Pretražite općinu ili grad

Proračun za godinu:

Općina Velika Ludina

  Kontakt podaci
  Općina Velika Ludina
  Sv. Mihaela 37, 44316, Velika Ludina
  OIB: 02359032919
  044 658 935
  opcina@ludina.hr

PRORAČUNSKI VODIČ ZA GRAĐANE ZA 2022. GODINU


Poštovani građani,

predstavljamo Vam „Vodič za građane“ za 2022. godinu. U njemu je prikazano na koji način Općina Velika Ludina prikuplja i investira sredstva. Kako bismo Vam omogućili uvid u rad naše Općine i učinili je što transparentnijom nastavljamo s projektom koji se nalazi na Internet stranici www.proracun.hr te na našoj službenoj stranici www.opcina-vludina.hr.

Kroz ovaj projekt želimo Vam prenijeti informacije pomoću kojih možete pratiti raspolaganje proračunskim sredstvima. Vi, dragi građani i građanke, možete svojim prijedlozima i komentarima pridonijeti zajedničkom nam cilju da dostupne resurse raspodijelimo na što učinkovitiji način za boljitak i napredak naše zajednice. 

U 2022. godini nastavljamo s realizacijom infrastrukturnih projekata koji su od velike važnosti za Općinu. Dio sredstava izdvajamo za održavanje zgrada, održavanje nerazvrsrtanih cesta – makadamski putevi, bankine, popravci asfalta, klizišta i drugo, održavanje cesta u zimskom periodu, održavanje zelenih i javnih površina, javne rasvjete i uređenje groblja.

Također planiramo napraviti vodovod u naselju Ludinica, urediti društveni dom Velika Ludina i Vidrenjak te dograditi i rekonstruirati vatrogasni dom Velika Ludina. 

U planu je i izrada projektne dokumetacije za športsku dvoranu, te kupnja radnog stroja (traktor) sa potrebnim radnim priključcima.

U cilju stvaranja ljepše i ugodnije Općine nastavljamo s projektom uređenja općinskih ulica, Ulice Bukovica u Grabovom Potoku, Cvjetne ulice i Obrtničke ulice u Velikoj Ludini. 

Kako bi potrebe poljoprivrednika i poduzetnika bile što bolje shvaćene i prikladno popraćene poticajnim mjerama, Općina Velika Ludina osigurava sredstva za sufinanciranje troškova osjemenjivanja krava plotkinja, naknadu štete kroz isplatu subvencija i subvencije trgovačkim društvima.

Brinemo i o prevenciji zdravlja kroz edukativne programe, a posebnu pažnju posvetit ćemo djeci s teškoćama u razvoju kroz sufinanciranje troškova logopeda.

Obrazvanje mladih od velikog nam je značaja stoga naše učenike i studente pdoržavamo i financijski im olakšavamo kroz stipendije i školarine, sufinanciramo trošak školske kiuhinje, produženi boravak, trošak učeničkih domova i dopunskog obrazovnog materijala.

Kod izrade općinskog proračuna uvijek se vodimo načelom da nam je podizanje kvalitete života naših mještana osnovno mjerilo. Želimo da naša Općina bude ugodno mjesto za život i razlog za ostanak mladim obiteljima. Uz jednokratne novčane naknade za novorođeno dijete od 2000 kuna za prvo i svako sljedeće dijete, Općina sufinancira i boravak djece u vrtiću. 

Naravno, brinemo i o najugroženijoj skupini stanovnika te dio sredstava iz proračuna izdvajamo za provedbu socijalnog programa, pružamo pomoć obiteljima slabijeg imovinskog stanja kako bismo im pružili neke od osnovnih stvari potrebne za život kao što su jednokratne novčane pomoći, sufinanciranje troškova stanovanja, sufinanciranje prijevoza i pomoć za ogrjev.

Na području naše Općine djeluju brojne sportske i kulturne Udruge koje obogaćuju naš društveni život. Stoga njihovo djelovanje kao i brojne manifestacije koje održavaju zaslužuju financijsku podršku Općine .


Dragi stanovnici izdvojili smo dio projekata koje želimo realizirati u 2022. godini.

Ukoliko mislite kako nam je još nešto potrebno kako bismo poboljšali našu Općinu molimo da nam napišete.

Vaše prijedloge, sugestije i komentare možete ostavljati do 8.12.2021. kada ćemo sve zaprimljeno uzeti u obzir te na sjednici Općinskog vijeća predstaviti, te prihvaćeno uvrstiti u konačan proračun za 2022. godinu.

Savjetovanje za prijedlog Proračuna je trajalo od 8.11.2021. do 8.12.2021. godine


Vaš Načelnik!

Prijedlog proračuna je dokument u kojem su navedeni planirani prihodi i rashodi koje načelnik općine predlaže te kao takav ide na usvajanje Općinskom vijeću. Ovim putem želimo uključiti sve svoje građane u sam proces donošenja proračuna davanjem svojih prijedloga, sugestija i komentara na prijedlog proračuna koji možete pronaći OVDJE.


OBRAZLOŽENJE PRORAČUNA


Što je proračun?

Proračun je akt kojim se procjenjuju prihodi i primici te utvrđuju rashodi i izdaci Općine Velika Ludina za proračunsku godinu, a sadrži i projekciju prihoda i primitaka te rashoda i izdataka za slijedeće dvije godine. 

U ovom Vodiču za građane bit će prikazan sažetak prijedloga proračuna Općine Velika Ludina za 2022. godinu s najvažnijim smjernicama razvoja Općine Velika Ludina koji pojašnjava planove i aktivnosti. Ovim pregledom Općinskog proračuna želimo omogućiti svim građanima uvid u prihode i rashode Općine Velika Ludina kako bi imali transparentnu i potpunu informaciju o tome gdje i kako se troši općinski novac, kao i da bismo potaknuli sve građane na aktivno sudjelovanje u komentiranju, predlaganju i sugeriranju Općinskog proračuna.


Proračun sadržava:

1. Opći dio proračuna sačinjavaju:

• Račun prihoda i rashoda u kojem su prikazani svi prihodi i rashodi prema ekonomskoj klasifikaciji (npr. prihodi od poreza, imovine, pristojbi te rashodi za nabavu nefinancijske imovine, rashodi za usluge tekućeg i investicijskog održavanja, rashodi za zaposlene, financijski rashodi). 

• Račun zaduživanja/financiranja koristi se u trenutku kada postoje viškovi ili manjkovi. Na računu zaduživanja/financiranja prikazuju se izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova te primici od financijske imovine i zaduživanja.Slikoviti prikaz općeg dijela proračuna:


 

Račun prihoda i rashoda prikazuje prikupljena i potrošena sredstva u toku jedne godine stoga se on sastoje od prihoda i rashoda. Račun zaduživanja/financiranja sastoji se od: primitaka od financijske imovine i zaduživanja te izdataka za financijsku imovinu i otplate zajmova. Na račun zaduživanja/financiranja upisuju se viškovi nastali većim prilivom prihoda od rashoda te manjkovi nastali većim odlivom sredstava u rashode od priliva prihoda.


2. Poseban dio proračuna sačinjava:

plan rashoda i izdataka raspoređen po organizacijskim jedinica (odjelima) i proračunskim korisnicima iskazanih po vrstama te raspoređenih u programe koji se sastoje od aktivnosti i projekata. 


Proračunski korisnici:

Proračunski korisnici su ustanove, tijela javne vlasti kojima je JLS osnivač ili suosnivač. Financiranje proračunskih korisnika je većim dijelom iz proračuna svog osnivača ili suosnivača. Proračunski korisnici JLS mogu biti: dječji vrtići, knjižnice, javne vatrogasne postrojbe, muzeji, kazališta, domovi za starije i nemoćne osobe… 

Proračunski korisnici Općine Velika Ludina su: Dječji vrtić Ludina i Knjižnica i čitaonica Velika Ludina


Zakoni i sankcije

Proračun se donosi za jednu fiskalnu (proračunsku) godinu. Kod nas se fiskalna godina poklapa s kalendarskom i traje od 01. siječnja do 31. prosinca. Jedini ovlašteni predlagatelj Proračuna je Općinski načelnik. Općinski Načelnik jedinice lokalne samouprave odgovoran je za zakonito planiranje i izvršavanje proračuna, za svrhovito, učinkovito i ekonomično raspolaganje proračunskim sredstvima. Proračun donosi (izglasava) Općinsko vijeće do kraja godine. Ako se ne donese proračun prije početka proračunske godine, privremeno se, a najduže za prva tri mjeseca proračunske godine, na osnovi odluke o privremenom financiranju koja mora biti donesena do 31. prosinca, nastavlja financiranje poslova, funkcija i programa tijela jedinica lokalne i područne samouprave i drugih proračunskih i izvanproračunskih korisnika.

U slučaju kada je raspušteno samo Općinsko vijeće, a općinski načelnik nije razriješen, do imenovanja povjerenika Vlade Republike Hrvatske, financiranje se obavlja izvršavanjem redovnih i nužnih rashoda i izdataka temeljem odluke o financiranju nužnih rashoda i izdataka koju donosi općinski načelnik.

Po imenovanju povjerenika Vlade Republike Hrvatske, općinski načelnik predlaže povjereniku novu odluku o financiranju nužnih rashoda i izdataka u koju su uključeni ostvareni prihodi i primici te izvršeni rashodi i izdaci u vremenu do dolaska povjerenika. Ako se do 31. ožujka ne donese proračun, povjerenik donosi odluku o financiranju nužnih rashoda i izdataka za razdoblje do donošenja proračuna.Proračunski prihodi i primici

Prihodi i primici Iznos Iznos € U %
Prihodi od poslovanja 11.707.500,00 kn 1.553.852,28 € 78,53 %
> Prihodi od poreza 3.407.500,00 kn 452.252,97 € 22,86 %
> Pomoći od subjekata unutar opće države 4.150.000,00 kn 550.799,65 € 27,84 %
> Prihodi od imovine 2.450.000,00 kn 325.170,88 € 16,43 %
> Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima 1.650.000,00 kn 218.992,63 € 11,07 %
> Kazne, upravne mjere i ostali prihodi 50.000,00 kn 6.636,14 € 0,34 %
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine 3.200.000,00 kn 424.712,99 € 21,47 %
> Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine 350.000,00 kn 46.452,98 € 2,35 %
> Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine 2.850.000,00 kn 378.260,00 € 19,12 %
UKUPNO 14.907.500,00 kn 1.978.565,27 €
Grafika
Prihodi od poreza
Pomoći od subjekata unutar opće države
Prihodi od imovine
Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima
Kazne, upravne mjere i ostali prihodi
Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine
Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine
*postotak potkategorije predstavlja udio potkategorije u ukupnom iznosu proračuna

PRIHODI I PRIMICI


Ukupni prihodi Općine Velika Ludina za 2022. godinu planirani su u iznosu od 14.907.500,00 kuna


Prihodi od poslovanja

Prihodi od poslovanja Općine Velika Ludina za 2022. godinu planirani su u iznosu od 11.707.500,00 kuna, a čine ih:

1. Prihodi od poreza planirani u iznosu od 3.407.500,00 kuna, od toga Porez i prirez na dohodak planiran u iznosu od 3.067.500,00 kuna, Porezi na imovinu planiran u iznosu od 200.000,00 kuna i Porezi na robu i usluge planiran u iznosu od 140.000,00 kuna

2. Pomoći od subjekata unutar opće države planirane u iznosu od 4.150.000,00 kuna, od toga Kapitalne pomoći od institucija i tijela Europske unije planirane u iznosu od 1.800.000,00 kuna, Pomoći iz proračuna 2.300.000,00 kuna i tekuće pomoći od HZMO, HZZ, HZZO planirane u iznosu od 50.000,00 kuna

3. Prihodi od imovine planirani u iznosu od 2.450.000,00, od toga Prihodi od financijske imovine planirani u iznosu od 100.000,00 kuna i Prihodi od nefinancijske imovine planirani u iznosu od 2.350.000,00 kuna

4. Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima planirani u iznosu od 1.650.000,00 kuna, od toga administrativne pristojbe planirane u iznosu od 50.000,00 kuna, Prihodi po posebnim propisima planirani u iznosu od 600.000,00 kuna i Komunalni doprinosi i naknade planirani u iznosu od 1.000.000,00 kuna

5. Kazne, upravne mjere i ostali prihodi planirani u iznosu od 50.000,00 kuna


Prihodi od prodaje nefinancijske imovine

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine planirani u iznosu od 3.200.000,00 kuna, a čine ih Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine planirani u iznosu od 350.000,00 kuna i prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine planirane u iznosu od 2.850.000,00 kuna
Proračunski rashodi i izdaci

Rashodi Iznos Iznos € U %
Rashodi poslovanja 8.960.500,00 kn 1.189.262,72 € 60,11 %
> Rashodi za zaposlene 2.969.000,00 kn 394.054,02 € 19,92 %
> Materijalni rashodi 4.209.500,00 kn 558.696,66 € 28,24 %
> Financijski rashodi 99.000,00 kn 13.139,56 € 0,66 %
> Naknada građanima i kućanstvima 345.000,00 kn 45.789,37 € 2,31 %
> Subvencije 100.000,00 kn 13.272,28 € 0,67 %
> Ostali rashodi 1.238.000,00 kn 164.310,84 € 8,30 %
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 5.417.000,00 kn 718.959,45 € 36,34 %
> Rashodi za nabavu neproizvedene imovine 410.000,00 kn 54.416,35 € 2,75 %
> Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 5.007.000,00 kn 664.543,10 € 33,59 %
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova 530.000,00 kn 70.343,09 € 3,56 %
UKUPNO 14.907.500,00 kn 1.978.565,27 €
Grafika
Rashodi za zaposlene
Materijalni rashodi
Financijski rashodi
Naknada građanima i kućanstvima
Subvencije
Ostali rashodi
Rashodi za nabavu neproizvedene imovine
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova
*postotak potkategorije predstavlja udio potkategorije u ukupnom iznosu proračuna

RASHODI I IZDACI


Ukupni rashodi Općine Velika Ludina za 2022. godinu planirani su u iznosu od 14.907.500,00 kuna


Rashodi poslovanja

Rashodi poslovanja Općine Velika Ludina za 2022. godinu planirani su u iznosu od 8.960.500,00 kuna, a čine ih:

1. Rashodi za zaposlene planirani u iznosu od 2.969.000,00 od toga Plaće (Bruto) planirane u iznosu od 2.360.000,00 kuna, Ostali rashodi za zaposlene planirani u iznosu od 159.000,00 kuna i Doprinosi na plaće planirani u iznosu od 450.000,00 kuna

2. Materijalni rashodi planirani u iznosu od 4.209.500,00 kuna, od toga Naknade troškova zaposlenima planirane u iznosu od 169.000,00 kuna, Rashodi za materijal i energiju planirani u iznosu od 594.500,00 kuna, Rashodi za usluge planirani u iznosu od 2.840.500,00 kuna, Naknada troškova osobama izvan radnog odnosa planirana u iznosu od 2.000,00 kuna i Ostali nespomenuti rashodi poslovanja planirani u iznosu od 603.500,00 kuna

3. Financijski rashodi planirani u iznosu od 99.000,00 kuna za Ostale financijske rashode 

4. Subvencije planirane u iznosu od 100.000,00 kuna, za Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru 

5. Naknada građanima i kućanstvima planirana u iznosu od 345.000,00 kuna za naknade građanima i kućanstvima iz proračuna

6. Ostali rashodi planirani u iznosu od 1.238.000,00 kuna, od toga Tekuće donacije planirane u iznosu od 988.000,00 kuna i Kazne, penali i naknade štete planirane u iznosu od 250.000,00 kuna


Rashodi za nabavu nefinancijske imovine

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine planirani u iznosu od 5.417.000,00 kuna, a čine ih:

1. Rashodi za nabavu neproizvedene imovine planirani u iznosu od 410.000,00 kuna za nematerijalnu imovinu

2. Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine planirani u iznosu od 5.007.000,00 kuna, od toga Građevinski objekti planirani u iznosu od 3.990.000,00 kuna, Postrojenja i oprema planirana u iznosu od 50.000,00 kuna, kupnja traktora s priključcima planirano u iznosu od 900.000,00 kuna, knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti 40.000,00 kuna i ulaganje u računalne programe planirano u iznosu od 27.000,00 kuna


Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova

Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova planirano je 530.000,00 kuna za Otplata glavnice primljenih zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora


OPIS POSEBNOG DIJELA PRORAČUNA


ZA OPĆINSKO VIJEĆE PLANIRANO JE IZDVOJITI 314.000,00 KUNA


Program 1001 Donošenje akata i mjera iz djelokruga predstavničkog, izvršnog tijela i mjesne samouprave planirano u iznosu od 100.000,00 kuna


Za predstavnička i izvršna tijela planirano je 100.000,00 kuna za ostale rashode poslovanja


Program 1002 Program političkih stranaka planiran u iznosu od 214.000,00 kuna

1. Za osnovne funkcije stranaka planirano je 14.000,00 za tekuće donacije i ostali rashodi

2. Za Dan općine planirano je 200.000,00 kuna, od toga rashodi za usluge 30.000,00 kuna i ostali rashodi poslovanja 170.000,00 kuna 


JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL PLANIRANO U IZNOSU OD 14.593.500,00 KUNA


ZA JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL PLANIRANO JE 11.832.500,00 KUNA


Program 1003 Jedinstveni upravni odjel planirano u iznosu od 4.725.500,00 kuna

1. Za rashode za zaposlene planirano je 1.577.000,00 kuna, od toga 

• Rashodi za zaposlene planirani u iznosu od 1.475.000,0 kuna, od toga plaće (bruto) 1.150.000,00 kuna, ostali rashodi za zaposlene 95.000,00 kuna i doprinosi na plaću 230.000,00 kuna

• Materijalni rashodi planirani u iznosu od 102.000,00 kuna, od toga naknade troškova zaposlenima (dnevnica) 5.000,00 kuna, službena putovanja 20.000,00 kuna, naknada za prijevoz na posao i s posla 25.000,00 kuna, seminari, savjetovanja i simpozij 50.000,00 kuna i tečajevi i stručni ispit 2.000,00 kuna,

2. Za materijalne rashode planirano je 1.777.500,00 kuna, od toga Rashodi za materijal i energiju 284.500,00 kuna, rashodi za usluge 1.275.500,00 kuna, naknada troškova osobama izvan radnog odnosa 2.000,00 kuna i ostali nespomenuti rashodi poslovanja 215.500,00 kuna

3. Za financijske rashode planirano je 61.000,00 kuna za ostale financijske rashode

4. Rashodi za nabavu dugotrajne neproizvedene imovine planirani u iznosu od 1.310.000,00 kuna, od toga 250.000,00 kuna za projekt dvorane,100.000,00 kuna za ostalu nematerijalnu opremu-projekti, 900.000,00 kuna kupnju traktora te radnih priključaka i 60.000,00 kuna za ostala zemljišta


Program 1004 Upravljanje imovinom planirano u iznosu od 1.790.000,00 kuna

1. Za održavanje zgrada za redovno korištenje planirano je 30.000,00 kuna za rashode za usluge

2. Za uređenje doma Velika Ludina planirano je 160.000,00 kuna za građevinske objekte

3. Za rekonstrukciju i dogradnju vatrogasnog doma Ludina planirano je 1.500.000,00 kuna za građevinske objekte,

4. Za uređenje doma Vidrenjak planirano je 100.000,00 kuna za građevinske objekte


Program 1005 Opremanje uredskog prostora planirano je 55.000,00 kuna

Za rashode za nabavu dugotrajne neproizvedene imovine planirano je 55.000,00 kuna, od toga postrojenje i oprema 30.000,00 kuna i ulaganje u računalne programe 25.000,00 kuna


Program 1006 Razvoj i sigurnost prometa planirano u iznosu od 1.400.000,00 kuna 

1. Za Ulica Bukovica, Grabrov Potok planirano je 1.000.000,00 kuna za građevinske objekte

2. Za Obrtnička ulica, Velika Ludina, planirano je 200.000,00 kuna za građevinske objekte

3. Za Cvjetnu ulicu, Velika Ludina planirano je 200.000,00 kuna za građevinske objekteVATROGASTVO I CIVILNA ZAŠTITA 


Program 1007 Organiziranje i provođenje zaštite i spašavanja planirano u iznosu od 220.000,00 kuna

1. Za osnovnu djelatnost zaštite od požara VZO Općine planirano je 210.000,00 kuna za tekuće donacije

2. Za civilnu zaštitu planirano je 5.000,00 kuna za tekuće donacije

3. Za Hrvatsku gorsku službu spašavanja planirano je 5.000,00 kuna za tekuće donacijeKOMUNALNA INFRASTRUKTURA


Program 1008 Održavanje objekata i uređaja komunalne infrastrukture planirano u iznosu od 1.920.000,00 kuna

1. Za održavanje nerazvrstanih cesta – makadamski putevi, bankine, popravke asfalta, cestovnih jaraka i propusta, klizišta i dr. planirano je 350.000,00 kuna za rashode za usluge

2. Za održavanje cesta u zimskim uvjetima planirano je 250.000,00 kuna za rashode za usluge

3. Za održavanje zelenih i javnih površina planirano je 400.000,00 kuna za rashode za usluge

4. Za uređenje groblja planirano je 10.000,00 kuna rashode za usluge

5. Za vodovod Ludinica planirano je 800.000,0 kuna

6. Za održavanje javne rasvjete planirano je 50.000,00 kuna za rashode za usluge

7. Za popravak autobusnih kućica planirano je 15.000,00 kuna za rashode za usluge

8. Za nabavu prometnih znakova planirano je 15.000,00 kuna za rashode za usluge

9. Za izgradnju autobusne kućice planirano je 30.000,00 kuna za rashode za usluge, 


GOSPODARSTVO


Program 1009 Potpora u poljoprivredi planirano u iznosu od 285.000,00 kuna

1. Za sufinanciranje troška osjemenjivanja krava plotkinja planirano je 35.000,00 kuna za rashode za usluge

2. Za naknadu štete planirano je 250.000,00 kuna za naknade štete


Program 1010 Jačanje gospodarstva planirano u iznosu od 285.000,00 kuna

1. Za subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru planirano je 100.000,00 kuna

ŠKOLSTVO


Program 1011 Javne potrebe iznad standarda u školstvu planirano u iznosu od 399.000,00 kuna

1. Za sufinanciranje troškova školske kuhinje u OŠ Ludina planirano je 70.000,00 kuna za tekuće donacije

2. Za sufinanciranje produžene nastave planirano je 70.000,00 kuna

3. Za ostale tekuće donacije – škola plivanja OŠ Ludina planirano je 29.000,00 kuna za tekuće donacije

4. Za stipendije i školarine planirano je 100.000,00 kuna za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna

5. Za sufinanciranje učeničkih domova planirano je 45.000,00 kuna za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna

6. Za sufinanciranje dopunskog obrazovnog materijala planirano je 85.000,00 kuna za tekuće donacije


SOCIJALNA SKRB


Program 1012 Socijalna skrb planirano u iznosu od 200.000,00 kuna

1. Za pomoć za stanovanje, jednokratne pomoći planirano je 80.000,00 kuna za naknade građanima i kućanstvima u novcu

2. Za jednokratne novčane pomoći roditeljima- novorođenčad planirano je 60.000,00 kuna za naknade građanima i kućanstvima u novcu

3. Za podmirenje troškova drva za ogrjev planirano je 45.000,00 kuna za naknade građanima i kućanstvima u novcu

4. Za podmirenje troškova logopeda planirano je 15.000,00 kuna za naknade građanima i kućanstvima u novcu


PROGRAMSKA DJELATNOST SPORTA 


Program 1013 Razvoj spota i rekreacije planirano u iznosu od 310.000,00 kuna

1. Za NK „Sokol“ planirano ju 260.000,00 kuna za tekuće donacije u novcu

2. Za RK „Laurus“ planirano je 35.000,00 kuna za tekuće donacije u novcu

3. Za „Šaran“ športsko ribolovnu udrugu planirano je 5.000,00 kuna za tekuće donacije u novcu

4. Za ostala sportska društva planirano je 10.000,00 kuna za tekuće donacije u novcu


ZAŠTITA OKOLIŠA


Program 1014 Zaštita okoliša planiran u iznosu od 105.000,00 kuna

1. Za odvoz i zbrinjavanje otpada, sanaciju komunalne deponije planirano je 30.000,00 kuna za rashode za usluge

2. Za dimnjačarske i ekološke usluge planirano je 25.000,00 kuna za rashode za usluge

3. Za čišćenje smetlišta planirano je 10.000,00 kuna za rashode za usluge

4. Za zbrinjavanje otpada – azbest – planirano je 40.000,00 kuna za rashode za usluge


Program 1015 Zaštita, očuvanje i unapređenje zdravlja planirano u iznosu od 130.000,00 kuna

1. Za deratizaciju planirano je 60.000,00 kuna za rashode za usluge

2. Za sanitarno – higijeničarske poslove planirano je 40.000,00 kuna za rashode za usluge

3. Za troškove prijevoza laboratorijskih uzoraka planirano je 25.000,00 kuna za rashode za usluge

4. Za sterilizaciju i kastraciju životinja (sufinanciranje 50%) planirano je 5.000,00 kuna za rashode za usluge


DJELATNOST KULTURE


Program 1016 Obnova sakralnih objekata planirana u iznosu od 60.000,00 kuna

Za Crkvu Sv. Mihaela u Velikoj Ludini planirano je 60.000,00 kuna za tekuće donacije u novcu


Program 1017 Program očuvanja kulturne baštine planirano u iznosu od 35.000,00 kuna

1. Za KUD „Mijo Stuparić“ planirano je 30.000,00 kuna, od toga 25.000,00 kuna za tekuće donacije u novcu i 5.000,00 kuna za tekuće donacije u novcu ( obilježavanje Miholja)

2. Za promociju knjiga i očuvanje kulturne baštine planirano je 5.000,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene za tekuće donacije u novcu


RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA


Program 1018 Razvoj civilnog društva planiran u iznosu od 98.000,00 kuna 

1. Za UHVIBDR Velika Ludina planirano je 15.000,00 kuna za tekuće donacije u novcu

2. Za LAG Moslavina planirano je 3.000,00 kuna za ostale nespomenute rashode poslovanja

3. Za humanitarnu djelatnost Crvenog križa planirano je 25.000,00 kuna za tekuće donacije u novcu

4. Za udruženje slijepih planirano je 5.000,00 kuna za tekuće donacije u novcu

5. Za OSI Udruga osoba s invaliditetom planirano je 5.000,00 kuna za tekuće donacije u novcu

6. Za udrugu stočara, voćara i vinogradara planirano je 25.000,00 kuna za tekuće donacije u novcu

7. Za Lovačku udrugu “Košuta“ planirano je 10.000,00 kuna za tekuće donacije u novcu

8. Za ostale udruge planirano je 10.000,00 kuna za tekuće donacije u novcu


JAVNE USTANOVE PREDŠKOLSKOG ODGOJA I OSNOVNOG OBRAZOVANJA PLANIRANO U IZNOSU OD 2.505.000,00 KUNA


Program 1019 Program predškolskog odgoja planirano u iznosu od 2.505.000,00 kuna

-Za odgojno i administrativno tehničko osoblje Dječji vrtić Ludina planirano je 2.475.000,00 kuna, od toga:

1. Rashodi poslovanja planirani u iznosu od 1.925.000,00 kuna, od toga:

• Rashodi za zaposlene planirani u iznosu od 1.360.000,00 kuna, od toga plaće za redovan rad 1.100.000,00 kuna, ostali rashodi za zaposlene 60.000,00 kuna i doprinosi na plaće 200.000,00 kuna

• Materijalni rashodi planirani u iznosu od 530.000,00 kuna, od toga naknade troškova zaposlenima 60.000,00 kuna, rashodi za materijal i energiju 280.000,00 kuna, rashodi za usluge 100.000,00 kuna, premije osiguranja zaposlenih 15.000,00 ostali nespomenuti rashodi poslovanja 75.000,00 kuna 

• Financijski rashodi planirani u iznosu od 35.000,00 kuna; od toga za ostale financijske rashode 5.000,00 kuna i 30.000,00 kuna za kamate na kreditno zaduženje

2. Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine planirani u iznosu od 20.000,00 kuna za postrojenje i opremu

3. Izdaci za financijsku imovinu i otplatu zajmova planirano je u iznosu od 530.000,00 kuna za otplatu glavnice primljenih zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora

-Za uređenje dječjeg vrtića planirano je 30.000,00 kuna za uređenje ograde.


DJELATNOST KULTURE 

Program 1020 Program javnih potreba u kulturi planiran u iznosu od 256.000,00 kuna

Za administrativno i tehničko osoblje planirano u iznosu od 256.000,00 kuna, od toga:

• Rashodi za zaposlene planirani u iznosu od 134.000,00 kuna, a čine ih plaće za redovan rad 110.000,00 kuna, ostali rashodi za zaposlene 4.000,00 kuna i doprinosi na plaću 20.000,00 kuna 

• Materijalni rashodi planirani u iznosu od 77.000,00 kuna, od toga prijevoz na posao i sa posla 5.000,00 kuna, naknade troškova zaposlenima 2.000,00 kuna, rashodi za materijal i energiju 30.000,00 kuna, rashodi za usluge 15.000,00 kuna i ostali nespomenuti rashodi poslovanja 25.000,00 kuna

• Financijski rashodi planirani u iznosu od 3.000,00 kuna za ostale financijske rashode

• Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine planirani u iznosu od 42.000,00 kuna za knjige u knjižnici

Kako bi potrebe poljoprivrednika i poduzetnika bile što bolje shvaćene i prikladno popraćene poticajnim mjerama


Sudjelovanje:

Molimo Vas prijavite se kako biste mogli sudjelovati u donošenju proračuna prijava

Vijesti

Dokumenti

 1. Prijedlog Proračuna Općine Velika Ludina za 2022. godinu i projekcije za 2023. i 2024. godinu
  PREUZMI:

 2. Proračun Općine Velika Ludina z 2022. godinu i projekcije za 2023. i 2024. godinu
  PREUZMI:

 3. Plan razvojnih programa za 2022. godinu
  PREUZMI:

 4. Program civilnog društva Općine Velika Ludina za 2022. godinu
  PREUZMI:

 5. Program građenja, održavanja i uređenja komunalne infrastrukture za 2022. godinu
  PREUZMI:

 6. Program javnih potreba u financiranju predškolskog odgoja Općine Velika Ludina za 2022. godinu
  PREUZMI:

 7. Program javnih potreba iznad standarda u školstvu Općine Velika Ludina za 2022. godinu
  PREUZMI:

 8. Program korištenja sredstava raspolaganja poljo.zemljištem na području Općine Velika Ludina za 2022. godinu
  PREUZMI:

 9. Program javnih potreba u socijalnoj skrbi Općine Velika Ludina za 2022. godinu
  PREUZMI:

 10. Program javnih potreba kulturi Općine Velika Ludina za 2022. godinu
  PREUZMI:

 11. Program razvoj sporta i rekreacije Općine Velika Ludina za 2022. godinu
  PREUZMI:

 12. Program utroška sredstava šumskog doprinosa za 2022. godinu
  PREUZMI:

 13. Program zaštita, očuvanje i uanaprjeđenje zdravlja za 2022. godinu
  PREUZMI:

 14. Program vatrogastvo i civilna zaštita za 2022. godinu
  PREUZMI:

 15. Program utroška sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru za 2022. godinu
  PREUZMI:

Više