Pretražite općinu ili grad

Proračun za godinu:

Općina Visoko

  Kontakt podaci
  Općina Visoko
  Općina Visoko, Visoko 20,42 224 Visoko
  OIB: 91710475046
  042/628-299
  opcina.visoko@vz.htnet.hr

Proračun za građane za 2020. godinu


Poštovani stanovnici,

predstavljamo Vam „Proračun za građane“ za 2020. godinu. U njemu je prikazano na koji način Općina Visoko prikuplja i investira sredstva. Kako bismo Vam omogućili uvid u rad naše Općine i učinili je što transparentnijom nastavljamo s projektom koji se nalazi na Internet stranici www.proracun.hr te na našoj službenoj stranici www.visoko.hr.

Kako bismo Vam pokazali za što planiramo izdvojiti novac iz Proračuna predstavljamo Vam projekt „Proračun za građane“.

I ove godine veliki dio novca iz proračuna planiramo izdvojiti za izgradnju i rekonstrukciju cesta i ostalih prometnih objekata, izgradnju kanalizacije i vodovoda, održavanje građevinskih objekata, javne rasvjete, javnih površina i ostale komunalne infrastrukture.

Mladi i obrazovani ljudi temelj su našeg društva, s toga kako bismo pomogli u njihovom obrazovanju financiramo Malu školu i osnovno školstvo, školu plivanja, te sufinanciramo cijenu dječjeg vrtića. 

Roditeljima novorođene djece dajemo jednokratne novčane pomoći u iznosu od 1.500,00 kuna za prvo dijete, 2.500,00 kuna za drugo dijete, a za svako sljedeće iznos se povećava za 1.000,00 kuna.

Obiteljima i pojedincima slabijeg imovinskog stanja na području Općine pomažemo kroz jednokratne novčane pomoći i pomoći za podmirenje troškova stanovanja kao i ostale socijalne potrebe.

Poljoprivrednicima i poduzetnicima dajemo subvencije i tako ulažemo u njihov razvoj. Razvoj poljoprivrede i poduzetništva jako je bitan za razvoj naše Općine i život njenih stanovnika.

Kako bismo očuvali našu tradiciju i kulturu, dio novca iz proračuna izdvojili smo za udruge koje nas predstavljaju, kao i za ostale udruge koje djeluju na području naše Općine.


Poštovani stanovnici izdvojili smo dio projekata koje želimo realizirati u 2020. godini. Ukoliko mislite kako nam je još nešto potrebno kako bismo poboljšali našu Općinu molimo da nam napišete

Vaše prijedloge, sugestije i komentare možete ostavljati do 12.12.2019. godine kada ćemo sve zaprimljeno uzeti u obzir te na sjednici Općinskog vijeća predstaviti, te prihvaćeno uvrstiti u konačan prijedlog proračuna za 2020. Godinu

Savjetovanje za Prijedlog Proračuna Općine Visoko za 2020. godinu i projekcija za 2021. i 2022. godinu možete pronaći ovdje.


Vaš Načelnik!Proračun je akt kojim se procjenjuju prihodi i primici te utvrđuju rashodi i izdaci Općine Visoko za proračunsku godinu, a sadrži i projekciju prihoda i primitaka te rashoda i izdataka za slijedeće dvije godine. 


U ovom Proračunu za građane bit će prikazan sažetak proračuna Općine Visoko za 2020. godinu s najvažnijim smjernicama razvoja Općine Visoko koji pojašnjava planove i aktivnosti. Ovim pregledom Općinskog proračuna želimo omogućiti svim građanima uvid u prihode i rashode Općine Visoko kako bi imali transparentnu i potpunu informaciju o tome gdje i kako se troši općinski novac, kao i da bismo potaknuli sve građane na aktivno sudjelovanje u komentiranju, predlaganju i sugeriranju Općinskog proračuna.


Prijedlog Proračuna Općine Visoko možete pronaći ovdje.


Proračun sadržava:


1. Opći dio proračuna sačinjavaju:

• Račun prihoda i rashoda u kojem su prikazani svi prihodi i rashodi prema ekonomskoj klasifikaciji (npr. prihodi od poreza, imovine, pristojbi te rashodi za nabavu nefinancijske imovine, rashodi za usluge tekućeg i investicijskog održavanja, rashodi za zaposlene, financijski rashodi). 

• Račun zaduživanja/financiranja koristi se u trenutku kada postoje viškovi ili manjkovi. Na računu zaduživanja/financiranja prikazuju se izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova te primici od financijske imovine i zaduživanja.


Slikoviti prikaz općeg dijela proračuna:


 


Račun prihoda i rashoda prikazuje prikupljena i potrošena sredstva u toku jedne godine stoga se on sastoje od prihoda i rashoda. Račun zaduživanja/financiranja sastoji se od: primitaka od financijske imovine i zaduživanja te izdataka za financijsku imovinu i otplate zajmova. Na račun zaduživanja/financiranja upisuju se viškovi nastali većim prilivom prihoda od rashoda te manjkovi nastali većim odlivom sredstava u rashode od priliva prihoda.


2. Poseban dio proračuna sačinjava:

plan rashoda i izdataka raspoređen po organizacijskim jedinica (odjelima) i proračunskim korisnicima iskazanih po vrstama te raspoređenih u programe koji se sastoje od aktivnosti i projekata. 


3. Plan razvojnih programa

Plan razvojnih programa sadrži strateški planirane rashode na nefinancijskoj imovini i plan kapitalnih pomoći i donacija iskazanih po izvorima prihoda za izvedbu programa. Što znači da se u planu razvojnih programa detaljno planiraju rashodi po programima za tri godine koji moraju biti mjerljivi i unose se u kolonu pokazatelji rezultata. Ovime se postižu veći rezultati u ostvarenju pojedinih ciljeva. Plan razvojnih programa sastavni je dio proračuna.


Treba napomenuti da Proračun nije statičan akt već se sukladno Zakonu može mijenjati tijekom proračunske godine. Ta izmjena se naziva rebalans proračuna. Procedura izmjena/rebalansa Proračuna identična je proceduri njegova donošenja


Proračunski korisnici:

Proračunski korisnici su ustanove, tijela javne vlasti kojima je JLS osnivač ili suosnivač. Financiranje proračunskih korisnika je većim dijelom iz proračuna svog osnivača ili suosnivača. Proračunski korisnici JLS mogu biti: dječji vrtići, knjižnice, javne vatrogasne postrojbe, muzeji, kazališta, domovi za starije i nemoćne osobe… 


Zakoni i sankcije

Proračun se donosi za jednu fiskalnu (proračunsku) godinu. Kod nas se fiskalna godina poklapa s kalendarskom i traje od 01. siječnja do 31. prosinca. Jedini ovlašteni predlagatelj Proračuna je Općinski načelnik. Općinski Načelnik jedinice lokalne samouprave odgovoran je za zakonito planiranje i izvršavanje proračuna, za svrhovito, učinkovito i ekonomično raspolaganje proračunskim sredstvima. Proračun donosi (izglasava) Općinsko vijeće do kraja godine. Ako se ne donese proračun prije početka proračunske godine, privremeno se, a najduže za prva tri mjeseca proračunske godine, na osnovi odluke o privremenom financiranju koja mora biti donesena do 31. prosinca, nastavlja financiranje poslova, funkcija i programa tijela jedinica lokalne i područne samouprave i drugih proračunskih i izvanproračunskih korisnika.

U slučaju kada je raspušteno samo Općinsko vijeće, a općinski načelnik nije razriješen, do imenovanja povjerenika Vlade Republike Hrvatske, financiranje se obavlja izvršavanjem redovnih i nužnih rashoda i izdataka temeljem odluke o financiranju nužnih rashoda i izdataka koju donosi općinski načelnik.

Po imenovanju povjerenika Vlade Republike Hrvatske, općinski načelnik predlaže povjereniku novu odluku o financiranju nužnih rashoda i izdataka u koju su uključeni ostvareni prihodi i primici te izvršeni rashodi i izdaci u vremenu do dolaska povjerenika. Ako se do 31. ožujka ne donese proračun, povjerenik donosi odluku o financiranju nužnih rashoda i izdataka za razdoblje do donošenja proračuna.Proračunski prihodi i primici

Prihodi i primici Iznos Iznos € U %
Prihodi poslovanja 11.220.000,00 kn 1.489.149,91 € 100 %
> Prihodi od poreza 3.345.500,00 kn 444.024,16 € 29,82 %
> Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna 7.475.000,00 kn 992.102,99 € 66,62 %
> Prihodi od imovine 45.100,00 kn 5.985,80 € 0,40 %
> Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada 350.500,00 kn 46.519,34 € 3,12 %
> Kazne, upravne mjere i ostali prihodi 3.900,00 kn 517,62 € 0,03 %
UKUPNO 11.220.000,00 kn 1.489.149,91 €
Grafika
Prihodi od poreza
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna
Prihodi od imovine
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada
Kazne, upravne mjere i ostali prihodi
*postotak potkategorije predstavlja udio potkategorije u ukupnom iznosu proračuna

PRIHODI I PRIMICI


Ukupni prihodi i primici Općine Visoko za 2020 godinu planirani su u iznosu od 11.220.000,00 kuna


Prihodi od poslovanja

Prihodi od poslovanja Općine Visoko za 2020. godinu planirani su u iznosu od 11.220.000,00 kuna, a čine ih:

1. Prihodi od poreza planirani u iznosu od 3.345.500,00 kuna, od toga Porez i prirez na dohodak planiran u iznosu od 3.300.000,00 kuna, Porezi na imovinu planirani u iznosu od 29.500,00 kuna i Porezi na robu i usluge planiran u iznosu od 16.000,00 kuna

2. Pomoći iz inozemstva i od subjekta unutar općeg proračuna planirane u iznosu od 7.475.000,00 kuna, od toga pomoći proračunu iz drugih proračuna planirane u iznosu 3.115.000,00 kuna, pomoći od izvanproračunskih korisnika planirane u iznosu od 360.000,00 kuna i Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava 4.000.000,00 kuna

3. Prihodi od imovine planirani u iznosu od 45.100,00 kuna, od toga Prihodi od financijske imovine planirani u iznosu od 100,00 kuna i Prihodi od nefinancijske imovine planirani u iznosu od 45.000,00 kuna

4. Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada planirani u iznosu od 350.500,00 kuna, od toga upravne i administrativne pristojbe planirane u iznosu od 1.000,00 kuna, Prihodi po posebnim propisima planirani u iznosu od 167.500,00 kuna i Komunalni doprinosi i naknade planirani u iznosu od 182.000,00 kuna

5. Kazne, upravne mjere i ostali prihodi planirane u iznosu od 3.900,00 kunaProračunski rashodi i izdaci

Rashodi Iznos Iznos € U %
Rashodi poslovanja 2.855.000,00 kn 378.923,62 € 25,45 %
> Rashodi za zaposlene 384.000,00 kn 50.965,56 € 3,42 %
> Materijalni rashodi 1.895.000,00 kn 251.509,72 € 16,89 %
> Financijski rashodi 5.500,00 kn 729,98 € 0,05 %
> Subvencije 40.000,00 kn 5.308,91 € 0,36 %
> Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna 65.000,00 kn 8.626,98 € 0,58 %
> Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 130.000,00 kn 17.253,97 € 1,16 %
> Ostali rashodi 335.500,00 kn 44.528,50 € 2,99 %
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 8.365.000,00 kn 1.110.226,29 € 74,55 %
> Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine 300.000,00 kn 39.816,84 € 2,67 %
> Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 3.465.000,00 kn 459.884,53 € 30,88 %
> Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 4.600.000,00 kn 610.524,92 € 41,00 %
UKUPNO 11.220.000,00 kn 1.489.149,91 €
Grafika
Rashodi za zaposlene
Materijalni rashodi
Financijski rashodi
Subvencije
Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade
Ostali rashodi
Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini
*postotak potkategorije predstavlja udio potkategorije u ukupnom iznosu proračuna

RASHODI I IZDACI


Ukupni rashodi i izdaci Općine Visoko za 2020. godinu planirani su u iznosu od 11.220.000,00 kuna


Rashodi poslovanja

Rashodi poslovanja Općine Visoko za 2020. godinu planirani su u iznosu od 2.855.000,00 kuna, a čine ih:

1. Rashodi za zaposlene planirani u iznosu od 384.000,00 od toga, Plaće (Bruto) planirane u iznosu od 320.000,00 kuna, Ostali rashodi za zaposlene planirani u iznosu od 20.000,00 kuna i Doprinosi na plaće planirani u iznosu od 44.000,00 kuna

2. Materijalni rashodi planirani u iznosu od 1.895.000,00 kuna, od toga Naknade troškova zaposlenima planirane u iznosu od 40.500,00 kuna, Rashodi za materijal i energiju planirani u iznosu od 156.000,00 kuna, Rashodi za usluge planirani u iznosu od 1.569.000,00 kuna, Naknada troškova osobama izvan radnog odnosa planirana u iznosu od 10.000,00 kuna i Ostali nespomenuti rashodi poslovanja planirani u iznosu od 119.500,00 kuna

3. Financijski rashodi planirani u iznosu od 5.500,00 kuna za ostale financijske rashode

4. Subvencije planirane u iznosu od 40.000,00 kuna za subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima

5. Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna planirane u iznosu od 65.000,00 kuna za pomoć proračunskim korisnicima drugih proračuna

6. Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade planirane u iznosu od 130.000,00 kuna za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna

7. Ostali rashodi planirani u iznosu od 335.500,00 kuna, od toga tekuće donacije planirane u iznosu od 325.500,00 kuna i kazne, penali i naknade štete 10.000,00 kuna


Rashodi za nabavu nefinancijske imovine


Rashodi za nabavu nefinancijske imovine planirani u iznosu od 8.365.000,00 kuna, a čine ih:

1. Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine planirani u iznosu od 300.000,00 kuna za materijalnu imovinu

2. Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine planirani u iznosu od 3.465.000,00 kuna, od toga građevinski objekti 3.170.000,00 kuna, postrojenje i oprema 185.000,00 kuna i nematerijalna proizvedena imovina 110.000,00 kuna

3. Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini planirani u iznosu od 4.600.000,00 kuna za dodatna ulaganja na građevinskim objektimaOPIS POSEBNOG DIJELA PRORAČUNA


PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA PLANRANO IU IZNOSU OD 32.000,00 KUNA


Program 1001 Financiranje osnovnih aktivnosti planirano u iznosu od 32.000,00 kuna

Za rad općinskog vijeća i radnih tijela planirano je 32.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za ostale nespomenute rashode poslovanja


JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL PLANIRANO U IZNOSU OD 1.617.500,00 KUNA


Program 1002 Financiranje osnovnih aktivnosti planirano u iznosu od 1.617.500,00 kuna

1. Rashodi za zaposlene planirani u iznosu od 384.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka, od toga Plaće (Bruto) 320.000,00 kuna, ostali rashodi za zaposlene 20.000,00 kuna i doprinosi na plaće 44.000,00 kuna

2. Za materijalne i financijske rashode planirano je 943.500,00kuna financirano od općih prihoda i primitaka i pomoći, od toga:

• naknade troškova zaposlenima 40.500,00 kuna, rashodi za materijal i energiju 41.000,00 kuna, rashodi za usluge 749.000,00 kuna, naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 10.000,00 kuna i ostali nespomenuti rashodi poslovanja 87.500,00kuna

• ostali financijski rashodi planirani u iznosu od 5.500,00 kuna

• Kazne, penali i naknade štete planirani u iznosu od 10.000,00 kuna

3. Za kapitalna ulaganja u opremu i ostalu imovinu planirano je 290.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka, od toga 180.000,00 kuna za postrojenja i opremu i 110.000,00 kuna za nematerijalnu proizvedenu imovinu


KOMUNALNO-STAMBENA DJELATNOST I UREĐENJE PROSTORA PLANIRANO U IZNOSU OD 8.995.000,00 KUNA


Program 1003 Održavanje komunalne infrastrukture i građevinskih objekata planirano u iznosu od 920.000,00 kuna

1. Za održavanje građevinskih objekata planirano je 305.000,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene i pomoći, od toga rashodi za materijal i energiju 5.000,00 kuna i rashodi za usluge 300.000,00 kuna

2. Za održavanje cesta planirano je 130.000,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene i općih prihoda i primitaka, od toga rashodi za materijal i energiju 30.000,00 kuna i rashodi za usluge 100.000,00 kuna

3. Za održavanje javne rasvjete planirano je 130.000,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene, od toga rashodi za materijal i energiju 80.000,00 kuna i rashodi za usluge 50.000,00 kuna

4. Za održavanje javnih površina planirano je 170.000,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene i općih prihoda i primitaka za rashode za usluge

5. Za održavanje ostale komunalne infrastrukture planirano je 185.000,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene za rashode za usluge


Program 1004 Izgradnja i rekonstrukcija kapitalnih objekata planirano u iznosu od 5.000.000,00 kuna

Za izgradnju i rekonstrukciju kapitalnih objekta planirano je 5.000.000,00 kuna financirano od pomoći i prihoda za posebne namjene, od toga za građevinske objekte 400.00,00 kuna i za dodatna ulaganja na građevinskim objektima 4.600.000,00 kuna


Program 1005 Izgradnja i rekonstrukcija komunalne infrastrukture planirano u iznosu od 3.075.000,00 kuna

1. Za otkup zemljišta planirano je 300.000,00 kuna financirano od pomoći za materijalnu imovinu

2. Za izgradnju cesta i ostalih prometnih objekata planirano je 1.200.000,00 kuna financirano od pomoći i prihoda za posebne namjene za građevinske objekte

3. Za izgradnju kanalizacije planirano je 20.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka i pomoći za građevinske objekte

4. Za izgradnju vodovoda planirano je 50.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka i pomoći za građevinske objekte

5. Za izgradnju i rekonstrukciju javne rasvjete planirano je 200.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka i pomoći za građevinske objekte

5. Za izgradnju i rekonstrukciju ostalih građevinskih objekta planirano je 1.300.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka i pomoći za građevinske objekte

6. Za nabavu uređaja i opreme planirano je 5.000,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene za postrojenje i opremu


KULTURA, ZNANOST, SPORT I OSTALI KORISNICI PLANIRANO U IZNOSU OD 325.500,00 KUNA


Program 1006 Razvoj kulture i znanosti planirano u iznosu od 30.000,00 kuna

Za financiranje aktivnosti kulturnih i znanstvenih udruga planirano je 30.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za tekuće donacije


Program 1007 Razvoj sporta planirano u iznosu od 25.000,00 kuna

Za financiranje aktivnosti sportskih udruga planirano je 25.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za tekuće donacije


Program 1008 Razvoj udruga planirano u iznosu od 270.500,00 kuna

Za financiranje aktivnosti udruga planirano je 238.500,00 kina financirano od općih prihoda i primitaka i pomoći za tekuće donacije


ŠKOLSTVO, PREDŠKOLSKI ODGOJ, SOCIJALNA SKRB I ZDRAVSTVO PLANIRANO U IZNOSU OD 210.000,00 KUNA


Program 1009 Predškolski odgoj planirano u iznosu od 25.000,00 kuna

Za financiranje predškolskog odgoja planirano je 25.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za Malu školu


Program 1010 Osnovno školstvo planirano u iznosu od 40.000,00 kuna 

Za financiranje osnovnog školstva planirano je 40.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna


Program 1011 Socijalna skrb planirano u iznosu od 130.000,00 kuna

Za pomoći građanima i kućanstvima planirano je 130.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka, od toga 60.000,00 kuna za naknade građanima i kućanstvima u novcu, 20.000,00 kuna za sufinanciranje cijene dječjeg vrtića i 50.000,00 kuna za ostale naknade u naravi


Program 1012 Zdravstveno – veterinarska djelatnost planirano u iznosu od 15.000,00 kuna

Za zdravstveno – veterinarsku djelatnost planirano je 15.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za rashode za usluge


POLJOPRIVREDA I PODUZETNIŠTVO PLANIRANO U IZNOSU OD 40.000,00 KUNA


Program 1013 Razvoj poljoprivrede planirano u iznosu od 30.000,00 kuna

Za subvencioniranje poljoprivrede planirano je 30.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima i poljoprivrednicima


Program 10014 Razvoj poduzetništva planirano u iznosu od 10.000,00 kuna

Za subvencioniranje kamate planirano je 10.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima i poljoprivredncima


Sudjelovanje:

Molimo Vas prijavite se kako biste mogli sudjelovati u donošenju proračuna prijava

Vijesti

Dokumenti

 1. Prijedlog Proračuna Općine Visoko za 2020. godinu i projekcije za 2021. i 2022. godinu
  PREUZMI:

 2. Proračun Općine Visoko za 2020. godinu i projekcije za 2021. i 2022. godinu
  PREUZMI:

 3. Odluka o izvršenju Proračuna Općine Visoko za 2020. godinu
  PREUZMI:

 4. Plan razvojnih programa 2020-2022. godinu
  PREUZMI:

 5. Program gradnje komunalne infrastrukture Općine Visoko za 2020. godinu
  PREUZMI:

 6. Program održavanja komunalne infrastrukture Općine Visoko za 2020. godinu
  PREUZMI:

 7. Program javnih potreba u društvenim djelatnostima Općine Visoko za 2020. godinu
  PREUZMI:

 8. Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna Općine Visoko za 2019. godinu
  PREUZMI:

 9. Izvršenje - programa društvenih djelatnosti za 2019. godinu
  PREUZMI:

 10. Izvršenje -Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2019. godinu
  PREUZMI:

 11. Izvršenje-programa građenja komunalne infrastrukture za 2019. godinu
  PREUZMI:

 12. Izvršenje Plan razvojnih programa Općine Visoko za 2019. godinu
  PREUZMI:

 13. Obrazloženje- godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna za 2019
  PREUZMI:

 14. Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna Općine Visoko za 2020. godinu
  PREUZMI:

 15. I. rebalans plana razvojnih programa Općine Visoko za razdoblje 2020.-2022.
  PREUZMI:

Više