Pretražite općinu ili grad

Proračun za godinu:

Općina Klenovnik

  Kontakt podaci
  Općina Klenovnik
  Klenovnik 9A 42244 Klenovnik
  OIB: 80034270503
  042 763 301
  opcina.klenovnik@vz.t-com.hr

Proračun za građane za 2019. godinu


Poštovani stanovnici,

predstavljamo Vam „Proračun za građane“ za 2019. godinu. U njemu je prikazano na koji način Općina Klenovnik prikuplja i investira sredstva. Kako bismo Vam omogućili uvid u rad naše Općine i učinili je što transparentnijom ušli smo u projekt koji se nalazi na Internet stranici www.proracun.hr, te na našoj službenoj stranici www.klenovnik.hr.

Kako bismo Vam pokazali za što planiramo izdvojiti novac iz Proračuna predstavljamo Vam projekt „Proračun za građane“.

Veliki dio novca planiramo za rekonstrukciju i izgradnju nerazvrstanih cesta, izgradnju javne rasvjete, održavanje javnih površina i uređenje staze i ograde na groblju Klenovnik.

Najvažniji projekt je dogradnja zgrade Dječjeg vrtića Latica, jer želimo našim najmlađim stanovnicima pružiti modernu ustanovu u kojoj će se kroz igru i učenje pripremati za školu.

Mladi i obrazovani ljudi temelj našeg društva i budućnosti, s toga smo našim studentima osigurali stipendije u iznosu od 600,00 kuna i učenicima u iznosu od 400,00 kuna mjesečno, jer želimo pomoći u njihovom obrazovanju i nagraditi njihov trud i zalaganje. 

Roditeljima novorođene djece dodjeljujemo naknade u iznosu od 1.500,00 kuna za prvo dijete, 1.750,00 kuna za drugo, a za treće i svako sljedeće dijete 2.000,00 kuna. Sufinanciramo boravak djece u Dječjim vrtićima i financiramo program predškole.

Socijalno ugroženim stanovnicima osiguravamo jednokratne novčane pomoći, pomoći za stanovanje i ogrijev.

Iznimno nam je bitno očuvanje tradicije i kulture s toga smo dio novca iz proračuna izdvojili za udruge koje nas predstavljaju i koje djeluju na području naše Općine, kao i za razna kulturna događanja i manifestacije. Pomažemo i sportske udruge na području naše Općine.

Dragi stanovnici izdvojili smo dio projekata koje želimo realizirati u 2019. godini.

Ukoliko mislite kako nam je još nešto potrebno kako bismo poboljšali našu Općinu molimo da nam napišete.


Vaš Načelnik!


Što je proračun?

Proračun je akt kojim se procjenjuju prihodi i primici te utvrđuju rashodi i izdaci Općine Klenovnik za proračunsku godinu, a sadrži i projekciju prihoda i primitaka te rashoda i izdataka za slijedeće dvije godine. 


U ovom Proračunu za građane bit će prikazan sažetak proračuna Općine Klenovnik za 2019. godinu s najvažnijim smjernicama razvoja Općine Klenovnik koji pojašnjava planove i aktivnosti. Ovim pregledom Općinskog proračuna želimo omogućiti svim građanima uvid u prihode i rashode Općine Klenovnik kako bi imali transparentnu i potpunu informaciju o tome gdje i kako se troši općinski novac, kao i da bismo potaknuli sve građane na aktivno sudjelovanje u komentiranju, predlaganju i sugeriranju Općinskog proračuna.


Proračun Općine Klenovnik možete pronaći ovdje.


Proračun sadržava:

1. Opći dio proračuna sačinjavaju:

• Račun prihoda i rashoda u kojem su prikazani svi prihodi i rashodi prema ekonomskoj klasifikaciji (npr. prihodi od poreza, imovine, pristojbi te rashodi za nabavu nefinancijske imovine, rashodi za usluge tekućeg i investicijskog održavanja, rashodi za zaposlene, financijski rashodi). 

• Račun zaduživanja/financiranja koristi se u trenutku kada postoje viškovi ili manjkovi. Na računu zaduživanja/financiranja prikazuju se izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova te primici od financijske imovine i zaduživanja.


Slikoviti prikaz općeg dijela proračuna:


 

Račun prihoda i rashoda prikazuje prikupljena i potrošena sredstva u toku jedne godine stoga se on sastoje od prihoda i rashoda. Račun zaduživanja/financiranja sastoji se od: primitaka od financijske imovine i zaduživanja te izdataka za financijsku imovinu i otplate zajmova. Na račun zaduživanja/financiranja upisuju se viškovi nastali većim prilivom prihoda od rashoda te manjkovi nastali većim odlivom sredstava u rashode od priliva prihoda.


2. Poseban dio proračuna sačinjava:

plan rashoda i izdataka raspoređen po organizacijskim jedinica (odjelima) i proračunskim korisnicima iskazanih po vrstama te raspoređenih u programe koji se sastoje od aktivnosti i projekata. 


3. Plan razvojnih programa

Plan razvojnih programa sadrži strateški planirane rashode na nefinancijskoj imovini i plan kapitalnih pomoći i donacija iskazanih po izvorima prihoda za izvedbu programa. Što znači da se u planu razvojnih programa detaljno planiraju rashodi po programima za tri godine koji moraju biti mjerljivi i unose se u kolonu pokazatelji rezultata. Ovime se postižu veći rezultati u ostvarenju pojedinih ciljeva. Plan razvojnih programa sastavni je dio proračuna.


Treba napomenuti da Proračun nije statičan akt već se sukladno Zakonu može mijenjati tijekom proračunske godine. Ta izmjena se naziva rebalans proračuna. Procedura izmjena/rebalansa Proračuna identična je proceduri njegova donošenja


Proračunski korisnici:

Proračunski korisnici su ustanove, tijela javne vlasti kojima je JLS osnivač ili suosnivač. Financiranje proračunskih korisnika je većim dijelom iz proračuna svog osnivača ili suosnivača. Proračunski korisnici JLS mogu biti: dječji vrtići, knjižnice, javne vatrogasne postrojbe, muzeji, kazališta, domovi za starije i nemoćne osobe… 

Proračunski korisnik Općine Klenovnik je Dječji vrtić Latica.


Zakoni i sankcije

Proračun se donosi za jednu fiskalnu (proračunsku) godinu. Kod nas se fiskalna godina poklapa s kalendarskom i traje od 01. siječnja do 31. prosinca. Jedini ovlašteni predlagatelj Proračuna je Općinski načelnik. Općinski Načelnik jedinice lokalne samouprave odgovoran je za zakonito planiranje i izvršavanje proračuna, za svrhovito, učinkovito i ekonomično raspolaganje proračunskim sredstvima. Proračun donosi (izglasava) Općinsko vijeće do kraja godine. Ako se ne donese proračun prije početka proračunske godine, privremeno se, a najduže za prva tri mjeseca proračunske godine, na osnovi odluke o privremenom financiranju koja mora biti donesena do 31. prosinca, nastavlja financiranje poslova, funkcija i programa tijela jedinica lokalne i područne samouprave i drugih proračunskih i izvanproračunskih korisnika.

U slučaju kada je raspušteno samo Općinsko vijeće, a općinski načelnik nije razriješen, do imenovanja povjerenika Vlade Republike Hrvatske, financiranje se obavlja izvršavanjem redovnih i nužnih rashoda i izdataka temeljem odluke o financiranju nužnih rashoda i izdataka koju donosi općinski načelnik.

Po imenovanju povjerenika Vlade Republike Hrvatske, općinski načelnik predlaže povjereniku novu odluku o financiranju nužnih rashoda i izdataka u koju su uključeni ostvareni prihodi i primici te izvršeni rashodi i izdaci u vremenu do dolaska povjerenika. Ako se do 31. ožujka ne donese proračun, povjerenik donosi odluku o financiranju nužnih rashoda i izdataka za razdoblje do donošenja proračuna.Proračunski prihodi i primici

Prihodi i primici Iznos U %
Prihodi od poslovanja 10.216.300,00 kn 99,98 %
> Prihodi od poreza 2.635.100,00 kn 25,79 %
> Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna 7.034.000,00 kn 68,84 %
> Prihodi od imovine 700,00 kn 0,01 %
> Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada 535.000,00 kn 5,24 %
> Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija 6.500,00 kn 0,06 %
> Kazne, upravne mjere i ostali prihodi 5.000,00 kn 0,05 %
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine 2.000,00 kn 0,02 %
> Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine 2.000,00 kn 0,02 %
UKUPNO 10.218.300,00 kn
Grafika
Prihodi od poreza
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna
Prihodi od imovine
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija
Kazne, upravne mjere i ostali prihodi
Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine
*postotak potkategorije predstavlja udio potkategorije u ukupnom iznosu proračuna

PRIHODI I PRIMICI

Ukupni prihodi i primici Općine Klenovnik za 2019. godinu planirani su u iznosu od 10.218.300,00 kuna


Prihodi od poslovanja

Prihodi od poslovanja Općine Klenovnik za 2019. godinu planirani su u iznosu od 10.216.300,00 kuna, a čine ih:

1. Prihodi od poreza planirani u iznosu od 2.635.100,00 kuna, od toga Porez i prirez na dohodak planiran u iznosu od 2.500.000,00 kuna, Porezi na robu i usluge planirani u iznosu od 35.000,00 kuna i ostali prihodi od poreza 100,00 kuna

2. Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna planirane u iznosu od 7.034.000,00 kuna, od toga pomoći proračunu iz drugih proračuna 10.000,00 kuna, pomoći od izvanproračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan - vrtić planirane u iznosu 50.000,00 kuna i pomoći temeljem prijenosa EU sredstava 6.950.000,00 kuna

3. Prihodi od imovine planirani u iznosu od 700,00 kuna, od toga Prihodi od financijske imovine 500,00 kuna i Prihodi od financijske imovine - vrtić 200,00 kuna

4. Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada planirani u iznosu od 535.000,00 kuna, od toga upravne i administrativne pristojbe 15.000,00 kuna, Prihodi po posebnim propisima planirani u iznosu od 30.000,00 kuna, Prihodi po posebnim propisima – vrtić planirani u iznosu od 240.000,00 kuna i Komunalni doprinosi i naknade planirani u iznosu od 250.000,00 kuna

5. Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija planirani u iznosu od 6.500,00 kuna

6. Kazne, upravne mjere i ostali prihodi planirani u iznosu od 5.000,00 kuna, od toga kazne i upravne mjere 4.000,00 kuna i ostali prihodi 1.000,00 kuna


Prihodi od prodaje nefinancijske imovine

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine planirani u iznosu od 2.000,00 kuna

Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine planirani u iznosu od 2.000,00 kuna – prihodi o prodaje građevinskih objekataProračunski rashodi i izdaci

Rashodi Iznos U %
Rashodi poslovanja 2.912.700,00 kn 28,50 %
> Rashodi za zaposlene 1.068.000,00 kn 10,45 %
> Materijalni rashodi 1.284.700,00 kn 12,57 %
> Financijski rashodi 20.000,00 kn 0,20 %
> Subvencije 25.000,00 kn 0,24 %
> Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna 60.000,00 kn 0,59 %
> Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranje i druge naknade 95.000,00 kn 0,93 %
> Ostali prihodi 360.000,00 kn 3,52 %
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 7.305.600,00 kn 71,50 %
> Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 7.305.600,00 kn 71,50 %
UKUPNO 10.218.300,00 kn
Grafika
Rashodi za zaposlene
Materijalni rashodi
Financijski rashodi
Subvencije
Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranje i druge naknade
Ostali prihodi
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
*postotak potkategorije predstavlja udio potkategorije u ukupnom iznosu proračuna

RASHODI I IZDACI

Ukupni rashodi i izdaci Općine Klenovnik za 2019. godinu planirani su u iznosu od 10.218.300,00 kuna


Rashodi poslovanja Općine Klenovnik za 2019. godinu planirani su u iznosu od 2.912.700,00 kuna, a čine ih:

1. Rashodi za zaposlene planirani u iznosu od 1.068.000,00 kuna, od toga plaće (bruto) planirane u iznosu od 878.000,00 kuna, ostali rashodi za zaposlene planirani u iznosu od 35.000,00 kuna i doprinosi na plaće 155.000,00 kuna

2. Materijalni rashodi planirani u iznosu od 1.284.700,00 kuna, od toga naknade troškova zaposlenima 83.500,00 kuna, rashodi za materijal i energiju 429.500,00 kuna, rashodi za usluge 611.100,00 kuna, naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 1.000,00 kuna i ostali nespomenuti rashodi poslovanja 159.600,00 kuna

3. Financijski rashodi planirani u iznosu od 20.000,00 kuna za ostale financijske rashode

4. Subvencije planirane u iznosu od 25.000,00 kuna za subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora

5. Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna planirane u iznosu od 60.000,00 kuna za pomoć proračunskim korisnicima drugih proračuna

6. Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade planirane u iznosu od 95.000,00 kuna 

7. Ostali rashodi planirani u iznosu od 360.000,00 kuna za tekuće donacije


Rashodi za nabavu nefinancijske imovine planiranu u iznosu od 7.305.600,00 kuna

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine planirani su u iznosu od 7.305.600,00 kuna, od toga za građevinske objekte 7.250.600,00 kuna i postrojenje i oprema 55.000,00 kuna 


OPĆINSKO VIJEĆE PLANIRANO U IZNOSU OD 521.500,00 KUNA


Program 1001 Redovna djelatnost planirano u iznosu od 171.000,00 kuna

1. Za redovan rad općinskog vijeća planirano je 105.000,00 kuna, od toga rashodi za usluge 75.000,00 kuna i ostali nespomenuti rashodi poslovanja 30.000,00 kuna

2. Za predsjednika Općinskog vijeća planirano je 26.000,00 kuna, od toga rashodi za usluge 2.500,00 kuna i ostali nespomenuti rashodi poslovanja 23.500,00 kuna

3. Za Dan Općine planirano je 25.000,00 kuna, od toga rashodi za usluge 10.000,00 kuna i ostali nespomenuti rashodi poslovanja 15.000,00 kuna

4. Za LAG Sjeverozapad i UOuRH planirano je 15.000,00 kuna za ostale nespomenute rashode poslovanja


Program 1002 Razvoj civilnog društva planirano u iznosu od 35.000,00 kuna

Za financiranje političkih stranaka planirano je 35.000,00 kuna za tekuće donacije


OPĆINSKI NAČELNIK PLANIRANO U IZNOSU OD 315.500,00 KUNA


Program 1003 Redovna djelatnost planirano u iznosu od 315.500,00 kuna

1. Za redovan rad općinskog načelnika planirano je 183.000,00 kuna, od toga:

• Rashodi za zaposlene planirani u iznosu od 160.00,00 kuna, od toga plaće (bruto) 135.000,00 kuna i doprinosi na plaće 25.000,00 kuna

• Materijalni rashodi planirani u iznosu od 23.000,00 kuna, od toga naknade troškova zaposlenima 15.000,00 kuna, rashodi za materijal i energiju 5.000,00 kuna i rashodi za usluge 3.000,00 kuna

2. Za rad zamjenice općinskog načelnika planirano je 42.500,00 kuna, od toga rashodi za usluge 1.500,00 kuna, naknade osobama izvan radnog odnosa  1.000,00 kuna i ostali nespomenuti rashodi poslovanja 40.000,00 kuna

3. Za pravne savjete planirano je 15.000,00 kuna za rashode za usluge

4. Za prijave projekata – konzultanti TKIC planirano je 60.000,00 kuna za rashode za usluge

5. Za protokol i reprezentaciju planirano je 15.000,00 kuna za ostale nespomenute rashode poslovanja


JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL PLANIRANO U IZNOSU OD 9.696.800,00 KUNA


Program 1004 Redovna djelatnost - JUO planirano u iznosu od 505.000,00 kuna

1. Za redovan rad općinskog administrativnog, tehničkog i stručnog osoblja planirano je 505.000,00 kuna, od toga:

• Rashodi za zaposlene planirani u iznosu od 310.000,00 kuna, od toga plaće (bruto) 255.000,00 kuna, ostali rashodi za zaposlene 15.000,00 kuna i doprinosi na plaće 40.000,00 kuna

• Materijalni rashodi planirani u iznosu od 180.000,00 kuna, od toga naknade troškova zaposlenima 25.000,00 kuna, rashodi za materijal i energiju 75.000,00 kuna, rashodi za usluge 75.000,00 kuna i ostali nespomenuti rashodi poslovanja 5.000,00 kuna

• Financijski rashodi planirani u iznosu od 15.000,00 kuna za ostale financijske rashode


GROBLJE KLENOVNIK PLANIRANO U IZNOSU OD 422.000,00 KUNA


Program 1005 Redovna djelatnost Groblje Klenovnik planirano u iznosu od 142.000,00 kuna

1. Za groblje Klenovnik redovan rad planirano u iznosu od 142.000,00 kuna, od toga: 

• Rashodi za zaposlene planirani u iznosu od 76.000,00 kuna, od toga plaće (bruto) 63.000,00 kuna, ostali rashodi za zaposlene 3.000,00 kuna i doprinosi na plaće 10.000,00 kuna

• Materijalni rashodi planirani u iznosu od 66.000,00 kuna, od toga naknade troškova zaposlenima 6.000,00 kuna, rashodi za materijal i energiju 25.000,00 kuna i rashodi za usluge 35.000,00 kuna

Program 1006 Uređenje Groblja Klenovnik planirano u iznosu od 280.000,00 kuna

Za uređenje staze i ograde na Groblju Klenovnik planirano je 280.000,00 kuna za građevinske objekte


ODRŽAVANJE I RAZVOJ KOMUNALNE INFRASTRUKTURE PLANIRANO U IZNOSU OD 3.640.600,00 KUNA


Program 1007 Održavanje komunalne infrastrukture planirano u iznosu od 490.000,00 kuna

1. Za javnu rasvjetu planirano je 120.000,00 kuna za materijal i energiju

2. Za zimsku službu planirano je 50.000,00 kuna za materijal i energiju

3. Za održavanje javnih površina planirano je 10.000,00 kuna za materijal i energiju

4. Za održavanje nerazvrstanih cesta planirano je 250.000,00 kuna, od toga rashodi za materijal i energiju 45.000,00 kuna, rashodi za usluge 200.000,00 kuna i ostali nespomenuti rashodi poslovanja 5.000,00 kuna

5. Za javne radove planirano je 50.000,00 kuna, od toga plaće (bruto) 40.000,00 kuna i doprinosi na plaće 10.000,00 kuna

6. Za Božićno-novogodišnju rasvjetu planirano je 10.000,00 kuna za rashode za usluge

Program 1008 Ulaganje u javne površine planirano u iznosu od 30.000,00 kuna

Za izgradnju šetnice planirano je 30.000,00 kuna za pomoći unutar općeg proračuna


Program 1009 Izgradnja nerazvrstanih cesta planirano u iznosu od 2.700.000,00 kuna

1. Za izradu projektne dokumentacije za cestu planirano je 100.000,00 kuna za rashode za usluge

2. Za rekonstrukciju nerazvrstanih cesta planirano je 2.600.000,00 kuna za građevinske objekte


Program 10010 Nerazvrstane ceste planirano u iznosu od 340.600,00 kuna

Za asfaltiranje nerazvrstanih cesta planirano je 340.600,00 kuna za građevinske objekte


Program 10011 Javna rasvjeta planirano u iznosu od 30.000,00 kuna

Za izgradnju javne rasvjete planirano je 30.000,00 kuna za građevinske objekte


Program 10012 Nabava komunalne opreme planirano u iznosu od 50.000,00 kuna

Za priključke za traktor planirano je 50.000,00 kuna za postrojenje i opremu


VATROGASTVO, ZAŠTITA I SIGURNOST PLANIRANO U IZNOSU OD 150.000,00 KUNA


Program 10014 Protupožarna zaštita i sigurnost planirano u iznosu od 150.000,00 kuna

1. Za DVD Klenovnik planirano je 130.000,00 kuna za tekuće donacije

2. Za civilnu zaštitu planirano je 5.000,00 kuna za tekuće donacije

3. Za Hrvatsku gorsku službu spašavanja planirano je 3.000,00 kuna za tekuće donacije

4. Za Crveni križ planirano je 12.000,00 kuna za tekuće donacije


PREDŠKOLSKI ODGOJ I OBRAZOVANJE PLANIRANO U IZNOSU OD 4.724.200,00 KUNA

DJEČJI VRTIĆ „LATICA“ KLENOVNIK PLANIRANO U IZNOSU OD 654.200,00 KUNA


Program 10015 Redovan rad Dječjeg vrtića planirano u iznosu od 654.200,00 kuna

Za primarni i program predškole planirano je 654.200,00 kuna, od toga:

• Rashodi za zaposlene planirani u iznosu od 472.000,00 kuna, od toga plaće (bruto) 385.000,00 kuna, ostali rashodi za zaposlene 17.000,00 kuna i doprinosi na plaće 70.000,00 kuna

• Materijalni rashodi planirani u iznosu od 172.200,00 kuna, od toga naknade troškova zaposlenima 37.500,00 kuna, rashodi za materijal i energiju 99.500,00 kuna, rashodi za usluge 24.100,00 kuna i ostali nespomenuti rashodi poslovanja 11.100,00 kuna

• Financijski rashodi planirani u iznosu od 5.000,00 kuna za ostale financijske rashode

• Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine planirani u iznosu od 5.000,00 kuna za postrojenje i opremu


Program 10016 Dogradnja zgrade Dječjeg vrtića planirano u iznosu od 4.000.000,00 kuna

Za zgradu Dječjeg vrtića planirano je 4.000.000,00 kuna za građevinske objekte


Program 10017 Osnovno školstvo planirano u iznosu od 30.000,00 kuna

1. Za Osnovnu školu Klenovnik planirano je 20.000,00 kuna za pomoći unutar općeg proračuna

2. Za EKO školu planirano je 5.000,00 kuna za pomoći unutar općeg proračuna

3. Za Filateliste planirano je 5.000,00 kuna za pomoći unutar općeg proračuna


Program 10018 Stipendije učenicima i studentima planirane u iznosu od 40.000,00 kuna 

1. Za stipendije učenicima srednjih škola planirano je 25.000,00 kuna za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna

2. Za stipendije studentima planirano je 15.000,00 kuna za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna


DRUŠTVENE DJELATNOSTI PLANIRANE U IZNOSU OD 255.000,00 KUNA


Program 10019 Poticanje razvoja poljoprivrede planirano u iznosu od 25.000,00 kuna

Za subvencije poljoprivrednicima planirano je 25.000,00 kuna za subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora


Program 1020 Socijalna skrb planirano u iznosu od 55.000,00 kuna

1. Za podmirenje troškova stanovanja planirano je 10.000,00 kuna za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna

2. Za podmirenje troškova ogrijeva planirano je 10.000,00 kuna za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna

3. Naknade za rođenje djeteta planirano u iznosu od 35.000,00 kuna za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna


Program 10021 Vjerske zajednice planirano u iznosu od 7.000,00 kuna

Za RKT župa Klenovnik planirano je 7.000,00 kuna za tekuće donacije


Program 10022 Sport i rekreacija planirano u iznosu od 113.000,00 kuna

1. Za Nogometni klub Klenovnik planirano je 35.000,00 kuna za tekuće donacije

2. Za Karate klub Klenovnik planirano je 35.000,00 kuna za tekuće donacije

3. Za DŠR planirano je 5.000,00 kuna za tekuće donacije

4. Za Udrugu mladih planirano je 7.000,00 kuna za tekuće donacije

5. Za Udrugu šumovlasnika planirano je 4.000,00 kuna za tekuće donacije

6. Za Lovačko društvo Klenovnik planirano je 10.000,00 kuna za tekuće donacije

7. Za ostale Udruge planirano je 15.000,00 kuna za tekuće donacije

8. Za Udrugu umirovljenika planirano je 2.000,00 kuna za tekuće donacije


Program 10023 Kultura planirano u iznosu od 55.000,00 kuna

Za KUD Klenovnik planirano je 55.000,00 kuna za tekuće donacije


Sudjelovanje:

Molimo Vas prijavite se kako biste mogli sudjelovati u donošenju proračuna prijava

Vijesti

Dokumenti

 1. Prijedlog Proračuna Općine Klenovnik za 2019. godinu i projekcije za 2020. i 2021. godinu
  PREUZMI:

 2. Proračun Općine Klenovnik za 2019. godinu i projekcije za 2020. i 2021. godinu
  PREUZMI:

 3. Godišnje izvješće o izvršenju Proračuna Općine Klenovnik za 2018. godinu
  PREUZMI:

 4. Polugodišnji Izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Klenovnik za 2019. godinu
  PREUZMI: