Pretražite općinu ili grad

Proračun za godinu:

Općina Klenovnik

  Kontakt podaci
  Općina Klenovnik
  Klenovnik 9A 42244 Klenovnik
  OIB: 80034270503
  042 763 301
  opcina.klenovnik@vz.t-com.hr

Proračunski vodič za građane za 2022. godinu


Poštovani stanovnici,

predstavljamo Vam „Vodič za građane“ za 2022. godinu. U njemu je prikazano na koji način Općina Klenovnik prikuplja i investira sredstva. Kako bismo Vam omogućili uvid u rad naše Općine i učinili je što transparentnijom nastavljamo s projektom koji se nalazi na Internet stranici www.proracun.hr, te na našoj službenoj stranici www.klenovnik.hr.

Kako bismo Vam pokazali za što planiramo izdvojiti novac iz Proračuna predstavljamo Vam projekt „Vodič za građane“.

U 2022. godini nastavljamo s izgradnjom šetnice, asfaltiranjem nerazvrstanih cesta, izgradnjom i održavanjem javne rasvjete, izgradnjom vidikovca, održavanjem javnih površina te uređenjem općine za blagdane. Planiramo izgradnju autobusnih nadstrešnica, obnovu i opremanje grobne kuće, otkup zemljišta za dječje igralište i izgradnju Kulturnog centra.

Ulažemo u razvoj i poticanje gospodarstva i poticanje poljoprivrede kroz subvencije za poljoprivrednike, obrtnike, trgovačka društva, zadruge i trgovačka društva, te planiramo uvođenje širokopojasnog interneta.

Općina velika sredstva ulaže u obrazovanje naše djece stoga smo dio sredstava izdvojili za stipendiranje studenata u mjesečnom iznosu od 500,00 kuna i stipendiranje srednjoškolaca u mjesečnom iznosu od 400,00 kuna, sufinanciranje nabave školskog pribora i produženog boravka u školi. Smatramo da su mladi i obrazovani ljudi temelj našeg društva i zbog toga im želimo pomoći u njihovom daljnjem školovanju.

Čovjek uvijek treba biti na prvom mjestu, a ova epidemija upravo nas je na to i podsjetila. Stoga smo i dalje nastavili sa socijalnim i demografskim mjerama. Za naše najmlađe stanovnike  sufinanciramo smještaj u vrtiću, a svako treće dijete ima besplatan vrtić, financiramo školu plivanja, isplaćujemo  naknadu za novorođenu djecu; za prvo dijete, 2.000,00 kuna za drugo dijete,  za treće 3.000,00 kuna  i svako sljedeće dijete se iznos uvećava za 1.000,00 kuna.

Stanovnicima slabijeg imovinskog stanja osiguravamo podmirenje troškova stanovanja, troškova ogrjeva, a  planiramo za naše umirovljenike  božićnice i uskrsnice .

Održavanjem raznih manifestacija trudimo se očuvati našu kulturnu baštinu i pružiti što atraktivniji i zabavniji sadržaj za sve stanovnike. Udrugama koje djeluju na području naše Općine dajemo donacije kako bi ih podržavali i pomogli u predstavljaju i prikazivanju svega najboljeg iz našeg kraja.

Cilj nam je transparentno raspolagati i pokazati gdje i kako se troši Općinski novac. Pozivam sve stanovnike Općine Klenovnik da zajedno s nama radite na boljitku naše Općine kako bi ona postala što transparentnija, uspješnija i otvorenija.


Vaš Načelnik!Savjetovanje za Prijedlog Proračuna za 2022. godinu bilo je provedeno od 26.11.2021. do 12.12.2021. Više o tome možete pogledati OVDJE.


OBRAZLOŽENJE PRORAČUNA


Što je proračun?


Proračun je akt kojim se procjenjuju prihodi i primici te utvrđuju rashodi i izdaci Općine Klenovnik za proračunsku godinu, a sadrži i projekciju prihoda i primitaka te rashoda i izdataka za slijedeće dvije godine. 

U ovom Proračunu za građane bit će prikazan sažetak proračuna Općine Klenovnik za 2022. godinu s najvažnijim smjernicama razvoja Općine Klenovnik koji pojašnjava planove i aktivnosti. Ovim pregledom Općinskog proračuna želimo omogućiti svim građanima uvid u prihode i rashode Općine Klenovnik kako bi imali transparentnu i potpunu informaciju o tome gdje i kako se troši općinski novac, kao i da bismo potaknuli sve građane na aktivno sudjelovanje u komentiranju, predlaganju i sugeriranju Općinskog proračuna.


Proračun sadržava:


1. Opći dio proračuna sačinjavaju:

• Račun prihoda i rashoda u kojem su prikazani svi prihodi i rashodi prema ekonomskoj klasifikaciji (npr. prihodi od poreza, imovine, pristojbi te rashodi za nabavu nefinancijske imovine, rashodi za usluge tekućeg i investicijskog održavanja, rashodi za zaposlene, financijski rashodi). 

• Račun zaduživanja/financiranja koristi se u trenutku kada postoje viškovi ili manjkovi. Na računu zaduživanja/financiranja prikazuju se izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova te primici od financijske imovine i zaduživanja.

Slikoviti prikaz općeg dijela proračuna:


 


Račun prihoda i rashoda prikazuje prikupljena i potrošena sredstva u toku jedne godine stoga se on sastoje od prihoda i rashoda. Račun zaduživanja/financiranja sastoji se od: primitaka od financijske imovine i zaduživanja te izdataka za financijsku imovinu i otplate zajmova. Na račun zaduživanja/financiranja upisuju se viškovi nastali većim prilivom prihoda od rashoda te manjkovi nastali većim odlivom sredstava u rashode od priliva prihoda.


2. Poseban dio proračuna sačinjava:

Plan rashoda i izdataka raspoređen po organizacijskim jedinica (odjelima) i proračunskim korisnicima iskazanih po vrstama te raspoređenih u programe koji se sastoje od aktivnosti i projekata. 


Treba napomenuti da Proračun nije statičan akt već se sukladno Zakonu može mijenjati tijekom proračunske godine. Ta izmjena se naziva rebalans proračuna. Procedura izmjena/rebalansa Proračuna identična je proceduri njegova donošenja


Proračunski korisnici:

Proračunski korisnici su ustanove, tijela javne vlasti kojima je JLS osnivač ili suosnivač. Financiranje proračunskih korisnika je većim dijelom iz proračuna svog osnivača ili suosnivača. Proračunski korisnici JLS mogu biti: dječji vrtići, knjižnice, javne vatrogasne postrojbe, muzeji, kazališta, domovi za starije i nemoćne osobe… 

Proračunski korisnik Općine Klenovnik je Dječji vrtić Latica.


Zakoni i sankcije

Proračun se donosi za jednu fiskalnu (proračunsku) godinu. Kod nas se fiskalna godina poklapa s kalendarskom i traje od 01. siječnja do 31. prosinca. Jedini ovlašteni predlagatelj Proračuna je Općinski načelnik. Općinski Načelnik jedinice lokalne samouprave odgovoran je za zakonito planiranje i izvršavanje proračuna, za svrhovito, učinkovito i ekonomično raspolaganje proračunskim sredstvima. Proračun donosi (izglasava) Općinsko vijeće do kraja godine. Ako se ne donese proračun prije početka proračunske godine, privremeno se, a najduže za prva tri mjeseca proračunske godine, na osnovi odluke o privremenom financiranju koja mora biti donesena do 31. prosinca, nastavlja financiranje poslova, funkcija i programa tijela jedinica lokalne i područne samouprave i drugih proračunskih i izvanproračunskih korisnika.

U slučaju kada je raspušteno samo Općinsko vijeće, a općinski načelnik nije razriješen, do imenovanja povjerenika Vlade Republike Hrvatske, financiranje se obavlja izvršavanjem redovnih i nužnih rashoda i izdataka temeljem odluke o financiranju nužnih rashoda i izdataka koju donosi općinski načelnik.

Po imenovanju povjerenika Vlade Republike Hrvatske, općinski načelnik predlaže povjereniku novu odluku o financiranju nužnih rashoda i izdataka u koju su uključeni ostvareni prihodi i primici te izvršeni rashodi i izdaci u vremenu do dolaska povjerenika. Ako se do 31. ožujka ne donese proračun, povjerenik donosi odluku o financiranju nužnih rashoda i izdataka za razdoblje do donošenja proračuna.Proračunski prihodi i primici

Prihodi i primici Iznos Iznos € U %
Prihodi poslovanja 13.845.550,00 kn 1.837.620,28 € 99,83 %
> Prihodi od poreza 3.660.000,00 kn 485.765,48 € 26,39 %
> Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna 9.460.000,00 kn 1.255.557,77 € 68,21 %
> Prihodi od imovine 25.550,00 kn 3.391,07 € 0,18 %
> Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada 665.000,00 kn 88.260,67 € 4,80 %
> Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija 35.000,00 kn 4.645,30 € 0,25 %
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine 23.000,00 kn 3.052,62 € 0,17 %
UKUPNO 13.868.550,00 kn 1.840.672,90 €
Grafika
Prihodi od poreza
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna
Prihodi od imovine
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine
*postotak potkategorije predstavlja udio potkategorije u ukupnom iznosu proračuna

Ukupni prihodi i primici Općine Klenovnik za 2022. godinu planirani su u iznosu od 13.868.550,00 kuna


Prihodi od poslovanja


Prihodi od poslovanja Općine Klenovnik za 2022. godinu planirani su u iznosu od 13.845.550,00 kuna, a čine ih:

1. Prihodi od poreza planirani u iznosu od 3.660.000,00 kuna, od toga Porez i prirez na dohodak planiran u iznosu od 3.600.000,00 kuna,porezi na imovinu 50.000,00 kuna i porezi na robu i usluge planirani u iznosu od 10.000,00 kuna 

2. Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna planirane u iznosu od 9.460.000,00 kuna, od toga pomoći proračunu iz drugih proračuna 2.863.000,00 kuna, pomoći od izvanproračunskih korisnika planirane u iznosu od 142.000,00 kuna, pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan vrtić planirane u iznosu 5.000,00, pomoći temeljem prijenosa EU sredstava 6.450.000,00

3. Prihodi od imovine planirani u iznosu od 25.550,00 kuna, od toga prihodi od financijske imovine 500,00 kuna, prihodi od nefinancijske imovine – 25.000,00 kuna i prihodi od financijske imovine – vrtić 50,00 kuna

4. Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada planirani u iznosu od 665.000,00 kuna, od toga upravne i administrativne pristojbe 10.000,00 kuna, prihodi po posebnim propisima planirani u iznosu od 20.000,00, prihodi po posebnim propisima – vrtić 415.000,00 kuna i komunalni doprinosi i naknade planirani u iznosu od 220.00,00 kuna

5. Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija planirani u iznosu od 35.000,00 kuna


Prihodi od prodaje nefinancijske imovine

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine planirani u iznosu od 23.000,00 kuna, od toga prihodi od prodaje nefinancijske imovine –prirodna bogatstva 20.000,00 kuna i prihodi od prodaje građevinskih objekata 3.000,00 kunaProračunski rashodi i izdaci

Rashodi Iznos Iznos € U %
Rashodi poslovanja 4.951.550,00 kn 657.183,62 € 35,70 %
> Rashodi za zaposlene 1.645.000,00 kn 218.329,02 € 11,86 %
> Materijalni rashodi 2.485.050,00 kn 329.822,82 € 17,92 %
> Financijski rashodi 50.000,00 kn 6.636,14 € 0,36 %
> Subvencije 15.000,00 kn 1.990,84 € 0,11 %
> Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države 110.000,00 kn 14.599,51 € 0,79 %
> Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 215.000,00 kn 28.535,40 € 1,55 %
> Donacije i ostali rashodi 431.500,00 kn 57.269,89 € 3,11 %
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 8.795.000,00 kn 1.167.297,10 € 63,42 %
> Rashodi za nabavu neproizvedene imovine 130.000,00 kn 17.253,97 € 0,94 %
> Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 8.665.000,00 kn 1.150.043,13 € 62,48 %
Izdaci za financijsku imovinu i otplatu zajmova 122.000,00 kn 16.192,18 € 0,88 %
UKUPNO 13.868.550,00 kn 1.840.672,90 €
Grafika
Rashodi za zaposlene
Materijalni rashodi
Financijski rashodi
Subvencije
Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade
Donacije i ostali rashodi
Rashodi za nabavu neproizvedene imovine
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
Izdaci za financijsku imovinu i otplatu zajmova
*postotak potkategorije predstavlja udio potkategorije u ukupnom iznosu proračuna

Ukupni rashodi i izdaci Općine Klenovnik za 2022. godinu planirani su u iznosu od 13.868.550,00 kuna


Rashodi poslovanja

Rashodi poslovanja Općine Klenovnik za 2022. godinu planirani su u iznosu od 4.951.550,00 kuna, a čine ih:

1. Rashodi za zaposlene planirani u iznosu od 1.645.000,00 kuna, od toga plaće 1.353.350,00 kuna, ostali rashodi za zaposlene 58.500,00 kuna i doprinosi na plaće 233.150,00 kuna

2. Materijalni rashodi planirani u iznosu od 2.485.050,00 kuna, od toga naknade troškova zaposlenima 128.000,00 kuna, rashodi za materijal i energiju 588.850,00 kuna, rashodi za usluge 1.567.000,00 kuna, naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 1.000,00 kuna i ostali nespomenuti rashodi poslovanja 200.200,00 kuna

3. Financijski rashodi planirani u iznosu od 50.000,00 kuna, od toga kamate za primljene kredite i zajmove 27.000,00 kuna i ostali financijski rashodi 23.000,00 kuna

4. Subvencije planirane u iznosu od 15.000,00 kuna za subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora

5. Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države planirane u iznosu od 110.000,00 kuna, od toga pomoći unutar općeg proračuna 50.000,00 kuna i pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna 60.000,00 kuna

6. Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade planirane u iznosu od 215.000,00 kuna za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna

7. Donacije i ostali rashodi planirani u iznosu od 431.500,00 kuna za tekuće donacije


Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine planirani u iznosu od 8.795.000,00 kuna, od toga:

1. Rashodi za nabavu neproizvedene imovine planirani u iznosu od 130.000,00 kuna za materijalnu imovinu- prirodna bogatstva

2. Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine planirani u iznosu od 8.665.000,00 kuna, od toga građevinski objekti 8.170.000,00 kuna, postrojenja i oprema 395.000,00 kuna i nematerijalna proizvedena imovina 100.000,00 kuna


Izdaci za financijsku imovinu i otplatu zajmova

Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora planirano u iznosu od 122.000,00 kuna

OPĆINSKO VIJEĆE PLANIRANO U IZNOSU OD 223.500,00 KUNA

Program 1001 Redovna djelatnost planirano u iznosu od 223.500,00 kuna

1. Za redovan rad Općinskog vijeća planirano je 120.000,00 kuna, od toga rashodi za usluge 90.000,00 kuna i ostali nespomenuti rashodi poslovanja 30.000,00 kuna

2. Za predsjednika Općinskog vijeća planirano je 18.500,00 kuna, od toga rashodi za usluge 2.500,00 kuna, naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 1.000,00 kuna i  ostali nespomenuti rashodi poslovanja 15.000,00 kuna

3. Za Dan Općine planirano je 50.000,00 kuna , od toga: 35.000,00 kuna za rashode za usluge i 15.000,00 kuna za ostale rashode poslovanja

4. Za financiranje političkih stranaka planirano je 35.000,00 kuna za ostale tekuće donacije


OPĆINSKI NAČELNIK PLANIRANO U IZNOSU OD 286.000,00 KUNA

Program 1002 Redovna djelatnost planirano u iznosu od 286.000,00 kuna

1. Za redovan rad općinskog načelnika planirano je 191.000,00 kuna, od toga:

• Rashodi za zaposlene planirani u iznosu od 170.00,00 kuna, od toga plaće (bruto) 145.000,00 kuna i doprinosi na plaće 25.000,00 kuna

• Materijalni rashodi planirani u iznosu od 21.000,00 kuna, od toga naknade troškova zaposlenima 15.000,00 kuna, rashodi za materijal i energiju 3.000,00 kuna i rashodi za usluge 3.000,00 kuna

2.  Za pravne savjete planirano je 30.000,00 kuna za rashode za usluge

3. Za protokol i reprezentaciju planirano je 35.000,00 kuna za ostale nespomenute rashode poslovanja

4. Za procjembeni elaborat za prodaju nekretnina planirano je 25.000,00 kuna za ostale intelektualne usluge

5. Za sponzorstva i donacije načelnika planirano je 5.000,00 kuna za tekuće donacije


JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL PLANIRANO U IZNOSU OD 13.237.050,00 KUNA

Program 1003 Redovna djelatnost - JUO planirano u iznosu od 777.000,00 kuna

1. Za redovan rad općinskog administrativnog, tehničkog i stručnog osoblja planirano je 645.000,00 kuna, od toga:

• Rashodi za zaposlene planirani u iznosu od 395.000,00 kuna, od toga plaće (bruto) 325.000,00 kuna, ostali rashodi za zaposlene 20.000,00 kuna i doprinosi na plaće 50.000,00 kuna

• Materijalni rashodi planirani u iznosu od 215.000,00 kuna, od toga naknade troškova zaposlenima 30.000,00 kuna, rashodi za materijal i energiju 70.000,00 kuna, rashodi za usluge 75.000,00 kuna i ostali nespomenuti rashodi poslovanja 40.000,00 kuna

• Financijski rashodi planirani u iznosu od 10.000,00 kuna za ostale financijske rashode

• Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine planirani u iznosu od 25.000,00 kuna za postrojenja i opremu

2. Za otplatu kredita planirano je 32.000,00 kuna, od toga kamate za primljene kredite i zajmove 27.000,00 kuna i ostali financijski rashodi 5.000,00 kuna


Program 1004 Prostorno planiranje planirano je 100.000,00 kuna 

Za izradu prostronog plana planirano je 100.000,00 kuna za rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine


VLASTITI POGON PLANIRAN U IZNOSU OD 1.097.000,00 KUNA

Program 1005 Redovna djelatnost – Vlastiti pogon planirano je 68.000,00 kuna 

1. Za redovan rad – vlastiti pogona planirano je 58.000,00 kuna, od toga: 

 Rashodi za zaposlene planirani su u iznosu od 49.000,00 kuna,od toga plaće (bruto) 40.000,00 kuna, ostali rashodi za zaposlene 2.000,00 kuna i doprinosi na plaće 7.000,00 kuna

 Materijalni rashodi planirani su u iznosu od 9.000,00 kuna, od toga naknada troškova zaposlenima 2.000,00 kuna i rashodi za usluge 7.000,00 kuna

2. Za zaštitu i zbrinjavanje životinja planirano je 10.000,00 kuna za rashode za usluge


Program 1006 Redovna djelatnost Groblje Klenovnik planirano u iznosu od 212.000,00 kuna

1. Za groblje Klenovnik redovan rad planirano u iznosu od 172.000,00 kuna, od toga: 

• Rashodi za zaposlene planirani u iznosu od 86.000,00 kuna, od toga plaće (bruto) 70.000,00 kuna, ostali rashodi za zaposlene 4.000,00 kuna i doprinosi na plaće 12.000,00 kuna

• Materijalni rashodi planirani u iznosu od 76.000,00 kuna, od toga naknade troškova zaposlenima 6.000,00 kuna, rashodi za materijal i energiju 35.000,00 kuna i rashodi za usluge 35.000,00 kuna

4. Za otkup zemljišta – groblje planirano je 40.000,00 kuna 


ODRŽAVANJE I RAZVOJ KOMUNALNE INFRASTRUKTURE PLANIRANO U IZNOSU OD 817.000,00 KUNA

Program 1007 Održavanje komunalne infrastrukture planirano u iznosu od 817.000,00 kuna

1. Za radnika na održavanju komunalne infrastrukture planirano je 72.000,00 kuna, od toga:

• Rashodi za zaposlene 61.000,00 kuna, od toga: 50.000,00 kuna za plaće(bruto), 2.500,00 kuna za ostale rashode za zaposlene, 8.500,00 kuna za doprinose na plaće

• Materijalni rashodi 11.000,00 kuna, od toga: 5.000,00 kuna za naknadu troškova zaposlenima, 3.000,00 kuna za rashode za materijal i energiju, 3.000,00 kuna za rashode za usluge

2. Za javnu rasvjetu planirano je 160.000,00 kuna: 150.000,00 za materijal i energiju i 10.000,00 kuna za rashode za usluge

3. Za zimsku službu planirano je 55.000,00 kuna: 50.000,00 za materijal i energiju i 5.000,00 kuna za rashode za usluge

4. Za održavanje nerazvrstanih cesta planirano je 410.000,00 kuna, od toga rashodi za materijal i energiju 100.000,00 kuna, rashodi za usluge 300.000,00 kuna i ostali nespomenuti rashodi poslovanja 10.000,00 kuna

5. Za održavanje prijevoznog sredstva – traktor planirano je 20.000,00 kuna, od toga rashodi za materijal i energiju 5.000,00 kuna, rashodi za usluge 10.000,00 kuna i ostali nespomenuti rashodi poslovanja 5.000,00 kuna

6. Za javne radove planirano je 50.000,00 kuna, od toga plaće (bruto) 40.000,00 kuna i doprinosi na plaće 10.000,00 kuna

7. Za održavanje javnih površina planirano je 15.000,00 kuna: 10.000,00 za rashode za materijal i energiju i 5.000,00 kuna za rashode za usluge

8. Za Božićno-novogodišnju rasvjetu planirano je 35.000,00 kuna za rashode za usluge


Program 1008 Ulaganje u javne površine planirano u iznosu od 65.000,00 kuna

1. Za Projektnu dokumentaciju za šetnicu planirano je 15.000,00 kuna za rashode za usluge

2. Za Izgradnju šetnice planirano je 50.000,00 kuna za pomoći unutar opće države


Program 1009 Nerazvrstane ceste planirano u iznosu od 1.000.000,00 kuna

1. Za dokumentaciju i nadzor izgradnje nerazvrstanih cesta planirano je 50.000,00 kuna za rashode za usluge

2. Za asfaltiranje nerazvrstanih cesta planirano je 950.000,00 kuna za građevinske objekte


Program 1010 Javna rasvjeta planirano u iznosu od 45.000,00 kuna

1. Za projektnu dokumentaciju  planirano je 15.000,00 kuna za rashode za usluge

2. Za izgradnju javne rasvjete planirano je 30.000,00 kuna, od toga rashodi za usluge 10.000,00 kuna i građevinski objekti 20.000,00 kuna


Program 1011 Širokopojasni Internet planirano u iznosu od 500.000,00 kuna 

Za Izradu projektne dokumentacije  planirano je 500.000,00 kuna za rashode za usluge


Program 1012 Autobusne nadstrešnice planirano u iznosu od 125.000,00 kuna

1. Za kupnju zemljišta planirano je 10.000,00 kuna

2. Za izradu geodetske podloge i projekata planirano je 15.000,00 kuna

3. Za izgradnju autobusne nadstrešnice planirano je 100.000,00 kuna, od toga 50.000,00 kuna za rashode za usluge i 50.0000,00 kuna za postrojenje i opremu


Program 1013 Obnova i opremanje grobne kuće planirano u iznosu od 600.000,00 kuna

1. Za dokumentaciju i usluge za provedbu programa planirano je 20.000,00 kuna za rashode za usluge

2. Za obnovu i opremanje grobne kuće planirano je 580.000,00 kuna, od toga 500.000,00 kuna za građevinske objekte i 80.000,00 kuna za postrojenje i opremu


Program 1014 Strojno održavanje javnih površina planirano u iznosu od 30.000,00

Za kupnju priključka za traktor planirano je 30.000,00 kuna za postrojenje i opremu


VATROGASTVO, ZAŠTITA I SIGURNOST PLANIRANO U IZNOSU OD 213.000,00 KUNA

Program 1015 Protupožarna zaštita i sigurnost planirano u iznosu od 213.000,00 kuna

1. Za DVD Klenovnik planirano je 180.000,00 kuna za tekuće donacije

2. Za civilnu zaštitu planirano je 5.000,00 kuna za tekuće donacije

3. Za Hrvatsku gorsku službu spašavanja planirano je 3.000,00 kuna za tekuće donacije

4. Za Crveni križ planirano je 25.000,00 kuna za tekuće donacije


PREDŠKLSKI ODGOJ I OBRAZOVANJE PLANIRANO U IZNOSU OD 1.275.050,00  KUNA

DJEČJI VRTIĆ „LATICA“ KLENOVNIK 

Program 10016 Redovan rad Dječjeg vrtića planirano u iznosu od 1.125.050,00  kuna

1. Za redovan rad vrtića planirano je 1.110.050,00 kuna, od toga:

• Rashodi za zaposlene planirani u iznosu od 830.000,00 kuna, od toga plaće (bruto) 680.000,00 kuna, ostali rashodi za zaposlene 30.000,00 kuna i doprinosi na plaće 120.000,00 kuna

• Materijalni rashodi planirani u iznosu od 272.050,00 kuna, od toga naknade troškova zaposlenima 67.000,00 kuna, rashodi za materijal i energiju 153.850,00 kuna, rashodi za usluge 39.000,00 kuna i ostali nespomenuti rashodi poslovanja 12.200,00 kuna

• Financijski rashodi planirani u iznosu od 8.000,00 kuna za ostale financijske rashode

2. Za program engleskog jezika planirano je 15.000,00 kuna, od toga plaće 3.350,00 kuna, doprinosi na plaće 650,00 kuna, naknade troškova zaposlenima 3.000,00 kuna i rashodi za materijal i energiju 9.000,00 kuna


Program 1017 Otkup zemljišta uz dječji vrtić planirano u iznosu od 40.000,00 kuna

Za otkup zemljišta planirano je 40.000,00 kuna za materijalnu imovina – prirodna bogatstva


Program 1018 Osnovno školstvo planirano u iznosu od 70.000,00 kuna

1. Za financiranje aktivnosti u osnovnoj školi planirano je 20.000,00 kuna za pomoći 

2. Za EKO školu planirano je 5.000,00 kuna za pomoći 

3. Za Filateliste planirano je 5.000,00 kuna za pomoći 

4. Za produženi boravak djece u školi planirano je 30.000,00 kuna za pomoći 

5.  Za pribor za Osnovnu školu planirano je 15.000,00 kuna za pomoći 


Program 1019 Stipendije učenicima i studentima planirane u iznosu od 40.000,00 kuna 

1. Za stipendije učenicima srednjih škola planirano je 25.000,00 kuna za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna

2. Za stipendije studentima planirano je 15.000,00 kuna za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna


SOCIJALNA SKRB I DRUŠTVENE DJELATNOSTI PLANIRANE U IZNOSU OD 410.000,00 KUNA

Program 1020 Poljoprivreda planirano je u iznosu od 23.000,00 kuna

1. Za poticanje razvoja poljoprivrede planirano je 15.500,00 kuna; 15.000,00 kuna za subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora i 500,00 kuna za rashode za usluge

2. Za gospodarski sajam planirano je 7.500,00 kuna za tekuće donacije

Program 1021 Socijalna skrb planirano u iznosu od 175.000,00 kuna

1. Za podmirenje troškova stanovanja planirano je 10.000,00 kuna za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna

2. Za podmirenje troškova ogrijeva planirano je 5.000,00 kuna za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna

3. Naknade za rođenje djeteta planirano u iznosu od 40.000,00 kuna za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna

4. Za sufinanciranje odvoza smeća planirano je 70.000,00 kuna za naknade građanima i kućanstvima u novcu

5. Za deratizaciju planirano je 15.000,00 kuna za rashode za usluge

6. Za pomoć umirovljenicima – uskrsnice i božićnice planirano je 10.000,00 kuna

7. Za smještaj djece u druge vrtiće planirano je 25.000,00 kuna


Program 1022 Vjerske zajednice planirano u iznosu od 7.000,00 kuna

Za RKT župa Klenovnik planirano je 7.000,00 kuna za tekuće donacije


Program 1023 Sport i rekreacija planirano u iznosu od 145.000,00 kuna

1. Za programe i projekte sportskih klubova planirano je 95.000,00 kuna za tekuće donacije

2. Za šport i rekreaciju planirano je 5.000,00 kuna za tekuće donacije

3. Za mlade planirano je 7.000,00 kuna za tekuće donacije

4. Za šume planirano je 4.000,00 kuna za tekuće donacije

5. Za lovstvo planirano je 10.000,00 kuna za tekuće donacije

6. Za umirovljenike planirano je 7.000,00 kuna za tekuće donacije

7. Za vinogradare, voćare i pčelare planirano je 7.000,00 kuna za tekuće donacije

8. Za pomoć udrugama planirano je 10.000,00 kuna


Program 1024 Kultura planirano u iznosu od 20.000,00 kuna

Za Kulturno umjetničke programe planirano je 20.000,00 kuna za tekuće donacije


Program 1025 Dječje igralište planirano u iznosu od 40.000,00 kuna

Za otkup zemljišta za dječje igrališta planirano je 40.000,00 kuna


Program 1026 Izgradnja vidikovca planirano u iznosu od 850.000,00 kuna

1. Za stručni nadzor i provođenje nabave planirano je 50.000,00 kuna za rashode za usluge

2. Za izgradnju vidikovca planirano je 800.000,00 kuna za građevinske objekte


Program 1027 Izgradnja kulturnog centra s vanjskim uređenjem planirano u iznosu od 6.250.000,00 kuna

1. Za stručni nadzor i provođenje javne nabave za izgradnju planirano je 150.000,00 kuna

2. Za izgradnju kulturnog centra s vanjskim uređenjem planirano je 6.100.000,00 kuna, od toga: za građevinske objekte 5.900.000,00 kua i za postrojenje i opremu 200.000,00 kuna

Sudjelovanje:

Molimo Vas prijavite se kako biste mogli sudjelovati u donošenju proračuna prijava

Vijesti

Dokumenti

 1. Prijedlog Proračuna Općine Klenovnik za 2022. godinu
  PREUZMI:

 2. Proračun Općine Klenovnik za 2022. godinu i projekcije za 2023. i 2024. godinu
  PREUZMI:

 3. Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Klenovnik za 2022. godinu s obrazloženjem
  PREUZMI:

 4. Godišnje izvješće o izvršenju Proračuna Općine Klenovnik za 2022. godinu
  PREUZMI: