Pretražite općinu ili grad

Proračun za godinu:

Općina Cista Provo

  Kontakt podaci
  Općina Cista Provo
  Trg dr. Ante Starčevića , 21256 Cista Provo
  OIB: 19103241858
  021 722 201
  cistaprovoopcina@gmail.com

Proračun za građane za 2021.


Poštovani stanovnici,

predstavljamo Vam „Proračun za građane“ za 2021. godinu. U njemu je prikazano na koji način Općina Cista Provo prikuplja i investira sredstva. Kako bismo Vam omogućili uvid u rad naše Općine i učinili je što transparentnijom nastavljamo s projektom koji se nalazi na Internet stranici www.proracun.hr te na našoj službenoj stranici www.opcina-cista-provo.hr.

Kako bismo Vam pokazali za što planiramo izdvojiti sredstva iz Proračuna predstavljamo Vam projekt „Proračun za građane“.

Uz znatna sredstva za održavanje postojeće komunalne infrastrukture, osigurana su značajna sredstva za mnoge komunalne projekte. U planu je izgradnja prometnica u vrijednosti od 1.600.000,00 kuna, kao i održavanje nerazvrstanih cesta te javnih površna. Ulažemo u uređenje i održavanje groblja te je u planu proširenje za groblja koja se nalaze na području Općine za koje smo u proračunu  izdvojili sredstva u iznosu od 3.130.000,00 kuna.

Bitan segment svakog kraja je njegova povijest i kultura koja ga čini posebnim i jedinstvenim, nastojimo je očuvati i njegovati stoga je Općina Cista Provo u svom proračunu za 2021. godinu izdvojila značajna sredstva za uređenje Doma kulture u Cisti Velikoj i Spomen doma „Memorijalni centar Josip Jović“ te uređenja spomenika kulture.

Planiramo izdvojit sredstva za poticanje razvoja gospodarstva ulaganjem u razvoj gospodarske zone.

Kako bi poboljšali demografsku sliku Općine Cista Provo nastojimo pomoći roditeljima i našim najmlađima te osigurati preduvjeti za potrebiti demografski rast. Osigurali smo sredstva za sufinanciranje boravaka djece u vrtiću i isplaćujemo jednokratnu novčanu pomoć roditeljima novorođene djece u iznosu od 2.000,00 kn za prvo dijete, 4.000,00 kn za drugo dijete, 50.000,00 kn za treće i sljedeće dijete (isplaćuje se u jednakim obrocima kroz 10 godina).

Želimo ulagati u obrazovanje, stoga sufinanciramo prijevoza učenika i studenata, značajna sredstva smo osigurali za dodjelu stipendija i školarina našim studentima i učenicima. Također smo izdvoji sredstva za donaciju osnovnoj školi i za predškolski odgoj.

Došli smo u zadnji fazu projekta „ZAŽELI“ koji završava u prvom mjesecu 2021. godine, ali nastojat ćemo nastaviti s projektom „ZAŽELI“ ili nekim drugim projektom skrbi za starije i nemoćne osobe kojima je potrebna pomoć oko obavljanja svakodnevnih poslova, a putem kojeg će se zaposliti žene u nepovoljnom položaju na tržištu rada s područja naše općine. Nastavljamo i sa zapošljavanjem ljudi na javnim radovima. Ovim projektima želimo pomoći našim stanovnicima i omogućiti im zaposlenje bar na određeno vrijeme.

Obiteljima i pojedincima slabijeg imovinskog stanja dodjeljujemo jednokratne i druge novčane pomoći.

Dragi naši stanovnici ukoliko imate prijedlog kako bismo i na koji način našu Općinu mogli učiniti još ugodnijim mjestom za život i rad, pozivamo Vas na iznošenje Vaših prijedloga.

Savjetovanje za Prijedlog Proračuna Općine Cista Provo bilo je provedeno od 13.11.2020. do 29.11.2020. godine, više o tome možete pogledati OVDJE.


Vaš Načelnik!


Prijedlog proračuna je dokument u kojem su navedeni planirani prihodi i rashodi koje načelnik općine predlaže te kao takav ide na usvajanje Općinskom vijeću. Ovim putem želimo uključiti sve svoje građane u sam proces donošenja proračuna davanjem svojih prijedloga, sugestija i komentara na prijedlog proračuna koji možete pronaći OVDJE.


Što je proračun?

Proračun je akt kojim se procjenjuju prihodi i primici te utvrđuju rashodi i izdaci Općine Cista Provo  za proračunsku godinu, a sadrži i projekciju prihoda i primitaka te rashoda i izdataka za slijedeće dvije godine. 


U ovom Proračunu za građane bit će prikazan sažetak proračuna Općine Cista Provo  za 2021. godinu s najvažnijim smjernicama razvoja Općine Cista Provo  koji pojašnjava planove i aktivnosti. Ovim pregledom Općinskog proračuna želimo omogućiti svim građanima uvid u prihode i rashode Općine Cista Provo kako bi imali transparentnu i potpunu informaciju o tome gdje i kako se troši općinski novac, kao i da bismo potaknuli sve građane na aktivno sudjelovanje u komentiranju, predlaganju i sugeriranju Općinskog proračuna.


Proračun Općine Cista Provo možete pronaći ovdje.


Proračun sadržava:

1. Opći dio proračuna sačinjavaju:

• Račun prihoda i rashoda u kojem su prikazani svi prihodi i rashodi prema ekonomskoj klasifikaciji (npr. prihodi od poreza, imovine, pristojbi te rashodi za nabavu nefinancijske imovine, rashodi za usluge tekućeg i investicijskog održavanja, rashodi za zaposlene, financijski rashodi). 

• Račun zaduživanja/financiranja koristi se u trenutku kada postoje viškovi ili manjkovi. Na računu zaduživanja/financiranja prikazuju se izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova te primici od financijske imovine i zaduživanja.


Slikoviti prikaz općeg dijela proračuna:


 


Račun prihoda i rashoda prikazuje prikupljena i potrošena sredstva u toku jedne godine stoga se on sastoji

 od prihoda i rashoda. Račun zaduživanja/financiranja sastoji se od: primitaka od financijske imovine i zaduživanja te izdataka za financijsku imovinu i otplate zajmova. Na račun zaduživanja/financiranja upisuju se viškovi nastali većim prilivom prihoda od rashoda te manjkovi nastali većim odlivom sredstava u rashode od priliva prihoda.


2. Poseban dio proračuna sačinjava:

plan rashoda i izdataka raspoređen po organizacijskim jedinica (odjelima) i proračunskim korisnicima iskazanih po vrstama te raspoređenih u programe koji se sastoje od aktivnosti i projekata. 


3. Plan razvojnih programa

Plan razvojnih programa sadrži strateški planirane rashode na nefinancijskoj imovini i plan kapitalnih pomoći i donacija iskazanih po izvorima prihoda za izvedbu programa. Što znači da se u planu razvojnih programa detaljno planiraju rashodi po programima za tri godine koji moraju biti mjerljivi i unose se u kolonu pokazatelji rezultata. Ovime se postižu veći rezultati u ostvarenju pojedinih ciljeva. Plan razvojnih programa sastavni je dio proračuna.


Treba napomenuti da Proračun nije statičan akt već se sukladno Zakonu može mijenjati tijekom proračunske godine. Ta izmjena se naziva rebalans proračuna. Procedura izmjena/rebalansa Proračuna identična je proceduri njegova donošenja


Proračunski korisnici:

Proračunski korisnici su ustanove, tijela javne vlasti kojima je JLS osnivač ili suosnivač. Financiranje proračunskih korisnika je većim dijelom iz proračuna svog osnivača ili suosnivača. Proračunski korisnici JLS mogu biti: dječji vrtići, knjižnice, javne vatrogasne postrojbe, muzeji, kazališta, domovi za starije i nemoćne osobe… 


Zakoni i sankcije

Proračun se donosi za jednu fiskalnu (proračunsku) godinu. Kod nas se fiskalna godina poklapa s kalendarskom i traje od 01. siječnja do 31. prosinca. Jedini ovlašteni predlagatelj Proračuna je Općinski načelnik. Općinski Načelnik jedinice lokalne samouprave odgovoran je za zakonito planiranje i izvršavanje proračuna, za svrhovito, učinkovito i ekonomično raspolaganje proračunskim sredstvima. Proračun donosi (izglasava) Općinsko vijeće do kraja godine. Ako se ne donese proračun prije početka proračunske godine, privremeno se, a najduže za prva tri mjeseca proračunske godine, na osnovi odluke o privremenom financiranju koja mora biti donesena do 31. prosinca, nastavlja financiranje poslova, funkcija i programa tijela jedinica lokalne i područne samouprave i drugih proračunskih i izvanproračunskih korisnika.

U slučaju kada je raspušteno samo Općinsko vijeće, a općinski načelnik nije razriješen, do imenovanja povjerenika Vlade Republike Hrvatske, financiranje se obavlja izvršavanjem redovnih i nužnih rashoda i izdataka temeljem odluke o financiranju nužnih rashoda i izdataka koju donosi općinski načelnik.

Po imenovanju povjerenika Vlade Republike Hrvatske, općinski načelnik predlaže povjereniku novu odluku o financiranju nužnih rashoda i izdataka u koju su uključeni ostvareni prihodi i primici te izvršeni rashodi i izdaci u vremenu do dolaska povjerenika. Ako se do 31. ožujka ne donese proračun, povjerenik donosi odluku o financiranju nužnih rashoda i izdataka za razdoblje do donošenja proračuna.Proračunski prihodi i primici

Prihodi i primici Iznos U %
Prihodi poslovanja 13.825.800,00 kn 72,29 %
> Prihodi od poreza 4.620.000,00 kn 24,16 %
> Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar opće države 7.100.000,00 kn 37,12 %
> Prihodi od imovine 1.705.800,00 kn 8,92 %
> Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada 300.000,00 kn 1,57 %
> Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija 100.000,00 kn 0,52 %
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine 2.500.000,00 kn 13,07 %
> Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine 2.500.000,00 kn 13,07 %
Vlastiti izvori 2.800.000,00 kn 14,64 %
UKUPNO 19.125.800,00 kn
Grafika
Prihodi od poreza
Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar opće države
Prihodi od imovine
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija
Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine
Vlastiti izvori
*postotak potkategorije predstavlja udio potkategorije u ukupnom iznosu proračuna

PRIHODI I PRIMICI


Ukupni prihodi i primici Općine Cista Provo za 2021. godinu planirani su u iznosu od 19.125.800,00 kuna


Prihodi od poslovanja

Prihodi od poslovanja Općine Cista Provo za 2021. godinu planirani su u iznosu od 13.825.800,00 kuna, a čine ih:

1. Prihodi od poreza planirani u iznosu od 4.620.000,00 kuna, od toga porez i prirez na dohodak planiran u iznosu od 4.500.000,00 kuna, porezi na imovinu planiran u iznosu od 70.000,00 kuna i porezi na robu i usluge planiran u iznosu od 50.000,00 kuna;

2. Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna planirane u iznosu od 7.100.000,00 kuna, od toga pomoći iz proračuna planirane u iznosu 4.300.000,00 kuna, pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračuna planirane u iznosu od 300.000,00 kuna i pomoći iz proračuna temeljem prijenosa EU sredstava planirane u iznosu od 2.500.000,00 kuna:

3. Prihodi od imovine planirani u iznosu od 1.705.800,00 kuna, od toga prihodi od financijske imovine planirani u iznosu od 5.800,00 kuna i prihodi od nefinancijske imovine planirani u iznosu od 1.700.000,00 kuna ;

4. Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada planirani u iznosu od 300.000,00 kuna, od toga za prihodi po posebnim propisima 200.000,00 kuna i komunalni doprinosi i naknade 100.000,00 kuna;

5. Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija planirani u iznosu od 100.000,00 kuna za kapitalne donacije.


Prihodi od prodaje nefinancijske imovine

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine planirani u iznosu od 2.500.000,00 kuna, a čine ih prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine


Vlastiti izvori

Vlastiti prihodi planirani u iznosu od 2.800.000,00 kuna.Proračunski rashodi i izdaci

Rashodi Iznos U %
Rashodi poslovanja 6.275.800,00 kn 32,81 %
> Rashodi za zaposlene 1.771.800,00 kn 9,26 %
> Materijalni rashodi 2.069.000,00 kn 10,82 %
> Financijski rashodi 30.000,00 kn 0,16 %
> Subvencije 20.000,00 kn 0,10 %
> Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna 10.000,00 kn 0,05 %
> Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 930.000,00 kn 4,86 %
> Ostali rashodi 1.445.000,00 kn 7,56 %
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 12.850.000,00 kn 67,19 %
> Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine 290.000,00 kn 1,52 %
> Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 12.560.000,00 kn 65,67 %
UKUPNO 19.125.800,00 kn
Grafika
Rashodi za zaposlene
Materijalni rashodi
Financijski rashodi
Subvencije
Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade
Ostali rashodi
Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
*postotak potkategorije predstavlja udio potkategorije u ukupnom iznosu proračuna

RASHODI I IZDACI


Ukupni rashodi i izdaci Općine Cista Provo za 2021. godinu planirani su u iznosu od 19.125.800,00 kuna


Rashodi poslovanja

Rashodi poslovanja Općine Cista Provo za 2021. godinu planirani su u iznosu od 6.275.800,00 kuna, a čine ih:

1. Rashodi za zaposlene planirani u iznosu od 1.771.800,00 kuna, od toga plaće 1.501.800,00 kuna, ostali rashodi za zaposlene planirani u iznosu od 20.000,00 kuna i doprinosi na plaće planirani u iznosu od 250.000,00 kuna; 

2. Materijalni rashodi planirani u iznosu od 2.069.000,00 kuna, od toga naknade troškova zaposlenima planirane u iznosu od 167.000,00 kuna, rashodi za materijal i energiju planirani u iznosu od 436.000,00 kuna, rashodi za usluge 1.030.000,00 kuna i ostali nespomenuti rashodi poslovanja planirani u iznosu od 436.000,00 kuna;

3. Financijski rashodi planirani u iznosu od 30.000,00 kuna;

4. Subvencije planirane u iznosu od 20.000,00 kuna za subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora;

5. Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna planirane u iznosu od 10.000,00 kuna za pomoći unutar općeg proračuna; 

6. Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade planirane u iznosu od 930.000,00 kuna za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna;

7. Ostali rashodi planirani u iznosu od 1.445.000,00 kuna, od toga tekuće donacije 1.325.000,00 kuna, kapitalne donacije 100.000,00 kuna i kamate, penali i naknade štete 20.000,00 kuna.


Rashodi za nabavu nefinancijske imovine


Rashodi za nabavu nefinancijske imovine planirani u iznosu od 12.850.000,00 kuna, a čine ih:

1. Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine planirani u iznosu od 290.000,00 kuna za materijalnu imovinu – prirodna bogatstva;

2. Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine planirani u iznosu od 12.560.000,00 kuna, od toga građevinski objekti planirani u iznosu od 11.195.000,00 kuna, postrojenje i oprema 130.000,00 kuna, prijevozna sredstva planirano u iznosu od 140.000,00 kuna (sufinanciranje kupovine autosmećare za selektivni odvoz otpada) i nematerijalna proizvedena imovina 1.095.000,00 kuna.


OPIS POSEBNOG DIJELA PRORAČUNA


VIJEĆE PLANIRANO U IZNOSU OD 98.000,00 KUNA


Program 1000 Redovan rad vijeća planirano u iznosu od 98.000,00 kuna

Za redovan rad Vijeća planirano je 98.000,00 kuna za ostale nespomenute rashode poslovanja.


JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL PLANIRANO U IZNOSU OD 19.027.800,00 KUNA


Program 1001 Javna uprava i administracija planirano u iznosu od 2.841.000,00 kuna od toga za:

1. Redovno funkcioniranje Općine planirano je 1.236.000,00 kuna, od toga 

• Rashodi za zaposlene: plaće 563.000,00 kuna, ostali rashodi za zaposlene 20.000,00 kuna, doprinosi na plaće 93.000,00 kuna;

• Materijalni rashodi: naknade troškova zaposlenima 20.000,00 kuna, rashodi za materijal i energiju 80.000,00 kuna, rashodi za usluge 150.000,00 kuna, ostali nespomenuti rashodi poslovanja (proračunska pričuva) 250.000,00 kuna;

• Ostali financijski rashodi 30.000,00 kuna;

• Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna planirane u iznosu od 10.000,00 kuna za tekuće potpore unutar općeg proračuna;

• Ostali rashodi planirani u iznosu od 20.000,00 kuna za kamate, penale i naknade štete.

2. Za stručno usavršavanje zaposlenika planirano je 50.000,00 kuna za naknadu korištenja privatnog automobila u službene svrhe;

3. Za vanjske suradnike planirano je 135.000,00 kuna, od toga rashodi za usluge 130.000,00 kuna i rashodi ulaganja u računalne programe 5.000,00 kuna;

4. Za Dan općine i trošak reprezentacije planirano je 50.000,00 kuna za ostale nespomenute rashode poslovanja;

5. Za nabavu dugotrajne imovine za općinske prostorije planirano je 150.000,00 kuna, od toga rashodi za materijal i energiju 20.000,00 kuna, rashodi za usluge 10.000,00 kuna, postrojenje i oprema 20.000,00 kuna i za prijevozna sredstva 100.000,00 kuna;

6. Zgrada za općinsku upravu planirano u iznosu od 1.120.000,00 kuna, od toga za građevinske objekte 1.100.000,00 kuna, i 20.000,00 kuna za nematerijalnu proizvedenu imovinu;

7. Održavanje i uređenje zgrade za općinsku upravu planirano u iznosu od 100.000,00 kuna za usluge tekućeg i investicijskog održavanja građevinskih objekta.


Program 1002 Zaštita i spašavanje planirano u iznosu od 455.000,00 kuna od toga za:

1. DVD planirano je 370.000,00 kuna za tekuće donacije;

2. HGSS planirano je 5.000,00 kuna za tekuće donacije;

3. Civilnu zaštitu planirano je 30.000,00 kuna za tekuće donacije;

4. Crveni križ planirano je 40.000,00 kuna za tekuće donacije;

5. Ostale sudionike ZIS-a planirano je 10.000,00 kuna za tekuće donacije.


EKONOMSKI POSLOVI 5.725.000,00 kuna


Program 1004 Poticanje razvoja gospodarstva planirano u iznosu od 220.000,00 kuna od toga za:

1. Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora  za subvencije sadnog materijala planirano je 20.000,00 kuna; 

2. Razvoj gospodarske zone planirano je 200.000,00 kuna za nematerijalnu proizvedenu imovinu.


Program 1006 Održavanje objekata i uređenje komunalne infrastrukture planirano u iznosu od 355.000,00 kuna od toga za:

1. Održavanje i uređenje javnih površina planirano je 125.000,00 kuna, od toga građevinski objekti 85.000,00 kuna, rashodi za materijal i energiju 30.000,00 kuna i rashodi za usluge 10.000,00 kuna;

2. Uređenje trgova planirano je 130.000,00 kuna, od toga materijalna imovina 10.000,00 kuna, građevinski objekti 100.000,00 kuna i nematerijalna proizvedena imovina 20.000,00 kuna;

3. Održavanje i uređenje javnih građevina planirano je 100.000,00 kuna, od toga rashodi za materijal i energiju 30.000,00 kuna, građevinski objekti 20.000,00 kuna i nematerijalna proizvedena imovina 50.000,00 kuna.


Program 1007 Prometna infrastruktura planirano u iznosu od 1.880.000,00 kuna od toga za:

1. Održavanje nerazvrstanih cesta planirano je 280.000,00 kuna, od toga rashodi za materijal i energiju 30.000,00 kuna, rashodi za usluge 150.000,00 kuna i postrojenje i oprema 100.000,00 kuna;

2. Prometnice planirano je 1.600.000,00 kuna, od toga  građevinski objekti 1.500.000,00 kuna i nematerijalna proizvedena imovina 100.000,00 kuna.


Program 1008 Groblja i mrtvačnice planirano u iznosu od 3.250.000,00 kuna od toga za:

1. Održavanje groblja planirano je 120.000,00 kuna, od toga rashodi za materijal i energiju 10.000,00 kuna i rashodi za usluge 110.000,00 kuna;

2. Izgradnju mrtvačnice i uređenje groblja planirano je 3.130.000,00 kuna, od toga za materijalnu imovinu – prirodna bogatstva 280.000,00 kuna, građevinske objekte 2.800.000,00 kuna i za nematerijalnu proizvedenu imovinu 50.000,00 kuna.


Program 1009 Vodoopskrba i odvodnja planirano u iznosu od 20.000,00 kuna za građevinske objekte.


Program 1010 Prostorno uređenje i unapređenje stanovanja planirano u iznosu od 790.000,00 kuna od toga za:

1. Dokumente planiranja, procjene i projektiranja planirano je 300.000,00 kuna za nematerijalnu proizvedenu imovinu;

2. Redovno održavanje javne rasvjete planirano je 280.000,00 kuna, od toga rashodi za materijal i energiju 150.000,00 kuna i rashodi za usluge 130.000,00 kuna;

3. Javnu rasvjetu – kapitalna ulaganja planirano je 200.000,00 kuna za građevinske objekte;

4. Opskrbu pitkom vodom planirano je 10.000,00 kuna za rashode za usluge.


Program 1012 Program zaštite okoliša i životne sredine planirano u iznosu od 584.800,00 kuna od toga za:

1. Deratizaciju i dezinsekciju planirano je 5.000,00 kuna za rashode za usluge;

2. Higijeničarsku službu planirano je 5.000,00 kuna za rashode za usluge;

3. Zbrinjavanje napuštenih i uklanjanje uginulih životinja planirano je 50.000,00 kuna za rashode za usluge;

4. Kontrolu razmnožavanja životinja (obavezna sterilizacija) planirano je 20.000,00 kuna za veterinarske usluge;

5. Saniranje divljih odlagališta i zaštitu od elementarnih nepogoda i održavanje javnih površina 364.800,00 kuna, od toga:

• Rashodi za zaposlene za plaće radnika na javnim radovima 243.800,00 kuna, doprinosi na plaće 41.000,00 kuna, rashodi za materijal i energiju 30.000,00 kuna i rashodi za usluge 50.000,00 kuna;

• Materijalni rashodi planirani u iznosu od 40.000,00 kuna za rashode za usluge.

6. Zelene otoke i kontejnere planirano je 80.000,00 kuna, od toga za građevinske objekte 40.000,00 kuna, za postrojenje i opremu 10.000,00 kuna i za nematerijalnu proizvedenu imovinu 30.000,00 kuna;

7. Vozila za odvoz smeća planirano je 60.000,00 kuna za prijevozna sredstva.


Program  1013 Potrebe u kulturi planirano u iznosu od 5.180.000,00 kuna od toga za:

1. Potpore u kulturi i turističku promidžbu općine planirano je 90.000,00 kuna za rashode usluga i tekuće donacije;

2. Uređenje spomenika kulture 220.000,00 kuna;

3. Uređenje Doma kulture u Cisti Velikoj 2.850.000,00 kuna;

4. Uređenje Spomen doma „Memorijalni centar Josip Jović“  planirano je 2.020.000,00 kuna.


Program 1014 Organizacija rekreacije i športskih aktivnosti planirano u iznosu od 560.000,00 kuna od toga za:

1. Potpore u športu planirano je 50.000,00 kuna za tekuće donacije;

2. Športsku dvoranu planirano je 200.000,00 kuna za nematerijalnu proizvedenu imovinu;

3. Športsko igralište planirano je 310.000,00 kuna za sportski i rekreacijski teren.


Program 1015 Potpora udrugama i vjerskim zajednicama planirano u iznosu od 370.000,00 kuna od toga za:

1. Potpore udrugama i političkim strankama planirano je 170.000,00 kuna, od toga za tekuće donacije 150.000,00 kuna i za ostale nespomenute rashode poslovanja 20.000,00 kuna;

2. Potpore vjerskim zajednicama planirano je 200.000,00 kuna, od toga tekuće donacije 100.000,00 kuna i kapitalne donacije 100.000,00 kuna.


Program 1016 Obrazovanje planirano u iznosu od 800.000,00 kuna od toga:

1. Za stipendije i školarine planirano je 200.000,00 kuna za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna;

2. Donacije za osnovno školstvo planirane su iznosu 40.000,00 kuna za tekuće donacije;

3. Donacije predškolski odgoj planirane su u iznosu od 450.000,00 kuna za tekuće donacije;

4. Za vrtić i dječje igralište planirano je 110.000,00 kuna, od toga rashodi za usluge 50.000,00 kuna, za građevinske objekte 50.000,00 kuna i za nematerijalnu proizvedenu imovinu 10.000,00 kuna.


Program 1017 Pomoć obiteljima i kućanstvima planirano u iznosu od 1.722.000,00 kuna od toga:

1. Naknade za novorođenčad planirane u iznosu od 180.000,00 kuna za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna;

2. Pomoć obiteljima i kućanstvima planirana u iznosu od 200.000,00 kuna za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna što obuhvaća trošak ogrijeva korisnicima zajamčene minimalne naknade i jednokratne pomoći socijalno ugroženim obiteljima i pojedincima;

3. Sufinanciranje cijene prijevoza planirano u iznosu od 250.000,00 kuna za učenike srednjih škola i studenata;

4. Pomoć za stambeno zbrinjavanje planirana je u iznosu od 100.000,00 kuna za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna;

5. Za program zapošljavanja ZAŽELI planirano je 992.000,00 kuna, od toga za plaće 695.000,00 kuna, doprinosi na plaće 116.000,00 kuna, tečajevi i stručni ispiti 97.000,00 kuna, rashodi za materijal i energiju 56.000,00 kuna, rashodi za usluge 20.000,00 kuna i ostali nespomenuti rashodi poslovanja 8.000,00 kuna.


Sudjelovanje:

Molimo Vas prijavite se kako biste mogli sudjelovati u donošenju proračuna prijava

Vijesti

Dokumenti

 1. Prijedlog Proračuna Općine Cista Provo za 2021.g. sa projekcijama za 2022. i 2023. godinu
  PREUZMI:

 2. Plan razvojnih programaOpćine Cistaprovo za 2021. godinu
  PREUZMI:

 3. Proračun Općine Cista Provo za 2021.g. sa projekcijama za 2022. i 2023. godinu
  PREUZMI:

 4. Izvještaj o prihodima i rashodima, primicima i izdacima za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosninca 2021. godine
  PREUZMI:

 5. Izvršenje Proračuna za 2021. godinu
  PREUZMI: