Pretražite općinu ili grad

Proračun za godinu:

Općina Biskupija

  Kontakt podaci
  Općina Biskupija
  Trg Ivana Meštrovića 2, Orlić, 22300 Knin
  OIB: 43969776257
  022/660-332
  goran.opcina@gmail.com

Proračun za građane za 2018. godinu


Poštovani građani,

predstavljamo Vam „Proračun za građane“ za 2018. godinu. U njemu je prikazano na koji način Općina Biskupija prikuplja i investira sredstva. Kako bismo Vam omogućili uvid u rad naše Općine i učinili je što transparentnijom ušli smo u projekt koji se nalazi na Internet stranici www.proracun.hr te na našoj službenoj stranici www.biskupija.hr.

Kako bismo Vam pokazali za čega planiramo izdvojiti novac iz Proračuna predstavljamo Vam projekt „Proračun za građane“.

Veliki dio novca iz proračuna izdvojili smo za izgradnju nerazvrstanih cesta u naselju Ridane, Vrbnik i Ramljane, planiramo izgradnju vodovodne mreže vodovoda Vrbnik i izgradnju hidrostanice Orlić, kao i uređenje i održavanje javnih površina, puteva, groblja, javne rasvjete i nerazvrstanih cesta. 

Želimo našu Općinu učiniti ljepšim mjestom za življenje s toga započinjemo s izradom projekta za izgradnju biciklističkih staza kao i rekonstrukciju Doma omladine Biskupija. 

Ulaganje u obrazovanje nam je jako bitno, s toga učenicima osnovne i srednje škole sufinanciramo nabavu udžbenika kao i dio prijevoza jer mladi i obrazovani ljudi temelj su našeg društva i budućnosti.

Kako bismo poticali natalitet i zadržali mlade obitelji roditeljima novorođene djece dajemo jednokratne novčane naknade. 

Socijalno ugroženim stanovnicima osiguravamo jednokratne novčane pomoć, naknade za troškove stanovanja kao i podmirenje troškova ogrijeva.

Dio novca iz proračuna izdvojili za udruge koje nas predstavljaju i koje njeguju našu tradiciju i kulturu.

Dragi stanovnici izdvojili smo dio projekata koje želimo realizirati u 2018. godini.

Ukoliko mislite kako nam je još nešto potrebno kako bismo poboljšali našu Općinu molimo da nam napišete.


Vaš Načelnik!


Poštovani građani savjetovanje za Prijedlog Proračuna Općine Biskupija za 2019. godinu možete pronaći OVDJE.

Proračun za građane za 2019. godinu možete pronaći OVDJE.Što je proračun?

Proračun je akt kojim se procjenjuju prihodi i primici te utvrđuju rashodi i izdaci Općine Biskupija za proračunsku godinu, a sadrži i projekciju prihoda i primitaka te rashoda i izdataka za slijedeće dvije godine. 


U ovom Proračunu za građane bit će prikazan sažetak proračuna Općine Biskupija za 2018. godinu s najvažnijim smjernicama razvoja Općine Biskupija koji pojašnjava planove i aktivnosti. Ovim pregledom Općinskog proračuna želimo omogućiti svim građanima uvid u prihode i rashode Općine Biskupija kako bi imali transparentnu i potpunu informaciju o tome gdje i kako se troši općinski novac, kao i da bismo potaknuli sve građane na aktivno sudjelovanje u komentiranju, predlaganju i sugeriranju Općinskog proračuna.


Proračun sadržava:

1. Opći dio proračuna sačinjavaju:

• Račun prihoda i rashoda u kojem su prikazani svi prihodi i rashodi prema ekonomskoj klasifikaciji (npr. prihodi od poreza, imovine, pristojbi te rashodi za nabavu nefinancijske imovine, rashodi za usluge tekućeg i investicijskog održavanja, rashodi za zaposlene, financijski rashodi). 

• Račun zaduživanja/financiranja koristi se u trenutku kada postoje viškovi ili manjkovi. Na računu zaduživanja/financiranja prikazuju se izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova te primici od financijske imovine i zaduživanja.


Slikoviti prikaz općeg dijela proračuna:Račun prihoda i rashoda prikazuje prikupljena i potrošena sredstva u toku jedne godine stoga se on sastoje od prihoda i rashoda. Račun zaduživanja/financiranja sastoji se od: primitaka od financijske imovine i zaduživanja te izdataka za financijsku imovinu i otplate zajmova. Na račun zaduživanja/financiranja upisuju se viškovi nastali većim prilivom prihoda od rashoda te manjkovi nastali većim odlivom sredstava u rashode od priliva prihoda.

2. Poseban dio proračuna sačinjava:

plan rashoda i izdataka raspoređen po organizacijskim jedinica (odjelima) i proračunskim korisnicima iskazanih po vrstama te raspoređenih u programe koji se sastoje od aktivnosti i projekata. 


3. Plan razvojnih programa

Plan razvojnih programa sadrži strateški planirane rashode na nefinancijskoj imovini i plan kapitalnih pomoći i donacija iskazanih po izvorima prihoda za izvedbu programa. Što znači da se u planu razvojnih programa detaljno planiraju rashodi po programima za tri godine koji moraju biti mjerljivi i unose se u kolonu pokazatelji rezultata. Ovime se postižu veći rezultati u ostvarenju pojedinih ciljeva. Plan razvojnih programa sastavni je dio proračuna.


Treba napomenuti da Proračun nije statičan akt već se sukladno Zakonu može mijenjati tijekom proračunske godine. Ta izmjena se naziva rebalans proračuna. Procedura izmjena/rebalansa Proračuna identična je proceduri njegova donošenja


Proračunski korisnici:

Proračunski korisnici su ustanove, tijela javne vlasti kojima je JLS osnivač ili suosnivač. Financiranje proračunskih korisnika je većim dijelom iz proračuna svog osnivača ili suosnivača. Proračunski korisnici JLS mogu biti: dječji vrtići, knjižnice, javne vatrogasne postrojbe, muzeji, kazališta, domovi za starije i nemoćne osobe… 


Zakoni i sankcije

Proračun se donosi za jednu fiskalnu (proračunsku) godinu. Kod nas se fiskalna godina poklapa s kalendarskom i traje od 01. siječnja do 31. prosinca. Jedini ovlašteni predlagatelj Proračuna je Općinski načelnik. Općinski Načelnik jedinice lokalne samouprave odgovoran je za zakonito planiranje i izvršavanje proračuna, za svrhovito, učinkovito i ekonomično raspolaganje proračunskim sredstvima. Proračun donosi (izglasava) Općinsko vijeće do kraja godine. Ako se ne donese proračun prije početka proračunske godine, privremeno se, a najduže za prva tri mjeseca proračunske godine, na osnovi odluke o privremenom financiranju koja mora biti donesena do 31. prosinca, nastavlja financiranje poslova, funkcija i programa tijela jedinica lokalne i područne samouprave i drugih proračunskih i izvanproračunskih korisnika.

U slučaju kada je raspušteno samo Općinsko vijeće, a općinski načelnik nije razriješen, do imenovanja povjerenika Vlade Republike Hrvatske, financiranje se obavlja izvršavanjem redovnih i nužnih rashoda i izdataka temeljem odluke o financiranju nužnih rashoda i izdataka koju donosi općinski načelnik.

Po imenovanju povjerenika Vlade Republike Hrvatske, općinski načelnik predlaže povjereniku novu odluku o financiranju nužnih rashoda i izdataka u koju su uključeni ostvareni prihodi i primici te izvršeni rashodi i izdaci u vremenu do dolaska povjerenika. Ako se do 31. ožujka ne donese proračun, povjerenik donosi odluku o financiranju nužnih rashoda i izdataka za razdoblje do donošenja proračuna.Proračunski prihodi i primici

Prihodi i primici Iznos Iznos € U %
Prihodi poslovanja 6.671.000,00 kn 885.393,85 € 99,26 %
> Prihodi od poreza 3.045.000,00 kn 404.140,95 € 45,31 %
> Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna 2.300.000,00 kn 305.262,46 € 34,22 %
> Prihodi od imovine 601.000,00 kn 79.766,41 € 8,94 %
> Prihodi od upravnih i administativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada 610.000,00 kn 80.960,91 € 9,08 %
> Kazne, upravne mjere i ostali prihodi 115.000,00 kn 15.263,12 € 1,71 %
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine 50.000,00 kn 6.636,14 € 0,74 %
> Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine 50.000,00 kn 6.636,14 € 0,74 %
UKUPNO 6.721.000,00 kn 892.030,00 €
Grafika
Prihodi od poreza
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna
Prihodi od imovine
Prihodi od upravnih i administativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada
Kazne, upravne mjere i ostali prihodi
Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine
*postotak potkategorije predstavlja udio potkategorije u ukupnom iznosu proračuna

PRIHODI I PRIMICI

Ukupni prihodi i primici Općine Biskupija za 2018. godinu planirani su u iznosu od 6.721.000,00 kuna


Prihodi od poslovanja

Prihodi od poslovanja Općine Biskupija za 2018. godinu planirani su u iznosu od 6.671.000,00 kuna, a čine ih:

1. Prihodi od poreza planirani u iznosu od 3.045.000,00 kuna, od toga Porez i prirez na dohodak planiran u iznosu od 2.985.000,0 kuna, Porezi na imovinu planiran u iznosu od 50.000,00 kuna i Porezi na robu i usluge planiran u iznosu od 10.000,00 kuna

2. Pomoći iz inozemstva  i od subjekta unutar općeg proračuna planirane u iznosu od 2.300.000,00 kuna, od toga pomoći iz drugih proračuna 800.000,00 kuna i pomoći od izvanproračunskih korisnika 1.500.000,00 kuna

3. Prihodi od imovine planirani u iznosu od 601.000,00 kuna, od toga Prihodi od financijske imovine planirani u iznosu od 1.000,00 kuna i Prihodi od nefinancijske imovine planirani u iznosu od 600.000,00 kuna

4. Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada planirani u iznosu od 610.000,00 kuna, od toga upravne i administrativne pristojbe planirane u iznosu od 10.000,00 kuna i Komunalni doprinosi i naknade planirani u iznosu od 600.000,00 kuna

5. Kazne, upravne mjere i ostali prihodi planirani u iznosu od 115.000,00 kuna


Prihodi od prodaje nefinancijske imovine

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine planirani u iznosu od 50.000,00 kunaProračunski rashodi i izdaci

Rashodi Iznos Iznos € U %
Rashodi poslovanja 3.918.000,00 kn 520.007,96 € 58,29 %
> Rashodi za zaposlene 1.273.000,00 kn 168.956,14 € 18,94 %
> Materijalni rashodi 1.705.000,00 kn 226.292,39 € 25,37 %
> Financijski rashodi 5.000,00 kn 663,61 € 0,07 %
> Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 350.000,00 kn 46.452,98 € 5,21 %
> Ostali rashodi 585.000,00 kn 77.642,84 € 8,70 %
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 2.803.000,00 kn 372.022,03 € 41,71 %
> Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine 190.000,00 kn 25.217,33 € 2,83 %
> Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 2.613.000,00 kn 346.804,70 € 38,88 %
UKUPNO 6.721.000,00 kn 892.030,00 €
Grafika
Rashodi za zaposlene
Materijalni rashodi
Financijski rashodi
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade
Ostali rashodi
Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
*postotak potkategorije predstavlja udio potkategorije u ukupnom iznosu proračuna

RASHODI I IZDACI

Ukupni rashodi i izdaci Općine Biskupija za 2018. godinu planirani su u iznosu od 6.721.000,00 kuna


Rashodi poslovanja

Rashodi poslovanja Općine Biskupija za 2018. godinu planirani su u iznosu od 3.918.000,00 kuna, a čine ih:


1. Rashodi za zaposlene planirani u iznosu od 1.273.000,00 od toga, Plaće planirane u iznosu od 515.000,00 kuna, Plaće (javni radovi) planirane u iznosu od 560.000,00 kuna, Ostali rashodi za zaposlene planirani u iznosu od 15.000,00 kuna, Doprinosi na plaće planirani u iznosu od 83.000,00 kuna i Doprinosi na plaće (javni radovi) planirani u iznosu od 100.000,00 kuna

2. Materijalni rashodi planirani u iznosu od 1.705.000,00 kuna, od toga Naknade troškova zaposlenima planirane u iznosu od 20.000,00 kuna, Rashodi za materijal i energiju planirani u iznosu od 300.000,00 kuna, Rashodi za usluge planirani u iznosu od 1.185.000,00 kuna i Ostali nespomenuti rashodi planirani u iznosu od 200.000,00 kuna

3. Financijski rashodi planirani u iznosu od 5.000,00 kuna za Ostale financijski rashodi 

4. Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade planirane u iznosu od 350.000,00 kuna za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna

5.Ostali rashodi planirani u iznosu od 585.000,00 kuna, od toga tekuće donacije planirane u iznosu 345.000,00 kuna i kapitalne donacije planirane u iznosu od 240.000,00 kuna


Rashodi za nabavu nefinancijske imovine

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine planirani u iznosu od 2.803.000,00 kuna, od toga rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine planirani u iznosu od 190.000,00 kuna i rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine planirani u iznosu od 2.613.000,00 kuna


OPIS POSEBNOG DIJELA PRORAČUNA


OPĆINSKO VIJEĆE PLANIRANO U IZNOSU OD 298.000,00 KUNA

Program 01: Donošenje akata i mjera iz djelokruga predstavničkog i izvršnog tijela i mjesne samouprave planirano u iznosu od 159.000,00 kuna

1. Za predstavničko tijela planirano je 108.000,00 kuna za ostale nespomenute rashode poslovanja

2. Za djelokrug mjesne samouprave planirano je 51.000,00 kuna, od toga rashodi za materijal i energiju 1.000,00 kuna i rashodi za usluge 50.000,00 kuna


Program 02: program političkih stranaka planirano u iznosu od 15.000,00 kuna

Za financiranje rada političkih stranaka planirano je 15.000,00 kuna za tekuće donacije


Program 03: Zaštita prava nacionalnih manjina planirano u iznosu od 40.000,00 kuna

Za osnovne funkcije VSNM planirano je 40.000,00 kuna, od toga ostali nespomenuti rashodi poslovanja 35.000,00 kuna i tekuće donacije 5.000,00 kuna


Program 04: Razvoj civilnog društva planirano u iznosu od 84.000,00 kuna

Za osnovne funkcije udruga planirano je 84.000,00 kuna za tekuće donacije


JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL I IZVRŠNO TIJELO PLANIRANO U IZNOSU 6.423.000,00 KUNA


Upravni odjel i izvršno tijelo planirano u iznosu od 1.864.000,00 kuna


Program 01: Javna uprava i administracija planirano u iznosu od 1.864.000,00 kuna

1. Administrativno, tehničko i stručno osoblje planirano u iznosu od 1.634.000,00 kuna, od toga:

• Rashodi za zaposlene planirani u iznosu od 1.273.000,00 kuna, od toga Plaće 515.000,00 kuna, Plaće (javni radovi) 560.000,00 kuna, ostali rashodi za zaposlene 15.000,00 kuna, doprinosi na plaće 83.000,00 kuna i doprinosi na plaće (javni radovi) 100.000,00 kuna

• Materijalni rashodi planirani u iznosu od 356.000,00 kuna, od toga naknade troškova zaposlenima 20.000,00 kuna, rashodi za materijal i energiju 99.000,00 kuna, rashodi za usluge 180.000,00 kuna i ostali nespomenuti rashodi poslovanja 57.000,00 kuna

• Financijski rashodi planirani u iznosu od 5.000,00 kuna za ostale financijske rashode

2. Za održavanje zgrada za redovito korištenje planirano je 20.000,00 kuna za rashode za usluge

3. Za nabavu uredske opreme planirano je 20.000,00 kuna za postrojenje i opremu

4. Izrada projektne dokumentacije za biciklističke staze planirano u iznosu od 60.000,00 kuna za nematerijalnu u imovinu

5. Izrada Plana upravljanja imovinom planirano u iznosu od 5.000,00 kuna za nematerijalnu imovinu

6. Izrada Procjene rizika od velikih nesreća planirano u iznosu od 15.000,00 kuna za nematerijalnu imovinu

7. Izrada Izmjene i dopune prostornog plana planirano u iznosu od 110.000,00 kuna za nematerijalnu imovinu


VATROGASTVO I CIVILNA ZAŠTITA PLANIRANO U IZNOSU OD 200.000,00 KUNA


Program 02: Organiziranje i provođenje zaštite i spašavanja planirano u iznosu od 200.000,00 kuna

1. Za osnovnu djelatnost DVD-a i Gorske službe spašavanja planirano je 198.000,00 kuna za tekuće donacije

2. Za civilnu zaštitu planirano je 2.000,00 kuna za tekuće donacije


KOMUNALNA INFRASTRUKTURA PLANIRANO U IZNOSU OD 3.613.000,00 KUNA


Program 03: Održavanje objekata i uređaja komunalne infrastrukture planirano je 1.010.000,00 kuna

1. Za održavanje cesta i drugih javnih površina planirano je 750.000,00 kuna za rashode za usluge

2. Rashodi za uređaje i javnu rasvjetu planirani su u iznosu od 260.000,00 kuna, od toga materijalni rashodi 260.000,00 kuna i rashodi za usluge 60.000,00 kuna


Program 04: Izgradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture planirano u iznosu od 2.243.000,00 kuna

1. Za izgradnju i rekonstrukciju cesta planirano je 1.700.000,00 kuna za građevinske objekte

2. Za izgradnju vodovoda Vrbnik planirano je 493.000,00 kuna za građevinske objekte

3. Za izgradnju hidrostanice Orlić planirano je 50.000,00 kuna za građevinske objekte


Program 05: Zaštita okoliša planirano u iznosu od 360.000,00 kuna

1. Za sanaciju divljih odlagališta planirano je 70.000,00 kuna za rashode za usluge

2. Za nabavu opreme Komunalno društvu Biskupija d.o.o. planirano je 240.000,00 kuna za rashode za usluge

3. Za izgradnju reciklažnog dvorišta planirano je 50.000,00 kuna za građevinske objekte


DRUŠTVENE DJELATNOSTI PLANIRANE U IZNOSU OD 171.000,00 KUNA


Program 06: Srednjoškolsko obrazovanje planirano u iznosu od 40.000,00 kuna

Za sufinanciranje prijevoza učenika srednjih škola planirano je 40.000,00 kuna za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna


Program 07: Javne potrebe u školstvu planirano u iznosu od 101.000,00 kuna 

1. Za sufinanciranje nabave udžbenika za osnovne i srednje škole planirano je 86.000,00 kuna za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna

2. Za stipendije i školarine planirano je 15.000,00 kuna za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna


Program 08: Zdravstvo planirano u iznosu od 30.000,00 kuna

Za poslove deratizacije i dezinsekcije planirano je 30.000,00 kuna za rashode za usluge


PROGRAM DJELATNOSTI KULTURE PLANIRANO U IZNOSU OD 344.000,00 KUNA


Program 09: Promicanje kulture planirano u iznosu od 344.000,00 kuna 

1. Za djelatnost umjetničkih društava planirano je 4.000,00 kuna za tekuće donacije

2. Za investicijsko održavanje objekata kulturne baštine planirano je 20.000,00 kuna za tekuće donacije

3. Za rekonstrukciju Doma omladine Biskupija planirano je 300.000,00 kuna za građevinske objekte

4. Pomoć za funkcioniranje vjerskih ustanova planirana u iznosu od 20.000,00 kuna za tekuće donacije


PROGRAMSKA DJELATNOST SPORTA PLANIRANA U IZNOSU OD 12.000,00 KUNA


Program 10: Organizacija, rekreacija i sportske aktivnosti planirane u iznosu od 12.000,00 kuna

Za osnovnu djelatnost sportskih udruga planirano je 12.000,00 kuna, od toga rashodi za usluge 5.000,00 kuna i tekuće donacije 7.000,00 kuna


PROGRAMSKA DJELATNOST SOCIJALNE SKRBI PLANIRANO U IZNOSU OD 219.000,00 KUNA


Program 11: Socijalna skrb planirano u iznosu od 195.000,00 kuna

1. Jednokratne novčane naknade planirane u iznosu od 40.000,00 kuna za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna

2. Naknade troškova stanovanja planirane u iznosu od 40.000,00 kuna za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna

3. Pomoć u novcu (ogrijev) planirano u iznosu od 115.000,00 kuna za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna


Program 12: Poticajne mjere demografske obnove planirano u iznosu od 14.000,00 kuna

Za novorođeno dijete planirano je 14.000,00 kuna za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna


Program 13: Humanitarna skrb kroz udruge građana planirana u iznosu od 10.000,00 kuna

Za humanitarnu djelatnost Crvenog križa i ostalih humanitarnih organizacija planirano je 10.000,00 kuna za tekuće donacije


Sudjelovanje:

Molimo Vas prijavite se kako biste mogli sudjelovati u donošenju proračuna prijava

Vijesti

Dokumenti

 1. Proračun Općine Biskupija za_2018. godinu s projekcijama za 2019. i 2020. godinu
  PREUZMI:

 2. Odluka o izvršenju proračuna Općine Biskupija za 2018. godinu
  PREUZMI:

 3. Prijedlog Proračuna Općine Biskupija za_2018. godinu s projekcijama za 2019. i 2020. godinu
  PREUZMI:

 4. Godišnji Izvještaj o izvršenju proračuna Općine Biskupija za razdoblje I. - XII. 2017
  PREUZMI:

 5. Polugodišnji Izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Biskupija za razdoblje I-VI.2018. godine
  PREUZMI: