Pretražite općinu ili grad

Proračun za godinu:

Općina Podbablje

  Kontakt podaci
  Općina Podbablje
   Drum 15, 21262 Kamenmost
  OIB: 99326330899
   +385 21 848 064
   podbablje@podbablje.hr

Proračunski Vodič za građane za 2022. godinu

Poštovani stanovnici,

kako bismo omogućili uvid u rad naše Općine i učinili je što transparentnijom predstavljamo „Vodič za građane“, koji se nalazi na Internet stranici www.proracun.hr, te na našoj službenoj stranici http://www.podbablje.hr/. U njemu je prikazano na koji način Općina Podbablje prikuplja i investira sredstva.

Jednako tako želimo prikazati za što sve planiramo izdvojiti novac iz Proračuna predstavljajući Vam projekt „Vodič za građane“.

U novoj 2022. godini prioritet su nam projekti, čija će provedba utjecati na kvalitetu života naših mještana ali i potaknuti rast i razvoj naše Općine. Smatramo da je ulaganje u komunalnu infrastrukturu upravo jedna od stavki, kojom ćemo ostvariti naše želje za boljom i funkcionalnijom Općinom. Stoga nastavljamo s uređenjem i sanacijom nerazvrstanih cesta, izgradnjom vodovoda i objekata odvodnje, izgradnjom nogostupa, igrališta i javne rasvjete, izgradnjom groblja sv. Marko, sv. Luka i sv. Ana, kao i održavanjem javnih površina i objekata na području Općine.

Nastavljamo s opremanjem novog Dječjeg vrtića Drum, kako bismo našim najmlađim stanovnicima omogućili modernu ustanovu u kojoj će se kroz igru i zabavu pripremati za školu.

S obzirom kako su mladi  i obrazovani ljudi naša budućnosti, odlučili smo nagraditi naše studente i motivirati ih kako bi bili još bolji te im dodjeljujemo stipendije i sufinanciramo prijevoz. Našim srednjoškolcima također sufinanciramo prijevoz i sufinanciramo nabavku radnih bilježnica, jer želimo pomoći u njihovom daljnjem školovanju.

Demografskim mjerama na području Općine Podbablje nastojimo pomoći roditeljima te osigurati preduvjeti za potrebiti demografski rast. Roditeljima novorođene djece dodjeljujemo jednokratne novčane naknade i sufinanciramo cijenu dječjih vrtića.

Ulažemo u zaštitu okoliša i problem odlaganja komunalnog otpada. Otpad koji se reciklira odlaže se u novo Reciklažno dvorište, koje je opremljeno s preko 30 spremnika odnosno kontejnera za sve vrste iskoristivog otpada uz najsuvremeniju kolnu vagu kao i upravljački kontejner. Sva oprema prilagođena je osobama sa invaliditetom te je omogućen pristup vatrogasnim vozilima. 

Nastavljamo sa pomaganjem  i sufinanciranjem svih udruga na području Općine. Nudimo financijsku pomoć kulturnim udrugama, vjerskim zajednicama, sportskim udrugama, socijalnim udrugama, lovačkim udrugama. 

Poštovani stanovnicii izdvojili smo dio projekata u koje ulažemo i za koje se zalažemo. Molimo vas da nam uputite vaše prijedloge i ideje koje smatrate potrebnim kako bismo naše mjesto učinili ugodnijim za življenje.


Vaš NačelnikSavjetovanje za Prijedlog Proračuna Općine Podbablje za 2022. godinu provodi se od 19.11.2021. do 15.12.2021. godine. Više o tome možete pronaći OVDJE.
OBRAZLOŽENJE PRORAČUNA


Što je proračun?

Proračun je akt kojim se procjenjuju prihodi i primici te utvrđuju rashodi i izdaci Općine Podbablje za proračunsku godinu, a sadrži i projekciju prihoda i primitaka te rashoda i izdataka za slijedeće dvije godine. 

U ovom Proračunu za građane bit će prikazan sažetak proračuna Općine Podbablje za 2022. godinu s najvažnijim smjernicama razvoja Općine koji pojašnjava planove i aktivnosti. Ovim pregledom Općinskog proračuna želimo omogućiti svim građanima uvid u prihode i rashode Općine Podbablje kako bi imali transparentnu i potpunu informaciju o tome gdje i kako se troši općinski novac, kao i da bismo potaknuli sve građane na aktivno sudjelovanje u komentiranju, predlaganju i sugeriranju Općinskog proračuna.


Proračun sadržava:

1. Opći dio proračuna sačinjavaju:

• Račun prihoda i rashoda u kojem su prikazani svi prihodi i rashodi prema ekonomskoj klasifikaciji (npr. prihodi od poreza, imovine, pristojbi te rashodi za nabavu nefinancijske imovine, rashodi za usluge tekućeg i investicijskog održavanja, rashodi za zaposlene, financijski rashodi). 

• Račun zaduživanja/financiranja koristi se u trenutku kada postoje viškovi ili manjkovi. Na računu zaduživanja/financiranja prikazuju se izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova te primici od financijske imovine i zaduživanja.


Slikoviti prikaz općeg dijela proračuna:


Račun prihoda i rashoda prikazuje prikupljena i potrošena sredstva u toku jedne godine stoga se on sastoje od prihoda i rashoda. Račun zaduživanja/financiranja sastoji se od: primitaka od financijske imovine i zaduživanja te izdataka za financijsku imovinu i otplate zajmova. Na račun zaduživanja/financiranja upisuju se viškovi nastali većim prilivom prihoda od rashoda te manjkovi nastali većim odlivom sredstava u rashode od priliva prihoda.


2. Poseban dio proračuna sačinjava:

Plan rashoda i izdataka raspoređen po organizacijskim jedinica (odjelima) i proračunskim korisnicima iskazanih po vrstama te raspoređenih u programe koji se sastoje od aktivnosti i projekata. 


Zakoni i sankcije

Proračun se donosi za jednu fiskalnu (proračunsku) godinu. Kod nas se fiskalna godina poklapa s kalendarskom i traje od 01. siječnja do 31. prosinca. Jedini ovlašteni predlagatelj Proračuna je Općinski načelnik. Općinski načelnik jedinice lokalne samouprave odgovoran je za zakonito planiranje i izvršavanje proračuna, za svrhovito, učinkovito i ekonomično raspolaganje proračunskim sredstvima. Proračun donosi (izglasava) Općinsko vijeće do kraja godine. Ako se ne donese proračun prije početka proračunske godine, privremeno se, a najduže za prva tri mjeseca proračunske godine, na osnovi odluke o privremenom financiranju koja mora biti donesena do 31. prosinca, nastavlja financiranje poslova, funkcija i programa tijela jedinica lokalne i područne samouprave i drugih proračunskih i izvanproračunskih korisnika.

U slučaju kada je raspušteno samo Općinsko vijeće, a općinski načelnik nije razriješen, do imenovanja povjerenika Vlade Republike Hrvatske, financiranje se obavlja izvršavanjem redovnih i nužnih rashoda i izdataka temeljem odluke o financiranju nužnih rashoda i izdataka koju donosi općinski načelnik.

Po imenovanju povjerenika Vlade Republike Hrvatske, općinski načelnik predlaže povjereniku novu odluku o financiranju nužnih rashoda i izdataka u koju su uključeni ostvareni prihodi i primici te izvršeni rashodi i izdaci u vremenu do dolaska povjerenika. Ako se do 31. ožujka ne donese proračun, povjerenik donosi odluku o financiranju nužnih rashoda i izdataka za razdoblje do donošenja proračuna.Proračunski prihodi i primici

Prihodi i primici Iznos Iznos € U %
Prihodi poslovanja 13.440.000,00 kn 1.783.794,55 € 70,96 %
> Prihodi od poreza 2.400.000,00 kn 318.534,74 € 12,67 %
> Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna 9.619.000,00 kn 1.276.660,69 € 50,79 %
> Prihodi od imovine 301.000,00 kn 39.949,57 € 1,59 %
> Prihodi od roba i usluga 645.000,00 kn 85.606,21 € 3,41 %
> Prihodi od prodaje proizvoda i roba te pruženih usluga i prihodi od donacija 75.000,00 kn 9.954,21 € 0,40 %
> Prihodi od prodaje nefinancijske imovine 400.000,00 kn 53.089,12 € 2,11 %
Primici od zaduživanja 5.500.000,00 kn 729.975,45 € 29,04 %
UKUPNO 18.940.000,00 kn 2.513.769,99 €
Grafika
Prihodi od poreza
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna
Prihodi od imovine
Prihodi od roba i usluga
Prihodi od prodaje proizvoda i roba te pruženih usluga i prihodi od donacija
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine
Primici od zaduživanja
*postotak potkategorije predstavlja udio potkategorije u ukupnom iznosu proračuna

Ukupni prihodi i primici Općine Podbablje za 2022. godinu planirani su u iznosu od 18.940.000,00 kuna

Prihodi od poslovanja

Prihodi od poslovanja Općine Podbablje za 2022. godinu planirani su u iznosu od 13.040.000,00 kuna, a čine ih:

1. Prihodi od poreza planirani u iznosu od 2.400.000,00 kuna, od toga porez i prirez na dohodak planiran u iznosu od 4.500.000,00 kuna, povrat poreza i prireza na dohodak po godišnjoj prijavi -2.300.000,00 kuna, porezi na imovinu 180.000,00 kuna i porezi na robu i usluge planiran u iznosu od 20.000,00 kuna;

2. Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna planirane u iznosu od 9.619.000,00 kuna, od toga pomoći proračunu iz drugih proračuna planirane u iznosu 5.730.000,00, tekuće pomoći od županije planirane u iznosu od 350.000,00 kuna, kapitalne pomoći od županije planirane u iznosu od 1.035.000,00 kuna, kapitalne potpore iz proračuna planirane u iznosu od 300.000,00 kuna, pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava planirane u iznosu od 1.300.000,00 kuna i tekuće pomoći planirane u iznosu od 504.000,00 kuna

3. Prihodi od imovine planirani u iznosu od 301.000,00 kuna, od toga prihodi od financijske imovine planirani u iznosu od 1.000,00 kuna, prihodi od nefinancijske imovine planirani u iznosu od 50.000,00 kuna i prihodi od HT-a planirani u iznosu od 250.000,00 kuna

4. Prihodi od roba i usluga planirani su u iznosu od 645.000,00 kuna, od toga administrativne pristojbe planirane u iznosu od 5.000,00 kuna, prihodi od grobne naknade planirane u iznosu od 100.000,00 kuna, prihodi od iznajmljivanja mrtvačnice planirani u iznosu od 25.000,00 kuna, prihodi od komunalnog doprinosa planirani u iznosu od 10.000,00 kuna, prihodi od komunalne naknade planirani u iznosu 400.000,00 kuna, kazne za nezakonito izgrađene kuće planirane u iznosu od 30.000,00 kuna, vodni doprinos planiran u iznosu od 10.000,00 kuna, naknada za uređenje voda 50.000,00 kuna i turistička pristojba planirana u iznosu od 15.000,00 kuna

5. Prihodi od prodaje proizvoda i roba te pruženih usluga i prihodi od donacija planirani su u iznosu od 75.000,00 kuna


Prihodi od prodaje nefinancijske imovine 

Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine planirani u iznosu od 400.000,00 kuna - prihodi od prodaje građevinskih objekata.


Primici od zaduživanja 

Primici od zaduživanja planirani su u iznosu od 5.500.000,00 kunaProračunski rashodi i izdaci

Rashodi Iznos Iznos € U %
Rashodi poslovanja 9.967.000,00 kn 1.322.848,23 € 52,62 %
> Rashodi za zaposlene 2.855.000,00 kn 378.923,62 € 15,07 %
> Materijalni rashodi 2.939.600,00 kn 390.151,97 € 15,52 %
> Financijski rashodi 435.000,00 kn 57.734,42 € 2,30 %
> Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora 167.200,00 kn 22.191,25 € 0,88 %
> Subvencije 74.000,00 kn 9.821,49 € 0,39 %
> Naknada građanima i kućanstvima 2.280.000,00 kn 302.608,00 € 12,04 %
> Donacije i ostali rashodi 1.216.200,00 kn 161.417,48 € 6,42 %
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 6.725.000,00 kn 892.560,89 € 35,51 %
> Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine 300.000,00 kn 39.816,84 € 1,58 %
> Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 6.425.000,00 kn 852.744,04 € 33,92 %
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova 1.500.000,00 kn 199.084,21 € 7,92 %
Višak/manjak prihoda 748.000,00 kn 99.276,66 € 3,95 %
UKUPNO 18.940.000,00 kn 2.513.769,99 €
Grafika
Rashodi za zaposlene
Materijalni rashodi
Financijski rashodi
Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora
Subvencije
Naknada građanima i kućanstvima
Donacije i ostali rashodi
Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova
Višak/manjak prihoda
*postotak potkategorije predstavlja udio potkategorije u ukupnom iznosu proračuna

Ukupni rashodi i izdaci Općine Podbablje za 2022. godinu planirani su u iznosu od 18.940.000,00 kuna

Rashodi poslovanja Općine Podbablje za 2022. godinu planirani u iznosu od 9.967.000,00 kuna, od toga:

1. Rashodi za zaposlene planirani su u iznosu od 2.855.000,00 kuna, od toga plaće 2.389.000,00 kuna, ostali rashodi za zaposlene 67.000,00 kuna i doprinosi na plaće 399.000,00 kuna;

2. Materijalni rashodi planirani su u iznosu od 2.939.600,00 kuna, od toga naknade troškova zaposlenima planirane u iznosu od 30.100,00 kuna, rashodi za materijal i energiju planirani u iznosu od 426.000,00 kuna, rashodi za usluge planirani su u iznosu od 2.939.600,00 kuna i ostali nespomenuti rashodi poslovanja 189.000,00 kuna;

3. Financijski rashodi planirani su u iznosu od 435.000,00 kuna, od toga kamate za primljene zajmove 10.000,00 kuna i ostali financijski rashodi 425.000,00 kuna;

4. Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora planirane u iznosu od 167.200,00 kuna

5. Subvencije planirane u iznosu od 74.000,00 kuna za pomoći proračunskim korisnicima drugog proračuna

6. Naknade građanima i kućanstvima planirani su u iznosu od 2.280.000,00 kuna za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna;

7. Donacije i ostali rashodi planirani su u iznosu od 1.216.200,00 kuna za tekuće donacije


Rashodi za nabavu nefinancijske imovine

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine planirani su u iznosu od 6.725.000,00 kuna, od toga:

1. Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine planirani u iznosu od 300.000,00 kuna za materijalnu imovina – prirodna bogatstva;

2.Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine planirani u iznosu od 6.425.000,00 kuna, od toga, građevinski objekti 4.740.000,00 kuna, postrojenje i oprema 1.075.000,00 kuna, prijevozna sredstva 300.000,00 kuna i nematerijalna proizvedena imovina 310.000,00 kuna


Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova 

Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova planirani u iznosu od 1.500.000,00 kuna.


Višak/manjak prihoda 748.000,00 kuna.

OPĆINSKO VIJEĆE 

Program 1000 Donošenje akata i mjera iz djelokruga planirano u iznosu od 1.536.300,00 kuna

1. Za redovan rad općinskog Vijeća planirano je 100,00 kuna za ostale nespomenute rashode poslovanja

2. Za potporu radu političkih stranaka planirano je 26.200,00 kuna za tekuće donacije

3. Za povrat kredita – Dječji vrtić Drum planirano je 1.510.000,00 kuna za kamate za primljene kredite i zajmove


OPĆINSKI NAČELNIK

Program 1001 Redovna djelatnost općinskog načelnika planirano u iznosu od 340.000,00 kuna

1. Za plaću načelnika planirano je 210.000,00 kuna, od toga plaće 180.000,00 kuna i doprinosi na plaće 30.000,00 kuna,

2. Za motorni benzin i dizel gorivo planirano je 30.000,00 kuna za rashode za motorni benzin i dizel gorivo,

3. Za reprezentaciju planirano je 20.000,00 kuna,

4. Za proračunsku pričuvu planirano je 80.000,00 kuna za ostale nespomenute rashode poslovanja


JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL PLANIRAN U IZNOSU OD 16.315.700,00 kuna

Program 1002 Redovna djelatnost jedinstvenog upravnog odjela  planirana je u iznosu od 2.675.000,00 kuna

1. Za plaće djelatnika JUO planirano je 935.000,00 kuna, od toga plaće 760.000,00 kuna, ostali rashodi za zaposlene (Božićnica, regres) 32.000,00 kuna, doprinosi na plaće 128.000,00 kuna i naknade troškova zaposlenima za službena putovanja 15.000,00 kuna

2. Za plaće djelatnika Javnih radova planirano je 504.000,00 kuna, od toga plaće 432.000,00 kuna i doprinosi na plaće 72.000,00 kuna

3. Za rashode za zaposlene – Dječji vrtić „ Ribica „ planirano je 1.114.000,00 kuna, od toga plaće 912.000,00 kuna, ostali rashodi za zaposlene (Božićnica, regres) 35.000,00 kuna, doprinosi na plaće 152.000,00 kuna i naknade troškova zaposlenima 15.000,00 kuna

4. Za plaće koordinatora projekta dječjeg vrtića „Ribica“ planirano je 122.000,00 kuna, od toga plaće 105.000,00 kuna i doprinosi na plaće 17.000,00 kuna


Program 1003 Rashodi za materijal i energiju planirani u iznosu od 100.000,00 kuna

1. Za nabavu uredskog  materijala  planirano je 22.000,00 kuna, od toga uredski materijal 20.000,00 kuna i literatura 2.000,00 kuna,

2. Za materijal i sredstva za čišćenje i održavanje planirano je 12.000,00 kuna, od toga rashodi za materijal i energiju – sredstva za čišćenje i održavanje 10.000,00 kuna i rashodi za materijal i energiju – ostali rashodi 2.000,00 kuna,

3. Za električnu energiju planirano je 20.000,00 kuna za rashode za materijal i energiju 

4. Za motorni benzin i dizel gorivo planirano je 25.000,00 kuna za rashode za materijal i energiju,

5. Za materijal i dijelove za tekuće i investicijsko održavanje planirano je 10.000,00 kuna za rashode za materijal i dijelove za tekuće i investicijsko održavanje,

6. Za nabavu sitnog inventara i auto guma planirano je 11.000,00 kuna, od toga sitni inventar 10.000,00 kuna i auto gume 1.000,00 kuna


Program 1004 Rashodi za usluge planirani u iznosu od 1.044.500,00 kuna

1. Za usluge telefona, telefaksa, mobitela planirano je 12.000,00 kuna za rashode za usluge

2. Za poštarinu planirano je 50.000,00 kuna za rashode za usluge 

3. Za ostale usluge za komunikaciju i prijevoz planirano je 2.000,00 kuna za rashode za usluge 

4. Za usluge tekućeg i investicijskog održavanja planirano je 25.000,00 kuna za usluge tekućeg i investicijskog održavanja građevinskih objekata 

5. Za iznošenje i odvoz smeća – Općinska zgrada i groblje planirano je 85.000,00 kuna za rashode za usluge

6. Za opskrbu vodom – Općinska zgrada i groblja planirano je 5.000,00 kuna za rashode za usluge opskrbom vodom 

7. Za ostale komunalne usluge – Odlagalište „Kozjačić“ planirano je 15.000,00 kuna za rashode za usluge 

8. Za autorske ugovore i ugovore o djelu planirano je 30.000,00 kuna za rashode za usluge 

9. Za usluge odvjetnika i pravnog savjetovanja planirano je 100.000,00 kuna za rashode za usluge 

10. Za zatezne kamate iz poslovnih odnosa – Lolić planirano je 400.000,00 kuna za rashode za usluge

11. Za geodetsko-katastarske usluge, uknjižba zemljišta planirano je 100.000,00 kuna rashode za usluge

12. Za informatičke podrške – računalne usluge planirano je 74.500,00 kuna, od toga rashodi za usluge – AXIOM 18.000,00, rashodi za usluge – Leprinka 6.000,00, rashodi za usluge- Mobes kvaliteta 10.000,00 kuna, rashodi za usluge – Prometi prostor 20.000,00 kuna, rashodi za usluge – Petrichor media 20.500,00 kuna

13. Za ostale nespomenute usluge planirano je 30.000,00 kuna za rashode za usluge – Najam kopirnog aparata i održavanje servera

14. Za usluge registracije prijevoznih sredstava planirano je 2.000,00 kuna za rashode za usluge

15. Za projekt Dječji vrtić „ Ribica „ planirano je 114.000,00 kuna, od toga rashodi za usluge – Poduzetnički centar Vrgorac 108.000,00 i rashodi za usluge – Petrichor media


Program 1005 Ostali nespomenuti rashodi planirani su u iznosu od 89.000,00 kuna

1. Za premije osiguranja planirano je 2.000,00 kuna za ostale nespomenute rashode poslovanja

2. Za reprezentaciju – dan Općine planirano je 20.000,00 kuna za ostale nespomenute rashode poslovanja

3. Za članarine i norme planirano je 14.000,00 kuna 

4. Za pristojbe i naknade (Fond za zaštitu okoliša i energetske učinkovitosti) planirano je 20.000,00 kuna za ostale nespomenute rashode poslovanja

5. Za pristojbe i naknade planirano je 3.000,00 kuna za ostale nespomenute rashode poslovanja

6. Za troškove sudskih postupaka planirano je 25.000,00 kuna za ostale nespomenute rashode poslovanja

7. Za rashode protokola i ostale nespomenute rashode planirano je 5.000,00 kuna 


Program 1006 Financijski rashodi planirani su u iznosu od 25.000,00 kuna

1.Za bankarske usluge i usluge platnog prometa planirano je 15.000,00 kuna za ostale financijske rashode 

2.Za ostale nespomenute financijske rashode planirano je 10.000,00 kuna za ostale nespomenute rashode poslovanja


Program 1007 Subvencije  planirane su u iznosu od 241.200,00 kuna

1. Za sufinanciranje putnih troškova liječnika planirano je 37.200,00 kuna za subvencije

2. Za najam prostora ambulante planirano je 30.000,00 kuna za subvencije

3. Za dječji vrtić „Loptica“ planirano je 100.000,00 kuna za subvencije

4. Za dječji vrtić „Zmijavci“ planirano je 70.000,00 kuna za subvencije

5. Za dječji vrtić „Zagvozd“ planirano je 4.000,00 kuna za subvencije


Program 1008 Naknade građanima i kućanstvima iz proračuna planirane su u iznosu od 2.280.000,00 kuna

1. Za studente stipendije i prijevozi planirano je 600.000,00 kuna za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna

2. Za sufinanciranje prijevoza srednjoškolaca planirano je 350.000,00 kuna

3. Za sufinanciranje udžbenika planirano je 250.000,00 kuna za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna

4. Za potporu roditeljima za novorođeno dijete planirano je 850.000,00 kuna za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna

5. Za naknade za bolest i invaliditet planirano je 80.000,00 kuna za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna

6. Za ogrjev planirano je 50.000,00 kuna za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna

7. Za radne bilježnice za OŠ planirano je 100.000,00 kuna za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna


Program 1009 Donacije i ostali rashodi planirani su u iznosu od 986.000,00 kuna

1. Za vjerske zajednice – pomoć u radu planirano je 30.000,00 kuna, od toga tekuće donacije Župa sv. Ane Poljica 10.000,00 kuna i tekuće donacije Župa sv. Luke 20.000,00 kuna

2. Za kulturne udruge planirano je 72.000,00 kuna, od toga tekuće donacije KUU Ujević 40.000,00 kuna, tekuće donacije sv. Marko 2.000,00 kuna, tekuće donacije KUD Bijele Ruže 2.000,00 kuna, tekuće donacije Brdo ljubavi 3.000,00 kuna, tekuće donacije Magic time Vinly fest 12.000,00 kuna, tekuće donacije Cvit razgovora 3.000,00 kuna i ostale kulturne udruge 10.000,00 kuna

3. Za sportske udruge planirano je 637.000,00 kuna, od toga tekuće donacije NK Kamen 550.000,00 kuna, tekuće donacije ŠDDrum 4.000,00 kuna, tekuće donacije ŠD Grubine 10.000,00 kuna, tekuće donacije ŠD Hršćevani 7.000,00 kuna, tekuće donacije ŠD  Kamenmost 4.000,00 kuna, tekuće donacije ŠD Podbablje Gornje 10.000,00 kuna, tekuće donacije ŠD Poljica 10.000,00 kuna, tekuće donacije Taekwondoo klub Imotska 2.000,00 kuna, tekuće donacije - Rukometni klub Imotski 10.000,00 kuna, ASK Imotski sokolovi 12.000,00 kuna i tekuće donacije - ostale sportske uduge 18.000,00 kuna

4. Za udrugu hrvatskih branitelja proistekle iz Domovinskog rata planirane su u iznosu od 10.000,00 kuna za tekuće donacije

5. Za sufinanciranje rada TIC Imotski planirano je 60.000,00 kuna za tekuće donacije

6. Za sufinanciranje rada Imotsko srce planirano je 75.000,00 kuna za tekuće donacije

7. Za lovačke udruge planirano je 2.000,00 kuna za tekuće donacije

8. Za ulaganje u školstvo planirano je 100.000,00 kuna za tekuće donacije


Program 1010 Protupožarna i civilna zaštita planirana je u iznosu od 204.000,00 kuna

1. Za usluge protupožarne zaštite planirano je 175.000,00 kuna za tekuće donacije

2. Za civilnu zaštitu i gorsku službu spašavanja planirano je 5.000,00 kuna za tekuće donacije

3. Za Crveni križ Imotski planirano je 24.000,00 kuna za tekuće donacije


Program 1001 Izgradnja objekata i uređenje komunalne infrastrukture planirana je u iznosu od 6.100.000,00 kuna

1. Za uređenje i sanaciju lokalnih i nerazvrstanih cesta planirano je 160.000,00 kuna za rashode za nabavu nefinancijske i proizvedene dugotrajne imovine (Građevinski objekti – Drum, Grubine, Hršćevani, Ivanbegovina, Kamenmost, Krivodol, Podbablje Gornje i Poljica)

2. Za izgradnju groblja planirano je 300.000,00 kuna za zemljište

3. Za izgradnju groblja sv. Ana planirano je 200.000,00 kuna za građevinske objekte

4. Za izgradnju groblja sv. Luka planirano je 200.000,00 kuna za građevinske objekte

5. Za izgradnju groblja sv. Marko planirano je 200.000,00 kuna za građevinske objekte

6. Za izgradnju vodovoda planirano je 300.000,00 kuna za građevinske objekte

7. Za izgradnju objekata odvodnje planirano je 100.000,00 kuna za građevinske objekte

8. Za izgradnju nogostupa planirano je 400.000,00 kuna za građevinske objekte

9. Za izgradnju javne rasvjete planirano je 600.000,00 kuna za građevinske objekte

10. Za izmjenu prostornog plana planirano je 60.000,00 kuna za nematerijalnu proizvedenu imovinu

11. Za izgradnju igrališta planirano je 380.000,00 kuna za ostale građevinske objekte

12. Za turističku zonu planirano je 200.000,00 kuna za građevinske objekte

13. Za izgradnju i opremanje dječjeg vrtića u Općini planirano je 2.750.000,00 kuna

14. Za projekt staračkog doma planirano je 250.000,00 kuna za nematerijalnu proizvedenu imovinu


Program 1012 Održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture planirana su u iznosu od 2.571.000,00 kuna

1. Za materijale i dijelovi za održavanje javne rasvjete planirano je 546.000,00 kuna, od toga rashodi za materijal i energiju 174.000,00 kuna, mrežarina 72.000,00 kuna i rashodi za usluge 300.000,000 kuna

2. Za uređenje prostora - sanacija odlagališta planirano je 500.000,00 kuna za rashode za usluge

3. Za program izgradnje, uređenja i održavanja javnih hortikulturnih i drugih površina planirano je 50.000,00 kuna za rashode za materijal i energiju

4. Za usluge tekućeg i investicijskog odražavanja nerazvrstanih cesta planirano je 200.000,00 kuna za rashode za usluge 

5. Za usluge projektiranja planirano je 400.000,00 kuna, od toga Županijska cesta Grubine-Drum-Hršćevani 150.000,00 kuna, Županijska cesta Grubine-Perinuša 150.000,00 kuna  i Runčev put 100.000,00 kuna

6. Za usluge tekućeg i investicijskog održavanja zgrada planirano je 200.000,00 kuna

7. Za električno vozilo planirano je 300.000,00 kuna za prijevozna sredstva

8. Za kante za odvojeno prikupljanje otpada planirano je 225.000,00 kuna

7. Za usluge tekućeg i investicijskog održavanja cesta u zimskim uvjetima planirano je 150.000,00 kuna za rashode za usluge

Sudjelovanje:

Molimo Vas prijavite se kako biste mogli sudjelovati u donošenju proračuna prijava

Vijesti

Dokumenti

 1. Prijedlog Proračuna Općine Podbablje za 2022. godinu i projekcije za 2023. i 2024. godinu (2)
  PREUZMI:

 2. Proračun Općine Podbablje za 2022. godinu i projekcije za 2023. i 2024. godinu
  PREUZMI:

 3. Odluka o izvršenju Proračuna Općine Podbablje za 2022. godinu
  PREUZMI:

 4. Obrazloženje uz prijedlog Proračuna općine Podbablje za 2022 i projekcije za 2023. i 2024. (2)
  PREUZMI: