Pretražite općinu ili grad

Proračun za godinu:

Općina Visoko

  Kontakt podaci
  Općina Visoko
  Općina Visoko, Visoko 20,42 224 Visoko
  OIB: 91710475046
  042/628-299
  opcina.visoko@vz.htnet.hr

Proračun za građane za 2021. godinu


Poštovani stanovnici,

predstavljamo Vam „Proračun za građane“ za 2021. godinu. U njemu je prikazano na koji način Općina Visoko prikuplja i investira sredstva. Kako bismo Vam omogućili uvid u rad naše Općine i učinili je što transparentnijom nastavljamo s projektom koji se nalazi na Internet stranici www.proracun.hr te na našoj službenoj stranici www.visoko.hr.

Kako bismo Vam pokazali za što planiramo izdvojiti novac iz Proračuna predstavljamo Vam projekt „Proračun za građane“.

Proračunom za 2021. godinu nastavljamo razvijati našu općinu kako bi postala mjestom za kvalitetan i ugodan život naše zajednice, poduzetnicima privlačna za ulaganje, a gostima i turistima poželjna za posjećivanje.

Brojnim komunalnim projektima na području cijele općine želimo osigurati visoku kvalitetu života svih naših građana. Uz znatna sredstva za održavanje postojeće komunalne infrastrukture, osigurana su značajna sredstva za druge komunalne projekte..

Obnovom Društvenog doma koji je ujedno i jedan od najvećih projekata na području Općine dobili smo prostore koje će koristiti Općinska uprava, u njemu će se nalaziti i turističko-kulturno informativni centar EU, sabirni centar za etnološku zbirku, Dobrovoljno vatrogasno društvo Visoko, KUD Braća Radić, Praškocijeve haramije, Športsko streljačko društvo, Društvo Naša djeca, Udruga umirovljenika, Udruga dragovoljaca i veterana Domovinskog rata.

Kako bismo olakšali roditeljima sufinanciramo cijenu dječjeg vrtića, te financiramo Malu školu i osnovno školstvo.

Roditeljima novorođene djece dajemo jednokratne novčane pomoći u iznosu od 1.500,00 kuna za prvo dijete, 2.500,00 kuna za drugo dijete, a za svako sljedeće iznos se povećava za 1.000,00 kuna.

Obiteljima i pojedincima slabijeg imovinskog stanja na području Općine pomažemo kroz jednokratne novčane pomoći i pomoći za podmirenje troškova stanovanja kao i ostale socijalne potrebe.

Poljoprivrednicima i poduzetnicima dodjeljujemo subvencije i tako ulažemo u njihov razvoj. Razvoj poljoprivrede i poduzetništva jako je bitan za razvoj naše Općine i život njenih stanovnika.

Na području naše općine djeluju brojne i raznovrsne sportske i kulturne udruge koje obogaćuju naš društveni život. Njihovo djelovanje, kao i brojne manifestacije koje održavaju zaslužuju financijsku podršku općine.

Poštovani stanovnici izdvojili smo dio projekata koje želimo realizirati u 2021. godini. Ukoliko mislite kako nam je još nešto potrebno kako bismo poboljšali našu Općinu molimo da nam napišete

Vaše prijedloge, sugestije i komentare možete ostavljati do 10.12.2020. godine kada ćemo sve zaprimljeno uzeti u obzir te na sjednici Općinskog vijeća predstaviti, te prihvaćeno uvrstiti u konačan prijedlog proračuna za 2021. Godinu

Savjetovanje za Prijedlog Proračuna Općine Visoko za 2021. godinu i projekcija za 2022. i 2023. godinu možete pronaći OVDJE.


Vaš Načelnik!Proračun je akt kojim se procjenjuju prihodi i primici te utvrđuju rashodi i izdaci Općine Visoko za proračunsku godinu, a sadrži i projekciju prihoda i primitaka te rashoda i izdataka za slijedeće dvije godine. 


U ovom Proračunu za građane bit će prikazan sažetak proračuna Općine Visoko za 2021. godinu s najvažnijim smjernicama razvoja Općine Visoko koji pojašnjava planove i aktivnosti. Ovim pregledom Općinskog proračuna želimo omogućiti svim građanima uvid u prihode i rashode Općine Visoko kako bi imali transparentnu i potpunu informaciju o tome gdje i kako se troši općinski novac, kao i da bismo potaknuli sve građane na aktivno sudjelovanje u komentiranju, predlaganju i sugeriranju Općinskog proračuna.


Prijedlog Proračuna Općine Visoko možete pronaći ovdje.


Proračun sadržava:

1. Opći dio proračuna sačinjavaju:

• Račun prihoda i rashoda u kojem su prikazani svi prihodi i rashodi prema ekonomskoj klasifikaciji (npr. prihodi od poreza, imovine, pristojbi te rashodi za nabavu nefinancijske imovine, rashodi za usluge tekućeg i investicijskog održavanja, rashodi za zaposlene, financijski rashodi). 

• Račun zaduživanja/financiranja koristi se u trenutku kada postoje viškovi ili manjkovi. Na računu zaduživanja/financiranja prikazuju se izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova te primici od financijske imovine i zaduživanja.


Slikoviti prikaz općeg dijela proračuna:


Račun prihoda i rashoda prikazuje prikupljena i potrošena sredstva u toku jedne godine stoga se on sastoje od prihoda i rashoda. Račun zaduživanja/financiranja sastoji se od: primitaka od financijske imovine i zaduživanja te izdataka za financijsku imovinu i otplate zajmova. Na račun zaduživanja/financiranja upisuju se viškovi nastali većim prilivom prihoda od rashoda te manjkovi nastali većim odlivom sredstava u rashode od priliva prihoda.


2. Poseban dio proračuna sačinjava:

plan rashoda i izdataka raspoređen po organizacijskim jedinica (odjelima) i proračunskim korisnicima iskazanih po vrstama te raspoređenih u programe koji se sastoje od aktivnosti i projekata. 


3. Plan razvojnih programa

Plan razvojnih programa sadrži strateški planirane rashode na nefinancijskoj imovini i plan kapitalnih pomoći i donacija iskazanih po izvorima prihoda za izvedbu programa. Što znači da se u planu razvojnih programa detaljno planiraju rashodi po programima za tri godine koji moraju biti mjerljivi i unose se u kolonu pokazatelji rezultata. Ovime se postižu veći rezultati u ostvarenju pojedinih ciljeva. Plan razvojnih programa sastavni je dio proračuna.


Treba napomenuti da Proračun nije statičan akt već se sukladno Zakonu može mijenjati tijekom proračunske godine. Ta izmjena se naziva rebalans proračuna. Procedura izmjena/rebalansa Proračuna identična je proceduri njegova donošenja


Proračunski korisnici:

Proračunski korisnici su ustanove, tijela javne vlasti kojima je JLS osnivač ili suosnivač. Financiranje proračunskih korisnika je većim dijelom iz proračuna svog osnivača ili suosnivača. Proračunski korisnici JLS mogu biti: dječji vrtići, knjižnice, javne vatrogasne postrojbe, muzeji, kazališta, domovi za starije i nemoćne osobe… 


Zakoni i sankcije

Proračun se donosi za jednu fiskalnu (proračunsku) godinu. Kod nas se fiskalna godina poklapa s kalendarskom i traje od 01. siječnja do 31. prosinca. Jedini ovlašteni predlagatelj Proračuna je Općinski načelnik. Općinski Načelnik jedinice lokalne samouprave odgovoran je za zakonito planiranje i izvršavanje proračuna, za svrhovito, učinkovito i ekonomično raspolaganje proračunskim sredstvima. Proračun donosi (izglasava) Općinsko vijeće do kraja godine. Ako se ne donese proračun prije početka proračunske godine, privremeno se, a najduže za prva tri mjeseca proračunske godine, na osnovi odluke o privremenom financiranju koja mora biti donesena do 31. prosinca, nastavlja financiranje poslova, funkcija i programa tijela jedinica lokalne i područne samouprave i drugih proračunskih i izvanproračunskih korisnika.
U slučaju kada je raspušteno samo Općinsko vijeće, a općinski načelnik nije razriješen, do imenovanja povjerenika Vlade Republike Hrvatske, financiranje se obavlja izvršavanjem redovnih i nužnih rashoda i izdataka temeljem odluke o financiranju nužnih rashoda i izdataka koju donosi općinski načelnik.
Po imenovanju povjerenika Vlade Republike Hrvatske, općinski načelnik predlaže povjereniku novu odluku o financiranju nužnih rashoda i izdataka u koju su uključeni ostvareni prihodi i primici te izvršeni rashodi i izdaci u vremenu do dolaska povjerenika. Ako se do 31. ožujka ne donese proračun, povjerenik donosi odluku o financiranju nužnih rashoda i izdataka za razdoblje do donošenja proračuna.


Proračunski prihodi i primici

Prihodi i primici Iznos U %
Prihodi poslovanje 6.830.000,00 kn 100 %
> Prihodi od poreza 3.545.000,00 kn 51,90 %
> Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna 2.900.000,00 kn 42,46 %
> Prihodi od imovine 36.100,00 kn 0,53 %
> Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada 345.000,00 kn 5,05 %
> Kazne, upravne mjere i ostali prihodi 3.900,00 kn 0,06 %
UKUPNO 6.830.000,00 kn
Grafika
Prihodi od poreza
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna
Prihodi od imovine
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada
Kazne, upravne mjere i ostali prihodi
*postotak potkategorije predstavlja udio potkategorije u ukupnom iznosu proračuna

PRIHODI I PRIMICI


Ukupni prihodi i primici Općine Visoko za 2021. godinu planirani su u iznosu od 6.830.000,00 kuna


Prihodi od poslovanja

Prihodi od poslovanja Općine Visoko za 2021. godinu planirani su u iznosu od 6.830.000,00 kuna, a čine ih:

1. Prihodi od poreza planirani u iznosu od 3.545.000,00 kuna, od toga Porez i prirez na dohodak planiran u iznosu od 3.500.000,00 kuna, Porezi na imovinu planirani u iznosu od 29.500,00 kuna i Porezi na robu i usluge planiran u iznosu od 15.500,00 kuna,

2. Pomoći iz inozemstva i od subjekta unutar općeg proračuna planirane u iznosu od 2.900.000,00 kuna, od toga pomoći proračunu iz drugih proračuna planirane u iznosu 1.750.000,00 kuna, pomoći od izvanproračunskih korisnika planirane u iznosu od 150.000,00 kuna i Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava 1.000.000,00 kuna,

3. Prihodi od imovine planirani u iznosu od 36.100,00 kuna, od toga Prihodi od financijske imovine planirani u iznosu od 100,00 kuna i Prihodi od nefinancijske imovine planirani u iznosu od 36.000,00 kuna,

4. Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada planirani u iznosu od 345.000,00 kuna, od toga upravne i administrativne pristojbe planirane u iznosu od 500,00 kuna, Prihodi po posebnim propisima planirani u iznosu od 167.500,00 kuna i Komunalni doprinosi i naknade planirani u iznosu od 177.000,00 kuna,

5. Kazne, upravne mjere i ostali prihodi planirane u iznosu od 3.900,00 kuna.Proračunski rashodi i izdaci

Rashodi Iznos U %
Rashodi polsovanja 2.760.000,00 kn 40,41 %
> Rashodi za zaposlene 405.000,00 kn 5,93 %
> Materijalni rashodi 1.711.000,00 kn 25,05 %
> Financijski rashodi 65.500,00 kn 0,96 %
> Subvencije 25.000,00 kn 0,37 %
> Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna 45.000,00 kn 0,66 %
> Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 170.000,00 kn 2,49 %
> Ostali rashodi 338.500,00 kn 4,96 %
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 2.770.000,00 kn 40,56 %
> Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine 150.000,00 kn 2,20 %
> Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 2.520.000,00 kn 36,90 %
> Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 100.000,00 kn 1,46 %
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova 1.300.000,00 kn 19,03 %
> Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova 1.300.000,00 kn 19,03 %
UKUPNO 6.830.000,00 kn
Grafika
Rashodi za zaposlene
Materijalni rashodi
Financijski rashodi
Subvencije
Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade
Ostali rashodi
Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini
Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova
*postotak potkategorije predstavlja udio potkategorije u ukupnom iznosu proračuna

RASHODI I IZDACI


Ukupni rashodi i izdaci Općine Visoko za 2021. godinu planirani su u iznosu od 6.830.000,00 kuna


Rashodi poslovanja

Rashodi poslovanja Općine Visoko za 2021. godinu planirani su u iznosu od 2.760.000,00 kuna, od toga:

1. Rashodi za zaposlene planirani u iznosu od 405.000,00 od toga, Plaće (Bruto) planirane u iznosu od 340.000,00 kuna, Ostali rashodi za zaposlene planirani u iznosu od 10.000,00 kuna i Doprinosi na plaće planirani u iznosu od 55.000,00 kuna,

2. Materijalni rashodi planirani u iznosu od 1.711.000,00 kuna, od toga Naknade troškova zaposlenima planirane u iznosu od 46.000,00 kuna, Rashodi za materijal i energiju planirani u iznosu od 186.000,00 kuna, Rashodi za usluge planirani u iznosu od 1.231.000,00 kuna, Naknada troškova osobama izvan radnog odnosa planirana u iznosu od 1.000,00 kuna i Ostali nespomenuti rashodi poslovanja planirani u iznosu od 247.000,00 kuna,

3. Financijski rashodi planirani u iznosu od 65.500,00 kuna, od toga kamate za primljene kredite i zajmove  50.000,00 kuna i 15.500,00 kuna za ostale financijske rashode,

4. Subvencije planirane u iznosu od 25.000,00 kuna za subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima,

5. Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna planirane u iznosu od 45.000,00 kuna za pomoć proračunskim korisnicima drugih proračuna,

6. Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade planirane u iznosu od 170.000,00 kuna za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna,

7. Ostali rashodi planirani u iznosu od 338.500,00 kuna, od toga tekuće donacije planirane u iznosu od 328.500,00 kuna i kazne, penali i naknade štete 10.000,00 kuna.


Rashodi za nabavu nefinancijske imovine

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine planirani u iznosu od 2.770.000,00 kuna, a čine ih:

1. Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine planirani u iznosu od 150.000,00 kuna za materijalnu imovinu,

2. Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine planirani u iznosu od 2.520.000,00 kuna, od toga građevinski objekti 2.250.000,00 kuna, postrojenje i oprema 160.000,00 kuna i nematerijalna proizvedena imovina 110.000,00 kuna,

3. Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini planirani u iznosu od 100.000,00 kuna za dodatna ulaganja na građevinskim objektima.


Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova 

Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova planirani u iznosu od 1.300.000,00 kuna, od toga oplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora 1.000.000,00 kuna i otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti 300.000,00 kuna.


OPIS POSEBNOG DIJELA PRORAČUNA


PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA PLANRANO U IZNOSU OD 1.472.000,00 KUNA


Program 1001 Financiranje osnovnih aktivnosti planirano u iznosu od 1.472.000,00 kuna

1. Za rad općinskog vijeća i radnih tijela planirano je 172.000,00 kuna za ostale nespomenute rashode poslovanja,

2. Za otplatu kredita i zajmova planirano je 1.300.000,00 kuna, od toga oplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora 1.000.000,00 kuna i otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti 300.000,00 kuna.


JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL PLANIRANO U IZNOSU OD 1.466.500,00 KUNA


Program 1002 Financiranje osnovnih aktivnosti planirano u iznosu od 1.466.500,00 kuna

1. Rashodi za zaposlene planirani u iznosu od 405.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka, od toga Plaće (Bruto) 340.000,00 kuna, ostali rashodi za zaposlene 10.000,00 kuna i doprinosi na plaće 55.000,00 kuna.

2. Za materijalne i financijske rashode planirano je 796.500,00kuna financirano od općih prihoda i primitaka i pomoći, od toga:

• naknade troškova zaposlenima 46.000,00 kuna, rashodi za materijal i energiju 61.000,00 kuna, rashodi za usluge 538.000,00 kuna, naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 1.000,00 kuna i ostali nespomenuti rashodi poslovanja 75.000,00kuna,

• ostali financijski rashodi planirani u iznosu od 65.500,00 kuna, od toga kamate na primljene kredite i zajmove 50.000,00 kuna i ostali financijski rashodi 15.500,00 kuna,

• Kazne, penali i naknade štete planirani u iznosu od 10.000,00 kuna.

3. Za kapitalna ulaganja u opremu i ostalu imovinu planirano je 265.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka, od toga 155.000,00 kuna za postrojenja i opremu i 110.000,00 kuna za nematerijalnu proizvedenu imovinu.


KOMUNALNO-STAMBENA DJELATNOST I UREĐENJE PROSTORA PLANIRANO U IZNOSU OD 3.305.000,00 KUNA


Program 1003 Održavanje komunalne infrastrukture i građevinskih objekata planirano u iznosu od 800.000,00 kuna

1. Za održavanje građevinskih objekata planirano je 205.000,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene i pomoći, od toga rashodi za materijal i energiju 5.000,00 kuna i rashodi za usluge 200.000,00 kuna,

2. Za održavanje cesta planirano je 130.000,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene i općih prihoda i primitaka, od toga rashodi za materijal i energiju 30.000,00 kuna i rashodi za usluge 100.000,00 kuna,

3. Za održavanje javne rasvjete planirano je 140.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka i prihoda za posebne namjene, od toga rashodi za materijal i energiju 90.000,00 kuna i rashodi za usluge 50.000,00 kuna,

4. Za održavanje javnih površina planirano je 170.000,00 kuna financirano od općih prihod i primitaka i prihoda za posebne namjene za rashode za usluge

5. Za održavanje ostale komunalne infrastrukture planirano je 155.000,00 kuna financirano prihoda za posebne namjene za rashode za usluge


Program 1004 Izgradnja i rekonstrukcija kapitalnih objekata planirano u iznosu od 500.000,00 kuna

Za izgradnju i rekonstrukciju kapitalnih objekta planirano je 500.000,00 kuna financirano od pomoći i prihoda za posebne namjene za građevinske objekte 400.00,00 kuna i za dodatna ulaganja na građevinskim objektima 100.000,00 kuna


Program 1005 Izgradnja i rekonstrukcija komunalne infrastrukture planirano u iznosu od 2.005.000,00 kuna

1. Za otkup zemljišta planirano je 150.000,00 kuna financirano općih prihoda i primitaka i prihoda za posebne namjene za materijalnu imovinu,

2. Za izgradnju cesta i ostalih prometnih objekata planirano je 800.000,00 kuna financirano od pomoći i prihoda za posebne namjene za građevinske objekte

3. Za izgradnju kanalizacije planirano je 50.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za građevinske objekte

4. Za izgradnju vodovoda planirano je 50.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za građevinske objekte,

5. Za izgradnju i rekonstrukciju javne rasvjete planirano je 200.000,00 kuna financirano do općih prihoda i primitaka i pomoći za građevinske objekte,

6. Za izgradnju i rekonstrukciju ostalih građevinskih objekta planirano je 750.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka i pomoći za građevinske objekte,

7. Za nabavu uređaja i opreme planirano je 5.000,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene za postrojenje i opremu.


KULTURA, ZNANOST, SPORT I OSTALI KORISNICI PLANIRANO U IZNOSU OD 328.500,00 KUNA


Program 1006 Razvoj kulture i znanosti planirano u iznosu od 30.000,00 kuna

Za financiranje aktivnosti kulturnih i znanstvenih udruga planirano je 30.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za tekuće donacije.


Program 1007 Razvoj sporta planirano u iznosu od 25.000,00 kuna

Za financiranje aktivnosti sportskih udruga planirano je 25.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za tekuće donacije.


Program 1008 Razvoj udruga planirano u iznosu od 273.500,00 kuna

Za financiranje aktivnosti udruga planirano je 273.500,00 kina financirano od općih prihoda i primitaka i pomoći za tekuće donacije.


ŠKOLSTVO, PREDŠKOLSKI ODGOJ, SOCIJALNA SKRB I ZDRAVSTVO PLANIRANO U IZNOSU OD 233.000,00 KUNA


Program 1009 Predškolski odgoj planirano u iznosu od 25.000,00 kuna

Za financiranje predškolskog odgoja planirano je 25.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za Malu školu


Program 1010 Osnovno školstvo planirano u iznosu od 20.000,00 kuna 

Za financiranje osnovnog školstva planirano je 20.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna.


Program 1011 Socijalna skrb planirano u iznosu od 170.000,00 kuna

Za pomoći građanima i kućanstvima planirano je 170.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna.


Program 1012 Zdravstveno – veterinarska djelatnost planirano u iznosu od 18.000,00 kuna

Za zdravstveno – veterinarsku djelatnost planirano je 18.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za rashode za usluge.


POLJOPRIVREDA I PODUZETNIŠTVO PLANIRANO U IZNOSU OD 25.000,00 KUNA


Program 1013 Razvoj poljoprivrede planirano u iznosu od 20.000,00 kuna

Za subvencioniranje poljoprivrede planirano je 20.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima i poljoprivrednicima


Program 10014 Razvoj poduzetništva planirano u iznosu od 5.000,00 kuna

Za subvencioniranje kamate planirano je 5.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima i poljoprivrednicima

Sudjelovanje:

Molimo Vas prijavite se kako biste mogli sudjelovati u donošenju proračuna prijava

Vijesti

Dokumenti

 1. Prijedlog proračuna Općine Visoko za 2021. i projekcije za 2022. i 2023. godinu
  PREUZMI:

 2. Proračun Općine Visoko za 2021. godinu i projekcije za 2022. i 2023. godinu
  PREUZMI:

 3. Program javnih potreba u sportu na području Općine Visoko u 2021. godini
  PREUZMI:

 4. Program javnih potreba u socijalnoj skrbi na području Općine Visoko u 2021. godini
  PREUZMI:

 5. Program javnih potreba u osnovnom školstvu i predškolskom odgoju i obrazovanju na području Općine Visoko u 2021. godini
  PREUZMI:

 6. Program javnih potreba za Vatrogasnu zajednicu Općine Visoko i civilnu zaštitu na području Općine Visoko u 2021. godini
  PREUZMI:

 7. Program građenja komunalne infrastrukture za 2021. godinu
  PREUZMI:

 8. Program utroška sredstava vodnog doprinosa za 2021. godinu
  PREUZMI:

 9. Program utroška sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru
  PREUZMI:

 10. Program utroška sredstava šumskog doprinosa za 2021. godinu
  PREUZMI:

 11. Plan razvojnih programa 2021-2023
  PREUZMI:

 12. OBRAZLOŽENJE PRORAČUNA 2021 i projekcije 2022 i 2023
  PREUZMI:

 13. Program javnih potreba za obavljanje djelatnosti Hrvatske gorske službe spašavanja - stanice Varaždin za 2021. godinu
  PREUZMI:

 14. Program odrzavanja kom.infrastrukture 2021
  PREUZMI:

 15. Program korištenja sredstava od promjene namjene poljoprivrednog zemljišta na području Općine Visoko u 2021. godini
  PREUZMI:

Više