Pretražite općinu ili grad

Proračun za godinu:

Općina Velika Ludina

  Kontakt podaci
  Općina Velika Ludina
  Sv. Mihaela 37, 44316, Velika Ludina
  OIB: 02359032919
  044 658 935
  opcina@ludina.hr

Proračun za građane za 2021. godinu


Poštovani građani,

predstavljamo Vam „Proračun za građane“ za 2021. godinu. U njemu je prikazano na koji način Općina Velika Ludina prikuplja i investira sredstva. Kako bismo Vam omogućili uvid u rad naše Općine i učinili je što transparentnijom nastavljamo s projektom koji se nalazi na Internet stranici www.proracun.hr te na našoj službenoj stranici www.opcina-vludina.hr.

Kroz projekt „Proračun za građane“ želimo Vam približiti i na pojednostavljen način prenijeti informacije vezane uz raspolaganje proračunskim sredstvima Općine Velika Ludina. 

U svrhu poboljšanja kvalitete života stanovnika, sigurnosti kretanja te unaprjeđenja mobilnosti nastavljamo s asfaltiranjem produžetka Cvjetne ulice, rekonstrukcijom Ulice Mije Stuparića (županijska cesta), te asfaltiranjem Ulice Bukovec i kraja Obrtničke ulice.

I ove godine dio novca iz proračuna izdvojili smo za uređenje komunalne infrastrukture, održavanje nerazvrstanih cesta, održavanje i čišćenje javnih površina, održavanje javne rasvjete, nabavu komunalne opreme, kao i za uređenje groblja.

Nastavljamo s projektom koji će ne samo poboljšati kvalitetu življenja u našoj Općini, nego će i u ekološkom aspektu znatno podignuti standarde, ali i povećati razinu sigurnosti naših mještana; rekonstrukcija i modernizacija javne rasvjete ugradnjom led svjetiljki na području Općine.

Našim poljoprivrednicima sufinanciramo troškove osjemenjivanja krava plotkinja te naknade šteta kroz isplatu subvencija. 

Brinemo i o prevenciji zdravlja kroz edukativne programe, a posebnu pažnju posvetit ćemo djeci s teškoćama u razvoju kroz sufinanciranje troškova logopeda.

Dio sredstava iz Proračuna planiramo izdvojiti i za sufinanciranje produženog boravka i škole plivanja, te školske kuhinje. Studentima dodjeljujemo stipendije u iznosu od 600 kuna, a učenicima koji se školuju izvan prebivališta i stanuju u učeničkim domovima stipendije u iznosu od 300 kn. 

Planirana su sredstva za izradu kompletne dokumentacije za izgradnju nove školske sportske dvorane u središtu Velike Ludine, koja je potrebna zbog mogućnosti apliciranja na natječaje za sufinanciranje iz sredstava Europske unije.

Planirajući proračun uvijek se vodimo načelom da nam je podizanje kvalitete života naših mještana osnovno mjerilo. Želimo da naša Općina bude ugodno mjesto za život i razlog za ostanak mladim obiteljima. Uz jednokratne novčane naknade za novorođeno dijete od 2000 kuna za prvo i svako sljedeće dijete, Općina sufinancira i boravak djece u vrtiću. Dio sredstava iz proračuna izdvajamo za provedbu socijalnog programa, pružamo pomoć obiteljima slabijeg imovinskog stanja kako bismo im pružili neke od osnovnih stvari potrebne za život kao što su jednokratne novčane pomoći, sufinanciranje troškova stanovanja, sufinanciranje prijevoza i pomoć za ogrjev.

Na području naše Općine djeluju brojne Udruge koje obogaćuju naš društveni život. Stoga njihovo djelovanje kao i brojne manifestacije koje održavaju zaslužuju financijsku podršku Općine .


Dragi stanovnici izdvojili smo dio projekata koje želimo realizirati u 2021. godini.

Ukoliko mislite kako nam je još nešto potrebno kako bismo poboljšali našu Općinu molimo da nam napišete.Vaš Načelnik!


Prijedlog proračuna je dokument u kojem su navedeni planirani prihodi i rashodi koje načelnik općine predlaže te kao takav ide na usvajanje Općinskom vijeću. Ovim putem želimo uključiti sve svoje građane u sam proces donošenja proračuna davanjem svojih prijedloga, sugestija. 

Savjetovanje za Prijedlog proračuna bilo je provedeno od 6.11.2020.-6.12.2020. godine. Više o tome možete pronaći OVDJE.


Što je proračun?


Proračun je akt kojim se procjenjuju prihodi i primici te utvrđuju rashodi i izdaci Općine Velika Ludina za proračunsku godinu, a sadrži i projekciju prihoda i primitaka te rashoda i izdataka za slijedeće dvije godine. 


U ovom Proračunu za građane bit će prikazan sažetak prijedloga proračuna Općine Velika Ludina za 2021. godinu s najvažnijim smjernicama razvoja Općine Velika Ludina koji pojašnjava planove i aktivnosti. Ovim pregledom Općinskog proračuna želimo omogućiti svim građanima uvid u prihode i rashode Općine Velika Ludina kako bi imali transparentnu i potpunu informaciju o tome gdje i kako se troši općinski novac, kao i da bismo potaknuli sve građane na aktivno sudjelovanje u komentiranju, predlaganju i sugeriranju Općinskog proračuna.Proračun sadržava:


1. Opći dio proračuna sačinjavaju:

• Račun prihoda i rashoda u kojem su prikazani svi prihodi i rashodi prema ekonomskoj klasifikaciji (npr. prihodi od poreza, imovine, pristojbi te rashodi za nabavu nefinancijske imovine, rashodi za usluge tekućeg i investicijskog održavanja, rashodi za zaposlene, financijski rashodi). 

• Račun zaduživanja/financiranja koristi se u trenutku kada postoje viškovi ili manjkovi. Na računu zaduživanja/financiranja prikazuju se izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova te primici od financijske imovine i zaduživanja.


Slikoviti prikaz općeg dijela proračuna:


 


Račun prihoda i rashoda prikazuje prikupljena i potrošena sredstva u toku jedne godine stoga se on sastoje od prihoda i rashoda. Račun zaduživanja/financiranja sastoji se od: primitaka od financijske imovine i zaduživanja te izdataka za financijsku imovinu i otplate zajmova. Na račun zaduživanja/financiranja upisuju se viškovi nastali većim prilivom prihoda od rashoda te manjkovi nastali većim odlivom sredstava u rashode od priliva prihoda.


2. Poseban dio proračuna sačinjava:

plan rashoda i izdataka raspoređen po organizacijskim jedinica (odjelima) i proračunskim korisnicima iskazanih po vrstama te raspoređenih u programe koji se sastoje od aktivnosti i projekata. 


3. Plan razvojnih programa

Plan razvojnih programa sadrži strateški planirane rashode na nefinancijskoj imovini i plan kapitalnih pomoći i donacija iskazanih po izvorima prihoda za izvedbu programa. Što znači da se u planu razvojnih programa detaljno planiraju rashodi po programima za tri godine koji moraju biti mjerljivi i unose se u kolonu pokazatelji rezultata. Ovime se postižu veći rezultati u ostvarenju pojedinih ciljeva. Plan razvojnih programa sastavni je dio proračuna.


Treba napomenuti da Proračun nije statičan akt već se sukladno Zakonu može mijenjati tijekom proračunske godine. Ta izmjena se naziva rebalans proračuna. Procedura izmjena/rebalansa Proračuna identična je proceduri njegova donošenja


Proračunski korisnici:

Proračunski korisnici su ustanove, tijela javne vlasti kojima je JLS osnivač ili suosnivač. Financiranje proračunskih korisnika je većim dijelom iz proračuna svog osnivača ili suosnivača. Proračunski korisnici JLS mogu biti: dječji vrtići, knjižnice, javne vatrogasne postrojbe, muzeji, kazališta, domovi za starije i nemoćne osobe… 

Proračunski korisnici Općine Velika Ludina su: Dječji vrtić Ludina i Knjižnica i čitaonica Velika Ludina


Zakoni i sankcije

Proračun se donosi za jednu fiskalnu (proračunsku) godinu. Kod nas se fiskalna godina poklapa s kalendarskom i traje od 01. siječnja do 31. prosinca. Jedini ovlašteni predlagatelj Proračuna je Općinski načelnik. Općinski Načelnik jedinice lokalne samouprave odgovoran je za zakonito planiranje i izvršavanje proračuna, za svrhovito, učinkovito i ekonomično raspolaganje proračunskim sredstvima. Proračun donosi (izglasava) Općinsko vijeće do kraja godine. Ako se ne donese proračun prije početka proračunske godine, privremeno se, a najduže za prva tri mjeseca proračunske godine, na osnovi odluke o privremenom financiranju koja mora biti donesena do 31. prosinca, nastavlja financiranje poslova, funkcija i programa tijela jedinica lokalne i područne samouprave i drugih proračunskih i izvanproračunskih korisnika.


U slučaju kada je raspušteno samo Općinsko vijeće, a općinski načelnik nije razriješen, do imenovanja povjerenika Vlade Republike Hrvatske, financiranje se obavlja izvršavanjem redovnih i nužnih rashoda i izdataka temeljem odluke o financiranju nužnih rashoda i izdataka koju donosi općinski načelnik.


Po imenovanju povjerenika Vlade Republike Hrvatske, općinski načelnik predlaže povjereniku novu odluku o financiranju nužnih rashoda i izdataka u koju su uključeni ostvareni prihodi i primici te izvršeni rashodi i izdaci u vremenu do dolaska povjerenika. Ako se do 31. ožujka ne donese proračun, povjerenik donosi odluku o financiranju nužnih rashoda i izdataka za razdoblje do donošenja proračuna.
Proračunski prihodi i primici

Prihodi i primici Iznos U %
Prihodi od poslovanja 14.379.000,00 kn 67,89 %
> Prihodi od poreza 4.829.000,00 kn 22,80 %
> Pomoći od subjekata unutar opće države 5.250.000,00 kn 24,79 %
> Prihodi od imovine 2.800.000,00 kn 13,22 %
> Prihodi od administrativnih pristojbi 1.450.000,00 kn 6,85 %
> Kazne, upravne mjere 50.000,00 kn 0,24 %
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine 4.800.000,00 kn 22,66 %
Primici od financijske imovine 2.000.000,00 kn 9,44 %
UKUPNO 21.179.000,00 kn
Grafika
Prihodi od poreza
Pomoći od subjekata unutar opće države
Prihodi od imovine
Prihodi od administrativnih pristojbi
Kazne, upravne mjere
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine
Primici od financijske imovine
*postotak potkategorije predstavlja udio potkategorije u ukupnom iznosu proračuna

PRIHODI I PRIMICI


Ukupni prihodi i primici Općine Velika Ludina za 2021. godinu planirani su u iznosu od 21.179.000,00 kuna


Prihodi od poslovanja

Prihodi od poslovanja Općine Velika Ludina za 2021. godinu planirani su u iznosu od 14.379.000,00,00 kuna, a čine ih:

1. Prihodi od poreza planirani u iznosu od 4.829.000,00 kuna, od toga Porez i prirez na dohodak planiran u iznosu od 4.500.000,00 kuna, Porezi na imovinu planiran u iznosu od 250.000,00 kuna i Porezi na robu i usluge planiran u iznosu od 79.000,00 kuna

2. Pomoći od subjekata unutar opće države planirane u iznosu od 5.250.000,00 kuna, od toga Kapitalne pomoći od institucija i tijela Europske unije planirane u iznosu od 5.000.000,00 kuna, Pomoći iz proračuna 200.000,00 kuna i tekuće pomoći od HZMO, HZZ, HZZO planirane u iznosu od 50.000,00 kuna

3. Prihodi od imovine planirani u iznosu od 2.800.000,00, od toga Prihodi od financijske imovine planirani u iznosu od 100.000,00 kuna i Prihodi od nefinancijske imovine planirani u iznosu od 2.700.000,00 kuna

4. Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima planirani u iznosu od 1.450.000,00 kuna, od toga administrativne pristojbe planirane u iznosu od 50.000,00 kuna, Prihodi po posebnim propisima planirani u iznosu od 500.000,00 kuna i Komunalni doprinosi i naknade planirani u iznosu od 900.000,00 kuna

5. Kazne, upravne mjere i ostali prihodi planirani u iznosu od 50.000,00 kuna


Prihodi od prodaje nefinancijske imovine

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine planirani u iznosu od 4.800.000,00 kuna, a čine ih Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine planirani u iznosu od 600.000,00 kuna i prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine planirane u iznosu od 4.200.000,00 kuna


Primici od financijske imovine i zaduživanja planirani u iznosu od 2.000.000,00 kuna

Prihodi od financijske imovine i zaduživanja planirani u iznosu od 2.000.000,00 kuna za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora.Proračunski rashodi i izdaci

Rashodi Iznos U %
Rashodi poslovanja 8.792.000,00 kn 41,51 %
> Rashodi za zaposlene 2.774.000,00 kn 13,10 %
> Materijalni rashodi 4.268.000,00 kn 20,15 %
> Financijski rashodi 208.500,00 kn 0,98 %
> Subvencije 100.000,00 kn 0,47 %
> Naknada građanima i kućanstvima 345.000,00 kn 1,63 %
> Ostali rashodi 1.096.500,00 kn 5,18 %
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 7.137.000,00 kn 33,70 %
Izdaci za financijsku imovinu 5.250.000,00 kn 24,79 %
UKUPNO 21.179.000,00 kn
Grafika
Rashodi za zaposlene
Materijalni rashodi
Financijski rashodi
Subvencije
Naknada građanima i kućanstvima
Ostali rashodi
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine
Izdaci za financijsku imovinu
*postotak potkategorije predstavlja udio potkategorije u ukupnom iznosu proračuna

RASHODI I IZDACI


Ukupni rashodi Općine Velika Ludina za 2021. godinu planirani su u iznosu od 21.179.000,00 kuna


Rashodi poslovanja

Rashodi poslovanja Općine Velika Ludina za 2021. godinu planirani su u iznosu od 8.792.00,00 kuna, a čine ih:

1. Rashodi za zaposlene planirani u iznosu od 2.774.000,00 od toga Plaće (Bruto) planirane u iznosu od 2.210.000,00 kuna, Ostali rashodi za zaposlene planirani u iznosu od 144.000,00 kuna i Doprinosi na plaće planirani u iznosu od 420.000,00 kuna

2. Materijalni rashodi planirani u iznosu od 4.268.000,00 kuna, od toga Naknade troškova zaposlenima planirane u iznosu od 120.500,00 kuna, Rashodi za materijal i energiju planirani u iznosu od 514.000,00 kuna, Rashodi za usluge planirani u iznosu od 2.613.000,00 kuna, Naknada troškova osobama izvan radnog odnosa planirana u iznosu od 2.000,00 kuna i Ostali nespomenuti rashodi poslovanja planirani u iznosu od 1.018.500,00 kuna

3. Financijski rashodi planirani u iznosu od 208.500,00 kuna za Ostale financijske rashode 

4. Subvencije planirane u iznosu od 100.000,00 kuna, za Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru 

5. Naknada građanima i kućanstvima planirana u iznosu od 345.000,00 kuna za naknade građanima i kućanstvima iz proračuna

6. Ostali rashodi planirani u iznosu od 1.096.500,00 kuna, od toga Tekuće donacije planirane u iznosu od 846.500,00 kuna i Kazne, penali i naknade štete planirane u iznosu od 250.000,00 kuna


Rashodi za nabavu nefinancijske imovine


Rashodi za nabavu nefinancijske imovine planirani u iznosu od 7.137.000,00 kuna, a čine ih:

1. Rashodi za nabavu neproizvedene imovine planirani u iznosu od 250.000,00 kuna za nematerijalnu imovinu

2. Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine planirani u iznosu od 6.887.000,00 kuna, od toga Građevinski objekti planirani u iznosu od 5.920.000,00 kuna, Postrojenja i oprema planirana u iznosu od 200.000,00 kuna, kupnja traktora s priključcima planirano u iznosu od 700.000,00 kuna, knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti 40.000,00 kuna i ulaganje u računalne programe planirano u iznosu od 27.000,00 kuna


Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova

Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova planirano je 5.250.000,00 kuna za Otplata glavnice primljenih zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora


OPIS POSEBNOG DIJELA PRORAČUNA


ZA OPĆINSKO VIJEĆE PLANIRANO JE IZDVOJITI 744.000,00 KUNA


Program 1001 Donošenje akata i mjera iz djelokruga predstavničkog, izvršnog tijela i mjesne samouprave planirano u iznosu od 230.000,00 kuna


Za predstavnička i izvršna tijela planirano je 230.000,00 kuna za ostale rashode poslovanja


Program 1002 Program političkih stranaka planiran u iznosu od 514.000,00 kuna

1. Za osnovne funkcije stranaka planirano je 14.000,00 za tekuće donacije i ostali rashodi

2. Za Dan općine planirano je 200.000,00 kuna, od toga rashodi za usluge 30.000,00 kuna i ostali rashodi poslovanja 170.000,00 kuna 

3. Za održavanje izbora planirano je 300.000,00 kuna za ostale rashode poslovanja


JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL PLANIRANO U IZNOSU OD 20.435.000,00 KUNA


ZA JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL PLANIRANO JE 13.348.000,00 KUNA


Program 1003 Jedinstveni upravni odjel planirano u iznosu od 4.392.500,00 kuna

1. Za rashode za zaposlene planirano je 1.402.000,00 kuna, od toga 

• Rashodi za zaposlene planirani u iznosu od 1.340.000,00 kuna, od toga plaće (bruto) 1.050.000,00 kuna, ostali rashodi za zaposlene 90.000,00 kuna i doprinosi na plaću 200.000,00 kuna

• Materijalni rashodi planirani u iznosu od 62.000,00 kuna, od toga naknade troškova zaposlenima (dnevnica) 5.000,00 kuna, službena putovanja 20.000,00 kuna, naknada za prijevoz na posao i s posla 25.000,00 kuna, seminari, savjetovanja i simpozij 10.000,00 kuna i tečajevi i stručni ispit 2.000,00 kuna,

2. Za materijalne rashode planirano je 1.704.500,00 kuna, od toga Rashodi za materijal i energiju 294.000,00 kuna, rashodi za usluge 1.193.000,00 kuna, naknada troškova osobama izvan radnog odnosa 2.000,00 kuna i ostali nespomenuti rashodi poslovanja 215.500,00 kuna

3. Za financijske rashode planirano je 336.000,00 kuna za ostale financijske rashode

4. Rashodi za nabavu dugotrajne neproizvedene imovine i nefinancijske imovine planirani u iznosu od 950.000,00 kuna za nematerijalnu imovinuProgram 1004 Upravljanje imovinom planirano u iznosu od 130.000,00 kuna

1. Za održavanje zgrada za redovno korištenje planirano je 30.000,00 kuna za rashode za usluge

2. Za uređenje pučkih domova –planirano je 100.000,00 kuna za građevinske objekte


Program 1005 Opremanje uredskog prostora planirano je 55.000,00 kuna

Za rashode za nabavu dugotrajne neproizvedene imovine planirano je 55.000,00 kuna, od toga postrojenje i oprema 30.000,00 kuna i ulaganje u računalne programe 25.000,00 kuna


Program 1006 Razvoj i sigurnost prometa planirano u iznosu od 2.100.000,00 kuna 

1. Za Ulica Bukovica, Grabrov Potok planirano je 600.000,00 kuna za građevinske objekte

2. Za Obrtnička ulica, Velika Ludina, planirano je 100.000,00 kuna za građevinske objekte

3. Za Ulicu Mije Stuparića, Vidrenjak –planirano je 1.200.000,00 kuna za građevinske objekte

4. Za Cvjetnu ulicu, Velika Ludina planirano je 200.000,00 kuna za građevinske objekteVATROGASTVO I CIVILNA ZAŠTITA 


Program 1007 Organiziranje i provođenje zaštite i spašavanja planirano u iznosu od 195.000,00 kuna

1. Za osnovnu djelatnost zaštite od požara VZO Općine planirano je 185.000,00 kuna za tekuće donacije

2. Za civilnu zaštitu planirano je 5.000,00 kuna za tekuće donacije

3. Za Hrvatsku gorsku službu spašavanja planirano je 5.000,00 kuna za tekuće donacijeKOMUNALNA INFRASTRUKTURA


Program 1008 Održavanje objekata i uređaja komunalne infrastrukture planirano u iznosu od 4.770.000,00 kuna

1. Za održavanje nerazvrstanih cesta – makadamski putevi, bankine, popravke asfalta, cestovnih jaraka i propusta, klizišta i dr. planirano je 350.000,00 kuna za rashode za usluge

2. Za održavanje cesta u zimskim uvjetima planirano je 250.000,00 kuna za rashode za usluge

3. Za održavanje zelenih i javnih površina planirano je 330.000,00 kuna za rashode za usluge

4. Za uređenje groblja planirano je 10.000,00 kuna rashode za usluge

5. Za uređenje groblja (ograda, cesta, staze) planirano je 1.120.000,00 kuna za rashode za usluge

6. Za rekonstrukciju i modernizaciju javne rasvjete(LED rasvjeta)  planirano je 2.000.000,00 kuna za rashode za usluge

7. Za popravak autobusnih kućica planirano je 15.000,00 kuna za rashode za usluge

8. Za nabavu prometnih znakova planirano je 15.000,00 kuna za rashode za usluge za rashode za usluge

9. Za Vodovod Ludinica planirano je 600.000,00 kuna za građevinske objekte

10. Za izgradnju Autobusne kućice planirano je 30.000,00 kuna za rashode za usluge

11. Za održavanje javne rasvjete planirano je 50.000,00 kuna ta rashode za usluge


GOSPODARSTVO


Program 1009 Potpora u poljoprivredi planirano u iznosu od 285.000,00 kuna

1. Za sufinanciranje troška osjemenjivanja krava plotkinja planirano je 35.000,00 kuna za rashode za usluge

2. Za naknadu štete planirano je 250.000,00 kuna za naknade štete


Program 1010 Jačanje gospodarstva planirano u iznosu od 100.000,00 kuna

1. Za subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru planirano je 100.000,00 kuna, od toga krediti za komunalnu zonu 50.000,00 kuna, sufinanciranje CS Mala Ludina 50.000,00 


ŠKOLSTVO


Program 1011 Javne potrebe iznad standarda u školstvu planirano u iznosu od 286.500,00 kuna

1. Za sufinanciranje troškova školske kuhinje u OŠ Ludina planirano je 75.000,00 kuna za tekuće donacije

2. Za sufinanciranje produžene nastave planirano je 45.000,00 kuna

3. Za ostale tekuće donacije – škola plivanja OŠ Ludina planirano je 21.500,00 kuna za tekuće donacije

4. Za stipendije i školarine planirano je 100.000,00 kuna za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna

5. Za sufinanciranje učeničkih domova planirano je 45.000,00 kuna za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna


SOCIJALNA SKRB


Program 1012 Socijalna skrb planirano u iznosu od 200.000,00 kuna

1. Za pomoć za stanovanje, jednokratne pomoći planirano je 80.000,00 kuna za naknade građanima i kućanstvima u novcu

2. Za jednokratne novčane pomoći roditeljima- novorođenčad planirano je 60.000,00 kuna za naknade građanima i kućanstvima u novcu

3. Za podmirenje troškova drva za ogrjev planirano je 45.000,00 kuna za naknade građanima i kućanstvima u novcu

4. Za podmirenje troškova logopeda planirano je 15.000,00 kuna za naknade građanima i kućanstvima u novcuPROGRAMSKA DJELATNOST SPORTA 


Program 1013 Razvoj spota i rekreacije planirano u iznosu od 285.000,00 kuna

1. Za NK „Sokol“ planirano ju 230.000,00 kuna za tekuće donacije u novcu

2. Za RK „Laurus“ planirano je 35.000,00 kuna za tekuće donacije u novcu

3. Za „Šaran“ športsko ribolovnu udrugu planirano je 10.000,00 kuna za tekuće donacije u novcu

4. Za ostala sportska društva planirano je 10.000,00 kuna za tekuće donacije u novcu


ZAŠTITA OKOLIŠA


Program 1014 Zaštita okoliša planiran u iznosu od 245.000,00 kuna

1. Za odvoz i zbrinjavanje otpada, sanaciju komunalne deponije planirano je 30.000,00 kuna za rashode za usluge

2. Za dimnjačarske i ekološke usluge planirano je 25.000,00 kuna za rashode za usluge

3. Za čišćenje smetlišta planirano je 10.000,00 kuna za rashode za usluge

4. Za nabavu kontejnera i spremnika za smeće planirano je 150.000,00 kuna za rashode za usluge

5. Za program zaštite divljači planirane u iznosu od 30.000,00 kuna za donacije za provedbu programa zaštite od divljači. 


Program 1015 Zaštita, očuvanje i unapređenje zdravlja planirano u iznosu od 120.000,00 kuna

1. Za deratizaciju planirano je 60.000,00 kuna za rashode za usluge

2. Za sanitarno – higijeničarske poslove planirano je 30.000,00 kuna za rashode za usluge

3. Za troškove prijevoza laboratorijskih uzoraka planirano je 25.000,00 kuna za rashode za usluge

4. Za sterilizaciju i kastraciju životinja (sufinanciranje 50%) planirano je 5.000,00 kuna za rashode za usluge


DJELATNOST KULTURE


Program 1016 Obnova sakralnih objekata planirana u iznosu od 60.000,00 kuna

Za Crkvu Sv. Mihaela u Velikoj Ludini planirano je 60.000,00 kuna za tekuće donacije u novcu


Program 1017 Program očuvanja kulturne baštine planirano u iznosu od 35.000,00 kuna

1. Za KUD „Mijo Stuparić“ planirano je 30.000,00 kuna, od toga 25.000,00 kuna za tekuće donacije u novcu i 5.000,00 kuna za tekuće donacije u novcu ( obilježavanje Miholja)

2. Za promociju knjiga i očuvanje kulturne baštine planirano je 5.000,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene za tekuće donacije u novcuRAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA


Program 1018 razvoj civilnog društva planiran u iznosu od 89.000,00 kuna 

1. Za UHVIBDR Velika Ludina planirano je 15.000,00 kuna za tekuće donacije u novcu

2. Za LAG Moslavina planirano je 3.000,00 kuna za ostale nespomenute rashode poslovanja

3. Za humanitarnu djelatnost Crvenog križa planirano je 25.000,00 kuna za tekuće donacije u novcu

4. Za udruženje slijepih planirano je 6.000,00 kuna za tekuće donacije u novcu

5. Za OSI Udruga osoba s invaliditetom planirano je 5.000,00 kuna za tekuće donacije u novcu

6. Za udrugu stočara, voćara i vinogradara planirano je 25.000,00 kuna za tekuće donacije u novcu

7. Za ostale udruge planirano je 10.000,00 kuna za tekuće donacije u novcu


JAVNE USTANOVE PREDŠKOLSKOG ODGOJA I OSNOVNOG OBRAZOVANJA PLANIRANO U IZNOSU OD 6.830.000,00 KUNA


Program 1019 Program predškolskog odgoja planirano u iznosu od 6.830.000,00 kuna


Za odgojno i administrativno tehničko osoblje Dječji vrtić Ludina planirano je 6.830.000,00 kuna, od toga:

1. Rashodi poslovanja planirani u iznosu od 1.810.000,00 kuna, od toga:

• Rashodi za zaposlene planirani u iznosu od 1.300.000,00 kuna, od toga plaće za redovan rad 1.050.000,00 kuna, ostali rashodi za zaposlene 50.000,00 kuna i doprinosi na plaće 200.000,00 kuna

• Materijalni rashodi planirani u iznosu od 390.000,00 kuna, od toga naknade troškova zaposlenima 50.000,00 kuna, rashodi za materijal i energiju 190.000,00 kuna, rashodi za usluge 75.000,00 kuna, ostali nespomenuti rashodi poslovanja 75.000,00 kuna 

• Financijski rashodi planirani u iznosu od 120.000,00 kuna; od toga  za ostale financijske rashode 5.000,00 kuna i 115.000,00 kuna za kamate na kreditno zaduženje

2. Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine planirani u iznosu od 20.000,00 kuna za postrojenje i opremu

3. Izdaci za financijsku imovinu i otplatu zajmova planirano je u iznosu od 5.000.000,00 kuna za otplatu glavnice primljenih zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora


DJELATNOST KULTURE 

Program 1020 Program javnih potreba u kulturi planiran u iznosu od 257.000,00 kuna


Za administrativno i tehničko osoblje planirano u iznosu od 257.000,00 kuna, od toga:

• Rashodi za zaposlene planirani u iznosu od 134.000,00 kuna, a čine ih plaće za redovan rad 110.000,00 kuna, ostali rashodi za zaposlene 4.000,00 kuna i doprinosi na plaću 20.000,00 kuna 

• Materijalni rashodi planirani u iznosu od 78.500,00 kuna, od toga prijevoz na posao i sa posla 6.500,00 kuna, naknade troškova zaposlenima 2.000,00 kuna, rashodi za materijal i energiju 30.000,00 kuna, rashodi za usluge 15.000,00 kuna i ostali nespomenuti rashodi poslovanja 25.000,00 kuna

• Financijski rashodi planirani u iznosu od 2.500,00 kuna za ostale financijske rashode

• Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine planirani u iznosu od 42.000,00 kuna za knjige u knjižnici


Sudjelovanje:

Molimo Vas prijavite se kako biste mogli sudjelovati u donošenju proračuna prijava

Vijesti

Dokumenti

 1. Prijedlog Proračuna Općine Velika Ludina za 2021. godinu i projekcije proračuna za 2022. i 2023. godinu
  PREUZMI:

 2. Proračun Općine Velika Ludina za 2021. godinu i projekcije proračuna za 2022. i 2023. godinu
  PREUZMI:

 3. Odluka o Proračunu Općine Velika Ludina za 2021. g.
  PREUZMI:

 4. Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Velika Ludina za 2021.g
  PREUZMI:

 5. Bilješke uz Financijski izvještaj Proračuna Općine Velika Ludina 2020.
  PREUZMI:

 6. Konsolidirani financijski izvjestaj za razdoblje 01.01-31.12.2020. g.
  PREUZMI:

 7. Obrazloženje proračuna 2021
  PREUZMI:

 8. Odluka o I.izmjenama i dopunama proračuna za 2021. godinu
  PREUZMI:

 9. Odluka o izvršavanju I.izmjena i dopuna proračuna za 2021. godinu
  PREUZMI:

 10. I.izmjene i dopune Proračuna Općine Velika Ludina za 2021. godinu i projekcija proračuna za 2022. i 2023.godinu
  PREUZMI:

 11. I. Izmjene i dopune Plana razvojnih programa za 2021. godinu
  PREUZMI:

 12. I. izmjene i dopune Programa građenja, održavanja i uređenja komunalne infrastrukture
  PREUZMI:

 13. Polugodišnji izvještaj o izvršenju programa za 2021. godinu
  PREUZMI:

 14. Izvještaj o izvršenju proračuna Općine Velika Ludina za razdoblje 01.01.2021. do 30.06.2021. godine
  PREUZMI:

 15. Izvršenje programa građenja, održavanja i uređenja komunalne infrastrukture 01.01.-30.06.2021.
  PREUZMI:

Više