30.000,00 kuna;

2. Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna planirane u iznosu od 40.000,00 kuna, od toga pomoći proračunu iz drugih proračuna planirane u iznosu od 5.000,00 kuna i pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije planirane u iznosu od 35.000,00 kuna;

3. Prihodi od imovine planirani u iznosu od 396.000,00 kuna, od toga - prihodi od nefinancijske imovine 395.000,00 kuna i prihodi od financijske imovine 1.000,00 kuna;

4. Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada planirani u iznosu od 2.385.000,00 kuna, od toga upravne i administrativne pristojbe planirane u iznosu od 50.000,00 kuna, prihodi po posebnim propisima planirani u iznosu od 235.000,00 kuna i komunalni doprinosi i naknade planirani u iznosu od 2.100.000,00 kuna.


Prihodi od prodaje nefinancijske imovine

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine planirani u iznosu od 1.100.000,00 kuna, od toga prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine 970.000,00 kuna i prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine 130.000,00 kuna.


Primici od financijske imovine i zaduživanja

Za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora planirano je 8.400.000,00 kuna 


Vlastiti izvori

Višak/manjak prihoda planiran u iznosu od 555.000,00 kuna Proračunski rashodi i izdaci

Rashodi Iznos Iznos € U %
Rashodi poslovanja 7.385.500,00 kn 980.224,30 € 44,19 %
> Rashodi za zaposlene 1.000.000,00 kn 132.722,81 € 5,98 %
> Financijski rashodi 65.000,00 kn 8.626,98 € 0,39 %
> Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna 1.533.000,00 kn 203.464,07 € 9,17 %
> Ostali rashodi 566.500,00 kn 75.187,47 € 3,39 %
> Materijalni rashodi 4.000.000,00 kn 530.891,23 € 23,94 %
> Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 221.000,00 kn 29.331,74 € 1,32 %
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 9.135.000,00 kn 1.212.422,85 € 54,66 %
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova 191.000,00 kn 25.350,06 € 1,14 %
UKUPNO 16.711.500,00 kn 2.217.997,21 €
Grafika
Rashodi za zaposlene
Financijski rashodi
Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna
Ostali rashodi
Materijalni rashodi
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova
*postotak potkategorije predstavlja udio potkategorije u ukupnom iznosu proračuna

Ukupni rashodi i izdaci Općine Kaštelir – Labinci Comune di Castelliere - Santa Domenica za 2022. godinu planirani su u iznosu od 16.711.500,00 kuna


Rashodi poslovanja


Rashodi poslovanja Općine Kaštelir – Labinci Comune di Castelliere - Santa Domenica za 2022. godinu planirani su u iznosu od  7.365.500,00 kuna, a čine ih:

1. Rashodi za zaposlene planirani u iznosu od 1.000.000,00, od toga plaće (bruto) planirane u iznosu od 840.000,00 kuna, ostali rashodi za zaposlene planirani u iznosu od 20.000,00 kuna i doprinosi na plaće planirani u iznosu od 140.000,00 kuna;

2. Materijalni rashodi planirani u iznosu od 4.000.000,00 kuna, od toga naknade troškova zaposlenima planirane u iznosu od 85.000,00 kuna, rashodi za materijal i energiju planirani u iznosu od 440.000,00 kuna, rashodi za usluge planirani u iznosu od 3.060.000,00 kuna i ostali nespomenuti rashodi poslovanja planirani u iznosu od 425.000,00 kuna;

3. Financijski rashodi planirani u iznosu od 65.000,00 kuna, a čine ih kamate za primljene kredite i zajmove u iznosu od 50.000,00 kuna i ostali financijski rashodi u iznosu od 15.000,00 kuna;

4. Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna planirane u iznosu od 1.533.000,00 kuna, od toga pomoći unutar općeg proračuna planirane u iznosu od 1.452.000,00 kuna i pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna planirane u iznosu od 31.000,00 kuna;

5. Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade planirane u iznosu od 221.000,00 kuna za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna;

6. Ostali rashodi planirani u iznosu od 566.500,00 kuna za tekuće donacije.


Rashodi za nabavu nefinancijske imovine


Rashodi za nabavu nefinancijske imovine planirani u iznosu od 9.135.000,00 kuna, a čine ih:

1. Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine planirani u iznosu od 70.000,00 kuna za materijalnu imovinu- prirodna bogatstva;

2. Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine planirani u iznosu od 9.065.000,00 kuna, od toga građevinski objekti planirani u iznosu od 9.030.000,00 kuna, postrojenja i oprema planirana u iznosu od 20.000,00 kuna i nematerijalna proizvedena imovina planirana u iznosu od 15.000,00 kuna.


Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova planirani su u iznosu od 191.000,00 kuna za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija.


Program 0101 Rad predstavničkih i izvršnih tijela planirano u iznosu od 120.000,00 kuna

Za redovnu djelatnost predstavničkih i izvršnih tijela planirano je 130.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za ostale nespomenute rashode poslovanja 120.000,00 kuna i za naknade troškova zaposlenima 10.000,00 kuna.


Program 0201 Ostali rashodi predstavničkih i izvršnih tijela planirano u iznosu od 64.000,00 kuna

1. Za ostale rashode predstavničkih i izvršnih tijela – reprezentacija planirano je 15.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za ostale nespomenute rashode poslovanja;

2. Za ostale rashode predstavničkih i izvršnih tijela – Dan Općine planirano je 10.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka  za ostale nespomenute rashode poslovanja;

3. Za općinske proslave i manifestacije planirano je 15.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za ostale nespomenute rashode poslovanja;

4. Za jednokratne pomoći umirovljenicima planirano je 4.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna;

5. Za proračunsku pričuvu planirano je 20.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za ostale nespomenute rashode poslovanja.


Program 0301 Jedinstveni upravni odjel i zajednička služba planirano u iznosu od 1.936.000,00 kuna

1. Za administrativno, tehničko i stručno osoblje – JUO planirano je 1.695.000,00 kuna, od toga:

• Rashodi za zaposlene financirani od općih prihoda i primitaka planirani u iznosu od 1.000,000,00 kuna, od toga plaće (bruto) 840.000,00 kuna, ostali rashodi za zaposlene 20.000,00 kuna i doprinosi na plaće 140.000,00 kuna;

• Materijalni rashodi financirani od općih prihoda i primitaka planirani u iznosu od 450.000,00 kuna, od toga naknade troškova zaposlenima 75.000,00 kuna, rashodi za materijal i energiju 90.000,00 kuna, rashodi za usluge 245.000,00 kuna i ostali nespomenuti rashodi poslovanja 40.000,00 kuna;

• Financijski rashodi financirani od općih prihoda i primitaka planirani u iznosu od 15.000,00 kuna za ostale financijske rashode;

• Materijalni rashodi financirani od prihoda za posebne namjene planirani u iznosu od 35.000,00 kuna, od toga rashodi za materijal i energiju 30.000,00 kuna i ostali nespomenuti rashodi poslovanja 5.000,00 kuna;

• Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine financirani od prihoda za posebne namjene planirani u iznosu od 35.000,00 kuna od toga 20.000,00 kuna za postrojenja i opremu i 15.000,00 kuna za nematerijalnu proizvedena imovinu;

• Materijalni rashodi financirani od prihoda od prodaje nefinancijske imovine  planirani u iznosu od 160.000,00 kuna za rashode za usluge;

2. Za otplatu zajmova planirano je 241.000,00 kuna, od toga 191.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija i 50.000,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene za kamate za primljene kredite i zajmove.


GOSPODARSTVO 


Program 0401 Gospodarstvo planirano u iznosu od 72.000,00 kuna

1. Za sufinanciranje Fonda za razvoj poljoprivrede planirano u iznosu od 2.000,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene za pomoći unutar općeg proračuna;

2. Za nabava nefinancijske imovine-zemljište planirano je 70.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za materijalnu imovinu – prirodna bogatstva.


Program 0501 Javna rasvjeta planirano u iznosu od 480.000,00 kuna

1. Za utrošak i održavanje javne rasvjete planirano je 330.000,00 kuna, 50.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka i 280.000,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene, od toga rashodi za materijal i energiju 180.000,00 kuna i rashodi za usluge 100.000,00 kuna;

2. Za izgradnju javne rasvjete planirano je 150.000,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene za građevinske objekte.


Program 0502 Održavanje nerazvrstanih cesta i puteva planirano u iznosu od 500.000,00 kuna

Za održavanje nerazvrstanih cesta planirano je 500.000,00 kuna, od toga 50.000,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene i 450.000,00 kuna financirano od prihoda od prodaje nefinancijske imovine za rashode za usluge.


Program 0503 Održavanje groblja planirano u iznosu od 120.000,00 kuna

Za održavanje groblja planirano je 120.000,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene za rashode za usluge.

Program 0504 Izgradnja i održavanje čistoće, kanalizacije, javnih i zelenih površina planirano u iznosu od 763.000,00 kuna

1. Za održavanje zelenih površina planirano je 90.000,00 kuna, od toga 50.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka i 40.000,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene za rashode za materijal i energiju;

2. Za održavanje javnih površina planirano je 630.000,00 kuna, od toga 135.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka, 55.000,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene i 440.000,00 kuna financirano od prihoda od prodaje nefinancijske imovine za rashode za usluge;

3. Za veterinarske usluge planirano je 20.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za rashode za usluge;

4. Za sufinanciranje izgradnje ŽCGO „Koštijun“ planirano je 13.000,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene za pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna;

5. Za sufinanciranje nabave spremnika za otpad planirano je 10.000 kuna financirano od prihoda za posebne namjene za pomoći unutar općeg proračuna. 


Program 0505 Izgradnja kanalizacijskog sustava Kaštelir-Labinci planirano u iznosu od 100.000,00 kuna

Za kapitalnu pomoć za financiranje kanalizacije „Martinela“ d.o.o. planirano je 100.000,00 kuna financirano od prihoda od prodaje nefinancijske imovine za pomoći unutar općeg proračuna.


Program 0507 Projektna dokumentacija planiran u iznosu o od 455.000,00 kuna

Za prostorno – plansku dokumentaciju planirano je 455.000,00 kuna, financirano od prihoda od prodaje nefinancijske imovine za rashode za usluge.


Program 0508 Ostali rashodi komunalnog sustava planirani u iznosu od 1.340.000,00 kuna

1. Tekuće i investicijsko održavanje građevinskih objekata planirano u iznosu od 760.000,00 kuna, od toga: 200.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka i 560.000,00 kuna financirano od prihoda od prodaje nefinancijske imovine za rashode za usluge;

2. Za “Mavriš“ d.o.o. – donacija planirano je 100.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za tekuće donacije;

3. Za izgradnju i rekonstrukciju cesta planirano je 480.000,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene za građevinske objekte.


Program 0601 Program javnih potreba u predškolskom uzrastu planirano je 8.300.000,00 kuna

1. Za ostale aktivnosti u predškolskom odgoju planirano je 1.300.000,00 kuna, od toga 1.290.000,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene i 10.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka;

2. Za izgradnju dječjeg vrtića -Labinci planirano je 7.000.000,00 kuna financirano od namjenskih primitaka od zaduživanja za građevinske objekte.


Program 0701 Program javnih potreba u školstvu planirano je 10.000,00 kuna

Za ostale aktivnosti u školstvu planirano je 10.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za ostale nespomenute rashode poslovanja.


Program 0702 Sufinanciranje troškova obrazovanja planirano je 100.000,00 kuna

Za stipendije učenicima i studentima planirano je 100.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna.


Program 0703 Poticanje ustanova i udruga u obrazovanja planirano je 170.000,00 kuna

Za poticanje ustanova i udruga u obrazovanju planirano je 170.000,00 kuna, od toga 10.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka i 160.000,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene za tekuće donacije.


Program 0801 Program javnih potreba u kulturi planirano u iznosu od 45.000,00 kuna

1. Za ostale aktivnosti u kulturi planirano je 5.000,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene za ostale nespomenuti rashodi poslovanja;

2. Za zajednicu Talijana Labinci planirano je 15.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za tekuće donacije;

3. Za ostale donacije u kulturi planirano je 25.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za tekuće donacije.


Program 0901 Program javnih potreba u sportu planirano u iznosu od 220.000,00 kuna

1. Za tekuće donacije za sportske udruge planirano je 160.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za ostale nespomenute rashode poslovanja;

2. Za poticanje sportskih aktivnosti planirano je 10.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za tekuće donacije;

3. Za korištenje sportske dvorane planirano je 50.000,00 kuna financirano od prihoda od prodaje nefinancijske imovine za tekuće donacije.


Program 0904 Nogometno igralište -Huzalica planirano u iznosu od 1.400.000,00 kuna

Za rekonstrukciju i izgradnju nogometnog igrališta Huzalica planirano je 1.400.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za građevinske objekte. 


Program 1001 Protupožarni planovi, zaštita i spašavanje planirano u iznosu od 245.000,00 kuna

1. Za planove, zaštitu i spašavanje planirano je 5.000,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene;

2. Za javnu vatrogasnu postrojbu CZP Poreč planirano je 100.000,00 kuna, od toga 40.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka i 60.000,00 kuna financirano od prihoda od prodaje nefinancijske imovine za pomoći unutar općeg proračuna;

3. Za područnu vatrogasnu zajednicu planirano je 140.000,00 kuna financirano od prihoda od prodaje nefinancijske imovine za tekuće donacije;


Program 1101 Potpore prema socijalnom programu planirano je 216.500,00 kuna

1. Za potpore u novcu prema socijalnom programu planirano je 115.000,00 kuna, od toga 85.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka i 25.000,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene i 5.000,00 kuna financirano od pomoći za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna;

2. Za Crveni križ Poreč planirano je 22.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za tekuće donacije;

3. Za ostale donacije iz socijalnog programa planirano je 12.000,00 kuna, 2.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka i 10.000,00 kuna financirano od prihoda od prodaje nefinancijske imovine za tekuće donacije;

4. Za udrugu ABH Poreč planirano je 2.500,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za tekuće donacije;

5. Za Istarske domove zdravlja Poreč planirano je 32.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za tekuće donacije;

6. Za nabavu školskih udžbenika (socijalni korisnici) planirano je 2.000,00 kuna financirano od prihoda od prodaje nefinancijske imovine za tekuće donacije;

7. Za udrugu umirovljenika Općine Kaštelir-Labinci planirano je 5.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za tekuće donacije;

8. Za Sufinanciranje Zdravi grad Poreč planirano je  8.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za tekuće donacije;

9. Za sufinanciranje Opće bolnice Pula planirano je 18.000,00 kuna financirano od prihoda od prodaje nefinancijske imovine za pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna.


Program 1201 Ostale društvene potrebe planirane u iznosu od 45.000,00 kuna

1. Za ostale društvene aktivnosti planirano je 10.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za tekuće donacije;

2. Za financiranje rada političkih stranaka planirano je 15.000,00 kuna financirano od prihoda od prodaje nefinancijske imovine za tekuće donacije;

3. Za članarinu Lag planirano je 20.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za ostale nespomenute rashode polsovanja.


Sudjelovanje:

Molimo Vas prijavite se kako biste mogli sudjelovati u donošenju proračuna prijava

Vijesti

Dokumenti

 1. Prijedlog proračuna za 2022. godinu s projekcijama za 2023. i 2024. godinu - Opći dio
  PREUZMI:

 2. Proračun Općine Kaštelir-Labinci Castelliere-S.Domenica za 2022. godinu s projekcijama za 2023. i 2024. godinu
  PREUZMI:

 3. Bilješke za razdoblje od 01.siječnja do 30.lipnja 2022.godine
  PREUZMI:

 4. Izvještaj o izvršenju proračuna za razdoblje 1.1.2022. do 30.6.2022.
  PREUZMI:

 5. Odluka o prihvaćanju polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna od 01. -06. 2022
  PREUZMI:

 6. Obrasci financijskih izvještaja
  PREUZMI:

 7. Bilješke uz financijske izvještaje za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2022. godine
  PREUZMI:

 8. Godišnji financijski izvještaj 01.01.-31.12.2022.
  PREUZMI:

Više