Pretražite općinu ili grad

Proračun za godinu:

Općina Cista Provo

  Kontakt podaci
  Općina Cista Provo
  Trg dr. Ante Starčevića , 21256 Cista Provo
  OIB: 19103241858
  021 722 201
  cistaprovoopcina@gmail.comProračunski prihodi i primici

Prihodi i primici Iznos U %
Rashodi poslovanja 12.409.000,00 kn 83,23 %
> Prihodi od poreza 4.146.000,00 kn 27,81 %
> Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar opće države 6.330.000,00 kn 42,46 %
> Prihodi od imovine 1.303.000,00 kn 8,74 %
> Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada 570.000,00 kn 3,82 %
> Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija 60.000,00 kn 0,40 %
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine 2.500.000,00 kn 16,77 %
> Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine 2.500.000,00 kn 16,77 %
UKUPNO 14.909.000,00 kn
Grafika
Prihodi od poreza
Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar opće države
Prihodi od imovine
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija
Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine
*postotak potkategorije predstavlja udio potkategorije u ukupnom iznosu proračunaProračunski rashodi i izdaci

Rashodi Iznos U %
Rashodi poslovanja 5.734.000,00 kn 38,46 %
> Rashodi za zaposlene 2.024.000,00 kn 13,58 %
> Materijalni rashodi 1.421.000,00 kn 9,53 %
> Financijski rashodi 8.000,00 kn 0,05 %
> Subvencije 20.000,00 kn 0,13 %
> Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna 10.000,00 kn 0,07 %
> Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 1.086.000,00 kn 7,28 %
> Ostali rashodi 1.165.000,00 kn 7,81 %
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 9.175.000,00 kn 61,54 %
> Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine 100.000,00 kn 0,67 %
> Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 9.075.000,00 kn 60,87 %
UKUPNO 14.909.000,00 kn
Grafika
Rashodi za zaposlene
Materijalni rashodi
Financijski rashodi
Subvencije
Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade
Ostali rashodi
Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
*postotak potkategorije predstavlja udio potkategorije u ukupnom iznosu proračunaSudjelovanje:

Molimo Vas prijavite se kako biste mogli sudjelovati u donošenju proračuna prijava

Vijesti

Dokumenti

  1. Prijedlog Proračuna Općine Cista Provo za 2019. godinu i projekcije za 2020. i 2021. godinu
    PREUZMI:

  2. Proračun Općine Cista Provo za 2019. godinu i projekcije za 2020. i 2021. godinu
    PREUZMI:

  3. Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Cista Provo za 2018. godinu
    PREUZMI: