Pretražite općinu ili grad

Proračun za godinu:

Općina Biskupija

  Kontakt podaci
  Općina Biskupija
  Trg Ivana Meštrovića 2, Orlić, 22300 Knin
  OIB: 43969776257
  022/660-332
  goran.opcina@gmail.com

Proračun za građane za 2021. godinu


Poštovani građani,

predstavljamo Vam „Proračun za građane“ za 2021. godinu. U njemu je prikazano na koji način Općina Biskupija prikuplja i investira sredstva. Kako bismo Vam omogućili uvid u rad naše Općine i učinili je što transparentnijom nastavljamo s projektom koji se nalazi na Internet stranici www.proracun.hr te na našoj službenoj stranici www.biskupija.hr.

Kako bismo Vam pokazali za što planiramo izdvojiti novac iz Proračuna predstavljamo Vam projekt „Proračun za građane“.

Podizanje kvalitete života naših stanovnika prioritet je i u 2021. godini. Želim da naša općina bude ugodno mjesto za život  koje će udobnošću i blagostanjem rezultirati većim brojem novorođenčadi i privući nove stanovnike. Želim preokrenuti negativne trendove iseljavanja iz manjih ruralnih sredina u velike gradove koji vladaju u našoj domovini i našu općinu učiniti mjestom doseljavanja, a ne iseljavanja.

Stoga u 2021. godini planiramo brojne i opsežne infrastrukturne projekte. Nastavljamo s izgradnjom i rekonstrukcijom cesta, izgradnjom vodovodne mreže Vrbnik, modernizacijom javne rasvjete, održavanjem zgrada te uređenjem trga Ivana Meštrovića.

Zaštita okoliša je jedan od najviših prioriteta jer želimo sačuvati bogatstva i ljepote prirode za naše buduće naraštaje. Zato značajna sredstva ulažemo u održavanje javnih površina, održavanje nerazvrstanih cesta,nabavu opreme za Komunalno društvo Biskupija, nabavu kontejnera za odvojeno prikupljanje otpada i opremanje reciklažnog dvorišta. 

Nastavljamo s rekonstrukcijom Doma omladine Biskupija, a u planu je i sanacija zgrade omladinskog doma Vrbnik kao i sanacija sportske dvorane „Škola Kosovo“.

Nastavljamo s izgradnjom i opremanjem Dječjeg vrtića. Želimo našim najmlađim stanovnicima pružiti modernu ustanovu u kojoj će se kroz igru i školu pripremati za vrtić. 

Obrazovanje djece i mladih najisplativije je ulaganje u našu budućnost, s toga smo dio sredstava izdvojili za stipendiranje studenata i sufinanciranje nabave školskih knjiga, a učenicima srednjih škola sufinanciramo trošak prijevoza u školu. Smatramo da su mladi i obrazovani ljudi temelj našeg društva i zbog toga im želimo pomoći u njihovom daljnjem školovanju, potaknuti ih na još veće zalaganje  i nagraditi njihov trud i uspjeh.

Demografskim mjerama na području Općine Biskupija nastojimo pomoći roditeljima i našim najmlađima te osigurati preduvjeti za potrebiti demografski rast. 

Socijalno ugroženim stanovnicima osiguravamo jednokratne novčane pomoć, naknade za troškove stanovanja kao i podmirenje troškova ogrijeva.

Bitan segment svakog kraja je njegova povijest i kultura koja ga čini posebnim i jedinstvenim, stoga je nastojimo očuvati i njegovati te udrugama koje djeluju na području naše Općine dajemo donacije kako bi ih podržavali i pomogli u predstavljaju i prikazivanju svega najboljeg iz našeg kraja.

Cilj nam je transparentno raspolagati i pokazati gdje i kako se troši Općinski novac. Pozivam sve stanovnike Općine Biskupija da zajedno s nama rade na boljitku naše Općine kako bi ona postala što transparentnija, uspješnija i otvorenija.


Dragi stanovnici izdvojili smo dio projekata koje želimo realizirati u 2021. godini.

Ukoliko mislite kako nam je još nešto potrebno kako bismo poboljšali našu Općinu molimo da nam napišete.Vaš načelnik!Savjetovanje za Prijedlog Proračuna Općine Biskupija bilo je provedeno od 13.11.2020. do 05.12.2020. godine.


Što je proračun?

Proračun je akt kojim se procjenjuju prihodi i primici te utvrđuju rashodi i izdaci Općine Biskupija za proračunsku godinu, a sadrži i projekciju prihoda i primitaka te rashoda i izdataka za slijedeće dvije godine. 

U ovom Proračunu za građane bit će prikazan sažetak proračuna Općine Biskupija za 2021. godinu s najvažnijim smjernicama razvoja Općine Biskupija koji pojašnjava planove i aktivnosti. Ovim pregledom Općinskog proračuna želimo omogućiti svim građanima uvid u prihode i rashode Općine Biskupija kako bi imali transparentnu i potpunu informaciju o tome gdje i kako se troši općinski novac, kao i da bismo potaknuli sve građane na aktivno sudjelovanje u komentiranju, predlaganju i sugeriranju Općinskog proračuna.


Proračun možete pronaći OVDJE.

Proračun sadržava:

1. Opći dio proračuna sačinjavaju:

• Račun prihoda i rashoda u kojem su prikazani svi prihodi i rashodi prema ekonomskoj klasifikaciji (npr. prihodi od poreza, imovine, pristojbi te rashodi za nabavu nefinancijske imovine, rashodi za usluge tekućeg i investicijskog održavanja, rashodi za zaposlene, financijski rashodi). 

• Račun zaduživanja/financiranja koristi se u trenutku kada postoje viškovi ili manjkovi. Na računu zaduživanja/financiranja prikazuju se izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova te primici od financijske imovine i zaduživanja.


Slikoviti prikaz općeg dijela proračuna:


 


Račun prihoda i rashoda prikazuje prikupljena i potrošena sredstva u toku jedne godine stoga se on sastoje od prihoda i rashoda. Račun zaduživanja/financiranja sastoji se od: primitaka od financijske imovine i zaduživanja te izdataka za financijsku imovinu i otplate zajmova. Na račun zaduživanja/financiranja upisuju se viškovi nastali većim prilivom prihoda od rashoda te manjkovi nastali većim odlivom sredstava u rashode od priliva prihoda.


2. Poseban dio proračuna sačinjava:

plan rashoda i izdataka raspoređen po organizacijskim jedinica (odjelima) i proračunskim korisnicima iskazanih po vrstama te raspoređenih u programe koji se sastoje od aktivnosti i projekata. 


3. Plan razvojnih programa

Plan razvojnih programa sadrži strateški planirane rashode na nefinancijskoj imovini i plan kapitalnih pomoći i donacija iskazanih po izvorima prihoda za izvedbu programa. Što znači da se u planu razvojnih programa detaljno planiraju rashodi po programima za tri godine koji moraju biti mjerljivi i unose se u kolonu pokazatelji rezultata. Ovime se postižu veći rezultati u ostvarenju pojedinih ciljeva. Plan razvojnih programa sastavni je dio proračuna.

Treba napomenuti da Proračun nije statičan akt već se sukladno Zakonu može mijenjati tijekom proračunske godine. Ta izmjena se naziva rebalans proračuna. Procedura izmjena/rebalansa Proračuna identična je proceduri njegova donošenja


Proračunski korisnici:

Proračunski korisnici su ustanove, tijela javne vlasti kojima je JLS osnivač ili suosnivač. Financiranje proračunskih korisnika je većim dijelom iz proračuna svog osnivača ili suosnivača. Proračunski korisnici JLS mogu biti: dječji vrtići, knjižnice, javne vatrogasne postrojbe, muzeji, kazališta, domovi za starije i nemoćne osobe… 


Zakoni i sankcije

Proračun se donosi za jednu fiskalnu (proračunsku) godinu. Kod nas se fiskalna godina poklapa s kalendarskom i traje od 01. siječnja do 31. prosinca. Jedini ovlašteni predlagatelj Proračuna je Općinski načelnik. Općinski Načelnik jedinice lokalne samouprave odgovoran je za zakonito planiranje i izvršavanje proračuna, za svrhovito, učinkovito i ekonomično raspolaganje proračunskim sredstvima. Proračun donosi (izglasava) Općinsko vijeće do kraja godine. Ako se ne donese proračun prije početka proračunske godine, privremeno se, a najduže za prva tri mjeseca proračunske godine, na osnovi odluke o privremenom financiranju koja mora biti donesena do 31. prosinca, nastavlja financiranje poslova, funkcija i programa tijela jedinica lokalne i područne samouprave i drugih proračunskih i izvanproračunskih korisnika.

U slučaju kada je raspušteno samo Općinsko vijeće, a općinski načelnik nije razriješen, do imenovanja povjerenika Vlade Republike Hrvatske, financiranje se obavlja izvršavanjem redovnih i nužnih rashoda i izdataka temeljem odluke o financiranju nužnih rashoda i izdataka koju donosi općinski načelnik.

Po imenovanju povjerenika Vlade Republike Hrvatske, općinski načelnik predlaže povjereniku novu odluku o financiranju nužnih rashoda i izdataka u koju su uključeni ostvareni prihodi i primici te izvršeni rashodi i izdaci u vremenu do dolaska povjerenika. Ako se do 31. ožujka ne donese proračun, povjerenik donosi odluku o financiranju nužnih rashoda i izdataka za razdoblje do donošenja proračuna.Proračunski prihodi i primici

Prihodi i primici Iznos U %
Prihodi poslovanja 11.314.000,00 kn 97,12 %
> Prihodi od poreza 3.032.000,00 kn 26,03 %
> Pomoći iz inozemstva i od subjekta unutar općeg proračuna 6.400.000,00 kn 54,94 %
> Prihodi od imovine 930.000,00 kn 7,98 %
> Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada 697.000,00 kn 5,98 %
> Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija 150.000,00 kn 1,29 %
> Kazne, upravne mjere i ostali prihodi 105.000,00 kn 0,90 %
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine 20.000,00 kn 0,17 %
Vlastiti izvori višak prihoda iz prethodnih godina 315.525,00 kn 2,71 %
UKUPNO 11.649.525,00 kn
Grafika
Prihodi od poreza
Pomoći iz inozemstva i od subjekta unutar općeg proračuna
Prihodi od imovine
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija
Kazne, upravne mjere i ostali prihodi
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine
Vlastiti izvori višak prihoda iz prethodnih godina
*postotak potkategorije predstavlja udio potkategorije u ukupnom iznosu proračuna


PRIHODI I PRIMICI


Ukupni prihodi Općine Biskupija za 2021. godinu planirani su u iznosu od 11.649.525,00 kuna


Prihodi od poslovanja


Prihodi od poslovanja Općine Biskupija za 2021. godinu planirani su u iznosu od 11.314.000,00 kuna, a čine ih:

1. Prihodi od poreza planirani u iznosu od 3.032.000,00 kuna, od toga Porez i prirez na dohodak planiran u iznosu od 3.000.000,0 kuna, Porezi na imovinu planiran u iznosu od 30.000,00 kuna i Porezi na robu i usluge planiran u iznosu od 2.000,00 kuna

2. Pomoći iz inozemstva  i od subjekta unutar općeg proračuna planirane u iznosu od 6.400.000,00 kuna, od toga pomoći iz drugih proračuna (kompenzacijske mjere) 5.100.000,00 kuna, pomoći iz drugih proračuna 1.100.000,00 kuna i pomoći od izvanproračunskih korisnika 200.000,00 kuna

3. Prihodi od imovine planirani u iznosu od 930.000,00 kuna

4. Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada planirani u iznosu od 697.000,00 kuna, od toga upravne i administrativne pristojbe planirane u iznosu od 10.000,00 kuna, prihodi po posebnim propisima planirani u iznosu od 1.000,00 kuna i Komunalni doprinosi i naknade planirani u iznosu od 686.000,00 kuna

5. Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija planirani u iznosu od 150.000,00 kuna

6. Kazne, upravne mjere i ostali prihodi planirani u iznosu od 105.000,00 kuna, od toga kazne i upravne mjere 5.000,00 kuna i ostali prihodi (naknada ogrjeva) 100.000,00 kuna


Prihodi od prodaje nefinancijske imovine 

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine planirani su u iznosu od 20.000,00 kuna 


Vlastiti izvori višak prihoda iz prethodnih godina planirano u iznosu od 315.525,00 kunaProračunski rashodi i izdaci

Rashodi Iznos U %
Rashodi poslovanja 6.972.500,00 kn 61,52 %
> Rashodi za zaposlene 824.000,00 kn 7,27 %
> Materijalni rashodi 3.724.000,00 kn 32,86 %
> Financijski rashodi 9.500,00 kn 0,08 %
> Subvencije 150.000,00 kn 1,32 %
> Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 680.000,00 kn 6,00 %
> Ostali rashodi 1.585.000,00 kn 13,98 %
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 4.361.500,00 kn 38,48 %
> Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine 4.361.500,00 kn 38,48 %
UKUPNO 11.334.000,00 kn
Grafika
Rashodi za zaposlene
Materijalni rashodi
Financijski rashodi
Subvencije
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade
Ostali rashodi
Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine
*postotak potkategorije predstavlja udio potkategorije u ukupnom iznosu proračuna

RASHODI I IZDACI


Ukupni rashodi Općine Biskupija za 2021. godinu planirani su u iznosu od 11.334.000,00 kuna


Rashodi poslovanja


Rashodi poslovanja Općine Biskupija za 2021. godinu planirani su u iznosu od 6.972.500,00 kuna, a čine ih:

1. Rashodi za zaposlene planirani u iznosu od 824.000,00 od toga, Plaće planirane u iznosu od 540.000,00 kuna, Plaće (javni radovi) planirane u iznosu od 150.000,00 kuna, Ostali rashodi za zaposlene planirani u iznosu od 18.000,00 kuna, Doprinosi na plaće planirani u iznosu od 90.000,00 kuna i Doprinosi na plaće (javni radovi) planirani u iznosu od 26.000,00 kuna

2. Materijalni rashodi planirani u iznosu od 3.724.000,00 kuna, od toga Naknade troškova zaposlenima planirane u iznosu od 34.000,00 kuna, Rashodi za materijal i energiju planirani u iznosu od 390.000,00 kuna, Rashodi za usluge planirani u iznosu od 2.800.000,00 kuna i Ostali nespomenuti rashodi planirani u iznosu od 500.000,00 kuna

3. Financijski rashodi planirani u iznosu od 9.500,00 kuna za Ostale financijski rashodi 

4. Subvencije planirane u iznosu od 150.000,00 kuna za subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora

5. Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade planirane u iznosu od 680.000,00 kuna za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna

6. Ostali rashodi planirani u iznosu od 1.585.000,00 kuna, od toga tekuće donacije planirane u iznosu 485.000,00 kuna, kazne penali i naknade štete planirane u iznosu od 800.000,00 kuna i kapitalne pomoći planirane u iznosu od 300.000,00 kuna


Rashodi za nabavu nefinancijske imovine

Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine planirani u iznosu od 4.361.500,00 kuna, od toga građevinski objekti planirani u iznosu od 3.869.500,00 kuna, postrojenja i oprema planirani u iznosu od 246.000,00 kuna i nematerijalna proizvedena imovina planirana u iznosu od 246.000,00 kunaOPIS POSEBNOG DIJELA PRORAČUNA


OPĆINSKO VIJEĆE PLANIRANO U IZNOSU OD 558.500,00 KUNA


Program 01: Donošenje akata i mjera iz djelokruga predstavničkog i izvršnog tijela i mjesne samouprave planirano u iznosu od 370.000,00 kuna

1. Za predstavničko tijelo planirano je 220.000,00 kuna za ostale nespomenute rashode poslovanja

2. Za djelokrug mjesne samouprave planirano je 150.000,00 kuna, od toga rashodi za materijal i energiju 50.000,00 kuna, rashodi za usluge 50.000,00 kuna i ostali nespomenuti rashodi 50.000,00 kuna


Program 02: program političkih stranaka planirano u iznosu od 15.000,00 kuna

Za financiranje rada političkih stranaka planirano je 15.000,00 kuna za tekuće donacije


Program 03: Zaštita prava nacionalnih manjina planirano u iznosu od 123.500,00 kuna

Za osnovne funkcije VSNM planirano je 123.500,00 kuna, od toga rashodi za usluge 60.000,00 kuna, ostali nespomenuti rashodi poslovanja 50.000,00 kuna i tekuće donacije 12.000,00 kuna


Program 04: Razvoj civilnog društva planirano u iznosu od 50.000,00 kuna

Za osnovne funkcije udruga planirano je 50.000,00 kuna za tekuće donacije


JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL I IZVRŠNO TIJELO PLANIRANO U IZNOSU 10.775.500,00 KUNA

Upravni odjel i izvršno tijelo planirano u iznosu od 3.112.000,00 kuna


Program 01: Javna uprava i administracija planirano u iznosu od 3.112.000,00 kuna

1. Za administrativno, tehničko i stručno osoblje planirano u iznosu od 2.556.000,00 kuna, od toga:

• Rashodi za zaposlene planirani u iznosu od 824.000,00 kuna, od toga Plaće 540.000,00 kuna, Plaće (javni radovi) 150.000,00 kuna, ostali rashodi za zaposlene 18.000,00 kuna, doprinosi na plaće 90.000,00 kuna i doprinosi na plaće (javni radovi) 26.000,00 kuna

• Materijalni rashodi planirani u iznosu od 754.000,00 kuna, od toga naknade troškova zaposlenima 34.000,00 kuna, rashodi za materijal i energiju 120.000,00 kuna, rashodi za usluge 420.000,00 kuna i ostali nespomenuti rashodi poslovanja 180.000,00 kuna

• Financijski rashodi planirani u iznosu od 8.000,00 kuna za ostale financijske rashode

• Subvencije planirane u iznosu od 150.000,00 kuna za Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima izvan javnog sektora

• Ostali rashodi planirano u iznosu od 820.000,00 kuna, od toga tekuće donacije 20.000,00 kuna i kazne, penali i naknade štete planirani u iznosu od 800.000,00 kuna

2. Za održavanje zgrada za redovito korištenje planirano je 200.000,00 kuna za rashode za usluge

3. Za uređenje Trga Ivana Meštrovića – upravna zgrada planirano je 100.000,00 kuna za rashode za usluge

4. Za nabavu uredske opreme planirano je 10.000,00 kuna za postrojenje i opremu

5. Izrada Plana upravljanja imovinom planirano u iznosu od 6.000,00 kuna za nematerijalnu proizvedenu imovinu

6. Za izradu Izmjena i dopune Prostornog plana planirano je 100.000,00 kuna za rashode za usluge

7. Za izradu projektne dokumentacije za rekonstrukciju škole u naselju Biskupija planirano je 70.000,00 kuna za nematerijalnu proizvedenu imovinu

8. Za izradu projektne dokumentacije za rekonstrukciju škole u naselju Vrbnik planirano je 70.000,00 kuna za nematerijalnu proizvedenu imovinu


VATROGASTVO I CIVILNA ZAŠTITA PLANIRANO U IZNOSU OD 708.000,00 KUNA


Program 02: Organiziranje i provođenje zaštite i spašavanja planirano u iznosu od 708.000,00 kuna

1. Za osnovnu djelatnost DVD-a planirano je 300.000,00 kuna za tekuće donacije

2. Za civilnu zaštitu i HGSS planirano je 8.000,00 kuna za tekuće donacije

3. Za izgradnju Vatrogasnog doma planirano je 400.000,00 kuna za građevinske objekte


KOMUNALNA INFRASTRUKTURA PLANIRANO U IZNOSU OD 5.025.500,00 KUNA


Program 01: Održavanje objekata i uređaja komunalne infrastrukture planirano je 2.120.000,00 kuna

1. Za održavanje cesta i drugih javnih površina planirano je 1.800.000,00 kuna za rashode za usluge

2. Rashodi za uređaje i javnu rasvjetu planirani su u iznosu od 320.000,00 kuna, od toga rashodi za materijal i energiju 220.000,00 kuna i rashodi za usluge 100.000,00 kuna


Program 02: Izgradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture planirano u iznosu od 2.369.500,00 kuna

1. Za izgradnju i rekonstrukciju cesta planirano je 1.230.000,00 kuna za građevinske objekte

2. Za modernizaciju javne rasvjete planirano je 450.000,00 kuna za građevinske objekte

3. Za izgradnju vodovoda Vrbnik planirano je 689.500,00 kuna za građevinske objekte


Program 03: Zaštita okoliša planirano u iznosu od 536.000,00 kuna

1. Za nabavu opreme Komunalno društvu Biskupija d.o.o. planirano je 300.000,00 kuna za kapitalne pomoći

2. Za nabavu kontejnera za odvojeno prikupljanje otpada planirano je 100.000,00 kuna za postrojenja i opremu

3. Za izgradnju reciklažnog dvorišta planirano je 136.000,00 kuna za građevinske objekte


DRUŠTVENE DJELATNOSTI PLANIRANE U IZNOSU OD 1.055.000,00 KUNA


Program 01: Predškolsko, osnovnoškolsko i srednjoškolsko obrazovanje planirano u iznosu od 955.000,00 kuna

1. Za sufinanciranje prijevoza učenika srednjih škola planirano je 70.000,00 kuna za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna

2. Za financiranje dječjeg vrtića planirano je 285.000,00 kuna za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna

3. Za izgradnju dječjeg vrtića planirano je 600.000,00 kuna za građevinske objekte


Program 02: Javne potrebe u školstvu planirano u iznosu od 70.000,00 kuna 

1. Za sufinanciranje nabave udžbenika za osnovne i srednje škole planirano je 60.000,00 kuna za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna

2. Za stipendije i školarine planirano je 10.000,00 kuna za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna


Program 03: Javne potrebe u zdravstvu i preventiva planirano u iznosu od 30.000,00 kuna

Za poslove deratizacije i dezinsekcije planirano je 30.000,00 kuna za rashode za usluge


PROGRAM DJELATNOSTI KULTURE PLANIRANO U IZNOSU OD 475.000,00 KUNA


Program 01: Promicanje kulture planirano u iznosu od 475.000,00 kuna 

1. Za djelatnost umjetničkih društava planirano je 8.000,00 kuna za tekuće donacije

2. Za zaštitu i očuvanje kulturnih dobara planirano je 30.000,00 kuna za rashode za usluge

3. Za akcije i manifestacije u kulturi planirano je 7.000,00 kuna za tekuće donacije

4. Za rekonstrukciju Doma omladine Biskupija III. faza planirano je 200.000,00 kuna za građevinske objekte

5. Za sanaciju zgrade Omladinskog Doma Vrbnik planirano je 200.000,00 kuna za građevinske objekte

6. Pomoć za funkcioniranje vjerskih ustanova planirana u iznosu od 30.000,00 kuna za tekuće donacije


PROGRAMSKA DJELATNOST SPORTA PLANIRANA U IZNOSU OD 130.000,00 KUNA


Program 01: Organizacija, rekreacija i sportske aktivnosti planirane u iznosu od 130.000,00 kuna

1. Za osnovnu djelatnost sportskih udruga planirano je 30.000,00 kuna, od toga rashodi za usluge 10.000,00 kuna i tekuće donacije 20.000,00 kuna

2. Za sanaciju sportske dvorane „Škola Kosovo“ III. Faza planirano je 100.000,00 kuna za građevinske objekte


PROGRAMSKA DJELATNOST SOCIJALNE SKRBI PLANIRANO U IZNOSU OD 270.000,00 KUNA


Program 01: Socijalna skrb planirano u iznosu od 205.000,00 kuna

1. Jednokratne novčane naknade planirane u iznosu od 100.000,00 kuna za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna

2. Naknade troškova stanovanja planirane u iznosu od 5.000,00 kuna za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna

3. Pomoć u novcu (ogrijev) planirano u iznosu od 100.000,00 kuna za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna


Program 02: Poticajne mjere demografske obnove planirano u iznosu od 50.000,00 kuna

Za novorođeno dijete planirano je 50.000,00 kuna za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna


Program 03 Humanitarna skrb kroz udruge građana planirana u iznosu od 15.000,00 kuna

Za humanitarnu djelatnost Crvenog Križa planirano je 15.000,00 kuna za tekuće donacije


Sudjelovanje:

Molimo Vas prijavite se kako biste mogli sudjelovati u donošenju proračuna prijava

Vijesti

Dokumenti

 1. Prijedlog Proračuna Općine Biskupija za 2021. i projekcije za 2022. i 2023. godinu
  PREUZMI:

 2. Proračun Općine Biskupija za 2021. i projekcije za 2022. i 2023. godinu
  PREUZMI:

 3. Financijski_izvjestaj za razdoblje od 1.1. do 31.3.2020.
  PREUZMI:

 4. OBRAZLOŽENJE PRORAČUNA OPĆINE BISKUPIJA ZA 2021. GODINU
  PREUZMI:

 5. Odluka o izvršenju proračuna Općine Biskupija za 2021. godinu
  PREUZMI:

 6. Financijski_izvjestaj za razdoblje od 1.1. do 30.9.2021.
  PREUZMI:

Više