Pretražite općinu ili grad

Proračun za godinu:

Općina Cista Provo

  Kontakt podaci
  Općina Cista Provo
  Trg dr. Ante Starčevića , 21256 Cista Provo
  OIB: 19103241858
  021 722 201
  cistaprovoopcina@gmail.com

Proračun za građane za 2020. godinu


Poštovani stanovnici,


predstavljamo Vam „Proračun za građane“ za 2020. godinu. U njemu je prikazano na koji način Općina Cista Provo prikuplja i investira sredstva. Kako bismo Vam omogućili uvid u rad naše Općine i učinili je što transparentnijom nastavljamo s projektom koji se nalazi na Internet stranici www.proracun.hr te na našoj službenoj stranici www.opcina-cista-provo.hr.

Kako bismo Vam pokazali za što planiramo izdvojiti sredstva iz Proračuna predstavljamo Vam projekt „Proračun za građane“.

Bitan segment svakog kraja je njegova povijest i kultura koja ga čini posebnim i jedinstvenim, nastojimo je očuvati i njegovati stoga je Općina Cista Provo u svom proračunu za 2020. godinu izdvojila značajna sredstva za uređenje Doma kulture u Cisti Velikoj i Spomen doma „Memorijalni centar Josip Jović“ te uređenja spomenika kulture. 

Planiramo izdvojit sredstva za poticanje razvoja gospodarstva ulaganjem u razvoj gospodarske zone.

Zbog svoje iznimne važnosti za stanovnike Općine planiramo izgradnju prometnica u vrijednosti od 1.600.000,00 kuna, kao i održavanje nerazvrstanih cesta što će učiniti naše prometnice sigurnijima.

Ulažemo u uređenje i održavanje groblja, u planu je nadogradnja mrtvačnice na novom groblju u Svid, za koju smo u proračunu izdvojili sredstva u iznosu od 2.650.000,00 kuna i izgradnja ogradnog zida u sjevernom dijelu groblja Aržano. 

Kako bi poboljšali demografsku sliku Općine Cista Provo nastojimo pomoći roditeljima i našim najmlađima te osigurati preduvjeti za potrebiti demografski rast. Osigurali smo sredstva za sufinanciranje boravaka djece u vrtiću i isplaćujemo jednokratnu novčanu pomoć roditeljima novorođene djece u iznosu od 2.000,00 kn za prvo dijete, 4.000,00 kn za drugo dijete, 50.000,00 kn za treće i sljedeće dijete (isplaćuje se u jednakim obrocima kroz 10 godina).

Želimo ulagati u obrazovanje, stoga sufinanciramo prijevoza učenika i studenata, značajna sredstva smo osigurali za dodjelu stipendija i školarina našim studentima i učenicima. Također smo izdvoji sredstva za donaciju osnovnoj školi i za predškolski odgoj.

Nastavljamo s programom „Zaželi“ koji je omogućio zapošljavanje 14 žena s područja općine koje se brinu za 65 korisnika usluga, starijih i nemoćnih osoba kojima je potrebna pomoć oko obavljanja svakodnevnih poslova. Nastavljamo i sa zapošljavanjem ljudi na javnim radovima. Ovim projektima želimo pomoći našim stanovnicima i omogućiti im zaposlenje bar na određeno vrijeme.

Obiteljima i pojedincima slabijeg imovinskog stanja dodjeljujemo jednokratne i druge novčane pomoći.


Dragi naši stanovnici ukoliko imate prijedlog kako bismo i na koji način našu Općinu mogli učiniti još ugodnijim mjestom za život i rad, pozivamo Vas na iznošenje Vaših prijedloga.


Vaš Načelnik!


Savjetovanje za Prijedlog Proračuna bilo je provedeno od 15.11.2019. do 12.12.2019. godine. Više o tome možete pogledati ovdje.


Što je proračun?

Proračun je akt kojim se procjenjuju prihodi i primici te utvrđuju rashodi i izdaci Općine Cista Provo  za proračunsku godinu, a sadrži i projekciju prihoda i primitaka te rashoda i izdataka za slijedeće dvije godine. 

U ovom Proračunu za građane bit će prikazan sažetak proračuna Općine Cista Provo  za 2020. godinu s najvažnijim smjernicama razvoja Općine Cista Provo  koji pojašnjava planove i aktivnosti. Ovim pregledom Općinskog proračuna želimo omogućiti svim građanima uvid u prihode i rashode Općine Cista Provo kako bi imali transparentnu i potpunu informaciju o tome gdje i kako se troši općinski novac, kao i da bismo potaknuli sve građane na aktivno sudjelovanje u komentiranju, predlaganju i sugeriranju Općinskog proračuna.

Proračun možete pronaći ovdje.


Proračun sadržava:

1. Opći dio proračuna sačinjavaju:

• Račun prihoda i rashoda u kojem su prikazani svi prihodi i rashodi prema ekonomskoj klasifikaciji (npr. prihodi od poreza, imovine, pristojbi te rashodi za nabavu nefinancijske imovine, rashodi za usluge tekućeg i investicijskog održavanja, rashodi za zaposlene, financijski rashodi). 

• Račun zaduživanja/financiranja koristi se u trenutku kada postoje viškovi ili manjkovi. Na računu zaduživanja/financiranja prikazuju se izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova te primici od financijske imovine i zaduživanja.

Slikoviti prikaz općeg dijela proračuna:


Račun prihoda i rashoda prikazuje prikupljena i potrošena sredstva u toku jedne godine stoga se on sastoje od prihoda i rashoda. Račun zaduživanja/financiranja sastoji se od: primitaka od financijske imovine i zaduživanja te izdataka za financijsku imovinu i otplate zajmova. Na račun zaduživanja/financiranja upisuju se viškovi nastali većim prilivom prihoda od rashoda te manjkovi nastali većim odlivom sredstava u rashode od priliva prihoda.

2. Poseban dio proračuna sačinjava:

plan rashoda i izdataka raspoređen po organizacijskim jedinica (odjelima) i proračunskim korisnicima iskazanih po vrstama te raspoređenih u programe koji se sastoje od aktivnosti i projekata. 

3. Plan razvojnih programa

Plan razvojnih programa sadrži strateški planirane rashode na nefinancijskoj imovini i plan kapitalnih pomoći i donacija iskazanih po izvorima prihoda za izvedbu programa. Što znači da se u planu razvojnih programa detaljno planiraju rashodi po programima za tri godine koji moraju biti mjerljivi i unose se u kolonu pokazatelji rezultata. Ovime se postižu veći rezultati u ostvarenju pojedinih ciljeva. Plan razvojnih programa sastavni je dio proračuna.

Treba napomenuti da Proračun nije statičan akt već se sukladno Zakonu može mijenjati tijekom proračunske godine. Ta izmjena se naziva rebalans proračuna. Procedura izmjena/rebalansa Proračuna identična je proceduri njegova donošenja


Proračunski korisnici:

Proračunski korisnici su ustanove, tijela javne vlasti kojima je JLS osnivač ili suosnivač. Financiranje proračunskih korisnika je većim dijelom iz proračuna svog osnivača ili suosnivača. Proračunski korisnici JLS mogu biti: dječji vrtići, knjižnice, javne vatrogasne postrojbe, muzeji, kazališta, domovi za starije i nemoćne osobe… 


Zakoni i sankcije

Proračun se donosi za jednu fiskalnu (proračunsku) godinu. Kod nas se fiskalna godina poklapa s kalendarskom i traje od 01. siječnja do 31. prosinca. Jedini ovlašteni predlagatelj Proračuna je Općinski načelnik. Općinski Načelnik jedinice lokalne samouprave odgovoran je za zakonito planiranje i izvršavanje proračuna, za svrhovito, učinkovito i ekonomično raspolaganje proračunskim sredstvima. Proračun donosi (izglasava) Općinsko vijeće do kraja godine. Ako se ne donese proračun prije početka proračunske godine, privremeno se, a najduže za prva tri mjeseca proračunske godine, na osnovi odluke o privremenom financiranju koja mora biti donesena do 31. prosinca, nastavlja financiranje poslova, funkcija i programa tijela jedinica lokalne i područne samouprave i drugih proračunskih i izvanproračunskih korisnika.

U slučaju kada je raspušteno samo Općinsko vijeće, a općinski načelnik nije razriješen, do imenovanja povjerenika Vlade Republike Hrvatske, financiranje se obavlja izvršavanjem redovnih i nužnih rashoda i izdataka temeljem odluke o financiranju nužnih rashoda i izdataka koju donosi općinski načelnik.

Po imenovanju povjerenika Vlade Republike Hrvatske, općinski načelnik predlaže povjereniku novu odluku o financiranju nužnih rashoda i izdataka u koju su uključeni ostvareni prihodi i primici te izvršeni rashodi i izdaci u vremenu do dolaska povjerenika. Ako se do 31. ožujka ne donese proračun, povjerenik donosi odluku o financiranju nužnih rashoda i izdataka za razdoblje do donošenja proračuna.Proračunski prihodi i primici

Prihodi i primici Iznos U %
Prihodi od poslovanja 13.921.000,00 kn 72,43 %
> Prihodi od poreza 4.606.000,00 kn 23,96 %
> Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna 7.700.000,00 kn 40,06 %
> Prihodi od imovine 105.000,00 kn 0,55 %
> Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada 300.000,00 kn 1,56 %
> Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija 1.210.000,00 kn 6,30 %
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine 2.500.000,00 kn 13,01 %
> Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine 2.500.000,00 kn 13,01 %
Vlastiti izvori 2.800.000,00 kn 14,57 %
> Vlastiti prihodi 2.800.000,00 kn 14,57 %
UKUPNO 19.221.000,00 kn
Grafika
Prihodi od poreza
Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna
Prihodi od imovine
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija
Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine
Vlastiti prihodi
*postotak potkategorije predstavlja udio potkategorije u ukupnom iznosu proračuna

PRIHODI I PRIMICI


Ukupni prihodi i primici Općine Cista Provo za 2020. godinu planirani su u iznosu od 19.221.000,00 kuna


Prihodi od poslovanja

Prihodi od poslovanja Općine Cista Provo za 2020. godinu planirani su u iznosu od 13.921.000,00 kuna, a čine ih:

1. Prihodi od poreza planirani u iznosu od 4.606.000,00 kuna, od toga Porez i prirez na dohodak planiran u iznosu od 4.450.000,00 kuna, Porezi na imovinu planiran u iznosu od 106.000,00 kuna i Porezi na robu i usluge planiran u iznosu od 50.000,00 kuna

2. Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna planirane u iznosu od 7.700.000,00 kuna, od toga, pomoći iz proračuna planirane u iznosu 3.600.000,00 kuna, pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračuna planirane u iznosu od 300.000,00 kuna i pomoći iz proračuna temeljem prijenosa EU sredstava planirane u iznosu od 3.800.000,00 kuna

3. Prihodi od imovine planirani u iznosu od 105.000,00 kuna, od toga Prihodi od financijske imovine planirani u iznosu od 5.000,00 kuna i Prihodi od nefinancijske imovine planirani u iznosu od 100.000,00 kuna 

4. Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada planirani u iznosu od 300.000,00 kuna, od toga za Prihodi po posebnim propisima 200.000,00 kuna i Komunalni doprinosi i naknade 100.000,00 kuna

5. Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija planirani u iznosu od 1.210.000,00 kuna, od toga Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga 1.200.000,00 kuna i kapitalna učešća 10.000,00 kuna


Prihodi od prodaje nefinancijske imovine

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine planirani u iznosu od 2.500.000,00 kuna, a čine ih Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine


Vlastiti izvori

Vlastiti prihodi planirani u iznosu od 2.800.000,00 kuna.Proračunski rashodi i izdaci

Rashodi Iznos U %
Rashodi poslovanja 6.363.000,00 kn 33,10 %
> Rashodi za zaposlene 2.088.000,00 kn 10,86 %
> Materijalni rashodi 1.596.000,00 kn 8,30 %
> Financijski rashodi 8.000,00 kn 0,04 %
> Subvencije 20.000,00 kn 0,10 %
> Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna 10.000,00 kn 0,05 %
> Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 1.416.000,00 kn 7,37 %
> Ostali rashodi 1.225.000,00 kn 6,37 %
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 12.858.000,00 kn 66,90 %
> Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine 100.000,00 kn 0,52 %
> Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 12.758.000,00 kn 66,38 %
UKUPNO 19.221.000,00 kn
Grafika
Rashodi za zaposlene
Materijalni rashodi
Financijski rashodi
Subvencije
Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade
Ostali rashodi
Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
*postotak potkategorije predstavlja udio potkategorije u ukupnom iznosu proračuna

RASHODI I IZDACI


Ukupni rashodi i izdaci Općine Cista Provo za 2020. godinu planirani su u iznosu od 19.221.000,00 kuna


Rashodi poslovanja

Rashodi poslovanja Općine Cista Provo za 2020. godinu planirani su u iznosu od 6.363.000,00 kuna, a čine ih:

1. Rashodi za zaposlene planirani u iznosu od 2.088.000,00 kuna, od toga Plaće Općinskih službenika i dužnosnika 600.000,00 kuna, plaće zaposlenih na javnim radovima 250.000,00 kuna i plaće za projekt ZAŽELI 842.000,00 kuna, Ostali rashodi za zaposlene planirani u iznosu od 114.000,00 kuna i Doprinosi na plaće planirani u iznosu od 282.000,00 kuna 

2. Materijalni rashodi planirani u iznosu od 1.596.000,00 kuna, od toga Naknade troškova zaposlenima planirane u iznosu od 70.000,00 kuna, Rashodi za materijal i energiju planirani u iznosu od 352.000,00 kuna, Rashodi za usluge 911.000,00 kuna i Ostali nespomenuti rashodi poslovanja planirani u iznosu od 263.000,00 kuna

3. Financijski rashodi planirani u iznosu od 8.000,00 kuna

4. Subvencije planirane u iznosu od 20.000,00 kuna za Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora

5. Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna planirane u iznosu od 10.000,00 kuna za pomoći unutar općeg proračuna 

6. Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade planirane u iznosu od 1.416.000,00 kuna za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna

7. Ostali rashodi planirani u iznosu od 1.225.000,00 kuna, od toga tekuće donacije 1.005.000,00 kuna, kapitalne donacije 200.000,00 kuna i kamate, penali i naknade štete 20.000,00 kuna


Rashodi za nabavu nefinancijske imovine

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine planirani u iznosu od 12.858.000,00 kuna, a čine ih:

1. Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine planirani u iznosu od 100.000,00 kuna za materijalnu imovinu – prirodna bogatstva

2. Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine planirani u iznosu od 12.758.000,00 kuna, od toga Građevinski objekti planirani u iznosu od 11.285.000,00 kuna, postrojenje i oprema 130.000,00 kuna, Prijevozna sredstva planirano u iznosu od 140.000,00 kuna (sufinanciranje kupovine autosmećare za selektivni odvoz otpada) i Nematerijalna proizvedena imovina 1.203.000,00 kuna


OPIS POSEBNOG DIJELA PRORAČUNA


VIJEĆE PLANIRANO U IZNOSU OD 98.000,00 KUNA


Program 1000 Redovan rad vijeća planirano u iznosu od 98.000,00 kuna

Za redovan rad Vijeća planirano je 98.000,00 kuna za ostale nespomenute rashode poslovanja


JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL PLANIRANO U IZNOSU OD 19.123.000,00 KUNA


Program 1001 Javna uprava i administracija planirano u iznosu od 2.641.000,00 kuna

1. Za redovno funkcioniranje Općine planirano je 1.048.000,00 kuna, od toga 

• Rashodi za zaposlene panirani u iznosu od 715.000,00 kuna, od toga Plaće (bruto) 600.000,00 kuna, ostali rashodi za zaposlene 15.000,00 kuna, doprinosi na plaće 100.000,00 kuna i naknade troškova zaposlenima 20.000,00 kuna 

• Materijalni rashodi planirani u iznosu od 265.000,00 kuna, od toga, rashodi za materijal i energiju 65.000,00 kuna, rashodi za usluge 110.000,00 kuna, ostali nespomenuti rashodi poslovanja (proračunska pričuva) 100.000,00 kuna

• Financijski rashodi planirani u iznosu od 8.000,00 kuna za ostale financijski rashode

• Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna planirane u iznosu od 10.000,00 kuna za tekuće potpore unutar općeg proračuna

• Ostali rashodi planirani u iznosu od 20.000,00 kuna za kamate, penale i naknade štete

2. Za stručno usavršavanje zaposlenika planirano je 50.000,00 kuna za Naknada za korištenje privatnog automobila u službene svrhe

3. Za vanjske suradnike planirano je 103.000,00 kuna, od toga rashodi za usluge 100.000,00 kuna i rashodi ulaganja u računalne programe 3.000,00 kuna

4. Za Dan općine i trošak reprezentacije planirano je 40.000,00 kuna za ostale nespomenute rashode poslovanja

5. Za nabavu dugotrajne imovine za općinske prostorije planirano je 150.000,00 kuna, od toga rashodi za materijal i energiju 20.000,00 kuna, rashodi za usluge 10.000,00 kuna i postrojenje i oprema 100.000,00 kuna

6. Zgrada za općinsku upravu planirano u iznosu od 1.150.000,00 kuna, od toga rashodi za nabavu proizvedene imovine 1.100.000,00 kuna za građevinske objekte i materijalni rashodi 50.000,00 kuna za usluge tekućeg i investicijskog održavanja građevinskih objekata.

7. Održavanje i uređenje zgrade za općinsku upravu planirano u iznosu od 100.000,00 kuna za usluge tekućeg i investicijskog održavanja građevinskih objekta


Program 1002 Zaštita i spašavanje planirano u iznosu od 325.000,00 kuna

1. Za DVD planirano je 270.000,00 kuna za tekuće donacije

2. Za HGSS planirano je 5.000,00 kuna za tekuće donacije

3. Za Civilnu zaštitu planirano je 30.000,00 kuna za tekuće donacije

4. Za Crveni križ planirano je 10.000,00 kuna za tekuće donacije

5. Za ostale sudionike ZIS-a planirano je 10.000,00 kuna za tekuće donacije


Program 1004 Poticanje razvoja gospodarstva planirano u iznosu od 220.000,00 kuna

1. Za subvencije sadni materijala planirano je 20.000,00 kuna Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora

2. Za razvoj gospodarske zone planirano je 200.000,00 kuna za nematerijalnu imovinu


Program 1006 Održavanje objekata i uređenje komunalne infrastrukture planirano u iznosu od 800.000,00 kuna

1. Za održavanje i uređenje javnih površina planirano je 100.000,00 kuna, od toga građevinski objekti 85.000,00 kuna, rashodi za materijal i energiju 10.000,00 kuna i rashodi za usluge 5.000,00 kuna

2. Za uređenje trgova planirano je 600.000,00 kuna, od toga materijalna imovina 100.000,00 kuna i građevinski objekti 500.000,00 kuna

3. Za održavanje i uređenje javnih građevina planirano je 100.000,00 kuna, od toga rashodi za materijal i energiju 30.000,00 kuna, građevinski objekti 10.000,00 kuna i nematerijalna proizvedena imovina 60.000,00 kuna


Program 1007 Prometna infrastruktura planirano u iznosu od 1.880.000,00 kuna

1. Za održavanje nerazvrstanih cesta planirano je 280.000,00 kuna, od toga rashodi za materijal i energiju 30.000,00 kuna, rashodi za usluge 150.000,00 kuna i postrojenje i oprema 100.000,00 kuna

2. Za prometnice planirano je 1.600.000,00 kuna, od toga  građevinski objekti 1.500.000,00 kuna i nematerijalna proizvedena imovina 100.000,00 kuna


Program 1008 Groblja i mrtvačnice planirano u iznosu od 2.755.000,00 kuna

1. Za održavanje groblja planirano je 105.000,00 kuna, od toga rashodi za materijal i energiju 5.000,00 kuna i rashodi za usluge 100.000,00 kuna

2. Za izgradnju mrtvačnice i uređenje groblja planirano je 2.650.000,00 kuna, od toga za građevinske objekte 2.600.000,00 kuna i za nematerijalnu proizvedenu imovinu 50.000,00 kuna


Program 1009 Vodoopskrba i odvodnja planirano u iznosu od 20.000,00 kuna

Za vodovod planirano je 20.000,00 kuna za građevinske objekte


Program 1010 Prostorno uređenje i unapređenje stanovanja planirano u iznosu od 690.000,00 kuna 

1. Za dokumente planiranja, procjene i projektiranja planirano je 300.000,00 kuna za nematerijalnu proizvedenu imovinu

2. Za redovno održavanje javne rasvjete planirano je 280.000,00 kuna, od toga rashodi za materijal i energiju 150.000,00 kuna i rashodi za usluge 130.000,00 kuna

3. Za javnu rasvjetu – kapitalna ulaganja planirano je 100.000,00 kuna za građevinske objekte

4. Za opskrbu pitkom vodom planirano je 10.000,00 kuna za rashode za usluge


Program 1012 Program zaštite okoliša i životne sredine planirano u iznosu od 541.000,00 kuna

1. Za deratizaciju i dezinsekciju planirano je 5.000,00 kuna za rashode za usluge

2. Za higijeničarsku službu planirano je 5.000,00 kuna za rashode za usluge

3. Za zbrinjavanje napuštenih i uklanjanje uginulih životinja planirano je 30.000,00 kuna za rashode za usluge

4. Za kontrolu razmnožavanja životinja (obavezna sterilizacija) planirano je 20.000,00 kuna za veterinarske usluge

5. Za saniranje odlagališta i zaštitu od elementarnih nepogoda 341.000,00 kuna, od toga:

• Rashodi za zaposlene planirani u iznosu od 301.000,00 kuna, od toga plaće radnika na javnim radovima 250.000,00 kuna, ostali rashodi za zaposlene 10.000,00 kuna i doprinosi na plaće 41.000,00 kuna

• Materijalni rashodi planirani u iznosu od 40.000,00 kuna za rashode za usluge

6. Za zelene otoke i kontejnere planirano je 80.000,00 kuna, od toga za građevinske objekte 40.000,00 kuna, za postrojenje i opremu 10.000,00 kuna i za nematerijalnu proizvedenu imovinu 30.000,00 kuna

7. Za vozila za odvoz smeća planirano je 60.000,00 kuna za prijevozna sredstva


Program  1013 Potrebe u kulturi planirano u iznosu od 5.280.000,00 kuna

1. Za potpore u kulturi i turističku promidžbu općine planirano je 80.000,00 kuna za tekuće donacije

2. Za uređenja spomenika kulture planirano je 200.000,00 kuna za građevinske objekte

3. Za uređenje Doma kulture u Cisti Velikoj planirano je 3.000.000,00 kuna, od toga za uređenje Doma kulture u Cisti Velikoj 2.800.000,00 kuna i 200.000,00 kuna za nematerijalu proizvedenu imovine

4. Za uređenje Spomen doma „Memorijalni centar Josip Jović“  planirano je 2.000.000,00 kuna za građevinske objekte


Program 1014 Organizacija rekreacije i športskih aktivnosti planirano u iznosu od 530.000,00 kuna

1. Za potpore u športu planirano je 50.000,00 kuna za tekuće donacije 

2. Za športsku dvoranu planirano je 200.000,00 kuna za nematerijalnu proizvedenu imovinu

3. Za športsko igralište planirano je 280.000,00 kuna za sportski i rekreacijski teren


Program 1015 Potpora udrugama i vjerskim zajednicama planirano u iznosu od 335.000,00 kuna

1. Za potpore udrugama i političkim strankama planirano je 95.000,00 kuna, od toga za tekuće donacije 80.000,00 kuna i za ostale nespomenute rashode poslovanja 15.000,00 kuna 

2. Za potpore vjerskim zajednicama planirano je 240.000,00 kuna, od toga tekuće donacije 40.000,00 kuna i kapitalne donacije 200.000,00 kuna


Program 1016 Obrazovanje planirano u iznosu od 740.000,00 kuna

1. Za stipendije i školarine planirano je 200.000,00 kuna za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna

2. Donacije za osnovno školstvo planirane su iznosu 40.000,00 kuna za tekuće donacije

3. Donacije predškolski odgoj planirane su u iznosu od 390.000,00 kuna za tekuće donacije

4. Za vrtić i dječje igralište planirano je 110.000,00 kuna, od toga rashodi za usluge 50.000,00 kuna, za građevinske objekte 50.000,00 kuna i za nematerijalnu proizvedenu imovinu 10.000,00 kuna


Program 1017 Pomoć obiteljima i kućanstvima planirano u iznosu od 2.366.000,00 kuna 


1. Naknade za novorođenčad planirane u iznosu od 180.000,00 kuna za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna

2. Pomoć obiteljima i kućanstvima planirana u iznosu od 450.000,00 kuna za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna što obuhvaća trošak ogrijeva korisnicima zajamčene minimalne naknade i jednokratne pomoći socijalno ugroženim obiteljima i pojedincima

3. Sufinanciranje cijene prijevoza planirano u iznosu od 230.000,00 kuna za učenike srednjih škola i studenata

4. Pomoć za stambeno zbrinjavanje planirana je u iznosu od 200.000,00 kuna za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna

5. Za program zapošljavanja ZAŽELI planirano je 1.306.000,00 kuna, od toga:

• Rashodi za zaposlene planirani u iznosu od 1.072.000.000,00 kuna, od toga Plaće 842.000,00 kuna, ostali rashodi za zaposlene 89.000,00 kuna i doprinosi na plaće 141.000,00 kuna

• Materijalni rashodi planirani u iznosu od 78.000,00 kuna, od toga rashodi za materijal i energiju 42.000,00 kuna i rashodi za usluge 36.000,00 kuna

• Naknade građanima i kućanstvima iz proračuna planirane u iznosu od 156.000,00 kuna


 

Sudjelovanje:

Molimo Vas prijavite se kako biste mogli sudjelovati u donošenju proračuna prijava

Vijesti

Dokumenti

 1. Prijedlog Proračuna Općine Cista Provo za 2020. godinu i projekcije za 2021. i 2022. godinu
  PREUZMI:

 2. Proračun Općine Cista Provo za 2020. godinu i projekcije za 2021. i 2022. godinu
  PREUZMI:

 3. OBRAZLOŽENJE GODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU PRORAČUNA
  PREUZMI:

 4. GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA 2019. GODINU
  PREUZMI:

 5. FINANCIJSKO IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA 06-2020.
  PREUZMI: