Pretražite općinu ili grad

Proračun za godinu:

Općina Velika Ludina

  Kontakt podaci
  Općina Velika Ludina
  Sv. Mihaela 37, 44316, Velika Ludina
  OIB: 02359032919
  044 658 935
  opcina@ludina.hr

Proračun za građane za 2020. godinu


Poštovani građani,


predstavljamo Vam „Proračun za građane“ za 2020. godinu. U njemu je prikazano na koji način Općina Velika Ludina prikuplja i investira sredstva. Kako bismo Vam omogućili uvid u rad naše Općine i učinili je što transparentnijom nastavljamo s projektom koji se nalazi na Internet stranici www.proracun.hr te na našoj službenoj stranici www.opcina-vludina.hr.

Kroz projekt „Proračun za građane“ želimo Vam približiti i na pojednostavljen način prenijeti informacije vezane uz raspolaganje proračunskim sredstvima Općine Velika Ludina. 

Projektom Cvjetna ulica ulažemo u rekonstrukciju ceste u Općini Velika Ludina u svrhu poboljšanja kvalitete života stanovnika, sigurnosti kretanja te unaprjeđenja mobilnosti. Cvjetna ulica je tijekom 2019. godine rekonstruirana europskim novcem a u 2020. se planira asfaltiranje njezinog produžetka. 

Osigurali smo i proračunska sredstva za uređenje Pučkih Domova G. Vlahinička, Velika Ludina i Kompator, uređenje prilaza reciklažnom dvorištu i samim time ulaz u Poslovnu zonu II.. Uređujemo zgradu mrtvačnice na groblju Mala Ludina te groblje koje se odnosi na ograde, staze, grobove. 

Planiramo održavanje nerazvrstanih cesta - makadamskih puteva, bankina, popravke asfalta, cestovnih jaraka i propusta, klizišta i drugo. održavanje javnih i zelenih površina, modernizacija javne rasvjete ugradnjom novih led svjetiljki na cijelom području Općine što znači uštedu energije i smanjuje trošak održavanja.

Potporama u poljoprivredi nastojimo našim poljoprivrednicima sufinancirati troškove osjemenjivanja krava plotkinja te naknade šteta.

Za naše najmlađe građane u 2020. godini planiramo završiti s izgradnjom novog dječjeg vrtića koji je jedan od najvećih pojedinačnih projekata u povijesti Velike Ludine. U sklopu ovog projekta već je adaptirana unutrašnjost postojećeg vrtića a sa završetkom gradnje novog Aneksa vrtića dobit ćemo više prostora i nove sadržaje u vrtiću. Adaptacijom i izgradnjom vrtića u Općini Velika Ludina omogućit će se i formiranje jasličke skupine, osim u izgradnju Općina planira i povući sredstva za opremanje vrtića kako bi našoj djeci bio ugodan boravak te vesela igra i odrastanje. U planu je i izgradnja dječjeg igrališta Okoli. Sufinanciramo i troškove logopeda i dajemo razne druge pomoći zdravstvenim ustanovama koje djeluju na našem području a u Proračunu za 2020. godinu osigurali smo sredstva i za nabavku defibrilatora.

Kao i do sada i u Proračun za 2020. godinu spremna su sredstva za projektiranje raznih objekata: projekt nove športske dvorane koji nam sufinancira Županija Sisačko-moslavačka a za taj objekt Općina je već kupila nekretninu u samom centru Velike Ludine.

Ulažemo i u obrazovanje te osnovnoj školi planiramo urediti igralište, sufinanciramo produženu nastavu, školu plivanja, tablete i udžbenike. Učenicima srednjih škola sufinanciramo smještaj u domu za učenike u iznosu od 25 % od ukupne cijene, te dodjeljujemo 22 stipendije u mjesečnom iznosu od 300,00 kuna. Za studente smo osigurali 7 stipendije u mjesečnom iznosu od 600,00 kuna.

Roditeljima novorođene djece dodjeljujemo jednokratne pomoći u iznosu od 2.000,00 kuna. Potrebitim stanovnicima osigurali smo jednokratne novčane pomoći, kao i sufinanciranje troškova režija osobama koje na to imaju pravo, podmirujemo troškove za drva za ogrijev.

Bitan segment svakog kraja je njegova povijest i kultura koja ga čini posebnim i jedinstvenim, stoga je nastojimo očuvati i njegovati te udrugama koje djeluju na području naše Općine dajemo donacije kako bi ih podržavali i pomogli u predstavljaju i prikazivanju svega najboljeg iz našeg kraja, kao i za sportska društva koja djeluju na području naše Općine.


Dragi stanovnici izdvojili smo dio projekata koje želimo realizirati u 2020. godini.

Ukoliko mislite kako nam je još nešto potrebno kako bismo poboljšali našu Općinu molimo da nam napišete.

Vaše prijedloge, sugestije i komentare možete ostavljati do 18.12.2019. kada ćemo sve zaprimljeno uzeti u obzir te na sjednici Općinskog vijeća predstaviti, te prihvaćeno uvrstiti u konačan proračun za 2020. godinu

Savjetovanje za Prijedlog Proračuna Općine Velika Ludina za 2020. godinu možete pronaći OVDJE.


Vaš Načelnik!


Prijedlog proračuna je dokument u kojem su navedeni planirani prihodi i rashodi koje načelnik općine predlaže te kao takav ide na usvajanje Općinskom vijeću. Ovim putem želimo uključiti sve svoje građane u sam proces donošenja proračuna davanjem svojih prijedloga, sugestija i komentara na prijedlog proračuna koji možete pronaći OVDJE.


Što je proračun?

Proračun je akt kojim se procjenjuju prihodi i primici te utvrđuju rashodi i izdaci Općine Velika Ludina za proračunsku godinu, a sadrži i projekciju prihoda i primitaka te rashoda i izdataka za slijedeće dvije godine. 

U ovom Proračunu za građane bit će prikazan sažetak prijedloga proračuna Općine Velika Ludina za 2020. godinu s najvažnijim smjernicama razvoja Općine Velika Ludina koji pojašnjava planove i aktivnosti. Ovim pregledom Općinskog proračuna želimo omogućiti svim građanima uvid u prihode i rashode Općine Velika Ludina kako bi imali transparentnu i potpunu informaciju o tome gdje i kako se troši općinski novac, kao i da bismo potaknuli sve građane na aktivno sudjelovanje u komentiranju, predlaganju i sugeriranju Općinskog proračuna.


Proračun sadržava:

1. Opći dio proračuna sačinjavaju:

• Račun prihoda i rashoda u kojem su prikazani svi prihodi i rashodi prema ekonomskoj klasifikaciji (npr. prihodi od poreza, imovine, pristojbi te rashodi za nabavu nefinancijske imovine, rashodi za usluge tekućeg i investicijskog održavanja, rashodi za zaposlene, financijski rashodi). 

• Račun zaduživanja/financiranja koristi se u trenutku kada postoje viškovi ili manjkovi. Na računu zaduživanja/financiranja prikazuju se izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova te primici od financijske imovine i zaduživanja.

Slikoviti prikaz općeg dijela proračuna:


Račun prihoda i rashoda prikazuje prikupljena i potrošena sredstva u toku jedne godine stoga se on sastoje od prihoda i rashoda. Račun zaduživanja/financiranja sastoji se od: primitaka od financijske imovine i zaduživanja te izdataka za financijsku imovinu i otplate zajmova. Na račun zaduživanja/financiranja upisuju se viškovi nastali većim prilivom prihoda od rashoda te manjkovi nastali većim odlivom sredstava u rashode od priliva prihoda.

2. Poseban dio proračuna sačinjava:

plan rashoda i izdataka raspoređen po organizacijskim jedinica (odjelima) i proračunskim korisnicima iskazanih po vrstama te raspoređenih u programe koji se sastoje od aktivnosti i projekata. 

3. Plan razvojnih programa

Plan razvojnih programa sadrži strateški planirane rashode na nefinancijskoj imovini i plan kapitalnih pomoći i donacija iskazanih po izvorima prihoda za izvedbu programa. Što znači da se u planu razvojnih programa detaljno planiraju rashodi po programima za tri godine koji moraju biti mjerljivi i unose se u kolonu pokazatelji rezultata. Ovime se postižu veći rezultati u ostvarenju pojedinih ciljeva. Plan razvojnih programa sastavni je dio proračuna.

Treba napomenuti da Proračun nije statičan akt već se sukladno Zakonu može mijenjati tijekom proračunske godine. Ta izmjena se naziva rebalans proračuna. Procedura izmjena/rebalansa Proračuna identična je proceduri njegova donošenja


Proračunski korisnici:

Proračunski korisnici su ustanove, tijela javne vlasti kojima je JLS osnivač ili suosnivač. Financiranje proračunskih korisnika je većim dijelom iz proračuna svog osnivača ili suosnivača. Proračunski korisnici JLS mogu biti: dječji vrtići, knjižnice, javne vatrogasne postrojbe, muzeji, kazališta, domovi za starije i nemoćne osobe… 

Proračunski korisnici Općine Velika Ludina su: Dječji vrtić Ludina i Knjižnica i čitaonica Velika Ludina


Zakoni i sankcije

Proračun se donosi za jednu fiskalnu (proračunsku) godinu. Kod nas se fiskalna godina poklapa s kalendarskom i traje od 01. siječnja do 31. prosinca. Jedini ovlašteni predlagatelj Proračuna je Općinski načelnik. Općinski Načelnik jedinice lokalne samouprave odgovoran je za zakonito planiranje i izvršavanje proračuna, za svrhovito, učinkovito i ekonomično raspolaganje proračunskim sredstvima. Proračun donosi (izglasava) Općinsko vijeće do kraja godine. Ako se ne donese proračun prije početka proračunske godine, privremeno se, a najduže za prva tri mjeseca proračunske godine, na osnovi odluke o privremenom financiranju koja mora biti donesena do 31. prosinca, nastavlja financiranje poslova, funkcija i programa tijela jedinica lokalne i područne samouprave i drugih proračunskih i izvanproračunskih korisnika.

U slučaju kada je raspušteno samo Općinsko vijeće, a općinski načelnik nije razriješen, do imenovanja povjerenika Vlade Republike Hrvatske, financiranje se obavlja izvršavanjem redovnih i nužnih rashoda i izdataka temeljem odluke o financiranju nužnih rashoda i izdataka koju donosi općinski načelnik.

Po imenovanju povjerenika Vlade Republike Hrvatske, općinski načelnik predlaže povjereniku novu odluku o financiranju nužnih rashoda i izdataka u koju su uključeni ostvareni prihodi i primici te izvršeni rashodi i izdaci u vremenu do dolaska povjerenika. Ako se do 31. ožujka ne donese proračun, povjerenik donosi odluku o financiranju nužnih rashoda i izdataka za razdoblje do donošenja proračuna.Proračunski prihodi i primici

Prihodi i primici Iznos U %
Prihodi od poslovanja 15.550.000,00 kn 68,27 %
> Prihodi od poreza 4.150.000,00 kn 18,22 %
> Pomoći od subjekata unutar opće države 6.650.000,00 kn 29,20 %
> Prihodi od imovine 3.580.000,00 kn 15,72 %
> Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima 1.120.000,00 kn 4,92 %
> Kazne, upravne mjere i ostali prihodi 50.000,00 kn 0,22 %
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine 3.227.000,00 kn 14,17 %
> Prihodi od prodaje neproizvedene imovine 1.227.000,00 kn 5,39 %
> Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine 2.000.000,00 kn 8,78 %
Prihodi od financijske imovine i zaduživanja 4.000.000,00 kn 17,56 %
> Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora 4.000.000,00 kn 17,56 %
UKUPNO 22.777.000,00 kn
Grafika
Prihodi od poreza
Pomoći od subjekata unutar opće države
Prihodi od imovine
Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima
Kazne, upravne mjere i ostali prihodi
Prihodi od prodaje neproizvedene imovine
Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine
Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora
*postotak potkategorije predstavlja udio potkategorije u ukupnom iznosu proračuna

PRIHODI I PRIMICI


Ukupni prihodi i primici Općine Velika Ludina za 2020. godinu planirani su u iznosu od 22.777.000,00 kuna


Prihodi od poslovanja

Prihodi od poslovanja Općine Velika Ludina za 2020. godinu planirani su u iznosu od 15.550.000,00 kuna, a čine ih:

1. Prihodi od poreza planirani u iznosu od 4.150.000,00 kuna, od toga Porez i prirez na dohodak planiran u iznosu od 4.000.000,00 kuna, Porezi na imovinu planiran u iznosu od 100.000,00 kuna i Porezi na robu i usluge planiran u iznosu od 50.000,00 kuna

2. Pomoći od subjekata unutar opće države planirane u iznosu od 6.650.000,00 kuna, od toga Kapitalne pomoći od institucija i tijela Europske unije planirane u iznosu od 5.550.000,00 kuna, Pomoći iz proračuna 1.000.000,00 kuna i tekuće pomoći od HZMO, HZZ, HZZO planirane u iznosu od 100.000,00 kuna

3. Prihodi od imovine planirani u iznosu od 3.580.000,00, od toga Prihodi od financijske imovine planirani u iznosu od 580.000,00 kuna i Prihodi od nefinancijske imovine planirani u iznosu od 3.000.000,00 kuna

4. Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima planirani u iznosu od 1.120.000,00 kuna, od toga administrativne pristojbe planirane u iznosu od 20.000,00 kuna, Prihodi po posebnim propisima planirani u iznosu od 600.000,00 kuna i Komunalni doprinosi i naknade planirani u iznosu od 500.000,00 kuna

5. Kazne, upravne mjere i ostali prihodi planirani u iznosu od 50.000,00 kuna


Prihodi od prodaje nefinancijske imovine

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine planirani u iznosu od 3.227.000,00 kuna, a čine ih Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine planirani u iznosu od 1.227.000,00 kuna i prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine planirane u iznosu od 2.000.000,00 kuna


Primici od financijske imovine i zaduživanja planirani u iznosu od 4.000.000,00 kuna

Prihodi od financijske imovine i zaduživanja planirani u iznosu od 4.000.000,00 kuna za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora.Proračunski rashodi i izdaci

Rashodi Iznos U %
Rashodi poslovanja 8.344.500,00 kn 36,64 %
> Rashodi za zaposlene 2.231.500,00 kn 9,80 %
> Materijalni rashodi 4.083.000,00 kn 17,93 %
> Financijski rashodi 222.000,00 kn 0,97 %
> Subvencije 240.000,00 kn 1,05 %
> Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 405.000,00 kn 1,78 %
> Ostali rashodi 1.163.000,00 kn 5,11 %
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 8.932.500,00 kn 39,22 %
> Rashodi za nabavu neproizvedene imovine 400.000,00 kn 1,76 %
> Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 8.532.500,00 kn 37,46 %
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova 5.500.000,00 kn 24,15 %
> Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova 5.500.000,00 kn 24,15 %
UKUPNO 22.777.000,00 kn
Grafika
Rashodi za zaposlene
Materijalni rashodi
Financijski rashodi
Subvencije
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade
Ostali rashodi
Rashodi za nabavu neproizvedene imovine
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova
*postotak potkategorije predstavlja udio potkategorije u ukupnom iznosu proračuna

RASHODI I IZDACI


Ukupni rashodi Općine Velika Ludina za 2020. godinu planirani su u iznosu od 22.777.000,00 kuna


Rashodi poslovanja

Rashodi poslovanja Općine Velika Ludina za 2020. godinu planirani su u iznosu od 8.344.500,00 kuna, a čine ih:

1. Rashodi za zaposlene planirani u iznosu od 2.231.500,00 od toga Plaće (Bruto) planirane u iznosu od 1.805.000,00 kuna, Ostali rashodi za zaposlene planirani u iznosu od 88.500,00 kuna i Doprinosi na plaće planirani u iznosu od 338.000,00 kuna

2. Materijalni rashodi planirani u iznosu od 4.083.000,00 kuna, od toga Naknade troškova zaposlenima planirane u iznosu od 145.500,00 kuna, Rashodi za materijal i energiju planirani u iznosu od 504.000,00 kuna, Rashodi za usluge planirani u iznosu od 2.662.000,00 kuna, Naknada troškova osobama izvan radnog odnosa planirana u iznosu od 3.000,00 kuna i Ostali nespomenuti rashodi poslovanja planirani u iznosu od 768.500,00 kuna

3. Financijski rashodi planirani u iznosu od 222.000,00 kuna za Ostale financijski rashodi 

4. Subvencije planirane u iznosu od 240.000,00 kuna, od toga Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru planirane u iznosu od 220.000,00 kuna, Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora planirane u iznosu od 20.000,00 kuna

5. Naknada građanima i kućanstvima planirana u iznosu od 405.000,00 kuna za naknade građanima i kućanstvima iz proračuna

6. Ostali rashodi planirani u iznosu od 1.163.000,00 kuna, od toga Tekuće donacije planirane u iznosu od 963.000,00 kuna i Kazne, penali i naknade štete planirane u iznosu od 200.000,00 kuna


Rashodi za nabavu nefinancijske imovine

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine planirani u iznosu od 8.932.500,00 kuna, a čine ih:

1. Rashodi za nabavu neproizvedene imovine planirani u iznosu od 400.000,00 kuna za nematerijalnu imovinu

2. Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine planirani u iznosu od 8.532.500,00 kuna, od toga Građevinski objekti planirani u iznosu od 8.060.000,00 kuna, Postrojenja i oprema planirana u iznosu od 247.000,00 kuna, kupnja automobila planirano u iznosu od 80.000,00 kuna, knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti 40.000,00 kuna i ulaganje u računalne programe planirano u iznosu od 105.000,00 kuna


Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova

Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova planirano je 5.500.000,00 kuna za Otplata glavnice primljenih zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora


OPIS POSEBNOG DIJELA PRORAČUNA


OPĆINSKO VIJEĆE PLANIRANO U IZNOSU OD 498.000,00 KUNA

Program 1001 Donošenje akata i mjera iz djelokruga predstavničkog, izvršnog tijela i mjesne samouprave planirano u iznosu od 230.000,00 kuna

Za predstavnička i izvršna tijela planirano je 230.000,00 kuna za ostale rashode poslovanja


Program 1002 Program političkih stranaka planiran u iznosu od 268.000,00 kuna

1. Za osnovne funkcije stranaka planirano je 13.000,00 za tekuće donacije i ostali rashodi

2. Za Dan općine planirano je 200.000,00 kuna, od toga rashodi za usluge 30.000,00 kuna i ostali rashodi poslovanja 170.000,00 kuna 

3. Za održavanje izbora planirano je 55.000,00 kuna za ostale rashode poslovanja


JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL PLANIRANO U IZNOSU OD 22.279.000,00 KUNA


JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL PLANIRANO U IZNOSU OD 11.139.000,00 KUNA

Program 1003 Jedinstveni upravni odjel planirano u iznosu od 3.643.500,00 kuna

1. Za rashode za zaposlene planirano je 1.277.000,00 kuna, od toga 

• Rashodi za zaposlene planirani u iznosu od 1.175.000,00 kuna, od toga plaće (bruto) 950.000,00 kuna, ostali rashodi za zaposlene 55.000,00 kuna i doprinosi na plaću 170.000,00 kuna

• Materijalni rashodi planirani u iznosu od 102.000,00 kuna, od toga naknade troškova zaposlenima (dnevnica) 5.000,00 kuna, službena putovanja 20.000,00 kuna, naknada za prijevoz na posao i s posla 25.000,00 kuna, seminari, savjetovanja i simpozij 10.000,00 kuna i tečajevi i stručni ispit 2.000,00 kuna, ostale naknade zaposlenima 40.000,00 kuna

2. Za materijalne rashode planirano je 1.720.500,00 kuna, od toga Rashodi za materijal i energiju 304.000,00 kuna, rashodi za usluge 1.198.000,00 kuna, naknada troškova osobama izvan radnog odnosa 3.000,00 kuna i ostali nespomenuti rashodi poslovanja 215.500,00 kuna

3. Za financijske rashode planirano je 166.000,00 kuna za ostale financijske rashode

4. Rashodi za nabavu dugotrajne neproizvedene imovine planirani u iznosu od 400.000,00 kuna za nematerijalnu imovinu

5. Za kupnju automobila planirano je 80.000,00 kuna za prijevozna sredstva automobil


Program 1004 Upravljanje imovinom planirano u iznosu od 990.000,00 kuna

1. Za održavanje zgrada za redovno korištenje planirano je 30.000,00 kuna za rashode za usluge

2. Za uređenje pučkih domova – G. Vlahnička planirano je 160.000,00 kuna za građevinske objekte

3. Za uređenje pučkih domova – Velika Ludina planirano je 100.000,00 kuna za građevinske objekte

4. Za uređenje pučkih domova – Kompator planirano je 30.000,00 kuna za građevinske objekte

5. Za uređenje zgrade mrtvačnice na groblju Mala Ludina planirano je 70.000,00 kuna za građevinske objekte

6. Za dječja igrališta Okoli planirano je 250.000,00 kuna za građevinske objekte

7. Za rekonstrukciju i modernizaciju javne rasvjete planirano je 300.000,00 kuna za ostale građevinske objekte

8. Za uređenje reciklažnog dvorišta planirano je 50.000,00 kuna za građevinske objekte.


Program 1005 Opremanje uredskog prostora planirano u iznos od 142.500,00 kuna

Za rashode za nabavu dugotrajne neproizvedene imovine planirano je 142.500,00 kuna, od toga postrojenje i oprema 42.500,00 kuna i ulaganje u računalne programe 100.000,00 kuna


Program 1006 Razvoj i sigurnost prometa planirano u iznosu od 1.600.000,00 kuna 

1. Za Ulica Bukovica, Grabrov Potok planirano je 400.000,00 kuna za građevinske objekte

2. Za Obrtnička ulica, Velika Ludina, planirano je 100.000,00 kuna za građevinske objekte

3. Za Zagrebačku ulicu Velika Ludina – ulaz u reciklažno dvorište planirano je 1.000.000,00 kuna za građevinske objekte

4. Za Cvjetnu ulicu, Velika Ludina planirano je 100.000,00 kuna za građevinske objekte


VATROGASTVO I CIVILNA ZAŠTITA 

Program 1007 Organiziranje i provođenje zaštite i spašavanja planirano u iznosu od 285.000,00 kuna

1. Za osnovnu djelatnost zaštite od požara VZO Općine planirano je 275.000,00 kuna za tekuće donacije

2. Za civilnu zaštitu planirano je 5.000,00 kuna za tekuće donacije

3. Za Hrvatsku gorsku službu spašavanja planirano je 5.000,00 kuna za tekuće donacije


KOMUNALNA INFRASTRUKTURA

Program 1008 Održavanje objekata i uređaja komunalne infrastrukture planirano u iznosu od 2.585.000,00 kuna

1. Za održavanje nerazvrstanih cesta – makadamski putevi, bankine, popravke asfalta, cestovnih jaraka i propusta, klizišta i dr. planirano je 400.000,00 kuna za rashode za usluge

2. Za održavanje cesta u zimskim uvjetima planirano je 255.000,00 kuna za rashode za usluge

3. Za održavanje zelenih i javnih površina planirano je 300.000,00 kuna za rashode za usluge

4. Za uređenje groblja planirano je 20.000,00 kuna rashode za usluge

5. Za uređenje groblja (ograda, cesta, staze) planirano je 1.000.000,00 kuna za rashode za usluge

6. Za održavanje javne rasvjete planirano je 50.000,00 kuna za rashode za usluge

7. Za popravak autobusnih kućica planirano je 15.000,00 kuna za rashode za usluge

8. Za nabavu prometnih znakova planirano je 15.000,00 kuna za rashode za usluge za rashode za usluge

9. Za kanalizaciju Cvjetna ulica planirano je 200.000,00 kuna za građevinske objekte

10. Za Vodovod Ludinica planirano je 300.000,00 kuna za građevinske objekte

11. Za izgradnju Autobusne kućice planirano je 30.000,00 kuna za rashode za usluge


GOSPODARSTVO

Program 1009 Potpora u poljoprivredi planirano u iznosu od 235.000,00 kuna

1. Za sufinanciranje troška osjemenjivanja krava plotkinja planirano je 35.000,00 kuna za rashode za usluge

2. Za naknadu štete planirano je 200.000,00 kuna za naknade štete


Program 1010 Jačanje gospodarstva planirano u iznosu od 240.000,00 kuna

1. Za subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru planirano je 220.000,00 kuna, od toga krediti za komunalnu zonu 50.000,00 kuna, sufinanciranje CS Mala Ludina 80.000,00 kuna i sufinanciranje uličnog vodovoda u Ulici Gaj – Mala Ludina 90.000,00 kuna

2. Za subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora planirano je 20.000,00 kuna za prijemni centar Repušnica


ŠKOLSTVO

Program 1011 Javne potrebe iznad standarda u školstvu planirano u iznosu od 365.000,00 kuna

1. Za sufinanciranje troškova školske kuhinje u OŠ Ludina planirano je 80.000,00 kuna za tekuće donacije

2. Za sufinanciranje preasfaltiranja školskog igrališta OŠ Ludina planirano je 60.000,00 kuna za tekuće donacije 

3. Za sufinanciranje produžene nastave planirano je 30.000,00 kuna

4. Za ostale tekuće donacije – škola plivanja OŠ Ludina planirano je 10.000,00 kuna za tekuće donacije

5. Za stipendije i školarine planirano je 100.000,00 kuna za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna

6. Za sufinanciranje učeničkih domova planirano je 45.000,00 kuna za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna

7. Za sufinanciranje školskih udžbenika, tableta i ostalog planirano je 40.000,00 kuna za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna


SOCIJALNA SKRB

Program 1012 Socijalna skrb planirano u iznosu od 220.000,00 kuna

1. Za pomoć za stanovanje, jednokratne pomoći planirano je 100.000,00 kuna za naknade građanima i kućanstvima u novcu

2. Za jednokratne novčane pomoći roditeljima- novorođenčad planirano je 60.000,00 kuna za naknade građanima i kućanstvima u novcu

3. Za podmirenje troškova drva za ogrjev planirano je 45.000,00 kuna za naknade građanima i kućanstvima u novcu

4. Za podmirenje troškova logopeda planirano je 15.000,00 kuna za naknade građanima i kućanstvima u novcu


PROGRAMSKA DJELATNOST SPORTA 

Program 1013 Razvoj spota i rekreacije planirano u iznosu od 280.000,00 kuna

1. Za NK „Sokol“ planirano ju 230.000,00 kuna za tekuće donacije u novcu

2. Za RK „Laurus“ planirano je 35.000,00 kuna za tekuće donacije u novcu

3. Za „Šaran“ športsko ribolovnu udrugu planirano je 5.000,00 kuna za tekuće donacije u novcu

4. Za ostala sportska društva planirano je 10.000,00 kuna za tekuće donacije u novcu


ZAŠTITA OKOLIŠA

Program 1014 Zaštita okoliša planirano u iznosu od 255.000,00 kuna

1. Za odvoz i zbrinjavanje otpada, sanaciju komunalne deponije planirano je 30.000,00 kuna za rashode za usluge

2. Za dimnjačarske i ekološke usluge planirano je 25.000,00 kuna za rashode za usluge

3. Za čišćenje smetlišta planirano je 20.000,00 kuna za rashode za usluge

4. Za nabavu kontejnera i spremnika za smeće planirano je 150.000,00 kuna za rashode za usluge

5. Za program zaštite divljači planirane u iznosu od 30.000,00 kuna za donacije za provedbu programa zaštite od divljači. 


Program 1015 Zaštita, očuvanje i unapređenje zdravlja planirano u iznosu od 120.000,00 kuna

1. Za deratizaciju planirano je 60.000,00 kuna za rashode za usluge

2. Za sanitarno – higijeničarske poslove planirano je 30.000,00 kuna za rashode za usluge

3. Za troškove prijevoza laboratorijskih uzoraka planirano je 25.000,00 kuna za rashode za usluge

4. Za sterilizaciju i kastraciju životinja (sufinanciranje 50%) planirano je 5.000,00 kuna za rashode za usluge


DJELATNOST KULTURE

Program 1016 Obnova sakralnih objekata planirano u iznosu od 60.000,00 kuna

Za Crkvu Sv. Mihaela u Velikoj Ludini planirano je 60.000,00 kuna za tekuće donacije u novcu


Program 1017 Program očuvanja kulturne baštine planirano u iznosu od 35.000,00 kuna

1. Za KUD „Mijo Stuparić“ planirano je 30.000,00 kuna, od toga 25.000,00 kuna za tekuće donacije u novcu i 5.000,00 kuna za tekuće donacije u novcu ( obilježavanje Miholja)

2. Za promociju knjiga i očuvanje kulturne baštine planirano je 5.000,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene za tekuće donacije u novcu


RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA

Program 1018 razvoj civilnog društva planirano u iznosu od 83.000,00 kuna 

1. Za UHVIBDR Velika Ludina planirano je 15.000,00 kuna za tekuće donacije u novcu

2. Za LAG Moslavina planirano je 3.000,00 kuna za ostale nespomenute rashode poslovanja

3. Za humanitarnu djelatnost Crvenog križa planirano je 25.000,00 kuna za tekuće donacije u novcu

4. Za udruženje slijepih planirano je 2.000,00 kuna za tekuće donacije u novcu

5. Za OSI Udruga osoba s invaliditetom planirano je 3.000,00 kuna za tekuće donacije u novcu

6. Za udrugu stočara, voćara i vinogradara planirano je 25.000,00 kuna za tekuće donacije u novcu

7. Za ostale udruge planirano je 10.000,00 kuna za tekuće donacije u novcu


JAVNE USTANOVE PREDŠKOLSKOG ODGOJA I OSNOVNOG OBRAZOVANJA PLANIRANO U IZNOSU OD 10.883.000,00 KUNA

Program 1019 Program predškolskog odgoja planirano u iznosu od 10.883.000,00 kuna

Za odgojno i administrativno tehničko osoblje Dječji vrtić Ludina planirano je 6.883.000,00 kuna, od toga:

1. Rashodi poslovanja planirani u iznosu od 1.328.000,00 kuna, od toga:

• Rashodi za zaposlene planirani u iznosu od 930.000,00 kuna, od toga plaće za redovan rad 750.000,00 kuna, ostali rashodi za zaposlene 30.000,00 kuna i doprinosi na plaće 100.000,00 kuna

• Materijalni rashodi planirani u iznosu od 344.000,00 kuna, od toga naknade troškova zaposlenima 35.000,00 kuna, rashodi za materijal i energiju 170.000,00 kuna, rashodi za usluge 74.000,00 kuna, ostali nespomenuti rashodi poslovanja 65.000,00 kuna 

• Financijski rashodi planirani u iznosu od 54.000,00 kuna za ostale financijske rashode

2. Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine planirani u iznosu od 55.000,00 kuna za postrojenje i opremu

3. Izdaci za financijsku imovinu i otplatu zajmova planirano je u iznosu od 5.500.000,00 kuna za otplatu glavnice primljenih zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora

4. Izgradnja i rekonstrukcija Dječjeg Vrtića planirano u iznosu 4.000.000,00 kuna za poslovni objekt


DJELATNOST KULTURE 

Program 1020 Program javnih potreba u kulturi planiran u iznosu od 257.000,00 kuna

Za administrativno i tehničko osoblje planirano u iznosu od 257.000,00 kuna, od toga:

• Rashodi za zaposlene planirani u iznosu od 126.500,00 kuna, od toga plaće za redovan rad 105.000,00 kuna, ostali rashodi za zaposlene 3.500,00 kuna i doprinosi na plaću 18.000,00 kuna 

• Materijalni rashodi planirani u iznosu od 83.500,00 kuna, od toga prijevoz na posao i sa posla 6.500,00 kuna, naknade troškova zaposlenima 2.000,00 kuna, rashodi za materijal i energiju 30.000,00 kuna, rashodi za usluge 15.000,00 kuna i ostali nespomenuti rashodi poslovanja 30.000,00 kuna

• Financijski rashodi planirani u iznosu od 2.000,00 kuna za ostale financijske rashode

• Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine planirani u iznosu od 45.000,00 kuna za knjige u knjižnici


Sudjelovanje:

Molimo Vas prijavite se kako biste mogli sudjelovati u donošenju proračuna prijava

Vijesti

Dokumenti

 1. Prijedlog Proračuna Općine Velika Ludina za 2020. godinu i projekcije proračuna za 2021. i 2022. godinu
  PREUZMI:

 2. Proračun Općine Velika Ludina za 2020. godinu i projekcije proračuna za 2021. i 2022. godinu
  PREUZMI:

 3. Godišnji izvještaj o Izvršenju Proračuna Općine Velika Ludina za 2019. godinu
  PREUZMI:

 4. Polugodišnji izvještaj o Izvršenju Proračuna Općine Velika Ludina za 2019. godinu
  PREUZMI:

 5. Izvršenje proračuna programi 01.01.-30.06.2020
  PREUZMI:

 6. Izvještaj o polugodišnjiem izvršenju Proračuna Općine Velika Ludina za 2020. godinu
  PREUZMI:

 7. Polugodišnji izvještaj o Izvršenju Proračuna Općine Velika Ludina za 2020. godinu
  PREUZMI:

 8. I. Izmjene i dopune Odluke o izvršavanju Proračuna za 2020. god
  PREUZMI:

 9. I.izmjene programa 2020. god.
  PREUZMI:

 10. I. Izmjene i dopune Odluke o Proračunu za 2020. god
  PREUZMI:

 11. I. izmjene i dopune Plana razvojnih programa 2020. god.
  PREUZMI:

 12. I. izmjene i dopune proračuna 2020. god.
  PREUZMI:

 13. II. Izmjene i dopune Odluke o izvršavanju Proračuna za 2020. god.
  PREUZMI:

 14. II. izmjene i dopune Plana razvojnih programa 2020. god.
  PREUZMI:

 15. II.izmjene programa 2020. god.
  PREUZMI:

Više