Pretražite općinu ili grad

Proračun za godinu:

Općina Podbablje

  Kontakt podaci
  Općina Podbablje
   Drum 15, 21262 Kamenmost
  OIB: 99326330899
   +385 21 848 064
   podbablje@podbablje.hr

Proračun za građane za 2021. godinu


Poštovani stanovnici,

kako bismo Vam omogućili uvid u rad naše Općine i učinili je što transparentnijom predstavljamo Vam projekt „Proračun za građane“, koji se nalazi na Internet stranici www.proracun.hr, te na našoj službenoj stranici http://www.podbablje.hr/ . U njemu je prikazano na koji način Općina Podbablje prikuplja i investira sredstva.

Jednako tako želimo prikazati za što sve planiramo izdvojiti novac iz Proračuna predstavljajući Vam projekt „Proračun za građane“.

Brojnim komunalnim projektima na području općine želimo osigurati visoku kvalitetu života svih naših mještana. Uz znatna sredstva za održavanje postojeće komunalne infrastrukture, osigurana su značajna sredstva za mnoge komunalne projekte kao što su održavanje nerazvrstanih cesta, održavanje i modernizacija javne rasvjete, održavanje javnih površina, izgradnja groblja Sv. Ana i groblja Sv. Luka, asfaltiranje cesta na području Općine i uređenje puteva, a sve u svrhu poboljšanja života našim stanovnicima.

Najznačajniji projekt jeste izgradnja dječjeg vrtića u Drumu. Želimo našim najmlađim stanovnicima pružili novu modernu ustanovu u kojoj će se kroz igru i učenje pripremati za školu. Realizacijom projekta osigurati će se predškolski odgoj za 60 djece vrtićkog te 20 djece jasličkog uzrasta, a planira se zaposliti 19 osoba. Velika ulaganja su i u izgradnju i opremanje dječjih igrališta na području Općine.

Mladi i obrazovani ljudi temelj našeg društva i budućnosti, s toga našim studentima dodjeljujemo stipendije i sufinanciramo prijevoz, jer želimo nagraditi njihov rad i trud i dati im poticaj kako bi bili još bolji. Učenicima srednjih škola sufinanciramo prijevoz.

Roditeljima novorođene djece dodjeljujemo jednokratne novčane naknade u iznosu od 3.000,00 kuna za prvo i drugo dijete, 5.000,00 kuna za drugo dijete,  za treće dijete općina dodjeljuje 1.000,00 kuna svaki mjesec u trajanju od 2 godine, dok za četvrto mjesečna naknada iznosi 2.000,00 kuna na period od 2 godine. 

U želji da mladi ljudi ostanu u našoj Općini sufinanciramo i kupnju prve nekretnine.

Nastavljamo s projektom „ZAŽELI“ čiji je cilj zapošljavanje žena koje se nalaze u nepovoljnom položaju na tržištu rada. One će se skrbiti o starim i nemoćnim osobama s područja Općine. U projekt je uključeno  žena koje skrbe o više od 60 korisnika.

Na području naše općine djeluju brojne i raznovrsne udruge koje obogaćuju naš društveni život. S toga njihovo djelovanje, kao i brojne manifestacije koje održavaju zaslužuju financijsku podršku općine. 

Dragi stanovnici predstavili smo dio projekata koje želimo realizirati u 2021. godini. Ukoliko mislite kako nam je još nešto potrebno kako bismo poboljšali našu Općinu molimo da nam napišete.


Vaša Načelnik


Što je proračun?


Proračun je akt kojim se procjenjuju prihodi i primici te utvrđuju rashodi i izdaci Općine Podbablje za proračunsku godinu, a sadrži i projekciju prihoda i primitaka te rashoda i izdataka za slijedeće dvije godine. 

U ovom Proračunu za građane bit će prikazan sažetak proračuna Općine Podbablje za 2021. godinu s najvažnijim smjernicama razvoja Općine koji pojašnjava planove i aktivnosti. Ovim pregledom Općinskog proračuna želimo omogućiti svim građanima uvid u prihode i rashode Općine Podbablje kako bi imali transparentnu i potpunu informaciju o tome gdje i kako se troši općinski novac, kao i da bismo potaknuli sve građane na aktivno sudjelovanje u komentiranju, predlaganju i sugeriranju Općinskog proračuna.


Proračun Općine Podbablje možete pronaći ovdje.


Proračun sadržava:

1. Opći dio proračuna sačinjavaju:

• Račun prihoda i rashoda u kojem su prikazani svi prihodi i rashodi prema ekonomskoj klasifikaciji (npr. prihodi od poreza, imovine, pristojbi te rashodi za nabavu nefinancijske imovine, rashodi za usluge tekućeg i investicijskog održavanja, rashodi za zaposlene, financijski rashodi). 

• Račun zaduživanja/financiranja koristi se u trenutku kada postoje viškovi ili manjkovi. Na računu zaduživanja/financiranja prikazuju se izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova te primici od financijske imovine i zaduživanja.


Slikoviti prikaz općeg dijela proračuna:


Račun prihoda i rashoda prikazuje prikupljena i potrošena sredstva u toku jedne godine stoga se on sastoje od prihoda i rashoda. Račun zaduživanja/financiranja sastoji se od: primitaka od financijske imovine i zaduživanja te izdataka za financijsku imovinu i otplate zajmova. Na račun zaduživanja/financiranja upisuju se viškovi nastali većim prilivom prihoda od rashoda te manjkovi nastali većim odlivom sredstava u rashode od priliva prihoda.


2. Poseban dio proračuna sačinjava:

plan rashoda i izdataka raspoređen po organizacijskim jedinica (odjelima) i proračunskim korisnicima iskazanih po vrstama te raspoređenih u programe koji se sastoje od aktivnosti i projekata. 


3. Plan razvojnih programa

Plan razvojnih programa sadrži strateški planirane rashode na nefinancijskoj imovini i plan kapitalnih pomoći i donacija iskazanih po izvorima prihoda za izvedbu programa. Što znači da se u planu razvojnih programa detaljno planiraju rashodi po programima za tri godine koji moraju biti mjerljivi i unose se u kolonu pokazatelji rezultata. Ovime se postižu veći rezultati u ostvarenju pojedinih ciljeva. Plan razvojnih programa sastavni je dio proračuna.


Treba napomenuti da Proračun nije statičan akt već se sukladno Zakonu može mijenjati tijekom proračunske godine. Ta izmjena se naziva rebalans proračuna. Procedura izmjena/rebalansa Proračuna identična je proceduri njegova donošenja


Proračunski korisnici:

Proračunski korisnici su ustanove, tijela javne vlasti kojima je JLS osnivač ili suosnivač. Financiranje proračunskih korisnika je većim dijelom iz proračuna svog osnivača ili suosnivača. Proračunski korisnici JLS mogu biti: dječji vrtići, knjižnice, javne vatrogasne postrojbe, muzeji, kazališta, domovi za starije i nemoćne osobe… 

Proračunski korisnik Općine Podbablje bit će dječji vrtić koji je trenutno u izgradnji.


Zakoni i sankcije

Proračun se donosi za jednu fiskalnu (proračunsku) godinu. Kod nas se fiskalna godina poklapa s kalendarskom i traje od 01. siječnja do 31. prosinca. Jedini ovlašteni predlagatelj Proračuna je Općinski načelnik. Općinski načelnik jedinice lokalne samouprave odgovoran je za zakonito planiranje i izvršavanje proračuna, za svrhovito, učinkovito i ekonomično raspolaganje proračunskim sredstvima. Proračun donosi (izglasava) Općinsko vijeće do kraja godine. Ako se ne donese proračun prije početka proračunske godine, privremeno se, a najduže za prva tri mjeseca proračunske godine, na osnovi odluke o privremenom financiranju koja mora biti donesena do 31. prosinca, nastavlja financiranje poslova, funkcija i programa tijela jedinica lokalne i područne samouprave i drugih proračunskih i izvanproračunskih korisnika.

U slučaju kada je raspušteno samo Općinsko vijeće, a općinski načelnik nije razriješen, do imenovanja povjerenika Vlade Republike Hrvatske, financiranje se obavlja izvršavanjem redovnih i nužnih rashoda i izdataka temeljem odluke o financiranju nužnih rashoda i izdataka koju donosi općinski načelnik.

Po imenovanju povjerenika Vlade Republike Hrvatske, općinski načelnik predlaže povjereniku novu odluku o financiranju nužnih rashoda i izdataka u koju su uključeni ostvareni prihodi i primici te izvršeni rashodi i izdaci u vremenu do dolaska povjerenika. Ako se do 31. ožujka ne donese proračun, povjerenik donosi odluku o financiranju nužnih rashoda i izdataka za razdoblje do donošenja proračuna.Proračunski prihodi i primici

Prihodi i primici Iznos U %
Prihodi poslovanja 19.831.700,00 kn 82,18 %
> Prihodi od poreza 8.320.000,00 kn 34,48 %
> Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar opće države 10.090.700,00 kn 41,82 %
> Prihodi od imovine 271.000,00 kn 1,12 %
> Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi 1.150.000,00 kn 4,77 %
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine 300.000,00 kn 1,24 %
> Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine 300.000,00 kn 1,24 %
Primici od zaduživanja 4.000.000,00 kn 16,58 %
UKUPNO 24.131.700,00 kn
Grafika
Prihodi od poreza
Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar opće države
Prihodi od imovine
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi
Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine
Primici od zaduživanja
*postotak potkategorije predstavlja udio potkategorije u ukupnom iznosu proračuna

PRIHODI I PRIMICI


Ukupni prihodi i primici Općine Podbablje za 2021. godinu planirani su u iznosu od 24.131.700,00 kuna


Prihodi od poslovanja

Prihodi od poslovanja Općine Podbablje za 2021. godinu planirani su u iznosu od 19.831.700,00 kuna, a čine ih:

1. Prihodi od poreza planirani u iznosu od 8.320.000,00 kuna, od toga porez i prirez na dohodak planiran u iznosu od 2.450.000,00 kuna, fiskalno izravnanje iz proračuna 5.800.000,00 kuna, porezi na imovinu 50.000,00 kuna i porezi na robu i usluge planiran u iznosu od 20.000,00 kuna;

2. Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna planirane u iznosu od 10.090.700,00 kuna, od toga tekuće pomoći iz proračuna planirane u iznosu od 2.650.000,00 kuna, tekuće pomoći od zavoda za zapošljavanje planirane u iznosu od 590.700,00 kuna, kapitalne pomoći iz proračuna planirane u iznosu od 2.550.000,00 kuna i pomoći temeljem prijenosa EU 4.300.000,00 kuna;

3. Prihodi od imovine planirani u iznosu od 271.000,00 kuna, od toga prihodi od financijske imovine planirani u iznosu od 1.000,00 kuna i prihodi od nefinancijske imovine planirani u iznosu od 250.000,00 kuna;

4. Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada planirani u iznosu od 1.150.000,00 kuna.


Prihodi od prodaje nefinancijske imovine 

Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine planirani u iznosu od 300.000,00 kuna - prihodi od prodaje građevinskih objekata.

Primici od zaduživanja

Primici od zaduživanja planirani u iznosu od 4.000.000,00 kuna za primljene kredite od banaka.Proračunski rashodi i izdaci

Rashodi Iznos U %
UKUPNO 0,00 kn
Grafika
*postotak potkategorije predstavlja udio potkategorije u ukupnom iznosu proračuna

Program 1000 Redovan rad Vijeća planirano u iznosu od 50.000,00 kuna

Za redovan rad općinskog Vijeća planirano je 50.000,00 kuna za ostale nespomenute rashode poslovanja


Program 1001 Javna uprava i administracija planirano u iznosu od 4.428.279,00 kuna

1. Za redovno funkcioniranje Općine planirano je 4.000.279,00, od toga plaće 809.823,00 kuna, plaće za dječji vrtić Ribica 460.600,00 kuna, ostali rashodi za zaposlene (regres, božićnica) 30.000,00 kuna, doprinosi na plaće 140.476,00 kuna, doprinosi na plaće za dječji vrtić Ribica 79.380,00 kuna, naknada troškova zaposlenima (komunalni redar, auto, dnevnice) 90.000,00 kuna, rashodi za materijal i energiju 30.000,00 kuna, 1% naplate prihoda – Državni proračun 94.00,00 kuna, rashodi za usluge (telefon, promidžbe i oglašavanja, web stranica) 50.000,00 kuna, najam opreme 30.000,00 kuna, savjet mladih 10.000,00 kuna, ostali nespomenuti rashodi poslovanja 40.000,00 kuna, kamate dobavljačima (krediti) 40.000,00 kuna, premija osiguranja 16.000,00 kuna, otplata kredita 2.000.000,00 kuna i proračunska pričuva 80.000,00 kuna;

2. Za stručno usavršavanje zaposlenika planirano je 20.000,00 kuna za naknade troškova zaposlenima;

3. Za vanjske suradnike planirano je 248.000,00 kuna, od toga rashodi za geodetske i katastarske usluge 120.000,00 kuna, usluge odvjetnika 100.000,00 kuna, projekt „Ribica“ knjigovodstvene usluge 28.000,00 kuna;

4. Za troškove reprezentacije planirano je 30.000,00 kuna za ostale nespomenute rashode (reprezentacija);

5. Za nabavu dugotrajne imovine za općinske prostorije planirano je 30.000,00 kuna;

6. Za održavanje izbora i referenduma planirano je 100.000,00 kuna za ostale nespomenute rashode poslovanja.


JAVNI RED I SIGURNOST PLANIRANO U IZNOSU OD 198.000,00 KUNA

1. ZA DVD planirano je 160.000,00 kuna za tekuće donacije;

2. Za HGSS planirano je 4.000,00 kuna za tekuće donacije;

3. Za Civilnu zaštitu planirano je 5.000,00 kuna za tekuće donacije;

4. Za Crveni križ planirano je  24.000,00 kuna za tekuće donacije.


EKONOMSKI POSLOVI PLANIRNO U IZNOSU OD 5.247.500,00 KUNA

Program 1003 Javni radovi planirano u iznosu od 150.000,00 kuna

Za zapošljavanje – program Javni radovi planirano je 150.000,00 kuna, od toga plaće 103.850,00 kuna i  doprinosi na plaće 46.150,00 kuna


Program 1004 Poticanje razvoja gospodarstva planirano u iznosu od 1.087.000,00 kuna

1. Za razvoj gospodarske zone planirano je 800.000,00 kuna, od toga za zemljište Poljica 300.000,00 kuna i projekti 500.000,00 kuna;

2. Za razvoj turizma planirano je 287.000,00 kuna, od toga sufinanciranje biciklističke utrke 2.000,00 kuna, uređenje biciklističkih staza 100.000,00 kuba i turistički informativni centar 95.000,00 kuna, za izradu edukativnih i info tabla planirano je 90.000,00 kuna;


Program 1006 Održavanje objekata i uređenje komunalne infrastrukture planirano u iznosu od 350.500,00 kuna

Za održavanje i uređenje javnih građevina planirano je 350.000,00 kuna, od toga rashodi za usluge 25.000,00 kuna, uređenje okoliša sv. Marko 250.000,00 kuna i rashodi za materijal i energiju 75.500,00 kuna


Program 1007 Prometna infrastruktura planirano u iznosu od 2.990.000,00 kuna

1. Za održavanje nerazvrstanih cesta planirano je 2.850.000,00 kuna, od toga potporni zidovi 200.000,00 kuna, održavanje cesta za vrijeme zimskih uvjeta 150.000,00 kuna, asfaltiranje Drum 30.000,00 kuna, asfaltiranje Grubine – nogostup 30.000,00 kuna, asfaltiranje Podbabje Gornje 30.000,00 kuna, asfaltiranje Hršćevani 150.000,00 kuna, asfaltiranje Poljica 600.000,00 kuna, asfaltiranje Kamenmost 30.000,00 kuna, asfaltiranje Ivanbegovina nogostup 30.000,00 kuna, asfaltiranje Krivodol 350.000,00 kuna, uređenje poljskih puteva 100.000,00 kuna, tematska staza "Težačkim putevima Drum-Podbablje Gornje" 400.000,00 kuna, vatrogasni putevi 100.000,00 kuna, uređenje ulica Dubrava 300.000,00 kuna, uređenje ulice „Rančev put“ 200.000,00 kuna i tematska staza put križa 150.000,00 kuna,

2. Za prometnice (priprema, projektiranje i sl.) planirano je 140.000,00 kuna, od toga za ulične oznake 70.000,00 kuna i za uplanjivanje nerazvrstanih cesta 70.000,00 kuna.


Program 1008 Groblja i mrtvačnice planirano u iznosu od 670.000,00 kuna

1. Za održavanje groblja planirano je 15.000,00 kuna za rashode za materijal i energiju,

2. Za održavanje mrtvačnica planirano je 45.000,00 kuna, od toga rashodi za materijal i energiju 25.000,00 kuna i rashodi za usluge 20.000,00 kuna,

3. Za izgradnju groblja planirano je 310.000,00 kuna, d toga izgradnja groblja sv. Ana planirano u iznosu od 150.000,00 kuna i izgradnja groblja sv. Luka 160.000,00 kuna,

4. Za vodovod planirano je 300.000,00 kuna za proširenje vodovodne mreže


Program 1010 Prostorno uređenje i unaprjeđenje stanovanja planirano u iznosu od 962.000,00 kuna

1. Za redovno održavanje javne rasvjete planirano je 192.000,00 kuna, od toga rashodi za potrošnju električne energije 100.000,00 kuna, mrežarina 62.000,00 kuna i rashodi za usluge 30.000,00 kuna,

2. Za javnu rasvjetu – kapitalna ulaganja planirano je 750.000,00 kuna za modernizaciju javne rasvjete,

3. Za opskrbu pitkom vodom planirano je 20.000,00 kuna za rashode za usluge


Program 1012 Program zaštite okoliša i životne sredine planirano u iznosu od 130.000,00 kuna

1. Za deratizaciju i dezinsekciju planirano je 75.000,00 kuna, od toga rashodi za usluge 25.000,00 kuna i sanacija odlagališta 50.000,00 kuna,

2. Za higijeničarske službe planirano je 5.000,00 kuna,

3. Za kontejnere planirano je 50.000,00 kuna, od toga 20.000,00 kuna za nabavu kontejnera i 30.000,00 kuna za reciklažno dvorište.


Program 1013 Potrebe u kulturi planirano u iznosu od 70.500,00 kuna

Za potrebe u kulturi planirano je 70.500,00 kuna, od toga za KU Ujevići 5.500,00 kuna, KU Bijele Ruže 5.000,00 kuna, Udruga Sveti Marko 5.000,00 kuna, Magic time Vinyl fest 13.000,00 kuna, KU Brdo ljubavi 5.000,00 kuna, organizacija proslave sv. Petra 7.000,00 kuna i ostale donacije 30.000,00 kuna.


Program 1014 Organizacija rekreacije i športskih aktivnosti planirano u iznosu od 709.000,00 kuna

1. Za NK Kamen planirano je 600.000,00 kuna, S.D. Podbablje Gornje 12.000,00 kuna, SD Grubine 12.000,00 kuna, SD Poljica 12.000,00 kuna, SD Hršćevani 12.000,00 kuna, SD Kamemost 10.000,00 kuna, za Košarkaški klub Rhea 5.000,00 kuna, za tekwando klub Imotska 2.000,00 kuna, za SD Drum 10.000,00 kuna i ostale donacije 30.000,00 kuna,

2. Za sportske terene planirano je 540.000,00 kuna, od toga za dječje igralište Kamenmost 70.000,00 kuna, dječja igrališta Poljica – Ćelići 70.000,00 kuna, igralište Grubine 70.000,00 kuna, dječja igrališta Drum 70.000,00 kuna, dječje igralište Hrašćevani 20.000,00 kuna, dječje igralište Podbablje G, 70.000,00 kuna, dječje igralište Krividol 70.000,00 kuna i ostala dječja igrališta 100.000,00 kuna.

Program 1015 Potpore udrugama i vjerskim zajednicama planirano u iznosu od 142.500,00 kuna

Za Udrugu Podbablje portal planirano je 7.000,00 kuna, tekuće donacije vjerskim organizacijama 30.000,00 kuna, Lovačka udruga Kamenjarka 5.000,00 kuna, Lovačka udruga Šeminovac 5.000,00 kuna, Imotska krajina 1.000,00 kuna, braniteljske udruge 1.500,00 kuna, Udruga drag 3. bojne 4. brigade Imotski sokolovi 3.000,00 kuna, Udruga Imotsko srce 60.000,00 kuna i ostale udruge 30.000,00 kuna.


Program 1016 Obrazovanje planirano u iznosu od 6.099.053,00 kuna

1. Za stipendije planirano je 250.000,00 kuna za studentske stipendije,

2. Za donacije osnovnom školstvu planirano je 470.000,00 kuna, od toga tekuće donacije 70.000,00 kuna, sufinanciranje prijevoza učenika 160.000,00 kuna, sufinanciranje prijevoza studenata 240.000,00 kuna,

3. Za donacije predškolskom odgoju planirao je160.00,00 kuna – tekuće donacije dječji vrtić Loptica,

4. Za izgradnju i opremanje vrtića Drum planirano je 5.219.053,00 kuna, od toga za građevinski objekt- vrtić 5.000.000,00 kuna i postrojenje i opremu 219.053,00 kuna.


1017 Pomoć obiteljima i kućanstvima planirano u iznosu od 2.179.432,00 kuna

1. Naknade za novorođenčad planirane su u iznosu od 400.000,00 kuna,

2. Za pomoć obiteljima planirano je 935.000,00 kuna, od toga jednokratne pomoći obiteljima i kućanstvima 60.000,00 kuna, financiranje školskih udžbenika 400.000,00 kuna, sufinanciranje izgradnje prve nekretnine 400.000,00 kuna i pomoć obiteljima – ogrijev 75.000,00 kuna

3. Za projekt Zaželi planirano je 844.432,00 kuna, od toga plaće 630.240,00 kuna, putni troškovi 43.200,00 kuna, ostali troškovi projekta 67.000,00 kuna i doprinosi na plaće 103.992,00Sudjelovanje:

Molimo Vas prijavite se kako biste mogli sudjelovati u donošenju proračuna prijava

Vijesti

Dokumenti

 1. Prijedlog Proračuna Općine Podbablje za 2021. godinu i projekcije za 2022. i 2023. godinu
  PREUZMI:

 2. Bilješke uz financijski izvještaj
  PREUZMI:

 3. Izvještaj o prihodima, rashodima,primicima i izdacima za razdoblje 01.01.2020.-31.12.2020.
  PREUZMI:

 4. Financijski izvještaj o izvršenju proračuna za razdoblje 01.01.2020.-31.12.2020.
  PREUZMI:

 5. Odluka o izvršenju proračuna za 2021.godinu
  PREUZMI:

 6. Proračun Općine Podbablje za 2021. godinu i projekcije proračuna za 2022. i 2023. godinu
  PREUZMI:

 7. POLUGODIŠNJI IZVEJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA 2021. GODINU - POSEBNI DIO
  PREUZMI:

 8. POLUGODIŠNJI IZVEJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA 2021. GODINU - OPĆI DIO
  PREUZMI:

Više