Pretražite općinu ili grad

Proračun za godinu:

Općina Velika Ludina

  Kontakt podaci
  Općina Velika Ludina
  Sv. Mihaela 37, 44316, Velika Ludina
  OIB: 02359032919
  044 658 935
  opcina@ludina.hr

Proračun za građane za 2018. godinu


Poštovani građani,

predstavljamo Vam „Proračun za građane“ za 2018. godinu. U njemu je prikazano na koji način Općina Velika Ludina prikuplja i investira sredstva. Kako bismo Vam omogućili uvid u rad naše Općine i učinili je što transparentnijom ušli smo u projekt koji se nalazi na Internet stranici www.proracun.hr te na našoj službenoj stranici www.opcina-vludina.hr.

Kako bismo Vam pokazali za čega planiramo izdvojiti novac iz Proračuna predstavljamo Vam projekt „Proračun za građane“.

Veliki dio novca planiramo za rekonstrukciju i dogradnju Cvjetne ulice, održavanje nerazvrstanih cesta i puteva, održavanje javnih i zelenih površina, održavanje javne rasvjete i uređenje groblja. 

Poseban cilj nam je očuvanje okoliša kao prirodnog dobra o kojem ovise i sadašnje i buduće generacije s toga planiramo izgradnju reciklažnog dvorišta.

Za naše studente i učenike izdvojili smo novac za stipendije i sufinanciranje učeničkih domova, kao i sufinanciranje škole plivanja i troškova školske kuhinje. U planu je uređenje školskog igrališta kao i dogradnja Dječjeg vrtića.

Socijalno ugroženim stanovnicima osiguravamo novčane pomoći, pomoć za ogrjev i naknade za troškove stanovanja.

Radi očuvanja tradicije i kulture dio novca iz proračuna izdvajamo za naše udruge koje nas predstavljaju, kao i za ostale udruge koje djeluju na području naše Općine.

Dragi stanovnici izdvojili smo dio projekata koje želimo realizirati u 2018. godini.


Savjetovanje za Prijedlog Proračuna bilo je provedeno od 20.11.2017. do 06.12.2017. godine. Više o tome možete pogledati OVDJE.


Vaš Načelnik!


Poštovani građani savjetovanje za Prijedlog Proračuna Općine Velika Ludina za 2019. godinu možete pronaći OVDJE.

Proračun za građane za 2019. godinu možete pronaći OVDJE.


Što je proračun?

Proračun je akt kojim se procjenjuju prihodi i primici te utvrđuju rashodi i izdaci Općine Velika Ludina za proračunsku godinu, a sadrži i projekciju prihoda i primitaka te rashoda i izdataka za slijedeće dvije godine. 


U ovom Proračunu za građane bit će prikazan sažetak prijedloga proračuna Općine Velika Ludina za 2018. godinu s najvažnijim smjernicama razvoja Općine Velika Ludina koji pojašnjava planove i aktivnosti. Ovim pregledom Općinskog proračuna želimo omogućiti svim građanima uvid u prihode i rashode Općine Velika Ludina kako bi imali transparentnu i potpunu informaciju o tome gdje i kako se troši općinski novac, kao i da bismo potaknuli sve građane na aktivno sudjelovanje u komentiranju, predlaganju i sugeriranju Općinskog proračuna.

Proračun možete pronaći ovdje.


Proračun sadržava:


1. Opći dio proračuna sačinjavaju:

• Račun prihoda i rashoda u kojem su prikazani svi prihodi i rashodi prema ekonomskoj klasifikaciji (npr. prihodi od poreza, imovine, pristojbi te rashodi za nabavu nefinancijske imovine, rashodi za usluge tekućeg i investicijskog održavanja, rashodi za zaposlene, financijski rashodi). 

• Račun zaduživanja/financiranja koristi se u trenutku kada postoje viškovi ili manjkovi. Na računu zaduživanja/financiranja prikazuju se izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova te primici od financijske imovine i zaduživanja.


Slikoviti prikaz općeg dijela proračuna:Račun prihoda i rashoda prikazuje prikupljena i potrošena sredstva u toku jedne godine stoga se on sastoje od prihoda i rashoda. Račun zaduživanja/financiranja sastoji se od: primitaka od financijske imovine i zaduživanja te izdataka za financijsku imovinu i otplate zajmova. Na račun zaduživanja/financiranja upisuju se viškovi nastali većim prilivom prihoda od rashoda te manjkovi nastali većim odlivom sredstava u rashode od priliva prihoda.


2. Poseban dio proračuna sačinjava:

plan rashoda i izdataka raspoređen po organizacijskim jedinica (odjelima) i proračunskim korisnicima iskazanih po vrstama te raspoređenih u programe koji se sastoje od aktivnosti i projekata. 


3. Plan razvojnih programa

Plan razvojnih programa sadrži strateški planirane rashode na nefinancijskoj imovini i plan kapitalnih pomoći i donacija iskazanih po izvorima prihoda za izvedbu programa. Što znači da se u planu razvojnih programa detaljno planiraju rashodi po programima za tri godine koji moraju biti mjerljivi i unose se u kolonu pokazatelji rezultata. Ovime se postižu veći rezultati u ostvarenju pojedinih ciljeva. Plan razvojnih programa sastavni je dio proračuna.


Treba napomenuti da Proračun nije statičan akt već se sukladno Zakonu može mijenjati tijekom proračunske godine. Ta izmjena se naziva rebalans proračuna. Procedura izmjena/rebalansa Proračuna identična je proceduri njegova donošenja


Proračunski korisnici:

Proračunski korisnici su ustanove, tijela javne vlasti kojima je JLS osnivač ili suosnivač. Financiranje proračunskih korisnika je većim dijelom iz proračuna svog osnivača ili suosnivača. Proračunski korisnici JLS mogu biti: dječji vrtići, knjižnice, javne vatrogasne postrojbe, muzeji, kazališta, domovi za starije i nemoćne osobe… 

Proračunski korisnici Općine Velika Ludina su: Dječji vrtić Ludina i Knjižnica i čitaonica Velika Ludina


Zakoni i sankcije

Proračun se donosi za jednu fiskalnu (proračunsku) godinu. Kod nas se fiskalna godina poklapa s kalendarskom i traje od 01. siječnja do 31. prosinca. Jedini ovlašteni predlagatelj Proračuna je Općinski načelnik. Općinski Načelnik jedinice lokalne samouprave odgovoran je za zakonito planiranje i izvršavanje proračuna, za svrhovito, učinkovito i ekonomično raspolaganje proračunskim sredstvima. Proračun donosi (izglasava) Općinsko vijeće do kraja godine. Ako se ne donese proračun prije početka proračunske godine, privremeno se, a najduže za prva tri mjeseca proračunske godine, na osnovi odluke o privremenom financiranju koja mora biti donesena do 31. prosinca, nastavlja financiranje poslova, funkcija i programa tijela jedinica lokalne i područne samouprave i drugih proračunskih i izvanproračunskih korisnika.

U slučaju kada je raspušteno samo Općinsko vijeće, a općinski načelnik nije razriješen, do imenovanja povjerenika Vlade Republike Hrvatske, financiranje se obavlja izvršavanjem redovnih i nužnih rashoda i izdataka temeljem odluke o financiranju nužnih rashoda i izdataka koju donosi općinski načelnik.

Po imenovanju povjerenika Vlade Republike Hrvatske, općinski načelnik predlaže povjereniku novu odluku o financiranju nužnih rashoda i izdataka u koju su uključeni ostvareni prihodi i primici te izvršeni rashodi i izdaci u vremenu do dolaska povjerenika. Ako se do 31. ožujka ne donese proračun, povjerenik donosi odluku o financiranju nužnih rashoda i izdataka za razdoblje do donošenja proračuna.


Proračunski prihodi i primici

Prihodi i primici Iznos U %
Prihodi poslovanja 10.341.400,00 kn 86,05 %
> Prihodi od poreza 2.345.000,00 kn 19,51 %
> Pomoći od subjekata unutar opće države 4.860.000,00 kn 40,44 %
> Prihodi od imovine 2.220.000,00 kn 18,47 %
> Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima 896.400,00 kn 7,46 %
> Kazne, upravne mjere i ostali prihodi 20.000,00 kn 0,17 %
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine 1.557.000,00 kn 12,96 %
> Prihodi od prodaje neproizvedene imovine 250.000,00 kn 2,08 %
> Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine 1.307.000,00 kn 10,87 %
Primici od financijske imovine i zaduživanja 120.000,00 kn 1,00 %
UKUPNO 12.018.400,00 kn
Grafika
Prihodi od poreza
Pomoći od subjekata unutar opće države
Prihodi od imovine
Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima
Kazne, upravne mjere i ostali prihodi
Prihodi od prodaje neproizvedene imovine
Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine
Primici od financijske imovine i zaduživanja
*postotak potkategorije predstavlja udio potkategorije u ukupnom iznosu proračuna

PRIHODI I PRIMICI


Ukupni prihodi i primici Općine Velika Ludina za 2018. godinu planirani su u iznosu od 12.018.400,00 kuna


Prihodi od poslovanja

Prihodi od poslovanja Općine Velika Ludina za 2018. godinu planirani su u iznosu od 10.341.400,00 kuna, a čine ih:

1. Prihodi od poreza planirani u iznosu od 2.345.000,00 kuna, od toga Porez i prirez na dohodak planiran u iznosu od 2.225.000,00 kuna, Porezi na imovinu planiran u iznosu od 80.000,00 kuna i Porezi na robu i usluge planiran u iznosu od 40.000,00 kuna

2. Pomoći od subjekata unutar opće države planirane u iznosu od 4.860.000,00 kuna, od toga Kapitalne pomoći od institucija i tijela Europske unije planirane u iznosu od 4.500.000,00 kuna, Pomoći iz proračuna 200.000,00 kuna i tekuće pomoći od HZMO, HZZ, HZZO planirane u iznosu od 160.000,00 kuna

3. Prihodi od imovine planirani u iznosu od 2.220.000,00, od toga Prihodi od financijske imovine planirani u iznosu od 20.000,00 kuna i Prihodi od nefinancijske imovine planirani u iznosu od 2.200.000,00 kuna

4. Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi po posebnim propisima planirani u iznosu od 896.400,00 kuna, od toga administrativne pristojbe planirane u iznosu od 20.000,00 kuna, Prihodi po posebnim propisima planirani u iznosu od 290.000,00 kuna i Komunalni doprinosi i naknade planirani u iznosu od 586.400,00 kuna

5. Kazne, upravne mjere i ostali prihodi planirani u iznosu od 20.000,00 kuna


Prihodi od prodaje nefinancijske imovine

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine planirani u iznosu od 1.557.000,00 kuna, a čine ih Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine planirani u iznosu od 250.000,00 kuna i prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine planirane u iznosu od 1.307.000,00 kuna


Primici od financijske imovine i zaduživanja planirani u iznosu od 120.000,00 kunaProračunski rashodi i izdaci

Rashodi Iznos U %
Rashodi poslovanja 5.841.900,00 kn 48,61 %
> Rashodi za zaposlene 1.046.000,00 kn 8,70 %
> Materijalni rashodi 2.986.500,00 kn 24,85 %
> Financijski rashodi 81.000,00 kn 0,67 %
> Subvencije 390.000,00 kn 3,25 %
> Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 430.000,00 kn 3,58 %
> Ostali rashodi 908.400,00 kn 7,56 %
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 5.050.000,00 kn 42,02 %
> Rashodi za nabavu neproizvedene imovine 200.000,00 kn 1,66 %
> Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 4.850.000,00 kn 40,35 %
Pomoći unutar općeg proračuna 1.126.500,00 kn 9,37 %
UKUPNO 12.018.400,00 kn
Grafika
Rashodi za zaposlene
Materijalni rashodi
Financijski rashodi
Subvencije
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade
Ostali rashodi
Rashodi za nabavu neproizvedene imovine
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
Pomoći unutar općeg proračuna
*postotak potkategorije predstavlja udio potkategorije u ukupnom iznosu proračuna

RASHODI I IZDACI


Ukupni rashodi i izdaci Općine Velika Ludina za 2018. godinu planirani su u iznosu od 12.018.400,00 kuna


Rashodi poslovanja

Rashodi poslovanja Općine Velika Ludina za 2018. godinu planirani su u iznosu od 6.968.400,00 kuna, a čine ih:

1. Rashodi za zaposlene planirani u iznosu od 1.046.000,00 od toga Plaće (Bruto) planirane u iznosu od 870.000,00 kuna, Ostali rashodi za zaposlene planirani u iznosu od 35.000,00 kuna i Doprinosi na plaće planirani u iznosu od 141.000,00 kuna

2. Materijalni rashodi planirani u iznosu od 2.986.500,00 kuna, od toga Naknade troškova zaposlenima planirane u iznosu od 47.000,00 kuna, Rashodi za materijal i energiju planirani u iznosu od 296.000,00 kuna, Rashodi za usluge planirani u iznosu od 2.227.000,00 kuna, Naknada troškova osobama izvan radnog odnosa planirana u iznosu od 3.000,00 kuna i Ostali nespomenuti rashodi poslovanja planirani u iznosu od 413.500,00 kuna

3. Financijski rashodi planirani u iznosu od 81.000,00 kuna za Ostale financijski rashodi 

4. Subvencije planirane u iznosu od 390.000,00 kuna, od toga Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru planirane u iznosu od 220.000,00 kuna, Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora planirane u iznosu od 70.000,00 kuna i subvencije u poljoprivredi planirane u iznosu od 100.000,00 kuna

5. Pomoći unutar općeg proračuna planirane u iznosu od 1.126.500,00 kuna, od toga Prijenos proračunskom korisniku iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti - Vrtić Velika Ludina planirano u iznosu od 931.000,00 kuna i Prijenos proračunskom korisniku iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti - Knjižnica i čitaonica V. Ludina planirano u iznosu od 195.000,00 

6. Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade planirane u iznosu od 430.000,00 kuna za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna

7. Ostali rashodi planirani u iznosu od 908.400,00 kuna, od toga Tekuće donacije planirane u iznosu od 708.400,00 kuna i Kazne, penali i naknade štete planirane u iznosu od 200.000,00 kuna


Rashodi za nabavu nefinancijske imovine


Rashodi za nabavu nefinancijske imovine planirani u iznosu od 5.050.000,00 kuna, a čine ih:

1. Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine planirani u iznosu od 200.000,00 kuna, od toga materijalna imovina-prirodna bogatstva planirano u iznosu od 50.000,00 kuna i nematerijalna imovina 150.000,00 kuna

2. Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine planirani u iznosu od 4.850.000,00 kuna, od toga Građevinski objekti planirani u iznosu od 4.800.000,00 kuna, Postrojenja i oprema planirana u iznosu od 25.000,00 kuna i ulaganje u računalne programe planirano u iznosu od 25.000,00 kuna


OPIS POSEBNOG DIJELA PRORAČUNA


ZA OPĆINSKO VIJEĆE PLANIRANO JE IZDVOJITI 270.000,00 KUNA


Program 1001 Donošenje akata i mjera iz djelokruga predstavničkog, izvršnog tijela i mjesne samouprave planirano u iznosu od 180.000,00 kuna

Za predstavnička i izvršna tijela planirano je 180.000,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene za ostale rashode poslovanja


Program 1002 Program političkih stranaka planiran u iznosu od 90.400,00 kuna

1. Za osnovne funkcije stranaka planirano je 10.400,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene za tekuće donacije u novcu

2. Za Dan općine planirano je 80.000,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene, od toga rashodi za usluge 35.000,00 kuna i ostali rashodi poslovanja 45.000,00 kuna


JEDINSTEVNI UPRAVNI ODJEL PLANIRANO U IZNOSU OD 11.748.000,00 KUNA


ZA JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL PLANIRANO JE 10.621.500,00 KUNA


Program 1003 Jedinstveni upravni odjel planirano u iznosu od 3.068.500,00 kuna

1. Za rashode za zaposlene planirano je 1.093.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka, od toga 

• Rashodi za zaposlene planirani u iznosu od 1.046.000,00 kuna, od toga plaće (bruto) 870.000,00 kuna, ostali rashodi za zaposlene 35.000,00 kuna i doprinosi na plaću 141.000,00 kuna

• Materijalni rashodi planirani u iznosu od 47.000,00 kuna, od toga od toga naknade troškova zaposlenima (dnevnica) 5.000,00 kuna, službena putovanja 10.000,00 kuna, naknada za prijevoz na posao i s posla 20.000,00 kuna, seminari, savjetovanja i simpozij 10.000,00 kuna i tečajevi i stručni ispit 2.000,00 kuna

2. Za materijalne rashode planirano je 1.694.500,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka i prihoda za posebne namjene, od toga Rashodi za materijal i energiju 296.000,00 kuna, rashodi za usluge 1.210.000,00 kuna, naknada troškova osobama izvan radnog odnosa 3.000,00 kuna i ostali nespomenuti rashodi poslovanja 185.500,00 kuna

3. Za financijske rashode planirano je 81.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka i prihoda za posebne namjene za ostale financijske rashode

4. Rashodi za nabavu dugotrajne neproizvdene imovine planirani u iznosu od 200.000,00 kuna financirani od općih prihoda i primitaka i prihoda za posebne namjene, od toga materijalna imovina – prirodna bogatstva 50.000,00 kuna i nematerijalna imovina 150.000,00 kuna


Program 1004 Upravljanje imovinom planirano u iznosu od 190.000,00 kuna

1. Za održavanje zgrada za redovno korištenje planirano je 30.000,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene za rashode za usluge

2. Za uređenje pučkih domova – G. Vlahnička planirano je 160.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka i prihoda za posebne namjene za građevinske objekte


Program 1005 Opremanje uredskog prostora planirano u iznosu od 50.000,00 kuna

Za rashode za nabavu dugotrajne neproizvedene imovine planirano je 50.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka i prihoda za posebne namjene, od toga postrojenje i oprema 25.000,00 kuna i ulaganje u računalne programe 25.000,00 kuna


Program 1006 Razvoj i sigurnost prometa planirano u iznosu od 2.260.000,00 kuna 

Za Cvjetnu ulicu, velika Ludina planirano je 2.260.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka i prihoda za posebne namjene za građevinske objekte


VATROGASTVO I CIVILNA ZAŠTITA

Program 1007 Organiziranje i provođenje zaštite i spašavanja planirano u iznosu od 190.000,00 kuna

1. Za osnovnu djelatnost zaštite od požara VZO Općine planirano je 180.000,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene za tekuće donacije

2. Za civilnu zaštitu planirano je 5.000,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene za tekuće donacije

3. Za Hrvatsku gorsku službu spašavanja planirano je 5.000,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene za tekuće donacije


KOMUNALNA INFRASTRUKTURA

Program 1008 Održavanje objekata i uređaja komunalne infrastrukture planirano u iznosu od 765.000,00 kuna

1. Za održavanje nerazvrstanih cesta – makadamski putevi, bankine, popravke asfalta, cestovnih jaraka i propusta, klizišta i dr. planirano je 150.000,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene za rashode za usluge

2. Za održavanje cesta u zimskim uvjetima planirano je 200.000,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene za rashode za usluge

3. Za održavanje zelenih i javnih površina planirano je 200.000,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene za rashode za usluge

4. Za uređenje groblja planirano je 150.000,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene za rashode za usluge

5. Za popravak i nabavu prometnih znakova planirano je 10.000,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene za rashode za usluge 

6. Za održavanje javne rasvjete planirano je 55.000,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene za rashode za usluge


GOSPODARSTVO

Program 1009 Potpora u poljoprivredi planirano u iznosu od 335.000,00 kuna

1. Za poticaje u poljoprivredi planirano je 100.000,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene za subvencije poljoprivrednicima

2. Za sufinanciranje troška osjemenjivanja krava plotkinja planirano je 35.000,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene za rashode za usluge

3. Za naknadu štete planirano je 200.000,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene za naknade štete


Program 1010 Jačanje gospodarstva planirano u iznosu od 290.000,00 kuna

1. Za subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru planirano je 220.000,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene, od toga krediti za komunalnu zonu 50.000,00 kuna, sufinanciranje CS Mala Ludina 80.000,00 kuna i sufinanciranje uličnog vodovoda u Ulici Gaj - Mala Ludina

2. Za subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora planirano je 70.000,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene za sufinanciranje kamata


ŠKOLSTVO

Program 1011 Javne potrebe iznad standarda u školstvu planirano u iznosu od 405.000,00 kuna

1. Za sufinanciranje troškova školske kuhinje u OŠ Ludina planirano je 100.000,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene za tekuće donacije

2. Za ostale tekuće donacije – uređenje školskog igrališta OŠ Ludina planirano je 30.000,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene za tekuće donacije

3. Za ostale tekuće donacije – škola plivanja OŠ Ludina planirano je 10.000,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene za tekuće donacije

4. Za stipendije i školarine planirano je 100.000,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna

5. Za sufinanciranje učeničkih domova planirano je 45.000,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna

6. Za sufinanciranje školskih udžbenika planirano je 120.000,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna


SOCIJALNA SKRB

Program 1012 Socijalna skrb planirano u iznosu od 165.000,00 kuna

1. Za pomoć za stanovanje, jednokratne pomoći planirano je 60.000,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene za naknade građanima i kućanstvima u novcu

2. Za jednokratne novčane pomoći roditeljima- novorođenčad planirano je 60.000,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene za naknade građanima i kućanstvima u novcu

3. Za podmirenje troškova drva za ogrjev planirano je 45.000,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene za naknade građanima i kućanstvima u novcu


Program 1013 Zaštita, očuvanje i unapređenje zdravlja planirano u iznosu od 85.000,00 kuna

1. Za deratizaciju planirano je 35.000,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene za rashode za usluge

2. Za sanitarno – higijeničarske polove planirano je 25.000,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene za rashode za usluge

3. Za troškove prijevoza laboratorijskih uzoraka planirano je 25.000,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene za rashode za usluge


PROGRAMSKA DJELATNOST SPORTA

Program 1014 Razvoj spota i rekreacije planirano u iznosu od 215.000,00 kuna

1. Za NK „Sokol“ planirano ju 180.000,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene za tekuće donacije u novcu

2. Za RK „Laurus“ planirano je 25.000,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene za tekuće donacije u novcu

3. Za „Šaran“ športsko ribolovnu udrugu planirano je 5.000,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene za tekuće donacije u novcu

4. Za ostala sportska društva planirano je 5.000,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene za tekuće donacije u novcu


ZAŠTITA OKOLIŠA

Program 1015 Zaštita okoliša planirano u iznosu od 2.447.000,00 kuna

1. Za odvoz i zbrinjavanje otpada, sanaciju komunalne deponije planirano je 20.000,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene za rashode za usluge

2. Za dimnjačarske i ekološke usluge planirano je 15.000,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene za rashode za usluge

3. Za čišćenje smetlišta planirano je 20.000,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene za rashode za usluge

4. Za izgradnju reciklažnog dvorišta planirano je 2.380.000,00 kuna financirano od pomoći za građevinske objekte

5. Za zbrinjavanje ambalažnog otpada planirano je 12.000,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene za rashode za usluge


DJELATNOST KULTURE

Program 1016 Obnova sakralnih objekata planirana u iznosu od 40.000,00 kuna

Za Crkvu Sv. Mihaela u Velikoj Ludini planirano je 40.000,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene za tekuće donacije u novcu


Program 1017 Program očuvanja kulturne baštine planirano u iznosu od 25.000,00 kuna

1. Za KUD „Mijo Stuparić“ planirano je 20.000,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene za tekuće donacije u novcu

2. Za promociju knjiga i očuvanje kulturne baštine planirano je 5.000,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene za tekuće donacije u novcu


RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA

Program 1018 razvoj civilnog društva planiran u iznosu od 76.000,00 kuna 

1. Za UHVIBDR Velika Ludina planirano je 15.000,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene za tekuće donacije u novcu

2. Za LAG Moslavina planirano je 3.000,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene za ostale nespomenute rashode poslovanja

3. Za humanitarnu djelatnost Crvenog križa planirano je 25.000,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene za tekuće donacije u novcu

4. Za udruženje slijepih planirano je 2.000,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene za tekuće donacije u novcu

5. Za OSI Udruga osoba s invaliditetom planirano je 3.000,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene za tekuće donacije u novcu

6. Za udrugu stočara, voćara i vinogradara planirano je 18.000,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene za tekuće donacije u novcu

7. Za ostale udruge planirano je 10.000,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene za tekuće donacije u novcu


JAVNE USTANOVE PREDŠKOLSKOG ODGOJA I OSNOVNOG OBRAZOVANJA PLANIRANO U IZNOSU OD 931.000,00 KUNA


Program 1019 Program predškolskog odgoja planirano u iznosu od 931.000,00 kuna

Za odgojno i administrativno tehničko osoblje Dječji vrtić Ludina planirano je 931.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitak i prihoda za posebne namjene, od toga:

• Rashodi za zaposlene planirani u iznosu od 671.000,00 kuna, od toga plaće za redovan rad 550.000,00 kuna, ostali rashodi za zaposlene 26.000,00 kuna i doprinosi na plaće 95.000,00 kuna

• Materijalni rashodi planirani u iznosu od 260.000,00 kuna, od toga naknade troškova zaposlenima 25.000,00 kuna, rashodi za materijal i energiju 30.000,00 kuna, rashodi za usluge 30.000,00 kuna, ostali nespomenuti rashodi poslovanja 65.000,00 kuna i projekt – dogradnja Vrtića 110.000,00 kuna


DJELATNOST KULTURE PLANIRANO U IZNOSU OD 195.000,00 KUNA 


Program 1020 Program javnih potreba u kulturi planiran u iznosu od 195.000,00 kuna

Za administrativno i tehničko osoblje planirano u iznosu od 195.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka i prihoda za posebne namjene, od toga:

• Rashodi za zaposlene planirani u iznosu od 95.000,00 kuna, a čine ih plaće za redovan rad 78.000,00 kuna, ostali rashodi za zaposlene 3.500,00 kuna i doprinosi na plaću 15.000,00 kuna

• Materijalni rashodi planirani u iznosu od 77.000,00 kuna, od toga naknade troškova zaposlenima 2.000,00 kuna, rashodi za materijal i energiju 30.000,00 kuna, rashodi za usluge 15.000,00 kuna i ostali nespomenuti rashodi poslovanja 30.000,00 kuna

• Financijski rashodi planirani u iznosu od 2.000,00 kuna za ostale financijske rashode

• Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine planirani u iznosu od 5.000,00 kuna za računalne programe

• Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine planirani u iznosu od 15.000,00 kuna za knjige u knjižnici

Sudjelovanje:

Molimo Vas prijavite se kako biste mogli sudjelovati u donošenju proračuna prijava

Vijesti