Pretražite općinu ili grad

Proračun za godinu:

Općina Klenovnik

  Kontakt podaci
  Općina Klenovnik
  Klenovnik 9A 42244 Klenovnik
  OIB: 80034270503
  042 763 301
  opcina.klenovnik@vz.t-com.hr

Proračun za građane za 2020. godinu


Poštovani stanovnici,

predstavljamo Vam „Proračun za građane“ za 2020. godinu. U njemu je prikazano na koji način Općina Klenovnik prikuplja i investira sredstva. Kako bismo Vam omogućili uvid u rad naše Općine i učinili je što transparentnijom nastavljamo s projektom koji se nalazi na Internet stranici www.proracun.hr, te na našoj službenoj stranici www.klenovnik.hr.

Kako bismo Vam pokazali za što planiramo izdvojiti novac iz Proračuna predstavljamo Vam projekt „Proračun za građane“.

U predstojećoj godini dio proračunskih sredstava izdvojili smo za izgradnju šetnice, rekonstrukciju i asfaltiranje nerazvrstanih cesta, održavanje javne rasvjete, javnih površina, nerazvrstanih cesta, uređenje staze i ograde na groblju te sanaciju klizišta.

Značaj projekt za Općinu je dogradnja Dječjeg vrtića Latica. Želimo našim najmlađim stanovnicima osigurati moderan prostor i u kojem će se kroz igru i učenje pripremati za školu. 

Ulaganje u obrazovanje iznimno nam je važno, stoga našim studentima isplaćujemo stipendije u iznosu od 500,00 kuna mjesečno, a srednjoškolcima u iznosu od 400,00 kuna mjesečno. Želimo pomoći u njihovom daljnjem obrazovanju, te ih nagraditi i poticati na još veće zalaganje i bolji uspjeh. Učenicima osnovne škole sufinanciramo produženi boravak u školi i pribor za školu. 

Kako bi pomogli i olakšali roditeljima novorođene djece, dodjeljujemo im jednokratne novčane naknade u iznosu od 1.500,00 kuna za prvo dijete, 2.000,00 kuna za drugo dijete,  za treće 3.000,00 kn  i svako sljedeće dijete se iznos uvećava za 1.000,00 kn.. Sufinanciramo boravak djece u Dječjim vrtićima i financiramo program predškole.

Obiteljima i kućanstvima slabijeg imovinskom stanja osigurali smo jednokratne novčane pomoći, pomoći za ogrjev i stanovanje i pomoć umirovljenicima – božićnice.

Očuvanje tradicije i kulture od velikog nam je značaja, stoga smo dio sredstava izdvojili za udruge koje nas predstavljaju i koje djeluju na području naše Općine, kao i za razna kulturna događanja i manifestacije. Pomažemo i sportskim i drugim udrugama na području naše Općine.


Dragi stanovnici izdvojili smo dio projekata koje želimo realizirati u 2020. godini.

Ukoliko mislite kako nam je još nešto potrebno kako bismo poboljšali našu Općinu molimo da nam napišete.Vaš Načelnik!


Savjetovanje za Prijedlog Proračuna Općine Klenovnik za 2020. godinu bilo je provedeno od 03.12.2019. do 18.12.2019.godine. Više o tome možete pogledati OVDJE.


Što je proračun?

Proračun je akt kojim se procjenjuju prihodi i primici te utvrđuju rashodi i izdaci Općine Klenovnik za proračunsku godinu, a sadrži i projekciju prihoda i primitaka te rashoda i izdataka za slijedeće dvije godine. 

U ovom Proračunu za građane bit će prikazan sažetak proračuna Općine Klenovnik za 2020. godinu s najvažnijim smjernicama razvoja Općine Klenovnik koji pojašnjava planove i aktivnosti. Ovim pregledom Općinskog proračuna želimo omogućiti svim građanima uvid u prihode i rashode Općine Klenovnik kako bi imali transparentnu i potpunu informaciju o tome gdje i kako se troši općinski novac, kao i da bismo potaknuli sve građane na aktivno sudjelovanje u komentiranju, predlaganju i sugeriranju Općinskog proračuna.


Proračun Općine Klenovnik možete pronaći ovdje.


Proračun sadržava:

1. Opći dio proračuna sačinjavaju:

• Račun prihoda i rashoda u kojem su prikazani svi prihodi i rashodi prema ekonomskoj klasifikaciji (npr. prihodi od poreza, imovine, pristojbi te rashodi za nabavu nefinancijske imovine, rashodi za usluge tekućeg i investicijskog održavanja, rashodi za zaposlene, financijski rashodi). 

• Račun zaduživanja/financiranja koristi se u trenutku kada postoje viškovi ili manjkovi. Na računu zaduživanja/financiranja prikazuju se izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova te primici od financijske imovine i zaduživanja.

Slikoviti prikaz općeg dijela proračuna:


 


Račun prihoda i rashoda prikazuje prikupljena i potrošena sredstva u toku jedne godine stoga se on sastoje od prihoda i rashoda. Račun zaduživanja/financiranja sastoji se od: primitaka od financijske imovine i zaduživanja te izdataka za financijsku imovinu i otplate zajmova. Na račun zaduživanja/financiranja upisuju se viškovi nastali većim prilivom prihoda od rashoda te manjkovi nastali većim odlivom sredstava u rashode od priliva prihoda.


2. Poseban dio proračuna sačinjava:

plan rashoda i izdataka raspoređen po organizacijskim jedinica (odjelima) i proračunskim korisnicima iskazanih po vrstama te raspoređenih u programe koji se sastoje od aktivnosti i projekata. 


3. Plan razvojnih programa

Plan razvojnih programa sadrži strateški planirane rashode na nefinancijskoj imovini i plan kapitalnih pomoći i donacija iskazanih po izvorima prihoda za izvedbu programa. Što znači da se u planu razvojnih programa detaljno planiraju rashodi po programima za tri godine koji moraju biti mjerljivi i unose se u kolonu pokazatelji rezultata. Ovime se postižu veći rezultati u ostvarenju pojedinih ciljeva. Plan razvojnih programa sastavni je dio proračuna.

Treba napomenuti da Proračun nije statičan akt već se sukladno Zakonu može mijenjati tijekom proračunske godine. Ta izmjena se naziva rebalans proračuna. Procedura izmjena/rebalansa Proračuna identična je proceduri njegova donošenja


Proračunski korisnici:

Proračunski korisnici su ustanove, tijela javne vlasti kojima je JLS osnivač ili suosnivač. Financiranje proračunskih korisnika je većim dijelom iz proračuna svog osnivača ili suosnivača. Proračunski korisnici JLS mogu biti: dječji vrtići, knjižnice, javne vatrogasne postrojbe, muzeji, kazališta, domovi za starije i nemoćne osobe… 

Proračunski korisnik Općine Klenovnik je Dječji vrtić Latica.


Zakoni i sankcije

Proračun se donosi za jednu fiskalnu (proračunsku) godinu. Kod nas se fiskalna godina poklapa s kalendarskom i traje od 01. siječnja do 31. prosinca. Jedini ovlašteni predlagatelj Proračuna je Općinski načelnik. Općinski Načelnik jedinice lokalne samouprave odgovoran je za zakonito planiranje i izvršavanje proračuna, za svrhovito, učinkovito i ekonomično raspolaganje proračunskim sredstvima. Proračun donosi (izglasava) Općinsko vijeće do kraja godine. Ako se ne donese proračun prije početka proračunske godine, privremeno se, a najduže za prva tri mjeseca proračunske godine, na osnovi odluke o privremenom financiranju koja mora biti donesena do 31. prosinca, nastavlja financiranje poslova, funkcija i programa tijela jedinica lokalne i područne samouprave i drugih proračunskih i izvanproračunskih korisnika.

U slučaju kada je raspušteno samo Općinsko vijeće, a općinski načelnik nije razriješen, do imenovanja povjerenika Vlade Republike Hrvatske, financiranje se obavlja izvršavanjem redovnih i nužnih rashoda i izdataka temeljem odluke o financiranju nužnih rashoda i izdataka koju donosi općinski načelnik.

Po imenovanju povjerenika Vlade Republike Hrvatske, općinski načelnik predlaže povjereniku novu odluku o financiranju nužnih rashoda i izdataka u koju su uključeni ostvareni prihodi i primici te izvršeni rashodi i izdaci u vremenu do dolaska povjerenika. Ako se do 31. ožujka ne donese proračun, povjerenik donosi odluku o financiranju nužnih rashoda i izdataka za razdoblje do donošenja proračuna.Proračunski prihodi i primici

Prihodi i primici Iznos U %
Prihodi poslovanja 10.886.270,00 kn 71,68 %
> Prihodi od poreza 3.220.000,00 kn 21,20 %
> Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna 7.105.000,00 kn 46,78 %
> Prihodi od imovine 10.270,00 kn 0,07 %
> Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima 521.000,00 kn 3,43 %
> Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija 30.000,00 kn 0,20 %
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine 2.000,00 kn 0,01 %
Primici od nefinancijske imovine i zaduživanja 4.300.000,00 kn 28,31 %
UKUPNO 15.188.270,00 kn
Grafika
Prihodi od poreza
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna
Prihodi od imovine
Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine
Primici od nefinancijske imovine i zaduživanja
*postotak potkategorije predstavlja udio potkategorije u ukupnom iznosu proračuna

PRIHODI I PRIMICI


Ukupni prihodi i primici Općine Klenovnik za 2020. godinu planirani su u iznosu od 15.188.270,00 kuna


Prihodi od poslovanja

Prihodi od poslovanja Općine Klenovnik za 2020. godinu planirani su u iznosu od 10.886.270,00 kuna, a čine ih:

1. Prihodi od poreza planirani u iznosu od 3.220.000,00 kuna, od toga Porez i prirez na dohodak planiran u iznosu od 3.140.000,00 kuna,porezi na imovinu 50.000,00 kuna i porezi na robu i usluge planirani u iznosu od 30.000,00 kuna 

2. Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna planirane u iznosu od 7.105.000,00 kuna, od toga pomoći proračunu iz drugih proračuna 5.000,00 kuna, pomoći od izvanproračunskih korisnika planirane u iznosu od 316.000,00 kuna,pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan  planirane u iznosu 4.000,00 kuna i pomoći temeljem prijenosa EU sredstava 6.780.000,00 kuna

3. Prihodi od imovine planirani u iznosu od 10.270,00 kuna, od toga Prihodi od financijske imovine 700,00 kuna i Prihodi od financijske imovine - vrtić 9.570,00 kuna

4. Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada planirani u iznosu od 521.000,00 kuna, od toga upravne i administrativne pristojbe 11.500,00 kuna, Prihodi po posebnim propisima planirani u iznosu od 293.000,00 kuna i komunalni doprinosi i naknade planirani u iznosu od 216.500,00 kuna

5. Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija planirani u iznosu od 30.000,00 kuna


Prihodi od prodaje nefinancijske imovine


Prihodi od prodaje nefinancijske imovine planirani u iznosu od 2.000,00 kuna

Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine planirani u iznosu od 2.000,00 kuna – prihodi o prodaje građevinskih objekata


Primici od nefinancijske imovine i zaduživanja planirani u iznosu od 4.300.000,00 kuna

Za primljene zajmove od banaka i ostalih financijskih institucija planirano je 4.300.000,00 kunaProračunski rashodi i izdaci

Rashodi Iznos U %
Rashodi poslovanja 3.991.000,00 kn 25,57 %
> Rashodi za zaposlene 1.327.200,00 kn 8,50 %
> Materijalni rashodi 1.490.300,00 kn 9,55 %
> Financijski rashodi 18.500,00 kn 0,12 %
> Subvencije 5.000,00 kn 0,03 %
> Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države 577.000,00 kn 3,70 %
> Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 175.000,00 kn 1,12 %
> Donacije i ostali rashodi 398.000,00 kn 2,55 %
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 7.818.000,00 kn 50,09 %
> Rashodi za nabavu neproizvedene imovine 20.000,00 kn 0,13 %
> Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 7.798.000,00 kn 49,96 %
Izdaci za financijsku imovinu i otplatu zajmova 3.800.000,00 kn 24,34 %
UKUPNO 15.609.000,00 kn
Grafika
Rashodi za zaposlene
Materijalni rashodi
Financijski rashodi
Subvencije
Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade
Donacije i ostali rashodi
Rashodi za nabavu neproizvedene imovine
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
Izdaci za financijsku imovinu i otplatu zajmova
*postotak potkategorije predstavlja udio potkategorije u ukupnom iznosu proračuna

RASHODI I IZDACI


Ukupni rashodi i izdaci Općine Klenovnik za 2020. godinu planirani su u iznosu od 15.609.000,00 kuna


Rashodi poslovanja


Rashodi poslovanja Općine Klenovnik za 2020. godinu planirani su u iznosu od 3.991.000,00 kuna, a čine ih:

1. Rashodi za zaposlene planirani u iznosu od 1.327.200,00 kuna, od toga plaće 1.084.350,00 kuna, ostali rashodi za zaposlene 56.200,00 kuna i doprinosi na plaće 186.500,00 kuna

2. Materijalni rashodi planirani u iznosu od 1.490.300,00 kuna, od toga naknade troškova zaposlenima 83.500,00 kuna, rashodi za materijal i energiju 647.500,00 kuna, rashodi za usluge 568.200,00 kuna, naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 1.000,00 kuna i ostali nespomenuti rashodi poslovanja 190.100,00 kuna

3. Financijski rashodi planirani u iznosu od 18.500,00 kuna za ostale financijske rashode

4. Subvencije planirane u iznosu od 5.000,00 kuna za subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima

5. Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države planirane u iznosu od 577.000,00 kuna

6. Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade planirane u iznosu od 175.000,00 kuna za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna

7. Donacije i ostali rashodi planirani u iznosu od 398.000,00 kuna za tekuće donacije


Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 


Rashodi za nabavu nefinancijske imovine planirani u iznosu od 7.818.000,00 kuna, od toga:

1. Rashodi za nabavu neproizvedene imovine planirani u iznosu od 20.000,00 kuna za materijalnu imovinu- prirodna bogatstva

2. Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine planirani u iznosu od 7.798.000,00 kuna, od toga građevinski objekti 7.775.000,00 kuna, postrojenja i oprema 3.000,00 kuna i nematerijalna proizvedena imovina 20.000,00 kuna


Izdaci za financijsku imovinu i otplatu zajmova

Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova planirani u iznosu od 3.800.000,00 kuna za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija


OPĆINA KLENOVNIK

Za izdatke za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova planirano je 3.800.000,00 kuna 


OPĆINSKO VIJEĆE PLANIRANO U IZNOSU OD 233.500,00 KUNA


Program 1001 Redovna djelatnost planirano u iznosu od 233.500,00 kuna

1. Za redovan rad općinskog vijeća planirano je 148.000,00 kuna, od toga rashodi za usluge 107.000,00 kuna i ostali nespomenuti rashodi poslovanja 41.000,00 kuna

2. Za predsjednika Općinskog vijeća planirano je 25.500,00 kuna, od toga rashodi za usluge 2.000,00 kuna i ostali nespomenuti rashodi poslovanja 23.500,00 kuna

3. Za Dan Općine planirano je 25.000,00 kuna, od toga rashodi za usluge 10.000,00 kuna i ostali nespomenuti rashodi poslovanja 15.000,00 kuna

4. Za financiranje političkih stranaka planirano je 35.000,00 kuna za ostale nespomenute rashode poslovanja


OPĆINSKI NAČELNIK PLANIRANO U IZNOSU OD 310.500,00 KUNA


Program 1002 Redovna djelatnost planirano u iznosu od 310.500,00 kuna

1. Za redovan rad općinskog načelnika planirano je 191.500,00 kuna, od toga:

• Rashodi za zaposlene planirani u iznosu od 170.00,00 kuna, od toga plaće (bruto) 145.000,00 kuna i doprinosi na plaće 25.000,00 kuna

• Materijalni rashodi planirani u iznosu od 21.500,00 kuna, od toga naknade troškova zaposlenima 17.000,00 kuna, rashodi za materijal i energiju 1.000,00 kuna i rashodi za usluge 3.500,00 kuna

2. Za rad zamjenice općinskog načelnika planirano je 43.000,00 kuna, od toga rashodi za usluge 2.000,00 kuna, naknade osobama izvan radnog odnosa  1.000,00 kuna i ostali nespomenuti rashodi poslovanja 40.000,00 kuna

3. Za pravne savjete planirano je 40.000,00 kuna za rashode za usluge

4. Za protokol i reprezentaciju planirano je 36.000,00 kuna za ostale nespomenute rashode poslovanja


JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL PLANIRANO U IZNOSU OD 11.265.000,00 KUNA


Program 1003 Redovna djelatnost - JUO planirano u iznosu od 828.100,00 kuna

1. Za redovan rad općinskog administrativnog, tehničkog i stručnog osoblja planirano je 818.100,00 kuna, od toga:

• Rashodi za zaposlene planirani u iznosu od 419.500,00 kuna, od toga plaće (bruto) 350.000,00 kuna, ostali rashodi za zaposlene 24.500,00 kuna i doprinosi na plaće 45.000,00 kuna

• Materijalni rashodi planirani u iznosu od 382.100,00 kuna, od toga naknade troškova zaposlenima 21.500,00 kuna, rashodi za materijal i energiju 242.000,00 kuna, rashodi za usluge 113.100,00 kuna i ostali nespomenuti rashodi poslovanja 5.500,00 kuna

• Financijski rashodi planirani u iznosu od 13.500,00 kuna za ostale financijske rashode

• Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine planirani u iznosu od 3.000,00 kuna za postrojenja i opremu

2. Za Vježbenika – stručno osposobljavanje planirano je 10.000,00 kuna, od toga doprinosi na plaće 9.000,00 kuna i naknade troškova zaposlenima 1.000,00 kuna


VLASTITI POGON PLANIRAN U IZNOSU OD 954.700,00 KUNA


Program 1004 Redovna djelatnost Groblje Klenovnik planirano u iznosu od 436.700,00 kuna

1. Za groblje Klenovnik redovan rad planirano u iznosu od 136.700,00 kuna, od toga: 

• Rashodi za zaposlene planirani u iznosu od 76.700,00 kuna, od toga plaće (bruto) 68.000,00 kuna I ostali rashodi za zaposlene 8.700,00 kuna 

• Materijalni rashodi planirani u iznosu od 60.000,00 kuna, od toga naknade troškova zaposlenima 6.000,00 kuna, rashodi za materijal i energiju 22.000,00 kuna i rashodi za usluge 32.000,00 kuna

3. Za otkup zemljišta – groblje planirano je 20.000,00 kuna za zemljište

4. Za uređenje staze i ograde na groblju planirano je 280.000,00 kuna za građevinske objekte


ODRŽAVANJE I RAZVOJ KOMUNALNE INFRASTRUKTURE PLANIRANO U IZNOSU OD 4.268.000,00 KUNA


Program 1005 Održavanje komunalne infrastrukture planirano u iznosu od 518.000,00 kuna

1. Za javnu rasvjetu planirano je 120.000,00 kuna za materijal i energiju

2. Za zimsku službu planirano je 60.000,00 kuna za materijal i energiju

3. Za održavanje nerazvrstanih cesta planirano je 250.000,00 kuna, od toga rashodi za materijal i energiju 85.000,00 kuna, rashodi za usluge 160.000,00 kuna i ostali nespomenuti rashodi poslovanja 5.000,00 kuna

4. Za održavanje prijevoznog sredstva – traktor planirano je 12.000,00 kuna, od toga rashodi za materijal i energiju 5.000,00 kuna, rashodi za usluge 4.000,00 kuna i ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3.000,00 kuna

5. Za javne radove planirano je 50.000,00 kuna, od toga plaće (bruto) 40.000,00 kuna i doprinosi na plaće 10.000,00 kuna

6. Za održavanje javnih površina planirano je 10.000,00 kuna za rashode za materijal i energiju

7. Za Božićno-novogodišnju rasvjetu planirano je 10.000,00 kuna za rashode za usluge

8. Za zaštitu i zbrinjavanje životinja planirano je 6.000,00 kuna, od toga 3.000,00 kuna za rashode za usluge i 3.000,00 kuna za ostale usluge

Program 1006 Ulaganje u javne površine planirano u iznosu od 30.000,00 kuna

1. Za Projektnu dokumentaciju za šetnicu planirano je 15.000,00 kuna za kapitalne pomoći izvanproračunskim korisnicima županijskih gradskih i općinskih proračuna

2. Za Izgradnju šetnice planirano je 15.000,00 kuna za kapitalne pomoći izvanproračunskim korisnicima županijskih gradskih i općinskih proračuna

Program 1007 Izgradnja nerazvrstanih cesta planirano u iznosu od 2.700.000,00 kuna

1. Za izradu projektne dokumentacije za cestu planirano je 100.000,00 kuna za rashode za usluge

2. Za rekonstrukciju nerazvrstanih cesta planirano je 2.600.000,00 kuna za građevinske objekte


Program 1008 Nerazvrstane ceste planirano u iznosu od 350.000,00 kuna

Za asfaltiranje nerazvrstanih cesta planirano je 350.000,00 kuna za građevinske objekte


Program 1009 Javna rasvjeta planirano u iznosu od 40.000,00 kuna

1. Za projektnu dokumentaciju  planirano je 5.000,00 kuna za ostale intelektualne usluge

2. Za izgradnju javne rasvjete planirano je 35.000,00 kuna, od toga rashodi za usluge 5.000,00 kuna i građevinski objekti 30.000,00 kuna

Program 1010 Autobusne nadstrešnice planirane u iznosu od 15.000,00 kuna

Za autobusne nadstrešnice planirano je 15.000,00 kuna za građevinske objekte

Program 1011 Prostorno planiranje planirano u iznosu od 20.000,00 kuna 

Za Izradu prostornog plana planirano je 20.000,00 kuna za nematerijalnu proizvedenu imovinu

Program 1012 Izgradnja garaže planirana u iznosu od 220.000,00 kuna

Za izgradnju garaže planirano je 220.000,00 kuna, od toga rashodi za usluge 20.000,00 kuna i građevinski objekti 200.000,00 kuna


Program 1024 Sanacija klizišta u Dubovcu planirana u iznosu od 375.000,00 kuna

Za sanaciju klizišta planirano je 375.000,00 kuna za kapitalne pomoći ostali izvanproračunskim korisnicima državnog proračuna


VATROGASTVO, ZAŠTITA I SIGURNOST PLANIRANO U IZNOSU OD 156.000,00 KUNA


Program 1014 Protupožarna zaštita i sigurnost planirano u iznosu od 156.000,00 kuna

1. Za DVD Klenovnik planirano je 130.000,00 kuna za tekuće donacije

2. Za civilnu zaštitu planirano je 5.000,00 kuna za tekuće donacije

3. Za Hrvatsku gorsku službu spašavanja planirano je 3.000,00 kuna za tekuće donacije

4. Za Crveni križ planirano je 18.000,00 kuna za tekuće donacije


PREDŠKOLSKI ODGOJ I OBRAZOVANJE PLANIRANO U IZNOSU OD 5.214.200,00  KUNA

DJEČJI VRTIĆ „LATICA“ KLENOVNIK PLANIRANO U IZNOSU OD 775.200,00 KUNA


Program 10015 Redovan rad Dječjeg vrtića planirano u iznosu od 775.200,00  kuna

1. Za redovan rad vrtića planirano je 775.200,00 kuna, od toga:

• Rashodi za zaposlene planirani u iznosu od 598.000,00 kuna, od toga plaće (bruto) 478.000,00 kuna, ostali rashodi za zaposlene 23.000,00 kuna i doprinosi na plaće 97.000,00 kuna

• Materijalni rashodi planirani u iznosu od 172.200,00 kuna, od toga naknade troškova zaposlenima 38.000,00 kuna, rashodi za materijal i energiju101.500,00 kuna, rashodi za usluge 21.600,00 kuna i ostali nespomenuti rashodi poslovanja 11.100,00 kuna

• Financijski rashodi planirani u iznosu od 5.000,00 kuna za ostale financijske rashode

2. Za program engleskog jezika planirano je 15.000,00 kuna, od toga plaže 3.350,00 kuna, doprinosi na plaće 650,00 kuna i uredski materijal i ostali materijalni rashodi 11.000,00 kuna


Program 1016 Dogradnja zgrade Dječjeg vrtića planirano u iznosu od 4.312.000,00

1. Za  postupak javne nabave planirano je 12.000,00 kuna za rashode za usluge

2. Za dogradnju zgrade Dječjeg vrtića planirano je 4.300.000,00 kuna za građevinske objekte


Program 1017 Osnovno školstvo planirano u iznosu od 72.000,00 kuna

1. Za financiranje aktivnosti u osnovnoj školi planirano je 22.000,00 kuna za pomoći unutar opće države

2. Za EKO školu planirano je 5.000,00 kuna za pomoći unutar općeg proračuna

3. Za Filateliste planirano je 5.000,00 kuna za pomoći unutar općeg proračuna

4. Za produženi boravak djece u školi planirano je 30.000,00 kuna za pomoći unutar općeg proračuna

5.  Za pribor za Osnovnu školu planirano je 10.000,00 kuna za pomoći unutar općeg države


Program 1018 Stipendije učenicima i studentima planirane u iznosu od 40.000,00 kuna 

1. Za stipendije učenicima srednjih škola planirano je 25.000,00 kuna za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna

2. Za stipendije studentima planirano je 15.000,00 kuna za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna


SOCIJALNA SKRB I DRUŠTVENE DJELATNOSTI PLANIRANE U IZNOSU OD 362.000,00 KUNA


Program 1019 Poticanje razvoja poljoprivrede planirano u iznosu od 5.000,00 kuna

Za subvencije poljoprivrednicima planirano je 5.000,00 kuna za subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora


Program 1020 Socijalna skrb planirano u iznosu od 150.000,00 kuna

1. Za podmirenje troškova stanovanja planirano je 10.000,00 kuna za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna

2. Za podmirenje troškova ogrijeva planirano je 5.000,00 kuna za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna

3. Naknade za rođenje djeteta planirano u iznosu od 40.000,00 kuna za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna

4. Za sufinanciranje odvoza smeća planirano je 70.000,00 kuna za naknade građanima i kućanstvima u novcu

5. Za deratizaciju planirano je 15.000,00 kuna za komunalne usluge

6. Za pomoć umirovljenicima – božićnice planirano je 10.000,00 kuna


Program 1021 Vjerske zajednice planirano u iznosu od 7.000,00 kuna

Za RKT župa Klenovnik planirano je 7.000,00 kuna za tekuće donacije


Program 1022 Sport i rekreacija planirano u iznosu od 145.000,00 kuna

1. Za programe i projekte sportskih klubova planirano je 95.000,00 kuna za tekuće donacije

2. Za šport i rekreaciju planirano je 5.000,00 kuna za tekuće donacije

3. Za mlade planirano je 7.000,00 kuna za tekuće donacije

4. Za šume planirano je 4.000,00 kuna za tekuće donacije

5. Za lovstvo planirano je10.000,00 kuna za tekuće donacije

6. Za umirovljenike planirano je 7.000,00 kuna za tekuće donacije

7. Za vinogradare, voćare i pčelare planirano je 7.000,00 kuna za tekuće donacije

8. Za pomoć udrugama planirano je 10.000,00 kuna


Program 10023 Kultura planirano u iznosu od 55.000,00 kuna

Za Kulturno umjetničke programe planirano je 55.000,00 kuna za tekuće donacije


Sudjelovanje:

Molimo Vas prijavite se kako biste mogli sudjelovati u donošenju proračuna prijava

Vijesti

Dokumenti

 1. Prijedlog Proračuna Općine Klenovnik za 2020. godinu i projekcija za 2021. i 2022. godinu
  PREUZMI:

 2. Proračun Općine Klenovnik za 2020. godinu i projekcije za 2021. i 2022. godinu
  PREUZMI:

 3. Proračun Općine Klenovnik za 2020. godinu i projekcije za 2021. i 2022. godinu - Opći dio
  PREUZMI:

 4. Proračun Općine Klenovnik za 2020. godinu i projekcije za 2021. i 2022. godinu - Posebni dio
  PREUZMI:

 5. Obrazloženje uz Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna za 2019. godinu
  PREUZMI:

 6. Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna za 2019. godinu
  PREUZMI:

 7. Polugodišnji Izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Klenovnik za 2019. godinu
  PREUZMI:

 8. Polugodišnji Izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Klenovnik za 2019
  PREUZMI:

Više