Pretražite općinu ili grad

Proračun za godinu:

Općina Biskupija

  Kontakt podaci
  Općina Biskupija
  Trg Ivana Meštrovića 2, Orlić, 22300 Knin
  OIB: 43969776257
  022/660-332
  goran.opcina@gmail.com

Poštovani građani,

predstavljamo Vam „Vodič za građane“ za 2022. godinu. U njemu je prikazano na koji način Općina Biskupija prikuplja i investira sredstva. Kako bismo Vam omogućili uvid u rad naše Općine i učinili je što transparentnijom nastavljamo s projektom koji se nalazi na Internet stranici www.proracun.hr te na našoj službenoj stranici www.biskupija.hr.

Kako bismo Vam pokazali za što planiramo izdvojiti novac iz Proračuna predstavljamo Vam projekt „Vodič za građane“.

U 2022. godini nastavljamo s ulaganjem u izgradnju i uređenje komunalne infrastrukture. Neki od važnijih ulaganja su izgradnja i održavanje nerazvrstanih cesta, javne rasvjete, održavanje javnih općinskih površina i izgradnja vodovodne mreže Vrbnik.

U planu je i sanacija sportske dvorane „Škola Kosovo“, sanacija divljih odlagališta te izgradnja igrališta na području općine Biskupija.

Čovjek uvijek treba biti na prvom mjestu, a ova epidemija upravo nas je na to i podsjetila.

Stoga smo i dalje nastavili sa socijalnim i demografskim mjerama te i u ovoj godini smo dio sredstava izdvojili za stipendiranje studenata i sufinanciranje nabave školskih knjiga, a učenicima srednjih škola sufinanciramo trošak prijevoza u školu.

Demografskim mjerama na području Općine Biskupija nastojimo pomoći roditeljima i našim najmlađima te osigurati preduvjeti za potrebiti demografski rast. Nastavljamo s izgradnjom i opremanjem Dječjeg vrtića. Želimo našim najmlađim stanovnicima pružiti modernu ustanovu u kojoj će se kroz igru i školu pripremati za vrtić. 

U Proračunu Općine osigurana su sredstva i za zaštitu najugroženijih mještana kojima je potrebna naša pomoć kako bismo im pružili neke od osnovnih stvari potrebne za život. Kroz socijalni program stanovnicima osiguravamo jednokratne novčane pomoć, naknade za troškove stanovanja kao i podmirenje troškova ogrjeva.

Želimo sačuvati bogatstvo i ljepotu prirode za naše buduće naraštaje jer zaštita i očuvanje okoliša od velike nam je važnosti. Nabavom novog komunalnog vozila doprinijet će se povećanju količine odvojeno prikupljenog otpada odnosno otpada koji se može ponovo upotrijebiti, uz istovremeno smanjenje količine otpada koji se odlaže na odlagalište.

Bitno je i očuvanje tradicije i kulture naše općine pa smo i ove godine izdvojili sredstva za različita kulturna i sportska događanja te rad civilnih udruga koje svojim programima zadovoljavaju javne potrebe od interesa za općinu. 

Cilj nam je transparentno raspolagati i pokazati gdje i kako se troši Općinski novac. Pozivam sve stanovnike Općine Biskupija da zajedno s nama rade na boljitku naše Općine kako bi ona postala što transparentnija, uspješnija i otvorenija.

Dragi stanovnici izdvojili smo dio projekata koje želimo realizirati u 2022. godini.

Ukoliko mislite kako nam je još nešto potrebno kako bismo poboljšali našu Općinu molimo da nam napišete.Vaš načelnik!

Što je proračun?


Proračun je akt kojim se procjenjuju prihodi i primici te utvrđuju rashodi i izdaci Općine Biskupija za proračunsku godinu, a sadrži i projekciju prihoda i primitaka te rashoda i izdataka za slijedeće dvije godine. 


U ovom Proračunu za građane bit će prikazan sažetak proračuna Općine Biskupija za 2022. godinu s najvažnijim smjernicama razvoja Općine Biskupija koji pojašnjava planove i aktivnosti. Ovim pregledom Općinskog proračuna želimo omogućiti svim građanima uvid u prihode i rashode Općine Biskupija kako bi imali transparentnu i potpunu informaciju o tome gdje i kako se troši općinski novac, kao i da bismo potaknuli sve građane na aktivno sudjelovanje u komentiranju, predlaganju i sugeriranju Općinskog proračuna.


Prijedlog Proračuna možete pronaći OVDJE.


Proračun sadržava:


1. Opći dio proračuna sačinjavaju:

• Račun prihoda i rashoda u kojem su prikazani svi prihodi i rashodi prema ekonomskoj klasifikaciji (npr. prihodi od poreza, imovine, pristojbi te rashodi za nabavu nefinancijske imovine, rashodi za usluge tekućeg i investicijskog održavanja, rashodi za zaposlene, financijski rashodi). 

• Račun zaduživanja/financiranja koristi se u trenutku kada postoje viškovi ili manjkovi. Na računu zaduživanja/financiranja prikazuju se izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova te primici od financijske imovine i zaduživanja.


Slikoviti prikaz općeg dijela proračuna:


 


Račun prihoda i rashoda prikazuje prikupljena i potrošena sredstva u toku jedne godine stoga se on sastoje od prihoda i rashoda. Račun zaduživanja/financiranja sastoji se od: primitaka od financijske imovine i zaduživanja te izdataka za financijsku imovinu i otplate zajmova. Na račun zaduživanja/financiranja upisuju se viškovi nastali većim prilivom prihoda od rashoda te manjkovi nastali većim odlivom sredstava u rashode od priliva prihoda.


2. Poseban dio proračuna sačinjava:

plan rashoda i izdataka raspoređen po organizacijskim jedinica (odjelima) i proračunskim korisnicima iskazanih po vrstama te raspoređenih u programe koji se sastoje od aktivnosti i projekata. 


3. Plan razvojnih programa

Plan razvojnih programa sadrži strateški planirane rashode na nefinancijskoj imovini i plan kapitalnih pomoći i donacija iskazanih po izvorima prihoda za izvedbu programa. U planu razvojnih programa detaljno se planiraju rashodi po programima za tri godine koji moraju biti mjerljivi i unose se u kolonu pokazatelji rezultata. Budući da je odredbama Zakona o sustavu strateškog planiranja i upravljanja razvojem Republike Hrvatske jedinicama lokalne i područne ( regionalne) samouprave propisana obveza donošenja strateških akata, odnosno planova razvoja i provedbenih programa, a novi Zakon o proračunu( koji je u pripremi i čije se usvajanje očekuje do kraja 2021. godine) ne predviđa jedinicama lokalne i područne( regionalne) samouprave obvezu izrade i donošenja planova razvojnih programa, jedinice lokalne samouprave i područne ( regionalne) samouprave nisu u obvezi uz proračun  za razdoblje 2022-2024. godine donijeti plan razvojnih programa, već provedbeni program jedinice lokalne samouprave.
Treba napomenuti da Proračun nije statičan akt već se sukladno Zakonu može mijenjati tijekom proračunske godine. Ta izmjena se naziva rebalans proračuna. Procedura izmjena/rebalansa Proračuna identična je proceduri njegova donošenja

Proračunski korisnici:

Proračunski korisnici su ustanove, tijela javne vlasti kojima je JLS osnivač ili suosnivač. Financiranje proračunskih korisnika je većim dijelom iz proračuna svog osnivača ili suosnivača. Proračunski korisnici JLS mogu biti: dječji vrtići, knjižnice, javne vatrogasne postrojbe, muzeji, kazališta, domovi za starije i nemoćne osobe… 


Zakoni i sankcije


Proračun se donosi za jednu fiskalnu (proračunsku) godinu. Kod nas se fiskalna godina poklapa s kalendarskom i traje od 01. siječnja do 31. prosinca. Jedini ovlašteni predlagatelj Proračuna je Općinski načelnik. Općinski Načelnik jedinice lokalne samouprave odgovoran je za zakonito planiranje i izvršavanje proračuna, za svrhovito, učinkovito i ekonomično raspolaganje proračunskim sredstvima. Proračun donosi (izglasava) Općinsko vijeće do kraja godine. Ako se ne donese proračun prije početka proračunske godine, privremeno se, a najduže za prva tri mjeseca proračunske godine, na osnovi odluke o privremenom financiranju koja mora biti donesena do 31. prosinca, nastavlja financiranje poslova, funkcija i programa tijela jedinica lokalne i područne samouprave i drugih proračunskih i izvanproračunskih korisnika.


U slučaju kada je raspušteno samo Općinsko vijeće, a općinski načelnik nije razriješen, do imenovanja povjerenika Vlade Republike Hrvatske, financiranje se obavlja izvršavanjem redovnih i nužnih rashoda i izdataka temeljem odluke o financiranju nužnih rashoda i izdataka koju donosi općinski načelnik.


Po imenovanju povjerenika Vlade Republike Hrvatske, općinski načelnik predlaže povjereniku novu odluku o financiranju nužnih rashoda i izdataka u koju su uključeni ostvareni prihodi i primici te izvršeni rashodi i izdaci u vremenu do dolaska povjerenika. Ako se do 31. ožujka ne donese proračun, povjerenik donosi odluku o financiranju nužnih rashoda i izdataka za razdoblje do donošenja proračuna.Proračunski prihodi i primici

Prihodi i primici Iznos U %
Prihodi od poslovanja 11.397.750,00 kn 99,82 %
> Prihodi od poreza 533.000,00 kn 4,67 %
> Pomoći iz inozemstva i od subjekta unutar općeg proračuna 9.080.000,00 kn 79,53 %
> Prihodi od imovine 900.750,00 kn 7,89 %
> Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada 689.000,00 kn 6,03 %
> Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija 100.000,00 kn 0,88 %
> Kazne, upravne mjere i ostali prihodi 95.000,00 kn 0,83 %
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine 20.000,00 kn 0,18 %
UKUPNO 11.417.750,00 kn
Grafika
Prihodi od poreza
Pomoći iz inozemstva i od subjekta unutar općeg proračuna
Prihodi od imovine
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija
Kazne, upravne mjere i ostali prihodi
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine
*postotak potkategorije predstavlja udio potkategorije u ukupnom iznosu proračuna

Ukupni prihodi Općine Biskupija za 2022. godinu planirani su u iznosu od 11.417.750,00 kuna


Prihodi od poslovanja


Prihodi od poslovanja Općine Biskupija za 2022. godinu planirani su u iznosu od 11.397.750,00 kuna, a čine ih:

1. Prihodi od poreza planirani u iznosu od 533.000,00 kuna, od toga Porez i prirez na dohodak planiran u iznosu od 500.000,00 kuna, Porezi na imovinu planiran u iznosu od 30.000,00 kuna i Porezi na robu i usluge planiran u iznosu od 3.000,00 kuna

2. Pomoći iz inozemstva  i od subjekta unutar općeg proračuna planirane u iznosu od 9.080.000,00 kuna, od toga pomoći iz drugih proračuna (kompenzacijske mjere) 6.900.000,00 kuna, pomoći iz drugih proračuna 2.030.000,00 kuna i pomoći od izvanproračunskih korisnika 150.000,00 kuna

3. Prihodi od imovine planirani u iznosu od 900.750,00 kuna

4. Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada planirani u iznosu od 689.000,00 kuna, od toga upravne i administrativne pristojbe planirane u iznosu od 8.000,00 kuna, prihodi po posebnim propisima planirani u iznosu od 1.000,00 kuna i Komunalni doprinosi i naknade planirani u iznosu od 680.000,00 kuna

5. Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija planirani u iznosu od 100.000,00 kuna

6. Kazne, upravne mjere i ostali prihodi planirani u iznosu od 95.000,00 kuna, od toga kazne i upravne mjere 15.000,00 kuna i ostali prihodi (naknada ogrjeva) 80.000,00 kunaPrihodi od prodaje nefinancijske imovine 

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine planirani su u iznosu od 20.000,00 kuna 
Proračunski rashodi i izdaci

Rashodi Iznos U %
Rashodi poslovanja 7.400.000,00 kn 64,81 %
> Rashodi za zaposlene 835.000,00 kn 7,31 %
> Materijalni rashodi 3.398.000,00 kn 29,76 %
> Financijski rashodi 12.000,00 kn 0,11 %
> Subvencije 200.000,00 kn 1,75 %
> Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 1.000.000,00 kn 8,76 %
> Ostali rashodi 1.955.000,00 kn 17,12 %
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 4.017.750,00 kn 35,19 %
UKUPNO 11.417.750,00 kn
Grafika
Rashodi za zaposlene
Materijalni rashodi
Financijski rashodi
Subvencije
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade
Ostali rashodi
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine
*postotak potkategorije predstavlja udio potkategorije u ukupnom iznosu proračuna

Ukupni rashodi Općine Biskupija za 2022. godinu planirani su u iznosu od 11.417.750 kuna


Rashodi poslovanja


Rashodi poslovanja Općine Biskupija za 2022. godinu planirani su u iznosu od 7.400.000,00 kuna, a čine ih:

1. Rashodi za zaposlene planirani u iznosu od 835.000,00 od toga, Plaće planirane u iznosu od 550.000,00 kuna, Plaće (javni radovi) planirane u iznosu od 130.000,00 kuna, Ostali rashodi za zaposlene planirani u iznosu od 30.000,00 kuna, Doprinosi na plaće planirani u iznosu od 100.000,00 kuna i Doprinosi na plaće (javni radovi) planirani u iznosu od 25.000,00 kuna

2. Materijalni rashodi planirani u iznosu od 3.398.000,00 kuna, od toga Naknade troškova zaposlenima planirane u iznosu od 30.000,00 kuna, Rashodi za materijal i energiju planirani u iznosu od 380.000,00 kuna, Rashodi za usluge planirani u iznosu od 2.648.000,00 kuna i Ostali nespomenuti rashodi planirani u iznosu od 340.000,00 kuna

3. Financijski rashodi planirani u iznosu od 12.000,00 kuna za Ostale financijski rashodi 

4. Subvencije planirane u iznosu od 200.000,00 kuna za subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora

5. Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade planirane u iznosu od 1.000.000,00 kuna za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna

6. Ostali rashodi planirani u iznosu od 1.955.000,00 kuna, od toga tekuće donacije planirane u iznosu 645.000,00 kuna, kazne penali i naknade štete planirane u iznosu od 10.000,00 kuna i kapitalne pomoći planirane u iznosu od 1.300.000,00 kuna


Rashodi za nabavu nefinancijske imovine


Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine planirani u iznosu od 4.017.750,00 kuna, od toga građevinski objekti planirani u iznosu od 3.385.000,00 kuna, postrojenja i oprema planirani u iznosu od 60.000,00 kuna ,nematerijalna proizvedena imovina planirana u iznosu od 482.750,00 kuna i prijevozna sredstva 90.000,00 kuna


OPĆINSKO VIJEĆE PLANIRANO U IZNOSU OD 558.500,00 KUNA


Program 01: Donošenje akata i mjera iz djelokruga predstavničkog i izvršnog tijela i mjesne samouprave planirano u iznosu od 200.000,00 kuna

1. Za predstavničko tijelo planirano je 100.000,00 kuna za ostale nespomenute rashode poslovanja

2. Za djelokrug mjesne samouprave planirano je 100.000,00 kuna, od toga rashodi za materijal i energiju 10.000,00 kuna, rashodi za usluge 40.000,00 kuna i ostali nespomenuti rashodi 50.000,00 kuna


Program 02: Program političkih stranaka planirano u iznosu od 15.000,00 kuna

Za financiranje rada političkih stranaka planirano je 15.000,00 kuna za tekuće donacije


Program 03: Zaštita prava nacionalnih manjina planirano u iznosu od 150.000,00 kuna

Za osnovne funkcije VSNM planirano je 150.000,00 kuna, od toga rashodi za usluge 58.000,00 kuna, ostali nespomenuti rashodi poslovanja 40.000,00 kuna , ostali financijski rashodi 2.000,00 kuna i tekuće donacije 50.000,00 kuna


Program 04: Razvoj civilnog društva planirano u iznosu od 80.000,00 kuna

Za osnovne funkcije udruga planirano je 80.000,00 kuna za tekuće donacijeJEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL I IZVRŠNO TIJELO PLANIRANO U IZNOSU 10.975.750,00 KUNA


Upravni odjel i izvršno tijelo planirano u iznosu od 2.394.750,00 kuna


Program 01: Javna uprava i administracija planirano u iznosu od 2.394.750,00 kuna

1. Za administrativno, tehničko i stručno osoblje planirano u iznosu od 1.805.000,00 kuna, od toga:

• Rashodi za zaposlene planirani u iznosu od 835.000,00 kuna, od toga Plaće 550.000,00 kuna, Plaće (javni radovi) 130.000,00 kuna, ostali rashodi za zaposlene 30.000,00 kuna, doprinosi na plaće 100.000,00 kuna i doprinosi na plaće (javni radovi) 25.000,00 kuna

• Materijalni rashodi planirani u iznosu od 720.000,00 kuna, od toga naknade troškova zaposlenima 30.000,00 kuna, rashodi za materijal i energiju 120.000,00 kuna, rashodi za usluge 420.000,00 kuna i ostali nespomenuti rashodi poslovanja 150.000,00 kuna

• Financijski rashodi planirani u iznosu od 10.000,00 kuna za ostale financijske rashode

• Subvencije planirane u iznosu od 200.000,00 kuna za Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima izvan javnog sektora

• Ostali rashodi planirano u iznosu od 40.000,00 kuna, od toga tekuće donacije 30.000,00 kuna i kazne, penali i naknade štete planirani u iznosu od 10.000,00 kuna

2. Za održavanje zgrada za redovito korištenje planirano je 100.000,00 kuna za rashode za usluge

3. Za uređenje Trga Ivana Meštrovića – upravna zgrada planirano je 100.000,00 kuna za rashode za usluge

4. Za nabavu uredske opreme planirano je 10.000,00 kuna za postrojenje i opremu

5. Izrada Plana upravljanja imovinom planirano u iznosu od 8.750,00 kuna za nematerijalnu proizvedenu imovinu

6. Za izradu Izmjena i dopune Prostornog plana planirano je 100.000,00 kuna za nematerijalnu proizvedenu imovinu

7. Za izradu projektne dokumentacije za rekonstrukciju škole u naselju Biskupija planirano je 100.000,00 kuna za nematerijalnu proizvedenu imovinu,

8. Za izradu plana djelovanja u području prirodnih nepogoda planirano je 1.000,00 kuna,

9. Za izradu Ortofoto plana općine Biskupija planirano je 80.000,00 kuna

10. Za nabavu službenog automobila planirano je 90.000,00 kuna


VATROGASTVO I CIVILNA ZAŠTITA PLANIRANO U IZNOSU OD 473.000,00 KUNA


Program 02: Organiziranje i provođenje zaštite i spašavanja planirano u iznosu od 473.000,00 kuna

1. Za osnovnu djelatnost DVD-a planirano je 340.000,00 kuna za tekuće donacije

2. Za civilnu zaštitu i HGSS planirano je 20.000,00 kuna za tekuće donacije

3. Za procjenu ugroženosti od požara planirano je 18.000,00 kuna za nematerijalnu proizvedenu imovinu

4. Za izradu projektne dokumentacije za izgradnju Vatrogasnog doma planirano je 95.000,00 kuna za nematerijalnu proizvedenu imovinu


KOMUNALNA INFRASTRUKTURA PLANIRANO U IZNOSU OD 5.810.000,00 KUNA


Program 01: Održavanje objekata i uređaja komunalne infrastrukture planirano je 1.910.000,00 kuna

1. Za održavanje cesta i drugih javnih površina planirano je 1.600.000,00 kuna za rashode za usluge

2. Rashodi za uređaje i javnu rasvjetu planirani su u iznosu od 310.000,00 kuna, od toga rashodi za materijal i energiju 250.000,00 kuna i rashodi za usluge 60.000,00 kuna


Program 02: Izgradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture planirano u iznosu od 2.290.000,00 kuna

1. Za izgradnju i rekonstrukciju cesta planirano je 1.830.000,00 kuna za rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

2. Za izgradnju javne rasvjete planirano je 100.000,00 kuna za građevinske objekte

3. Za izgradnju vodovoda Vrbnik planirano je 360.000,00 kuna za građevinske objekte


Program 03: Zaštita okoliša planirano u iznosu od 1.610.000,00 kuna

1. Za nabavu kamiona za odvoz komunalnog otpada planirano je 1.300.000,00 kuna za kapitalne pomoći

2. Za izgradnju i opremanje reciklažnog dvorišta planirano je 80.000,00 kuna za postrojenje i opremu

3. Za nabavu kontejnera za odvojeno prikupljanje otpada planirano je 50.000,00 kuna za postrojenja i opremu

4. Za sanaciju divljih odlagališta planirano je 180.000,00 kuna za rashode za usluge


DRUŠTVENE DJELATNOSTI PLANIRANE U IZNOSU OD 1.110.000,00 KUNA


Program 01: Predškolsko, osnovnoškolsko i srednjoškolsko obrazovanje planirano u iznosu od 960.000,00 kuna

1. Za sufinanciranje prijevoza učenika srednjih škola planirano je 55.000,00 kuna za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna

2. Za financiranje dječjeg vrtića planirano je 285.000,00 kuna za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna

3. Za izgradnju dječjeg vrtića planirano je 620.000,00 kuna za građevinske objekte


Program 02: Javne potrebe u školstvu planirano u iznosu od 120.000,00 kuna 

1. Za sufinanciranje nabave udžbenika za osnovne i srednje škole planirano je 60.000,00 kuna za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna

2. Za stipendije i školarine planirano je 60.000,00 kuna za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna


Program 03: Javne potrebe u zdravstvu i preventiva planirano u iznosu od 30.000,00 kuna

Za poslove deratizacije i dezinsekcije planirano je 30.000,00 kuna za rashode za usluge


PROGRAM DJELATNOSTI KULTURE PLANIRANO U IZNOSU OD 695.000,00 KUNA


Program 01: Promicanje kulture planirano u iznosu od 695.000,00 kuna 

1. Za djelatnost umjetničkih društava planirano je 10.000,00 kuna za tekuće donacije

2. Za zaštitu i očuvanje kulturnih dobara planirano je 50.000,00 kuna za rashode za usluge

3. Za akcije i manifestacije u kulturi planirano je 10.000,00 kuna za tekuće donacije

4. Za rekonstrukciju Doma omladine Biskupija III. faza planirano je 465.000,00 kuna za građevinske objekte

5. Za sanaciju zgrade Omladinskog Doma Vrbnik planirano je 110.000,00 kuna za građevinske objekte

6. Pomoć za funkcioniranje vjerskih ustanova planirana u iznosu od 50.000,00 kuna za tekuće donacije


PROGRAMSKA DJELATNOST SPORTA PLANIRANA U IZNOSU OD 180.000,00 KUNA


Program 01: Organizacija, rekreacija i sportske aktivnosti planirane u iznosu od 180.000,00 kuna

1. Za osnovnu djelatnost sportskih udruga planirano je 30.000,00 kuna, od toga rashodi za usluge 10.000,00 kuna i tekuće donacije 20.000,00 kuna

2. Za sanaciju sportske dvorane „Škola Kosovo“ III. Faza planirano je 120.000,00 kuna za građevinske objekte

3. Za izgradnju igrališta na području Općine Biskupija planirano je 30.000,00 kuna za građevinske objekte


PROGRAMSKA DJELATNOST SOCIJALNE SKRBI PLANIRANO U IZNOSU OD 310.000,00 KUNA


Program 01: Socijalna skrb planirano u iznosu od 240.000,00 kuna

1. Jednokratne novčane naknade planirane u iznosu od 120.000,00 kuna za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna

2. Naknade troškova stanovanja planirane u iznosu od 40.000,00 kuna za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna

3. Pomoć u novcu (ogrjev) planirano u iznosu od 80.000,00 kuna za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna


Program 02: Poticajne mjere demografske obnove planirano u iznosu od 50.000,00 kuna

Za novorođeno dijete planirano je 50.000,00 kuna za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna


Program 03 Humanitarna skrb kroz udruge građana planirana u iznosu od 20.000,00 kuna

Za humanitarnu djelatnost Crvenog Križa planirano je 20.000,00 kuna za tekuće donacije


Sudjelovanje:

Molimo Vas prijavite se kako biste mogli sudjelovati u donošenju proračuna prijava

Vijesti

Dokumenti

  1. Prijedlog Proračuna Općine Biskupija za 2022. i projekcije za 2023. i 2024. godinu
    PREUZMI:

  2. Proračun Općine Biskupija za 2022. godinu s projekcijama za 2023. i 2024. godinu
    PREUZMI:

  3. Odluka o izvršenju Proračuna Općine Biskupija za 2022. godinu.
    PREUZMI: