Pretražite općinu ili grad

Proračun za godinu:

Općina Cista Provo

  Kontakt podaci
  Općina Cista Provo
  Trg dr. Ante Starčevića , 21256 Cista Provo
  OIB: 19103241858
  021 722 201
  cistaprovoopcina@gmail.com

Proračun za građane za 2018. godinu


Poštovani stanovnici,

predstavljamo Vam „Proračun za građane“ za 2018. godinu. U njemu je prikazano na koji način Općina Cista Provo prikuplja i investira sredstva. Kako bismo Vam omogućili uvid u rad naše Općine i učinili je što transparentnijom ušli smo u projekt koji se nalazi na Internet stranici www.proracun.hr te na našoj službenoj stranici www.opcina-cista-provo.hr.

Kako bismo Vam pokazali za što planiramo izdvojiti novac iz Proračuna predstavljamo Vam projekt „Proračun za građane“.

Veliki dio novca planiramo za održavanje nerazvrstanih cesta, prometnica, javne rasvjete, groblja i uređenje trgova. U planu je izgradnja mrtvačnice na groblju.

Smatramo kako su mladi i obrazovani ljudi temelj našeg društva, s toga koliko god možemo ulažemo u obrazovanje. Kako bismo pomogli našim učenicima i studentima dio novca iz proračuna izdvojili smo za stipendije, sufinanciranje prijevoza učenika srednjih škola, prijevoz studenata i za nabavu nastavnih sredstava učenicima osnovnih škola.

Roditeljima novorođene djece dodjeljujemo jednokratne novčane naknade i sufinanciramo cijene dječjeg vrtića. Ulažemo u uređenje vrtića i dječjih igrališta sve s ciljem kako bismo našim najmlađima pružili najbolje uvjete za odrastanje.

Socijalno ugroženim stanovnicima osiguravamo jednokratne novčane pomoći i troškove stanovanja.

Kako bismo očuvali našu tradiciju i kulturu dio novca iz proračuna izdvojili za obilježavanje značajnih događanja u kulturi i manifestacija kao i za udruge koje nas predstavljaju i djeluju na području naše Općine. U planu je i uređenje Doma kulture u Cisti Velikoj.

Značajan dio sredstava izdvojili smo za zaštitu od požara i civilnu zaštitu.

Dragi stanovnici predstavili smo dio projekata koje želimo realizirati u 2018. godini.

Ukoliko mislite kako nam je još nešto potrebno kako bismo poboljšali našu Općinu molimo da nam napišete.


Vaš Načelnik!


Što je proračun?

Proračun je akt kojim se procjenjuju prihodi i primici te utvrđuju rashodi i izdaci Općine Cista Provo  za proračunsku godinu, a sadrži i projekciju prihoda i primitaka te rashoda i izdataka za slijedeće dvije godine. 


U ovom Proračunu za građane bit će prikazan sažetak proračuna Općine Cista Provo  za 2018. godinu s najvažnijim smjernicama razvoja Općine Cista Provo  koji pojašnjava planove i aktivnosti. Ovim pregledom Općinskog proračuna želimo omogućiti svim građanima uvid u prihode i rashode Općine Cista Provo kako bi imali transparentnu i potpunu informaciju o tome gdje i kako se troši općinski novac, kao i da bismo potaknuli sve građane na aktivno sudjelovanje u komentiranju, predlaganju i sugeriranju Općinskog proračuna.


Proračun Općine Cista Provo možete pronaći ovdje.


Proračun sadržava:

1. Opći dio proračuna sačinjavaju:

• Račun prihoda i rashoda u kojem su prikazani svi prihodi i rashodi prema ekonomskoj klasifikaciji (npr. prihodi od poreza, imovine, pristojbi te rashodi za nabavu nefinancijske imovine, rashodi za usluge tekućeg i investicijskog održavanja, rashodi za zaposlene, financijski rashodi). 

• Račun zaduživanja/financiranja koristi se u trenutku kada postoje viškovi ili manjkovi. Na računu zaduživanja/financiranja prikazuju se izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova te primici od financijske imovine i zaduživanja.


Slikoviti prikaz općeg dijela proračuna:


 

Račun prihoda i rashoda prikazuje prikupljena i potrošena sredstva u toku jedne godine stoga se on sastoje od prihoda i rashoda. Račun zaduživanja/financiranja sastoji se od: primitaka od financijske imovine i zaduživanja te izdataka za financijsku imovinu i otplate zajmova. Na račun zaduživanja/financiranja upisuju se viškovi nastali većim prilivom prihoda od rashoda te manjkovi nastali većim odlivom sredstava u rashode od priliva prihoda.


2. Poseban dio proračuna sačinjava:

plan rashoda i izdataka raspoređen po organizacijskim jedinica (odjelima) i proračunskim korisnicima iskazanih po vrstama te raspoređenih u programe koji se sastoje od aktivnosti i projekata. 


3. Plan razvojnih programa

Plan razvojnih programa sadrži strateški planirane rashode na nefinancijskoj imovini i plan kapitalnih pomoći i donacija iskazanih po izvorima prihoda za izvedbu programa. Što znači da se u planu razvojnih programa detaljno planiraju rashodi po programima za tri godine koji moraju biti mjerljivi i unose se u kolonu pokazatelji rezultata. Ovime se postižu veći rezultati u ostvarenju pojedinih ciljeva. Plan razvojnih programa sastavni je dio proračuna.


Treba napomenuti da Proračun nije statičan akt već se sukladno Zakonu može mijenjati tijekom proračunske godine. Ta izmjena se naziva rebalans proračuna. Procedura izmjena/rebalansa Proračuna identična je proceduri njegova donošenja


Proračunski korisnici:

Proračunski korisnici su ustanove, tijela javne vlasti kojima je JLS osnivač ili suosnivač. Financiranje proračunskih korisnika je većim dijelom iz proračuna svog osnivača ili suosnivača. Proračunski korisnici JLS mogu biti: dječji vrtići, knjižnice, javne vatrogasne postrojbe, muzeji, kazališta, domovi za starije i nemoćne osobe… 


Zakoni i sankcije

Proračun se donosi za jednu fiskalnu (proračunsku) godinu. Kod nas se fiskalna godina poklapa s kalendarskom i traje od 01. siječnja do 31. prosinca. Jedini ovlašteni predlagatelj Proračuna je Općinski načelnik. Općinski Načelnik jedinice lokalne samouprave odgovoran je za zakonito planiranje i izvršavanje proračuna, za svrhovito, učinkovito i ekonomično raspolaganje proračunskim sredstvima. Proračun donosi (izglasava) Općinsko vijeće do kraja godine. Ako se ne donese proračun prije početka proračunske godine, privremeno se, a najduže za prva tri mjeseca proračunske godine, na osnovi odluke o privremenom financiranju koja mora biti donesena do 31. prosinca, nastavlja financiranje poslova, funkcija i programa tijela jedinica lokalne i područne samouprave i drugih proračunskih i izvanproračunskih korisnika.

U slučaju kada je raspušteno samo Općinsko vijeće, a općinski načelnik nije razriješen, do imenovanja povjerenika Vlade Republike Hrvatske, financiranje se obavlja izvršavanjem redovnih i nužnih rashoda i izdataka temeljem odluke o financiranju nužnih rashoda i izdataka koju donosi općinski načelnik.

Po imenovanju povjerenika Vlade Republike Hrvatske, općinski načelnik predlaže povjereniku novu odluku o financiranju nužnih rashoda i izdataka u koju su uključeni ostvareni prihodi i primici te izvršeni rashodi i izdaci u vremenu do dolaska povjerenika. Ako se do 31. ožujka ne donese proračun, povjerenik donosi odluku o financiranju nužnih rashoda i izdataka za razdoblje do donošenja proračuna.Proračunski prihodi i primici

Prihodi i primici Iznos U %
Prihodi poslovanja 9.720.000,00 kn 86,63 %
> Prihodi od poreza 3.740.000,00 kn 33,33 %
> Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar opće države 5.522.000,00 kn 49,22 %
> Prihodi od imovine 118.000,00 kn 1,05 %
> Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada 300.000,00 kn 2,67 %
> Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija 40.000,00 kn 0,36 %
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine 1.500.000,00 kn 13,37 %
> Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine 1.500.000,00 kn 13,37 %
UKUPNO 11.220.000,00 kn
Grafika
Prihodi od poreza
Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar opće države
Prihodi od imovine
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija
Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine
*postotak potkategorije predstavlja udio potkategorije u ukupnom iznosu proračuna

Ukupni prihodi i primici Općine Cista Provo za 2018. godinu planirani su u iznosu od 11.220.000,00 kuna


Prihodi od poslovanja

Prihodi od poslovanja Općine Cista Provo  za 2018. godinu planirani su u iznosu od 9.720.000,00 kuna, a čine ih:

1. Prihodi od poreza planirani u iznosu od 3.740.000,00 kuna, od toga Porez i prirez na dohodak planiran u iznosu od 3.600.000,00 kuna, Porezi na imovinu planiran u iznosu od 100.000,00 kuna i Porezi na robu i usluge planiran u iznosu od 40.000,00 kuna

2. Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna planirane u iznosu od 5.522.000,00 kuna, od toga, pomoći iz proračuna planirane u iznosu 800.000,00 kuna, pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračuna planirane u iznosu od 2.222.000,00 kuna i pomoći iz proračuna temeljem prijenosa EU sredstava planirane u iznosu od 2.500.000,00 kuna

3. Prihodi od imovine planirani u iznosu od 118.000,00 kuna, od toga Prihodi od financijske imovine planirani u iznosu od 3.000,00 kuna i Prihodi od nefinancijske imovine planirani u iznosu od 115.000,00 kuna 

4. Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada planirani u iznosu od 300.000,00 kuna za Prihode po posebnim propisima

5. Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija planirani u iznosu od 40.000,00 kuna, od toga Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga 30.000,00 kuna i kapitalna učešća 10.000,00 kuna


Prihodi od prodaje nefinancijske imovine

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine planirani u iznosu od 1.500.000,00 kuna, a čine ih Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovineProračunski rashodi i izdaci

Rashodi Iznos U %
Rashodi poslovanja 4.235.000,00 kn 37,75 %
> Rashodi za zaposlene 1.672.000,00 kn 14,90 %
> Materijalni rashodi 1.070.000,00 kn 9,54 %
> Financijski rashodi 8.000,00 kn 0,07 %
> Subvencije 20.000,00 kn 0,18 %
> Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna 10.000,00 kn 0,09 %
> Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 900.000,00 kn 8,02 %
> Ostali rashodi 555.000,00 kn 4,95 %
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 6.985.000,00 kn 62,25 %
> Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine 250.000,00 kn 2,23 %
> Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 6.735.000,00 kn 60,03 %
UKUPNO 11.220.000,00 kn
Grafika
Rashodi za zaposlene
Materijalni rashodi
Financijski rashodi
Subvencije
Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade
Ostali rashodi
Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
*postotak potkategorije predstavlja udio potkategorije u ukupnom iznosu proračuna

RASHODI I IZDACI


Ukupni rashodi i izdaci Općine Cista Provo za 2018. godinu planirani su u iznosu od 11.220.000,00 kuna


Rashodi poslovanja

Rashodi poslovanja Općine Cista Provo  za 2018. godinu planirani su u iznosu od 4.235.000,00 kuna, a čine ih:

1. Rashodi za zaposlene planirani u iznosu od 1.672.000,00 kuna, od toga, Plaće Općinskih službenika i dužnosnika 300.000,00 kuna i zaposlenih na javnim radovima 570.000,00 kuna, Ostali rashodi za zaposlene planirani u iznosu od 92.000,00 kuna i Doprinosi na plaće planirani u iznosu od 710.000,00 kuna 

2. Materijalni rashodi planirani u iznosu od 1.070.000,00 kuna, od toga Naknade troškova zaposlenima planirane u iznosu od 60.000,00 kuna, Rashodi za materijal i energiju planirani u iznosu od 350.000,00 kuna  i Ostali nespomenuti rashodi poslovanja planirani u iznosu od 115.000,00 kuna

3. Financijski rashodi planirani u iznosu od 8.000,00 kuna

4. Subvencije planirane u iznosu od 20.000,00 kuna za Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora

5. Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna planirane u iznosu od 10.000,00 kuna za pomoći unutar općeg proračuna 

6. Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade planirane u iznosu od 900.000,00 kuna za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna

7. Ostali rashodi planirani u iznosu od 555.000,00 kuna za tekuće donacije 


Rashodi za nabavu nefinancijske imovine

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine planirani u iznosu od 6.985.000,00 kuna, a čine ih:

1. Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine planirani u iznosu od 250.000,00 kuna za materijalnu imovinu – prirodna bogatstva

2. Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine planirani u iznosu od 6.735.000,00 kuna, od toga Građevinski objekti planirani u iznosu od 6.145.000,00 kuna (za proširenje groblja u mjestu Svib, proširenje groblja u mjestu Cista velika i groblja u Dobranima), Prijevozna sredstva planirano u iznosu od 40.000,00 kuna (sufinanciranje kupovine autosmećare za selektivni odvoz otpada) i Nematerijalna proizvedena imovina 550.000,00 kuna (za izradu projektne dokumentacije).


OPIS POSEBNOG DIJELA PRORAČUNA


VIJEĆE PLANIRANO U IZNOSU OD 65.000,00 KUNA


Program 1000 Redovan rad vijeća planirano u iznosu od 65.000,00 kuna

Za redovan rad Vijeća planirano je 65.000,00 kuna za ostale nespomenute rashode poslovanja


JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL PLANIRANO U IZNOSU OD 11.155.000,00 KUNA


Program 1001 Javna uprava i administracija planirano u iznosu od 983.000,00 kuna

1. Za redovno funkcioniranje Općine planirano je 673.000,00 kuna, od toga 

• Rashodi za zaposlene panirani u iznosu od 450.000,00 kuna, od toga Plaće (bruto) 300.000,00 kuna, ostali rashodi za zaposlene 10.000,00 kuna i doprinosi na plaće 140.000,00 kuna, 

• Materijalni rashodi planirani u iznosu od 205.000,00 kuna, od toga naknade troškova zaposlenima 10.000,00 kuna, rashodi za materijal i energiju 65.000,00 kuna, rashodi za usluge 110.000,00 kuna, lokalni izbori i ostali nespomenuti rashodi poslovanja 20.000,00 kuna

• Financijski rashodi planirani u iznosu od 8.000,00 kuna za ostale financijski rashode

• Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna planirane u iznosu od 10.000,00 kuna za  tekuće potpore unutar općeg proračuna

2. Za stručno usavršavanje zaposlenika planirano je 50.000,00 kuna za Naknada za korištenje privatnog automobila u službene svrhe

3. Za vanjske suradnike planirano je 70.000,00 kuna za rashode za usluge

4. Za Dan općine i trošak reprezentacije planirano je 30.000,00 kuna za ostale nespomenute rashode poslovanja

5. Za nabavu dugotrajne imovine za općinske prostorije planirano je 40.000,00 kuna za rashode za materijala i energiju

6. Zgrada za općinsku upravu planirano u iznosu od 50.000,00 kuna za nematerijalnu proizvedenu imovinu

7. Održavanje i uređenje zgrade za općinsku upravu planirano u iznosu od 70.000,00 kuna za usluge tekućeg i investicijskog održavanja građevinskih objekta


Program 1002 Zaštita i spašavanje planirano u iznosu od 265.000,00 kuna

1. Za DVD planirano je 220.000,00 kuna za tekuće donacije

2. Za HGSS planirano je 3.000,00 kuna za tekuće donacije

3. Za Civilnu zaštitu planirano je 30.000,00 kuna za tekuće donacije

4. Za Crveni križ planirano je 7.000,00 kuna za tekuće donacije

5. Za ostale sudionike ZIS-a planirano je 5.000,00 kuna za tekuće donacije


Program 1004 Poticanje razvoja gospodarstva planirano u iznosu od 220.000,00 kuna

1. Za subvencije sadni materijala planirano je 20.000,00 kuna Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora

2. Za razvoj gospodarske zone planirano je 200.000,00 kuna za nematerijalnu imovinu


Program 1006 Održavanje objekata i uređenje komunalne infrastrukture planirano u iznosu od 330.000,00 kuna

1. Za održavanje i uređenje javnih površina planirano je 100.000,00 kuna, od toga građevinski objekti 85.000,00 kuna, rashodi za materijal i energiju 10.000,00 kuna i rashodi za usluge 5.000,00 kuna

2. Za uređenje trgova planirano je 200.000,00 kuna, od toga materijalna imovina 100.000,00 kuna i građevinski objekti 100.000,00 kuna

3. Za održavanje i uređenje javnih građevina planirano je 30.000,00 kuna za rashode za materijal i energiju


Program 1007 Prometna infrastruktura planirano u iznosu od 600.000,00 kuna

1. Za održavanje nerazvrstanih cesta planirano je 100.000,00 kuna za rashode za usluge

2. Za prometnice planirano je 500.000,00 kuna za građevinske objekte


Program 1008 Groblja i mrtvačnice planirano u iznosu od 1.585.000,00 kuna

1. Za održavanje groblja planirano je 85.000,00 kuna, od toga rashodi za materijal i energiju 5.000,00 kuna i rashodi za usluge 80.000,00 kuna

2. Za izgradnju mrtvačnice i uređenje groblja planirano je 1.500.000,00 kuna za građevinske objekte


Program 1009 Vodoopskrba i odvodnja planirano u iznosu od 50.000,00 kuna

Za vodovod planirano je 50.000,00 kuna za građevinske objekte


Program 1010 Prostorno uređenje i unapređenje stanovanja planirano u iznosu od 1.560.000,00 kuna 

1. Za dokumente planiranja, procjene i projektiranja planirano je 300.000,00 kuna za nematerijalnu proizvedenu imovinu

2. Za redovno održavanje javne rasvjete planirano je 250.000,00 kuna, od toga rashodi za materijal i energiju 200.000,00 kuna i rashodi za usluge 50.000,00 kuna

3. Za javnu rasvjetu – kapitalna ulaganja planirano je 1.000.000,00 kuna za građevinske objekte

4. Za opskrbu pitkom vodom planirano je 10.000,00 kuna za rashode za usluge


Program 1012 Program zaštite okoliša i životne sredine planirano u iznosu od 1.342.000,00 kuna

1. Za deratizaciju i dezinsekciju planirano je 5.000,00 kuna za rashode za usluge

2. Za higijeničarsku službu planirano je 5.000,00 kuna za rashode za usluge

3. Za saniranje odlagališta i zaštitu od elementarnih nepogoda 1.262.000,00 kuna, od toga:

• Materijalni rashodi planirani u iznosu od 40.000,00 kuna za rashode za usluge

• Rashodi za zaposlene planirani u iznosu od 1.222.000,00 kuna, od toga plaće radnika na javnim radovima 570.000,00 kuna, ostali rashodi za zaposlene 82.000,00 kuna i doprinosi na plaće 570.000,00 kuna

4. Za zelene otoke i kontejnere planirano je 30.000,00 kuna za građevinske objekte

5. Za vozila za odvoz smeća planirano je 40.000,00 kuna za prijevozna sredstva


Program  1013 Potrebe u kulturi planirano u iznosu od 2.995.000,00 kuna

1. Za potpore u kulturi i turističku promidžbu općine planirano je 60.000,00 kuna za tekuće donacije

2. Za uređenje spomenika kulture planirano je 80.000,00 kuna za građevinske objekte

3. Za uređenje Doma kulture u Cisti Velikoj planirano je 2.500.000,00 kuna


Program 1014 Organizacija rekreacije i športskih aktivnosti planirano u iznosu od 175.000,00 kuna

1. Za potpore u športu planirano je 25.000,00 kuna za tekuće donacije 

2. Za športsku dvoranu planirano je 150.000,00 kuna za otkup zemljišta


Program 1015 Potpora udrugama i vjerskim zajednicama planirano u iznosu od 180.000,00 kuna

1. Za potpore udrugama i političkim strankama planirano je 80.000,00 kuna za tekuće donacije 

2. Za potpore vjerskim zajednicama planirano je 100.000,00 kuna za tekuće donacije


Program 1016 Obrazovanje planirano u iznosu od 755.000,00 kuna

1. Za stipendije i školarine planirano je 150.000,00 kuna za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna

2. Za donacije za osnovno školstvo planirano je 25.000,00 kuna za tekuće donacije

3. Za donacije predškolski odgoj planirano je 280.000,00 kuna za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna

4. Za vrtić i dječje igralište planirano je 300.000,00 kuna za građevinske objekte


Program 1017 Pomoć obiteljima i kućanstvima planirano u iznosu od 470.000,00 kuna 

1. Naknade za novorođenčad planirane u iznosu od 120.000,00 kuna za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna

2. Pomoć obiteljima i kućanstvima planirana u iznosu od 150.000,00 kuna za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna što obuhvaća trošak ogrijeva korisnicima zajamčene minimalne naknade i jednokratne pomoći socijalno ugroženim obiteljima i pojedincima

3. Sufinanciranje cijene prijevoza planirano u iznosu od 200.000,00 kuna za učenike srednjih škola i studenata


Sudjelovanje:

Molimo Vas prijavite se kako biste mogli sudjelovati u donošenju proračuna prijava

Vijesti

Dokumenti

  1. Proračun Općine Cista Provo za 2019. godinu i projekcije za 2020. i 2021. godinu
    PREUZMI:

  2. Godišnji Izvještaj o izvršenju Proračuna za 2017. godinu
    PREUZMI:

  3. FINANCIJSKO IZVJEŠĆE CISTA PROVO 01.01.-30.06.2018.
    PREUZMI: