Pretražite općinu ili grad

Proračun za godinu:

Općina Pašman

  Kontakt podaci
  Općina Pašman
  Pašman b.b., 23262 Pašman
  OIB: 91458878864
  023 260 260
  opcina.pasman@zd.t-com.hr

Proračun za građane za 2019. godinu


Poštovani stanovnici,

predstavljamo Vam „Proračun za građane“ za 2019. godinu. U njemu je prikazano na koji način Općina Pašman prikuplja i investira sredstva. Kako bismo Vam omogućili uvid u rad naše Općine i učinili je što transparentnijom ušli smo u projekt koji se nalazi na Internet stranici www.proracun.hr, te na našoj službenoj stranici www.opcinapasman.hr.

Kako bismo Vam pokazali za što planiramo izdvojiti novac iz Proračuna predstavljamo Vam projekt „Proračun za građane“.

Dio novca planiramo za izgradnju cesta, rekonstrukciju šumske ceste Mrljane-Kobiljak, izgradnju kanalizacijskog sustava, izgradnju javne rasvjete, izgradnju groblja i mrtvačnice, uređenje i održavanje javnih površina.

Učenicima osnovne i srednje škole sufinanciramo nabavku školskih udžbenika, a studentima dodjeljujemo 5.000,00 kuna godišnje stipendije, jer smatramo kako su mladi i obrazovani ljudi temelj našeg društva i budućnosti.

Kako bi potaknuli demografsku obnovu te spriječili iseljavanje mladih obitelji povećali smo jednokratne novčane naknade za novorođeno dijete, koje sada iznose 12.000,00 kuna za prvo dijete, za drugo 24.000 kuna, treće 36.000,00 kuna, četvrto 60.000,00 kuna, za peto 100.000,00 kuna, a za svako sljedeće dijete potpora se povećava za 12.000,00 kuna. Također smo mladima odlučili subvencionirati gradnju ili rekonstrukciju stambenog objekta u iznosu od 100 kuna po metru kubičnom bruto površine i dodjeljivati potpore za stambeno zbrinjavanje.

Sufinanciramo boravak djece u dječjim vrtićima i financiramo program predškole. 

Socijalno ugroženim stanovnicima osiguravamo jednokratne novčane pomoći, pomoći za troškove stanovanja i liječenja.

Kako bismo očuvali našu tradiciju i kulturu dio novca iz proračuna izdvojili za udruge koje nas predstavljaju i koje djeluju na području naše Općine. Kao i za sportske udruge i manifestacije u sportu koje su od značaja za našu Općinu u svrhu unaprjeđenja, poticanja i promicanje sporta.

Dragi stanovnici predstavili smo dio projekata koje želimo realizirati u 2019. godini.

Kako bismo još poboljšali našu Općinu, vaše prijedloge i sugestije možete dostaviti putem projekta „Proračun za građane“ – Sudjeluj u proračunu.


Vaš Načelnik!

Što je proračun?

Proračun je akt kojim se procjenjuju prihodi i primici te utvrđuju rashodi i izdaci Općine Pašman za proračunsku godinu, a sadrži i projekciju prihoda i primitaka te rashoda i izdataka za slijedeće dvije godine. 

U ovom Proračunu za građane bit će prikazan sažetak proračuna Općine Pašman za 2019. godinu s najvažnijim smjernicama razvoja Općine Pašman koji pojašnjava planove i aktivnosti. Ovim pregledom Općinskog proračuna želimo omogućiti svim građanima uvid u prihode i rashode Općine Pašman kako bi imali transparentnu i potpunu informaciju o tome gdje i kako se troši općinski novac, kao i da bismo potaknuli sve građane na aktivno sudjelovanje u komentiranju, predlaganju i sugeriranju Općinskog proračuna.


Proračun Općine Pašman možete pronaći ovdje.


Proračun sadržava:

1. Opći dio proračuna sačinjavaju:

• Račun prihoda i rashoda u kojem su prikazani svi prihodi i rashodi prema ekonomskoj klasifikaciji (npr. prihodi od poreza, imovine, pristojbi te rashodi za nabavu nefinancijske imovine, rashodi za usluge tekućeg i investicijskog održavanja, rashodi za zaposlene, financijski rashodi). 

• Račun zaduživanja/financiranja koristi se u trenutku kada postoje viškovi ili manjkovi. Na računu zaduživanja/financiranja prikazuju se izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova te primici od financijske imovine i zaduživanja.


Slikoviti prikaz općeg dijela proračuna:Račun prihoda i rashoda prikazuje prikupljena i potrošena sredstva u toku jedne godine stoga se on sastoje od prihoda i rashoda. Račun zaduživanja/financiranja sastoji se od: primitaka od financijske imovine i zaduživanja te izdataka za financijsku imovinu i otplate zajmova. Na račun zaduživanja/financiranja upisuju se viškovi nastali većim prilivom prihoda od rashoda te manjkovi nastali većim odlivom sredstava u rashode od priliva prihoda.


2. Poseban dio proračuna sačinjava:

plan rashoda i izdataka raspoređen po organizacijskim jedinica (odjelima) i proračunskim korisnicima iskazanih po vrstama te raspoređenih u programe koji se sastoje od aktivnosti i projekata. 


3. Plan razvojnih programa

Plan razvojnih programa sadrži strateški planirane rashode na nefinancijskoj imovini i plan kapitalnih pomoći i donacija iskazanih po izvorima prihoda za izvedbu programa. Što znači da se u planu razvojnih programa detaljno planiraju rashodi po programima za tri godine koji moraju biti mjerljivi i unose se u kolonu pokazatelji rezultata. Ovime se postižu veći rezultati u ostvarenju pojedinih ciljeva. Plan razvojnih programa sastavni je dio proračuna.


Treba napomenuti da Proračun nije statičan akt već se sukladno Zakonu može mijenjati tijekom proračunske godine. Ta izmjena se naziva rebalans proračuna. Procedura izmjena/rebalansa Proračuna identična je proceduri njegova donošenja


Proračunski korisnici:

Proračunski korisnici su ustanove, tijela javne vlasti kojima je JLS osnivač ili suosnivač. Financiranje proračunskih korisnika je većim dijelom iz proračuna svog osnivača ili suosnivača. Proračunski korisnici JLS mogu biti: dječji vrtići, knjižnice, javne vatrogasne postrojbe, muzeji, kazališta, domovi za starije i nemoćne osobe… 

Proračunski korisnik Općine Pašman je Dječji vrtić Otok Pašman.


Zakoni i sankcije

Proračun se donosi za jednu fiskalnu (proračunsku) godinu. Kod nas se fiskalna godina poklapa s kalendarskom i traje od 01. siječnja do 31. prosinca. Jedini ovlašteni predlagatelj Proračuna je Općinski načelnik. Općinski načelnik jedinice lokalne samouprave odgovoran je za zakonito planiranje i izvršavanje proračuna, za svrhovito, učinkovito i ekonomično raspolaganje proračunskim sredstvima. Proračun donosi (izglasava) Općinsko vijeće do kraja godine. Ako se ne donese proračun prije početka proračunske godine, privremeno se, a najduže za prva tri mjeseca proračunske godine, na osnovi odluke o privremenom financiranju koja mora biti donesena do 31. prosinca, nastavlja financiranje poslova, funkcija i programa tijela jedinica lokalne i područne samouprave i drugih proračunskih i izvanproračunskih korisnika.

U slučaju kada je raspušteno samo Općinsko vijeće, a općinski načelnik nije razriješen, do imenovanja povjerenika Vlade Republike Hrvatske, financiranje se obavlja izvršavanjem redovnih i nužnih rashoda i izdataka temeljem odluke o financiranju nužnih rashoda i izdataka koju donosi općinski načelnik.

Po imenovanju povjerenika Vlade Republike Hrvatske, općinski načelnik predlaže povjereniku novu odluku o financiranju nužnih rashoda i izdataka u koju su uključeni ostvareni prihodi i primici te izvršeni rashodi i izdaci u vremenu do dolaska povjerenika. Ako se do 31. ožujka ne donese proračun, povjerenik donosi odluku o financiranju nužnih rashoda i izdataka za razdoblje do donošenja proračuna.Proračunski prihodi i primici

Prihodi i primici Iznos U %
Prihodi poslovanja 19.332.197,93 kn 99,49 %
> Prihodi od poreza 7.298.341,81 kn 37,56 %
> Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna 4.747.416,00 kn 24,43 %
> Prihodi od imovine 1.031.780,14 kn 5,31 %
> Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada 5.969.900,00 kn 30,72 %
> Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija 154.759,98 kn 0,80 %
> Kazne, upravne mjere i ostali prihodi 130.000,00 kn 0,67 %
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine 100.000,00 kn 0,51 %
> Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine 100.000,00 kn 0,51 %
UKUPNO 19.432.197,93 kn
Grafika
Prihodi od poreza
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna
Prihodi od imovine
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija
Kazne, upravne mjere i ostali prihodi
Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine
*postotak potkategorije predstavlja udio potkategorije u ukupnom iznosu proračuna

PRIHODI I PRIMICI

Ukupni prihodi i primici Općine Pašman za 2019. godinu planirani su u iznosu od  19.432.197,93 kuna


Prihodi od poslovanja

Prihodi od poslovanja Općine Pašman za 2019. godinu planirani su u iznosu od 19.332.197,93 kuna, a čine ih:

1. Prihodi od poreza planirani u iznosu od 7.298.341,81kuna, od toga porez i prirez na dohodak planiran u iznosu od 2.660.940,36 kuna, porezi na imovinu planiran u iznosu od 4.400.000,00 kuna i porezi na robu i usluge planiran u iznosu od 237.401,45 kuna;

2. Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna planirane u iznosu od 4.747.416,00 kuna, od toga pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU planirane u iznosu od 400.000,00 kuna, pomoći proračunu iz drugih proračuna planirane u iznosu od 4.345.036,00 kuna i pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji ime nije nadležan 2.380,00 kuna

3. Prihodi od imovine planirani u iznosu od 1.031.780,14 kuna, od toga prihodi od financijske imovine 32.741,53 kuna i prihodi od nefinancijske imovine 999.038,61 kuna;

4. Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada planirani u iznosu od 5.969.900,00 kuna, od toga upravne i administrativne pristojbe planirane u iznosu od 406.950,00 kuna, prihodi po posebnim propisima planirani u iznosu od 2.562.950,00 kuna i komunalni doprinosi i druge naknade planirani u iznosu od 3.000.000,00 kuna;

5. Prihodi od prodaje proizvoda te pruženih usluga i prihodi od donacija planirani u iznosu od 154.759,98 kuna -  donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna

6. Kazne, upravne mjere i ostali prihodi planirani u iznosu od 130.000,00 kuna


Prihodi od prodaje nefinancijske imovine 

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine planirani u iznosu od 100.000,00 kuna

Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine planirani u iznosu od 100.000,00 kuna – materijalna imovina – prirodna bogatstvaProračunski rashodi i izdaci

Rashodi Iznos U %
Rashodi poslovanja 10.824.267,36 kn 55,70 %
> Rashodi za zaposlene 1.673.704,81 kn 8,61 %
> Materijalni rashodi 5.645.117,06 kn 29,05 %
> Financijski rashodi 48.300,00 kn 0,25 %
> Subvencije 210.000,00 kn 1,08 %
> Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna 483.604,20 kn 2,49 %
> Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 402.800,00 kn 2,07 %
> Ostali rashodi 2.360.741,29 kn 12,15 %
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 8.605.930,57 kn 44,29 %
> Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine 1.644.524,40 kn 8,46 %
> Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 6.961.406,17 kn 35,82 %
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova 2.000,00 kn 0,01 %
UKUPNO 19.432.197,93 kn
Grafika
Rashodi za zaposlene
Materijalni rashodi
Financijski rashodi
Subvencije
Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade
Ostali rashodi
Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova
*postotak potkategorije predstavlja udio potkategorije u ukupnom iznosu proračuna

RASHODI I IZDACI

Ukupni rashodi i izdaci Općine Pašman za 2019. godinu planirani su u iznosu od  19.432.197,93 kuna


Rashodi poslovanja Općine Pašman za 2019. godinu planirani u iznosu od 10.824.267,36 kuna, od toga:

1. Rashodi za zaposlene planirani su u iznosu od 1.673.704,81 kuna, od toga plaće (Bruto) 1.372.522,03 kuna, ostali rashodi za zaposlene 65.600,00 kuna i doprinosi na plaće 235.582,78 kuna;

2. Materijalni rashodi planirani su u iznosu od 5.645.117,06 kuna, od toga naknade troškova zaposlenima planirane u iznosu od 181.603,00 kuna, rashodi za materijal i energiju planirani u iznosu od 976.280,00 kuna, rashodi za usluge planirani su u iznosu od 3.996.612,06 kuna, naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 13.622,00 kuna i ostali nespomenuti rashodi poslovanja 477.000,00 kuna;

3. Financijski rashodi planirani su u iznosu od 48.300,00 kuna, od toga kamate za primljene kredite i zajmove 10.000,00 kuna i za ostale financijske rashode 38.300,00 kuna;

4. Subvencije planirane u iznosu od 210.000,00kuna za subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima i poljoprivrednicima izvan javnog sektora;

5. Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna planirane u iznosu od 483.604,20 kuna za pomoći unutar općeg proračuna;

6. Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade planirane u iznosu od 402.800,00 kuna za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna;

7. Ostali rashodi planirani u iznosu od 2.360.741,29 kuna, od toga tekuće donacije 1.030.741,29 kuna, kapitalne donacije 1.320.000,00 kuna i kapitalne pomoći 10.000,00 kuna.


Rashodi za nabavu nefinancijske imovine

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine planirani su u iznosu od 8.605.930,57 kuna, od toga:

1. Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine planirani u iznosu od 1.644.524,40 kuna, od toga, materijalna imovina – prirodna bogatstva 400.000,00 kuna i nematerijalna imovina 1.244.524,40 kuna;

2. Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine planirani u iznosu od 6.961.406,17 kuna, od toga, građevinski objekti 5.416.156,17 kuna, postrojenje i oprema 389.000,00 kuna i nematerijalna proizvedena imovina 1.156.250,00 kuna;


Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova

Izdaci za dionice i udjele u glavnici planirani u iznosu od 2.000,00 kuna


RAZDJEL 001 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL PLANIRANO U IZNOSU OD 19.432.197,93 KUNA


GLAVA 00101 OPĆINSKO VIJEĆE I OSTALA RADNA TIJELA PLANIRANO U IZNOSU OD 332.280,00 KUNA


Program 1000 Redovna djelatnost Općinskog vijeća planirano u iznosu od 332.280,00 kuna, od toga:

Za financiranje rada općinskog vijeća i ureda načelnika planirano je 332.180,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka, od toga za ostale nespomenute rashode poslovanja 330.000,00 kuna i tekuće donacije 2.280,00 kuna


GLAVA 00102 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL PLANIRANO U IZNOSU OD 18.375.240,27 KUNA


Program 1000 redovna djelatnost Jedinstvenog upravnog odjela planirano u iznosu od 5.715.511,40 kuna

1. Rashodi za zaposlene planirani u iznosu od 1.400.089,40 kuna financirano od općih prihoda i primitaka, od toga:

• Rashodi za zaposlene planirani u iznosu 1.218.089,00 kuna, od toga plaće (Bruto) 1.004.257,20 kuna, ostali rashodi za zaposlene 41.100,00 kuna i doprinosi na plaće 172.732,20 kuna

• Materijalni rashodi planiran u iznosu od 182.000,00 kuna, od toga naknade troškova zaposlenima 167.000,00 kuna i rashodi za usluge 15.000,00 kuna

2. Rashodi za materijal i energiju planirani u iznosu od 283.000,00 kuna financirani od općih prihoda i primitaka

3. Rashodi za usluge planirani u iznosu od 1.511.422,00 kuna, od toga rashodi za usluge 1.495.800,00 kuna, ostali nespomenuti rashodi poslovanja 2.000,00 kuna i naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 6.722,00 kuna financirane od općih prihoda i primitaka i naknade troškova osobama izvan radnog odnosa financirane od sredstva za doprinose za osobe primljene na stručno osposobljavanje 6.900,00 kuna

4. Financijski rashodi planirani u iznosu od 187.000,00 kuna financirani od općih prihoda i primitaka, od toga:

• Materijalni rashodi planirani u iznosu od 141.000,00 kuna za ostale nespomenute rashode poslovanja

• Financijski rashodi planirani u iznosu od 46.000,00 kuna, od toga kamate za primljene kredite i zajmove 10.000,00 kuna i ostali financijski rashodi 36.000,00 kuna

5. Tekuća pomoć JKU Pašman planirano u iznosu od 100.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za tekuće donacije

6. Tekuća pomoć udrugama planirana u iznosu od 50.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za tekuće donacije

7. Kapitalna pomoć JKU planirana u iznosu od 1.120.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za kapitalne donacije

8. Za tekuću pomoć županijskim proračunima planirano je 10.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za pomoći unutar općeg proračuna

9.  Za donacije vjerskim zajednicama planirano je 30.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka tekuće donacije

10. Kapitalna pomoć izvanproračunskim korisnicima županijskog proračuna planirano u iznosu od 200.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za kapitalne donacije

11. Rashodi za nabavu nefinancijske imovine planirani u iznosu od 444.000,00 kuna financirani od općih prihoda i primitaka, od toga, nematerijalna proizvedena imovina 10.000,00 kuna, građevinski objekti 60.000,00 kuna i postrojenje i oprema 374.000,00 kuna

12. Rashodi za uređenje poslovnih zgrada planirani u iznosu od 380.000,00 kuna, od toga:

• Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine financirani od općih prihoda i primitaka planirani u iznosu od 80.000,00 kuna, od toga nematerijalna imovina 50.000,00 kuna i građevinski objekti 30.000,00 kuna

• Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine financirani od pomoći iz EU planirani u iznosu od 300.000,00 kuna za građevinske objekte


Program 1000 Izgradnja komunalne infrastrukture planirano u iznosu od 5.294.906,17 kuna

1. Za sustav odvodnje planirano je 350.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za nematerijalnu proizvedenu imovinu

2. Za izgradnju cesta planirano je 150.000,00 kuna financirano od prihoda od komunalnog doprinosa, od toga građevinski objekti 100.000,00 kuna o nematerijalna proizvedena imovina 50.000,00 kuna

3. Za izgradnju mrtvačnica planirano je 626.156,17 kuna, od toga:

• Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine financirani od komunalnog doprinosa planirano u iznosu od 76.115,62 kuna

• Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine financirani od pomoći od EU planirani u iznosu od 550.040,55 kuna za građevinske objekte

4. Za groblja planirano je 3.020.000,00 kuna financirano od prihoda od komunalnog doprinosa, od toga građevinski objekti 3.000.000,00 kuna i nematerijalna proizvedena imovina 20.000,00 kuna

5. Za izgradnju groblja planirano je 400.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za materijalnu imovnu – prirodna bogatstva

6. Za rekonstrukciju šumske ceste Mirjane – Kobiljak planirano je 248.750,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za nematerijalnu proizvedenu imovinu

7. Za izgradnju javne rasvjete planirano je 500.000,00 kuna financirano od prihoda od komunalnog doprinosa za građevinske objekte


Program 1000 Program održavanja javnih površina planirano u iznosu od 645.000,00 kuna

1. Za održavanje javnih površina planirano je 645.000,00 kuna, od toga:

• Materijalni rashodi financirani od općih prihoda i primitaka planirani u iznosu od 10.000,00 kuna za materijal i energiju

• Materijalni rashodi financirani od ostalih prihoda za posebne namjene za rashode za usluge

• Materijalni rashodi financirano od naknada za koncesije na pomorskom dobru planirani u iznosu od 95.000,00 kuna za rashode za usluge

• Materijalni rashodi financirani od prihoda od komunalne naknade planirani u iznosu od 500.000,00 kuna za rashode za usluge 

2. Za MO Kraj planirano je 100.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za rashode za usluge

3. Za MO Pašman planirano je 100.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za rashode za usluge

4. Za MO Barotul planirano je 80.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za rashode za usluge

5. Za MO Mrljane planirano je 100.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za rashode za usluge

6. Za MO Neviđane planirano je 100.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za rashode za usluge

7. Za MO Dobropoljana planirano je 100.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za rashode za usluge

8. Za MO Banj planirano je 100.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za rashode za usluge

9. Za MO Ždrelac planirano je 100.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za rashode za usluge

10. Za sanaciju obalnog područja – projektna dokumentacija planirano je 6.000,00 kuna financirano od prihoda od komunalne naknade za rashode za usluge

11. Za održavanje nerazvrstanih cesta planirano je 240.000,00 kuna financirano od prihoda od komunalne naknade za materijal i energiju

12. Za održavanje groblja planirano je 10.500,00 kuna financirano od prihoda od komunalne naknade za rashode za usluge


Program 1001 Javna rasvjeta planirano u iznosu od 650.000,00 kuna

1. Za tekuće i investicijsko održavanje javne rasvjete planirano je 300.000,00 kuna financirano od prihoda od komunalne naknade za rashode za usluge

2. Za opskrbu električnom energijom planirano je 350.000,00 kuna financirano od prihoda od komunalne naknade za materijal i energiju

Program 1002 Opskrba pitkom vodom planirano u iznosu od 50.000,00 kuna

Za opskrbu vodom planirano je 50.000,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene za rashode za usluge


Program 1000 Javne potrebe u kulturi planirano u iznosu od 166.000,00 kuna

1. Za tekuće donacije u novcu udrugama planirano je 111.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za tekuće donacije

2. Za tekuće donacije u novcu za kulturna događanja planirano je 50.000,00 kuna financirano od prihoda od boravišne pristojbe, od toga rashodi za usluge 25.000,00 kuna i tekuće donacije 25.000,00 kuna

3. Za pokretanje knjižnice – bibliobusa stanovnicima Općine Pašman planirano je 5.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za tekuće donacije


Program 1001 Razvoj sporta i rekreacije planirano u iznosu od 120.000,00 kuna

1. Za tekuće donacije sportskim društvima planirano je 79.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za tekuće donacije

2. Za tekuće donacije za ostale sportske aktivnosti planirano je 41.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za tekuće donacije


Program 1002 Školstvo i socijalna skrb planirano u iznosu od 553.261,29 kuna

1. Za socijalnu skrb planirano je 209.800,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna

2. Za zaštitu, očuvanje i unapređenje zdravlja planirano je 102.504,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka, od toga tekuće donacije 22.504,00 kuna i rashodi za usluge 80.000,00 kuna

3. Za sufinanciranje rada dječjeg vrtića „Latica“ Zadar planirano je 19.800,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna

4. Za visoko obrazovanje planirano je 160.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna

5. Za osnovno i školsko obrazovanje planirano je 7.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za tekuće donacije

6. Za sufinanciranje tečajeva stranih jezika planirano je 13.200,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna

7. Za ostale naknade za socijalnu skrb planirano je 40.957,29 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za tekuće donacije


Program 1003 Multimedijalni centar planirano u iznosu od 15.000,00 kuna

Za Multimedijalni centar planirano je 15.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za nematerijalnu imovinu


Program 1004 Dom za stare i nemoćne u Banju planirano u iznosu od 5.000,00 kuna

Za Dom za stare i nemoćne u Banju planirano je 5.000,00 kuna financirano od kapitalne pomoći iz županijskog proračuna za nematerijalnu proizvedenu imovinu


Program 1005 Projekt ulaganja u objekte dječjih vrtića planirano u iznosu od 215.432,81 kuna

Za projekt ulaganja u objekte dječjih vrtića planirano u iznosu od 215.432,81 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za rashode za usluge


Program 1007 Rekreacijski park planirano u iznosu od 750.000,00 kuna

Za Rekreacijski park planirano je 750.000,00 kuna, od toga:

• Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine financirani od općih prihoda i primitaka planirani u iznosu od 120.000,00 kuna, od toga građevinski objekti 70.000,00 kuna i nematerijalna proizvedena imovina 50.000,00 kuna

• Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine financirani od općih prihoda i primitaka planirani u iznosu od 630.000,00 kuna za građevinske objekte


Program 0100 Subvencije poljoprivrednicima planirane u iznosu od 20.000,00 kuna 

Za poljske puteve planirano je 20.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za rashode za usluge


Program 1000 Subvencije poljoprivrednicima planirane u iznosu od 17.000,00 kuna

1. Za subvencije poljoprivrednicima planirano je 10.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora

2. Za pomoć udrugama poljoprivrednicima planirano je 7.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za tekuće donacije


Program 1001 Organiziranje i provođenje zaštite i spašavanja planirano u iznosu od 284.000,00 kuna

1. Za Civilnu zaštitu planirano je 4.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za ostale nespomenute rashode poslovanja

2. Za Gorsku službu spašavanja planirano je 10.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za tekuće donacije

3. Za protupožarnu zaštitu planirano je 255.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka financirano od općih prihoda i primitaka za tekuće donacije

4. Za Lovačko društvo planirano je 15.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za tekuće donacije


Program 1000 Projektna i prostorno planska dokumentacija planirano u iznosu od 322.500,00 kuna

1. Za prostorni Plan i drugu prostorno plansku dokumentaciju planirano je 200.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za nematerijalnu proizvedenu imovinu

2. Za projektnu dokumentaciju luka Dobropoljana planirano je 117.500,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za nematerijalnu proizvedenu imovinu

3. Za projektnu dokumentaciju lučica Tratica – Neviđane planirano je 15.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za nematerijalnu proizvedenu imovinu


Program 1001 Geodetsko katastarska izmjera planirano u iznosu od 1.159.524,40 kuna

Za geodetsko katastarsku izmjeru planirano je 1.159.524,40 kuna za nematerijalnu imovinu, od toga 400.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka i 759.524,40 kuna financirano od prihoda za katastarsku namjenu


Program 1002 Hrvatski otočni proizvod planirano u iznosu od 10.000,00 kuna 

Za tekuću pomoć poduzetnicima za HOP planirano je 10.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za tekuće donacije


Program 1003 Projekt razvoj i uspostava poslovne infrastrukture planirano u iznosu od 11.000,00 kuna 

Za projekt razvoj i uspostava poslovne infrastrukture planirano je 11.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka, od toga 2.000,00 kuna za dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru i 9.000,00 kuna za pomoći unutar općeg proračuna


Program 1000 Gospodarenje otpadom planirano u iznosu od 234.604,20 kuna

1. Za odlaganje i zbrinjavanje otpada planirano je 120.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za rashode za usluge

2. Za nabavu komunalne opreme planirano je 114.604,20 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za pomoći unutar općeg proračuna


Program 1001 Projekti za razvoj turizma i otoka planirano u iznosu od 110.000,00 kuna

1. Za sanaciju postojećih zgrada u kojim se obavlja društvena djelatnost planirano je 20.000,00 kuna financirano od prihoda od komunalnog doprinosa za nematerijalnu imovinu

2. Za Bodulski put planirano je 40.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za nematerijalnu proizvedenu imovinu

3. Za marinu Ždrelac planirano je 50.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za nematerijalnu proizvedenu imovinu


Program 1002 Tekuća pomoć udrugama planirano u iznosu od 220.000,00 kuna

1. Za tekuću pomoć udrugama građana planirano je 20.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za tekuće donacije

2. Za tekuću pomoć TZ Općine Pašman planirano je 200.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za tekuće donacije

3. Za izgradnju vidikovca planirano je 100.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za građevinske objekte


Program 1005 Realizacija projekta Južni Pašman planirano u iznosu od 110.000,00 kuna

1. Naknade za rad ocjenjivačke komisija projekt „Južni Pašman“ planirano u iznosu od 100.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za rashode za usluge

2. Za kapitalnu pomoć trgovačkim društvima u javnom sektoru planirano je 10.000,00 kuna financirano od prihoda od boravišne pristojbe za kapitalne pomoći


Program 1007 Osvjetljenje mosta Ždrelac planirano u iznosu od 350.000,00 kuna

Za osvjetljenje mosta Ždrelac planirano je 350.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za pomoći unutar općeg proračuna


Program 1001 Program potpore za poticanje poduzetništva planirano u iznosu od 100.000,00 kuna

Za program potpore za poticanje poduzetništva planirano je 100.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora


Program 1002 Program potpore poljoprivredi i ruralnim razvoju planirano u iznosu od 100.000,00 kuna

Za program potpore poljoprivredi i ruralnim razvoju planirano je 100.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora


DJEČJI VRTIĆ OTOK PAŠMAN 


Program 1002 Školstvo, zdravstvo i socijalna skrb planirano u iznosu od 724.677,66 kuna

Za predškolski odgoj planiran je 724.677,66 kuna, od toga:

• Rashodi za zaposlene financirani od općih prihoda i primitaka planirani u iznosu od 455.615,41 kuna, od toga plaće (Bruto) 368.2464,83 kuna, ostali rashodi za zaposlene 24.500,00 kuna i doprinosi na plaće 62.850,58 kuna

• Materijalni rashodi financirani od općih prihoda i primitaka planirani u iznosu od 104.500,00 kuna, od toga naknade troškova zaposlenima 8.300,00 kuna, rashodi za materijal i energiju 38.000,00 kuna i rashodi za usluge 58.200,00 kuna

• Materijalni rashodi financirani od vlastitih prihoda DV – sufinanciranje roditelja planirano u iznosu od 143.882,25 kuna, od toga naknade troškova zaposlenima 6.303,00 kuna, rashodi za materijal i energiju 51.900,00 kuna i rashodi za usluge 85.679,25 kuna

• Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine financirani od vlastitih prihoda DV – sufinanciranje roditelja planirano u iznosu od 10.000,00 kuna za postrojenje i opremu

• Materijalni rashodi financirani od tekuće pomoći iz državnog proračuna planirani u iznosu od 2.380,00 kuna za materijal i energiju

• Materijalni rashodi financirani od donacija planirani u iznosu od 1.000,00 kuna za materijal i energiju

• Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine financirani od donacija planirani u iznosu od 5.000,00 kuna za postrojenje i opremu


Sudjelovanje:

Molimo Vas prijavite se kako biste mogli sudjelovati u donošenju proračuna prijava

Vijesti

Dokumenti

 1. Proračun Općine Pašman za 2019. godinu i projekcije za 2020. i 2021. godinu
  PREUZMI:

 2. Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Pašman za 2018. godinu
  PREUZMI:

 3. II. Izmjene i dopune Proračuna Općine Pašman za 2019. godinu
  PREUZMI:

 4. II. Izmjene i dopune Plana razvojnih programa za razdoblje 2019. - 2021. godine
  PREUZMI:

 5. I. Izmjene Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2019. godinu
  PREUZMI:

 6. I. Izmjene i dopune Programa javnih potreba u predškolskom odgoju, osnovnom i srednjoškolskom obrazovanju i socijalnoj skrbi napodručju Općine Pašman za 2019. god.
  PREUZMI:

 7. I. Izmjene i dopune Programa javnih potreba u kulturi, sportu i radu udruga na području Općine Pašman za 2019. godinu
  PREUZMI:

 8. I. Izmjene i dopune Programa izgradnje i uređenja komunalne infrastrukture za 2019. godinu
  PREUZMI:

Više